19.5.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 128/4


KOMISIJAS DIREKTĪVA (ES) 2016/774

(2016. gada 18. maijs),

ar ko groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. septembra Direktīvu 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem (1) un jo īpaši tās 4. panta 2. punkta b) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Ar Direktīvas 2000/53/EK 4. panta 2. punkta a) apakšpunktu ir aizliegts izmantot svinu, dzīvsudrabu, kadmiju vai sešvērtīgo hromu to transportlīdzekļu materiālos un detaļās, kurus laiž tirgū pēc 2003. gada 1. jūlija.

(2)

Direktīvas 2000/53/EK II pielikumā iekļauts to transportlīdzekļu materiālu un detaļu saraksts, kuram nepiemēro direktīvas 4. panta 2. punkta a) apakšpunktā noteikto aizliegumu. II pielikumā uzskaitītie izņēmumi 8.e, 8.f, 8.g, 8.h, 8.j un 10.d ir pārskatāmi 2014. gadā.

(3)

Zinātnes un tehnikas sasniegumu izvērtēšana liecina, ka svina izmantošanu lietojumos, uz kuriem attiecas izņēmumi 8.h, 8.j un 10.d, nevajadzētu pagarināt, jo šajos lietojumos no tā ir kļuvis iespējams izvairīties.

(4)

Turklāt zinātnes un tehnikas sasniegumu izvērtēšana liecina, ka joprojām nav iespējams izvairīties no svina izmantošanas lietojumos, uz kuriem attiecas izņēmumi 8.e, 8.f un 8.g, jo vēl nav pieejami attiecīgi aizstājēji. Tomēr, tā kā ir informācija par iespējām nākotnē šajos lietojumos izmantot svina aizstājējus, ir lietderīgi noteikt pārskatīšanas datumu, lai konstatētu, vai svina izmantošanu šajos lietojumos var pārtraukt.

(5)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/98/EK (2) 39. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2000/53/EK II pielikumu aizstāj ar šīs direktīvas pielikuma tekstu.

2. pants

1.   Dalībvalstis vēlākais sešu mēnešu laikā pēc šīs direktīvas publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus minēto aktu tekstus.

Kad dalībvalstis pieņem minētos aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to valsts tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2016. gada 18. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 269, 21.10.2000., 34. lpp.

(2)  OV L 312, 22.11.2008., 3. lpp.


PIELIKUMS

“II PIELIKUMS

Materiāli un detaļas, kurām nepiemēro 4. panta 2. punkta a) apakšpunkta noteikumus

Materiāli un detaļas

Izņēmuma darbības joma un spēkā esības termiņš

Marķējami vai citādi identificējami saskaņā ar 4. panta 2. punkta b) apakšpunkta iv) punktu

Svins kā leģētājelements

1.a

Mehāniskai apstrādei paredzēts tērauds un karsti cinkota tērauda detaļas ar svina saturu līdz 0,35 % no masas

 

 

1.b

Vienlaidus karsti cinkota tērauda loksnes ar svina saturu līdz 0,35 % no masas

Transportlīdzekļi, kuru tips apstiprināts pirms 2016. gada 1. janvāra, un šiem transportlīdzekļiem paredzētas rezerves detaļas

 

2.a

Mehāniskai apstrādei paredzēts alumīnijs ar svina saturu līdz 2 % no masas

Rezerves detaļas transportlīdzekļiem, kas tirgū laisti pirms 2005. gada 1. jūlija

 

2.b

Alumīnijs ar svina saturu līdz 1,5 % no masas

Rezerves detaļas transportlīdzekļiem, kas tirgū laisti pirms 2008. gada 1. jūlija

 

2.c

Alumīnijs ar svina saturu līdz 0,4 % no masas

 (1)

 

3.

Vara sakausējums ar svina saturu līdz 4 % no masas

 (1)

 

4.a

Gultņu ieliktņi un bukses

Rezerves detaļas transportlīdzekļiem, kas tirgū laisti pirms 2008. gada 1. jūlija

 

4.b

Dzinēju, transmisiju un gaisa kondicionēšanas sistēmu kompresoru gultņu ieliktņi un bukses

Rezerves detaļas transportlīdzekļiem, kas tirgū laisti pirms 2011. gada 1. jūlija

 

Svins un tā savienojumi detaļās

5.

Akumulatori

 (1)

X

6.

Vibrācijas slāpētāji

Transportlīdzekļi, kuru tips apstiprināts pirms 2016. gada 1. janvāra, un šiem transportlīdzekļiem paredzētas rezerves detaļas

X

7.a

Bremžu šļūteņu, degvielas šļūteņu un ventilācijas gaisvadu, šasijas un dzinēja balsta elastomēra / metāla detaļu elastomēru vulkanizācijas aģenti un stabilizatori

Rezerves detaļas transportlīdzekļiem, kas tirgū laisti pirms 2005. gada 1. jūlija

 

7.b

Bremžu šļūteņu, degvielas šļūteņu un ventilācijas gaisvadu, šasijas un dzinēja balsta elastomēra / metāla detaļu elastomēru vulkanizācijas aģenti un stabilizatori ar svina saturu līdz 0,5 % no masas

Rezerves detaļas transportlīdzekļiem, kas tirgū laisti pirms 2006. gada 1. jūlija

 

7.c

Elastomēra saistvielas spēka pārvadu lietojumos ar svina saturu līdz 0,5 % no masas

Rezerves detaļas transportlīdzekļiem, kas tirgū laisti pirms 2009. gada 1. jūlija

 

8.a

Svins lodmetālos elektrisko un elektronisko komponentu pielodēšanai uz elektronisko shēmu platēm un svins komponentu izvadu pārklājumu sastāvā, izņemot alumīnija oksīdkondensatorus, svins detaļu spraudņu un elektronisko shēmu plašu pārklājumu sastāvā

Transportlīdzekļi, kuru tips apstiprināts pirms 2016. gada 1. janvāra, un šiem transportlīdzekļiem paredzētas rezerves detaļas

X (3)

8.b

Svins lodmetālos, ko izmanto elektrotehniskiem lietojumiem, izņemot lodēšanu uz elektronisko shēmu platēm vai lodēšanu uz stikla

Transportlīdzekļi, kuru tips apstiprināts pirms 2011. gada 1. janvāra, un šiem transportlīdzekļiem paredzētas rezerves detaļas

X (3)

8.c

Svins alumīnija oksīdkondensatoru izvadu pārklājumu sastāvā

Transportlīdzekļi, kuru tips apstiprināts pirms 2013. gada 1. janvāra, un šiem transportlīdzekļiem paredzētas rezerves detaļas

X (3)

8.d

Svins, ko izmanto lodēšanai uz stikla gaisa caurplūdes sensoros

Transportlīdzekļi, kuru tips apstiprināts pirms 2015. gada 1. janvāra, un šiem transportlīdzekļiem paredzētas rezerves detaļas

X (3)

8.e

Svins lodmetālos ar augstu kušanas temperatūru (t. i., svina sakausējumi ar svina saturu vismaz 85 % no masas)

 (2)

X (3)

8.f a)

Svins, ko izmanto plastiski deformējamu kontaktspraudņu savienojumu sistēmās

Transportlīdzekļi, kuru tips apstiprināts pirms 2017. gada 1. janvāra, un šiem transportlīdzekļiem paredzētas rezerves detaļas

X (3)

8.f b)

Svins, ko izmanto plastiski deformējamu kontaktspraudņu savienojumu sistēmās, izņemot transportlīdzekļa spraudkontaktu savienotāju spraudņsavienojumu zonā

 (2)

X (3)

8.g

Svins lodmetālos stabilu elektrisko savienojumu izveidei starp pusvadītāja kristālu un nesēju integrālshēmu “flip-chip” pakotnēs

 (2)

X (3)

8.h

Svins lodmetālā siltuma novadītāju pielodēšanai dzesētājam spēka pusvadītāju ierīcēs ar čipa projekcijas laukumu vismaz 1 cm2 un nominālo strāvas blīvumu vismaz 1 A/mm2 silīcija čipa laukumā

Transportlīdzekļi, kuru tips apstiprināts pirms 2016. gada 1. janvāra, un šiem transportlīdzekļiem paredzētas rezerves detaļas

X (3)

8.i

Svins lodmetālos, ko izmanto elektrosavienojumu lodēšanai pie stikla, izņemot laminētā stikla lodēšanu

Transportlīdzekļi, kuru tips apstiprināts pirms 2016. gada 1. janvāra, un šiem transportlīdzekļiem paredzētas rezerves detaļas

X (3)

8.j

Svins lodmetālos, ko izmanto laminētā stikla lodēšanai

Transportlīdzekļi, kuru tips apstiprināts pirms 2020. gada 1. janvāra, un šiem transportlīdzekļiem paredzētas rezerves detaļas

X (3)

9.

Vārstu ligzdas

Rezerves detaļas pirms 2003. gada 1. jūlija izstrādātiem dzinēju tipiem

 

10.a

Elektriskie un elektroniskie komponenti, kas satur svinu stikla vai keramikas materiāla sastāvā, elementos, kas integrēti stikla vai keramikas matricās, stiklkeramikas materiālā vai elementos, kas integrēti stiklkeramikas matricās.

Šis izņēmums neattiecas uz svina lietošanu:

spuldžu kolbu stikla un aizdedzes sveču glazūras sastāvā,

10.b, 10.c un 10.d punktā minēto komponentu dielektriskajos keramikas materiālos

 

X (4) (detaļas, izņemot pjezoelektriķus dzinējos)

10.b

Svins svina cirkonāta titanāta (PZT) tādu kondensatoru dielektrisko keramikas materiālu sastāvā, kuri ir integrālshēmu vai diskrēto pusvadītāju ierīču daļa

 

 

10.c

Svins tādu kondensatoru dielektrisko keramikas materiālu sastāvā, kuru nominālais spriegums ir mazāks par 125 V maiņstrāvai vai 250 V līdzstrāvai

Transportlīdzekļi, kuru tips apstiprināts pirms 2016. gada 1. janvāra, un šiem transportlīdzekļiem paredzētas rezerves detaļas

 

10.d

Svins tādu kondensatoru dielektrisko keramikas materiālu sastāvā, kas paredzēti ultraskaņas akustisko sistēmu sensoru noviržu kompensācijai, kas saistītas ar temperatūras izmaiņām

Transportlīdzekļi, kuru tips apstiprināts pirms 2017. gada 1. janvāra, un šiem transportlīdzekļiem paredzētas rezerves detaļas

 

11.

Pirotehniskie ierosinātāji

Transportlīdzekļi, kuru tips apstiprināts pirms 2006. gada 1. jūlija, un šiem transportlīdzekļiem paredzētas rezerves detaļas

 

12.

Svinu saturoši termoelektriskie materiāli lietojumiem automobiļu elektroierīcēs, kas paredzētas CO2 emisiju samazināšanai, rekuperējot izplūdes gāzu siltumenerģiju

Transportlīdzekļi, kuru tips apstiprināts pirms 2019. gada 1. janvāra, un šiem transportlīdzekļiem paredzētas rezerves detaļas

X

Sešvērtīgais hroms

13.a

Pretkorozijas pārklājumi

Rezerves detaļas transportlīdzekļiem, kas tirgū laisti pirms 2007. gada 1. jūlija

 

13.b

Lietojumiem šasijām paredzēto bultskrūvju un uzgriežņu komplektu pretkorozijas pārklājumi

Rezerves detaļas transportlīdzekļiem, kas tirgū laisti pirms 2008. gada 1. jūlija

 

14.

Kā pretkorozijas aģents autofurgonu absorbcijas ledusskapju dzesēšanas sistēmās no oglekļa tērauda, svina saturam nepārsniedzot 0,75 % no dzesēšanas šķīduma masas, izņemot gadījumus, kad ir iespējams izmantot citas dzesēšanas tehnoloģijas (t. i., tās ir pieejamas tirgū izmantošanai autofurgonos) un tam nav negatīvas ietekmes uz vidi, veselību un/vai patērētāju drošību

 

X

Dzīvsudrabs

15.a

Priekšējo lukturu gāzizlādes lampas

Transportlīdzekļi, kuru tips apstiprināts pirms 2012. gada 1. jūlija, un šiem transportlīdzekļiem paredzētas rezerves detaļas

X

15.b

Vadības paneļa apgaismojuma luminiscences lampas

Transportlīdzekļi, kuru tips apstiprināts pirms 2012. gada 1. jūlija, un šiem transportlīdzekļiem paredzētas rezerves detaļas

X

Kadmijs

16.

Elektrisko transportlīdzekļu akumulatori

Rezerves detaļas transportlīdzekļiem, kas tirgū laisti pirms 2008. gada 31. decembra

 

Piezīmes

Svinam, sešvērtīgajam hromam un dzīvsudrabam ir pieļaujama maksimālā koncentrācija līdz 0,1 % no masas katrā homogēnā materiālā; kadmijam tā ir pieļaujama līdz 0,01 % no masas katrā homogēnā materiālā.

To transportlīdzekļu detaļu atkārtota izmantošana, kas bija pieejami tirgū izņēmuma spēkā esības pēdējā dienā, ir atļauta bez ierobežojuma, jo uz to neattiecas 4. panta 2. punkta a) apakšpunkts.

Direktīvas 4. panta 2. punkta a) apakšpunkta noteikumi (*) neattiecas uz rezerves detaļām, kuras laistas tirgū pēc 2003. gada 1. jūlija un kuras izmanto transportlīdzekļiem, kas laisti tirgū pirms 2003. gada 1. jūlija.


(1)  Šis izņēmums tiks pārskatīts 2015. gadā.

(2)  Šis izņēmums tiks pārskatīts 2019. gadā.

(3)  Demontāža, ja saistībā ar 10.a punktu ir pārsniegta vidējā robežvērtība 60 g vienam transportlīdzeklim. Šā punkta piemērošanai neņem vērā elektroniskās iekārtas, ko nav uzstādījis ražotājs ražošanas līnijā.

(4)  Demontāža, ja saistībā ar 8.a līdz 8.j ierakstu ir pārsniegta vidējā robežvērtība 60 g vienam transportlīdzeklim. Šā punkta piemērošanai neņem vērā elektroniskās iekārtas, ko nav uzstādījis ražotājs ražošanas līnijā.

(*)  Šis noteikums neattiecas uz riteņu balansēšanas atsvariem, elektromotoru ogles sukām un bremžu uzlikām.”