14.1.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 9/1


KOMISIJAS REGULA (ES) 2016/26

(2016. gada 13. janvāris),

ar ko attiecībā uz nonilfenola etoksilātiem groza XVII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (1), un jo īpaši tās 68. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Zviedrijas Karaliste 2013. gada 2. augustā iesniedza Eiropas Ķimikāliju aģentūrai (“aģentūra”) dokumentāciju (“XV pielikumā minētā dokumentācija”) atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1907/2006 69. panta 4. punktam, lai sāktu minētās regulas 69.–73. pantā izklāstīto ierobežošanas procesu. XV pielikumā minētajā dokumentācijā sākotnēji bija norādīts, ka nonilfenola (NP) un nonilfenola etoksilātu (NPE) iedarbība rada risku videi, jo īpaši virszemes ūdeņos dzīvojošiem organismiem. Lai ierobežotu šādu risku, dokumentācijā bija ierosināts aizliegt laist tirgū tekstilizstrādājumus, kuri var tikt mazgāti ūdenī un satur NP vai NPE koncentrācijā, kas vienāda ar 100 mg/kg (0,01 masas %) vai lielāka par to. XV pielikumā minētajā dokumentācijā pierādīts, ka ir vajadzīga rīcība Savienības mērogā.

(2)

Laikā, kad notika sabiedriskā apspriešana par XV pielikumā minēto dokumentāciju, Zviedrija ieteica NP svītrot no ierobežojuma priekšlikuma darbības jomas, jo šī viela netiek apzināti izmantota tekstilapstrādē. Aģentūras Riska novērtēšanas komiteja (RAC) un Sociālās un ekonomiskās analīzes komiteja (SEAC) uzskatīja, ka no ierobežojuma efektivitātes, praktiskuma un pārraudzības iespējas viedokļa NP izslēgšana ir pamatota. Tādēļ ierosinātais ierobežojums būtu jāattiecina tikai uz NPE.

(3)

XV pielikumā minētajā dokumentācijā NPE ir definēti kā nonilfenola sazaroti un lineāri etoksilāti, kas ietver ar CAS vai EK numuriem definētas vielas un UVCB vielas, polimērus un homologus. Šīs grupas vielu molekulārā formula ir (C2H4O)nC15H24O.

(4)

Vairākos tirgus pētījumos, kas norādīti XV pielikumā minētajā dokumentācijā, ir konstatēta NPE klātbūtne tekstilizstrādājumos dažādā koncentrācijā. Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikuma 46. ieraksts jau ierobežo NPE (kā vielu vai kā sastāvdaļu maisījumos) laišanu tirgū un lietošanu tekstilizstrādājumu un ādu apstrādei. Tomēr loģiski prognozējamos apstākļos, proti, tekstilizstrādājumus mazgājot ūdenī, NPE izplatīšanās ūdens vidē rada risku ūdens vidē dzīvojošiem organismiem.

(5)

Lai nodrošinātu saskaņotību ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1007/2011 (2), attiecībā uz tekstilizstrādājumiem ierosinātais ierobežojums būtu jāpiemēro izstrādājumiem, kuros tekstilšķiedras veido vismaz 80 % no izstrādājuma kopējās masas, un citiem izstrādājumiem, kam ir daļa, kurā tekstilšķiedras veido vismaz 80 % no kopējās masas. Turklāt skaidrības labad ir lietderīgi norādīt, ka pie tekstilizstrādājumiem pieder negatavas, pusgatavas un gatavas preces, tostarp tādi izstrādājumi kā apģērbi (piemēram, cilvēku, rotaļlietu un dzīvnieku apģērbi), piederumi, iekštelpu tekstilizstrādājumi, šķiedras, pavedieni, drānas un trikotāžas izstrādājumi.

(6)

RAC2014. gada 3. jūnijā vienprātīgi pieņēma atzinumu par XV pielikumā minētajā dokumentācijā ierosināto ierobežojumu, apstiprinot risku, ko rada NPE noārdīšanās produktu iedarbība. RAC ieteica arī, ka ierobežojums ir gan efektivitātes, gan īstenošanas iespēju ziņā vispiemērotākais Savienības mēroga pasākums NPE radīto risku novēršanai.

(7)

SEAC2014. gada 9. septembrī vienprātīgi pieņēma atzinumu par XV pielikumā minētajā dokumentācijā ierosināto ierobežojumu, norādot, ka attiecībā uz NPE ierosinātais ierobežojums ir sociāli ekonomisko ieguvumu un sociāli ekonomisko izmaksu samērīguma ziņā vispiemērotākais Savienības mēroga pasākums apzināto risku novēršanai.

(8)

Saskaņā ar XV pielikumā minēto dokumentāciju un kā apstiprināja RAC un SEAC, robežvērtība – 0,01 masas % – ir zemākā koncentrācija, kas ir piemērota tekstilizstrādājumu apzinātai apstrādei ar NPE. Sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtās piezīmes apstiprināja – ja robežvērtība būtu mazāka nekā 0,01 masas %, rastos ievērojamas izpildes grūtības, jo tekstilizstrādājumi var kļūt piesārņoti ar NPE tik zemā koncentrācijā pēc nejaušas iedarbības ražošanas procesā. Turklāt, samazinot robežvērtību 0,01 % piecas reizes (līdz 0,002 masas %), emisijas samazinātos tikai aptuveni 1,25 reizes, kas samazinātu NPE koncentrāciju virszemes ūdeņos vēl par 5 % salīdzinājumā ar robežvērtību – 0,01 masas %.

(9)

Notika apspriešanās ar Ieviešanas informācijas apmaiņas forumu, un tā ieteikumi tika ņemti vērā.

(10)

Aģentūra 2014. gada 1. oktobrī iesniedza Komisijai RAC un SEAC atzinumus, pamatojoties uz kuriem Komisija secināja, ka NPE klātbūtne tekstilizstrādājumos rada nepieņemamu risku videi un ka tāpēc ir vajadzīga rīcība Savienības mērogā. Ir ņemta vērā šā ierobežojuma sociāli ekonomiskā ietekme, tostarp alternatīvu pieejamība.

(11)

Tiek pieņemts, ka lietoti izstrādājumi parasti ir mazgāti vairākas reizes, pirms tos piegādā vai dara pieejamus trešai personai, un tādējādi satur nenozīmīgu daudzumu NPE vai tos nesatur nemaz. Līdz ar to ierobežojums nebūtu jāattiecina uz lietotu tekstilizstrādājumu laišanu tirgū. Tāpat var pieņemt, ka pārstrādāti tekstilizstrādājumi satur nenozīmīgu daudzumu NPE vai tos nesatur nemaz, un tāpēc ierobežojums nebūtu jāpiemēro jauniem tekstilizstrādājumiem, kas ražoti tikai no pārstrādātiem tekstilizstrādājumiem, neizmantojot NPE.

(12)

Būtu jādod pietiekami daudz laika ieinteresētajām personām, lai tās varētu veikt atbilstības pasākumus, jo īpaši nodrošināt pienācīgu komunikāciju sarežģītajā globālajā piegādes ķēdē. Jaunais ierobežojums tādēļ būtu jāpiemēro tikai no vēlāka datuma.

(13)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 1907/2006 būtu attiecīgi jāgroza.

(14)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1907/2006 133. pantam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 13. janvārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 27. septembra Regula (ES) Nr. 1007/2011 par tekstilšķiedru nosaukumiem un par tekstilizstrādājumu šķiedru sastāva etiķetēšanu un marķēšanu saistībā ar tiem, un par Padomes Direktīvas 73/44/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 96/73/EK un 2008/121/EK atcelšanu (OV L 272, 18.10.2011., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikumā iekļauj šādu 46.a ierakstu:

“46.a

Nonilfenola etoksilāti (NPE)

(C2H4O)nC15H24O

1.

Pēc 2021. gada 3. februāra nedrīkst laist tirgū tekstilizstrādājumos, par kuriem var pamatoti uzskatīt, ka tie normālā dzīves cikla laikā tiks mazgāti ūdenī, koncentrācijā, kas vienāda ar vai lielāka par 0,01 % no attiecīgā tekstilizstrādājuma masas vai no katras tekstilizstrādājuma daļas masas.

2.

Šā ieraksta 1. punktu nepiemēro lietotu tekstilizstrādājumu vai jaunu tekstilizstrādājumu laišanai tirgū, kas ražoti tikai no pārstrādātiem tekstilizstrādājumiem, neizmantojot NPE.

3.

Šā ieraksta 1. un 2. punktā “tekstilizstrādājums” ir jebkurš negatavs, pusgatavs vai gatavs izstrādājums, kuros tekstilšķiedras veido vismaz 80 % no izstrādājuma kopējās masas, vai jebkurš cits izstrādājums, kam ir daļa, kurā tekstilšķiedras veido vismaz 80 % no kopējās masas, tostarp tādi izstrādājumi kā apģērbi, piederumi, iekštelpu tekstilizstrādājumi, šķiedras, pavedieni, drānas un trikotāžas izstrādājumi.”