14.5.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 126/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2016/757

(2016. gada 3. februāris),

ar ko nosaka ar lauksaimniecības noteikumu piemērošanu saistītās darbības, par kurām nepieciešams ievadīt informāciju muitas informācijas sistēmā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1997. gada 13. marta Regulu (EK) Nr. 515/97 par dalībvalstu pārvaldes iestāžu savstarpēju palīdzību un šo iestāžu un Komisijas sadarbību, lai nodrošinātu tiesību aktu muitas jomā un lauksaimniecības tiesību aktu pareizu piemērošanu (1), un jo īpaši tās 23. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Muitas informācijas sistēmas (“MIS”) mērķis ir palīdzēt kompetentajām iestādēm novērst, izmeklēt un saukt pie atbildības par darbībām, kas pārkāpj tiesību aktus muitas jomā un lauksaimniecības tiesību aktus. Lai MIS arī turpmāk apmierinātu kompetento iestāžu vajadzības, ir jāatjaunina ar lauksaimniecības tiesību aktu piemērošanu saistīto darbību saraksts, kuras būtu iekļaujamas MIS.

(2)

Informācijas ievadīšana MIS par darbībām, kas saistītas ar lauksaimniecības tiesību aktu piemērošanu, būtu jāattiecina tikai uz tiem produktiem, kas ietverti kombinētās nomenklatūras 1.–24. nodaļā.

(3)

Lai nodrošinātu to, ka kompetentās iestādes spēj ātri reaģēt uz ārkārtējām situācijām veselības jomā, ir ārkārtīgi svarīgi izsekot un identificēt produktu pārvadājumus, uz kuriem attiecas lauksaimniecības tiesību akti. Lai nodrošinātu to, ka šādas preces tiek izsekotas un identificētas visos kustības posmos, attiecībā uz šādām precēm būtu jāsniedz informācija par importu, eksportu, tranzītu, pagaidu uzglabāšanu un ES iekšējiem pārvadājumiem.

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar lauksaimniecības tiesību aktu piemērošanu saistītās darbības, par kurām saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 515/97 23. panta 4. punktu nepieciešams ievadīt informāciju MIS, attiecas uz:

a)

to produktu importu no trešām valstīm, uz kuriem attiecas noteikumi, kas pieņemti saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku, un speciālie noteikumi, kas pieņemti attiecībā uz precēm, kuras iegūtas, pārstrādājot lauksaimniecības produktus,

b)

to produktu eksportu uz trešām valstīm, uz kuriem attiecas noteikumi, kas pieņemti saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku, un speciālie noteikumi, kas pieņemti attiecībā uz precēm, kuras iegūtas, pārstrādājot lauksaimniecības produktus,

c)

to produktu pārvadājumiem, uz kuriem attiecas noteikumi, kas pieņemti saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku, un speciālie noteikumi, kas pieņemti attiecībā uz precēm, kuras iegūtas, pārstrādājot lauksaimniecības produktus, kopējās vai ārējās tranzīta procedūras ietvaros un darbībām, kas ietver šādu produktu pagaidu uzglabāšanu Savienībā gadījumos, kad šādi produkti tiek reeksportēti no Savienības uz trešo valsti,

d)

to produktu ES iekšējiem pārvadājumiem, uz kuriem attiecas ierobežojumi vai aizliegumi, kas balstīti uz noteikumiem, kuri pieņemti saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku, un speciālie noteikumi, kuri pieņemti attiecībā uz precēm, kuras iegūtas, pārstrādājot lauksaimniecības produktus, vai par kurām saņem Savienības palīdzību.

2. pants

Komisijas Regulu (EK) Nr. 696/98 (2) atceļ.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2016. gada 1. septembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 3. februārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 82, 22.3.1997., 1. lpp.

(2)  Komisijas 1998. gada 27. marta Regula (EK) Nr. 696/98, ar ko ievieš Padomes Regulu (EK) Nr. 515/97 par dalībvalstu pārvaldes iestāžu savstarpēju palīdzību un šo iestāžu sadarbību ar Komisiju, lai nodrošinātu muitas un lauksaimniecības tiesību aktu pareizu piemērošanu (OV L 96, 28.3.1998., 22. lpp.).