3.6.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 146/8


PADOMES DIREKTĪVA (ES) 2016/881

(2016. gada 25. maijs),

ar ko Direktīvu 2011/16/ES groza attiecībā uz obligātu automātisku informācijas apmaiņu nodokļu jomā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 113. un 115. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (2),

saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1)

Pēdējos gados ievērojami pieaugusi krāpšana nodokļu jomā un izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, un to novēršanai arvien vairāk uzmanības velta gan Savienības, gan pasaules līmenī. Šajā ziņā svarīgs instruments ir automātiskā informācijas apmaiņa – 2012. gada 6. decembra paziņojumā, kurā ir ietverts rīcības plāns, kā pastiprināt cīņu pret krāpšanu nodokļu jomā un nodokļu nemaksāšanu, Komisija uzsvēra nepieciešamību enerģiski veicināt automātisku informācijas apmaiņu kā Eiropas un pasaules nākotnes standartu pārredzamības nodrošināšanai un informācijas apmaiņai nodokļu jomā. Eiropadome 2013. gada 22. maija secinājumos aicināja paplašināt automātisko informācijas apmaiņu gan Savienības, gan pasaules līmenī ar mērķi apkarot krāpšanu nodokļu jomā, nodokļu nemaksāšanu un agresīvu nodokļu plānošanu.

(2)

Tā kā Starptautiskas uzņēmumu grupas darbojas dažādās valstīs, tās var iesaistīties agresīvas nodokļu plānošanas praksēs, kas nav pieejamas vietējiem uzņēmumiem. Ja Starptautiskas uzņēmumu grupas šādi rīkojas, tikai vietēja mēroga uzņēmumi, kas parasti ir mazie un vidējie uzņēmumi (MVU), var tikt īpaši ietekmēti, jo to nodokļu slogs ir lielāks nekā Starptautiskām uzņēmumu grupām. No otras puses, visas dalībvalstis var ciest no ieņēmumu zuduma, un pastāv risks, ka izveidojas konkurence piesaistīt Starptautiskas uzņēmumu grupas, piedāvājot tām papildu nodokļu priekšrocības.

(3)

Dalībvalstu nodokļu iestādēm ir vajadzīga visaptveroša un būtiska informācija par Starptautiskām uzņēmumu grupām, proti, par to struktūru, transfertcenu noteikšanas politiku un iekšējiem darījumiem Savienībā un ārpus tās. Minētā informācija ļaus nodokļu iestādēm reaģēt uz nevēlamu nodokļu praksi, izdarot izmaiņas tiesību aktos vai veicot atbilstīgus riska novērtējumus un nodokļu revīzijas, un noteikt, vai uzņēmumi ir iesaistījušies praksē, kas mākslīgi novirza ievērojamas ienākumu summas uz vidi, kurā pastāv nodokļu priekšrocības.

(4)

Lielāka pārredzamība attiecībā pret nodokļu iestādēm varētu stimulēt Starptautiskas uzņēmumu grupas atteikties no konkrētas prakses un maksāt nodokļus taisnīgā apmērā valstī, kurā tiek gūta peļņa. Tāpēc pārredzamības uzlabošana Starptautiskās uzņēmumu grupās ir nozīmīgs elements cīņā pret nodokļu bāzes samazināšanu un peļņas novirzīšanu.

(5)

Padomes un dalībvalstu valdību pārstāvju rezolūcijā par rīcības kodeksu attiecībā uz transfertcenu noteikšanas dokumentāciju saistītiem uzņēmumiem Eiropas Savienībā (EU TPD) (3) jau paredzēta tāda metode Starptautiskām uzņēmumu grupām Savienībā, ar ko nodokļu iestādēm sniegt informāciju par globāla mēroga saimniecisko darbību un transfertcenu noteikšanas politiku (“pamatdokuments”) un informāciju par konkrētiem vietējās vienības darījumiem (“vietējais dokuments”). Tomēr EU TPD šobrīd neparedz mehānismu, ar ko sniegt pārskatu par katru valsti.

(6)

Pārskatā par katru valsti Starptautiskām uzņēmumu grupām katru gadu un par katru nodokļu jurisdikciju, kurā tās veic darījumdarbību, būtu jāsniedz informācija par ieņēmumu summu, peļņu pirms ienākuma nodokļa nomaksas, kā arī samaksāto un uzkrāto ienākuma nodokli. Starptautiskām uzņēmumu grupām būtu arī jāsniedz pārskats par to darbinieku skaitu, pamatkapitālu, uzkrātajiem ienākumiem un materiālajiem aktīviem katrā nodokļu jurisdikcijā. Visbeidzot, Starptautiskām uzņēmumu grupām būtu jāidentificē katra grupas vienība, kas veic darījumdarbību kādā konkrētā nodokļu jurisdikcijā, un jāsniedz norāde par katras vienības veikto darījumdarbību.

(7)

Lai uzlabotu publisko līdzekļu lietderīgu izmantošanu un samazinātu administratīvo slogu Starptautiskām uzņēmumu grupām, pārskatu sniegšanas pienākums būtu jāattiecina tikai uz tām Starptautiskajām uzņēmumu grupām, kuru konsolidētie grupas gada ieņēmumi pārsniedz konkrētu summu. Ar šo direktīvu būtu jānodrošina, ka viena un tā pati informācija tiek laikus apkopota un darīta pieejama nodokļu pārvaldēm visā Savienībā.

(8)

Lai nodrošinātu pienācīgu iekšējā tirgus darbību, Savienībai ir jānodrošina taisnīga konkurence starp Savienības Starptautiskajām uzņēmumu grupām un ārpus Savienības esošām Starptautiskajām uzņēmumu grupām, kurām viena vai vairākas vienības atrodas Savienībā. Tādēļ abu veidu grupām būtu jāpiemēro pārskatu sniegšanas pienākums. Tomēr, lai nodrošinātu raitu pāreju, dalībvalstīm pārskatu sniegšanas pienākumu būtu jāvar uz vienu gadu atlikt tām Sastāvā esošām vienībām, kas ir dalībvalsts rezidentes, bet nav Starptautisku uzņēmumu grupu Galīgie mātesuzņēmumi vai Surogātmātesuzņēmumi.

(9)

Dalībvalstīm būtu jāpieņem noteikumi par sankcijām, kas piemērojamas par to attiecīgo valstu noteikumu pārkāpumiem, kuri pieņemti, ievērojot šo direktīvu, un jānodrošina, ka minētās sankcijas tiek īstenotas. Kaut gan sankciju izvēle paliek dalībvalstu ziņā, paredzētajām sankcijām vajadzētu būt iedarbīgām, samērīgām un atturošām.

(10)

Lai nodrošinātu pienācīgu iekšējā tirgus darbību, ir nepieciešams nodrošināt, ka dalībvalstis pieņem saskaņotus noteikumus par Starptautisko uzņēmumu grupu pārredzamības pienākumiem.

(11)

Attiecībā uz informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm Padomes Direktīvā 2011/16/ES (4) jau ir paredzēta obligāta automātiska informācijas apmaiņa vairākās jomās.

(12)

Pārskatu par katru valsti obligātai automātiskai apmaiņai starp dalībvalstīm katrā gadījumā būtu jāietver tādas noteiktas pamatinformācijas paziņošana, kas būtu pieejama tām dalībvalstīm, kurās, pamatojoties uz informāciju pārskatā par katru valsti, viena vai vairākas Starptautiskas uzņēmumu grupas vienības ir rezidentes nodokļu vajadzībām vai kurās tām uzlikti nodokļi par darījumdarbību, ko veic ar Starptautiskas uzņēmumu grupas pastāvīgās iestādes starpniecību.

(13)

Lai līdz minimumam samazinātu izmaksas un administratīvo slogu gan nodokļu pārvaldēm, gan Starptautiskām uzņēmumu grupām, ir jāparedz noteikumi, kas atbilst starptautiskajām norisēm un veicina to īstenošanu. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO) 2013. gada 19. jūlijā publicēja Rīcības plānu par nodokļu bāzes samazināšanu un peļņas novirzīšanu (“BEPS rīcības plāns”), kas ir nozīmīga iniciatīva mainīt spēkā esošos starptautiskos noteikumus nodokļu jomā. ESAO 2015. gada 5. oktobrī publicēja nobeiguma ziņojumus, ko apstiprināja G20 valstu finanšu ministri. ESAO dokumentu kopumu 2015. gada 15. un 16. novembrī apstiprināja arī G20 valstu vadītāji.

(14)

Strādājot pie BEPS rīcības plāna 13. darbības, Starptautiskām uzņēmumu grupām tika izstrādāts standartu kopums informācijas sniegšanai, tostarp pamatdokuments, vietējais dokuments un pārskats par katru valsti. Tādēļ, nosakot noteikumus attiecībā uz pārskatiem par katru valsti, ir lietderīgi ņemt vērā ESAO standartus.

(15)

Gadījumā, ja Sastāvā esošā vienība nevar iegūt vai saņemt visu informāciju, kas nepieciešama, lai izpildītu pārskatu sniegšanas prasību saskaņā ar šo direktīvu, dalībvalstis to varētu uzskatīt par norādi uz nepieciešamību izvērtēt augsta līmeņa transfertcenu riskus un citus nodokļu bāzes samazināšanas un peļņas novirzīšanas riskus saistībā ar minēto Starptautisko uzņēmumu grupu.

(16)

Ja dalībvalsts konstatē, ka kāda cita dalībvalsts pastāvīgi nav automātiski sniegusi pārskatus par katru valsti, tai būtu jācenšas ar minēto dalībvalsti sazināties.

(17)

Savienības rīcībā attiecībā uz pārskatiem par katru valsti būtu jāturpina īpaši ņemt vērā turpmākās norises ESAO līmenī. Īstenojot šo direktīvu, dalībvalstīm būtu jāizmanto 2015. gada nobeiguma ziņojums par 13. darbību ESAO/G20 nodokļu bāzes samazināšanas un peļņas novirzīšanas projektā, ko izstrādājusi ESAO, kā pamats šīs direktīvas ilustrācijai vai interpretācijai un konsekventas piemērošanas nodrošināšanai visās dalībvalstīs.

(18)

Ir jāprecizē valodas prasības informācijas apmaiņai starp dalībvalstīm pārskatā par katru valsti. Turklāt ir nepieciešams pieņemt praktiskus pasākumus, kas vajadzīgi, lai jauninātu kopējo sakaru tīklu, kas definēts Direktīvas 2011/16/ES 3. panta 13. punktā (“CCN tīkls”). Lai nodrošinātu vienveidīgus nosacījumus Direktīvas 2011/16/ES 20. panta 6. punkta un 21. panta 6. punkta īstenošanai, būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011 (5).

(19)

Lai veicinātu efektīvu resursu izmantošanu, sekmētu informācijas apmaiņu un novērstu nepieciešamību katrai dalībvalstij veikt līdzīgas korekcijas savās sistēmās, informācijas apmaiņa būtu jāveic, izmantojot CCN tīklu. Komisijai saskaņā ar Direktīvas 2011/16/ES 26. panta 2. punktā minēto procedūru būtu jāpieņem praktiski pasākumi, kas vajadzīgi, lai jauninātu sistēmu.

(20)

Tāpēc obligātās informācijas apmaiņas darbības joma būtu jāpaplašina, lai iekļautu automātisko informācijas apmaiņu par pārskatu par katru valsti.

(21)

Ikgadējā ziņojumā Komisijai, ko dalībvalstis iesniedz saskaņā ar Direktīvas 2011/16/ES 23. pantu, būtu sīki jāizklāsta vietējo pārskatu iesniegšanas apjoms saskaņā ar minētās direktīvas 8.aa pantu un tās III pielikuma II iedaļas 1. punktu un saraksts ar visām jurisdikcijām, kurās Sastāvā esošu vienību, kas atrodas ES, Galīgie mātesuzņēmumi ir rezidenti, bet kurās pilnīgi pārskati nav iesniegti vai nav notikusi apmaiņa ar tiem.

(22)

Informācija, ar ko apmainās saskaņā ar šo direktīvu, neizraisa komercnoslēpuma, rūpnieciska vai dienesta noslēpuma vai komercprocesa izpaušanu vai tādas informācijas izpaušanu, kuras izpaušana būtu pretrunā sabiedriskajai kārtībai.

(23)

Šajā direktīvā respektētas pamattiesības un ievēroti principi, kas jo īpaši atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā.

(24)

Ņemot vērā to, ka šīs direktīvas mērķi – proti, efektīvu dalībvalstu administratīvo sadarbību saskaņā ar nosacījumiem, kas ir saderīgi ar iekšējā tirgus pienācīgu darbību, – nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un tāpēc vienveidības un efektivitātes nepieciešamības dēļ šo mērķi var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā direktīvā paredz vienīgi tos pasākumus, kas vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai.

(25)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Direktīva 2011/16/ES,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 2011/16/ES groza šādi:

1)

direktīvas 3. panta 9. punktu aizstāj ar šādu:

“9)

“automātiska apmaiņa” ir:

a)

direktīvas 8. panta 1. punktā un 8.a un 8.aa pantā – iepriekš noteiktas informācijas sistemātiska paziņošana citai dalībvalstij bez iepriekšēja pieprasījuma iepriekš noteiktos regulāros intervālos. Direktīvas 8. panta 1. punktā atsauce uz pieejamo informāciju attiecas uz informāciju, kas ir reģistrēta informācijas paziņotājas dalībvalsts nodokļu reģistros un ko var iegūt saskaņā ar minētās dalībvalsts informācijas vākšanas un apstrādes procedūrām;

b)

direktīvas 8. panta 3.a punktā – iepriekš noteiktas informācijas par rezidentiem citās dalībvalstīs sistemātiska paziņošana attiecīgajai rezidences vietas dalībvalstij bez iepriekšēja pieprasījuma iepriekš noteiktos regulāros intervālos;

c)

pārējos šīs direktīvas noteikumos, izņemot 8. panta 1. un 3.a punktu, 8.a pantu un 8.aa pantu, – tādas iepriekš noteiktas informācijas sistemātiska paziņošana, kas paredzēta šā punkta a) un b) apakšpunktā.

Direktīvas 8. panta 3.a un 7.a punkta, 21. panta 2. punkta un 25. panta 2. un 3. punkta kontekstā jebkuram ar lieliem sākuma burtiem rakstītajam terminam ir tāda nozīme, kāda tam piešķirta saskaņā ar I pielikumā iekļautajām definīcijām. Direktīvas 8.aa panta un III pielikuma kontekstā jebkuram ar lieliem sākuma burtiem rakstītajam terminam ir tāda nozīme, kāda tam piešķirta saskaņā ar III pielikumā iekļautajām definīcijām.”;

2)

direktīvas II nodaļas II iedaļā iekļauj šādu pantu:

“8.aa pants

Obligātās automātiskās informācijas apmaiņas attiecībā uz pārskatiem par katru valsti darbības joma un nosacījumi

1.   Katra dalībvalsts veic nepieciešamos pasākumus, lai no Starptautiskas uzņēmumu grupas Galīgā mātesuzņēmuma, kas minētās dalībvalsts teritorijā ir rezidents nodokļu vajadzībām, vai no jebkuras Pārskatu sniedzošās vienības saskaņā ar III pielikuma II iedaļu pieprasītu iesniegt pārskatu par katru valsti attiecībā uz Pārskata fiskālo gadu 12 mēnešu laikā pēc Starptautiskas uzņēmumu grupas Pārskata fiskālā gada pēdējās dienas saskaņā ar III pielikuma II iedaļu.

2.   Tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā pārskats par katru valsti saņemts saskaņā ar 1. punktu, 4. punktā noteiktajā termiņā, veicot automātisku apmaiņu, nosūta pārskatu par katru valsti jebkurai citai dalībvalstij, kurā, pamatojoties uz informāciju pārskatā par katru valsti, viena vai vairākas vienības, kas ir Pārskatu sniedzošās vienības Starptautiskās uzņēmumu grupas Sastāvā esošās vienības, ir rezidentes nodokļu vajadzībām vai kurā tām uzlikti nodokļi par darījumdarbību, ko veic ar pastāvīgās iestādes starpniecību.

3.   Pārskatā par katru valsti ietver šādu informāciju par Starptautisku uzņēmumu grupu:

a)

apkopotu informāciju, kura attiecas uz ieņēmumu summu, peļņu (zaudējumiem) pirms ienākuma nodokļa nomaksas, samaksāto ienākuma nodokli, uzkrāto ienākuma nodokli, pamatkapitālu, uzkrātajiem ienākumiem, darbinieku skaitu un materiālajiem aktīviem, kas nav nauda vai naudas ekvivalenti, attiecībā uz katru jurisdikciju, kurā darbojas Starptautiska uzņēmumu grupa;

b)

katras Starptautiskas uzņēmumu grupas Sastāvā esošas vienības identifikāciju, norādot minētās Sastāvā esošās vienības nodokļu vajadzībām izmantotās rezidences jurisdikciju un, ja tā atšķiras no minētās nodokļu vajadzībām izmantotās rezidences jurisdikcijas, to jurisdikciju, saskaņā ar kuras tiesību aktiem minētā Sastāvā esošā vienība ir izveidota, un minētās Sastāvā esošās vienības galvenās darījumdarbības vai darījumdarbību būtību.

4.   Paziņošana notiek 15 mēnešu laikā pēc tās Starptautiskās uzņēmumu grupas Fiskālā gada pēdējās dienas, uz kuru attiecas pārskats par katru valsti. Pirmo pārskatu par katru valsti paziņo par Starptautiskas uzņēmumu grupas Fiskālo gadu, kas sākas 2016. gada 1. janvārī vai pēc šā datuma, un to dara 18 mēnešu laikā pēc minētā Fiskālā gada pēdējās dienas.”;

3)

direktīvas 16. pantam pievieno šādu punktu:

“6.   Neatkarīgi no šā panta 1.–4. punkta informāciju, ar kuru dalībvalstis apmainās saskaņā ar 8.aa pantu, izmanto, lai izvērtētu augsta līmeņa transfertcenu riskus un citus riskus, kas saistīti ar nodokļu bāzes samazināšanu un peļņas novirzīšanu, tostarp, lai izvērtētu risku, ka Starptautiskas uzņēmumu grupas dalībnieki neievēro piemērojamos transfertcenu noteikšanas noteikumus, un attiecīgā gadījumā – lai veiktu atbilstošu ekonomisko un statistisko analīzi. Saņēmējas dalībvalsts nodokļu iestādes transfertcenu noteikšanas korekcijas nebalsta uz informāciju, ar kuru apmainās saskaņā ar 8.aa pantu. Neatkarīgi no iepriekš minētā – informāciju, ar kuru dalībvalstis apmainās saskaņā ar 8.aa pantu, nav aizliegts nodokļu revīzijas laikā izmantot kā pamatu turpmākām pārbaudēm par Starptautiskas uzņēmumu grupas transfertcenu noteikšanu vai citiem nodokļu jautājumiem, un tā rezultātā var veikt atbilstošas korekcijas Sastāvā esošas vienības ar nodokli apliekamajos ienākumos.”;

4)

direktīvas 20. pantam pievieno šādu punktu:

“6.   Automātisko apmaiņu ar informāciju attiecībā uz pārskatu par katru valsti saskaņā ar 8.aa pantu veic, izmantojot III pielikuma III iedaļas 1., 2. un 3. tabulā norādīto standarta veidlapu. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, līdz 2016. gada 31. decembrim pieņem valodu lietojuma kārtību minētajai informācijas apmaiņai. Minētā kārtība neliedz dalībvalstīm paziņot 8.aa pantā minēto informāciju jebkurā no Savienības oficiālajām un darba valodām. Tomēr minētajā valodu lietojuma kārtībā var būt paredzēts, ka galvenie šādas informācijas elementi tiek nosūtīti arī citā Savienības oficiālajā valodā. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 26. panta 2. punktā minēto procedūru.”;

5)

direktīvas 21. pantam pievieno šādu punktu:

“6.   Informāciju, ko paziņo saskaņā ar 8.aa panta 2. punktu, sniedz elektroniski, izmantojot CCN tīklu. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, pieņem nepieciešamos praktiskos pasākumus, lai jauninātu CCN tīklu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 26. panta 2. punktā minēto procedūru.”;

6)

direktīvas 23. pantā 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Dalībvalstis nosūta Komisijai gada novērtējumu par 8., 8.a un 8.aa pantā minētās automātiskās informācijas apmaiņas efektivitāti, kā arī sasniegtos praktiskos rezultātus. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, pieņem minētā gada novērtējuma paziņojuma formātu un nosacījumus. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 26. panta 2. punktā minēto procedūru.”;

7)

iekļauj šādu pantu:

“25.a pants

Sankcijas

Dalībvalstis pieņem noteikumus par sankcijām, kas piemērojamas par to valsts noteikumu pārkāpumiem, kuri, ievērojot šo direktīvu, pieņemti attiecībā uz 8.aa pantu, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. Paredzētās sankcijas ir iedarbīgas, samērīgas un atturošas.”;

8)

direktīvas 26. pantu aizstāj ar šādu:

“26. pants

Komiteju procedūra

1.   Komisijai palīdz Administratīvās sadarbības komiteja nodokļu jautājumos. Minētā komiteja ir komiteja Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 182/2011 (*) nozīmē.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

(*)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).”;"

9)

pievieno III pielikumu, kura teksts ir iekļauts šīs direktīvas pielikumā.

2. pants

1.   Dalībvalstis līdz 2017. gada 4. jūnijam pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis nekavējoties dara Komisijai zināmu minēto noteikumu tekstu.

Tās piemēro minētos pasākumus no 2017. gada 5. jūnija.

Kad dalībvalstis pieņem minētos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2016. gada 25. maijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  Eiropas Parlamenta 2016. gada 12. maija atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2016. gada 28. aprīļa atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(3)  Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju rezolūcija (2006. gada 27. jūnijā) par Rīcības kodeksu attiecībā uz iekšējo cenu noteikšanas dokumentāciju asociētiem uzņēmumiem Eiropas Savienībā (EU TPD) (OV C 176, 28.7.2006., 1. lpp.).

(4)  Padomes Direktīva 2011/16/ES (2011. gada 15. februāris) par administratīvu sadarbību nodokļu jomā un ar ko atceļ Direktīvu 77/799/EEK (OV L 64, 11.3.2011., 1. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).


PIELIKUMS

“III PIELIKUMS

IESNIEGŠANAS NOTEIKUMI STARPTAUTISKĀM UZŅĒMUMU GRUPĀM

I IEDAĻA

TERMINU DEFINĪCIJAS

1.

Termins “Grupa” apzīmē ar īpašumtiesībām vai kontroli saistītu uzņēmumu kopumu, kam finanšu pārskatu sniegšanas vajadzībām ir nepieciešams sagatavot Konsolidētus finanšu pārskatus saskaņā ar piemērojamajiem grāmatvedības principiem vai arī kam šādi būtu nepieciešams rīkoties, ja līdzdalības daļas pašu kapitālā tiktu tirgotas publiskā vērtspapīru biržā.

2.

Termins “Uzņēmums” apzīmē jebkādu darījumdarbības veidu, ko veic jebkura 3. panta 11. punkta b), c) un d) apakšpunktā minētā persona.

3.

Termins “Starptautiska uzņēmumu grupa” apzīmē Grupu, kas ietver divus vai vairākus uzņēmumus, kuru rezidence nodokļu vajadzībām atrodas dažādās jurisdikcijās, vai kas ietver uzņēmumu, kura rezidence nodokļu vajadzībām atrodas vienā jurisdikcijā un kuram nodokli par darījumdarbību, ko tas veic ar pastāvīgas iestādes starpniecību, uzliek citā jurisdikcijā, un kas nav Izslēgta starptautiska uzņēmumu grupa.

4.

Termins “Izslēgta starptautiska uzņēmumu grupa” – attiecībā uz jebkuru Grupas Fiskālo gadu – apzīmē Grupu, kuras kopējie konsolidētie grupas ieņēmumi nepārsniedz EUR 750 000 000 vai līdzvērtīgu summu vietējā valūtā aptuveni EUR 750 000 000 apmērā 2015. gada janvārī attiecīgajā Fiskālajā gadā tieši pirms Pārskata sniegšanas fiskālā gada, kā tas atspoguļots tās Konsolidētajos finanšu pārskatos par šādu iepriekšējo Fiskālo gadu.

5.

Termins “Sastāvā esoša vienība” apzīmē jebkuru no šādām struktūrām:

a)

jebkura Starptautiskas uzņēmumu grupas atsevišķa darījumdarbības vienība, kas finanšu pārskatu sniegšanas nolūkā ir iekļauta Starptautiskās uzņēmumu grupas Konsolidētajos finanšu pārskatos vai būtu tajos iekļauta, ja līdzdalības daļas šādas Starptautiskas uzņēmumu grupas darījumdarbības vienības pašu kapitālā tiktu tirgotas publiskā vērtspapīru biržā;

b)

jebkura šāda darījumdarbības vienība, kas ir izslēgta no Starptautiskas uzņēmumu grupas Konsolidētajiem finanšu pārskatiem, pamatojoties tikai uz lieluma vai būtiskuma apsvērumiem;

c)

jebkura Starptautiskas uzņēmumu grupas atsevišķas darījumdarbības vienības pastāvīgā iestāde, kas minēta a) vai b) apakšpunktā, ja attiecīgā darījumdarbības vienība sagatavo atsevišķu finanšu pārskatu šādai pastāvīgajai iestādei finanšu pārskatu sniegšanas, regulatīvos, nodokļu pārskatu sniegšanas vai iekšējās pārvaldības nolūkos.

6.

Termins “Pārskatu sniedzoša vienība” apzīmē Sastāvā esošo vienību, kurai ir pienākums savas Starptautiskās uzņēmumu grupas vārdā savā nodokļu vajadzībām izvēlētās rezidences jurisdikcijā iesniegt tādu pārskatu par katru valsti, kurš atbilst 8.aa panta 3. punkta prasībām. Pārskatu sniedzošā vienība var būt Galīgais mātesuzņēmums, Surogātmātesuzņēmums vai jebkura II iedaļas 1. punktā minētā vienība.

7.

Termins “Galīgais mātesuzņēmums” apzīmē Starptautiskas uzņēmumu grupas Sastāvā esošu vienību, kas atbilst šādiem kritērijiem:

a)

tai tieši vai netieši pieder tāda pietiekama līdzdalība vienā vai vairākās citās šādas Starptautiskas uzņēmumu grupas Sastāvā esošās vienībās, ka tai ir nepieciešams sagatavot Konsolidētos finanšu pārskatus saskaņā ar grāmatvedības principiem, ko vispārīgi piemēro minētās vienības nodokļu vajadzībām izvēlētās rezidences jurisdikcijā, vai arī tai šādi būtu nepieciešams rīkoties, ja minētās vienības līdzdalības pašu kapitālā tiktu tirgotas publiskā vērtspapīru biržā tās nodokļu vajadzībām izvēlētās rezidences jurisdikcijā;

b)

nav citas šādas Starptautiskas uzņēmumu grupas Sastāvā esošas vienības, kurai tieši vai netieši pieder līdzdalība a) apakšpunktā pirmajā gadījumā minētajā Sastāvā esošajā vienībā.

8.

Termins “Surogātmātesuzņēmums” apzīmē vienas Starptautiskas uzņēmumu grupas Sastāvā esošu vienību, ko šāda Starptautiskā uzņēmumu grupa ir iecēlusi kā vienīgo Galīgā mātesuzņēmuma aizstājēju, lai šādas Starptautiskas uzņēmumu grupas vārdā attiecīgās Sastāvā esošās vienības nodokļu vajadzībām izvēlētās rezidences jurisdikcijā iesniegtu pārskatu par katru valsti, ja ir piemērojams viens vai vairāki no II iedaļas 1. punkta pirmās daļas b) apakspunktā minētajiem nosacījumiem.

9.

Termins “Fiskālais gads” apzīmē gada pārskata periodu, par kuru Starptautiskas uzņēmumu grupas Galīgais mātesuzņēmums sagatavo savus finanšu pārskatus.

10.

Termins “Pārskata fiskālais gads” apzīmē Fiskālo gadu, kura finanšu un darbības rezultāti ir atspoguļoti 8.aa panta 3. punktā minētajā pārskatā par katru valsti.

11.

Termins “Atbilstīgs kompetento iestāžu nolīgums” apzīmē nolīgumu starp ES dalībvalsts un tādas ārpus Savienības esošas jurisdikcijas pilnvarotajiem pārstāvjiem, kas ir Starptautiska nolīguma puses, un kurā ir pieprasīts starp jurisdikcijām automātiski apmainīties ar pārskatiem par katru valsti.

12.

Termins “Starptautisks nolīgums” apzīmē daudzpusējo Konvenciju par savstarpējo administratīvo palīdzību nodokļu jomā, jebkuru divpusēju vai daudzpusēju nodokļu konvenciju vai jebkuru nodokļu informācijas apmaiņas nolīgumu, kurā dalībvalsts ir nolīguma puse un kurā saskaņā ar tā noteikumiem paredzēts tiesiskais pamats nodokļu informācijas apmaiņai starp jurisdikcijām, tostarp automātiska šādas informācijas apmaiņa.

13.

Termins “Konsolidēti finanšu pārskati” apzīmē Starptautiskas uzņēmumu grupas finanšu pārskatus, kuros Galīgā mātesuzņēmuma un Sastāvā esošo vienību aktīvi, saistības, ienākumi, izdevumi un naudas plūsmas ir uzrādīti kā vienai saimnieciskajai vienībai piederīgi.

14.

Termins “Sistēmisks traucējums” attiecībā uz jurisdikciju apzīmē vai nu to, ka attiecīgajai jurisdikcijai un dalībvalstij ir Atbilstīgs kompetento iestāžu nolīgums, bet tā ir apturējusi automātisku informācijas apmaiņu (citu iemeslu dēļ nekā tie, kas ir saskaņā ar minētā Nolīguma noteikumiem), vai arī to, ka jurisdikcija citādi pastāvīgi nav spējusi dalībvalstij automātiski sniegt tās rīcībā esošus tādu Starptautisku uzņēmumu grupu pārskatus par katru valsti, kuru Sastāvā esošās vienības atrodas minētajā dalībvalstī.

II IEDAĻA

PĀRSKATU SNIEGŠANAS VISPĀRĒJĀS PRASĪBAS

1.

Sastāvā esoša vienība, kas ir rezidente dalībvalstī un kas nav Starptautiskas uzņēmumu grupas Galīgais mātesuzņēmums, iesniedz pārskatu par katru valsti attiecībā uz tās Starptautiskās uzņēmumu grupas Pārskata fiskālo gadu, kurā tā ir Sastāvā esoša vienība, ja ir ievēroti šādi kritēriji:

a)

vienība nodokļu vajadzībām ir rezidente dalībvalstī;

b)

ir spēkā kāds no šādiem nosacījumiem:

i)

Starptautiskās uzņēmumu grupas Galīgajam mātesuzņēmumam nav pienākuma tā nodokļu vajadzībām izvēlētās rezidences jurisdikcijā iesniegt pārskatu par katru valsti;

ii)

jurisdikcijai, kurā Galīgais mātesuzņēmums ir rezidents nodokļu vajadzībām, ir pašreizējs Starptautisks nolīgums, kurā dalībvalsts ir nolīguma puse, bet nav spēkā esoša Atbilstīga kompetentās iestādes nolīguma, kur dalībvalsts ir nolīguma puse līdz 8.aa panta 1. punktā noteiktajam laikam, kas paredzēts, lai attiecībā uz Pārskata fiskālo gadu iesniegtu pārskatu par katru valsti;

iii)

Galīgā mātesuzņēmuma nodokļu vajadzībām izvēlētās rezidences jurisdikcijā ir noticis Sistēmisks traucējums, ko dalībvalsts ir darījusi zināmu Sastāvā esošajai vienībai, kura nodokļu vajadzībām ir rezidente attiecīgajā dalībvalstī.

Neskarot 8.aa panta 1. punktā minēto Galīgā mātesuzņēmuma vai tā Surogātmātesuzņēmuma pienākumu iesniegt pirmo pārskatu par katru valsti par Starptautiskās uzņēmumu grupas Fiskālo gadu, kas sākas 2016. gada 1. janvārī vai pēc šā datuma, dalībvalstis var nolemt, ka šīs iedaļas 1. punktā minēto Sastāvā esošo vienību pienākumu piemēro pārskatiem par katru valsti attiecībā uz Pārskata fiskālajiem gadiem, kas sākas 2017. gada 1. janvārī vai pēc šā datuma.

Sastāvā esoša vienība, kas ir rezidente dalībvalstī, kā noteikts šā punkta pirmajā daļā, pieprasa tās Galīgajam mātesuzņēmumam tai sniegt visu informāciju, kas nepieciešama, lai tā varētu izpildīt pienākumus saskaņā ar 8.aa panta 3. punktu iesniegt pārskatu par katru valsti. Ja, neskatoties uz to, minētā Sastāvā esošā vienība nav ieguvusi vai saņēmusi visu nepieciešamo informāciju pārskatam attiecībā uz Starptautisku uzņēmumu grupu, šī Sastāvā esošā vienība iesniedz pārskatu par katru valsti, kurā ir visa tās rīcībā esošā informācija, iegūta vai saņemta, un paziņo savas rezidences dalībvalstij, ka Galīgais mātesuzņēmums ir atteicies sniegt nepieciešamo pieejamo informāciju. Tas neskar attiecīgās dalībvalsts tiesības piemērot tās valsts tiesību aktos paredzētās sankcijas, un šī dalībvalsts informē visas dalībvalstis par šo atteikumu.

Ja vienai un tai pašai Starptautiskai uzņēmumu grupai ir viena vai vairākas Sastāvā esošas vienības, kuras nodokļu vajadzībām ir rezidentes Savienībā, un ja ir piemērojams viens vai vairāki pirmās daļas b) apakšpunktā izklāstītie noteikumi, Starptautiskā uzņēmumu grupa vienu no šādām Sastāvā esošajām vienībām var izraudzīties, lai tā 8.aa panta 1. punktā norādītajā termiņā iesniegtu 8.aa panta 3. punkta prasībām atbilstīgu pārskatu par katru valsti attiecībā uz jebkuru no Pārskata fiskālajiem gadiem un paziņotu dalībvalstij, ka ar šo iesniegšanu ir paredzēts izpildīt pārskatu iesniegšanas prasību attiecībā uz visām šādas Starptautiskas uzņēmumu grupas Sastāvā esošajām vienībām, kuras nodokļu vajadzībām ir rezidentes Savienībā. Minētā dalībvalsts saskaņā ar 8.aa panta 2. punktu saņemto pārskatu par katru valsti nosūta jebkurai citai dalībvalstij, kurā, pamatojoties uz pārskatā par katru valsti norādīto informāciju, vienas vai vairākas Pārskatu sniedzošās vienības Starptautiskās uzņēmumu grupas Sastāvā esošās vienības ir rezidentes nodokļu vajadzībām vai kurā tām uzliek nodokli par darījumdarbību, kas veikta ar pastāvīgas iestādes starpniecību.

Ja Sastāvā esoša vienība nevar iegūt vai saņemt visu nepieciešamo informāciju, lai saskaņā ar 8.aa panta 3. punktu iesniegtu pārskatu par katru valsti, šāda Sastāvā esošā vienība nav tiesīga tikt izraudzīta par Starptautiskas uzņēmumu grupas Pārskatu sniedzošo vienību saskaņā ar šā punkta ceturto daļu. Šis noteikums neskar Sastāvā esošās vienības pienākumu paziņot savas rezidences dalībvalstij, ka Galīgais mātesuzņēmums ir atteicies sniegt nepieciešamo informāciju.

2.

Atkāpjoties no 1. punkta, ja ir piemērojams viens vai vairāki no 1. punkta pirmās daļas b) apakšpunktā paredzētajiem nosacījumiem, 1. punktā aprakstītajai vienībai nav pienākuma iesniegt pārskatu par katru valsti attiecībā uz jebkādu Pārskata fiskālo gadu, ja Starptautiskā uzņēmumu grupa, kurā tā ir Sastāvā esošā vienība, saskaņā ar 8.aa panta 3. punktu attiecībā uz šādu Fiskālo gadu ir darījusi pieejamu pārskatu par katru valsti, izmantojot Surogātmātesuzņēmumu, kas minēto pārskatu par katru valsti iesniedz tā nodokļu vajadzībām izvēlētās rezidences jurisdikcijas nodokļu iestādē 8.aa panta 1. punktā minētajā datumā vai pirms tā un kas gadījumā, ja Surogātmātesuzņēmums nodokļu vajadzībām ir rezidents ārpus Savienības esošā jurisdikcijā, atbilst šādiem nosacījumiem:

a)

Surogātmātesuzņēmuma nodokļu vajadzībām izraudzītās rezidences jurisdikcija pieprasa iesniegt tādus pārskatus par katru valsti, kuri atbilst 8.aa panta 3. punkta prasībām;

b)

Surogātmātesuzņēmuma nodokļu vajadzībām izraudzītās rezidences jurisdikcijai līdz 8.aa panta 1. punktā noteiktajam laikam, kurš paredzēts, lai attiecībā uz Pārskata fiskālo gadu iesniegtu pārskatu par katru valsti, ir spēkā esošs Atbilstīgs kompetentās iestādes nolīgums, kurā dalībvalsts ir nolīguma puse;

c)

Surogātmātesuzņēmuma nodokļu vajadzībām izraudzītās rezidences jurisdikcija nav dalībvalstij paziņojusi par Sistēmisku traucējumu;

d)

Surogātmātesuzņēmuma nodokļu vajadzībām izraudzītās rezidences jurisdikcija no Sastāvā esošās vienības, kuras rezidence nodokļu vajadzībām ir tās jurisdikcijā, ne vēlāk kā šādas Starptautiskas uzņēmumu grupas Pārskata fiskālā gada pēdējā dienā ir saņēmusi paziņojumu, ka tā ir Surogātmātesuzņēmums;

e)

dalībvalstij saskaņā ar 4. punktu ir sniegts paziņojums.

3.

Dalībvalstis pieprasa, lai jebkura Starptautiskas uzņēmumu grupas Sastāvā esoša vienība, kas nodokļu vajadzībām ir rezidente minētajā dalībvalstī, ne vēlāk kā šādas Starptautiskas uzņēmumu grupas Pārskata fiskālā gada pēdējā dienā paziņo dalībvalstij, vai tā ir Galīgais mātesuzņēmums vai Surogātmātesuzņēmums, vai arī saskaņā ar 1. punktu noteikta Sastāvā esošā vienība. Dalībvalstis var pagarināt minēto termiņu līdz minētās Sastāvā esošās vienības nodokļu deklarācijas par iepriekšējo fiskālo gadu iesniegšanas pēdējai dienai.

4.

Dalībvalstis pieprasa, lai gadījumā, ja Starptautiskas uzņēmumu grupas Sastāvā esoša vienība, kas nodokļu vajadzībām ir rezidente šajā dalībvalstī, nav ne Galīgais mātesuzņēmums, ne saskaņā ar 1. punktu noteikts Surogātmātesuzņēmums, tā ne vēlāk kā šādas Starptautiskas uzņēmumu grupas Pārskata fiskālā gada pēdējā dienā dalībvalsti informē par Pārskatu sniedzošās vienības identitāti un rezidenci nodokļu vajadzībām. Dalībvalstis var pagarināt minēto termiņu līdz minētās Sastāvā esošās vienības nodokļu deklarācijas par iepriekšējo fiskālo gadu iesniegšanas pēdējai dienai.

5.

Pārskatā par katru valsti precizē minētajā pārskatā norādīto summu valūtu.

III IEDAĻA

PĀRSKATS PAR KATRU VALSTI

A.   Veidne pārskatam par katru valsti

1. tabula.   Pārskats par ienākumu sadali, nodokļiem un darījumdarbību dalījumā pa nodokļu jurisdikcijām

Starptautiskās uzņēmumu grupas nosaukums:

Attiecīgais Fiskālais gads:

Izmantotā valūta:

Nodokļu jurisdikcija

Ieņēmumi

Peļņa (zaudējumi) pirms ienākuma nodokļa nomaksas

Nomaksātais ienākuma nodoklis (pēc kases principa)

Uzkrātais ienākuma nodoklis – kārtējais gads

Pamatkapitāls

Uzkrātie ienākumi

Darbinieku skaits

Materiālie aktīvi, kas nav skaidra nauda un tās ekvivalenti

Nesaistīta puse

Saistīta puse

Kopā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2. tabula.   Saraksts ar visām Starptautiskās uzņēmumu grupas Sastāvā esošajām vienībām, kas iekļautas katrā apkopojumā dalījumā pa nodokļu jurisdikcijām

Starptautiskās uzņēmumu grupas nosaukums:

Attiecīgais Fiskālais gads:

Nodokļu jurisdikcija

Sastāvā esošās vienības, kuru rezidence ir nodokļu jurisdikcijā

Izveidošanas vai reģistrācijas vietas nodokļu jurisdikcija, ja tā atšķiras no rezidences nodokļu jurisdikcijas

Galvenais(-ie) darījumdarbības veids(-i)

Pētniecība un izstrāde

Intelektuālā īpašuma turējums vai pārvaldība

Pirkšana vai publiskais iepirkumus

Apstrādes rūpniecība vai ražošana

Pārdošana, tirgvedība vai izplatīšana

Administratīvie, pārvaldības vai atbalsta pakalpojumi

Pakalpojumu sniegšana nesaistītām pusēm

Grupas iekšējā finansēšana

Regulēti finanšu pakalpojumi

Apdrošināšana

Līdzdalība daļās vai citos kapitāla vērtspapīru instrumentos

Neaktīva darbība

Cits (1)

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. tabula.   Papildu informācija

Starptautiskās uzņēmumu grupas nosaukums:

Attiecīgais Fiskālais gads:

Lūdzu, sniedziet jebkādu īsu papildu informāciju vai paskaidrojumu, ko uzskatāt par nepieciešamu vai kas veicinātu izpratni par obligāto informāciju, kura sniegta pārskatā par katru valsti

B.   Vispārīgās norādes attiecībā uz pārskata par katru valsti aizpildīšanu

1.   Mērķis

Šo veidni izmanto, lai sniegtu pārskatu par starptautiskas uzņēmumu grupas ienākumu sadali, nodokļiem un darījumdarbību dalījumā pa nodokļu jurisdikcijām.

2.   Filiālēm un pastāvīgajām iestādēm piemērotā pieeja

Datus par pastāvīgo iestādi uzrāda, atsaucoties uz nodokļu jurisdikciju, kurā pastāvīgā iestāde atrodas, nevis atsaucoties uz darījumdarbības vienības, kurā pastāvīgā iestāde ietilpst, rezidences nodokļu jurisdikciju. Sniedzot rezidences nodokļu jurisdikcijas pārskatu par darījumdarbības vienību, kurā pastāvīgā iestāde ietilpst, neietver finanšu datus par pastāvīgo iestādi.

3.   Laikposms, uz kuru attiecas gada veidne

Veidne aptver pārskatu sniedzošās starptautiskās uzņēmumu grupas Fiskālo gadu. Attiecībā uz Sastāvā esošajām vienībām pēc pārskatu sniedzošās starptautiskās uzņēmumu grupas ieskatiem veidnē konsekventi atspoguļo šādu informāciju:

a)

informāciju par attiecīgo Sastāvā esošo vienību Fiskālo gadu, kas beidzas tajā pašā dienā, kad beidzas pārskatu sniedzošās starptautiskās uzņēmumu grupas Fiskālais gads, vai kas beidzas 12 mēnešu laikā pirms minētā datuma;

b)

informāciju par visām attiecīgajām Sastāvā esošajām vienībām, par kurām sniegts pārskats pārskatu sniedzošās starptautiskās uzņēmumu grupas Fiskālajā gadā.

4.   Datu avots

Pārskatu sniedzošā starptautiskā uzņēmumu grupa, aizpildot veidni, konsekventi no gada uz gadu izmanto vienus un tos pašus datu avotus. Pārskatu sniedzošā starptautiskā uzņēmumu grupa var izvēlēties izmantot datus no tās konsolidācijas pārskatu dokumentu kopuma, atsevišķas vienības obligātajiem gada finanšu pārskatiem, regulatīviem finanšu pārskatiem vai iekšējiem vadības pārskatiem. Nav nepieciešams veidnes ieņēmumu, peļņas un nodokļu pārskatus saskaņot ar Konsolidētajiem finanšu pārskatiem. Ja tiesību aktos noteiktos finanšu pārskatus izmanto par pamatu pārskatu sniegšanai, visas summas izsaka pārskatu sniedzošās starptautiskās uzņēmumu grupas uzrādītajā funkcionālajā valūtā ar vidējo maiņas kursu attiecīgajam gadam, kas norādīts veidnes iedaļā “Papildu informācija”. Tomēr nav jāveic korekcijas saistībā ar dažādajās nodokļu jurisdikcijās piemēroto grāmatvedības principu atšķirībām.

Pārskatu sniedzošā starptautiskā uzņēmumu grupa veidnes iedaļā “Papildu informācija” sniedz īsu aprakstu par datu avotiem, kas izmantoti, sagatavojot veidni. Ja gadu no gada izmantotais datu avots tiek izmainīts, pārskatu sniedzošā starptautiskā uzņēmumu grupa veidnes iedaļā “Papildu informācija” paskaidro minētās izmaiņas iemeslus un tās sekas.

C.   Konkrētas norādes attiecībā uz pārskata par katru valsti aizpildīšanu

1.   Pārskats par ienākumu sadali, nodokļiem un darījumdarbību dalījumā pa nodokļu jurisdikcijām (1. tabula)

1.1.   Nodokļu jurisdikcija

Pirmajā veidnes ailē pārskatu sniedzošā starptautiskā uzņēmumu grupa uzskaita visas nodokļu jurisdikcijas, kurās Starptautiskās uzņēmumu grupas Sastāvā esošās vienības ir rezidentes nodokļu vajadzībām. Nodokļu jurisdikcija ir definēta kā valsts vai arī nevalstiska jurisdikcija, kurai ir fiskāla autonomija. Iekļauj atsevišķu rindu visām Starptautiskās uzņēmumu grupas Sastāvā esošajām vienībām, kuras pārskatu sniedzošā starptautiskā uzņēmumu grupa neuzskata par nevienas nodokļu jurisdikcijas rezidentēm nodokļu vajadzībām. Ja Sastāvā esoša vienība ir rezidente vairāk nekā vienā nodokļu jurisdikcijā, tad, lai noteiktu rezidences nodokļu jurisdikciju, piemēro izšķirošo piemērojamo nodokļu nolīgumu. Ja nepastāv piemērojams nodokļu nolīgums, pārskatu par Sastāvā esošo vienību sniedz Sastāvā esošās vienības faktiskās vadības vietas nodokļu jurisdikcijā. Faktiskās vadības vietu nosaka ar starptautiski pieņemtiem standartiem.

1.2.   Ieņēmumi

Trijās veidnes ailēs ar virsrakstu “Ieņēmumi” pārskatu sniedzošā starptautiskā uzņēmumu grupa uzrāda šādu informāciju:

a)

visu Starptautiskās uzņēmumu grupas Sastāvā esošo vienību ieņēmumu summu attiecīgajā nodokļu jurisdikcijā, kas radušies darījumos ar saistītajiem uzņēmumiem;

b)

visu Starptautiskās uzņēmumu grupas Sastāvā esošo vienību ieņēmumu summu attiecīgajā nodokļu jurisdikcijā, kas radušies darījumos ar neatkarīgām personām;

c)

šā apakšpunkta a) un b) punktā minētās summas kopā.

Ieņēmumi ietver ieņēmumus no krājumu un īpašumu pārdošanas, pakalpojumiem, honorāriem, procentiem, prēmijām un jebkuras citas summas. Ieņēmumi neietver maksājumus, kas saņemti no citām sastāvā esošajām vienībām un ko uzskata par dividendēm maksātāja nodokļu jurisdikcijā.

1.3.   Peļņa (zaudējumi) pirms ienākuma nodokļa nomaksas

Piektajā veidnes ailē pārskatu sniedzošā starptautiskā uzņēmumu grupa uzrāda peļņas (zaudējumu) summu pirms ienākuma nodokļa nomaksas attiecībā uz visām Sastāvā esošajām vienībām, kuru rezidence nodokļu vajadzībām atrodas attiecīgajā nodokļu jurisdikcijā. Peļņa (zaudējumi) pirms ienākuma nodokļa nomaksas ietver visus ārkārtas ienākumu un izdevumu posteņus.

1.4.   Nomaksātais ienākuma nodoklis (pēc kases principa)

Sestajā veidnes ailē pārskatu sniedzošā starptautiskā uzņēmumu grupa uzrāda ienākuma nodokļa summu, ko par attiecīgo Fiskālo gadu faktiski samaksājušas visas Sastāvā esošās vienības, kuru rezidence nodokļu vajadzībām atrodas attiecīgajā nodokļu jurisdikcijā. Nomaksātie nodokļi ietver pēc kases principa nomaksātus nodokļus, ko Sastāvā esošās vienības samaksājušas rezidences nodokļu jurisdikcijai un visām citām nodokļu jurisdikcijām. Nomaksātie nodokļi ietver ieturētos nodokļus, ko citas vienības (asociētie uzņēmumi un neatkarīgie uzņēmumi) samaksājušas attiecībā uz Sastāvā esošās vienības maksājumiem. Tādējādi, ja uzņēmums A, kas ir rezidents nodokļu jurisdikcijā A, saņem procentus nodokļu jurisdikcijā B, nodokli, kas ieturēts nodokļu jurisdikcijā B, uzrāda uzņēmums A.

1.5.   Uzkrātais ienākuma nodoklis (kārtējais gads)

Septītajā veidnes ailē pārskatu sniedzošā starptautiskā uzņēmumu grupa uzrāda kārtējos uzkrātos nodokļu izdevumus, kas uzrādīti attiecībā uz visu to Sastāvā esošo vienību pārskata gada ar nodokli apliekamo peļņu vai zaudējumiem, kuru rezidence nodokļu vajadzībām atrodas attiecīgajā nodokļu jurisdikcijā. Kārtējie nodokļu izdevumi atspoguļo tikai kārtējā gada darījumus un neietver atliktos nodokļus vai rezerves neskaidrām nodokļu saistībām.

1.6.   Pamatkapitāls

Astotajā veidnes ailē pārskatu sniedzošā starptautiskā uzņēmumu grupa uzrāda visu to Sastāvā esošo vienību pamatkapitāla summu, kuru rezidence nodokļu vajadzībām atrodas attiecīgajā nodokļu jurisdikcijā. Attiecībā uz pastāvīgajām iestādēm pamatkapitālu uzrāda tā juridiskā persona, kuras pastāvīgā iestāde tā ir, ja vien pastāvīgās iestādes nodokļu jurisdikcijā regulatīviem nolūkiem nav noteikta kapitāla prasība.

1.7.   Uzkrātie ienākumi

Devītajā veidnes ailē pārskatu sniedzošā starptautiskā uzņēmumu grupa uzrāda visu to Sastāvā esošo vienību kopēju uzkrāto ienākumu summu gada beigās, kuru rezidence nodokļu vajadzībām atrodas attiecīgajā nodokļu jurisdikcijā. Attiecībā uz pastāvīgajām iestādēm uzkrātos ienākumus uzrāda tā juridiskā persona, kuras pastāvīgā iestāde tā ir.

1.8.   Darbinieku skaits

Desmitajā veidnes ailē pārskatu sniedzošā starptautiskā uzņēmumu grupa uzrāda visu to Sastāvā esošo vienību darbinieku kopējo skaitu ar pilnslodzes ekvivalentu (FTE), kuru rezidence nodokļu vajadzībām atrodas attiecīgajā nodokļu jurisdikcijā. Darbinieku skaitu var uzrādīt uz gada beigām vai pamatojoties uz vidējo gada nodarbinātības līmeni vai jebkuru citu pamatu, kas konsekventi piemērots dažādās nodokļu jurisdikcijās un no gada uz gadu. Šajā nolūkā neatkarīgus līgumslēdzējus, kas piedalās Sastāvā esošās vienības parastajā saimnieciskajā darbībā, var uzrādīt kā darbiniekus. Saprātīga darbinieku skaita noapaļošana vai tuvināšana ir pieļaujama ar noteikumu, ka šāda noapaļošana vai tuvināšana būtiski nekropļo darbinieku relatīvo sadalījumu dažādajās nodokļu jurisdikcijās. Konsekventu pieeju piemēro no gada uz gadu un starp vienībām.

1.9.   Materiālie aktīvi, kas nav skaidra nauda un tās ekvivalenti

Vienpadsmitajā veidnes ailē pārskatu sniedzošā starptautiskā uzņēmumu grupa uzrāda visu to Sastāvā esošo vienību materiālo aktīvu neto bilances vērtības summu, kuru rezidence nodokļu vajadzībām atrodas attiecīgajā nodokļu jurisdikcijā. Attiecībā uz pastāvīgām iestādēm aktīvus uzrāda, atsaucoties uz to nodokļu jurisdikciju, kurā atrodas pastāvīgā iestāde. Materiālie aktīvi šim nolūkam neietver skaidru naudu vai tās ekvivalentus, nemateriālos aktīvus vai finanšu aktīvus.

2.   Saraksts ar visām Starptautiskās uzņēmumu grupas Sastāvā esošajām vienībām, kas iekļautas katrā apkopojumā dalījumā pa nodokļu jurisdikcijām (2. tabula)

2.1.   Sastāvā esošās vienības, kuru rezidence ir nodokļu jurisdikcijā

Pārskatu sniedzošā starptautiskā uzņēmumu grupa dalījumā pa nodokļu jurisdikcijām un pēc juridisko personu nosaukumiem uzskaita visas tās Starptautiskās uzņēmumu grupas Sastāvā esošās vienības, kuru rezidence nodokļu vajadzībām atrodas attiecīgajā nodokļu jurisdikcijā. Tomēr, kā vispārīgo norāžu 2. punktā noteikts attiecībā uz pastāvīgajām iestādēm, tās uzskaita, atsaucoties uz to nodokļu jurisdikciju, kurā atrodas pastāvīgā iestāde. Norāda juridisko personu, kura pastāvīgā iestāde tā ir.

2.2.   Izveidošanas vai reģistrācijas vietas nodokļu jurisdikcija, ja tā atšķiras no rezidences nodokļu jurisdikcijas

Pārskatu sniedzošā starptautiskā uzņēmumu grupa uzrāda tās nodokļu jurisdikcijas nosaukumu, saskaņā ar kuras tiesību aktiem Starptautiskās uzņēmumu grupas Sastāvā esošā vienība ir izveidota vai reģistrēta, ja tā atšķiras no rezidences nodokļu jurisdikcijas.

2.3.   Galvenais(-ie) darījumdarbības veids(-i)

Pārskatu sniedzošā starptautiskā uzņēmumu grupa nosaka Sastāvā esošās vienības galveno(-os) darījumdarbības veidu(-us) attiecīgajā nodokļu jurisdikcijā, atzīmējot vienu vai vairākas attiecīgās rūtiņas.”


(1)  Lūdzu, norādiet Sastāvā esošās vienības darbības veidu iedaļā “Papildu informācija”.