16.12.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 342/45


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2016/2271

(2016. gada 15. decembris)

par Japānas finanšu instrumentu biržu un izejvielu (preču) biržu līdzvērtību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regulu (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (1) un jo īpaši tās 2.a pantu,

tā kā:

(1)

Regulā (ES) Nr. 648/2012 ir noteiktas tīrvērtes un divpusējās riska pārvaldības prasības attiecībā uz ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, kā arī ziņojumu sniegšanas prasības attiecībā uz šādiem līgumiem. Regulas (ES) Nr. 648/2012 2. panta 7. punktā ārpusbiržas atvasinātie instrumenti ir definēti kā atvasināto instrumentu līgumi, kuru izpilde notiek ārpus regulētā tirgus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/39/EK (2) 4. panta 1. punkta 14) apakšpunkta izpratnē vai ārpus trešās valsts tirgus, kas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 2.a pantu uzskatāms par līdzvērtīgu regulētam tirgum. Tādēļ ikvienu atvasināto instrumentu līgumu, kura izpilde notiek trešās valsts tirgū, kas nav uzskatāms par līdzvērtīgu regulētam tirgum, Regulas (ES) Nr. 648/2012 vajadzībām klasificē kā ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumu.

(2)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 2.a pantu trešās valsts tirgus ir uzskatāms par līdzvērtīgu regulētam tirgum, ja tas atbilst juridiski saistošām prasībām, kas ir līdzvērtīgas Direktīvas 2004/39/EK III sadaļā noteiktajām prasībām, un ja minētajā trešā valstī tas pastāvīgi ir pakļauts iedarbīgai uzraudzībai un prasību izpildes nodrošināšanai.

(3)

Lai trešās valsts tirgu varētu uzskatīt par līdzvērtīgu regulētam tirgum Direktīvas 2004/39/EK izpratnē, piemērojamo juridiski saistošo prasību un uzraudzības un izpildes mehānismu nodrošinātajam iznākumam būtībā vajadzētu būt līdzvērtīgam Savienības prasībām to regulatīvo mērķu ziņā, kurus ar tām paredzēts sasniegt. Tāpēc šā līdzvērtības novērtējuma nolūks ir pārliecināties, vai juridiski saistošās prasības, kas Japānā attiecas uz finanšu instrumentu biržām (turpmāk “FIE”) un izejvielu (preču) biržām, ir līdzvērtīgas Direktīvas 2004/39/EK III sadaļā noteiktajām prasībām un vai minētie tirgi pastāvīgi tiek pakļauti iedarbīgai uzraudzībai un prasību izpildes nodrošināšanai. Tādēļ ikviens tirgus, kas līdz šā lēmuma pieņemšanas dienai ir saņēmis atļauju darbībai FIE vai izejvielu (preču) biržas statusā, būtu jāidentificē kā tirgus, kurš uzskatāms par līdzvērtīgu regulētam tirgum Direktīvas 2004/39/EK izpratnē.

(4)

Japānas tiesiskais regulējums attiecībā uz FIE vai izejvielu (preču) biržām sastāv no Financial Instruments and Exchange Act 2006 (2006. gada Finanšu instrumentu un biržu likuma) (turpmāk “FIEA”), ar kuru tika izveidots normatīvais regulējums attiecībā uz FIE, un Commodity Derivatives Act 2009 (2009. gada Biržā tirgoto izejvielu (preču) atvasināto instrumentu likuma) (turpmāk “CDA”), kurā paredzēts normatīvais un uzraudzības regulējums attiecībā uz izejvielu (preču) biržām. Atvasināto instrumentu līgumi, kuru pamatā esošais aktīvs ir kāda izejviela (prece), tiek iekļauti izejvielu (preču) biržas sarakstā, savukārt atvasinātie instrumenti, kuru pamatā ir finanšu instrumenti, tiek iekļauti FIE sarakstā. Noteikumi attiecībā uz FIE ir konkretizēti FIEA izpildes nodrošināšanas rīkojumā – Order for Enforcement of the Financial Instruments and Exchange Act – un valdības rīkojumā par FIECabinet Office Ordinance on Financial Instruments Exchanges, savukārt noteikumi attiecībā uz izejvielu (preču) biržām detalizētāk ir izklāstīti šādos rīkojumos: Order for Enforcement of the Commodities Derivatives Act un Ordinance for Enforcement of the Commodity Derivatives Act. Turklāt gan izejvielu (preču) biržu, gan FIE rīcībā ir samērā plašas pašregulēšanas pilnvaras attiecībā uz dažām prasībām. FIE tiesības pašregulēšanas jomā ietver, piemēram, komercdarbības noteikumus attiecībā uz finanšu instrumentu iekļaušanu sarakstā un izslēgšanu no tā, tirdzniecības mehānismiem un prasībām attiecībā uz dalību. Pamatdarbības noteikumi ir jāiesniedz apstiprināšanai Japānas premjerministram (FIEA 81. pants). Izejvielu (preču) biržas pašregulēšanas pilnvaras īsteno tās pašregulēšanas komiteja vai pašregulēšanas nodaļa. Izejvielu (preču) biržas tirgus noteikumos ir izklāstīti tirdzniecības noteikumi un prasības attiecībā uz dalību; tie visi ir jāsniedz apstiprināšanai Lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības ministrijā (turpmāk “MAFF”) un Ekonomikas, tirdzniecības un rūpniecības ministrijā (turpmāk “METI”). Pašregulēšanas noteikumi biržām ir juridiski saistoši.

(5)

Ar juridiski saistošajām prasībām, kas piemērojamas biržām, kas darbības atļauju saņēmušas Japānā, ir iespējams sasniegt rezultātus, kuri līdzvērtīgi rezultātiem, kādus var sasniegt ar Direktīvas 2004/39/EK III sadaļā noteiktajām prasībām šādās jomās: atļauju piešķiršanas process, prasības attiecībā uz definīcijām, piekļuve biržai, prasības attiecībā uz organizāciju, prasības attiecībā uz augstākā līmeņa vadītājiem, finanšu instrumentu tirdzniecības atļaušana, instrumentu tirdzniecības apturēšana un to izslēgšana no tirdzniecības, atbilstības uzraudzīšana un piekļuve tīrvērtes un norēķinu mehānismiem.

(6)

Saskaņā ar Direktīvu 2004/39/EK pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības pārredzamības prasības attiecas vienīgi uz akcijām, kuras atļauts tirgot regulētos tirgos. Tomēr neatkarīgi no tā, ka var tikt atļauta akciju tirdzniecība FIE ietvaros, Komisija uzskata, ka šā lēmuma vajadzībām šādu prasību novērtēšana nav nozīmīga, ņemot vērā, ka novērtēšanas nolūks ir pārliecināties par to juridiski saistošo prasību līdzvērtīgumu, kuras piemērojamas trešo valstu tirgiem attiecībā uz atvasināto instrumentu līgumiem, kas tiek izpildīti šajos tirgos.

(7)

Tādēļ būtu jāsecina, ka ar juridiski saistošajām prasībām attiecībā uz Japānas FIE un izejvielu (preču) biržām, ir iespējams sasniegt rezultātus, kas līdzvērtīgi rezultātiem, kādus var sasniegt ar Direktīvas 2004/39/EK III sadaļā noteiktajām prasībām.

(8)

Izejvielu (preču) biržu darbība ir pakļauta METI un MAFF uzraudzībai. CDA ietver regulējumu attiecībā uz METI un MAFF pilnvarām uzraudzības jomā. Konkrētāk, METI un MAFF apstiprina attiecīgās izejvielu (preču) biržas tirgus noteikumus, māklerlīguma noteikumus, strīdu risināšanas noteikumus vai tirgus darījumu uzraudzības komitejas noteikumus, kā arī minēto noteikumu grozījumus. Turklāt, lai nodrošinātu taisnīgu tirdzniecību un ieguldītāju aizsardzību, METI un MAFF var pieprasīt, lai izejvielu (preču) birža grozītu savus statūtus, citus noteikumus vai komercdarbības metodes vai veiktu citus pasākumus, ar kuriem var uzlabot tās komercdarbības norisi. Ja izejvielu (preču) birža nespēj pienācīgi īstenot savas pašregulēšanas pilnvaras un neveic nepieciešamos pasākumus, ar kuriem tiek nodrošināta taisnīga tirdzniecība un ieguldītāju aizsardzība, METI un MAFF var anulēt licenci vai pilnīgi vai daļēji apturēt biržas komercdarbību. Lai gan FIE uzraudzība ietilpst Japānas premjerministra kompetencē, šīs pilnvaras ir deleģētas Japan Financial Services Agency (Japānas Finanšu pakalpojumu aģentūras) (turpmāk “JFSA”) komisāram. FIEA V nodaļas 5. iedaļā ir izklāstīti uzraudzības pasākumi, kurus var veikt JFSA. Konkrētāk, ja FIE pārkāpj tiesību aktus un noteikumus, JFSA var anulēt licenci vai izdot rīkojumu par pilnīgu vai daļēju FIE komercdarbības apturēšanu. Turklāt JFSA var pieprasīt, lai FIE grozītu savus statūtus, pamatdarbības noteikumus, māklerlīguma noteikumus vai citus noteikumus vai tirdzniecības praksi vai veiktu citus nepieciešamus pasākumus uzraudzības jomā. FIE statūtos ir jāparedz sankcijas par tās komercdarbības noteikumu pārkāpumiem, kurus pieļauj tās dalībnieki. Ja FIE neveic iedarbīgu tirgus novērošanu, JFSA var veikt pienākumu izpildes nodrošināšanas pasākumus, tostarp licences anulēšanu vai komercdarbības apturēšanu.

(9)

Tādēļ būtu jāsecina, ka Japānā FIE un izejvielu (preču) biržas pastāvīgi tiek pakļautas iedarbīgai uzraudzībai un prasību izpildes nodrošināšanai.

(10)

Tādēļ nosacījumi, kas izklāstīti Regulas (ES) Nr. 648/2012 2.a pantā, attiecībā uz FIE un izejvielu (preču) biržām, kuras darbības atļauju saņēmušas Japānā, būtu uzskatāmi par izpildītiem.

(11)

Šis lēmums ir balstīts uz tām juridiski saistošajām prasībām attiecībā uz FIE un izejvielu (preču) biržām, kuras Japānā piemērojamas šā lēmuma pieņemšanas laikā. Komisijai būtu jāturpina regulāri uzraudzīt, kā attīstās tiesiskais un uzraudzības regulējums attiecībā uz šiem tirgiem un kā tiek izpildīti nosacījumi, ar kādiem pieņemts šis lēmums. Konkrētāk, Komisijai šis lēmums būtu jāpārskata, ņemot vērā to, ka sākas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 600/2014 (3) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/65/ES (4) piemērošana.

(12)

Regulāra tāda tiesiskā un uzraudzības regulējuma pārskatīšana, kas Japānā piemērojams FIE un izejvielu (preču) biržām, neskar Komisijas iespējas jebkurā laikā veikt speciālu pārskatīšanu, ja nozīmīgas norises liek Komisijai atkārtoti novērtēt ar šo lēmumu piešķirto līdzvērtību. Šāda atkārtota novērtēšana varētu izraisīt šā lēmuma atcelšanu.

(13)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Eiropas Vērtspapīru komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 648/2012 2. panta 7. punkta vajadzībām pielikumā minētās finanšu instrumentu biržas un izejvielu (preču) biržas, kuras darbības atļauju saņēmušas Japānā, uzskata par līdzvērtīgām regulētam tirgum, kas definēts Direktīvas 2004/39/EK 4. panta 1. punkta 14) apakšpunktā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2016. gada 15. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīva 2004/39/EK, kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Padomes Direktīvas 85/611/EEK un 93/6/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/12/EK un atceļ Padomes Direktīvu 93/22/EEK (OV L 145, 30.4.2004., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regula (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 173, 12.6.2014., 84. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīva 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.).


PIELIKUMS

Japānas finanšu instrumentu biržas un izejvielu (preču) biržas, kas minētas 1. pantā:

a)

Tokyo Stock Exchange, Inc.;

b)

Osaka Exchange, Inc.;

c)

Nagoya Stock Exchange, Inc.;

d)

Fukuoka Stock Exchange;

e)

Sapporo Securities Exchange;

f)

Tokyo Financial Exchange Inc.;

g)

Osaka Dojima Commodity Exchange;

h)

Tokyo Commodity Exchange, Inc.