26.5.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 137/19


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/826

(2016. gada 25. maijs),

ar ko pārtrauc intervencei piedāvātā vājpiena pulvera iepirkšanu par nemainīgu cenu intervences periodā, kas beidzas 2016. gada 30. septembrī, un sāk iepirkšanas konkursa procedūru

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1),

ņemot vērā Padomes 2013. gada 16. decembra Regulu (ES) Nr. 1370/2013 par konkrēta atbalsta un kompensāciju noteikšanas pasākumiem saistībā ar lauksaimniecības produktu tirgu kopīgo organizāciju (2) un jo īpaši tās 3. panta 6. punktu,

ņemot vērā Komisijas 2009. gada 11. decembra Regulu (ES) Nr. 1272/2009, ar ko nosaka sīki izstrādātus kopīgus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 īstenošanai attiecībā uz lauksaimniecības produktu iepirkšanu un pārdošanu valsts intervencē (3), un jo īpaši tās 14. pantu un 16. panta 2. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/1549 (4) valsts intervences periods vājpiena pulverim ir spēkā līdz 2016. gada 30. septembrim.

(2)

Saskaņā ar paziņojumiem, kurus dalībvalstis 2016. gada 25. maijā iesniegušas atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 1272/2009 13. panta 1. un 3. punktam, kopējais vājpiena pulvera daudzums iepirkšanai par nemainīgu cenu, kas intervencei piedāvāts kopš 2016. gada 1. janvāra, ir pārsniedzis Regulas (ES) Nr. 1370/2013 3. panta 1. punkta c) apakšpunktā noteikto 218 000 tonnu robežlielumu. Tāpēc būtu jāpārtrauc intervencei piedāvātā vājpiena pulvera iepirkšana par nemainīgu cenu intervences periodā, kas beidzas 2016. gada 30. septembrī, būtu jānosaka piešķīruma koeficients attiecībā uz daudzumiem, kas dalībvalstu intervences aģentūrām piedāvāti 2016. gada 24. maijā, un būtu jānoraida piedāvājumi, kurus dalībvalstu intervences aģentūras saņēmušas no 2016. gada 25. maija.

(3)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1272/2009 28. panta 2. punktu intervencei piedāvātajam vājpiena pulverim jābūt fasētam maisos pa 25 kg (tīrsvars). Tāpēc ar piešķīruma koeficientu reizinātie piedāvātā vājpiena pulvera daudzumi būtu jānoapaļo uz leju līdz tuvākajam daudzumam, kas dalās ar 25 kg.

(4)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1370/2013 3. panta 2. punktu vājpiena pulvera iepirkšanu veic konkursa procedūrā, lai noteiktu maksimālo iepirkšanas cenu.

(5)

Regulas (ES) Nr. 1272/2009 II sadaļas I nodaļas III iedaļā ir paredzēti noteikumi, kas jāievēro, ja Komisija sāk Regulas (ES) Nr. 1308/2013 11. pantā minētu produktu iepirkšanu intervencē, piemērojot konkursa procedūru.

(6)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1272/2009 16. panta 3. punkta b) apakšpunktu būtu jānosaka piedāvājumu iesniegšanas termiņi.

(7)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1272/2009 18. panta 1. punktu būtu jānosaka termiņš, kurā intervences aģentūrām jāpaziņo Komisijai visi pieņemamie konkursa piedāvājumi.

(8)

Efektīvas pārvaldības interesēs dalībvalstīm, kad tās izdara paziņojumus Komisijai, būtu jāizmanto Komisijas Regulā (EK) Nr. 792/2009 (5) paredzētās informācijas sistēmas.

(9)

Tā kā intervences aģentūrām tūlīt pēc šīs regulas publicēšanas jāinformē piedāvājumu iesniedzēji par to, ka intervences iepirkumi par nemainīgu cenu ir tikuši pārtraukti, un par piešķīruma koeficientu, šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Par nemainīgu cenu veiktās iepirkšanas pārtraukšana intervencē

1.   Tiek pārtraukta intervencei piedāvātā vājpiena pulvera iepirkšana par nemainīgu cenu intervences periodā, kas beidzas 2016. gada 30. septembrī.

Tiek pieņemts viss intervencei piedāvātā vājpiena pulvera daudzums, ko piedāvājuma iesniedzēji norādījuši piedāvājumos, kurus dalībvalstu intervences aģentūras saņēmušas 2016. gada 24. maijā, taču to iepriekš reizina ar piešķīruma koeficientu 10,4707 % un iegūto skaitli noapaļo uz leju līdz tuvākajam daudzumam, kas dalās ar 25 kg.

2.   Tos piedāvājumus iepirkšanai par nemainīgu cenu, kurus dalībvalstu intervences aģentūras saņēmušas no 2016. gada 25. maija līdz 2016. gada 30. septembrim, noraida.

2. pants

Konkursa procedūras sākšana

Konkursa procedūra par vājpiena pulvera iepirkšanu intervencē, kas pārsniedz Regulas (ES) Nr. 1370/2013 3. panta 1. punkta c) apakšpunktā noteikto robežlielumu, darbojas līdz 2016. gada 30. septembrim saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1272/2009 II sadaļas I nodaļas III iedaļas un šīs regulas nosacījumiem.

3. pants

Konkursa piedāvājumu iesniegšana

1.   Pirmā individuālā konkursa piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 2016. gada 7. jūnijs pulksten 12.00 (pēc Briseles laika).

Nākamo individuālo konkursu piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir mēneša pirmā un trešā otrdiena pulksten 12.00 (pēc Briseles laika).

Ja otrdiena ir valsts svētku diena, termiņš ir iepriekšējā darbdiena pulksten 12.00 (pēc Briseles laika).

2.   Konkursa piedāvājumus iesniedz dalībvalstu apstiprinātajām intervences aģentūrām (6).

4. pants

Paziņojums Komisijai

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 792/2009 paziņojumu, kas paredzēts Regulas (ES) Nr. 1272/2009 18. panta 1. punktā, izdara līdz pulksten 16.00 (pēc Briseles laika) piedāvājumu iesniegšanas pēdējā dienā, kas minēta šīs regulas 3. pantā.

Atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. 1272/2009 18. panta 3. punkta, ja pirmajā daļā minētajā termiņā dalībvalsts nepaziņo Komisijai par pieņemamu piedāvājumu, tiek uzskatīts, ka dalībvalsts ir sniegusi Komisijai nulles paziņojumu.

5. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 25. maijā

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jerzy PLEWA


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  OV L 346, 20.12.2013., 12. lpp.

(3)  OV L 349, 29.12.2009., 1. lpp.

(4)  Komisijas 2015. gada 17. septembra Deleģētā regula (ES) 2015/1549 par pagaidu ārkārtas pasākumiem piena un piena produktu nozarē, kas pagarina valsts intervences periodu sviestam un vājpiena pulverim 2015. gadā un nosaka agrāku sviesta un vājpiena pulvera valsts intervences periodu 2016. gadā (OV L 242, 18.9.2015., 28. lpp.).

(5)  Komisijas 2009. gada 31. augusta Regula (EK) Nr. 792/2009, ar ko nosaka kārtību, kādā dalībvalstis Komisijai paziņo informāciju un dokumentus, kas pieprasīti, īstenojot tirgu kopīgo organizāciju, tiešo maksājumu režīmu, lauksaimniecības produktu veicināšanas pasākumus, kā arī režīmus, ko piemēro attālākajiem reģioniem un Egejas jūras nelielajām salām (OV L 228, 1.9.2009., 3. lpp.).

(6)  Intervences aģentūru adreses ir pieejamas Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē (http://ec.europa.eu/agriculture/milk/policy-instruments/index_en.htm).