21.12.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 348/60


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2016/2356

(2016. gada 19. decembris)

par atbalstu SEESAC atbruņošanās un bruņojuma kontroles darbībām Dienvidaustrumeiropā saistībā ar ES Stratēģiju VIKI un to munīcijas nelikumīgas uzkrāšanas un tirdzniecības apkarošanai

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 26. panta 2. punktu un 31. panta 1. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Eiropadome 2005. gada 15. un 16. decembrī pieņēma ES Stratēģiju vieglo un kājnieku ieroču (VIKI) un to munīcijas nelikumīgas uzkrāšanas un tirdzniecības apkarošanai (“stratēģija”), kurā ir izklāstītas pamatnostādnes Savienības rīcībai VIKI jomā. Šajā stratēģijā Balkāni un Dienvidaustrumeiropa ir apzināti kā reģioni, kurus jo īpaši skārusi VIKI pārmērīga uzkrāšana un izplatīšana. Tajā teikts, ka Savienība uzmanību prioritārā kārtā pievērsīs Centrālajai un Austrumeiropai, un, īpaši atsaucoties uz Balkāniem, uzsvērts, ka iedarbīgs šīs stratēģijas īstenošanas līdzeklis ir atbalsts efektīvām daudzpusējām attiecībām, kā arī attiecīgām reģionālām iniciatīvām. Tajā jo īpaši pausts arī atbalsts tam, ka ir jāiesaistās centienos samazināt VIKI uzkrājumus, kas Austrumeiropā ir saglabājušies kopš Aukstā kara laikiem.

(2)

2001. gada 20. jūlijā pieņemtās ANO Rīcības programmas par VIKI nelikumīgas tirdzniecības novēršanu, apkarošanu un izskaušanu visos aspektos (“ANO Rīcības programma”) sestajā sagatavošanas pārskata konferencē, kas notika 2016. gadā, visas ANO dalībvalstis atkārtoti apstiprināja apņemšanos novērst VIKI nelikumīgu tirdzniecību. Valstis atzinīgi novērtēja panākumus apakšreģionālās un reģionālās sadarbības stiprināšanā un apņēmās vajadzības gadījumā izveidot vai stiprināt tādus sadarbības, koordinācijas un dalīšanās ar informāciju, tostarp paraugprakses apmaiņas, mehānismus, ar kuriem atbalstītu rīcības programmas īstenošanu.

(3)

Dienvidaustrumeiropas un Austrumeiropas informācijas apstrādes centrs vieglo un kājnieku ieroču kontrolei (SEESAC), kas dibināts 2002. gadā Belgradā un darbojas saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības programmas (UNDP) un Reģionālās sadarbības padomes (Dienvidaustrumeiropas Stabilitātes pakta pēctecības organizācija) kopīgu pilnvarojumu, palīdz valstu un reģionu ieinteresētām personām kontrolēt un mazināt VIKI un munīcijas izplatību un ļaunprātīgu izmantošanu un tādējādi tas Dienvidaustrumeiropā un Austrumeiropā sekmē pastiprinātu stabilitāti, drošību un attīstību. SEESAC īpašu uzmanību velta reģionālu projektu attīstībai, lai pievērstos pastāvošajai pārrobežu ieroču plūsmu problēmai.

(4)

Savienība jau agrāk ir atbalstījusi SEESAC, proti, ar Padomes Lēmumu 2002/842/KĀDP (1), kuru pagarināja un grozīja ar Padomes lēmumiem 2003/807/KĀDP (2) un 2004/791/KĀDP (3), kā arī ar Padomes Lēmumu 2010/179/KĀDP (4). Iepriekšējā reize, kad Savienība atbalstīja SEESAC bruņojuma kontroles darbības, bija ar Padomes Lēmumu 2013/730/KĀDP (5).

(5)

Savienība vēlas finansēt vēl vienu SEESAC projektu, ar ko vājina apdraudējumu, ko rada VIKI un to munīcijas nelikumīga izplatīšana un tirdzniecība Dienvidaustrumeiropā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lai īstenotu ES Stratēģiju vieglo un kājnieku ieroču (VIKI) un to munīcijas nelikumīgas uzkrāšanas un tirdzniecības apkarošanai un sekmētu mieru un drošību, Savienības atbalstītajām SEESAC projekta, ar ko vājina apdraudējumu, kuru rada VIKI un to munīcijas nelikumīga izplatīšana un tirdzniecība Dienvidaustrumeiropā, darbībām ir šādi konkrēti mērķi:

plašāka reģionāla sadarbība, zināšanu apmaiņa un dalīšanās ar informāciju, kas uzlabos spējas veidot uz faktiem balstītu politiku,

uzlabotas spējas attiecībā uz ieroču fizisko drošību un krājumu pārvaldību (“PSSM”), ko panāk ar infrastruktūras drošības uzlabošanu, lieko uzkrājumu samazināšanu un apmācību,

uzlabotas marķēšanas, izsekojamības un uzskaites spējas,

samazināta šaujamieroču nelikumīgu glabāšana un neatļauta lietošana, atbalstot informētības palielināšanas un savākšanas kampaņu.

Šo projektu finansē Savienība, un sīks projekta apraksts ir izklāstīts pielikumā.

2. pants

1.   Par šā lēmuma īstenošanu atbild Augstais pārstāvis.

2.   Šā lēmuma 1. pantā minētā projekta tehnisko īstenošanu veic SEESAC.

3.   SEESAC savus uzdevumus veic Augstā pārstāvja vadībā. Minētajā nolūkā Augstais pārstāvis noslēdz vajadzīgās vienošanās ar UNDP, kas rīkojas SEESAC vārdā.

3. pants

1.   Finanšu atsauces summa 1. pantā minētā Savienības finansētā projekta īstenošanai ir EUR 6 508 136. Kopējais paredzētais visas programmas budžets ir EUR 9 142 355. Programmu līdzfinansē Savienība, Norvēģijas Karalistes Ārlietu ministrija un saņēmējs.

2.   Izdevumus, ko finansē no 1. punktā norādītās atsauces summas, pārvalda saskaņā ar procedūrām un noteikumiem, ko piemēro Savienības budžetam.

3.   Komisija uzrauga 1. punktā minēto izdevumu pareizu pārvaldību. Minētajā nolūkā tā noslēdz vajadzīgo nolīgumu ar UNDP, kas rīkojas SEESAC vārdā. Nolīgumā paredz, ka SEESAC ir pienākums nodrošināt Savienības ieguldījuma publiskumu, kas atbilst ieguldījuma apjomam.

4.   Komisija cenšas panākt, lai 3. punktā paredzēto nolīgumu noslēgtu pēc iespējas drīz pēc šā lēmuma stāšanās spēkā. Komisija informē Padomi par jebkādām grūtībām minētajā procesā, kā arī par nolīguma noslēgšanas datumu.

4. pants

1.   Pamatojoties uz SEESAC reizi ceturksnī sagatavotiem regulāriem ziņojumiem, Augstais pārstāvis ziņo Padomei par šā lēmuma īstenošanu. Padomes veiktā izvērtēšana balstās uz minētajiem ziņojumiem.

2.   Komisija ziņo par 1. pantā minētā projekta finanšu aspektiem.

5. pants

1.   Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

2.   Šis lēmums zaudē spēku 36 mēnešus pēc 3. panta 3. punktā minētā nolīguma noslēgšanas vai, ja minētajā laikā nolīgums netiek noslēgts – sešus mēnešus pēc šā lēmuma stāšanās spēkā.

Briselē, 2016. gada 19. decembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

L. SÓLYMOS


(1)  Padomes Lēmums 2002/842/KĀDP (2002. gada 21. oktobris) par Vienotās rīcības 2002/589/KĀDP īstenošanu saistībā ar Eiropas Savienības ieguldījumu kājinieku ieroču un vieglo ieroču destabilizējošas uzkrāšanās un izplatīšanas Dienvidaustrumeiropā apkarošanā (OV L 289, 26.10.2002., 1. lpp.).

(2)  Padomes Lēmums 2003/807/KĀDP (2003. gada 17. novembris), ar ko pagarina un groza Lēmumu 2002/842/KĀDP par Vienotās rīcības 2002/589/KĀDP īstenošanu saistībā ar Eiropas Savienības ieguldījumu kājnieku ieroču un vieglo ieroču destabilizējošas uzkrāšanās un izplatīšanas Eiropas dienvidaustrumu daļā apkarošanā (OV L 302, 20.11.2003., 39. lpp.).

(3)  Padomes Lēmums 2004/791/KĀDP (2004. gada 22. novembris), ar ko pagarina un groza Lēmumu 2002/842/KĀDP par Vienotās rīcības 2002/589/KĀDP īstenošanu saistībā ar Eiropas Savienības ieguldījumu kājnieku ieroču un vieglo ieroču destabilizējošas uzkrāšanas un izplatīšanas apkarošanā Dienvidaustrumeiropā (OV L 348, 24.11.2004., 46. lpp.).

(4)  Padomes Lēmums 2010/179/KĀDP (2010. gada 11. marts) par atbalstu SEESAC bruņojuma kontroles darbībām Rietumbalkānos, īstenojot ES Stratēģiju VIKI un to munīcijas nelikumīgas uzkrāšanas un tirdzniecības apkarošanai (OV L 80, 26.3.2010., 48. lpp.).

(5)  Padomes Lēmums 2013/730/KĀDP (2013. gada 9. decembris) par atbalstu SEESAC atbruņošanās un bruņojuma kontroles darbībām Dienvidaustrumeiropā saistībā ar ES Stratēģiju VIKI un to munīcijas nelikumīgas uzkrāšanas un tirdzniecības apkarošanai (OV L 332, 11.12.2013., 19. lpp.).


PIELIKUMS

Priekšlikums – Savienības ieguldījums SEESAC projektā, ar ko Dienvidaustrumeiropā vājina apdraudējumu, kuru rada kājnieku ieroču un vieglo ieroču (VIKI) un to munīcijas nelikumīga izplatīšana un tirdzniecība

1.   Ievads un mērķi

Dienvidaustrumeiropa ir reģions, kas joprojām izraisa īpašas bažas un sagādā nopietnas problēmas ES Stratēģijai vieglo un kājnieku ieroču (VIKI) un to munīcijas nelikumīgas uzkrāšanas un tirdzniecības apkarošanai (“ES VIKI stratēģija”). Lai gan pēdējos gados ir gūti ievērojami panākumi, uzkrāto VIKI un munīcijas milzīgais daudzums, nepiemēroti glabāšanas apstākļi, plaši nelikumīgas glabāšanas apjomi un trūkumi politikas veidošanas un īstenošanas spējās joprojām turpina ierobežot VIKI kontroles centienu efektivitāti. Tādēļ, lai nodrošinātu pastāvīgu progresu, nostiprinātu sasniegto un ieliktu pamatus ilgtermiņa risinājumam, Savienības centienos sasniegt ES VIKI stratēģijas mērķus būtiski ir turpināt sniegt atbalstu tāda apdraudējuma apkarošanai, ko rada VIKI izplatīšana un nelikumīga tirdzniecība, kura notiek vai kuras izcelsme ir Dienvidaustrumeiropā.

Projekta vispārējais mērķis ir – apkarojot apdraudējumu, ko rada plašā VIKI un to munīcijas izplatība un nelikumīgā tirdzniecība Dienvidaustrumeiropā un no tās, sekmēt starptautisko mieru un drošību. Tajā pašā laikā tas veicinās reģionālo stabilitāti, strādājot Reģionālās sadarbības padomes (RSP, Dienvidaustrumeiropas Stabilitātes pakta pēctece) satvarā un partnerībā ar citām atbilstīgām iniciatīvām. Konkrētāk, ar projektu palielinās reģionālu sadarbību, zināšanu apmaiņu un dalīšanos ar informāciju un uzlabos spējas veidot uz faktiem balstītu politiku; uzlabos spējas attiecībā uz ieroču fizisko drošību un krājumu pārvaldību (PSSM), ko panāks ar infrastruktūras drošības uzlabošanu, lieko uzkrājumu samazināšanu un apmācību; uzlabos marķēšanas, izsekojamības un uzskaites spējas un samazinās šaujamieroču nelikumīgu glabāšanu un neatļautu lietošanu, atbalstot informētības palielināšanas un savākšanas kampaņas.

Projekta īstenošanas pamatā ir VIKI izplatīšanas apkarošanas reģionālais īstenošanas plāns, un tā rezultātā, apkarojot VIKI un to munīcijas izplatīšanu un nelikumīgu tirdzniecību, Dienvidaustrumeiropā un plašākā reģionā palielināsies drošība un stabilitāte. Projekts tiešā veidā dos ieguldījumu ES Drošības stratēģijas, ES VIKI stratēģijas, ES šaujamieroču stratēģijas, Ieroču tirdzniecības līguma, ANO Rīcības programmas nelikumīgas VIKI tirdzniecības novēršanai, apkarošanai un izskaušanai visos tās aspektos, Starptautiskā VIKI izsekošanas instrumenta, ANO Šaujamieroču protokola un ANO Drošības padomes Rezolūcijas 1325 (2000) īstenošanā, un ar to jo īpaši stiprinās reģionālo sadarbību, kas vērsta uz VIKI un to munīcijas izplatīšanas radīto apdraudējumu apkarošanu. Projekta rezultāti arī tiešā veidā veicinās ilgtspējīgas attīstības mērķa Nr. 16 par mierīgām un taisnīgām sabiedrībām, jo īpaši mērķu 16.1 (visur ievērojami samazināt visa veida vardarbību un nāves gadījumu skaitu) un 16.4 (ievērojami samazināt nelikumīgu ieroču plūsmas) īstenošanu. Turklāt ar projektu atbalstīs Komisijas rīcības plāna, ar ko vēršas pret šaujamieroču un sprāgstvielu nelikumīgu tirdzniecību Savienībā, īstenošanu.

Tādējādi, ņemot par pamatu jo īpaši Padomes Lēmuma 2013/730/KĀDP sekmīgo īstenošanu un atbilstīgi ES VIKI stratēģijai, mērķis šim darbības tupinājuma projektam ir vēl vairāk stiprināt valstu kontroles sistēmas un turpināt iedibināt daudzpusējas attiecības, veidojot reģionālus mehānismus, ar ko novērst VIKI un to munīcijas piegādes un destabilizējošu izplatīšanu. Turklāt, lai nodrošinātu to, ka ieguvumus no spēju veidošanas Dienvidaustrumeiropā izmanto arī citās iespējamās jomās, kas izraisa bažas, projekts ar mērķtiecīgiem zināšanu nodošanas centieniem mēģinās panākt visaptverošāku reģionālu mērogu.

2.   Īstenošanas aģentūras izraudzīšanās un koordinācija ar citām attiecīgām finansēšanas iniciatīvām

SEESAC ir kopīga UNDP un RSP iniciatīva un darbojas kā kontaktpunkts ar VIKI saistītām darbībām, ko veic Dienvidaustrumeiropā. Kā Kājnieku ieroču un vieglo ieroču (VIKI) izplatīšanas apkarošanas reģionālā īstenošanas plāna izpildstruktūra SEESAC kopš 2002. gada Dienvidaustrumeiropā sadarbojas ar valstu un starptautiskajām ieinteresētām personām, lai attiecībā uz VIKI kontroli īstenotu holistisku pieeju, izmantojot plašu darbību klāstu, tostarp – vairojot informētību un rīkojot VIKI vākšanas kampaņas, pārvaldot krājumus, samazinot liekos uzkrājumus un stiprinot marķējuma un izsekojamības spējas, kā arī īstenojot efektīvāku ieroču eksporta kontroli. Tādējādi SEESAC ir uzkrājis vienreizīgas spējas un pieredzi, kopīgos reģiona valstu politiskos un ekonomiskos apstākļos īstenojot reģionālus pasākumus, kuros iesaistītas dažādas ieinteresētās personas, nodrošinot valstu un reģiona atbildību un savu darbību noturīgumu ilgtermiņā un VIKI kontroles jautājumos kļūstot par autoritatīvāko galveno reģionālo centru.

SEESAC ir pieejami atvērti divpusēji un daudzpusēji kanāli saziņai ar visiem attiecīgajiem dalībniekiem un organizācijām. SEESAC arī pilda VIKI reģionālās vadības grupas (RVG) sekretariāta funkcijas. Turklāt SEESAC ir iniciatīvas “Reģionālā pieeja krājumu samazināšanai” (RPKS) sekretariāts. SEESAC regulāri tiek aicināts piedalīties visos attiecīgos reģionālajos forumos, piemēram, ES un Rietumbalkānu tieslietu un iekšlietu ministru gadskārtējās sanāksmēs, NATO strukturālajā informācijas apmaiņas par VIKI procesā un Dienvidaustrumeiropas aizsardzības ministriju (“SEDM”) procesā. Tam ir plašs oficiālu un neoficiālu partnerību tīkls, kurā iesaistītas tādas organizācijas kā Drošības sadarbības centrs – RACVIAC (Reģionālais bruņojuma kontroles pārbaudes un īstenošanas atbalsta centrs) un Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) Drošības sadarbības forums (DSF). Izmantojot ANO projektu “Koordinēta rīcība kājnieku ieroču jomā” (CASA) un citus mehānismus, notiek regulāras koordinācijas sanāksmes ar citām ANO aģentūrām, piemēram, UNODC un UNODA. SEESAC tādējādi ir izveidojies par reģionālu centru un kontaktpunktu, kas pievēršas plašam ar drošības sektora reformu saistītu jautājumu lokam, jo īpaši attiecībā uz VIKI kontroles un krājumu pārvaldības jautājumiem. SEESAC, kura mītnes vieta ir Belgrada, patlaban darbojas visā Dienvidaustrumeiropā, izvēršot darbības Albānijā, Bosnijā un Hercegovinā, Kosovā (*1), Moldovas Republikā, Melnkalnē, Serbijā un bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā. Agrāk SEESAC darbojās arī Bulgārijā, Horvātijā un Rumānijā. Reģionālu atbildību nodrošina ar RSP un RVG, kurā visu Dienvidaustrumeiropas valstu pārstāvji nodrošina stratēģisku vadību un nāk klajā ar iniciatīvām un lūgumiem veikt SEESAC darbības.

SEESAC ir aizsācis pieeju, kura balstās uz kopīgu problēmu risināšanu, izmantojot reģionālas iniciatīvas, un kura ir devusi iespaidīgus rezultātus Dienvidaustrumeiropā ne vien tāpēc, ka tiek notiek dalīšanās ar būtisku informāciju un ierosināta un veicināta veselīga reģionāla sāncensība, bet arī tāpēc, ka, izmantojot holistiskas īstenošanas pasākumus, tās palīdz sasniegt pastāvīgus un viegli izmērāmus rezultātus. Piedaloties visos attiecīgos reģiona procesos un iniciatīvās (piemēram, SEDM, RPKS un RACVIAC), SEESAC nodrošina laicīgu un atklātu informācijas apmaiņu, spēcīgu situācijas apzināšanos un spēju prognozēt, kas ir vajadzīga, lai panāktu tādu īstenošanu, kas nepārklājas un atbilst pašreizējām valdību un reģionu vajadzībām, kā arī attīstības tendencēm.

SEESAC visas savas darbības veic, pamatojoties uz ievāktiem pamatdatiem, un pirms darbību veikšanas tas nodrošina valsts ieinteresēto personu piekrišanu un politisko atbalstu. Iepriekšējo Savienības finansēto projektu īstenošanā SEESAC uzrādīja ļoti labus plānoto darbību izpildes rādītājus, uzrādot ilgtspējīgus projektu rezultātus, ko panāca, attīstot un stiprinot valstu atbildību par SEESAC projektiem un darbībām, un sekmējot reģionālo koordināciju, apmaiņu ar pieredzi un paraugpraksi, kā arī reģiona mēroga pētniecību. SEESAC ir vispiemērotākais partneris, lai īstenotu šo konkrēto rīcību, jo tam ir īpašas zināšanas VIKI jautājumos un tas labi pārzina reģionu un attiecīgās ieinteresētās personas.

Ar šo projektu arī papildina esošos centienus valstu mērogā, cenšoties panākt pēc iespējas lielākas sinerģijas. Īpaši attiecībā uz Bosniju un Hercegovinu šis projekts papildina divus citus projektos, proti:

EXPLODE projektu, kuru finansē ar ES Stabilitātes un miera veicināšanas instrumenta īstermiņa komponentu un kuru īsteno UNDP birojs Sarajevā partnerībā ar EDSO misiju Bosnijā un Hercegovinā, lai, samazinot nestabilos munīcijas uzkrājumus un nostiprinot glabāšanas vietu drošumu, palielinātu Bosnijas un Hercegovinas iedzīvotāju drošību,

SECUP projektu Bosnijā un Hercegovinā, ar kuru modernizē munīcijas un ieroču glabāšanas vietu drošību un kuru kopīgi īsteno EDSO misija Bosnijā un Hercegovinā un Bosnijas un Hercegovinas Aizsardzības ministrija, savukārt EUFOR nodrošina ekspertu sniegtus tehniskus padomus un pārrauga projekta īstenošanas drošuma un drošības aspektus.

SEESAC darbosies, izmantojot Aizsardzības ministrijas un starptautisko dalībnieku izveidoto koordinācijas mehānismu, un regulāri sadarbosies ar EUFOR Althea, EDSO misiju Bosnijā un Hercegovinā un UNDP biroju Sarajevā, lai nodrošinātu nepārtrauktu koordināciju un papildināmību ar minētajiem projektiem, kā arī ar starptautiskās kopienas īstenotajiem centieniem risināt jautājumu par Bosnijas un Hercegovinas Aizsardzības ministrijas rīcībā esošajiem liekajiem parastās munīcijas uzkrājumiem un attiecībā uz iespējamiem turpmākiem plāniem Bosnijā un Hercegovinā rīkot nelegālā apritē esošu parasto ieroču savākšanas kampaņu. Iepriekšējā stadijā cieša sadarbība un koordinācija ar minētajiem diviem projektiem deva nozīmīgus ieguvumus, kā rezultātā tika sasniegti efektīvāki rezultāti.

Ierosinātais projekts ir daļa no plašākas programmas, un SEESAC darbosies apvienojumā ar turpmāk norādītajiem starptautiskā atbalsta centieniem:

ar MONDEM projektu Melnkalnē, ko partnerībā ar EDSO pārvalda UNDP un kas ir paredzēts, lai mazinātu ieroču izplatīšanas riskus, attīstot drošu un stabilu parastās munīcijas glabāšanas vietu infrastruktūru un pārvaldības sistēmas, ar vidi saudzējošu demilitarizāciju kopienās mazinot sprādzienbīstamības riskus, iznīcinot toksiskus bīstamos atkritumus (sašķidrinātu raķešu degvielu) un atbalstot aizsardzības jomas reformu ar ierobežota skaita tādu smago ieroču sistēmu iznīcināšanu, kurus izraudzījusies Melnkalnes Aizsardzības ministrija,

ar Šaujamieroču un sprāgstvielu saistītā riska mazināšanas (“FERM”) projektu (agrāk KOSSAC) Kosovā, kas sākotnēji bija paredzēts tam, lai samazinātu bruņotu vardarbību Kosovā un lai palielinātu sabiedrības drošību, cenšas atbalstīt Kosovas ieinteresētās personas, palīdzot tām kontrolēt plaši izplatīto VIKI nelikumīgu glabāšanu un apriti, un īstenojot uz risku balstītu pārvaldību un uz pierādījumiem balstītu pieeju, lai samazinātu risku, ko izraisa šie ieroči un sprādzienbīstamie materiāli,

ar CASM projektu Serbijā, kuru finansē ASV Valsts departaments, UNDP un EDSO un kurš ir paredzēts, lai iepriekš noteiktās parastās munīcijas glabāšanas vietās nostiprinātu drošību un drošumu un lai iznīcinātu reģistrētos munīcijas pārpalikumus.

Turklāt šo projektu izmantos, lai koordinētu darbības ar topošajām iniciatīvām bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā, ar kurām cenšas palielināt policijas spējas uzkrājumu pārvadīšanas jomā.

SEESAC arī regulāri sadarbojas ar EDSO, NATO un Norvēģijas organizāciju “Palīdzība iedzīvotājiem” (“Norwegian Peoples Aid”), kā arī ar citiem attiecīgiem dalībniekiem, lai nodrošinātu rīcības savstarpēju papildināmību, saskaņotu pasākumu grafikus un panāktu resursu izmantošanas rentabilitāti.

3.   Projekta apraksts

SEESAC projekta jaunā stadija balstīsies uz panākumiem, kas gūti saistībā ar Padomes Lēmumu 2013/730/KĀDP, un tajā pievērsīsies četrām galvenajām jomām, saglabājot holistisku pieeju VIKI radīto draudu novēršanai reģionā. Šīs četras jomas vērstas uz stratēģisko/politikas līmeni, kā arī operatīvajiem aspektiem, apvienojot drīzāk tradicionālas VIKI kontroles pieejas ar ievirzi uz tiesībaizsardzības spējām un tīklu veidošanu, aplūkojot galvenos draudus (lieli un slikti apsargāti krājumi, informācijas trūkums, nelikumīgas tirdzniecības pieaugums, plaši izplatīta nelikumīga glabāšana). Jo īpaši projekta rezultātā:

notiks plašāka reģionāla sadarbība, zināšanu apmaiņa un dalīšanās ar informāciju, kas uzlabos spējas veidot uz faktiem balstītu politiku,

tiks uzlabotas spējas attiecībā uz PSSM, ko panāk ar infrastruktūras drošības uzlabošanu, lieko uzkrājumu samazināšanu un apmācību,

uzlabos marķēšanas, izsekojamības un uzskaites spējas,

samazinās šaujamieroču nelikumīgu glabāšanu un neatļautu lietošanu, atbalstot informētības palielināšanas un savākšanas kampaņu.

Projekta stratēģija pamatojas SEESAC unikālajā pieejā uzticamības un sadarbības veidošanai un veicināšanai reģionā, kas ir priekšnoteikums konkrētu un izmērāmu pārveidojumu panākšanai. Dažādi SEESAC veicināti procesi, iesaistot gan politikas veidotājus, gan tehniskā līmeņa praktiķus, jo īpaši reģionālā mērogā, ir izrādījušies būtiska sastāvdaļa, kas nodrošina labvēlīgu vidi zināšanu nodošanai, speciālo zināšanu apmaiņai un lai dalītos informācijā. Tas ir palīdzējis ne vien reģiona spēju palielināšanai, bet – vēl svarīgāk – veicināt uzticēšanos un veidot sadarbības “tiltus” starp iestādēm un atsevišķiem ekspertiem. Savukārt profesionālās uzticēšanās gaisotne rada priekšnoteikumus valsts līmeņa progresam attiecībā uz šajā projektā iekļautajiem jautājumiem: PSSM, tostarp lieko uzkrājumu samazināšana, kā arī marķēšana, izsekošana un uzskaite, operatīva līmeņa sadarbība tiesībaizsardzības jomā un pārrobežu sadarbība. Turklāt reģionālās sadarbības pieeja ir padarījusi šo reģionu pārredzamāku un tā centienus kontrolēt ieroču tirdzniecību – efektīvākus, un iznākums ir tāds, ka attiecībā uz ziņošanu par ieroču nodošanu Dienvidaustrumeiropas valstis ir starp vislabāk pārredzamajām valstīm visā pasaulē. Tādēļ ar šo projektu arī turpmāk veicinās reģionālu sadarbību kā būtisku elementu, kas dod iespēju iegūt izmērāmus rezultātus.

Projekta ģeogrāfiskās darbības joma ir Dienvidaustrumeiropa, un tiešās projekta atbalsta saņēmējvalstis ir Albānija, Bosnija un Hercegovina, Kosova, Moldovas Republika, Melnkalne, Serbija un bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika. Turklāt ar šo projektu centīsies atvieglināt zināšanu un speciālo zināšanu nodošanu tām Austrumeiropas valstīm, kurām ir tādas pašas VIKI problēmas, jo īpaši, Ukrainai un Baltkrievijai.

3.1.   Plašāka reģionāla sadarbība, zināšanu apmaiņa un dalīšanās ar informāciju, kas uzlabo spējas veidot uz faktiem balstītu politiku

Mērķis

Saskaņā ar starptautisko paraugpraksi, tostarp Starptautiskajiem VIKI kontroles standartiem, turpināt stiprināt spējas izstrādāt un īstenot uz faktiem balstītus VIKI kontroles politikas pasākumus un tādējādi veicināt to, ka VIKI nelikumīgas izplatīšanas draudi samazinās.

Apraksts

Balstoties uz veiksmīgu pieeju, ar ko atvieglo tīklu veidošanu reģionālā mērogā, jo īpaši starp ieroču nodošanas licencēšanas iestādēm (saskaņā ar reģionālo informācijas apmaiņas procesu) un VIKI komisijām, kā rezultātā pieauga aktivitāte un tapa labāki politikas pasākumi, ar šo komponentu turpinās veicināt reģionālu sadarbību starp VIKI komisijām, rīkojot regulāras reģionālas sanāksmes, informācijas apmaiņu un datu apkopošanas darbu un palielinot spējas pieņemt uz faktiem balstītus politikas lēmumus. Saskaņā ar šo komponentu veiktā darba rezultātā tiks palielinātas spējas veidot politiku, izmantojot uzlabotu datu vākšanu un analīzi, tostarp detalizētus pētījumus; veikt reģionālu informācijas apmaiņu; un politikas veidotāju un politikas īstenotāju vidū uzlabosies zināšanas un izpratne par VIKI kontroles problemātikas sarežģītību. Ieroču nodošanas pārredzamību palielinās arī reģionālā informācijas apmaiņas procesa integrācija VIKI komisiju sadarbības procesā, kā arī atbalsts turpmākai ieroču nodošanas pārredzamībai Dienvidaustrumeiropā. Turklāt ar šo komponentu paredzēts Dienvidaustrumeiropā iegūtas speciālās zināšanas nodot citiem reģioniem, lai atbalstītu Savienības iesaisti citur. Visbeidzot, ar šo komponentu sniegs arī tehnisku atbalstu ar mērķtiecīgiem un pēc pieprasījuma veiktiem ar politikai relevantiem pētījumiem un informāciju, kas paredzēta politikas veidotājiem.

Konkrēti, projektā paredzēts pastāvīgi atvieglināt reģionālos informācijas apmaiņas procesus ar:

oficiālām reģionālām VIKI komisiju un atbilstīgu politikas veidošanas struktūru sanāksmēm (divas reizes gadā), pievēršoties informācijas apmaiņai, zināšanu apmaiņai un standartizācijai, kā arī apmācībai,

speciālo zināšanu nodošanu Baltkrievijai un Ukrainai, atvieglojot līdzdalību īpaši izvēlētās oficiālās sanāksmēs un tulkojot un izplatot esošos VIKI kontroles rīkus.

Turklāt spējas veidot uz faktiem balstītu politiku tiks pastiprinātas šādi:

reģionālās VIKI situācijas pamatdati tiks uzlaboti un atjaunināti ar reģionāla VIKI apsekojuma starpniecību (tostarp ar valsts mēroga apsekojumiem), tādējādi ar uzlabotu metodoloģiju novērtējot, kādas izmaiņas ir notikušas kopš pēdējā apsekojuma (2006. gadā),

datu vākšanas un analīzes spējas tiks pastiprinātas, izstrādājot un nepārtraukti atjauninot uzraudzības rīku, kas balstīts uz SEESAC platformu tiešsaistē “Mērķis – ieroči”, regulāri izplatot relevantos Dienvidaustrumeiropas VIKI uzraudzības datus un dodot iespēju izsekot tendencēm,

zināšanu pārvaldība tiks pastiprināta, sistemātiski apkopojot gūto pieredzi un uzturot informācijas apmaiņas platformu tiešsaistē, kā arī pilnveidojot zināšanas ar politiski relevantu pēc pieprasījuma izstrādātu zinību produktu attīstības starpniecību,

pēc pieprasījuma tiks nodrošinātas tehniskas konsultācijas un speciālās zināšanas, lai uzlabotu politikas izstrādi, veidošanu, pieņemšanu un īstenošanu.

Lai uzlabotu VIKI kontroles politikas efektivitāti un nodrošinātu to, ka tās īstenošana uzlabo gan sieviešu, gan vīriešu drošību, VIKI kontroles politikā tiks integrēta dzimumu perspektīva, un tā tiks īstenota ar tehnisku konsultāciju un speciālo zināšanu, zinību produktu un mācību izstrādes starpniecību, īpašu uzmanību pievēršot vardarbībai ģimenē.

Tas tiks panākts ar pilnīgas līdzdalības pieeju, tādējādi nodrošinot ne tikai gatavus produktus, bet arī spēju attīstību un svarīgākajām iestādēm sniegtu apgūšanas atbalstu, kas nodrošina intervences ilgtspējību.

Projekta rezultāti/īstenošanas rādītāji

Projekts palīdzēs samazināt ieroču izplatīšanas risku ar to, ka tiks uzlabotas spējas veidot, pieņemt un īstenot uz faktiem balstītu VIKI kontroles politiku, šim nolūkam

publicējot VIKI apsekojumu un nosakot atjaunotus pamatdatus,

nodrošinot regulāru datu vākšanu, analīzi un izplatīšanu,

izstrādājot vai atjauninot līdz 10 politiski atbilstīgu zinību produktu,

dodot iespēju informācijas apmaiņai, zināšanu nodošanai un standartizācijai,

nodrošinot tehniskas konsultācijas un spēju attīstību, ko panāk ar līdz trim organizētiem mācību kursiem,

rīkojot līdz sešām oficiālām VIKI komisiju sanāksmēm,

vienkāršojot zināšanu nodošanu.

3.2.   Uzlabotas spējas attiecībā uz PSSM, ko panāk ar infrastruktūras drošības uzlabošanu, lieko uzkrājumu samazināšanu un apmācību

Mērķis

Samazināt ieroču izplatīšanas risku, uzlabojot ieroču un munīcijas krājumu drošību un samazinot liekos VIKI un to munīcijas uzkrājumus, kas atrodas glabāšanā.

Apraksts

Kopš 2010. gada SEESAC sekmīgi izmanto divējādu pieeju, proti, 1) uzlabo glabāšanas vietu drošību un 2) izkopj tā personāla spējas, kura uzdevums ir pārvaldīt krājumus, tādējādi būtiski palielinot drošības noteikumu skaitu un samazinot nevēlamas VIKI un to munīcijas krājumu izplatīšanas risku. Saskaņā ar visaptverošu pieeju VIKI un to munīcijas PSSM jaunajā posmā šī pieeja tiks paplašināta, to kombinējot ar lieko uzkrājumu samazināšanu, tādējādi vēl vairāk samazinot ieroču izplatīšanas risku. Tādēļ ar projektu turpinās uzlabot ieroču un munīcijas glabāšanas vietu drošību Dienvidaustrumeiropā, atbilstīgi starptautiskai paraugpraksei un standartiem papildus sniedzot īpašu tehnisku un ar infrastruktūru saistītu palīdzību.

Kaut gan drošība militārās uzglabāšanas vietās ir ievērojami uzlabojusies atbilstīgi Padomes Lēmumam 2013/730/KĀDP, SEESAC par rūpju jomu ir identificējis policijas un iekšlietu ministriju ieroču krājumus, jo trūkst aizsardzības spēju, nav pienācīgu uzskaites un uzkrājumu pārvaldības spēju un sistēmas, kurās ir ietverti mācību ieroči un konfiscētie šaujamieroči, ir daudz sarežģītākas. Tādēļ ar šo komponentu tiks atbalstītas iekšlietu ministrijas un policijas dienesti šādos aspektos:

Albānijā, Bosnijā un Hercegovinā, Moldovas Republikā, Melnkalnē, Serbijā un Kosovā uzkrājumu drošība tiks uzlabota ar rentablu un mērķtiecīgu infrastruktūras modernizāciju glabāšanas vietās. Modernizācija tiks koncentrēta uz centrālajām policijas noliktavām, kā arī uz lietišķo pierādījumu telpām galvenajos policijas iecirkņos, lai visefektīvāk un visrentablāk nodrošinātu labāku uzkrājumu drošību,

reģionā tiks iznīcināti līdz 50 000 lieko un konfiscēto VIKI, kā arī līdz 500 000 VIKI munīcijas vienību,

spēju attīstība tiks nodrošināta, apmācot reģionālu iekšlietu ministriju pasniedzēju rezervi un atbalstot valsts līmeņa mācību kursus par PSSM, kuras balstās uz SEESAC mācību programmām, kas tika izmēģinātas saskaņā ar Padomes Lēmumu 2013/730/KĀDP.

Projekta rezultāti/īstenošanas rādītāji

Projekta rezultātā tiks būtiski novērstas nepilnības, kas var būt par pamatu VIKI izplatīšanai, šim nolūkam uzlabojot uzkrājumu drošību un samazinot to lieko un konfiscēto VIKI, sprāgstvielu un munīcijas skaitu, ko iekšlietu ministrijas un policijas dienesti glabā Albānijā, Bosnijā un Hercegovinā, Kosovā, Moldovas Republikā, Melnkalnē un Serbijā:

tiks uzlabota centrālo glabāšanas vietu (7) drošība saskaņā ar starptautiskajiem standartiem un paraugpraksi,

tiks uzlabota lietisko pierādījumu telpu (15) drošība,

tiks iznīcināts kopumā līdz 50 000 parasto ieroču vienību,

tiks demilitarizēts un iznīcināts kopumā līdz 500 000 munīcijas un sprāgstvielu vienību, kas ir pakļautas izplatīšanas riskam.

3.3.   Uzlabotas marķēšanas, izsekošanas un uzskaites spējas

Mērķis

Mazināt šaujamieroču nelikumīgu tirdzniecības draudus, uzlabojot Dienvidaustrumeiropas tiesībaizsardzības spējas ieroču marķēšanā un izsekošanā ar reģionālas sadarbības pieeju, kuras pamatā ir pastiprināta informācijas ieguve, analīze un dalīšanās ar to.

Apraksts

Ņemot vērā to, ka ir pieaugusi šaujamieroču nelikumīga tirdzniecība uz Savienību, kā arī palielinājusies šaujamieroču izmantošana organizētajā noziedzībā un teroristu incidentos, stabilu informācijas ieguves un apmaiņas sistēmu un mehānismu attīstība ir būtisks elements centienos novērst šos draudus. Tādēļ vairākos pagājušajos gados ir pieliktas ievērojamas pūles pastiprināt sadarbību, kā arī uzlabot zināšanas un sapratni par tādu parādību kā ieroču kontrabanda, vienlaikus izstrādājot iedarbīgus samazināšanas pasākumus. Ar savu ilglaicīgo darbu šajā reģionā un it īpaši sekmīgi īstenojot Padomes Lēmumu 2013/730/KĀDP, tostarp izveidojot un sekmējot Dienvidaustrumeiropas šaujamieroču ekspertu tīklu (SEEFEN), SEESAC ir bijis šādu centienu priekšgalā, darbojoties kā sadarbības procesu organizators un vienlaikus strādājot pie tā, lai palielinātu tiesībaizsardzības aģentūru spējas ieroču marķēšanā, izsekošanā un uzskaitē, tostarp sniedzot tehnisku palīdzību un atbalstu uzskaites sistēmu izveidē un uzlabošanā. Šīs darbības balstīsies uz pamatiem, kas iepriekšējā posmā tika izveidoti šādā veidā:

vēl vairāk nostiprinot SEEFEN un vienlaikus izmantojot to par pastiprinātas sadarbības platformu starp Dienvidaustrumeiropas tiesībaizsardzības aģentūrām, lai apkarotu VIKI un to munīcijas nelikumīgu tirdzniecību; konkrētāk, SEEFEN tiks atbalstīts, nepārtraukti sekmējot ekspertu sanāksmes (divreiz gadā) un uzlabojot dalīšanos ar informāciju; turklāt šaujamieroču eksperti tiks atbalstīti ar mērķtiecīgām mācībām un tehnisko konsultāciju palīdzību, kas papildinās rentablu un izmeklētu tehniskās palīdzības sniegšanu, tiesībaizsardzības iestādēm nodrošinot aprīkojumu (importa marķēšanas mašīnas),

visās septiņās saņēmējvalstīs palīdzot izveidot šaujamieroču kontaktpunktus – centralizētas informācijas vākšanas un analīzes vienības, kas sniedz atbalstu izmeklētājiem un prokuroriem un kas dod iespēju izveidot un atjaunināt izlūkdatu kopainu par šaujamieroču nelikumīgu tirdzniecību no Dienvidaustrumeiropas un tajā, un balstoties uz darbu, ka ir paveikts, uzlabojot reģistrācijas sistēmas un ballistiskās izlūkošanas spējas,

balstoties uz ieteikumiem, kas doti reģionālajā tehniskajā un ekonomiskajā pamatojumā,

strādājot cieši kopā ar Interpola “iArms”, lai Dienvidaustrumeiropas policijas dienestiem palīdzētu vākt, apstrādāt datus un apmainīties ar datiem attiecībā uz pazaudētiem vai nozagtiem VIKI.

Visas SEEFEN darbības tiks cieši saskaņotas ar Eiropolu, Eiropas šaujamieroču ekspertiem, Migrācijas un iekšlietu ĢD, Interpolu, Eurojust un Frontex, kā arī citiem attiecīgajiem dalībniekiem un sniegs ieguldījumu to centienos. Ar šo projekta daļu tiek sniegts atbalsts efektīva tiesiskuma stiprināšanai, VIKI daudzuma un pieprasījuma ierobežošanai, reģistrēšanai un noteikšanai. Projekts ir izveidots saskaņā ar ANO Rīcības programmu nelikumīgas VIKI tirdzniecības novēršanai, apkarošanai un izskaušanai visos tās aspektos, Starptautisko VIKI izsekošanas instrumentu, ANO Šaujamieroču protokolu, Padomes Direktīvu 91/477/EEK un Padomes Kopējo nostāju 2008/944/KĀDP, un tādēļ ar projektu tiks sekmēta to īstenošana, uzlabojot Dienvidaustrumeiropas iestāžu spējas marķēt, izsekot un uzskaitīt ieročus, īpašu uzmanību pievēršot spējām izveidot pareizu izlūkdatu kopainu, lai nelikumīgas tirdzniecības draudiem izstrādātu efektīvus pretpasākumus.

Projekta rezultāti/īstenošanas rādītāji

SEEFEN darbs tika pastiprināts un uzlabots, (divreiz gadā) rīkojot sešas sanāksmes, kurās uzmanība bija koncentrēta uz tīklu veidošanu un informācijas apmaiņu, ko organizē starp tiesībaizsardzības jomas šaujamieroču ekspertiem.

Ir uzlabota SEEFEN informācijas apmaiņas platforma tiešsaistē.

Tika uzlabotas SEEFEN dalībnieku spējas, rīkojot mērķtiecīgus mācību kursus un sniedzot tehnisku un konsultatīvu atbalstu.

Visās septiņās saņēmējvalstīs ir izveidoti un darbojas šaujamieroču kontaktpunkti.

Ir uzlabotas kriminālistikas spējas izsekošanā.

Ir izveidota efektīva marķēšanas sistēma ar marķēšanas mašīnu iegādi.

Dienvidaustrumeiropā ir uzlabotas spējas dalīties informācijā un izlūkdatos, kas ir saistīti ar šaujamieročiem.

3.4.   Samazināt šaujamieroču nelikumīgu glabāšanu un neatļautu lietošanu, atbalstot informētības palielināšanu un savākšanas kampaņu

Mērķis

Ar informētības palielināšanas un savākšanas kampaņām uzlabot drošību reģionā, apkarojot plaši izplatītu šaujamieroču nelikumīgu glabāšanu.

Apraksts

Bijušo konfliktu paliekas, kā arī tradicionāla Dienvidaustrumeiropas iedzīvotāju pieķeršanās ieročiem rada nopietnu problēmu ar plaši izplatītu nelegālu ieroču glabāšanu (pēc aplēsēm tie ir vairāki miljoni vienību). Tas rada nopietnus draudus mieram un stabilitātei ne tikai reģionā, bet arī ārpus tā. Lai gan iepriekš ir gūti zināmi panākumi tās ierobežošanā, tomēr nelikumīga glabāšana joprojām ir būtiska visā reģionā, iespējams dodot savu ieguldījumu nelikumīgu tirdzniecības piegādē uz Savienību. Tomēr šai problēmai ir vajadzīgs ilgtermiņa risinājums, kurā uzmanība būtu pievērsta paradumu un uztveres maiņai, ko panāk veicot mērķtiecīgus intervences pasākumus. Šā jautājuma sarežģītība liek vēlreiz apsvērt pieejas, kas līdz šim ir piemērotas, un vajadzību izstrādāt stabilu pamatdatu analīzi par cēloņiem, kuru dēļ personas tur īpašumā nelegālus ieročus. Iepriekšējais posms apliecināja vajadzību pēc pastāvīgiem informēšanas un izpratnes veidošanas centieniem, lai samazinātu šaujamieroču nelikumīgu glabāšanu, kura joprojām rada vistiešākos draudus. Tādēļ ar šo komponentu tiek ierosināts pielikt vairāk pūļu, lai uzlabotu informētību par briesmām, ko rada nelikumīga ieroču glabāšana, un lai, izmantojot inovatīvu uz iedzīvotājiem orientētu metodoloģiju un pieejas, palielinātu nodoto VIKI īpatsvaru. Ar šo komponentu to panāks,

veicot reģiona apsekojumu, kurā tiek radīta vispārēja izpratne par parādībām, kas slēpjas aiz nelikumīgas ieroču glabāšanas,

izstrādājot un īstenojot inovatīvas informētības uzlabošanas un (kur iespējams) savākšanas kampaņas, ar ko tiecas samazināt nelikumīgas glabāšanas apjomus.

Darbības tiks veiktas partnerībā ar lielu skaitu iestāžu un pilsoniskās sabiedrības organizāciju, tādējādi radot pamatu ilgtermiņa darbam pie šīs problēmas risināšanas.

Projekta rezultāti/īstenošanas rādītāji

Ar projektu tiks dots ieguldījums, lai kopumā samazinātu pieprasījumu pēc nelikumīgiem ieročiem un to glabāšanu, to panākot šādi:

ar padziļināta attieksmes pētījuma starpniecību uzlabojot sapratni par šo parādību, proti, nelikumīgu glabāšanu,

ar reģionāla mēroga kampaņām uzlabojot izpratni par briesmām, ko rada ieroču, munīcijas un sprāgstvielu nelikumīga glabāšana.

4.   Atbalsta saņēmēji

Tiešie projekta atbalsta saņēmēji būs valstu iestādes, kas Dienvidaustrumeiropā ir atbildīgas par VIKI kontroli. Attiecībā uz krājumu pārvaldību Albānijas Republikas, Bosnijas un Hercegovinas, Kosovas, Moldovas Republikas, Melnkalnes, Serbijas un bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas iekšlietu ministrijas un policijas dienesti gūs labumu no spēju attīstības, uzlabotas infrastruktūras uzglabāšanas vietās un no atbalsta krājumu samazināšanā. Minētās ministrijas saņems arī tiešu atbalstu no uzlabotām spējām marķēt, izsekot un uzskaitīt VIKI un gūs labumu no reģionālā šaujamieroču ekspertu tīkla. Visbeidzot, Dienvidaustrumeiropas valstu VIKI komisijas un citas par VIKI kontroli atbildīgās iestādes gūs labumu no apmācības un informācijas apmaiņas, kā arī no reģionālās sadarbības. Turklāt svarīgākās Baltkrievijas un Ukrainas iestādes, kurām ir uzdots kontrolēt VIKI, gūs labumu no ierobežotas un mērķtiecīgas zināšanu nodošanas.

Ierosinātās darbības pilnībā atbilst valstu prioritātēm VIKI kontroles jomā, un tās ir apstiprinājušas attiecīgās valstu VIKI kontroles iestādes, apliecinot savu piekrišanu un apņemšanos sasniegt projekta rezultātus.

Samazinoties VIKI plašas izplatīšanas riskam, netieši ieguvēji no šī projekta būs visi šim riskam pakļautie Dienvidaustrumeiropas un Savienības valstu iedzīvotāji.

5.   Savienības pamanāmība

SEESAC veiks visus piemērotos pasākumus, lai plašāk informētu par to, ka rīcību finansē Savienība. Šādus pasākumus veiks saskaņā ar Eiropas Savienības ārējo darbību ziņošanas un pārredzamības rokasgrāmatu. Tādējādi SEESAC nodrošinās Savienības ieguldījuma pamanāmību ar pienācīgu atpazīstamības uzlabošanu un publicitāti, uzsverot Savienības nozīmi, nodrošinot tās darbību pārredzamību un palielinot informētību par lēmuma pieņemšanas iemesliem, kā arī par Savienības atbalstu lēmumam un šā atbalsta rezultātus. Projektā sagatavotajā materiālā Eiropas Savienības karogs tiks attēlots labi pamanāmā vietā saskaņā ar Savienības norādēm par pareizu karoga izmantošanu un attēlošanu.

Ņemot vērā to, ka plānotajiem pasākumiem ir ļoti atšķirīga darbības joma un veids, tiks izmantots plašs atpazīstamības veicināšanas instrumentu klāsts, cita starpā: tradicionālie plašsaziņas līdzekļi, tīmekļa vietne, sociālie mediji un informācijas un reklāmas materiāli, tostarp infografika, bukleti, informatīvi izdevumi, paziņojumi presei un attiecīgā gadījumā citi materiāli. Saskaņā ar projektu izdotajās publikācijās, tajā veiktajos sabiedriskajos pasākumos, kampaņās, aprīkojumā un būvdarbos izmantos attiecīgo simboliku. Lai, palielinot dažādo valstu valdību un sabiedrības, starptautiskās kopienas, vietējo un starptautisko plašsaziņas līdzekļu informētību, vēl vairāk pastiprinātu ietekmi, katrai no projekta mērķgrupām pievērsīsies tai atbilstīgajā valodā. Īpašā uzmanības centrā būs jaunie mediji un klātesamība tiešsaistē.

6.   Ilgums

Pamatojoties uz pieredzi, kas gūta, īstenojot Padomes Lēmumu 2010/179/KĀDP, un ņemot vērā projekta reģionālo darbības jomu, atbalsta saņēmēju skaitu, un plānoto darbību skaitu un sarežģītību, plānotais īstenošanas termiņš ir 36 mēneši.

7.   Vispārīgā struktūra

Tehniski šo rīcību īstenot ir uzticēts UNDP, kas rīkojas SEESAC vārdā, reģionālai iniciatīvai, kas darbojas saskaņā ar UNDP pilnvarojumu, un Reģionālās sadarbības padomei – Dienvidaustrumeiropas Stabilitātes pakta pēctecei. SEESAC ir Kājnieku ieroču un vieglo ieroču (VIKI) izplatīšanas apkarošanas reģionālā īstenošanas plāna izpildstruktūra, un tāda statusā tā Dienvidaustrumeiropas reģionā darbojas kā centrālais kontaktpunkts visos ar VIKI saistītajos jautājumos.

ANO DP, rīkojoties SEESAC vārdā, nesīs vispārēju atbildību par projekta darbību īstenošanu un pārskatatbildību par projekta īstenošanu. Projekta ilgums ir trīs gadi (36 mēneši).

8.   Partneri

SEESAC īstenos rīcību tieši, cieši sadarbojoties ar VIKI komisijām, kā arī ar Albānijas, Bosnijas un Hercegovinas, Kosovas, Moldovas Republikas, Melnkalnes, Serbijas un bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas iekšlietu ministrijām. Cieši iesaistītas tiks citas relevantas iestādes, it īpaši 3.4. punkta darbībās saskaņā ar iedibināto holistisko daudzu ieinteresēto personu pieeju VIKI kontrolei.

9.   Ziņošana

Ziņošana – gan pārskati, gan finanšu ziņojumi – aptver visu rīcību, kas ir aprakstīta attiecīgajā konkrētā ieguldījuma nolīgumā, un ar šo rīcību saistīto budžetu, neatkarīgi no tā, vai Komisija šo rīcību finansē pilnībā vai ir tikai līdzfinansētāja.

Pārskata ziņojumus iesniedz katru ceturksni, lai uzskaitītu un pārraudzītu, kas ir panākts svarīgāko rezultātu sasniegšanā.

10.   Paredzamais budžets

Kopējās paredzētās Savienības finansētā projekta izmaksas ir EUR 6 508 136.


(*1)  Šis nosaukums neskar nostājas par statusu un atbilst ANO DP Rezolūcijai 1244 un Starptautiskās Tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju.