16.11.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 308/29


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2016/2002

(2016. gada 8. novembris),

ar ko groza Padomes Direktīvas 91/68/EEK E pielikumu, Komisijas Lēmuma 2010/470/ES III pielikumu un Komisijas Lēmuma 2010/472/ES II pielikumu attiecībā uz aitu un kazu sugas dzīvnieku un aitu un kazu spermas tirdzniecību un importu Savienībā saistībā ar noteikumiem dažu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju profilaksei, kontrolei un apkarošanai

(izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 7026)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 28. janvāra Direktīvu 91/68/EEK par dzīvnieku veselības prasībām, kas ietekmē aitu un kazu tirdzniecību Kopienā (1), un jo īpaši tās 14. panta 2. punktu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 13. jūlija Direktīvu 92/65/EEK, ar ko paredz dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz tādu dzīvnieku, spermas, olšūnu un embriju tirdzniecību un importu Kopienā, uz kuriem neattiecas dzīvnieku veselības prasības, kas paredzētas īpašos Kopienas noteikumos, kuri minēti Direktīvas 90/425/EEK A(I) pielikumā (2), un jo īpaši tās 11. panta 2. punkta ceturto ievilkumu, 17. panta 2. punkta b) apakšpunktu, 18. panta 1. punkta pirmo ievilkumu un 19. panta ievadteikumu un b) punktu,

tā kā:

(1)

Direktīva 91/68/EEK paredz dzīvnieku veselības nosacījumus, kas reglamentē Savienības iekšējo tirdzniecību ar aitām un kazām. Cita starpā tā nosaka, ka, pārvadājot aitas un kazas uz galamērķi, tām jābūt pievienotam direktīvas E pielikuma I, II vai III paraugam atbilstīgam veselības sertifikātam.

(2)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 999/2001 (3) ir paredzēti noteikumi liellopu, aitu un kazu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju (TSE) profilaksei, kontrolei un apkarošanai. Minētās regulas VII pielikumā izklāstīti pasākumi TSE kontrolei un apkarošanai. Turklāt minētās regulas VIII pielikuma A nodaļā cita starpā paredzēti nosacījumi Savienības iekšējai tirdzniecībai ar dzīviem dzīvniekiem.

(3)

Regula (EK) Nr. 999/2001 tika nesen grozīta ar Komisijas Regulu (ES) 2016/1396 (4). Attiecībā uz aitu un kazu sugas dzīvniekiem, ko pārvieto tikai starp Direktīvas 92/65/EEK 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā definētajām apstiprinātajām iestādēm, institūtiem un centriem, šie grozījumi cita starpā paredz atbrīvojumu no Regulas (EK) Nr. 999/2001 VIII pielikuma A nodaļas A iedaļas 4.1. punktā izklāstītajiem nosacījumiem, kuru mērķis ir novērst klasiskās skrepi slimības izplatīšanos starp saimniecībās turētiem dzīvniekiem.

(4)

Regulā (ES) 2016/1396 paredzēti arī īpaši nosacījumi attiecībā uz Savienības iekšējo tirdzniecību ar retu šķirņu aitām un kazām, kuras neatbilst Regulas (EK) Nr. 999/2001 VIII pielikuma A nodaļas A iedaļas 4.1. punkta prasībām. Šie īpašie nosacījumi tika ieviesti, lai saglabātu iespēju regulāri apmainīties ar šādiem dzīvniekiem starp dalībvalstīm, lai izvairītos no tuvradnieciskas krustošanas un saglabātu retu sugu populāciju ģenētisko daudzveidību.

(5)

Tādēļ Direktīvas 91/68/EEK E pielikumā noteiktā II un III parauga veselības sertifikāti būtu jāgroza, lai atspoguļotu prasības attiecībā uz Savienības iekšējo tirdzniecību ar retu šķirņu aitām un kazām vai tādām aitām un kazām, ko pārvieto tikai starp Regulā (EK) Nr. 999/2001, kas grozīta ar Regulu (ES) 2016/1396, noteiktajām apstiprinātajām iestādēm, institūtiem un centriem.

(6)

Turklāt dažas dalībvalstis ziņoja Komisijai par problēmām saistībā ar papildu administratīvo slogu, kuru rada pienākums Direktīvas 91/68/EEK E pielikumā noteiktā I, II un III parauga veselības sertifikātu I.31. punktā sniegt tādas ziņas kā sūtījumā esošo dzīvnieku šķirne un daudzums. Lai samazinātu administratīvo slogu valsts pilnvarotiem veterinārārstiem, ir lietderīgi no minēto paraugu veselības sertifikātu I.31. punkta izslēgt informāciju par šķirni, jo šāda informācija nav vajadzīga attiecībā uz sūtījumā esošo dzīvnieku veselības stāvokli, un par šo dzīvnieku daudzumu, jo šī informācija jau ir norādīta I.20. punktā, un I.31. punktā jānorāda individuālā dzīvnieka oficiālā identifikācija.

(7)

Turklāt, lai Direktīvas 91/68/EEK E pielikumā dotā II un III parauga veselības sertifikātu II.5. un II.6. punktā precīzāk norādītu dzīvnieku individuālās identifikācijas nosacījumus, minētajos punktos ir jāietver atsauce uz Padomes Regulu (EK) Nr. 21/2004 (5).

(8)

Tādēļ Direktīva 91/68/EEK būtu attiecīgi jāgroza.

(9)

Direktīvā 92/65/EEK cita starpā ir paredzēti nosacījumi attiecībā uz aitu un kazu sugu dzīvnieku spermas tirdzniecību un importēšanu Savienībā.

(10)

Komisijas Lēmuma 2010/470/ES (6) III pielikumā paredzēts veselības sertifikāta paraugs aitu un kazu spermas sūtījumu iekšējai tirdzniecībai. Minētā pielikuma A daļā ir paredzēts veselības sertifikāta paraugs tādai spermai, kas ievākta pēc 2010. gada 31. augusta un nosūtīta no apstiprināta spermas savākšanas centra, kas ir spermas izcelsmes centrs.

(11)

Komisijas Lēmuma 2010/472/ES (7) II pielikumā cita starpā paredzēts veselības sertifikāta paraugs aitu un kazu spermas sūtījumu importam Savienībā. Minētā pielikuma 2. daļas A iedaļā ir paredzēts veselības sertifikāta paraugs spermai, ko nosūta no apstiprināta spermas savākšanas centra, kas ir spermas izcelsmes centrs.

(12)

Regulas (EK) Nr. 999/2001 VIII pielikuma A nodaļas A iedaļas 4.2. punktā paredzēti ar skrepi slimību saistīti nosacījumi, kas jāizpilda attiecībā uz Savienības iekšējo tirdzniecību ar aitu un kazu spermu. Regulas (EK) Nr. 999/2001 IX pielikuma H nodaļā paredzēti ar skrepi slimību saistīti nosacījumi, kas jāizpilda attiecībā uz aitu un kazu spermas importu.

(13)

Regula (ES) 2016/1396 paredz īpašus nosacījumus par spermas savākšanas centriem starp Regulas (EK) Nr. 999/2001 VIII pielikuma A nodaļas A iedaļas 1.2. un 1.3. punkta nosacījumiem attiecībā uz saimniecībām, kas atzīstamas par saimniecībām ar nenozīmīgu vai kontrolētu klasiskās skrepi slimības risku, ņemot vērā, ka skrepi slimības izplatīšanās risks ar aitu un kazu sugu vīriešu kārtas dzīvniekiem, kas turēti saskaņā ar Direktīvas 92/65/EEK D pielikuma nosacījumiem apstiprinātos un uzraudzītos spermas savākšanas centros, ir ierobežots. Atsauce uz šiem īpašajiem nosacījumiem ir iekļauta arī attiecīgi Regulas (EK) Nr. 999/2001 VIII pielikuma un IX pielikuma nosacījumos aitu un kazu spermas tirdzniecībai un importam.

(14)

Tādēļ, lai atspoguļotu Regulā (EK) Nr. 999/2001, kura grozīta ar Regulu (ES) 2016/1396, noteiktās prasības attiecībā uz spermas savākšanas centriem, būtu jāgroza Lēmuma 2010/470/ES III pielikuma A daļā noteiktais veselības sertifikāta paraugs aitu un kazu spermas iekšējai tirdzniecībai un Lēmuma 2010/472/ES II pielikuma 2. daļas A iedaļā noteiktais veselības sertifikāta paraugs aitu un kazu spermas sūtījumu importam Savienībā.

(15)

Turklāt Regulas (EK) Nr. 999/2001, kura grozīta ar Regulu (ES) 2016/1396, IX pielikuma H nodaļā paredzēts, ka gaļas-kaulu milti ir jāsaprot, kā definēts Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas (OIE) Sauszemes dzīvnieku veselības kodeksā (8), nevis Komisijas Regulas (EK) Nr. 142/2011 (9) I pielikuma 27. punktā.

(16)

Tādēļ Lēmuma 2010/472/ES II pielikuma 2. daļas A iedaļā noteiktā veselības sertifikāta paraugā aitu un kazu spermas sūtījumu importam būtu jāgroza II.4.10.4. punkts saskaņā ar grozītajiem noteikumiem Regulas (EK) Nr. 999/2001 IX pielikuma H nodaļā.

(17)

Tādēļ Lēmums 2010/470/ES un Lēmums 2010/472/ES būtu attiecīgi jāgroza.

(18)

Regulā (ES) 2016/1396 paredzēts, ka Regulas (EK) Nr. 999/2001 IX pielikumā izdarītie grozījumi saistībā ar konkrētu preču importu ir jāpiemēro no 2017. gada 1. jūlija. Turklāt, lai novērstu traucējumus attiecībā uz kazu un aitu spermas sūtījumu importu Savienībā, pārejas periodā, ja vien tiek ievēroti konkrēti nosacījumi, būtu jāatļauj izmantot sertifikātus, kas izsniegti saskaņā ar Lēmumu 2010/472/ES pirms grozījumiem, kas ieviesti ar šo lēmumu.

(19)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Direktīvas 91/68/EEK E pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma I pielikumu.

2. pants

Lēmuma 2010/470/ES III pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma II pielikumu.

3. pants

Lēmuma 2010/472/ES II pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma III pielikumu.

4. pants

Šā lēmuma 3. pantu piemēro no 2017. gada 1. jūlija.

Pārejas periodā līdz 2017. gada 31. decembrim aitu un kazu spermas sūtījumus, kuriem pievienots veselības sertifikāts, kas izdots saskaņā ar Lēmuma 2010/472/ES II pielikuma 2. daļas A iedaļā sniegto paraugu pirms grozījumiem, kas izdarīti ar šo lēmumu, ir atļauts importēt Savienībā ar noteikumu, ka sertifikāts izdots ne vēlāk kā 2017. gada 30. novembrī.

5. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2016. gada 8. novembrī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  OV L 46, 19.2.1991., 19. lpp.

(2)  OV L 268, 14.9.1992., 54. lpp.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. maija Regula (EK) Nr. 999/2001, ar ko paredz noteikumus dažu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju profilaksei, kontrolei un apkarošanai (OV L 147, 31.5.2001., 1. lpp.).

(4)  Komisijas 2016. gada 18. augusta Regula (ES) 2016/1396, ar kuru groza dažus pielikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 999/2001, ar ko paredz noteikumus dažu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju profilaksei, kontrolei un apkarošanai (OV L 225, 19.8.2016., 76. lpp.).

(5)  Padomes 2003. gada 17. decembra Regula (EK) Nr. 21/2004, ar ko izveido aitu un kazu identifikācijas un reģistrācijas sistēmu un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1782/2003 un Direktīvas 92/102/EEK un 64/432/EEK (OV L 5, 9.1.2004., 8. lpp.).

(6)  Komisijas 2010. gada 26. augusta Lēmums 2010/470/ES, ar ko nosaka veselības sertifikātu paraugus zirgu dzimtas dzīvnieku, aitu un kazu spermas, olšūnu un embriju un cūku dzimtas dzīvnieku olšūnu un embriju tirdzniecībai Eiropas Savienībā (OV L 228, 31.8.2010., 15. lpp.).

(7)  Komisijas 2010. gada 26. augusta Lēmums 2010/472/ES par aitu un kazu spermas, olšūnu un embriju importu Eiropas Savienībā (OV L 228, 31.8.2010., 74. lpp.).

(8)  http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm

(9)  Komisijas 2011. gada 25. februāra Regula (ES) Nr. 142/2011, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un īsteno Padomes Direktīvu 97/78/EK attiecībā uz dažiem paraugiem un precēm, kam uz robežas neveic veterinārās pārbaudes atbilstīgi minētajai direktīvai (OV L 54, 26.2.2011., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

Direktīvas 91/68/EEK E pielikumu aizstāj ar šādu:

“E PIELIKUMS

I PARAUGS

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

II PARAUGS

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

III PARAUGS

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu Image Teksts attēlu

II PIELIKUMS

Lēmuma 2010/470/ES III pielikuma A daļu aizstāj ar šādu:

“A daļa

Veselības sertifikāta IIIA paraugs Savienības iekšējai tirdzniecībai ar tādas aitu un kazu spermas sūtījumiem, kas pēc 2010. gada 31. augusta ievākta saskaņā ar Padomes Direktīvu 92/65/EEK un nosūtīta no apstiprināta spermas savākšanas centra, kas ir spermas izcelsmes centrs

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu Image Teksts attēlu

III PIELIKUMS

Lēmuma 2010/472/ES II pielikuma 2. daļas A iedaļu aizstāj ar šādu:

“A iedaļa

1. paraugs – Veselības sertifikāts spermai, ko nosūta no apstiprināta spermas savākšanas centra, kas ir spermas izcelsmes centrs

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu Image Teksts attēlu