5.11.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 299/90


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2016/1943

(2016. gada 4. novembris),

kas pieņemts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 3. punktu, par parafīneļļas lietošanu olu pārklāšanai, lai kontrolētu ligzdojošo putnu populācijas lielumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regulu (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (1) un jo īpaši tās 3. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Apvienotā Karaliste 2016. gada 3. martā pieprasīja, lai Komisija, kā paredzēts Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 3. punktā, lemtu, vai parafīneļļa, ko izmanto tādu ligzdojošo putnu kā zosis un kaijas olu pārklāšanai ar nolūku kontrolēt putnu populācijas lielumu un ierobežot to sadursmes iespēju ar gaisa kuģiem lidlauku un lidostu tuvumā, ir biocīds minētās regulas 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta nozīmē.

(2)

Saskaņā ar Apvienotās Karalistes sniegto informāciju, pārklājot olas ar eļļu, embrijam, kas attīstās, vairs nepiekļūst skābeklis, jo tiek fiziski bloķētas olu čaumalas poras un rezultātā notiek putna embrija asfiksija.

(3)

Ir svarīgi vispirms apsvērt, vai parafīneļļa, ko izmanto olu pārklāšanai, atbilst biocīda definīcijai, kas sniegta Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 1. punkta a) apakšpunktā.

(4)

Parafīneļļa atbilst minētās regulas 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta nosacījumiem un ir “viela” vai “maisījums” Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (2) 3. panta 2. punkta nozīmē.

(5)

Parafīneļļa ir paredzēta tādu ligzdojošo putnu kā zosis un kaijas populācijas lieluma kontrolēšanai, jo tie atbilst kaitīga organisma definīcijai, kas noteikta Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 1. punkta g) apakšpunktā, un tie var nelabvēlīgi ietekmēt dzīvniekus vai cilvēkus.

(6)

Sniegtā informācija liecina par to, ka parafīneļļu izmanto olu pārklāšanai, lai kaitīgos organismus iznīcinātu, atbaidītu, padarītu nekaitīgus, kavētu to iedarbību vai uz tiem iedarbotos citādā ierobežojošā veidā.

(7)

Parafīneļļa veido tikai fizisku šķērsli, lai apturētu mērķorganisma spēju elpot, un tā nekad neizraisa ķīmisku vai bioloģisku reakciju, tāpēc nevar uzskatīt, ka tā ir paredzēta, lai ķīmiski iedarbotos uz minēto organismu.

(8)

Tā kā uz kaitīgiem organismiem parafīneļļa ierobežojošā veidā iedarbojas tikai fiziski vai mehāniski, tā neatbilst biocīda definīcijai, kas noteikta Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 1. punkta a) apakšpunktā.

(9)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ja parafīneļļu lieto olu pārklāšanai, lai kontrolētu ligzdojošo putnu populācijas lielumu, tā nav biocīds produkts Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta nozīmē.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2016. gada 4. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.).