3.12.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 329/105


KOMISIJAS IETEIKUMS (ES) 2016/2124

(2016. gada 30. novembris)

par to vispārīgo sūtījumu licenču darbības jomas un nosacījumu saskaņošanu, kas paredzētas sertificētajiem saņēmējiem, kuri minēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/43/EK 9. pantā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 7728)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 292. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/43/EK (1) 5. pantu dalībvalstīm ir jāpublicē vismaz četras vispārīgās sūtījumu licences.

(2)

Vispārīgās sūtījumu licences ir būtisks elements vienkāršotās licencēšanas sistēma, kas ieviesta ar Direktīvu 2009/43/EK.

(3)

Atšķiroties vispārīgo sūtījumu licenču, ko attiecībā uz ražojumiem, kuri saistīti ar aizsardzību, publicējušas dalībvalstis, darbības jomai un šo ražojumu sūtījumiem piemērojot atšķirīgus nosacījumus, Direktīvas 2009/43/EK īstenošana un vienkāršošanas mērķa sasniegšana var tikt kavēta. Lai nodrošinātu minēto licenču pievilcību un izmantošanu, būtiski ir saskaņot to sūtījumu darbības jomu un nosacījumus, kas tiek veikti saskaņā ar vispārīgajām sūtījumu licencēm, kuras publicējušas dalībvalstis.

(4)

Ar Direktīvas 2009/43/EK 14. pantu izveidotās komitejas dalībvalstu pārstāvji ir norādījuši, ka to sūtījumu darbības jomu un nosacījumus, kas veikti saskaņā ar vispārīgajām sūtījumu licencēm, kuras publicējušas dalībvalstis, varētu saskaņot, pieņemot Komisijas ieteikumu.

(5)

Šajā ieteikumā ietvertās pamatnostādnes ir rezultāts sarunām ar dalībvalstīm par to sūtījumu darbības jomu un nosacījumiem, kas tiek veikti saskaņā ar vispārīgajām sūtījumu licencēm, kuras paredzētas saņēmējiem, kas sertificēti saskaņā ar Direktīvas 2009/43/EK 9. pantu (GTL-CR).

(6)

Šo ieteikumu uzskata par pamatu dalībvalstu GTL-CR. Šā ieteikumu 1.1. punktā uzskaitītie ar aizsardzību saistītie ražojumi ir minimāls un nepilnīgs saraksts ar ražojumiem, kuru sūtījumus dalībvalstis atļauj saskaņā ar savām GTL-CR. Tas nozīmē, ka ar dalībvalsts publicētu GTL-CR var atļaut nosūtīt arī citus ar aizsardzību saistītus ražojumus, kas iekļauti Direktīvas 2009/43/EK pielikumā, bet nav iekļauti šajā ieteikumā.

(7)

Dalībvalstis atgādina, ka tām ir saistošas saistības saskaņā ar Eiropas tiesību aktiem, piemēram, Padomes Kopējo nostāju 2008/944/KĀDP (2), kā arī starptautiskās saistības eksporta kontroles jomā.

(8)

Šis ieteikums attiecas uz Eiropas Savienības Kopējo militāro preču sarakstu, kas noteikts Direktīvas 2009/43/EK pielikumā. Šo ieteikumu pēc vajadzības atjauninās, lai atspoguļotu turpmākos Eiropas Savienības Kopējo militāro preču saraksta atjauninājumus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO IETEIKUMU.

1.   VISPĀRĪGĀS SŪTĪJUMU LICENCES, KAS PAREDZĒTAS SAŅĒMĒJIEM, KURI SERTIFICĒTI SASKAŅĀ AR DIREKTĪVAS 2009/43/EK 9. PANTA 2. PUNKTU

1.1.   Ar aizsardzību saistīti ražojumi, kurus var nosūtīt saskaņā ar vispārīgo sūtījumu licenci, kas paredzēta saņēmējiem, kuri sertificēti saskaņā ar Direktīvas 2009/43/EK 9. pantu

Turpmāk norādītās ML kategorijas ar apakšpunktiem ir Direktīvas 2009/43/EK pielikumā noteiktā ar aizsardzību saistītu ražojumu saraksta apakškopa. Ar vispārīgo sūtījumu licenci, kas paredzēta saņēmējiem, kuri sertificēti saskaņā ar minētās direktīvas 9. pantu (GTL-CR), atļauj nosūtīt vismaz tos ar aizsardzību saistītos ražojumus, kas norādīti turpmāk izklāstītajās ML kategorijās. Dalībvalstis var izvēlēties savās GTL-CR ietvert vairāk ML kategoriju ar attiecīgajiem ar aizsardzību saistītajiem ražojumiem.

ML kategoriju saraksts, kuras obligāti jāietver:

ML 6. Ietver visas preces, izņemot:

veselus transportlīdzekļus,

šasijas un torņus,

ierīces un sastāvdaļas, kas nav ietvertas citās tās pašas vispārīgās sūtījumu licences kategorijās.

ML 9. Visas preces, izņemot:

veselus kuģus un veselas zemūdenes,

zemūdens detektoriekārtas un īpaši izstrādātas to sastāvdaļas,

zemūdenēm paredzētas no gaisa padeves neatkarīgas vilces sistēmas un īpaši izstrādātas to sastāvdaļas,

veselus korpusus,

pretpasākumus,

ierīces un sastāvdaļas, kas nav ietvertas citās tās pašas vispārīgās sūtījumu licences kategorijās.

ML 10. Visas preces, izņemot:

veselus gaisa kuģus,

veselus bezpilota gaisa kuģus (UAV) un īpaši UAV izstrādātas vai modificētas sastāvdaļas,

kaujas gaisa kuģu un kaujas helikopteru fizelāžu,

kaujas gaisa kuģu dzinējus,

ierīces un sastāvdaļas, kas nav ietvertas citās tās pašas vispārīgās sūtījumu licences kategorijās.

ML 11. a) apakšpunkts. Vienīgi šādas preces:

vadības un navigācijas ierīces, izņemot sistēmas, kas paredzētas pārnēsājamām pretgaisa aizsardzības sistēmām (MANPADS) vai kas definētas MTCR I,

automatizētas vadības un kontroles sistēmas.

ML 13. c) un d) apakšpunkts.

ML 15. b), c) un d) apakšpunkts.

ML 16. Visas preces, izņemot:

ar MANPADS saistītas preces,

priekšmetus, kas saistīti ar precēm, kuru eksports ar to pašu vispārīgo sūtījumu licenci nav atļauts.

ML 17. a), b), d), e), j), k), l), m), n), o) un p) apakšpunkts. Visas preces, izņemot:

n) apakšpunkts: neietver izmēģinājuma modeļus, ja tie ir īpaši izstrādāti to preču izstrādei, kas izklāstītas ML 4, 6, 9 vai 10, kā arī īpaši šiem izmēģinājuma modeļiem izstrādātas sastāvdaļas.

ML 21. a) apakšpunkts. Vienīgi turpmāk norādītās preces un vienīgi tad, ja ar esošo vispārīgo licenci atļautas citās kategorijās:

a)

“programmatūra”, kas īpaši izstrādāta vai pielāgota kādam no šādiem nolūkiem:

1)

to ierīču darbināšanai vai apkalpošanai, kas noteiktas Direktīvas 2009/43/EK pielikumā;

b)

speciāla “programmatūra”, kas nav programmatūra, kura noteikta ML 21.a. pozīcijā, proti:

1)

militāram lietojumam speciāli izstrādāta “programmatūra”, kas speciāli izstrādāta, lai modelētu, simulētu vai vērtētu militāru ieroču sistēmas;

4)

militārām vajadzībām īpaši izstrādāta “programmatūra”, lai tās izmantotu Vadības, Komunikāciju, Kontroles un Izlūkošanas (C3I) vai Vadības, Komunikāciju, Datorizēšanas un Izlūkošanas (C4I) programmās.

ML 22. a) apakšpunkts. Visas tehnoloģijas, izņemot tās, kas nepieciešamas pilnveidošanai un ražošanai, un vienīgi tad, ja ar to pašu vispārīgo sūtījumu licenci atļautas citās kategorijās.

1.2.   Nosacījumi, kurus iekļauj vispārīgajā sūtījumu licencē, kas paredzēta sertificētajiem saņēmējiem

Turpmāk izklāstītais nosacījumu saraksts nav izsmeļošs. Tomēr citi nosacījumi, ko dalībvalsts iekļāvusi GTL-CR, nav pretrunā vai netraucē turpmāk izklāstītajiem nosacījumiem.

Piemērošanas ģeogrāfiskais reģions: Eiropas Ekonomikas zona (ES 28 + Islande un Norvēģija (3)).

Atkārtota pārvietošana EEZ ir atļauta bez ex ante pārbaudēm; var pieprasīt vienīgi ex post ziņošanu.

Reeksports. Dalībvalstis atļauj atbrīvot no eksporta ierobežojumiem vienā no šādiem gadījumiem vai abos:

attiecībā uz integrētiem komponentiem saskaņā ar Direktīvas 2009/43/EK 4. panta 8. punktu,

ja galīgais izmantotājs atrodas šādās valstīs: Austrālija, Kanāda, Japāna, Jaunzēlande, Šveice, Lihtenšteina un Amerikas Savienotās Valstis.

Abos reeksporta gadījumos izcelsmes dalībvalsts valsts kompetentā iestāde var lūgt piegādātājam, lai saņēmējs, kas sertificēts saskaņā ar Direktīvas 2009/43/EK 9. pantu, iesniedz deklarāciju par izmantojumu.

Lai veiktu ex post verifikāciju saskaņā ar GTL-CR, dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka piegādātāji saskaņā ar minimālajām ziņošanas prasībām, kas noteiktas Direktīvas 2009/43/EK 8. panta 3. punktā, ziņo par GTL-CR izmantošanu.

2.   TURPMĀKIE PASĀKUMI

Dalībvalstis tiek aicinātas ne vēlāk kā līdz 2017. gada 1. jūlijam īstenot šo ieteikumu.

Dalībvalstis tiek mudinātas informēt Komisiju par šā ieteikuma īstenošanai veiktajiem pasākumiem.

3.   ADRESĀTI

Šis ieteikums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2016. gada 30. novembrī

Komisijas vārdā –

Komisijas locekle

Elżbieta BIEŃKOWSKA


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 6. maija Direktīva 2009/43/EK, ar ko vienkāršo noteikumus un nosacījumus ar aizsardzību saistīto ražojumu sūtījumiem (OV L 146, 10.6.2009., 1. lpp.).

(2)  Padomes 2008. gada 8. decembra Kopējā nostāja 2008/944/KĀDP, ar ko izveido kopīgus noteikumus, kas reglamentē militāru tehnoloģiju un ekipējuma eksporta kontroli (OV L 335, 13.12.2008., 99. lpp.).

(3)  EEZ Apvienotās komitejas 2013. gada 14. jūnija lēmums Nr. 111/2013, ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) (OV L 318, 28.11.2013., 12. lpp.), ar kuru Direktīvu 2009/43/EK iestrādāja EEZ līgumā, saturēja nepārprotamu pielāgojuma tekstu: “Šī direktīva neattiecas uz Lihtenšteinu.”