2.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 25/56


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/132

(2016. gada 1. februāris),

ar ko nosaka Īstenošanas regulā (ES) 2015/2334 paredzētā cūkgaļas privātas uzglabāšanas atbalsta pieteikumu iesniegšanas beigu datumu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 18. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunktu un otro daļu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2015/2334 (2) piešķirtajam privātas uzglabāšanas atbalstam ir bijusi labvēlīga ietekme uz cūkgaļas tirgu. Ir sagaidāma tālāka cenu stabilizācija.

(2)

Tāpēc cūkgaļas privātas uzglabāšanas atbalsts būtu jābeidz un būtu jānosaka pieteikumu iesniegšanas beigu datums.

(3)

Juridiskās noteiktības labad Īstenošanas regula (ES) 2015/2334 būtu jāatceļ.

(4)

Lai novērstu spekulācijas, šai regulai būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulā (ES) 2015/2334 paredzētā cūkgaļas privātas uzglabāšanas atbalsta pieteikumu iesniegšanas beigu datums ir 2016. gada 3. februāris.

2. pants

Īstenošanas regulu (ES) 2015/2334 atceļ no 2016. gada 3. februāra.

Tomēr to turpina piemērot līgumiem, kas noslēgti saskaņā ar minēto regulu.

3. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 1. februārī

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

Komisijas loceklis

Phil HOGAN


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  Komisijas 2015. gada 14. decembra Īstenošanas regula (ES) 2015/2334, ar ko atļauj privātu cūkgaļas uzglabāšanu un iepriekš nosaka atbalsta summas (OV L 329, 15.12.2015., 10. lpp.).