24.5.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 135/115


PADOMES REGULA (ES) 2016/795

(2016. gada 11. aprīlis),

ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1370/2013 par konkrēta atbalsta un kompensāciju noteikšanas pasākumiem saistībā ar lauksaimniecības produktu tirgu kopīgo organizāciju

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 43. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Līguma 43. panta 3. punktā noteikts, ka Padome pēc Komisijas priekšlikuma paredz pasākumus par atbalsta noteikšanu.

(2)

Padomes Regulas (ES) Nr. 1370/2013 (1) 5. un 6. pantā ir noteikts Savienības atbalsta apjoms skolām paredzētu augļu un dārzeņu programmai un skolām paredzēta piena programmai, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1308/2013 (2), ir paredzēti zināmi noteikumi par atbalsta apmēru un tā piešķiršanu dalībvalstīm, ja tiek īstenota skolām paredzētu augļu un dārzeņu programma, un noteikts maksimālais produktu daudzums, par kuru ir tiesības saņemt atbalstu, ja tiek īstenota skolām paredzēta piena programma.

(3)

Regulā (ES) Nr. 1308/2013, kurā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/791 (3), II daļas I sadaļas II nodaļas 1. iedaļā ir paredzēta jauna kopēja Savienības atbalsta pamatsistēma augļu un dārzeņu, pārstrādātu augļu un dārzeņu un svaigu banānu nozares produktu (“skolām paredzētu augļu un dārzeņu”), un piena un piena produktu (“skolām paredzēta piena”) piegādei bērniem izglītības iestādēs (“skolu apgādes programma”).

(4)

Regulā (ES) Nr. 1308/2013 ir paredzēts Savienības atbalsts papildu izglītojošiem pasākumiem skolām paredzētu augļu un dārzeņu un skolām paredzēta piena piegādei un izplatīšanai, kā arī Savienības atbalsts, kas sedz konkrētas ar šādu piegādi un izplatīšanu saistītas izmaksas. Lai nodrošinātu pareizu budžeta pārvaldību, būtu jānosaka maksimālais Savienības atbalsta apjoms minēto papildu izglītojošo pasākumu un minēto saistīto izmaksu finansēšanai.

(5)

Regulā (ES) Nr. 1308/2013 ir paredzēts Savienības atbalsts dzeramā piena un tā bezlaktozes variantu piegādei un izplatīšanai bērniem izglītības iestādēs, un dalībvalstīm ļauts paredzēt tādu konkrētu piena produktu izplatīšanu, kas nav minētais dzeramais piens, kā arī minētās regulas V pielikumā uzskaitīto produktu izplatīšanu. Lai gan Regula (ES) Nr. 1308/2013 neparedz Savienības atbalsta lauksaimniecības produktiem maksimālos apjomus, tā ierobežo Savienības atbalstu ar minētās regulas V pielikumā uzskaitīto nelauksaimniecības produktu piena komponentu. Lai nodrošinātu to, ka minētais atbalsts funkcionē pienācīgi, un lai garantētu skolu apgādes programmas pārvaldības elastību, būtu jānosaka maksimālais Savienības atbalsta apjoms minētajam piena komponentam.

(6)

Regulā (ES) Nr. 1308/2013 ir noteikta visai Savienībai piešķirtā kopējā gada summa un objektīvi kritēriji minētās kopējās summas piešķīrumam starp dalībvalstīm. Tāpēc būtu jānosaka indikatīvie piešķīrumi gadā katrai dalībvalstij. Lai ļautu demogrāfiskā ziņā mazām dalībvalstīm īstenot izmaksu ziņā efektīvu programmu, būtu jānosaka Savienības atbalsta minimālā summa, uz kuru minētajām dalībvalstīm ir tiesības. Tā kā Horvātija pievienojās Savienībai 2013. gada 1. jūlijā, tad kritērijs attiecībā uz Savienības atbalsta vēsturisko izmantojumu piena un piena produktu piegādei bērniem tai nebūtu piemērojams līdz 2023. gada 1. augustam.

(7)

Lai nodrošinātu efektīvu un mērķtiecīgu Savienības līdzekļu izlietošanu, būtu jāparedz noteikums par to, kā saskaņā ar Regulā (ES) Nr. 1308/2013 noteiktajiem limitiem pilnībā vai daļēji citām dalībvalstīm pārdala tos indikatīvos piešķīrumus, uz kuriem dalībvalstis nav pieteikušās, vienlaikus nepārsniedzot Regulā (ES) Nr. 1308/2013 paredzēto kopējo ikgadējo Savienības atbalsta limitu.

(8)

Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs regulas īstenošanai, būtu jāpiešķir Komisijai īstenošanas pilnvaras attiecībā uz to, kā pa saistīto izmaksu kategorijām nosaka Savienības atbalsta maksimālo apjomu, kā pēc sešu gadu pārejas laika katrai dalībvalstij nosaka Savienības atbalsta indikatīvos piešķīrumus, kā – vajadzības gadījumā un pēc tam, kad ir veikts novērtējums, – nosaka jaunus indikatīvos piešķīrumus, pasākumus, kas vajadzīgi indikatīvo piešķīrumu pārdalei starp dalībvalstīm, un kā katrai dalībvalstij nosaka galīgos piešķīrumus. Šīs pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011 (4).

(9)

Tāpēc Regula (ES) Nr. 1370/2013 būtu attiecīgi jāgroza. Lai ņemtu vērā mācību gada periodiskumu, jaunie noteikumi būtu jāpiemēro no 2017. gada 1. augusta,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Regulā (ES) Nr. 1370/2013

Regulu (ES) Nr. 1370/2013 groza šādi:

1)

regulas 5. un 6. pantu aizstāj ar šādiem:

“5. pants

Atbalsts par skolām paredzētu augļu un dārzeņu un skolām paredzēta piena piegādi, papildu izglītojošiem pasākumiem un saistītām izmaksām

1.   Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētais Savienības atbalsts papildu izglītojošu pasākumu finansēšanai nepārsniedz 15 % no šā panta 6. punktā minētajiem galīgajiem dalībvalstu gada piešķīrumiem.

2.   Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētais Savienības atbalsts saistītām izmaksām nepārsniedz 10 % no šā panta 6. punktā minētajiem galīgajiem dalībvalstu gada piešķīrumiem.

Komisija pieņem īstenošanas aktus, ar kuriem nosaka Savienības atbalsta maksimālo līmeni pa šādu izmaksu kategorijām kā dalībvalstu gada piešķīrumu procentuālo daļu vai kā attiecīgo produktu izmaksu procentuālo daļu.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar šīs regulas 15. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

3.   Savienības atbalsta summa Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23. panta 5. punktā minēto produktu piena komponentam nepārsniedz EUR 27/100 kg.

4.   Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23. panta 1. punktā minēto atbalstu piešķir katrai dalībvalstij saskaņā ar šo punktu un ņemot vērā Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23.a panta 2. punkta pirmajā daļā noteiktos kritērijus.

No 2017. gada 1. augusta līdz 2023. gada 31. jūlijam atbalsta indikatīvie piešķīrumi, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23.a panta 1. punkta otrās daļas a) un b) apakšpunktā, katrai dalībvalstij ir izklāstīti I pielikumā. Horvātijai minētajā laikposmā Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23.a panta 2. punkta pirmās daļas c) apakšpunktu nepiemēro.

No 2023. gada 1. augusta Komisija pieņem īstenošanas aktus, ar kuriem, pamatojoties uz Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23.a panta 2. punkta pirmajā apakšpunktā minētajiem kritērijiem, katrai dalībvalstij nosaka atbalsta indikatīvos piešķīrumus, kas minēti minētās regulas 23.a panta 1. punkta otrās daļas a) un b) apakšpunktā. Tomēr katra dalībvalsts saņem vismaz EUR 290 000 Savienības atbalsta skolām paredzētu augļu un dārzeņu izplatīšanai un vismaz EUR 193 000 Savienības atbalsta skolām paredzēta piena izplatīšanai, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23. panta 2. punktā.

Komisija pēc tam vismaz reizi trijos gados novērtē, vai minētais indikatīvais piešķīrums joprojām atbilst Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23.a panta 2. punktā noteiktajiem kritērijiem. Vajadzības gadījumā Komisija pieņem īstenošanas aktus, ar kuriem nosaka jaunus indikatīvos piešķīrumus.

Šajā punktā minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar šīs regulas 15. panta 2. punktā norādīto pārbaudes procedūru.

5.   Ja dalībvalsts noteiktam gadam nav iesniegusi pieteikumu Savienības atbalstam saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23.a panta 3. punktu vai ir pieprasījusi tikai daļu no šā panta 4. punktā minētajiem indikatīvajiem piešķīrumiem, Komisija minēto indikatīvo piešķīrumu vai tā daļu, kas nav pieprasīta, pārdala tām dalībvalstīm, kuras tai ir ziņojušas par savu vēlmi izmantot vairāk nekā tām atvēlēto indikatīvo piešķīrumu.

Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem šādas pārdales veikšanai vajadzīgos pasākumus, kas balstās uz Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23.a panta 2. punkta pirmās daļas a) apakšpunktā minēto kritēriju un ko ierobežo saskaņā ar līmeni, kādā attiecīgās dalībvalstis ir izmantojušas šī panta 6. punktā minēto Savienības atbalsta galīgo piešķīrumu mācību gadam, kas beidzās pirms ikgadējās pieteikšanās uz Savienības atbalstu.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar šīs regulas 15. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

6.   Pēc dalībvalstu iesniegto pieteikumu saņemšanas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23.a panta 3. punktu Komisija ik gadus pieņem īstenošanas aktus, ar kuriem nosaka, kā notiek atbalsta skolām paredzētiem augļiem un dārzeņiem un skolām paredzētam pienam galīgā piešķiršana starp dalībvalstīm, kas šajā programmā piedalās, atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23.a panta 1. punktā noteiktajiem limitiem, ņemot vērā minētās regulas 23.a panta 4. punktā minētos pārdalījumus.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar šīs regulas 15. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.”;

2)

ievieto šādu pielikumu:

“I PIELIKUMS

INDIKATĪVIE PIEŠĶĪRUMI

laikposmam no 2017. gada 1. augusta līdz 2023. gada 31. jūlijam

(minēti 5. panta 4. punkta otrajā daļā)

Dalībvalsts

Indikatīvais piešķīrums skolām paredzētiem augļiem un dārzeņiem

Indikatīvais piešķīrums skolām paredzētam pienam

Beļģija

3 367 930

1 650 729

Bulgārija

2 093 779

1 020 451

Čehijas Republika

3 123 230

1 600 707

Dānija

1 807 661

1 460 645

Vācija

19 696 932

9 404 154

Igaunija

439 163

700 309

Īrija

1 757 779

900 398

Grieķija

3 218 885

1 550 685

Spānija

12 932 647

6 302 784

Francija

22 488 086

12 625 577

Horvātija

1 360 232

800 354

Itālija

16 711 302

8 003 535

Kipra

290 000

500 221

Latvija

633 672

700 309

Lietuva

900 888

1 032 456

Luksemburga

290 000

193 000

Ungārija

3 029 587

1 756 776

Malta

290 000

193 000

Nīderlande

5 431 641

2 401 061

Austrija

2 238 064

1 100 486

Polija

11 639 985

10 204 507

Portugāle

3 283 397

2 220 981

Rumānija

6 866 848

10 399 594

Slovēnija

554 020

320 141

Slovākija

1 708 720

900 398

Somija

1 599 047

3 824 689

Zviedrija

2 854 972

8 427 723

Apvienotā Karaliste

19 391 534

9 804 331

Kopā

150 000 000

100 000 000 ”

3)

pielikumu numurē kā “II pielikums”.

2. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2017. gada 1. augusta.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2016. gada 11. aprīlī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M.H.P. VAN DAM


(1)  Padomes Regula (ES) Nr. 1370/2013 (2013. gada 16. decembris) par konkrēta atbalsta un kompensāciju noteikšanas pasākumiem saistībā ar lauksaimniecības produktu tirgu kopīgo organizāciju (OV L 346, 20.12.2013., 12. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1308/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko izveido lauksaimniecības produktu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/791 (2016. gada 11. maijs), ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1308/2013 un (ES) Nr. 1306/2013 attiecībā uz atbalsta shēmu par augļu un dārzeņu, banānu un piena piegādi izglītības iestādēm (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).