9.6.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 152/43


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2016/903

(2016. gada 8. jūnijs)

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 3. punktu par zirgu segu, kas piesūcināta ar permetrīnu un ko lieto, lai kontrolētu traucējošos kukaiņus zirga apkārtnē

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regulu (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (1) un jo īpaši tās 3. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

2015. gada 21. septembrī Īrija lūdza Komisiju saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 3. punktu pieņemt lēmumu par to, vai tirgū laista zirgu sega, ko izmanto zirgu un to apkārtnes aizsardzībai no kukaiņiem (dunduriem un sīvajām mušām), ir biocīds, apstrādāts izstrādājums vai arī ne viens, ne otrs.

(2)

Pamatojoties uz Īrijas iesniegto informāciju, zirgu sega sastāv no diviem atsevišķiem auduma slāņiem, no kuriem ārējais slānis ir piesūcināts ar permetrīnu, bet no zirgu ādas to šķir nepiesūcināts iekšējais slānis. Tiek apgalvots, ka apstrāde ar permetrīnu vēl vairāk uzlabo segas fiziskās aizsardzības funkciju pret traucējošiem kukaiņiem zirga apkārtnē, jo tie tiks iznīcināti, tiklīdz nosēdīsies uz segas ārējā slāņa.

(3)

Zirgu sega ir paredzēta tādu kukaiņu kontrolēšanai, kas atbilst kaitīgu organismu definīcijai, kā paredzēts Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 1. punkta g) apakšpunktā, jo tie var nelabvēlīgi ietekmēt dzīvniekus vai cilvēkus.

(4)

Saskaņā ar 3. panta 1. punkta a) apakšpunktu biocīda funkcija ir iznīcināt, atbaidīt, padarīt nekaitīgu jebkuru kaitīgu organismu, kavēt tā iedarbību vai uz to iedarboties citādā veidā.

(5)

Zirgu sega atbilst Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 2. punkta c) apakšpunktā sniegtajai izstrādājuma definīcijai, jo tai ir īpaša forma, virsma vai struktūra, kas nosaka tās funkcijas lielākā mērā nekā tās ķīmiskais sastāvs.

(6)

Sega atbilst Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 1. punkta l) apakšpunktā sniegtajai apstrādāta izstrādājuma definīcijai, jo permetrīns ir ar nolūku iestrādāts segā, lai kontrolētu kukaiņus zirga apkārtnē.

(7)

Tādēļ, lai noteiktu, vai tas ir apstrādāts izstrādājums vai biocīds, ir svarīgi noteikt, vai zirgu segai saskaņā ar apstiprinātajām Savienības vadlīnijām (2) dominē biocīdā funkcija.

(8)

Tā kā i) traucējošie kukaiņi zirga apkārtnē nav kaitīgi pašai segai; ii) permetrīna koncentrācija segā ir salīdzināma ar tā koncentrāciju biocīdos un ir augstāka nekā tā, ko izmanto, lai kontrolētu tekstilmateriālu kaitēkļus, kuri pārtiek no keratīna (3); iii) permetrīna iedarbības veids segā ir identisks biocīda iedarbības veidam; iv) produkta aprakstā lielāka nozīme ir piešķirta un galvenā uzmanība ir vērsta uz biocīdo funkciju kontrolēt kukaiņus, nevis uz citām zirgu segas funkcijām (it īpaši aizsardzība no aukstuma un UV starojuma), var uzskatīt, ka zirgu segai galvenokārt ir biocīda funkcija un tā atbilst biocīda produkta definīcijai, kā paredzēts Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 1. punkta a) apakšpunktā.

(9)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 2. panta 2. punktu ir svarīgi apsvērt, vai uz zirgu segu var attiekties Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/82/EK (4), ja sega atbilst minētās direktīvas 1. panta 2. punktā sniegtajai veterināro zāļu definīcijai.

(10)

Ja zirgu segu nav paredzēts lietot kā lokālas iedarbības insekticīdu un to neizmanto ar mērķi atjaunot, uzlabot vai pārveidot fizioloģiskas funkcijas, izraisot farmakoloģisku, imunoloģisku vai metabolisku iedarbību, vai lai noteiktu medicīnisku diagnozi zirgiem, kā arī ja netiek minēts, ka zirgu segai piemīt īpašības, kas spēj ārstēt vai novērst jebkādas zirgu slimības, bet tiek minēta spēja kontrolēt kukaiņus, kuri var atrasties zirga apkārtnē un var to traucēt, zirgu sega neatbilst Direktīvas 2001/82/EK 1. panta 2. punktā sniegtajai veterināro zāļu definīcijai un tādēļ ietilpst Regulas (ES) Nr. 528/2012 darbības jomā.

(11)

Tā kā 18. produkta veids saskaņā ar definīciju Regulas (ES) Nr. 528/2012 V pielikumā aptver produktus, kurus izmanto posmkāju (piemēram, kukaiņu, zirnekļveidīgo un vēžveidīgo) kontrolei, neizmantojot aizbaidīšanu vai piesaistīšanu, zirgu sega būtu pieskaitāma pie 18. produkta veida. Turklāt, tā kā permetrīnam netiek veikts novērtējums un tas nav apstiprināts (5) lietošanai 19. produkta veida biocīdos, attiecībā uz zirgu segu nevarētu apgalvot, ka tai piemīt jebkādas repelenta funkcijas.

(12)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Zirgu segu, kas piesūcināta ar permetrīnu, lai kontrolētu traucējošos kukaiņus zirga apkārtnē, neizmantojot aizbaidīšanu vai piesaistīšanu, uzskata par biocīdu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 1. punkta a) apakšpunktu, un tā atbilst 18. produkta veidam, kas definēts minētās regulas V pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2016. gada 8. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.

(2)  Norādījumi par bieži uzdotiem jautājumiem par apstrādātiem izstrādājumiem (11. jautājums) pieejami vietnē https://circabc.europa.eu/w/browse/d7363efd-d8fb-43e6-8036-5bcc5e87bf22.

(3)  Novērtējuma ziņojums par aktīvās vielas permetrīna novērtēšanu 18. produkta veidam (2.1.2.1. iedaļa. Informācija par paredzētā lietojuma jomu/uzdevumu un organismu(-iem), kas jākontrolē) pieejama vietnē http://dissemination.echa.europa.eu/Biocides/ActiveSubstances/1342-18/1342-18_Assessment_Report.pdf.

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 6. novembra Direktīva 2001/82/EK par Kopienas kodeksu attiecībā uz veterinārajām zālēm (OV L 311, 28.11.2001., 1. lpp.).

(5)  Komisijas 2014. gada 16. oktobra Īstenošanas regula (ES) Nr. 1090/2014, ar ko apstiprina permetrīnu kā esošu aktīvo vielu izmantošanai 8. un 18. produkta veida biocīdos (OV L 299, 17.10.2014., 10. lpp.).