9.9.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 242/32


KOMISIJAS LĒMUMS (ES) 2016/1621

(2016. gada 7. septembris),

ar ko pieņem akreditācijas un licencēšanas iestādēm paredzēto paziņojumu sniegšanas norādījumus vides verificētājiem, kuri darbojas dalībvalstī, kas nav viņu akreditēšanas vai licencēšanas dalībvalsts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1221/2009

(izziņots ar doukumenta numuru C(2016) 5648)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Regulu (EK) Nr. 1221/2009 par organizāciju brīvprātīgu dalību Kopienas vides vadības un audita sistēmā (EMAS), kā arī par Regulas (EK) Nr. 761/2001 un Komisijas Lēmumu 2001/681/EK un 2006/193/EK atcelšanu (1), un jo īpaši tās 30. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Lai savstarpēji saskaņotu dažādās procedūras, ko izmanto vides verificētāju akreditācijas vai licencēšanas un uzraudzības iestādes, Regulas (EK) Nr. 1221/2009 30. panta 3. punkts paredz iespēju Akreditācijas un licencēšanas iestāžu forumā izstrādāt norādījumus jautājumos, kas ir akreditācijas un licencēšanas iestāžu kompetencē.

(2)

Vides verificētājiem, kuri darbojas citā dalībvalstī, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1221/2009 24. pantu savas darbības ir jāpaziņo attiecīgajām akreditācijas un licencēšanas iestādēm.

(3)

Praksē piemērojot šo paziņošanas procedūru, ir atklājies, ka individuālu akreditācijas un licencēšanas iestāžu reakcija gadījumos, kad vides verificētāji nepilda paziņošanas pienākumu, ir atšķirīga. Tāpēc ir vajadzīgi papildu norādījumi, kas nodrošinātu paziņošanas procedūras konsekventu piemērošanu attiecībā uz vides verificētājiem, kuri ir akreditēti vai licencēti vienā dalībvalstī, bet verifikācijas un apstiprināšanas darbības veic citā dalībvalstī.

(4)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1221/2009 49. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1221/2009 pieņem pielikumā pievienotos akreditācijas un licencēšanas iestādēm paredzēto paziņojumu sniegšanas norādījumus vides verificētājiem.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2016. gada 7. septembrī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Karmenu VELLA


(1)  OV L 342, 22.12.2009., 1. lpp.


PIELIKUMS

Akreditācijas vai licencēšanas iestādēm paredzēto paziņojumu sniegšanas norādījumi vides verificētājiem, kuri darbojas dalībvalstī, kas nav viņu akreditēšanas vai licencēšanas dalībvalsts saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1221/2009

IEVADS

Šo norādījumu mērķis ir [dalībvalstīm] savstarpēji saskaņot paziņošanas procedūras, kas jāievēro vides verificētājiem, kuri darbojas dalībvalstī, kas nav viņu akreditēšanas vai licencēšanas dalībvalsts.

1.   Pirms paziņošanas

1.1.   Akreditācijas vai licencēšanas iestāde publisko un dara viegli pieejamas savas paziņošanas procedūras, kas jāievēro vides verificētājiem, kuri ir akreditēti citā dalībvalstī. Publiski pieejamajā informācijā par šīm procedūrām precizē arī maksas (izņemot ceļa izdevumus), ko akreditācijas vai licencēšanas iestāde iekasē par paziņošanu un uzraudzību.

1.2.   Akreditācijas vai licencēšanas iestāde, kas piešķīrusi akreditāciju vai licenci, prasa, lai tās akreditētie vai licencētie vides verificētāji pirms verificēšanas un apstiprināšanas darbību sākšanas dalībvalstī, kas nav akreditācijas vai licencēšanas dalībvalsts, būtu ievērojuši 24. panta 1. punktā paredzēto paziņošanas procedūru. Kad akreditācijas vai licencēšanas iestāde īsteno tās akreditēto vai licencēto vides verificētāju uzraudzību, tā turklāt pārliecinās, ka gadījumā, ja vides verificētājs darbojas citā dalībvalstī, tas ir izpildījis Regulā (EK) Nr. 1221/2009 noteiktās paziņošanas prasības.

1.3.   Akreditācijas vai licencēšanas iestāde iesaka tās akreditētajiem vai licencētajiem vides verificētājiem informēt savu klientu organizācijas par to, ka viņiem ir jātiek uzraudzītiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1221/2009 23. panta 6. punktu un ka atteikums atļaut šādu uzraudzību var kļūt par organizācijas nereģistrēšanas cēloni.

2.   Paziņojuma saturs

2.1.   Regulas (EK) Nr. 1221/2009 24. panta 1. punktā izklāstītās paziņošanas prasības uzskata par izpildītām, ja ir iesniegta šāda informācija:

a)

akreditācijas vai licences dati un pierādījumi tam, ka akreditācija vai licence ir derīga un nav apturēta vai atsaukta un ka tā atbilst konkrētajām verificējamās vai apstiprināmās organizācijas darbībām;

b)

grupas personālsastāvs un kompetence, jo īpaši zināšanas par tiesiskajām prasībām vides jomā un tās dalībvalsts oficiālās valodas zināšanas, kurā verificēšana un apstiprināšana būtu jāveic;

c)

vajadzības gadījumā – personāla dokumenti, piemēram, informācija par atbilstošu kvalifikāciju, apmācību un pieredzi attiecībā uz verificējamo ekonomikas jomu;

d)

verificēšanas un apstiprināšanas laiks un vieta, tostarp vides verificētāja apmeklējums organizācijā un visi posmi pirms un pēc minētā apmeklējuma, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1221/2009 25. pantā;

e)

verificējamās vai apstiprināmās organizācijas adrese un kontaktinformācija, tostarp visiem objektiem un darbībām, kuras ietilpst verifikācijas vai apstiprināšanas tvērumā, un darbinieku skaits.

Papildu prasības, kas minētas c) apakšpunktā, pamato, ņemot vērā konkrēto situāciju, un tās nedrīkst ierobežot vides verificētāja tiesības sniegt pakalpojumus dalībvalstī, kas nav dalībvalsts, kurā viņam piešķirta akreditācija vai licence.

2.2.   Ja paziņojums atbilst paziņošanas prasībām, kas noteiktas Regulas (EK) Nr. 1221/2009 24. panta 1. punktā, akreditācijas vai licencēšanas iestāde pirms Regulas (EK) Nr. 1221/2009 25. pantā aprakstīto verificēšanas vai apstiprināšanas darbību sākuma par to informē vides verificētāju. Ja iespējams, šādu informāciju sniedz divas nedēļas pirms verificēšanas un apstiprināšanas darbību sākuma. Vienlaikus akreditācijas vai licencēšanas iestāde informē vides verificētāju par ieplānotās uzraudzības apjomu un saturu un ar to saistītajām izmaksām.

2.3.   Ja akreditācijas vai licencēšanas iestādei kļūst zināms, ka verificēšanas un apstiprināšanas darbības tiks vai jau tiek veiktas bez paziņošanas, akreditācijas vai licencēšanas iestāde vides verificētājam atgādina par Regulas (EK) Nr. 1221/2009 prasībām attiecībā uz paziņošanu konkrētajā valstī (sk. 2.1. punktu).

Ja informāciju, kas minēta Regulas (EK) Nr. 1221/2009 24. panta 1. punktā, nesniedz noteiktajā termiņā vai ja paziņojums neatbilst paziņošanas prasībām, kas izklāstītas minētajā pantā, piemēro šo norādījumu 3.1. punktu.

2.4.   Tā kā paziņošanas iznākums varētu ietekmēt verifikācijas un apstiprināšanas procesu, akreditācijas vai licencēšanas iestāde iesaka verificētājam informēt savu klientu par paziņošanas iznākumu.

3.   Paziņošanas procedūras neievērošanas sekas

3.1.   Ja paziņojums neatbilst paziņošanas prasībām, kas izklāstītas Regulas (EK) Nr. 1221/2009 24. panta 1. punktā, akreditācijas un licencēšanas iestāde ievēro 3.1.1.–3.1.4. punktā paredzēto procedūru.

3.1.1.   Ja informācija par akreditāciju vai licenci, kompetenci, verificēšanas un apstiprināšanas laiku un vietu, organizācijas adresi un kontaktinformāciju, zināšanām par tiesiskajām prasībām vides jomā un tās dalībvalsts oficiālās valodas pārvaldīšanu, kurā verifikācijai vai apstiprināšanai būtu jānotiek, un – attiecīgā gadījumā – par grupas personālsastāvu nav norādīta vai nav sniegta savlaicīgi, vides verificētāju pēc iespējas drīzāk informē par trūkstošo informāciju un paziņojuma sniegšanas termiņa neievērošanu.

3.1.2.   Ja akreditācijas vai licencēšanas iestāde uzskata, ka trūkstošā informācija neliedz apmierinoši uzraudzīt vides verificētāju, akreditācijas vai licencēšanas iestāde uzskata paziņojumu par uzraudzības darbību izpildei pietiekošu un lūdz vides verificētāju sniegt trūkstošo informāciju vēlākā posmā. Vides verificētājam par šo lēmumu paziņo savlaicīgi un pirms verifikācijas un apstiprināšanas.

3.1.3.   Ja akreditācijas vai licencēšanas iestāde uzskata, ka tā nav saņēmusi informāciju, kas ir būtiska, lai apmierinoši uzraudzītu verificēšanas vai apstiprināšanas darbību (piemēram, nav norādīts verificēšanas vai apstiprināšanas darbības laiks un vieta, organizācijas adrese un kontaktinformācija, vides verificētāja akreditācijas vai licences dati, grupas personālsastāvs vai grupas kompetence, jo īpaši zināšanas par tiesiskajām prasībām un tās dalībvalsts oficiālās valodas pārvaldīšanu, kurā verifikācijai vai apstiprināšanai būtu jānotiek), akreditācijas vai licencēšanas iestāde vides verificētāju informē par to, ka tā uzskata paziņojumu par nepietiekošu, ka tāpēc nav iespējams nodrošināt apmierinošu uzraudzību un ka gadījumā, ja verifikācija un apstiprināšana notiks pirms trūkstošās informācijas iesniegšanas, tā ieteiks kompetentajai iestādei konkrēto organizāciju nereģistrēt.

3.1.4.   Ja akreditācijas vai licencēšanas iestāde nolemj ieteikt kompetentajai iestādei organizāciju nereģistrēt, par to paziņo vides verificētājam, akreditācijas vai licencēšanas iestādei, kas piešķīrusi akreditāciju vai licenci, (ja iespējams) konkrētajai organizācijai, kā arī kompetentajai iestādei.