2.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 25/46


KOMISIJAS REGULA (ES) 2016/130

(2016. gada 1. februāris),

ar kuru Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, pielāgo tehnikas attīstībai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1985. gada 20. decembra Regulu (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā (1), un jo īpaši tās 17. pantu,

tā kā:

(1)

Regulas (EEK) Nr. 3821/85 I.B pielikumā noteiktas digitālo tahogrāfu konstrukcijas, testēšanas, uzstādīšanas un inspekcijas tehniskās specifikācijas.

(2)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 68/2009 (2) kā pagaidu risinājums, kas ir spēkā līdz 2013. gada 31. decembrim, tika ieviests adapters, lai dotu iespēju M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļos uzstādīt tahogrāfus, kas atbilst Regulas (EEK) Nr. 3821/85 I.B pielikuma prasībām.

(3)

Ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 1161/2014 (3) tika grozīta Regula (EEK) Nr. 3821/85, lai adaptera derīguma laikposmu pagarinātu līdz 2015. gada 31. decembrim.

(4)

Regula (EEK) Nr. 3821/85 ir aizstāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 165/2014 (4). Tomēr saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 165/2014 46. pantu Regulas (EEK) Nr. 3821/85 noteikumus, tostarp tās I.B pielikumu, turpina piemērot kā pārejas noteikumus līdz dienai, kad sāk piemērot īstenošanas aktus, kas minēti Regulā (ES) Nr. 165/2014.

(5)

Regulas (ES) Nr. 165/2014 5. apsvērumā ir noteikts, ka Komisija apsvērs iespēju pagarināt adaptera derīguma laikposmu Ml un N1 kategorijas transportlīdzekļiem līdz 2015. gadam, un laikposmā līdz 2015. gadam tā turpinās apsvērt ilgtermiņa risinājumu attiecībā uz M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļiem.

(6)

Komisijas paziņojumā Eiropas Parlamentam, Padomei, Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Digitālais tahogrāfs. Turpmāko pasākumu ceļvedis” (5), kas bija pievienots Regulas (ES) Nr. 165/2014 priekšlikumam, pielikumu un papildinājumu sagatavošanai un pieņemšanai paredzēts divu gadu laikposms pēc Regulas (ES) Nr. 165/2014 pieņemšanas.

(7)

Tehniskajās specifikācijās, kas saistītas ar Regulas (ES) Nr. 165/2014 īstenošanu, būtu jāparedz pastāvīgs risinājums attiecībā uz adapteru. Šā iemesla dēļ, piemērojot tiesiskās paļāvības principu, termiņš, kurā M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļos ir iespējams izmantot adapteru, būtu jāpagarina vismaz līdz brīdim, kad ar īstenošanas aktiem pieņem minētās tehniskās specifikācijas.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Regulas (ES) Nr. 165/2014 42. pantu izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EEK) Nr. 3821/85 I.B pielikumu groza šādi:

 

pielikuma I daļā “Definīcijas” rr) punkta pirmajā ievilkumā termiņu “līdz 2015. gada 31. decembrim” aizstāj ar termiņu “līdz 2016. gada 31. decembrim”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 1. februārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 370, 31.12.1985., 8. lpp.

(2)  Komisijas 2009. gada 23. janvāra Regula (EK) Nr. 68/2009, ar kuru devīto reizi tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā (OV L 21, 24.1.2009., 3. lpp.).

(3)  Komisijas 2014. gada 30. oktobra Regula (ES) Nr. 1161/2014, ar kuru Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, pielāgo tehnikas attīstībai (OV L 311, 31.10.2014., 19. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 4. februāra Regula (ES) Nr. 165/2014 par tahogrāfiem autotransportā, ar kuru atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu (OV L 60, 28.2.2014., 1. lpp.).

(5)  COM(2011) 454 galīgā redakcija.