17.12.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 344/117


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2016/2299

(2016. gada 2. novembris),

ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2016/65 par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanā piemērotajiem novērtējuma diskontiem (ECB/2016/32)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 127. panta 2. punkta pirmo ievilkumu,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 3.1. panta pirmo ievilkumu, 9.2. pantu, 12.1. pantu, 14.3. pantu, 18.2. pantu un 20. panta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Uz visiem Eurosistēmas kredītoperāciju atbilstošajiem aktīviem attiecas noteikti riska kontroles pasākumi, kuri aizsargā Eurosistēmu no finansiāliem zaudējumiem gadījumos, kad nodrošinājums jārealizē darījuma partnera saistību neizpildes dēļ. Eurosistēmas riska kontroles sistēmas regulārās izvērtēšanas rezultātā jāveic vairākas korekcijas, lai nodrošinātu pietiekamu aizsardzību.

(2)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (ES) 2016/65 (ECB/2015/35) (1),

IR PIEŅĒMUSI ŠO PAMATNOSTĀDNI.

1. pants

Grozījumi

Pamatnostādni (ES) 2016/65 (ECB/2015/35) groza šādi:

1)

ar šādu pantu aizstāj 1. pantu:

“1. pants

Novērtējuma diskonti, ko piemēro atbilstošiem tirgojamiem aktīviem

1.   Saskaņā ar Pamatnostādnes (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) ceturtās daļas VI sadaļu uz tirgojamiem aktīviem attiecas Pamatnostādnes (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) 2. panta 97. punktā definētie novērtējuma diskonti līmenī, kas noteikts šīs pamatnostādnes pielikuma 2. un 2.a tabulā.

2.   Konkrēta aktīva novērtējuma diskonts ir atkarīgs no šādiem faktoriem:

a)

diskonta kategorija, kurā iekļauts aktīvs, kā noteikts 2. pantā;

b)

aktīva atlikušais termiņš vai vidējais svērtais izmantošanas laiks, kas noteikts 3. pantā;

c)

aktīva kupona struktūra; un

d)

kredītkvalitātes līmenis, kurā iekļauts aktīvs”;

2)

ar šādiem punktiem aizstāj 2. panta b) un c) punktu:

“b)

parāda instrumenti, ko emitējušas vietējās un reģionālās valdības, institūcijas, ko Eurosistēma klasificējusi kā aģentūras, daudzpusējās attīstības bankas un starptautiskās organizācijas, kā arī PVKIU atbilstošas liela apjoma nodrošinātās obligācijas iekļautas II diskontu kategorijā;

c)

PVKIU atbilstošas nodrošinātās obligācijas, izņemot PVKIU atbilstošas liela apjoma nodrošinātās obligācijas, pārējās nodrošinātās obligācijas un nefinanšu sabiedrību emitētie parāda instrumenti iekļauti III diskontu kategorijā;”;

3)

ar šādu pantu aizstāj 3. pantu:

“3. pants

Tirgojamo aktīvu novērtējuma diskonti

1.   Novērtējuma diskontus tirgojamiem aktīviem, kas iekļauti I–IV diskontu kategorijā, nosaka pamatojoties uz:

a)

konkrētā aktīva iekļaušanu 1., 2. vai 3. kredītkvalitātes līmenī;

b)

aktīva atlikušo termiņu, kā norādīts 2. punktā;

c)

aktīva kupona struktūru, kā norādīts 2. punktā.

2.   Attiecībā uz I–V diskontu kategorijā iekļautiem tirgojamiem aktīviem piemērojamais novērtējuma diskonts ir šādi atkarīgs no to termiņa vai kupona struktūras.

a)

Tirgojamiem aktīviem ar nulles procentu likmes vai fiksētas procentu likmes kuponu piemērojamo novērtējuma diskontu nosaka, pamatojoties uz šīs pamatnostādnes pielikuma 2. tabulu. Attiecīgais termiņš novērtējuma diskonta noteikšanai ir aktīva atlikušais termiņš.

b)

Tirgojamiem aktīviem ar mainīgas procentu likmes kuponu piemērojamais novērtējuma diskonts ir vienāds ar novērtējuma diskontu, ko piemēro fiksētas procentu likmes kupona tirgojamiem aktīviem ar atlikušo termiņu 0–1 gads, izņemot šādus gadījumus:

i)

mainīgas procentu likmes kuponus, kuru periods, kad var mainīt procentu likmi, ir ilgāks par 1 gadu, uzskata par kuponiem ar fiksētu procentu likmi, un attiecīgais atlikušais termiņš novērtējuma diskonta noteikšanai ir aktīva atlikušais termiņš;

ii)

mainīgas procentu likmes kuponus, kuru atsauces procentu likme ir euro zonas inflācijas indekss, uzskata par kuponiem ar fiksētu procentu likmi, un attiecīgais atlikušais termiņš novērtējuma diskonta noteikšanai ir aktīva atlikušais termiņš;

iii)

mainīgas procentu likmes kuponus ar minimālo procentu likmi un/vai mainīgas procentu likmes kuponus ar maksimālo procentu likmi uzskata par kuponiem ar fiksētu procentu likmi.

c)

Novērtējuma diskonts, ko piemēro aktīviem ar vairāk nekā viena veida kupona struktūru, ir atkarīgs vienīgi no kupona struktūras atlikušajā aktīva pastāvēšanas laikā un ir vienāds ar lielāko diskontu, ko piemēro tirgojamam aktīvam ar tādu pašu atlikušo termiņu un kredītkvalitātes līmeni. Šajā nolūkā var tikt izskatīta jebkāda veida kupona struktūra, kas ir spēkā atlikušajā aktīva pastāvēšanas laikā.

3.   V diskontu kategorijā iekļautiem tirgojamiem aktīviem neatkarīgi no to kupona struktūras piemērojamo novērtējuma diskontu nosaka, pamatojoties uz vidējo svērto aktīva izmantošanas laiku, kā sīkāk noteikts 4. un 5. punktā. V kategorijā iekļautiem tirgojamiem aktīviem piemērojamie novērtējuma diskonti noteikti šīs pamatnostādnes pielikuma 2.a tabulā.

4.   Ar aktīviem nodrošināta vērtspapīra augstākās prioritātes laidiena vidējo svērto izmantošanas laiku aprēķina kā gaidāmo vidējo svērto laiku, kas atlicis līdz šā laidiena atmaksai. Saistītiem mobilizētajiem ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem vidējā svērtā izmantošanas laika aprēķināšanai pieņem, ka emitenta pirkšanas iespējas netiks izmantotas.

5.   Šā panta 4. punktā “saistītie mobilizētie ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri” ir ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri, kuriem vairāk nekā 75 % no atlikušās nominālās summas izmanto darījuma partneris, kurš ir ar aktīviem nodrošinātā vērtspapīra iniciators, vai iestādes, kurām ar iniciatoru ir ciešas saiknes. Šādas ciešas saiknes nosaka saskaņā ar Pamatnostādnes (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) 138. pantu.”;

4)

ar šādu punktu aizstāj 5. panta 5. punktu:

“5.   Netirgojamiem neliela apjoma ar hipotēku nodrošinātiem parāda instrumentiem piemēro 36,5 % novērtējuma diskontu.”;

5)

ar šādu punktu aizstāj 5. panta 7. punktu:

“7.   Katrai pamatā esošajai kredītprasībai, kas ietilpst netirgojama parāda instrumenta, ko nodrošina atbilstošas kredītprasības (debt instrument backed by eligible credit claims; DECC), nodrošinājuma pūlā, atsevišķi piemēro novērtējuma diskontu saskaņā ar 1.–4. punkta noteikumiem. Pamatā esošo nodrošinājuma pūlā ietilpstošo kredītprasību kopējai vērtībai jebkurā laikā pēc novērtējuma diskontu piemērošanas jābūt vienādai ar DECC neatmaksāto pamatsummu vai lielākai par to. Ja kopējā vērtība kļūst mazāka par iepriekšējā teikumā minēto robežvērtību, DECC uzskata par neatbilstošu.”;

6)

pamatnostādnes (ES) 2016/65 (ECB/2015/35) pielikumu aizstāj ar šīs pamatnostādnes pielikumu.

2. pants

Stāšanās spēkā un īstenošana

1.   Šī pamatnostādne stājas spēkā dienā, kurā to paziņo to dalībvalstu nacionālajām centrālajām bankām, kuru valūta ir euro.

2.   To dalībvalstu nacionālās centrālās bankas, kuru valūta ir euro, veic visus vajadzīgos pasākumus, lai atbilstu šīs pamatnostādnes noteikumiem, un piemēro tos ar 2017. gada 1. janvāri. Tās ne vēlāk kā 2016. gada 5. decembrī informē ECB par dokumentiem un līdzekļiem, kas attiecas uz šiem pasākumiem.

3. pants

Adresāti

Šī pamatnostādne ir adresēta to dalībvalstu nacionālajām centrālajām bankām, kuru valūta ir euro.

Frankfurtē pie Mainas, 2016. gada 2. novembrī

ECB Padomes vārdā –

ECB priekšsēdētājs

Mario DRAGHI


(1)  Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (ES) 2016/65 (2015. gada 18. novembris) par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanā piemērotajiem novērtējuma diskontiem (ECB/2015/35) (OV L 14, 21.1.2016., 30. lpp.).


PIELIKUMS

Pamatnostādnes (ES) 2016/65 (ECB/2015/35) pielikumu aizstāj ar šādu:

“PIELIKUMS

1. tabula

Atbilstošu tirgojamo aktīvu diskontu kategorijas, kuru pamatā ir emitenta veids un/vai aktīva veids

I kategorija

II kategorija

III kategorija

IV kategorija

V kategorija

centrālo valdību emitētie parāda instrumenti

ECB parāda sertifikāti

parāda sertifikāti, ko nacionālās centrālās bankas (NCB) emitējušas pirms euro ieviešanas dienas to attiecīgajā dalībvalstī

vietējo un reģionālo valdību emitētie parāda instrumenti

parāda instrumenti, ko emitējušas institūcijas, kuras Eurosistēma klasificējusi kā aģentūras

daudzpusējo attīstības banku un starptautisko organizāciju emitētie parāda instrumenti

PVKIU atbilstošas liela apjoma nodrošinātās obligācijas

PVKIU atbilstošas nodrošinātās obligācijas, izņemot PVKIU atbilstošas liela apjoma nodrošinātās obligācijas

citas nodrošinātās obligācijas

nefinanšu sabiedrību un valsts sektora sabiedrību emitētie parāda instrumenti

kredītiestāžu emitētie nenodrošinātie parāda instrumenti

finanšu sabiedrību, kas nav kredītiestādes, emitētie nenodrošinātie parāda instrumenti

ar aktīviem nodrošinātie vērtspapīri


2. tabula

Novērtējuma diskontu līmeņi, ko piemēro atbilstošiem tirgojamiem aktīviem I–IV diskontu kategorijā

 

Diskontu kategorijas

Kredītkvalitāte

Atlikušais termiņš (gados) (*1)

I kategorija

II kategorija

III kategorija

IV kategorija

fiksētas procentu likmes kupons

nulles kupons

fiksētas procentu likmes kupons

nulles kupons

fiksētas procentu likmes kupons

nulles kupons

fiksētas procentu likmes kupons

nulles kupons

1. un 2. līmenis

[0–1)

0,5

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

7,5

7,5

[1–3)

1,0

2,0

1,5

2,5

2,0

3,0

10,0

10,5

[3–5)

1,5

2,5

2,5

3,5

3,0

4,5

13,0

13,5

[5–7)

2,0

3,0

3,5

4,5

4,5

6,0

14,5

15,5

[7–10)

3,0

4,0

4,5

6,5

6,0

8,0

16,5

18,0

[10, ∞)

5,0

7,0

8,0

10,5

9,0

13,0

20,0

25,5

 

Diskontu kategorijas

Kredītkvalitāte

Atlikušais termiņš (gados) (*1)

I kategorija

II kategorija

III kategorija

IV kategorija

fiksētas procentu likmes kupons

nulles kupons

fiksētas procentu likmes kupons

nulles kupons

fiksētas procentu likmes kupons

nulles kupons

fiksētas procentu likmes kupons

nulles kupons

3. līmenis

[0–1)

6,0

6,0

7,0

7,0

8,0

8,0

13,0

13,0

[1–3)

7,0

8,0

9,5

13,5

14,5

15,0

22,5

25,0

[3–5)

9,0

10,0

13,5

18,5

20,5

23,5

28,0

32,5

[5–7)

10,0

11,5

14,0

20,0

23,0

28,0

30,5

35,0

[7–10)

11,5

13,0

16,0

24,5

24,0

30,0

31,0

37,0

[10, ∞)

13,0

16,0

19,0

29,5

24,5

32,0

31,5

38,0


2.a tabula.

Novērtējuma diskontu līmeņi, ko piemēro atbilstošiem tirgojamiem aktīviem V diskontu kategorijā

 

 

V kategorija

Kredītkvalitāte

Vidējais svērtais izmantošanas laiks (*2)

Novērtējuma diskonts

1. un 2. līmenis (no AAA līdz A–)

[0–1)

4,0

[1–3)

4,5

[3–5)

5,0

[5–7)

9,0

[7–10)

13,0

[10, ∞)

20,0


3. tabula

Novērtējuma diskontu līmeņi, ko piemēro atbilstošām kredītprasībām ar fiksētas procentu likmes maksājumiem

 

Novērtēšanas metodoloģija

Kredītkvalitāte

Atlikušais termiņš (gados) (*3)

Fiksētas procentu likmes maksājums un novērtējums, kura pamatā ir NCB noteikta teorētiska cena

Fiksētas procentu likmes maksājums un novērtējums, kura pamatā ir NCB noteikta darījuma atlikuma summa

1. un 2. līmenis (no AAA līdz A–)

[0–1)

10,0

12,0

[1–3)

12,0

16,0

[3–5)

14,0

21,0

[5–7)

17,0

27,0

[7–10)

22,0

35,0

[10, ∞)

30,0

45,0

 

Novērtēšanas metodoloģija

Kredītkvalitāte

Atlikušais termiņš (gados) (*3)

Fiksētas procentu likmes maksājums un novērtējums, kura pamatā ir NCB noteikta teorētiska cena

Fiksētas procentu likmes maksājums un novērtējums, kura pamatā ir NCB noteikta darījuma atlikuma summa

3. līmenis (no BBB+ līdz BBB–)

[0–1)

17,0

19,0

[1–3)

28,5

33,5

[3–5)

36,0

45,0

[5–7)

37,5

50,5

[7–10)

38,5

56,5

[10, ∞)

40,0

63,0


(*1)  T.i., [0–1) – atlikušais termiņš īsāks par 1 gadu, [1–3) – atlikušais termiņš ir 1 gads vai ilgāks par 1 gadu, bet īsāks par 3 gadiem, utt.

(*2)  T.i., [0–1) – vidējais svērtais izmantošanas laiks īsāks par 1 gadu, [1–3) – vidējais svērtais izmantošanas laiks ir 1 gads vai ilgāks par 1 gadu, bet īsāks par 3 gadiem, utt.

(*3)  T.i., [0–1) – atlikušais termiņš īsāks par 1 gadu, [1–3) – atlikušais termiņš ir 1 gads vai ilgāks par 1 gadu, bet īsāks par 3 gadiem, utt.”