27.7.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 201/23


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2016/1223

(2016. gada 25. jūlijs),

ar ko groza Lēmumu 2011/30/ES par dažu trešo valstu revidentu un revīzijas struktūru publiskās pārraudzības, kvalitātes nodrošināšanas, izmeklēšanas un sankciju sistēmu līdzvērtību un par pārejas periodu dažu trešo valstu revidentu un revīzijas struktūru revīzijas darbībām Eiropas Savienībā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 4637)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 17. maija Direktīvu 2006/43/EK, ar ko paredz gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas, groza Padomes Direktīvu 78/660/EEK un Padomes Direktīvu 83/349/EEK un atceļ Padomes Direktīvu 84/253/EKK (1), un jo īpaši tās 46. panta 2. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Komisijas Lēmumu 2011/30/ES (2) revidenti un revīzijas struktūras, kas iesniedz revīzijas ziņojumus par tādu uzņēmumu gada pārskatiem vai konsolidētajiem pārskatiem, kuri reģistrēti minētā lēmuma II pielikumā uzskaitītajās trešās valstīs un kuru pārvedamie vērtspapīri ir tirgojami regulētā tirgū dalībvalstī, ir atbrīvoti no Direktīvas 2006/43/EK 45. panta prasībām attiecībā uz dažiem finanšu gadiem, ja tie iesniedz attiecīgās dalībvalsts kompetentajām iestādēm noteiktu informāciju.

(2)

Komisija ir novērtējusi Lēmuma 2011/30/ES II pielikumā minēto trešo valstu revidentu un revīzijas struktūru publiskās pārraudzības, kvalitātes nodrošināšanas, izmeklēšanas un sankciju sistēmas. Novērtēšana tika veikta ar Eiropas Revidentu grupas pārraudzības struktūras palīdzību, ņemot vērā Direktīvas 2006/43/EK 29., 30. un 32. pantā izklāstītos kritērijus, kuri reglamentē dalībvalstu revidentu un revīzijas uzņēmumu publiskās pārraudzības, kvalitātes nodrošināšanas, izmeklēšanas un sankciju sistēmas. Novērtēšanā konstatēts, ka Maurīcijā, Jaunzēlandē un Turcijā ir revidentu un revīzijas struktūru publiskās pārraudzības, kvalitātes nodrošināšanas, izmeklēšanas un sankciju sistēmas, kas atbilst prasībām, kuras līdzinās Direktīvas 2006/43/EK 29., 30. un 32. pantā izklāstītajām prasībām. Tāpēc ir lietderīgi šīs sistēmas uzskatīt par līdzvērtīgām dalībvalstu revidentu un revīzijas uzņēmumu publiskās pārraudzības, kvalitātes nodrošināšanas, izmeklēšanas un sankciju sistēmām.

(3)

Galvenais mērķis, kas būtu jāsasniedz attiecībā uz dalībvalstu un trešo valstu sadarbību attiecībā uz revidentu un revīzijas struktūru publiskās pārraudzības, kvalitātes nodrošināšanas, izmeklēšanas un sankciju sistēmām, ir sadarbības pušu savstarpēja paļāvība uz to pārraudzības sistēmām, pamatojoties uz sistēmu līdzvērtību.

(4)

Bermudu Salas, Kaimanu Salas, Ēģipte un Krievija ir izveidojušas vai patlaban veido revidentu un revīzijas struktūru publiskās pārraudzības, kvalitātes nodrošināšanas, izmeklēšanas un sankciju sistēmas. Tomēr, ņemot vērā šo sistēmu neseno izveidi, joprojām trūkst noteiktas informācijas, noteikumi nav pilnībā īstenoti, pārbaudes netiek veiktas vai sankcijas netiek piemērotas. Lai varētu veikt šo sistēmu turpmāku novērtējumu un pieņemt lēmumu par to līdzvērtību, no šīm trešām valstīm jāiegūst papildu informācija, lai labāk saprastu minētās sistēmas. Tādēļ ir lietderīgi pagarināt ar Lēmumu 2011/30/ES piešķirto pārejas periodu attiecībā uz revidentiem un revīzijas struktūrām, kas iesniedz revīzijas ziņojumus par tādu uzņēmumu gada pārskatiem vai konsolidētajiem pārskatiem, kuri reģistrēti šajās trešās valstīs un kuru pārvedamie vērtspapīri ir tirgojami regulētā tirgū dalībvalstī.

(5)

Lai aizsargātu ieguldītājus, revidentiem un revīzijas struktūrām, kas iesniedz revīzijas ziņojumus par tādu uzņēmumu gada pārskatiem vai konsolidētajiem pārskatiem, kuri ir reģistrēti Lēmuma 2011/30/ES II pielikumā uzskaitītajās trešās valstīs un kuru pārvedamie vērtspapīri ir tirgojami regulētā tirgū dalībvalstī, būtu jādod iespēja turpināt revīzijas darbības Savienībā bez reģistrācijas saskaņā ar Direktīvas 2006/43/EK 45. pantu papildu laikposmā no 2016. gada 1. augusta līdz 2018. gada 31. jūlijam, ja tie sniedz vajadzīgo informāciju. Tādā gadījumā šiem revidentiem un revīzijas struktūrām būtu jādod iespēja turpināt darbības saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts prasībām attiecībā uz revīzijas ziņojumiem par gada pārskatiem vai konsolidētajiem pārskatiem finanšu gadiem, kas sākas laikposmā no 2016. gada 1. augusta līdz 2018. gada 31. jūlijam. Šis lēmums neietekmē dalībvalstu pilnvaras šiem revidentiem un revīzijas struktūrām piemērot savas izmeklēšanas un sankciju sistēmas.

(6)

Komisija regulāri uzraudzīs norises uzraudzības un regulatīvā sadarbībā ar trešām valstīm. Lēmums piešķirt līdzvērtību vai pagarināt pārejas periodu neskar Komisijas iespēju jebkurā laikā pārskatīt lēmumu. Minētās pārskatīšanas rezultāts var būt līdzvērtīguma atzīšanas atsaukšana vai pārejas perioda pirmstermiņa izbeigšana. Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Lēmums 2011/30/ES.

(7)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Direktīvas 2006/43/EK 48. panta 1. punktu izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2011/30/ES groza šādi:

1)

lēmuma 1. pantam pievieno šādu trešo daļu:

“Direktīvas 2006/43/EK 46. panta 1. punkta piemērošanas vajadzībām turpmāk minēto trešo valstu revidentu un revīzijas struktūru publiskās pārraudzības, kvalitātes nodrošināšanas, izmeklēšanas un sankciju sistēmas atbilst prasībām, kuras uzskata par līdzvērtīgām minētās direktīvas 29., 30. un 32. panta prasībām attiecībā uz revīzijas pasākumiem saistībā ar gada vai konsolidētajiem pārskatiem par finanšu gadiem, sākot no 2016. gada 1. augusta:

1)

Maurīcija;

2)

Jaunzēlande;

3)

Turcija.”;

2)

lēmuma 2. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Dalībvalsts nepiemēro Direktīvas 2006/43/EK 45. pantu revidentiem un revīzijas struktūrām, kas iesniedz revīzijas ziņojumus par tādu uzņēmumu gada pārskatiem vai konsolidētajiem pārskatiem, kuri reģistrēti šā lēmuma II pielikumā uzskaitītajās trešās valstīs un kuru pārvedamie vērtspapīri ir tirgojami regulētā tirgū dalībvalstī Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/39/EK (*) 4. panta 1. punkta 14. apakšpunkta nozīmē attiecībā uz finanšu gadiem, kuri sākas laikposmā no 2010. gada 2. jūlija līdz 2018. gada 31. jūlijam, ja attiecīgais revidents vai revīzijas struktūra sniedz attiecīgās dalībvalsts kompetentajām iestādēm visu turpmāk minēto informāciju:

a)

attiecīgā revidenta vai revīzijas struktūras vārds un uzvārds/nosaukums, adrese un informācija par to juridisko struktūru;

b)

ja revidents vai revīzijas struktūra ir kāda revidentu/revīzijas struktūru tīkla daļa – šā tīkla apraksts;

c)

attiecīgajai revīzijai piemērotie revīzijas standarti un neatkarības prasības;

d)

revīzijas struktūras iekšējās kvalitātes kontroles sistēmas apraksts;

e)

ziņas par to, vai un kad pēdējo reizi veikta revidenta vai revīzijas struktūras kvalitātes nodrošināšanas pārbaude, un, ja vien šo informāciju nav sniegušas trešās valsts kompetentās iestādes, vajadzīgā informācija par pārbaudes rezultātu. Ja vajadzīgā informācija par pēdējās kvalitātes nodrošināšanas pārbaudes rezultātu nav publiskojama, dalībvalstu kompetentās iestādes to izmanto, ievērojot konfidencialitāti.

(*)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīva 2004/39/EK, kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Padomes Direktīvas 85/611/EEK un 93/6/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/12/EK un atceļ Padomes Direktīvu 93/22/EEK (OV L 145, 30.4.2004., 1. lpp.).”;"

3)

lēmuma II pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikuma tekstu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2016. gada 25. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja vietnieks

Valdis DOMBROVSKIS


(1)  OV L 157, 9.6.2006., 87. lpp.

(2)  Komisijas 2011. gada 19. janvāra Lēmums 2011/30/ES par dažu trešo valstu revidentu un revīzijas struktūru publiskās pārraudzības, kvalitātes nodrošināšanas, izmeklēšanas un sankciju sistēmu līdzvērtību un par pārejas periodu dažu trešo valstu revidentu un revīzijas struktūru revīzijas darbībām Eiropas Savienībā (OV L 15, 20.1.2011., 12. lpp.).


PIELIKUMS

“II PIELIKUMS

TREŠO VALSTU SARAKSTS

Bermudu Salas

Kaimanu Salas

Ēģipte

Krievija.”