2.7.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 178/18


PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2016/1070

(2016. gada 27. jūnijs)

par kontroles pasākumu piemērošanu vielai 1-fenil-2-(pirolidīn-1-il)-pentān-1-ons (α-pirolidīnvalerofenons jeb α-PVP)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2005/387/TI (2005. gada 10. maijs) par informācijas apmaiņu, riska novērtējumu un kontroli attiecībā uz jaunām psihoaktīvām vielām (1) un jo īpaši tā 8. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (2),

tā kā:

(1)

Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra paplašinātās Zinātniskās komitejas īpašajā sanāksmē saskaņā ar Lēmumu 2005/387/TI tika sagatavots riska novērtējuma ziņojums par jauno psihoaktīvo vielu 1-fenil-2-(pirolidīn-1-il)-pentān-1-ons (α-pirolidīnvalerofenons jeb α-PVP), un 2015. gada 27. novembrī tas tika iesniegts Komisijai un Padomei.

(2)

α-PVP ir spēcīgs psihostimulants, struktūras ziņā radniecīgs katinonam, pirovaleronam un metilēndioksipirovaleronam (MDPV), kuriem saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas 1971. gada Konvenciju par psihotropajām vielām piemēro kontroles pasākumus. α-PVP ir atklāta visās 28 dalībvalstīs, kā arī Turcijā un Norvēģijā, un informācija, kas iegūta, vielu konfiscējot, un savāktie paraugi liecina, ka tā lielākoties pieejama pulvera un tablešu veidā. Pieejamā informācija liecina, ka α-PVP vairāku kilogramu apjomā Savienības narkotiku tirgū ieved no Ķīnas un tad izplata visā Savienībā. Vienā dalībvalstī tika apturēta divu nelegālu ražotņu darbība, kas norāda uz to, ka arī Savienībā pastāv spējas ražot α-PVP.

(3)

Astoņas dalībvalstis ir ziņojušas pavisam par 115 nāves gadījumiem un 191 akūtas intoksikācijas gadījumu, kuros ir konstatēta α-PVP. Lielākoties α-PVP vai nu apzināti, vai neapzināti lieto kopā ar citām farmakoloģiski aktīvām vielām. α-PVP plašāka pieejamība un lietošana būtiski ietekmētu gan atsevišķu personu, gan visas sabiedrības veselību.

(4)

Pieejamie dati liecina, ka α-PVP lieto stimulantu lietotāji atpūtas vietās, kā arī augsta riska narkotiku lietotāji, ieskaitot tos, kuri injicē stimulantus un opioīdus, un ka viņu vidū var būt plaši izplatīta polinarkomānija. Ierobežoti dati pieejami par narkotiku lietošanas izplatību, ilgtermiņa sekām un sociālajiem riskiem, kas saistīti ar šo vielu.

(5)

Nav pieejama informācija un nav publicēti nekādi pētījumi, kur visaptverošā veidā būtu novērtēti ar α-PVP saistītie riski veselībai, proti, hronisks un akūts toksiskums, taču ir novērota ietekme uz dzīvniekiem, kura ir līdzīga kā citiem stimulantiem. Cilvēkiem novērotie nelabvēlīgie simptomi ietver tahikardiju, hipertermiju, svīšanu, uzbudinājumu, konvulsijas vai krampjus, konfūziju un agresiju. Preklīniskos pētījumos iegūtie dati liecina, ka α-PVP cilvēkiem varētu radīt pārdozēšanas un atkarības risku.

(6)

α-PVP nav iedibināta vai atzīta medicīniska lietojuma nedz cilvēkiem, nedz veterinārijā. Izņemot ar pašas vielas parādīšanos narkotiku tirgū saistīto izmantošanu analītiskos references materiālos un zinātniskos pētījumos par tās ķīmiju, farmakoloģiju un toksikoloģiju, nav norāžu, ka to izmantotu citām vajadzībām.

(7)

Kaut arī par α-PVP pieejami ierobežoti zinātniski pierādījumi, dokumentētie pierādījumi un informācija par riskiem, ko viela rada veselībai, proti, konstatētie nāves gadījumi un akūtā intoksikācija, ir pietiekams pamats, lai α-PVP visā Savienībā piemērotu kontroles pasākumus.

(8)

Tā kā sešpadsmit dalībvalstis saskaņā ar saviem tiesību aktiem, kas atbilst pienākumiem, kuri izriet no ANO 1971. gada Konvencijas par psihotropajām vielām, attiecībā uz α-PVP piemēro kontroles pasākumus, bet piecas dalībvalstis izmanto citus likumdošanas līdzekļus tās kontrolei, kontroles pasākumu piemērošana visā Savienībā ļautu izvairīties no šķēršļiem tiesībaizsardzības iestāžu un tiesu iestāžu pārrobežu sadarbībā un veicinātu aizsardzību no riskiem, ko varētu radīt vielas pieejamība un lietošana.

(9)

Ar Lēmumu 2005/387/TI Padomei tiek piešķirtas īstenošanas pilnvaras, lai tā Savienības līmenī ātri un pamatojoties uz ekspertīzi reaģētu uz jaunu psihoaktīvu vielu parādīšanos, ko konstatējušas un par ko ziņojušas dalībvalstis, piemērojot šīm vielām kontroles pasākumus visā Savienībā. Tā kā ir nodrošināti nosacījumi un procedūra, pēc kuriem sāk piemērot šādas īstenošanas pilnvaras, būtu jāpieņem īstenošanas lēmums, lai α-PVP piemērotu kontroli visā Savienībā.

(10)

Dānijai Lēmums 2005/387/TI ir saistošs, un tādēļ tā piedalās šā lēmuma, ar ko īsteno Lēmumu 2005/387/TI, pieņemšanā un piemērošanā.

(11)

Īrijai Lēmums 2005/387/TI ir saistošs, un tādēļ tā piedalās šā lēmuma, ar ko īsteno Lēmumu 2005/387/TI, pieņemšanā un piemērošanā.

(12)

Apvienotajai Karalistei Lēmums 2005/387/TI nav saistošs, un tādēļ tā nepiedalās šā lēmuma, ar ko īsteno Lēmumu 2005/387/TI, pieņemšanā, un Apvienotajai Karalistei tas nav saistošs un nav jāpiemēro,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Visā Savienībā attiecībā uz jauno psihoaktīvo vielu 1-fenil-2-(pirolidīn-1-il)pentān-1-ons (α-pirolidīnvalerofenanons jeb α-PVP) piemēro kontroles pasākumus.

2. pants

Dalībvalstis līdz 2017. gada 3. jūlijam veic vajadzīgos pasākumus saskaņā ar to valsts tiesībām, lai uz 1. pantā minēto jauno psihoaktīvo vielu attiecinātu kontroles pasākumus un kriminālsodus, kā paredzēts to tiesību aktos atbilstīgi to pienākumiem saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas 1971. gada Konvenciju par psihotropajām vielām.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šo lēmumu piemēro saskaņā ar Līgumiem.

Luksemburgā, 2016. gada 27. jūnijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M.H.P. VAN DAM


(1)  OV L 127, 20.5.2005., 32. lpp.

(2)  2016. gada 8. jūnija atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).