13.4.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 97/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2016/568

(2016. gada 29. janvāris),

ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013 attiecībā uz nosacījumiem un procedūrām, kas jāpiemēro, lai noteiktu, vai dalībvalstīm ir jāatlīdzina neatgūstamās summas attiecībā uz Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (1), un jo īpaši tās 122. panta 2. punkta piekto daļu,

tā kā:

(1)

Regulas (ES) Nr. 1303/2013 122. panta 2. punkta ceturtajā daļā ir paredzēts, ka tad, ja atbalsta saņēmējam nepamatoti izmaksāto summu nevar atgūt dalībvalsts vainas vai nolaidības dēļ, dalībvalsts ir atbildīga par attiecīgās summas atlīdzināšanu Savienības budžetā.

(2)

Dokumentā par neatgūstamām summām, kuru sertifikācijas iestāde katru gadu, sākot no 2016. gada līdz 2025. gadam ieskaitot, iesniedz Komisijai kā daļu no gada pārskata saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 137. panta 1. punkta b) apakšpunktu un 138. panta a) punktu, tiek noteiktas neatgūstamās summas katras prioritātes līmenī. Minētajā dokumentā būtu arī skaidri jānorāda informācija par summām, kas pēc attiecīgās dalībvalsts ieskatiem nebūtu jāatmaksā Savienības budžetā, jo īpaši norādot, kādus administratīvos un juridiskos pasākumus dalībvalsts ir veikusi, lai neatgūstamās summas patiešām atgūtu. Tomēr minētais dokuments attiecas uz summām, kas iepriekš bija iekļautas Komisijai iesniegtajos apstiprinātajos pārskatos, tāpēc pirmo reizi tas būtu jāiesniedz 2017. gadā.

(3)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 126. panta b) punktu un 137. panta 1. punktu atvilkumi, kas veikti pirms apstiprināto pārskatu iesniegšanas, nav uzskatāmi par atgūtajiem līdzekļiem, ja tie ir saistīti ar izdevumiem, kas iekļauti noslēguma starpposma maksājuma pieteikumā par konkrēto grāmatvedības gadu, par kuru ir sagatavoti pārskati. Tādēļ būtu jāprecizē, ka informācijai par neatgūstamām summām, kas iesniegta atbilstīgi šai deleģētajai regulai, būtu jāattiecas tikai uz tām summām, kas jau ir iekļautas Komisijai iesniegtajos apstiprinātajos pārskatos.

(4)

Lai Komisija varētu izlemt, vai neatgūstamās summas būtu jāatmaksā Savienības budžetā, dalībvalstij būtu jāiesniedz vajadzīgā informācija par katru darbību un katru atbalsta saņēmēju pirms termiņa, kas pārskatu iesniegšanai noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (2) 59. panta 5. punktā. Saskaņā ar minēto noteikumu būtu jāparedz iespēja pagarināt dokumenta par neatgūstamām summām iesniegšanas termiņu.

(5)

Ir jāizstrādā kritēriji, kas Komisijai ļaus novērtēt, vai administratīvo un juridisko pasākumu laikā, veicot atgūšanu, dalībvalsts ir pieļāvusi kļūdu vai nolaidību. Viena vai vairāku šādu kritēriju pastāvēšana nebūt nenozīmē, ka dalībvalsts patiešām ir pieļāvusi kļūdu vai bijusi nolaidīga.

(6)

Lai nodrošinātu juridisko noteiktību, Komisijai būtu jāpabeidz novērtējums noteiktā termiņā, un dalībvalstīm uz Komisijas novērtējumu būtu jāreaģē citā noteiktajā termiņā. Šo pašu iemeslu dēļ Komisijai vajadzētu spēt pabeigt novērtējumu pat tad, ja dalībvalsts nesniedz papildu informāciju. Tomēr gadījumos pirms bankrota vai tad, ja pastāv aizdomas par krāpšanu, kā minēts Regulas (ES) Nr. 1303/2013 122. panta 2. punkta trešajā daļā, termiņi nebūtu jāpiemēro.

(7)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 122. panta 2. punkta ceturtās daļas otro teikumu dalībvalsts var pieņemt lēmumu neatgūt nepamatoti izmaksātu summu, ja summa, kas jāatgūst no atbalsta saņēmēja, attiecīgajā grāmatvedības gadā vienas operācijas līmenī nepārsniedz EUR 250 no fondu sniegtā ieguldījuma, neskaitot procentus. Tādā gadījumā minētā summa nav jāatlīdzina Savienības budžetā. Informācija par šādām de minimis summām netiks pieprasīta.

(8)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1299/2013 (3), kura piemērojama mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmām, neparedz citādu sistēmu attiecībā uz Regulas (ES) Nr. 1303/2013 122. panta 2. punkta ceturtās daļas otrajā teikumā minētajām summām. Tas nozīmē, ka dalībvalstis un trešās valstis, kuras piedalās konkrētā Eiropas teritoriālās sadarbības programmā, pašas var lemt par to, ka ne galvenajam saņēmējam, ne programmas vadošajai iestāde nav pienākuma atgūt tādu nepamatoti izmaksātu summu, kas nepārsniedz EUR 250 no fondu sniegtā ieguldījuma, neskaitot procentus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Informācijas par neatgūstamām summām iesniegšana

1.   Ja dalībvalsts uzskata, ka atbalsta saņēmējam nepamatoti izmaksātā summa, kas iepriekš bijusi iekļauta Komisijai iesniegtajos apstiprinātajos pārskatos, nav atgūstama, un ja ir secināts, ka šī summa nebūtu jāatlīdzina Savienības budžetā, sertifikācijas iestāde iesniedz Komisijai pieprasījumu apstiprināt šo secinājumu.

2.   Sertifikācijas iestāde iesniedz 1. punktā minēto pieprasījumu par katru darbību tādā veidā, kā izklāstīts šīs regulas pielikumā, izmantojot elektronisko datu apmaiņas sistēmu, kas noteikta Regula (ES) Nr. 1303/2013 74. panta 4. punktā.

3.   Dalībvalsts katru gadu, sākot no 2017. gada līdz 2025. gadam ieskaitot, līdz 15. februārim iesniedz saskaņā ar 1. un 2. punktu sagatavoto pieprasījumu par iepriekšējo grāmatvedības gadu. Komisija pēc attiecīgās dalībvalsts pieprasījuma drīkst izņēmuma kārtā pagarināt šo termiņu līdz 1. martam.

2. pants

Nosacījumi, kas jāievēro, lai noteiktu dalībvalsts vainu vai nolaidību

Par dalībvalsts vainu vai nolaidību liecina šādi kritēriji:

a)

dalībvalsts neiesniedza ziņas par administratīvajiem un juridiskajiem pasākumiem (nedz norādīja datumus), ko tā veikusi, lai atgūtu attiecīgo summu (vai lai samazinātu vai atceltu atbalsta līmeni, vai atsauktu dokumentu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 125. panta 3. punkta c) apakšpunktu, ja šādai atcelšanai ir paredzēta atsevišķa procedūra);

b)

dalībvalsts nesniedza nedz pirmās, nedz turpmākās atgūšanas rīkojumu kopijas (ne arī atbalsta līmeņa samazināšanas vai atcelšanas vai dokumenta atsaukšanas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 125. panta 3. punkta c) apakšpunktu kopijas, ja šādai atcelšanai ir paredzēta atsevišķa procedūra);

c)

dalībvalsts nenorādīja datumu, kurā atbalsta saņēmējam veikts publiskā ieguldījuma pēdējais maksājums par konkrēto darbību, nedz arī sniedza šā maksājuma apliecinājuma kopiju;

d)

dalībvalsts pēc pārkāpuma atklāšanas veica vienu vai vairākus nepamatotus maksājumus atbalsta saņēmējam saistībā ar to darbības daļu, ko skāris pārkāpums;

e)

dalībvalsts 12 mēnešu laikā pēc pārkāpuma atklāšanas nenosūtīja vēstuli par atbalsta līmeņa samazināšanu vai dokumenta atsaukšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 125. panta 3. punkta c) apakšpunktu tad, kad šādai atsaukšanai bija paredzēta atsevišķa procedūra, vai nepieņēma līdzvērtīgu lēmumu;

f)

dalībvalsts 12 mēnešu laikā pēc atbalsta galīgās samazināšanas vai atcelšanas (pēc administratīvās vai tiesas procedūras vai vienojoties ar atbalsta saņēmēju) nesāka atgūšanas procedūru;

g)

dalībvalsts neizmantoja visas valstu institucionālajā un tiesiskajā regulējumā pieejamās atgūšanas iespējas;

h)

dalībvalsts nesniedza dokumentus, kas attiecās uz maksātnespējas un bankrota procedūrām, ja tādas bija piemērojamas;

i)

dalībvalsts neatbildēja uz Komisijas lūgumu sniegt papildu informāciju saskaņā ar 3. pantu.

3. pants

Procedūra, kas jāievēro, lai noteiktu, vai neatgūstamā summa dalībvalstij ir jāatlīdzina

1.   Pamatojoties uz informāciju, ko saskaņā ar šīs regulas 1. pantu ir iesniegusi dalībvalsts, Komisija novērtē katru gadījumu, lai secinātu, vai summa nav atgūta dalībvalsts vainas vai nolaidības dēļ, pienācīgi ņemot vērā konkrētos apstākļus un dalībvalsts institucionālo un tiesisko regulējumu. Ja ir izpildīts viens vai vairāki 2. pantā uzskaitītie kritēriji, Komisija arvien var secināt, ka dalībvalsts nav pieļāvusi kļūdu vai nolaidību.

2.   Līdz tā gada 31. maijam, kurā pārskati ir iesniegti, Komisija var:

a)

rakstiski lūgt dalībvalstij iesniegt papildu informāciju par administratīvajiem un juridiskajiem pasākumiem, kas veikti, lai atgūtu atbalsta saņēmējiem nepamatoti izmaksāto Savienības ieguldījumu; vai

b)

rakstiski lūgt dalībvalstij turpināt atgūšanas procedūru.

Ja Komisija ir izvēlējusies šā punkta pirmās daļas a) punktā minēto iespēju, piemēro 5. līdz 8. punktu.

3.   Ja Komisija nerīkojas atbilstīgi 2. punktam un 2. punktā minētajā termiņā, tad dalībvalsts Savienības ieguldījumu neatlīdzina.

4.   Šā panta 2. punkta a) un b) apakšpunktā noteiktais termiņš neattiecas uz pārkāpumiem, kas izdarīti pirms bankrota, vai uz gadījumiem, kad pastāv aizdomas par krāpšanu.

5.   Dalībvalsts trīs mēnešu laikā sniedz atbildi uz informācijas pieprasījumu, ko Komisija nosūtījusi saskaņā ar 2. punktu.

6.   Ja dalībvalsts neiesniedz papildu informāciju, kas pieprasīta saskaņā ar 2. punktu, Komisija sagatavo novērtējumu, pamatojoties uz pieejamo informāciju.

7.   Trīs mēnešu laikā pēc dalībvalsts sniegtās atbildes saņemšanas vai gadījumos, kad atbilde netiek saņemta noteiktajā termiņā, Komisija informē dalībvalsti par gadījumiem, kad tā secina, ka dalībvalstij būtu jāatlīdzina Savienības ieguldījums, un izklāsta apsvērumus, uz ko balstās tās secinājums, kā arī pieprasa dalībvalstij divu mēnešu laikā sniegt savus apsvērumus. Ja Komisija nerīkojas atbilstīgi iepriekšējā teikumā minētajam un iepriekšējā teikumā noteiktajā termiņā, dalībvalsts Savienības ieguldījumu neatlīdzina.

8.   Sešu mēnešu laikā pēc tam, kad dalībvalsts ir sniegusi 7. punktā minētos apsvērumus, Komisija, pamatojoties uz pieejamo informāciju, pabeidz novērtējumu un tad, ja tā uztur secinājumu, ka dalībvalstij ir jāatlīdzina Savienības ieguldījums, pieņem lēmumu. Ja Komisija nerīkojas atbilstīgi iepriekšējā teikumā minētajam un iepriekšējā teikumā noteiktajā termiņā, dalībvalsts Savienības ieguldījumu neatlīdzina.

Aprēķinot Savienības ieguldījumu, kas dalībvalstij ir jāatlīdzina, piemēro līdzfinansējuma likmi, kas katrai prioritātei noteikta pieprasījuma brīdī spēkā esošajā finansēšanas plānā.

4. pants

Informācijas par neatgūtajām summām, kuras nepārsniedz EUR 250 no fondu sniegtā ieguldījuma, sniegšana

Ja dalībvalsts nolemj neatgūt summu, kas attiecīgajā grāmatvedības gadā vienas darbības līmenī ir nepamatoti izmaksāta atbalsta saņēmējam un nepārsniedz EUR 250 no fondu sniegtā ieguldījuma, neskaitot procentus, tādā gadījumā nav jāsniedz Komisijai šajā regulā paredzētā informācija.

5. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 29. janvārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 320. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1299/2013 par īpašiem noteikumiem par atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda saistībā ar mērķi “Eiropas teritoriālā sadarbība” (OV L 347, 20.12.2013., 259. lpp.).


PIELIKUMS

Informācijas par neatgūstamām summām iesniegšana

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

Prioritāte (1)

Darbības nosaukums un elektroniskās identifikācijas numurs

Atbalsta saņēmēja nosaukums

Datums, kad atbalsta saņēmējam par attiecīgo darbību veikts publiskā ieguldījuma pēdējais maksājums, un attiecīgais apliecinājums

Pārkāpuma veids (to nosaka dalībvalsts)

Struktūra, kas atklāja pārkāpumu (precizēt: vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, revīzijas iestāde vai cita, vai ES iestāde)

Pārkāpuma atklāšanas datums (2)

Kopējie izdevumi, kas atzīti par neatgūstamiem

Publiskie izdevumi, kuri atbilst summām, kas atzītas par neatgūstamām

Neatgūstamā Savienības ieguldījuma summa (3)

Grāmatvedības gads(-i), kad tika deklarēti izdevumi, kas atbilst neatgūstamajam Savienības ieguldījumam

Datums, kad sākts atgūšanas process

Pirmā un visu turpmāko atgūšanas rīkojumu kopijas (4)

Datums, kad atzīta neatgūstamība

Neatgūstamības iemesls (5)

Attiecīgā gadījumā – dokumenti, kas saistīti ar bankrota procedūrām

Norādīt, vai Savienības ieguldījums ir jāatmaksā Savienības budžetā (jā/nē) (6)

<type=“S” maxlength=“500” input=“S”>

<type=“S” maxlength=“250” input=“M”>  (7)

<type=“S” maxlength=“250” input=“M”>

<type=“D” input=“M”> + <ATT>

<type=“S” maxlength=“250” input=“M”>

<type=“S” maxlength=“250” input=“M”>

<type=“D” input=“M”>

<type=“Cu” input=“M”>

<type=“Cu” input=“M”>

<type=“Cu” input=“M”>

<type=“D” input=“S”>

<type=“D” input=“M”>

<ATT>

<type=“D” input=“M”>

<type=“S” maxlength=“500” input=“M”>

<ATT>

<type=“B” input=“M”>

Pr. 1

Darbība 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darbība 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starpsumma

<type=“Cu” input=“G”>

<type=“Cu” input=“G”>

<type=“Cu” input=“G”>

 

Pr. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starpsumma

<type=“Cu” input=“G”>

<type=“Cu” input=“G”>

<type=“Cu” input=“G”>

 

Pr. n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starpsumma

<type=“Cu” input=“G”>

<type=“Cu” input=“G”>

<type=“Cu” input=“G”>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

<type=“Cu” input=“G”>

<type=“Cu” input=“G”>

<type=“Cu” input=“G”>

 


(1)  Atbilstoši informācijai par prioritāti, kas noteikta pārskatos, saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1011/2014 VII pielikuma 5. papildinājumu. Ziņojumus iesniedz prioritāšu līmenī un attiecīgā gadījumā – reģiona kategorijas līmenī.

(2)  Datums, kad tika izdarīta pirmā administratīvā vai tiesas konstatācija par pārkāpumu.

(3)  To aprēķina saskaņā ar pieprasījuma brīdī spēkā esošo līdzfinansējuma likmi katrai prioritātei, kā noteikts finansēšanas plānā.

(4)  Turklāt attiecīgā gadījumā tās vēstules kopija, ar ko samazina vai atceļ atbalsta līmeni un/vai atsauc dokumentu Regulas (ES) Nr. 1303/2013 125. panta 3. punkta c) apakšpunkta nozīmē.

(5)  Norādīt, vai neatgūstamības iemesls ir atbalsta saņēmēja bankrots. Ja iemesls ir cits, norādīt piemērojamo iemeslu.

(6)  Ja ir iesniegts pieprasījums par to, ka Savienības ieguldījums ir jāatmaksā Savienības budžetā, dalībvalsts apstiprina, ka ir izsmeltas visas valstu institucionālajā un tiesiskajā regulējumā pieejamās atgūšanas iespējas.

(7)  Laukumu apzīmējumu skaidrojums: tips: N = skaitlis, D = datums, S = virkne, Cu = valūta. B = Būla vērtība – ievade: M = manuāla, S = atlase, G = sistēmas ģenerēti dati “maxlength” = maksimālais zīmju skaits ar atstarpēm – ATT: pielikumi.