28.7.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 202/45


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2016/1236

(2016. gada 27. jūlijs),

ar ko attiecībā uz ierakstiem par Igauniju, Latviju, Lietuvu un Poliju groza pielikumu Īstenošanas lēmumam 2014/709/ES par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri dažās dalībvalstīs

(izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 4983)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1989. gada 11. decembra Direktīvu 89/662/EEK par veterinārajām pārbaudēm Kopienas iekšējā tirdzniecībā, lai izveidotu iekšējo tirgu (1), un jo īpaši tās 9. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīvu 90/425/EEK par veterinārajām un zootehniskajām pārbaudēm, kas piemērojamas Kopienā iekšējā tirdzniecībā ar noteiktiem dzīviem dzīvniekiem un produktiem, lai izveidotu iekšējo tirgu (2), un jo īpaši tās 10. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 16. decembra Direktīvu 2002/99/EK, ar ko paredz dzīvnieku veselības noteikumus, kuri reglamentē tādu dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanu, pārstrādi, izplatīšanu un ievešanu, kas paredzēti lietošanai pārtikā (3), un jo īpaši tās 4. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas lēmumā 2014/709/ES (4) ir noteikti dzīvnieku veselības kontroles pasākumi saistībā ar Āfrikas cūku mēri konkrētās dalībvalstīs. Minētā īstenošanas lēmuma pielikuma I, II, III un IV daļā ir norādīti un uzskaitīti konkrēti attiecīgo dalībvalstu apgabali, kuri atkarībā no epidemioloģiskās situācijas diferencēti pēc riska līmeņa. Minētajā sarakstā iekļauti konkrēti Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un Polijas apgabali.

(2)

2016. gada jūnijā un jūlijā jauni Āfrikas cūku mēra gadījumi tika konstatēti mežacūku populācijā Jēkabpils, Baldones un Rīgas novadā Latvijā, Pērnavas, Harju un Raplas apgabalā Igaunijā un viens šādas slimības gadījums – mežacūku populācijā Čižes apgabalā Polijā. Minētie apgabali atrodas Īstenošanas lēmuma 2014/709/ES pielikuma II daļā uzskaitīto apgabalu tiešā tuvumā un ir uzskaitīti minētā pielikuma I daļā. Līdz ar to konkrēti Īstenošanas lēmuma 2014/709/ES pielikuma I daļā uzskaitītie Igaunijas, Latvijas un Polijas apgabali tagad būtu jāiekļauj pielikuma II daļā, bet daži jauni Latvijas apgabali būtu jāiekļauj pielikuma I daļā.

(3)

2016. gada jūnijā un jūlijā turpmāki Āfrikas cūku mēra uzliesmojumi tika konstatēti mājas cūkām Jegevas un Rietumviru apgabalā Igaunijā, tāpēc konkrēti patlaban Īstenošanas lēmuma 2014/709/ES pielikuma II daļā uzskaitītie Igaunijas apgabali būtu jāuzskaita pielikuma III daļā.

(4)

2016. gada jūnijā un jūlijā turpmāki Āfrikas cūku mēra uzliesmojumi tika konstatēti mājas cūkām Elektrēnu, Anīkšču un Krones apgabalā Lietuvā. Minētie apgabali patlaban ir uzskaitīti Īstenošanas lēmuma 2014/709/ES pielikuma II daļā. Attiecīgi minētā pielikuma II daļā uzskaitītie Lietuvas apgabali būtu jāuzskaita pielikuma III daļā.

(5)

2016. gada jūnijā un jūlijā turpmāki Āfrikas cūku mēra uzliesmojumi tika konstatēti mājas cūkām Hajnuvkas apgabalā Polijā. Minētais apgabals patlaban ir uzskaitīts Īstenošanas lēmuma 2014/709/ES pielikuma II daļā. Attiecīgi Īstenošanas lēmuma 2014/709/ES pielikuma I daļā ietvertais saraksts ar Polijas apgabaliem būtu jāpaplašina uz dienvidiem un konkrēti I un II daļā uzskaitītie Polijas apgabali būtu jāuzskaita minētā pielikuma III daļā.

(6)

Novērtējot risku, ko rada dzīvnieku veselības situācija saistībā ar Āfrikas cūku mēri Igaunijā, Latvijā, Lietuvā un Polijā, būtu jāņem vērā pašreizējās epidemioloģiskās situācijas attīstība mežacūku populācijā, ko skārusi minētā slimība Savienībā. Lai veiktu mērķtiecīgus dzīvnieku veselības kontroles pasākumus un nepieļautu Āfrikas cūku mēra tālāku izplatīšanos, kā arī novērstu nevajadzīgus tirdzniecības traucējumus Savienībā un izvairītos no tā, ka trešās valstis nosaka nepamatotus šķēršļus tirdzniecībai, Īstenošanas lēmuma 2014/709/ES pielikumā paredzētais Savienības saraksts ar apgabaliem, kuriem piemēro dzīvnieku veselības kontroles pasākumus, būtu jāgroza, lai ņemtu vērā pašreizējo epidemioloģisko situāciju attiecībā uz minēto slimību Igaunijā, Latvijā, Lietuvā un Polijā.

(7)

Tāpēc Īstenošanas lēmuma 2014/709/ES pielikums būtu attiecīgi jāgroza.

(8)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Īstenošanas lēmuma 2014/709/ES pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikuma tekstu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2016. gada 27. jūlijā

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  OV L 395, 30.12.1989., 13. lpp.

(2)  OV L 224, 18.8.1990., 29. lpp.

(3)  OV L 18, 23.1.2003., 11. lpp.

(4)  Komisijas 2014. gada 9. oktobra Īstenošanas lēmums 2014/709/ES par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri dažās dalībvalstīs un ar ko atceļ Īstenošanas lēmumu 2014/178/ES (OV L 295, 11.10.2014., 63. lpp.).


PIELIKUMS

“PIELIKUMS

I DAĻA

1.   Latvija

Šādi Latvijas apgabali:

Bauskas novada Īslīces, Gailīšu, Brunavas un Ceraukstes pagasts,

Dobeles novada Jaunbērzes, Dobeles un Bērzes pagasts,

Jelgavas novada Kalnciema, Līvbērzes, Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas un Sesavas pagasts,

Tukuma novada Slampes un Džūkstes pagasts,

Engures novads,

Rundāles novads,

Stopiņu novads,

republikas pilsēta Jelgava,

republikas pilsēta Jūrmala,

Bauskas pilsēta.

2.   Lietuva

Šādi Lietuvas apgabali:

Jurbarkas rajona pašvaldības teritorijā – Raudones, Veļonas, Seredžus un Jodaiču seņūnija,

Pakrojas rajona pašvaldības teritorijā – Klovaiņu, Rozalimas un Pakrojas seņūnija,

Panevēžas rajona pašvaldības teritorijā – Krekenavas seņūnijas daļa, kas atrodas uz rietumiem no Nevēžas upes,

Raseiņu rajona pašvaldības teritorijā – Arjogalas, Arjogalas pilsētas, Betīgalas, Pagojuku un Šiluvas seņūnija,

Šaķu rajona pašvaldības teritorijā – Plokšču, Kriūku, Leķēču, Lukšu, Griškabūdžas, Barzdu, Žvirgždaiču, Sintautu, Kudirkas Naumiestes, Slaviku un Šaķu seņūnija,

Pasvales rajona pašvaldība,

Vilkavišķu rajona pašvaldība,

Radvilišķu rajona pašvaldība,

Kalvarijas pašvaldība,

Kazlu Rūdas pašvaldība,

Marijampoles pašvaldība.

3.   Polija

Šādi Polijas apgabali:

Podlases vojevodistē:

Augustovas povjata Augustovas gmins un Augustovas, Novinkas, Plaskas, Štabinas un Barglova Koscelnu pilsēta,

Bjalistokas povjata Horoščas, Juhnovecas Koscelni, Suražas, Turosņas Koscelnas, Tikocinas, Lapu, Posventnes, Zavadu un Dobržiņevo Dužes gmins,

Hajnuvkas apriņķa Kleščeles un Čeremhas gminu daļa, kas atrodas uz rietumiem no ceļa Nr. 66,

Visoke Mazoveckes povjata Kobilin-Boržimu, Kuleše Koscelnes un Sokolu gmins, Visoke Mazoveckes gmins ar Visoke Mazoveckes pilsētu, Nove Pekuti, Šepetovo, Klukovo un Cehanovecas gmins,

Sejnu povjats,

Suvalku povjata Rutka-Tartakas, Šiplišku, Suvalku un Račku gmins,

Zambrovas povjata Rutku gmins,

Sokulkas povjata Suhovolas un Koricinas gmins,

Belskas povjata Braņskas gmina Braņskas, Bočki, Rudkas, Viškovas pilsēta, Belskas Podlaskas gmina daļa, kas atrodas uz rietumiem no līnijas, kuru veido ceļš Nr. 19 (uz ziemeļiem no Belskas Podlaskas pilsētas) un stiepjas līdz Belskas Podlaskas pilsētas austrumu robežai un ceļam Nr. 66 (uz dienvidiem no Belskas Podlaskas pilsētas), Belskas Podlaskas pilsēta, Orlas gmina daļa, kas atrodas uz rietumiem no ceļa Nr. 66, M. Bjalistokas povjats,

Suvalku povjats,

Moņķu povjats,

Semjatičes povjats.

II DAĻA

1.   Igaunija

Šādi Igaunijas apgabali:

Kallastes pilsēta,

Rakveres pilsēta,

Tartu pilsēta,

Vīlandes pilsēta,

Harju apriņķis (izņemot Kūsalu pagasta daļu, kas atrodas uz dienvidiem no ceļa Nr. 1 (E20), Aegvīdu pagastu un Anijas pagastu),

Austrumviru apriņķis,

Lēnes apriņķis,

Pērnavas apriņķis,

Pelvas apriņķis,

Raplas apriņķis,

Kūsalu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no ceļa Nr. 1 (E20),

Persti pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no ceļa Nr. 24126,

Sūrejāni pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no ceļa Nr. 49,

Tamsalu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no Tallinas–Tartu dzelzceļa,

Tartu pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no Tallinas–Tartu dzelzceļa,

Vīratsi pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no līnijas, ko veido ceļa Nr. 92 rietumu daļa līdz tā krustojumam ar ceļu Nr. 155, tad ceļš Nr. 155 līdz tā krustojumam ar ceļu Nr. 24156, tad ceļš Nr. 24156, līdz tas šķērso Verilaskes upi, tad pa Verilaskes upi līdz pagasta dienvidu robežai,

Abjas pagasts,

Alatskivi pagasts,

Avanduses pagasts,

Hāslavas pagasts,

Haljalas pagasts,

Hallistes pagasts,

Kambjas pagasts,

Karksi pagasts,

Kongas pagasts,

Kepu pagasts,

Laekveres pagasts,

Lūnjas pagasts,

Meksas pagasts,

Merjamas pagasts,

Mēksi pagasts,

Peipsiēres pagasts,

Pīrisāres pagasts,

Regaveres pagasts,

Rakveres pagasts,

Saksi pagasts,

Semeru pagasts,

Varas pagasts,

Vihulas pagasts,

Vennu pagasts.

2.   Latvija

Šādi Latvijas apgabali:

Bauskas novada Mežotnes, Codes, Dāviņu un Vecsaules pagasts,

Jelgavas novada Valgundes pagasts,

Limbažu novada Skultes, Vidrižu, Limbažu un Umurgas pagasts,

Salacgrīvas novada Liepupes pagasts,

Ādažu novads,

Aizkraukles novads, Aknīstes novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Gulbenes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads, Jaunjelgavas novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jēkabpils novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krimuldas novads,

Krustpils novads,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads, Līvānu novads,

Lubānas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

Ropažu novads,

Rugāju novads,

Salas novads,

Salaspils novads,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Smiltenes novads,

Varakļānu novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Limbažu pilsēta,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Valmiera.

3.   Lietuva

Šādi Lietuvas apgabali:

Anīkšču rajona pašvaldības teritorijā – Kavarskas un Kurkļu seņūnija un Anīkšču daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no ceļa Nr. 121 un Nr. 119,

Jonavas rajona pašvaldības teritorijā – Šilu un Bukoņu seņūnija, Žeimju seņūnijā – Bilušķu, Drobišķu, Normaiņu II, Normainēļu, Juškoņu, Pauļuku, Mitēnišķu, Zofijaukas un Naujoku ciems,

Kauņas rajona pašvaldības teritorijā – Akademijas, Alšenu, Babtu, Batnavas, Čeķišķes, Domeikavas, Ežerēles, Garļavas, Garļavas apīliņķes, Kačergines, Kulautavas, Linksmakalnes, Raudondvares, Ringaudu, Roku, Samīlu, Taurakiemu, Užliedžu, Vilkijas, Vilkijas apīliņķes un Zapišķu seņūnija,

Ķēdaiņu rajona pašvaldības teritorijā – Josvaiņu, Pernaravas, Kraķu, Dotnuvas, Gudžūnu, Survilišķu, Vilaiņu, Truskavas un Šētas seņūnija, kā arī Ķēdaiņu pilsēta,

Panevēžas rajona pašvaldības teritorijā – Karsakišķu, Naujamiesta, Paīstres, Panevēžas, Ramīgalas, Smiļģu, Upītes, Vadokļu un Velžu seņūnija un Krekenavas seņūnijas daļa, kas atrodas uz austrumiem no Nevēžas upes,

Prienu rajona pašvaldības teritorijā – Veiveru, Šilavotu, Naujosi Ūtu, Balbierišķu, Ašmintu, Išlaužu, Pakoņu seņūnija,

Šaļčininku rajona pašvaldības teritorijā – Jašūnu, Turģeļu, Akmenīnes, Šaļčininku, Ģervišku, Butrimoņu, Eišišķu, Poškones, Dievenišķes seņūnija,

Varēnas rajona pašvaldības teritorijā – Kaņavas, Marcinkones, Merķines seņūnija,

Viļņas rajona pašvaldības teritorijā – Maišagalas, Zujūnu, Avižieņu, Riešes, Paberžes, Nemenčines, Nemenčines pilsētas, Sužoņu, Buivīdžu, Bezdoņu, Lavorišķes, Mickūnu, Šatrininku, Kalveļu, Nemēžas, Rudaminas, Rūkaiņu, Medininku, Marijampoles, Paģiru, Kodišķu seņūnija,

Alītas pilsētas pašvaldība,

Utenas rajona pašvaldības teritorijā – Sudeiķu, Utenas seņūnija, Utenas pilsēta, Kuktišķu, Daugaļu, Tauragnu, Saldutišķu seņūnija,

Alītas pilsētas pašvaldības teritorijā – Pivašūnu, Punes, Daugu, Aloves, Nemunaiču, Raitininku, Miroslavo, Krokjalauķu, Simno, Alītas seņūnija,

Kauņas pilsētas pašvaldība,

Panevēžas pilsētas pašvaldība,

Prienu pilsētas pašvaldība,

Viļņas pilsētas pašvaldība,

Biržu rajona pašvaldība,

Druskininku rajona pašvaldība,

Ignalinas rajona pašvaldība,

Lazdiju rajona pašvaldība,

Molētu rajona pašvaldība,

Rokišķu rajona pašvaldība,

Širvintas rajona pašvaldība,

Švenčoņu rajona pašvaldība,

Ukmerģes rajona pašvaldība,

Zarasu rajona pašvaldība,

Birštonas pašvaldība,

Visaginas pašvaldība.

4.   Polija

Šādi Polijas apgabali:

Podlases vojevodistē:

Bjalistokas povjata Čarna Bjalistokas, Grodekas, Mihalovo, Supraslas, Vasilkovas un Zabludovas gmins,

Sokulkas povjata Dombrova Bjalistokas, Janovas, Krinku, Kužnicas, Novi Dvuras, Sidras, Sokulkas un Šudzjalovo gmins,

Augustovas povjata Lipskas gmins,

Hajnuvkas povjata Dubičes Cerkevnes gmins, Kleščeles un Čeremhas gmina daļas, kas atrodas uz austrumiem no ceļa Nr. 66,

Belskas povjata Belskas Podlaskas gmina daļa, kas atrodas uz austrumiem no līnijas, kuru veido ceļš Nr. 19 (uz ziemeļiem no Belskas Podlaskas pilsētas) un stiepjas līdz Belskas Podlaskas pilsētas austrumu robežai un ceļam Nr. 66 (uz dienvidiem no Belskas Podlaskas pilsētas) un Orlas gmina daļa, kas atrodas uz austrumiem no ceļa Nr. 66.

III DAĻA

1.   Igaunija

Šādi Igaunijas apgabali:

Elvas pilsēta,

Vehmas pilsēta,

Jegevas apriņķis,

Jervas apriņķis,

Valgas apriņķis,

Veru apriņķis,

Kūsalu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no ceļa Nr. 1 (E20),

Persti pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no ceļa Nr. 24126,

Sūrejāni pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no ceļa Nr. 49,

Tamsalu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no Tallinas–Tartu dzelzceļa,

Tartu pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no Tallinas–Tartu dzelzceļa,

Vīratsi pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no līnijas, ko veido ceļa Nr. 92 rietumu daļa līdz tā krustojumam ar ceļu Nr. 155, tad ceļš Nr. 155 līdz tā krustojumam ar ceļu Nr. 24156, tad ceļš Nr. 24156, līdz tas šķērso Verilaskes upi, tad pa Verilaskes upi līdz pagasta dienvidu robežai,

Aegvīdu pagasts,

Anijas pagasts,

Kadrinas pagasts,

Kolgajāni pagasts,

Kongutas pagasts,

Keo pagasts,

Laevas pagasts,

Neo pagasts,

Paistu pagasts,

Puhjas pagasts,

Rakes pagasts,

Rannu pagasts,

Rengu pagasts,

Sārepēdi pagasts,

Tapas pagasts,

Tehtveres pagasts,

Tarvastu pagasts,

Ilenurmes pagasts,

Veikemārjas pagasts.

2.   Latvija

Šādi Latvijas apgabali:

Limbažu novada Viļķenes, Pāles un Katvaru pagasts,

Salacgrīvas novada Ainažu un Salacgrīvas pagasts,

Aglonas novads,

Alojas novads,

Beverīnas novads,

Burtnieku novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Kārsavas novads,

Krāslavas novads,

Ludzas novads,

Mazsalacas novads,

Naukšēnu novads,

Preiļu novads,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rūjienas novads,

Strenču novads,

Valkas novads,

Vārkavas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Rēzekne,

Ainažu pilsēta,

Salacgrīvas pilsēta.

3.   Lietuva

Šādi Lietuvas apgabali:

Anīkšču rajona pašvaldības teritorijā – Debeiķu, Skiemoņu, Viešintas, Andrionišķu, Svēdasu, Troškūnu un Traupes seņūnija un Anīkšču seņūnijas daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no ceļa Nr. 121 un Nr. 119,

Alītas rajona pašvaldības teritorijā – Butrimoņu seņūnija,

Jonavas rajona pašvaldības teritorijā – Upninku, Ruklas, Dumšu, Užusaļu un Kulvas seņūnija, bet Žeimju seņūnijā – Akļu, Akmeņu, Barsukines, Blauzdžu, Girēļu, Jagēlavas, Juljanavas, Kuigaļu, Liepkalņu, Martīnišķu, Milašišķu, Mimaļu, Naujasodes, Normaiņu I, Padobju, Palankešu, Pamelnītēles, Pēdžu, Skrīnes, Svalkeņu, Terespolas, Varpēņu, Žeimju gst. un Žievelišķu ciems, kā arī Žeimju ciemats,

Kaišadores rajona pašvaldība,

Kauņas rajona pašvaldības teritorijā – Vandžogalas, Lapju, Karmelavas un Neveroņu seņūnija,

Ķēdaiņu rajona pašvaldības teritorijā – Pelēdnaģu seņūnija,

Prienu rajona pašvaldības teritorijā – Jieznas un Staklišķes seņūnija,

Panevēžas rajona pašvaldības teritorijā – Miezišķu un Raguvas seņūnija,

Šaļčininku rajona pašvaldības teritorijā – Baltoji Voķes, Pabares, Dainavas, Kalesninku seņūnija,

Varēnas rajona pašvaldības teritorijā – Valkininku, Jaķēnu, Matuizu, Varēnas, Vīdeņu seņūnija,

Viļņas rajona pašvaldības teritorijā – Suderves un Dūkštas seņūnijas daļas, kas atrodas uz dienvidrietumiem no ceļa Nr. 171,

Utenas rajona pašvaldības teritorijā – Užpaļu, Vīžonas un Leļūnu seņūnija,

Elektrēnu pašvaldība,

Jonavas pilsētas pašvaldība,

Kaišadores pilsētas pašvaldība,

Kupišķu rajona pašvaldība,

Traķu rajona pašvaldība.

4.   Polija

Šādi Polijas apgabali:

Hajnuvkas povjata Čižes, Bjalovežas, Hajnuvkas gmins un Hajnuvkas, Narevas un Narevkas pilsēta.

IV DAĻA

Itālija

Šādi Itālijas apgabali:

visi Sardīnijas apgabali.”