30.11.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 324/11


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2016/2092

(2016. gada 28. novembris),

ar kuru groza Lēmumu 2011/163/ES, ar ko apstiprina plānus, ko saskaņā ar Padomes Direktīvas 96/23/EK 29. pantu iesniegušas trešās valstis

(izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 7569)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 29. aprīļa Direktīvu 96/23/EK, ar ko paredz pasākumus, lai kontrolētu noteiktas vielas un to atliekas dzīvos dzīvniekos un dzīvnieku izcelsmes produktos, un ar ko atceļ Direktīvu 85/358/EEK un Direktīvu 86/469/EEK, kā arī Lēmumu 89/187/EEK un Lēmumu 91/664/EEK (1), un jo īpaši tās 29. panta 1. punkta ceturto daļu un 29. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 96/23/EK ir noteikti pasākumi tās I pielikumā uzskaitīto vielu un atlieku grupu pārraudzībai. Minētās direktīvas 29. pantā ir noteikta prasība, ka trešās valstis, no kurām dalībvalstīm ir atļauts importēt dzīvniekus un dzīvnieku izcelsmes produktus, uz ko attiecas minētā direktīva, iesniedz atlieku pārraudzības plānu, kurā ir paredzētas prasītās garantijas (“plāns”). Plānam būtu jāattiecas vismaz uz tām atlieku grupām un vielām, kas uzskaitītas minētajā I pielikumā.

(2)

Ar Komisijas Lēmumu 2011/163/ES (2) apstiprina plānus, ko konkrētas trešās valstis ir iesniegušas attiecībā uz noteiktiem dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem, kā norādīts minētā lēmuma pielikumā.

(3)

Ievērojot dažu trešo valstu nesen iesniegtos plānus un papildu informāciju, ko Komisija saņēmusi no minētajām trešām valstīm, būtu jāatjaunina to trešo valstu saraksts, kuras patlaban uzskaitītas Lēmuma 2011/163/ES pielikumā (“saraksts”) un no kurām saskaņā ar Direktīvu 96/23/EK dalībvalstis drīkst importēt konkrētus dzīvniekus un dzīvnieku izcelsmes produktus.

(4)

Lai gan Apvienotie Arābu Emirāti nav iesnieguši atlieku pārraudzības plānu attiecībā uz iekšzemē ražotiem akvakultūras produktiem, Apvienotie Arābu Emirāti ir paredzējuši garantijas attiecībā uz akvakultūras izejvielām no dalībvalstīm vai no trešām valstīm, kas ir apstiprinātas šādu izejvielu eksportam uz Eiropas Savienību. Tāpēc sarakstā būtu jāiekļauj ieraksts par Apvienotajiem Arābu Emirātiem attiecībā uz akvakultūru, kā arī attiecīgā zemsvītras piezīme.

(5)

Gambija patlaban ir iekļauta sarakstā attiecībā uz akvakultūru. Tomēr Gambija nav iesniegusi Direktīvas 96/23/EK 29. pantā prasīto plānu un ir paziņojusi, ka eksports uz ES vairs nenotiek. Tāpēc no saraksta būtu jāsvītro ieraksts par minēto trešo valsti attiecībā uz akvakultūru. Par to Gambija tika attiecīgi informēta.

(6)

Gruzija ir iesniegusi Komisijai plānu attiecībā uz medu. Minētajā plānā ir paredzētas pietiekamas garantijas, un tas būtu jāapstiprina. Tāpēc sarakstā būtu jāiekļauj ieraksts par Gruziju attiecībā uz medu.

(7)

Kenija patlaban ir iekļauta sarakstā attiecībā uz pienu. Tomēr Kenija nav iesniegusi Direktīvas 96/23/EK 29. pantā prasīto plānu un ir paziņojusi, ka atlieku testēšana patlaban netiek veikta, ka 2016. gadā to veikt nav paredzēts un ka eksports uz ES vairs nevarētu notikt. Tāpēc no saraksta būtu jāsvītro ieraksts par minēto trešo valsti attiecībā uz pienu. Par to Kenija tika attiecīgi informēta.

(8)

Libāna patlaban ir iekļauta sarakstā attiecībā uz medu. Tomēr Libāna nav iesniegusi Direktīvas 96/23/EK 29. pantā prasīto plānu. Tāpēc no saraksta būtu jāsvītro ieraksts par minēto trešo valsti attiecībā uz medu. Par to Libāna tika attiecīgi informēta.

(9)

Lai novērstu jebkādus pārtraukumus tirdzniecībā, būtu jānosaka pārejas periods attiecībā uz sūtījumiem no Libānas, kas tikuši sertificēti un nosūtīti uz Savienību pirms šā lēmuma piemērošanas dienas.

(10)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2011/163/ES pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikuma tekstu.

2. pants

Pārejas periodā līdz 2017. gada 1. februārim dalībvalstis pieņem medus sūtījumus no Libānas ar nosacījumu, ka importētājs var pierādīt, ka šādi sūtījumi ir sertificēti un nosūtīti uz Savienību pirms 2016. gada 15. decembra atbilstoši Lēmumam 2011/163/ES.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2016. gada 28. novembrī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  OV L 125, 23.5.1996., 10. lpp.

(2)  Komisijas 2011. gada 16. marta Lēmums 2011/163/ES, ar ko apstiprina plānus, ko saskaņā ar Padomes Direktīvas 96/23/EK 29. pantu iesniegušas trešās valstis (OV L 70, 17.3.2011., 40. lpp.).


PIELIKUMS

“PIELIKUMS

ISO2 kods

Valsts

Liellopi

Aitas/kazas

Cūkas

Zirgi

Mājputni

Akvakultūra

Piens

Olas

Truši

Savvaļas medījumdzīvnieki

Saimniecībā audzēti medījumdzīvnieki

Medus

AD

Andora

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

AE

Apvienotie Arābu Emirāti

 

 

 

 

 

X (3)

X (1)

 

 

 

 

 

AL

Albānija

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AM

Armēnija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

AR

Argentīna

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Austrālija

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bosnija un Hercegovina

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

BD

Bangladeša

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BN

Bruneja

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brazīlija

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Botsvāna

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Baltkrievija

 

 

 

X (2)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Beliza

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CA

Kanāda

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Šveice

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Čīle

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Kamerūna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

Ķīna

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Kolumbija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CR

Kostarika

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Kuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

DO

Dominikānas Republika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

EC

Ekvadora

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Etiopija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Folklenda (Malvinu) Salas

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

FO

Fēru Salas

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GE

Gruzija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GH

Gana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GL

Grenlande

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

GT

Gvatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HN

Hondurasa

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ID

Indonēzija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Izraēla (7)

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

Indija

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

IR

Irāna

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Jamaika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

JP

Japāna

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KE

Kenija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KG

Kirgizstāna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Dienvidkoreja

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

LK

Šrilanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Maroka

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

MD

Moldova

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

X

ME

Melnkalne

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

 

X

MG

Madagaskara

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

MK

bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika (4)

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

MM

Mjanmas Savienības Republika

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MU

Maurīcija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MX

Meksika

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Malaizija

 

 

 

 

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mozambika

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namībija

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC

Jaunkaledonija

X (3)

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Nikaragva

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

Jaunzēlande

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Peru

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PH

Filipīnas

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PM

Senpjēra un Mikelona

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

PN

Pitkērnas Salas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Paragvaja

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Serbija (5)

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Krievija

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X (6)

X

RW

Ruanda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SA

Saūda Arābija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapūra

X (3)

X (3)

X (3)

X (8)

X (3)

X

X (3)

 

 

X (8)

X (8)

 

SM

Sanmarīno

X

 

X (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SR

Surinama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

Salvadora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Svazilenda

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Taizeme

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tunisija

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Turcija

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

TW

Taivāna

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Tanzānija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Ukraina

X

 

X

 

X

X

X

X

 

 

 

X

UG

Uganda

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

US

Amerikas Savienotās Valstis

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Urugvaja

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

VE

Venecuēla

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Vjetnama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

ZA

Dienvidāfrika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

ZM

Zambija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ZW

Zimbabve

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 


(1)  Tikai kamieļa piens.

(2)  Kaušanai paredzētu dzīvu zirgu dzimtas dzīvnieku eksports uz Savienību (tikai produktīvi dzīvnieki).

(3)  Saskaņā ar 2. pantu trešās valstis, kuras izmanto tikai izejvielas no dalībvalstīm vai no citām trešām valstīm, kas apstiprinātas šādu izejvielu importam uz Savienību.

(4)  Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika; par šīs valsts galīgo nomenklatūru vienosies pēc tam, kad tiks pabeigtas pašlaik notiekošās sarunas Apvienoto Nāciju Organizācijā.

(5)  Izņemot Kosovu (šis nosaukums neskar nostājas par statusu un atbilst ANO DP Rezolūcijai 1244 un Starptautiskās Tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju).

(6)  Tikai ziemeļbrieži no Murmanskas un Jamalas Ņencu reģioniem.

(7)  Turpmāk uzskata par Izraēlas Valsti, izņemot teritorijas, kas Izraēlas pārvaldē atrodas kopš 1967. gada jūnija, proti, Golānas augstienes, Gazas joslu, Austrumjeruzālemi un pārējo Rietumkrastu.

(8)  Tikai tās Savienībai paredzētās preces, kuru sastāvā ir Jaunzēlandes izcelsmes svaiga gaļa un kuras tiek izkrautas, pārkrautas un pārvadātas tranzītā caur Singapūru, ar vai bez uzglabāšanas tajā.”