6.1.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 3/35


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/8

(2016. gada 5. janvāris),

ar ko precizē tehniskos rādītājus 2017. gada ad hoc modulim par pašnodarbinātību

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1998. gada 9. marta Regulu (EK) Nr. 577/98 par darbaspēka izlases veida apsekojuma organizēšanu Kopienā (1) un jo īpaši tās 7.a panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Lai uzraudzītu virzību uz kopīgajiem mērķiem, kas noteikti stratēģijā “Eiropa 2020”, dalībvalstīm būtu jāsniedz Komisijai tāda plaša datu kopa par pašnodarbinātību, kas ļauj izdarīt salīdzinājumus starp dalībvalstīm.

(2)

Ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 318/2013 (2) tika izveidots ad hoc modulis par pašnodarbinātību.

(3)

Komisijas Deleģētajā regulā (ES) Nr. 1397/2014 (3) noteiktas un aprakstītas tās specializētās informācijas jomas (“ad hoc apakšmoduļi”), kura būtu jāiekļauj 2017. gada ad hoc modulī par pašnodarbinātību.

(4)

Komisijai būtu jāprecizē tehniskie rādītāji, filtri, kodi un datu nosūtīšanas termiņš saskaņā ar ad hoc moduli par pašnodarbinātību.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Eiropas Statistikas sistēmas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šīs regulas pielikumā ir izklāstīti tehniskie rādītāji, filtri un kodi, kas izmantojami 2017. gada ad hoc modulim par pašnodarbinātību, un termiņš, kurā datus nosūta Komisijai.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 5. janvārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 77, 14.3.1998., 3. lpp.

(2)  Komisijas 2013. gada 8. aprīļa Regula (ES) Nr. 318/2013, ar ko pieņem 2016. līdz 2018. gada ad hoc moduļu programmu darbaspēka izlases veida apsekojumam, kas paredzēts ar Padomes Regulu (EK) Nr. 577/98 (OV L 99, 9.4.2013., 11. lpp.).

(3)  Komisijas 2014. gada 22. oktobra Deleģētā regula (ES) Nr. 1397/2014, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 318/2013, ar ko pieņem 2016. līdz 2018. gada ad hoc moduļu programmu darbaspēka izlases veida apsekojumam, kas paredzēts ar Padomes Regulu (EK) Nr. 577/98 (OV L 370, 30.12.2014., 42. lpp.).


PIELIKUMS

Šajā pielikumā izklāstīti tehniskie rādītāji, filtri un kodi, kas izmantojami ad hoc modulim par pašnodarbinātību, ko plānots veikt 2017. gadā. Pielikumā noteikti arī datumi, kuros dati jāiesniedz Komisijai.

Rezultātu nosūtīšanas termiņš Komisijai:2018. gada 31. marts.

Datu nosūtīšanai izmantojamie filtri un kodi: kā noteikts Komisijas Regulas (EK) Nr. 377/2008 (1) III pielikumā.

Ailes, kas rezervētas neobligātiem svaru koeficientiem, kurus izmanto izlases grupas vai atbildes nesniegšanas gadījumā: 222.–225. aile (veseli skaitļi) un 226.–227. aile (daļskaitļi).

1)   Apakšmodulis “Ekonomiski atkarīga pašnodarbinātība”

Nosaukums/aile

Kods

Apraksts

Filtrs

MAINCLNT

 

Ekonomiskā atkarība

STAPRO = 1,2

211

 

Klientu skaits un nozīmīgums pēdējos 12 mēnešos

 

 

1

Nebija klientu pēdējos 12 mēnešos

 

2

Tikai viens klients pēdējos 12 mēnešos

3

2–9 klienti pēdējos 12 mēnešos, bet viens no tiem bija svarīgākais klients

4

2–9 klienti pēdējos 12 mēnešos, neviens no tiem nebija svarīgākais klients

5

Vairāk nekā 9 klienti pēdējos 12 mēnešos, bet viens no tiem bija svarīgākais klients

6

Vairāk nekā 9 klienti pēdējos 12 mēnešos, neviens no tiem nebija svarīgākais klients

9

Nepiemēro (nav iekļauts filtrā)

Tukšs

Nav atbildes/nezina

WORKORG

 

Organizatoriskā atkarība

STAPRO = 1,2 AND MAINCLNT ≠ 1

212

 

Ietekme uz lēmumu par darba laiku

 

 

1

Lemj respondents

 

2

Lemj respondenta klients(-i)

3

Lemj jebkura cita persona

9

Nepiemēro (nav iekļauts filtrā)

Tukšs

Nav atbildes/nezina

2)   Apakšmodulis “Pašnodarbināto darba apstākļi”

Nosaukums/aile

Kods

Apraksts

Filtrs

REASSE

 

Galvenais iemesls tam, lai kļūtu par pašnodarbināto

STAPRO = 1,2

213

 

Galvenais iemesls tam, lai pašreizējā darba jomā kļūtu par pašnodarbināto

 

 

1

Nevarēja atrast darbu kā darba ņēmējs

 

2

Respondenta iepriekšējais darba devējs pamudināja respondentu kļūt par pašnodarbināto

3

Tā ir ierasta prakse respondenta darbības jomā

4

Radās laba izdevība

5

Ģimenes uzņēmuma pārņemšana

6

Nevēlējās vai neplānoja kļūt par pašnodarbināto, bet sāka strādāt kā pašnodarbinātais cita iemesla dēļ, kurš nav minēts iepriekš

7

Vēlējās kļūt par pašnodarbināto elastīga darba laika dēļ

8

Vēlējās kļūt par pašnodarbināto cita iemesla dēļ

9

Nepiemēro (nav iekļauts filtrā)

Tukšs

Nav atbildes/nezina

SEDIFFIC

 

Lielākās grūtības, ar kurām saskaras pašnodarbinātais

STAPRO = 1,2

214

 

Paša vērtējumā: lielākās grūtības, ar kurām pēdējos 12 mēnešos saskāries pašnodarbinātais

 

 

0

Grūtības ietekmēt sava darba samaksas noteikšanu

 

1

Grūtības iegūt uzņēmējdarbības finansējumu

2

Kavēti vai nesaņemti maksājumi

3

Neatbilstīgs administratīvā sloga līmenis

4

Nepietiekami ienākumi slimības gadījumā

5

Finansiālu grūtību periodi

6

Periodi, kuros nav klientu, pasūtījumu vai projektu

7

Citas grūtības

8

Nebija grūtību

9

Nepiemēro (nav iekļauts filtrā)

Tukšs

Nav atbildes/nezina

REASNOEM

 

Galvenais iemesls, kādēļ nav darbinieku

STAPRO = 2

215

 

Paša vērtējumā: galvenais iemesls, kādēļ nav darbinieku

 

 

0

Pamatā respondents vēlas nodarbināt sevi

 

1

Nepietiekams darba apjoms

2

Grūti atrast piemērotus darbiniekus

3

Tiesiskais regulējums ir pārāk sarežģīts

4

Lielas sociālās iemaksas

5

Nav iespējams respondenta profesijā

6

Respondents dod priekšroku sadarbībai ar apakšuzņēmējiem vai asociētiem uzņēmumiem

7

Respondenta klients(-i) vēlas, lai respondents pats veiktu darbu

8

Cits iemesls

9

Nepiemēro (nav iekļauts filtrā)

Tukšs

Nav atbildes/nezina

BPARTNER

 

Sadarbība ar uzņēmējdarbības partneriem

STAPRO = 1,2

216

 

Sadarbība ar līdzīpašnieku un/vai citu pašnodarbināto tīklā

 

 

1

Sadarbojas ar līdzīpašnieku

 

2

Sadarbojas ar citiem pašnodarbinātajiem tīklā

3

Abi

4

Ne viens, ne otrs

9

Nepiemēro (nav iekļauts filtrā)

Tukšs

Nav atbildes/nezina

PLANEMPL

 

Plānotā darbinieku pieņemšana darbā vai apakšuzņēmēju nolīgšana

STAPRO = 1,2

217

 

Nākamo 12 mēnešu laikā plāno pieņemt darbā darbiniekus vai nolīgt apakšuzņēmējus

 

 

1

Plāno nodarbināt tikai pastāvīgos darbiniekus

 

2

Plāno nodarbināt tikai pagaidu darbiniekus

3

Plāno nodarbināt gan pastāvīgos, gan pagaidu darbiniekus

4

Plāno nolīgt tikai apakšuzņēmējus

5

Plāno nolīgt apakšuzņēmējus un nodarbināt darbiniekus

6

Neplāno pieņemt darbiniekus vai nolīgt apakšuzņēmējus

9

Nepiemēro (nav iekļauts filtrā)

Tukšs

Nav atbildes/nezina

3)   Apakšmodulis “Pašnodarbinātie un darba ņēmēji”

Nosaukums/aile

Kods

Apraksts

Filtrs

JBSATISF

 

Apmierinātība ar darbu

WSTATOR = 1,2

218

 

Apmierinātība ar darbu pamatdarbā

 

 

1

Lielā mērā apmierināts

 

2

Zināmā mērā apmierināts

3

Mazā mērā apmierināts

4

Pavisam neapmierināts

9

Nepiemēro (nav iekļauts filtrā)

Tukšs

Nav atbildes/nezina

AUTONOMY

 

Darba autonomija

WSTATOR = 1,2

219

 

Ietekme uz pamatdarbā veicamo uzdevumu saturu un kārtību

 

 

1

Spēj ietekmēt uzdevumu saturu un kārtību

 

2

Spēj ietekmēt tikai uzdevumu saturu, bet ne kārtību

3

Spēj ietekmēt tikai uzdevumu kārtību, bet ne saturu

4

Nespēj ietekmēt ne uzdevumu saturu, ne kārtību

9

Nepiemēro (nav iekļauts filtrā)

Tukšs

Nav atbildes/nezina

PREFSTAP

 

Vēlamais profesionālais statuss attiecībā uz pamatdarbu

WSTATOR = 1,2

220

 

Dod priekšroku strādāt kā darba ņēmējs, ja patlaban ir pašnodarbinātais, vai dod priekšroku strādāt kā pašnodarbinātais, ja patlaban strādā kā darba ņēmējs

 

 

1

Nevēlas mainīt profesionālo statusu

 

2

Ir pašnodarbinātais, bet vēlas strādāt kā darba ņēmējs

3

Strādā kā darba ņēmējs vai ģimenes uzņēmumā, bet vēlas strādāt kā pašnodarbinātais

9

Nepiemēro (nav iekļauts filtrā)

Tukšs

Nav atbildes/nezina

OBSTACSE

 

Galvenais iemesls, kādēļ nekļūst par pašnodarbināto pamatdarbā

PREFSTAP = 3

221

 

Galvenais iemesls, kādēļ pašreizējie darba ņēmēji vai personas, kuras strādā ģimenes uzņēmumā, vēlētos kļūt par pašnodarbinātajiem, bet nav mainījušas profesionālo statusu uz vēlamo

 

 

1

Finansiālā nedrošība

 

2

Grūtības iegūt uzņēmējdarbības finansējumu

3

Pārāk liels stress, pienākumi vai risks

4

Vājāka sociālā aizsardzība

5

Cits iemesls

9

Nepiemēro (nav iekļauts filtrā)

Tukšs

Nav atbildes/nezina


(1)  Komisijas 2008. gada 25. aprīļa Regula (EK) Nr. 377/2008, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 577/98 par darbaspēka izlases veida apsekojuma organizēšanu Kopienā attiecībā uz datu nosūtīšanai izmantojamo kodēšanu, sākot ar 2009. gadu, izlases grupas izmantošanu statistikas datu vākšanai par strukturālajiem mainīgajiem lielumiem un pārskata ceturkšņu definēšanu (OV L 114, 26.4.2008., 57. lpp.).