21.9.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 255/33


PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (KĀDP) 2016/1694

(2016. gada 20. septembris),

ar ko īsteno Lēmumu (KĀDP) 2015/1333 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 31. panta 2. punktu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu (KĀDP) 2015/1333 (2015. gada 31. jūlijs) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā un ar ko atceļ Lēmumu 2011/137/KĀDP (1), un jo īpaši tā 13. panta 2. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2015. gada 31. jūlijā pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2015/1333.

(2)

Padome saskaņā ar Lēmumu (KĀDP) 2015/1333 ir pilnībā pārskatījusi minētā lēmuma II un IV pielikumā iekļautos personu un vienību sarakstus.

(3)

Viena persona būtu jāsvītro no Lēmuma (KĀDP) 2015/1333 II un IV pielikuma A iedaļā iekļautā to fizisko personu saraksta, kurām piemēro ierobežojošus pasākumus.

(4)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Lēmuma (KĀDP) 2015/1333 II un IV pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma (KĀDP) 2015/1333 II un IV pielikumu groza tā, kā norādīts šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2016. gada 20. septembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

I. KORČOK


(1)  OV L 206, 1.8.2015., 34. lpp.


PIELIKUMS

I.

Turpmāk minētās personas vārdu un saistīto ierakstu svītro no Lēmuma (KĀDP) 2015/1333 II pielikuma A iedaļā iekļautā saraksta:

A.   Personas

15.

Pulkvedis Taher Juwadi

II.

Turpmāk minētās personas vārdu un saistīto ierakstu svītro no Lēmuma (KĀDP) 2015/1333 IV pielikuma A iedaļā iekļautā saraksta:

A.   Personas

15.

Pulkvedis Taher Juwadi