24.12.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 356/1


PADOMES LĒMUMS (ES) 2016/2369

(2016. gada 11. novembris)

par to, lai Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Pievienošanās protokolu Tirdzniecības nolīgumam starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses, lai ņemtu vērā Ekvadoras pievienošanos

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 91. pantu, 100. panta 2. punktu un 207. panta 4. punkta pirmo daļu saistībā ar 218. panta 5. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2009. gada 19. janvārī pilnvaroja Komisiju Savienības un tās dalībvalstu vārdā veikt sarunas par daudzpusēju tirdzniecības nolīgumu ar Andu Kopienas dalībvalstīm, kuras arī vēlējās noslēgt vērienīgu, visaptverošu un līdzsvarotu tirdzniecības nolīgumu.

(2)

Savienība 2012. gada 26. jūnijā parakstīja Tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses (1) (“nolīgums”). Nolīgumu provizoriski piemēro no 2013. gada 1. marta attiecībā uz Peru un no 2013. gada 1. augusta – attiecībā uz Kolumbiju.

(3)

Nolīguma 329. pantā ir noteikts, ar kādiem nosacījumiem citas Andu Kopienas dalībvalstis var pievienoties nolīgumam.

(4)

Sarunas par protokolu par pievienošanos nolīgumam Savienība un Ekvadora risināja 2014. gadā. Sarunas tika pabeigtas 2014. gada 17. jūlijā.

(5)

Tirdzniecības komiteja, kas izveidota, ievērojot nolīgumu, tekstu Pievienošanās protokolam Tirdzniecības nolīgumam starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses, lai ņemtu vērā Ekvadoras pievienošanos (“protokols”), apstiprināja 2016. gada 8. februāra sanāksmē, kā prasīts nolīguma 329. panta 4. punktā.

(6)

Protokols būtu jāparaksta Savienības vārdā un būtu jāpiemēro provizoriski, kamēr tiek pabeigtas procedūras tā noslēgšanai. Protokola 27. panta 4. punktā ir paredzēta tā provizoriska piemērošana. Protokola provizoriskas piemērošanas rezultātā nolīgums ir jāpiemēro provizoriski.

(7)

Šajā lēmumā paredzētā provizoriskā piemērošana neiespaido kompetenču sadalījumu starp Savienību un tās dalībvalstīm saskaņā ar Līgumiem.

(8)

Protokols nebūtu jāinterpretē kā tāds, kas piešķir tiesības vai uzliek pienākumus, uz ko var tieši atsaukties Savienības vai dalībvalstu tiesās,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Ar šo atļauj Savienības vārdā parakstīt Pievienošanās protokolu Tirdzniecības nolīgumam starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses, lai ņemtu vērā Ekvadoras pievienošanos, ņemot vērā minētā protokola noslēgšanu.

2.   Protokola teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots norīkot personu vai personas, kas tiesīgas Savienības vārdā parakstīt protokolu.

3. pants

Savienība protokolu provizoriski piemēro starp Savienību un Ekvadoru saskaņā ar tā 27. panta 4. punktu (2), kamēr tiek pabeigtas procedūras tā noslēgšanai. Tā rezultātā Savienība provizoriski piemēro nolīguma noteikumus, kā paredzēts tā 330. panta 3. punktā, kamēr tiek pabeigtas procedūras minētā protokola noslēgšanai, izņemot nolīguma 2. pantu, 202. panta 1. punktu un 291. un 292. pantu.

4. pants

Protokolu neinterpretē kā tādu, kas piešķir tiesības vai uzliek pienākumus, uz ko var tieši atsaukties Savienības vai dalībvalstu tiesās.

5. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē 2016. gada 11. novembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

P. ŽIGA


(1)  OV L 354, 21.12.2012., 3. lpp.

(2)  Dienu, no kuras protokolu piemēro provizoriski, Padomes Ģenerālsekretariāts publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.