24.5.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 133/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2016/812

(2016. gada 18. marts),

ar ko groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/2195 par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu papildināšanu attiecībā uz vienību izmaksu standarta shēmu un vienreizējo maksājumu definīcijām saistībā ar izdevumiem, ko Komisija atmaksā dalībvalstīm

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1081/2006 (1), un jo īpaši tās 14. panta 1. punktu.

tā kā:

(1)

Atmaksāšanas nolūkā dalībvalstīm vienību izmaksu standarta shēmas un vienreizējie maksājumi būtu jānosaka, pamatojoties uz metodēm, ko iesniegušas dalībvalstis un izvērtējusi Komisija, tostarp metodēm, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1303/2013 (2) 67. panta 5. punktā un Regulas (ES) Nr. 1304/2013 14. panta 2. un 3. punktā.

(2)

Ņemot vērā ievērojamās atšķirības starp dalībvalstīm attiecībā uz darbību veidu izmaksu līmeni, ir lietderīgi, ka vienību izmaksu standarta shēmu un vienreizējo maksājumu noteikšana un summas atšķiras atkarībā no dalībvalsts un darbību veida, lai atspoguļotu to īpatnības.

(3)

Čehijas Republika un Beļģija ir iesniegušas metodes vienību izmaksu standarta shēmu noteikšanai saistībā ar izdevumiem, kurus Komisija atmaksā un kurus Komisija atzinusi par atbilstošiem minēto dalībvalstu izdevumu atmaksāšanai.

(4)

Tāpēc Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/2195 (3) būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šīs regulas pielikuma tekstu pievieno Deleģētajai regulai (ES) 2015/2195 kā III un IV pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 18. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 470. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 320. lpp.).

(3)  Komisijas 2015. gada 9. jūlija Deleģētā regula (ES) 2015/2195 par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu papildināšanu attiecībā uz vienību izmaksu standarta shēmu un vienreizējo maksājumu definīcijām saistībā ar izdevumiem, ko Komisija atmaksā dalībvalstīm (OV L 313, 28.11.2015., 22. lpp.).


PIELIKUMS

III PIELIKUMS

Izdevumu atmaksas nosacījumi, balstoties uz vienību izmaksu standarta shēmām, Čehijas Republikai

1.   Vienību izmaksu standarta shēmu noteikšana

Darbību veidi

Rādītāja nosaukums

Izmaksu kategorija (1)

Rādītāja mērvienība

Summas

(valsts valūtā CZK)

1.

Jaunas bērnu aprūpes iestādes izveide saskaņā ar Nodarbinātības darbības programmas prioritāro virzienu Nr. 1 “Atbalsts nodarbinātībai un darbaspēka spējai pielāgoties” (Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly)

(CCI 2014CZ05M9OP001)

Jaunizveidota vieta jaunā bērnu aprūpes iestādē

aprīkojuma iegāde bērnu aprūpes iestādei;

bērnu audzināšanai un izglītībai vajadzīgā aprīkojuma iegāde (rotaļu un mācību vajadzībām);

iestādes izveidei veltītā projekta posma pārvaldība.

Jaunizveidoto vietu skaits jaunā bērnu aprūpes iestādē (2)

20 053 , ieskaitot PVN, vai 16 992 bez PVN

2.

Esošas iestādes pārveide par “bērnu grupu” saskaņā ar Nodarbinātības darbības programmas prioritāro virzienu Nr. 1 “Atbalsts nodarbinātībai un darbaspēka spējai pielāgoties” (Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly)

(CCI 2014CZ05M9OP001)

Pārveidota vieta “bērnu grupā” (3)

aprīkojuma iegāde pārveidotajai iestādei;

mācību līdzekļu iegāde;

iestādes pārveidei veltītā projekta posma pārvaldība.

Pārveidoto vietu skaits “bērnu grupā” (4)

9 518 ieskaitot PVN, vai 8 279 bez PVN

3.

Bērnu aprūpes iestādes vadīšana saskaņā ar Nodarbinātības darbības programmas prioritāro virzienu Nr. 1 “Atbalsts nodarbinātībai un darbaspēka spējai pielāgoties” (Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly)

(CCI 2014CZ05M9OP001)

Izmantojums uz vietu bērnu aprūpes iestādē

pedagoģiskā un atbalstošā personāla algas,

bērnu aprūpes iestādes darbība,

darbības pārvaldība

Izmantojuma koeficients (5)

628 (6)

4.

Aprūpes speciālistu kvalifikācijas celšana saskaņā ar Nodarbinātības darbības programmas prioritāro virzienu Nr. 1 “Atbalsts nodarbinātībai un darbaspēka spējai pielāgoties” (Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a a daptability pracovní síly)

(CCI 2014CZ05M9OP001)

Kvalifikācijas “Aprūpes speciālists bērnu aprūpes iestādē” iegūšana

apmācība un profesionālās kvalifikācijas pārbaude

Personu skaits, kuras saņem sertifikātu par profesionālās kvalifikācijas “Aprūpes speciālists bērnu aprūpes iestādē” iegūšanu

14 178

5.

Telpu izīrēšana bērnu aprūpes iestādei saskaņā ar Nodarbinātības darbības programmas prioritāro virzienu Nr. 1 “Atbalsts nodarbinātībai un darbaspēka spējai pielāgoties” (Prioritní osa 1 Podpora zamě stnanosti a adaptability pracovní síly)

(CCI 2014CZ05M9OP001)

Izmantojums uz vietu bērnu aprūpes iestādē

telpu īre bērnu aprūpes iestādei

Izmantojuma koeficients (5)

56 (6)

2.   Summu pielāgošana

Nepiemēro.

IV PIELIKUMS

Izdevumu atmaksas nosacījumi, balstoties uz vienību izmaksu standarta shēmām, Beļģijai

1.   Vienību izmaksu standarta shēmu noteikšana

Darbību veidi

Rādītāja nosaukums

Izmaksu kategorija

Rādītāja mērvienība

Summas

(EUR)

1.

Individuālā profesionālā apmācība (IBO), ko atbalsta saskaņā ar ESF darbības programmas prioritāro virzienu Nr. 1 (ieguldījumu prioritāte 8.1) vai prioritāro virzienu Nr. 3 (ieguldījumu prioritāte 9.1)

(2014BE05SFOP002)

Individuālo profesionālo apmācību (IBO) sekmīgi pabeigušie dalībnieki

Visas attiecināmo izmaksu kategorijas par IBO procesiem

Dalībnieku skaits, kuri piedalījušies vienā (vai vairākās) individuālās profesionālās apmācības programmā(-ās) (reģistrēta(-as) ar unikālu līguma numuru IBO tiešsaistes pieteikumā) ar šādiem nosacījumiem:

tie ir piedalījušies arī IBO-profesionālās orientācijas konsultācijās (reģistrētas ar unikālu sērijas numuru MLP-klienta lietā),

to individuālā profesionālā apmācība ir pabeigta (kā reģistrēts IBO tiešsaistes pieteikumā) kalendārajā gadā,

un tie ir strādājuši (kā darba ņēmējs un/vai pašnodarbinātais) noteiktā laikā trīs mēnešu laikposma ietvaros, sākot no (pēdējās) individuālās profesionālās apmācības beigām.

1 439,55  (7)

2.

VDAB profesionālā apmācība (VT), ko atbalsta saskaņā ar ESF darbības programmas prioritāro virzienu Nr. 1 (ieguldījumu prioritāte 8.1) vai prioritāro virzienu Nr. 3 (ieguldījumu prioritāte 9.1)

(2014BE05SFOP002)

Profesionālo apmācību sekmīgi pabeigušie dalībnieki

Visas attiecināmo izmaksu kategorijas par VDAB profesionālās apmācības (VT) procesiem

Dalībnieku skaits, kuri piedalījušies vienā (vai vairākās) profesionālās apmācības programmā(-ās) (reģistrēta(-as) ar unikālu sērijas numuru MLP-klienta lietā)

un kuri ir pabeiguši profesionālās apmācības programmu (kā reģistrēts MLP-klienta lietā) kalendārajā gadā,

un kuri strādā saskaņā ar Dimona un RSVZ-lietām (kā darba ņēmējs un/vai pašnodarbinātais) noteiktā laikā trīs mēnešu laikposma ietvaros, sākot no (pēdējās) apmācības beigām (8).

8 465,80  (7)

2.   Summu pielāgošana

Nepiemēro.


(1)  Katrā turpmāk norādītajā gadījumā minētās izmaksu kategorijas attiecas uz visām izmaksām, kas saistītas ar minēto darbību, izņemot 1. un 2. darbību veidu, kas var ietvert arī citas izmaksu kategorijas.

(2)  Nozīmē jaunu vietu, kas iekļauta jaunas bērnu aprūpes iestādes kapacitātē, kā noteikts valsts tiesību aktos, un attiecībā uz kuru ir apliecinājums par katras jaunās vietas aprīkojumu.

(3)  “Bērnu grupa” nozīmē, ka tā ir reģistrēta kā “bērnu grupa” saskaņā ar valsts tiesību aktiem par bērnu aprūpes pakalpojumu sniegšanu “bērnu grupā”.

(4)  Nozīmē vietu esošā iestāde, kura nesen reģistrēta kā “bērnu grupa” saskaņā ar valsts tiesību aktiem un iekļauta minētās grupas oficiālajā kapacitātē un attiecībā uz kuru ir apliecinājums par katras vietas aprīkojumu.

(5)  Izmantojuma koeficientu nosaka, to bērnu skaitu, kuri apmeklē bērnu aprūpes iestādi pusi dienas 6 mēnešus, dalot ar iestādes maksimālo kapacitāti uz pusi dienas 6 mēnešus un reizinot ar 100.

(6)  Šo summu 6 mēnešus maksā par katru 1 procentpunktu no izmantojuma uz vietu līdz 75 procentpunktiem. Ja izmantojuma koeficients ir mazāks nekā 20 %, izdevumi netiek atmaksāti.

(7)  Attiecīgā gadījumā šo summu samazina, atņemot atbalsta summu, kas saņemta no citiem ESI fondiem un citiem Savienības instrumentiem.

(8)  Apmācība sadaļās “mērķgrupai specifiski attīstības ceļi” un “valodas atbalsts” netiek uzskatīta par atbilstošu.