2.4.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 87/24


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/481

(2016. gada 1. aprīlis),

ar kuru atceļ Komisijas Regulu (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (1) un jo īpaši tās 247.–249. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 (2), kuru piemēro no 2016. gada 1. maija, izveidots Savienības Muitas kodekss. Ar minēto regulu no 2016. gada 1. maija aizstāj Regulu (EEK) Nr. 2913/92. Ar minēto regulu Komisijai piešķir arī pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, lai papildinātu konkrētus nebūtiskus Savienības Muitas kodeksa elementus un pieņemtu īstenošanas aktus ar mērķi nodrošināt vienādus nosacījumus tās īstenošanai.

(2)

Komisija ir izmantojusi savas deleģētās pilnvaras, pieņemot Deleģēto regulu (ES) 2015/2446 (3). Komisija ir izmantojusi savas īstenošanas pilnvaras, pieņemot Īstenošanas regulu (ES) 2015/2447 (4). Abas minētās regulas arī ir piemērojamas no 2016. gada 1. maija.

(3)

Komisijas Regula (EEK) Nr. 2454/93 (5), ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Regulai (EEK) Nr. 2913/92, kļūs lieka no dienas, kad sāk piemērot Deleģēto regulu (ES) 2015/2446 un Īstenošanas regulu (ES) 2015/2447, un tādēļ no minētās dienas tā būtu jāatceļ.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu.

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EEK) Nr. 2454/93 atceļ.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2016. gada 1. maija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 1. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regula (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2015. gada 28. jūlija Deleģētā regula (ES) 2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem (OV L 343, 29.12.2015., 1. lpp.).

(4)  Komisijas 2015. gada 24. novembra Īstenošanas regula (ES) 2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 343, 29.12.2015., 558. lpp.).

(5)  Komisijas 1993. gada 2. jūlija Regula (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.).