17.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 40/5


KOMISIJAS REGULA (ES) 2016/217

(2016. gada 16. februāris),

ar ko attiecībā uz kadmiju groza XVII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (1), un jo īpaši tās 68. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikuma 23. ierakstu kadmiju un kadmija savienojumus aizliegts izmantot krāsās ar kodiem [3208] [3209], attiecinot izņēmumu uz krāsām, kas ir uz cinka bāzes. Tomēr šis ierobežojums neattiecas uz kadmiju saturošu krāsu laišanu tirgū.

(2)

Komisija 2012. gada novembrī lūdza Eiropas Ķimikāliju aģentūru (“aģentūra”) sagatavot XV pielikuma prasībām atbilstošu dokumentāciju, lai pašreiz spēkā esošo ierobežojumu attiecinātu arī uz tādu krāsu laišanu tirgū, kurās kadmija koncentrācija pārsniedz noteiktu robežvērtību.

(3)

Aģentūras Riska novērtēšanas komiteja (RAC) 2014. gada 9. septembrī vienprātīgi pieņēma atzinumu, secinot, ka šāds pašreizējā ieraksta grozījums atvieglotu īstenošanu, un apstiprinot, ka nav nepieciešams veikt papildu novērtējumu par riskiem, ko rada kadmija klātbūtne krāsās.

(4)

Aģentūras Sociālās un ekonomiskās analīzes komiteja (SEAC) 2014. gada 25. novembrī vienprātīgi pieņēma atzinumu, norādot, ka ierosinātais pašreizējā ierobežojuma grozījums ir samērīgs, jo tas ražotājiem, importētājiem un patērētājiem neradīs atbilstības nodrošināšanas papildu izmaksas un uzlabos ierobežojuma izpildāmību.

(5)

Īstenošanas iestādēm ir vieglāk uzraudzīt un kontrolēt laišanu tirgū nekā izmantošanu. Turklāt līdz ar robežkoncentrācijas ieviešanu tiek precizēts, ka kadmija piemaisījuma netīša klātbūtne krāsās tādā koncentrācijā, kas nepārsniedz minēto robežvērtību, nebūs ierobežojuma pārkāpums.

(6)

Notika apspriešanās ar Ieviešanas informācijas apmaiņas forumu, un tā ieteikumi tika ņemti vērā.

(7)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 1907/2006 būtu attiecīgi jāgroza.

(8)

Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1907/2006 133. pantam izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 16. februārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikuma 23. ieraksta 2. slejas 2. punktu aizstāj ar šādu:

“Kadmijs

CAS Nr. 7440-43-9

EK Nr. 231-152-8 un tā savienojumi

2.

Neizmanto vai nelaiž tirgū krāsās ar kodiem [3208] [3209] tādā koncentrācijā (izteikts kā Cd), kas vienāda ar 0,01 masas procentu vai lielāka par to.

Attiecībā uz krāsām ar kodiem [3208] [3209], kurās cinka saturs pārsniedz 10 masas procentus, kadmija koncentrācija (izteikts kā Cd) minētajās krāsās nav vienāda ar 0,1 masas procentu vai lielāka par to.

Krāsotus izstrādājumus nelaiž tirgū, ja kadmija koncentrācija (izteikts kā Cd) krāsā, ar ko pārklāts krāsotais izstrādājums, ir vienāda ar 0,1 masas procentu vai lielāka par to.”