22.4.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 106/26


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2016/629

(2016. gada 20. aprīlis),

ar ko dalībvalstīm atļauj pieņemt dažas atkāpes saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/68/EK par bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem

(izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 2229)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 24. septembra Direktīvu 2008/68/EK par bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem (1) un jo īpaši tās 6. panta 2. un 4. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.3. iedaļā un II pielikuma II.3. iedaļā ir ietverti saraksti ar valstu atkāpēm, kas ļauj ņemt vērā īpašus apstākļus attiecīgajās valstīs. Atsevišķas dalībvalstis ir pieprasījušas vairākas jaunas valsts atkāpes un vairākus atļauto atkāpju grozījumus.

(2)

Šīs atkāpes būtu jāatļauj.

(3)

Šādā nolūkā ir jāpielāgo I pielikuma I.3. iedaļa un II pielikuma II.3. iedaļa, tāpēc skaidrības labad ir lietderīgi tās pilnībā aizstāt.

(4)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Direktīva 2008/68/EK.

(5)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Bīstamo kravu pārvadājumu komiteja, kas izveidota ar Direktīvu 2008/68/EK,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Pielikumā uzskaitītajām dalībvalstīm ir atļauts īstenot šajā pielikumā ietvertās atkāpes attiecībā uz bīstamo kravu pārvadājumiem to teritorijā.

Minētās atkāpes piemēro bez diskriminācijas.

2. pants

Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.3. iedaļu un II pielikuma II.3. iedaļu groza saskaņā ar šā lēmuma pielikumu.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2016. gada 20. aprīlī

Komisijas vārdā –

Komisijas locekle

Violeta BULC


(1)  OV L 260, 30.9.2008., 13. lpp.


PIELIKUMS

Direktīvas 2008/68/EK I un II pielikumu groza šādi:

1)

I pielikuma I.3. iedaļu aizstāj ar šādu:

“I.3.   Valstu atkāpes

Dalībvalstīm atļautās atkāpes bīstamo kravu pārvadājumiem to teritorijā, pamatojoties uz Direktīvas 2008/68/EK 6. panta 2. punktu.

Atkāpju numerācija: RO–a/bi/bii–MS–nn

RO = autotransports

a/bi/bii = 6. panta 2. punkta a) apakšpunkts / b) apakšpunkta i) punkts / b) apakšpunkta ii) punkts

MS = dalībvalsts abreviatūra

nn = kārtas numurs

Pamatojums – Direktīvas 2008/68/EK 6. panta 2. punkta a) apakšpunkts

AT Austrija

RO–a–AT–1

Temats: Visu klašu kravas, izņemot 1., 6.2. un 7. klasi, nelielos daudzumos.

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļu: 3.4.

Direktīvas pielikuma saturs: Ierobežotā daudzumā iepakotu bīstamo kravu pārvadājumi.

Valsts tiesību akta saturs: Līdz 30 kg vai litriem bīstamo kravu, kas nav 0. vai 1. transporta kategorijas kravas, ja tās ir “LQ” iekšējā iepakojumā vai ADR atbilstīgā iepakojumā vai tad ja tādas kravas ir izturīgi priekšmeti, drīkst iepakot kopā kastēs, kas testētas un marķētas ar “X”.

Tiešajiem lietotājiem ir atļauts atvest šādas kravas no veikala un nogādāt tās atpakaļ veikalā, bet mazumtirgotājiem – nogādāt šādas kravas tiešajiem lietotājiem vai pārvadāt tās starp saviem veikaliem.

Ierobežojums vienai transporta vienībai ir 333 kg vai litri, atļautais perimetrs – 100 km.

Kastēm jābūt vienādi marķētām, un tām jāpievieno vienkāršotais pārvadājuma dokuments.

Piemēro tikai dažus kraušanas un kravu apstrādes noteikumus.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: —

Piezīmes:

Zaudē spēku: 2022. gada 30. jūnijā.

BE Beļģija

RO–a–BE–1

Temats: 1. klase – Nelieli daudzumi.

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļu: 1.1.3.6.

Direktīvas pielikuma saturs: Kalnrūpniecības sprāgstvielu daudzums, ko var pārvadāt ar parastu autotransporta līdzekli, saskaņā ar 1.1.3.6. ierobežots līdz 20 kg.

Valsts tiesību akta saturs: Uzņēmējiem, kuru noliktavas atrodas tālu no piegādes vietām, var atļaut pārvadāt ne vairāk kā 25 kg dinamīta vai jaudīgu sprāgstvielu un 300 detonatoru ar parastajiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem, ievērojot nosacījumus, kurus nosaka par sprāgstvielām atbildīgais dienests.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Article 111 de l'arreté royal du 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.

Zaudē spēku: 2020. gada 30. jūnijā.

RO–a–BE–2

Temats: Tādu neiztīrītu tukšu konteineru pārvadājumi, kuros bijuši dažādu klašu produkti.

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļu: 5.4.1.1.6.

Valsts tiesību akta saturs: Norāde pārvadājuma dokumentā “neiztīrīti tukši iepakojumi, kuros bijuši dažādu klašu produkti”.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Dérogation 6-97.

Piezīmes: Atkāpi reģistrējusi Komisija ar 21. numuru (saskaņā ar Direktīvas 94/55/EK 6. panta 10. punktu).

Zaudē spēku: 2020. gada 30. jūnijā.

RO–a–BE–3

Temats: RO–a–UK–4 pieņemšana.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route

Zaudē spēku: 2020. gada 30. jūnijā.

RO–a–BE–4

Temats: Atbrīvojums no visām ADR prasībām attiecībā uz ne vairāk kā 1 000 lietotu jonu dūmu detektoru pārvadājumiem valsts robežās no mājsaimniecībām uz pārstrādes iekārtām Beļģijā, izmantojot savākšanas punktus, kas paredzēti dūmu detektoru selektīvas savākšanas scenārijā.

Atsauce uz ADR: Visas prasības.

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļu:

Valsts tiesību akta saturs: Jonu dūmu detektoru izmantošana mājsaimniecībās no radioloģiskās kontroles viedokļa netiek regulēta, ja attiecīgā dūmu detektora tips ir apstiprināts. Šādu dūmu detektoru pārvadājumi līdz to tiešajiem lietotājiem arī ir atbrīvoti no ADR prasībām (skatīt 2.2.7.1.2.(d)).

Ar Direktīvu 2002/96/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem ir paredzēta selektīva lietotu dūmu detektoru savākšana to shēmas plašu pārstrādei un attiecībā uz jonu dūmu detektoriem – radioaktīvo vielu izņemšanai. Lai īstenotu šādu selektīvu dūmu detektoru savākšanu, tika izstrādāts scenārijs, lai rosinātu mājsaimniecības savus lietotos dūmu detektorus nogādāt savākšanas punktā, no kurienes tos varētu nogādāt uz pārstrādes iekārtām, dažreiz izmantojot arī otru savākšanas punktu vai pagaidu glabāšanas vietu.

Savākšanas punktos būs pieejami metāla iepakojumi, kuros katrā var iepakot līdz 1 000 dūmu detektoriem. No šiem punktiem šādu iepakojumu ar dūmu detektoriem kopā ar citiem atkritumiem var nogādāt uz pagaidu glabāšanas vietu vai pārstrādes iekārtām. Uz iepakojuma būs norādīts uzraksts “dūmu detektors”.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Selektīvas dūmu detektoru savākšanas scenārijs veido daļu no nosacījumiem attiecībā uz apstiprinātu instrumentu aizvākšanu, kas paredzēti karaļa 2001. gada 20. jūlija dekrēta 3.1.d.2. punktā: vispārējie noteikumi aizsardzībai pret radiāciju.

Piezīmes: Šī atkāpe ir vajadzīga, lai varētu īstenot lietotu jonu dūmu detektoru selektīvo savākšanu.

Zaudē spēku: 2020. gada 30. jūnijā.

DE Vācija

RO–a–DE–1

Temats: Vieglo automobiļu daļu, kas klasificētas 1.4G grupā, un dažu bīstamo kravu jaukta tipa iepakošana un iekļaušana jaukta sastāva kravā (n4).

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļu: 4.1.10. un 7.5.2.1.

Direktīvas pielikuma saturs: Noteikumi par jaukta tipa iepakošanu un iekļaušanu jaukta sastāva kravā.

Valsts tiesību akta saturs: ANO 0431 un ANO 0503 var iekļaut vienā kravā ar dažām bīstamām precēm (ražojumi, kas saistīti ar vieglo automobiļu ražošanu) konkrētos daudzumos, kuri uzskaitīti attiecīgajā atbrīvojumā. Nedrīkst pārsniegt daudzumu 1 000 (salīdzināms ar 1.1.3.6.4.).

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002. (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 28.

Piezīmes: Atkarībā no vietējā pieprasījuma jāparedz atbrīvojums, lai nodrošinātu ātru vieglo automobiļu rezerves daļu piegādi. Tā kā šie ražojumi ir ļoti dažādi, to glabāšana vietējās remontdarbnīcās nav plaši izplatīta.

Zaudē spēku: 2021. gada 30. jūnijā.

RO–a–DE–2

Temats: Atbrīvojums no prasības pēc pārvadājuma dokumenta un nosūtītāja deklarācijas par konkrētiem 1.1.3.6. punktā definētiem bīstamo kravu daudzumiem (n1).

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļu: 5.4.1.1.1. un 5.4.1.1.6.

Direktīvas pielikuma saturs: Pārvadājuma dokumenta saturs.

Valsts tiesību akta saturs: Visām klasēm, izņemot 7. klasi, pārvadājuma dokuments nav vajadzīgs, ja pārvadājamās kravas daudzums nepārsniedz 1.1.3.6. punktā norādīto daudzumu.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002. (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Piezīmes: Informāciju, kas sniegta uz iepakojumu marķējuma un etiķetēm, uzskata par pietiekamu pārvadājumiem valsts teritorijā, jo pārvadājuma dokuments ne vienmēr ir piemērots attiecībā uz vietējo piegādi.

Atkāpi reģistrējusi Komisija ar 22. numuru (saskaņā ar Direktīvas 94/55/EK 6. panta 10. punktu).

Zaudē spēku: 2021. gada 30. jūnijā.

RO–a–DE–3

Temats: Mērījumu standartu un degvielas sūkņu (tukšu, neiztīrītu) pārvadāšana.

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļu: Noteikumi attiecībā uz ANO numuriem 1202, 1203 un 1223.

Direktīvas pielikuma saturs: Iepakošana, marķēšana, dokumenti, pārvadāšanas un kravu apstrādes norādījumi, norādījumi autotransporta līdzekļu apkalpēm.

Valsts tiesību akta saturs: Piemērojamo noteikumu un papildnoteikumu specifikācija atkāpes piemērošanai; līdz 1 000 l: salīdzināmi ar tukšiem, neiztīrītiem iepakojumiem; virs 1 000 l: atbilstība konkrētiem noteikumiem attiecībā uz cisternām; tikai tukšu un neiztīrītu iepakojumu pārvadāšanai.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002. (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 24.

Piezīmes: Saraksts Nr. 7, 38, 38.a.

Zaudē spēku: 2021. gada 30. jūnijā.

RO–a–DE–5

Temats: Jauktās iepakošanas atļauja.

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļu: 4.1.10.4 MP2.

Direktīvas pielikuma saturs: Jauktās iepakošanas aizliegums.

Valsts tiesību akta saturs: 1.4.S, 2., 3. un 6.1. klasei; jauktās iepakošanas atļauja objektiem 1.4.S klasē (patronas mazkalibra ieročiem), aerosoliem (2. klase) un tīrīšanas un apstrādes materiāliem 3. un 6.1. klasē (uzskaitīti ANO numuri), kas tirgojami komplektos jauktajos iepakojumos II iepakojuma grupā un mazos daudzumos.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002. (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Piezīmes: Saraksts Nr. 30*, 30.a, 30.b, 30.c, 30.d, 30.e, 30.f, 30.g.

Zaudē spēku: 2021. gada 30. jūnijā.

DK Dānija

RO–a–DK–2

Temats: Iepakotu sprāgstvielu un iepakotu detonatoru autopārvadājumi ar vienu un to pašu autotransporta līdzekli.

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļu: 7.5.2.2.

Direktīvas pielikuma saturs: Noteikumi par jauktu iepakošanu.

Valsts tiesību akta saturs: Veicot bīstamo kravu autopārvadājumus, jāievēro ADR noteikumi.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. l.

Piezīmes: Pārvadājot sprāgstvielas no to uzglabāšanas vietas uz izmantošanas vietu un atpakaļ, praksē ir nepieciešama iespēja iepakot tās kopā ar detonatoriem vienā un tajā pašā autotransporta līdzeklī.

Ja Dānijas tiesību akti par bīstamo kravu pārvadājumiem tiks grozīti, Dānijas iestādes šādus pārvadājumus atļaus ar šādiem nosacījumiem:

1)

pārvadā ne vairāk kā 25 kg D grupas sprāgstvielu;

2)

pārvadā ne vairāk kā 200 B grupas detonatoru;

3)

detonatori un sprāgstvielas jāiepako atsevišķi ANO sertificētā iepakojumā saskaņā ar noteikumiem Direktīvā 2000/61/EK, ar ko groza Direktīvu 94/55/EK;

4)

attālumam starp iepakojumiem, kuros ir detonatori, un iepakojumiem, kuros ir sprāgstvielas, jābūt ne mazākam kā 1 metrs. Šādam attālumam jāsaglabājas pat pēc pēkšņas bremzēšanas. Iepakojumi, kuros ir sprāgstvielas, un iepakojumi, kuros ir detonatori, jānovieto tā, lai tos varētu cik iespējams ātri izkraut no transportlīdzekļa;

5)

jāievēro visi pārējie noteikumi par bīstamo kravu autopārvadājumiem.

Zaudē spēku: 2021. gada 30. jūnijā.

RO–a–DK–3

Temats: Tādu iepakojumu un priekšmetu autopārvadājumi, kuros ir noteiktu klašu bīstamu preču atkritumi vai atliekas un kuri savākti no mājsaimniecībām un uzņēmumiem, lai tos iznīcinātu.

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļu: 2., 3., 4.1., 5.1., 5.2., 5.4., 6., 8.1. un 8.2. daļa un nodaļa.

Direktīvas pielikuma saturs: Klasifikācijas noteikumi, īpaši noteikumi, iepakošanas noteikumi, nosūtīšanas procedūras, prasības attiecībā uz iepakojumu konstrukciju un testēšanu, vispārīgas prasības attiecībā uz transporta vienībām un aprīkojumu tajās un attiecībā uz apmācību.

Valsts tiesību akta saturs: Iekšējos iepakojumus un priekšmetus, kuros ir noteiktu klašu bīstamu preču atkritumi vai atliekas un kuri savākti no mājsaimniecībām vai uzņēmumiem nolūkā tos iznīcināt, var iepakot kopā noteiktos ārējos iepakojumos un/vai kopējā tarā un pārvadāt, ievērojot īpašas nosūtīšanas procedūras, tostarp izmantojot īpašus iepakošanas un marķēšanas ierobežojumus. Bīstamo preču daudzums iekšējā iepakojumā, ārējā iepakojumā un/vai transporta vienībā ir ierobežots.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3.

Piezīmes: Ja atkritumi ar bīstamu preču atliekām ir savākti no mājsaimniecībām un uzņēmumiem, lai nogādātu tos iznīcināšanai, atkritumu apsaimniekotājiem nav iespējams ievērot visas Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļā noteiktās prasības. Šādus atkritumus parasti satur iepakojumi, kas pārdoti mazumtirdzniecībā.

Zaudē spēku: 2019. gada 1. janvārī.

FI Somija

RO–a–FI–1

Temats: Bīstamo kravu pārvadājumi noteiktos daudzumos autobusos.

Juridiskais pamats: Direktīva 2008/68/EK, 6. panta 2. punkta a) apakšpunkts.

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļu: 1., 4. un 5. daļa.

Direktīvas pielikuma saturs: Atbrīvojumi, iepakošanas noteikumi, marķēšana un dokumentācija.

Valsts tiesību akta saturs:

Pasažieru autobusos kā kravu nelielos daudzumos drīkst pārvadāt konkrētas bīstamās preces, ja to kopējais daudzums nepārsniedz 200 kg. Privātpersona drīkst pārvadāt autobusā 1.1.3. iedaļā minētās bīstamās preces, ja tās ir mazumtirdzniecības iepakojumā un paredzētas personīgai lietošanai. Atkārtoti uzpildāmās tvertnēs iepildītu uzliesmojošu šķidrumu kopējais daudzums nedrīkst pārsniegt piecus litrus.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu:

Somijas Transporta drošības aģentūras noteikumi par bīstamo kravu autopārvadājumiem un valdības dekrēts par bīstamo kravu autopārvadājumiem (194/2002).

Zaudē spēku: 2021. gada 30. jūnijā.

RO–a–FI–2

Temats: Tukšo cisternu apraksts pārvadājuma dokumentā.

Juridiskais pamats: Direktīva 2008/68/EK, 6. panta 2. punkta a) apakšpunkts.

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļu: 5. daļa, 5.4.1.

Direktīvas pielikuma saturs:

Īpaši noteikumi par pārvadājumiem autocisternās vai transporta vienībās, kurām ir vairākas cisternas.

Valsts tiesību akta saturs:

Pārvadājot tukšas, neiztīrītas autocisternas vai transporta vienības, kurām ir viena vai vairākas cisternas, kas marķētas saskaņā ar 5.3.2.1.3. punktu, pēdējā pārvadātā viela, kas norādīta pārvadājuma dokumentā, var būt viela ar viszemāko uzliesmošanas temperatūru.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu:

Somijas Transporta drošības aģentūras noteikumi par bīstamo kravu autopārvadājumiem

Zaudē spēku: 2021. gada 30. jūnijā.

RO–a–FI–3

Temats: Sprāgstvielu pārvadāšanai paredzēto transporta vienību apzīmēšana ar transporta bīstamības zīmi un marķēšana.

Juridiskais pamats: Direktīva 2008/68/EK, 6. panta 2. punkta a) apakšpunkts.

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļu: 5.3.2.1.1.

Direktīvas pielikuma saturs: Noteikumi par marķēšanu ar vispārpieņemtu oranžu pazīšanas zīmi.

Valsts tiesību akta saturs:

Transporta vienību (parasti – kravas furgonu), kurās pārvadā sprāgstvielas nelielos daudzumos (maksimālā neto masa – 1 000 kg) uz akmeņlauztuvēm un darbu norises vietām, priekšgalā un aizmugurē var piestiprināt paraugā Nr. 1 paredzēto transporta bīstamības zīmi.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu:

Somijas Transporta drošības aģentūras noteikumi par bīstamo kravu autopārvadājumiem

Zaudē spēku: 2021. gada 30. jūnijā.

FR Francija

RO–a–FR–2

Temats: Tādu atkritumu pārvadājumi, kas rodas aprūpes nozarē un saistīti ar infekcijas draudiem un uz kuriem attiecas ANO 3291, un kuru masa nepārsniedz 15 kg.

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļu: A un B pielikums.

Valsts tiesību akta saturs: Atbrīvojums no ADR prasībām attiecībā uz tādu atkritumu pārvadājumiem, kas rodas aprūpes nozarē, var radīt infekcijas draudus un uz kuriem attiecas ANO 3291, un kuru masa nepārsniedz 15 kg.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 12.

Zaudē spēku: 2021. gada 30. jūnijā.

RO–a–FR–5

Temats: Bīstamu kravu pārvadājumi sabiedriskajos pasažieru transportlīdzekļos (18).

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļu: 8.3.1.

Direktīvas pielikuma saturs: Pasažieru un bīstamu kravu pārvadājumi.

Valsts tiesību akta saturs: Tādu 7. klasei nepiederošu bīstamu kravu pārvadājumi, kuras atļauts pārvadāt sabiedriskajos transportlīdzekļos kā rokas bagāžu: piemēro tikai tos noteikumus, kas attiecas uz paku iepakošanu, marķēšanu un etiķetēšanu un kas noteikti 4.1., 5.2. un 3.4. punktā.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I paragraphe 3.1.

Piezīmes: Rokas bagāžā atļauts pārvadāt tikai tādas bīstamas preces, kas paredzētas personīgai vai profesionālai pašu lietošanai. Pārnēsājamas gāzes tvertnes atļauts pārvadāt pacientiem ar elpošanas traucējumiem tādā daudzumā, kāds vajadzīgs vienam braucienam.

Zaudē spēku: 2022. gada 28. februārī.

RO–a–FR–6

Temats: Pašu veikti bīstamu kravu pārvadājumi nelielos daudzumos (18).

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļu: 5.4.1.

Direktīvas pielikuma saturs: Pienākums līdzi vest pārvadājuma dokumentu.

Valsts tiesību akta saturs: Uz 7. klasei nepiederošu bīstamu kravu pašu veiktiem pārvadājumiem nelielos daudzumos, kas nepārsniedz 1.1.3.6. punktā noteiktos ierobežojumus, neattiecas pienākums līdzi vest 5.4.1. punktā noteikto pārvadājuma dokumentu.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres annexe I, paragraphe 3.2.1.

Zaudē spēku: 2022. gada 28. februārī.

RO–a–FR–7

Temats: Bīstamas preces saturošu ķīmisku vielu, maisījumu un izstrādājumu paraugu autopārvadājumi tirgus uzraudzības nolūkā.

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļu: 1. līdz 9. daļa.

Direktīvas pielikuma saturs: Vispārīgi noteikumi, klasifikācija, īpaši noteikumi un izņēmumi attiecībā uz ierobežotā daudzumā iepakotu bīstamu preču pārvadāšanu, noteikumi attiecībā uz iepakojumu un tvertņu izmantošanu, nosūtīšanas procedūras, prasības par iepakojuma konstrukciju, noteikumi attiecībā uz transportēšanas apstākļiem, kravas apstrādi, iekraušanu un izkraušanu, prasības attiecībā uz transporta aprīkojumu un pārvadājumu darbībām, prasības attiecībā uz autotransporta līdzekļu konstrukciju un apstiprināšanu.

Valsts tiesību akta saturs: Bīstamas preces saturošu ķīmisku vielu, maisījumu un izstrādājumu paraugus, ko ved analizēšanai, veicot tirgus uzraudzības darbības, iepako kombinētajos iepakojumos. Tie atbilst noteikumiem attiecībā uz maksimālajiem daudzumiem iekšējos iepakojumos atkarībā no konkrētā bīstamās preces veida. Ārējais iepakojums atbilst prasībām, kas noteiktas cietām plastmasas kastēm (4H2, Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļas 6.1. nodaļa). Uz ārējā iepakojuma ir jābūt Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļas 3.4.7. sadaļā norādītajam marķējumam un tekstam “Paraugi analīzei” (franču valodā – “Echantillons destinés à l'analyse”). Ja šie noteikumi tiek ievēroti, uz pārvadājumu neattiecas Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļas noteikumi.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Arrêté du 12 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres

Piezīmes: Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļas 1.1.3. sadaļā noteiktais izņēmums neparedz tādu bīstamu preču paraugu vešanu analizēšanai, kurus ņēmušas kompetentās iestādes vai kuri ņemti to vārdā. Lai nodrošinātu tirgus efektīvu uzraudzību, Francija ir ieviesusi procedūru, kas pamatojas uz sistēmu bīstamas preces saturošu paraugu pārvadājumu drošības garantēšanai un ko piemēro ierobežotiem daudzumiem. Tā kā ne vienmēr ir racionāli piemērot A tabulas noteikumus, daudzuma ierobežojums attiecībā uz iekšējo iepakojumu ir definēts vairāk uz praktisko pielietojumu vērstā veidā.

Zaudē spēku: 2019. gada 1. janvārī.

HU Ungārija

RO–a–HU–1

Temats: RO–a–DE–2 pieņemšana.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Zaudē spēku: 2020. gada 30. janvārī.

RO–a–HU–2

Temats: RO–a–UK–4 pieņemšana.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Zaudē spēku: 2020. gada 30. janvārī.

IE Īrija

RO–a–IE–1

Temats: Atbrīvojums no ADR 5.4.0. punkta prasībām attiecībā uz pārvadājuma dokumentu tādu ADR 3. klases pesticīdu pārvadāšanai, kas uzskaitīti 2.2.3.3. punktā kā FT2 pesticīdi (uzliesmošanas temperatūra < 23 °C), un tādu ADR 6.1. klases pesticīdu pārvadāšanai, kas uzskaitīti 2.2.61.3. punktā kā T6 pesticīdi, kas ir šķidrā veidā (uzliesmošanas temperatūra ne mazāka kā 23 °C), ja pārvadājamo bīstamo kravu daudzumi nepārsniedz ADR 1.1.3.6. punktā noteiktos daudzumus.

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļu: 5.4.

Direktīvas pielikuma saturs: Nepieciešams pārvadājuma dokuments.

Valsts tiesību akta saturs: Pārvadājuma dokuments nav nepieciešams ADR 3. un 6.1. klases pesticīdu pārvadāšanai, ja pārvadājamās bīstamās kravas daudzums nepārsniedz ADR 1.1.3.6. punktā noteiktos daudzumus.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Regulation 82(9) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004”.

Piezīmes: Nevajadzīga, grūti izpildāma prasība šādu pesticīdu vietējiem pārvadājumiem un piegādei.

Zaudē spēku: 2021. gada 30. jūnijā.

RO–a–IE–4

Temats: Atbrīvojums no ADR 5.3., 5.4., 7. punkta un B pielikuma prasībām attiecībā uz (dzērieniem paredzētās) gāzes balonu pārvadājumiem, ja šos balonus pārvadā vienā un tajā pašā autotransporta līdzeklī ar dzērieniem (kuriem tos izmanto).

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļu: 5.3., 5.4., 7. punkts un B pielikums.

Direktīvas pielikuma saturs: Autotransporta līdzekļu marķējums, tajos nepieciešamā dokumentācija un noteikumi attiecībā uz transporta aprīkojumu un pārvadājumu darbībām.

Valsts tiesību akta saturs: Atbrīvojums no ADR 5.3., 5.4., 7. punkta un B pielikuma prasībām attiecībā uz dzērieniem paredzētās gāzes balonu pārvadājumiem, ja šos balonus pārvadā vienā un tajā pašā autotransporta līdzeklī ar dzērieniem (kuriem tos izmanto).

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Ierosinātais grozījums tiesību aktā Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Piezīmes: Galvenā darbība ir tādu dzērienu iepakojumu piegāde, kas nav vielas atbilstīgi ADR, kopā ar attiecīgo gāzu mazajiem baloniem mazos daudzumos.

Iepriekš saskaņā ar Direktīvas 94/55/EK 6. panta 10. punktu.

Zaudē spēku: 2021. gada 30. jūnijā.

RO–a–IE–5

Temats: Atbrīvojums attiecībā uz pārvadājumiem Īrijas teritorijā no konstrukcijas un testēšanas prasībām tvertnēm un no to izmantošanas noteikumiem, kas ietverti ADR 6.2. un 4.1. punktā, 2. klases gāzu baloniem un spiediena mucām, kas izmantotas multimodālajos pārvadājumos, tostarp pārvadājumos pa jūru, ja i) šie gāzes baloni un spiediena mucas ir konstruētas, testētas un izmantotas saskaņā ar IMDG kodeksu; ii) šos gāzes balonus un spiediena mucas atkārtoti neuzpilda Īrijā, bet faktiski tukšus nogādā atpakaļ multimodālā pārvadājuma sākuma valstī; un iii) šos gāzes balonus un spiediena mucas piegādā vietēji mazos daudzumos.

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļu: 1.1.4.2., 4.1. un 6.2.

Direktīvas pielikuma saturs: Noteikumi attiecībā uz ADR 2. klases gāzu baloniem un spiediena mucām, ko izmanto multimodālos pārvadājumos, tostarp pārvadājumos pa jūru, un šo ADR 2. klases gāzu balonu un spiediena mucu konstrukciju un testēšanu.

Valsts tiesību akta saturs: 4.1. un 6.2. punkta noteikumus nepiemēro 2. klases gāzes baloniem un spiediena mucām, ja i) šie gāzes baloni un spiediena mucas ir konstruētas un testētas saskaņā ar IMDG kodeksu; ii) šos gāzes balonus un spiediena mucas izmanto saskaņā ar IMDG kodeksu; iii) šie gāzes baloni un spiediena mucas ir nogādātas saņēmējam ar multimodālo pārvadājumu, tostarp pārvadājumu pa jūru; iv) šo gāzes balonu un spiediena mucu piegādi no multimodālā pārvadājuma (kas minēts iii)) saņēmēja tiešajam lietotājam veic tikai vienā pārvadājuma braucienā, ko pabeidz tajā pašā dienā; v) valsts teritorijā šos gāzes balonus un spiediena mucas atkārtoti neuzpilda, bet faktiski tukšas nogādā atpakaļ multimodālā pārvadājuma (kas minēts iii)) sākuma valstī; un vi) šos gāzes balonus un spiediena mucas piegādā vietēji valsts teritorijā mazos daudzumos.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Ierosinātais grozījums tiesību aktā Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Piezīmes: Šajos gāzes balonos un spiediena mucās esošo gāzu specifikācija ir tāda, kādu pieprasa tiešais lietotājs, un tādēļ ir nepieciešams tos importēt no reģioniem, kas ir ārpus ADR darbības reģiona. Pēc izlietošanas šie faktiski tukšie gāzes baloni un spiediena mucas ir jānogādā atpakaļ izcelsmes valstī, lai tos atkārtoti uzpildītu ar īpaši noteiktām gāzēm – tos nedrīkst atkārtoti uzpildīt Īrijā vai kādā no ADR darbības reģiona daļām. Lai gan tie neatbilst ADR noteikumiem, tie atbilst IMDG kodeksam un ir apstiprināti saskaņā ar to. Multimodālos pārvadājumus, kas sākas ārpus ADR darbības reģiona, ir paredzēts pabeigt importētāja telpās, no kurienes tas piegādā šos gāzes balonus un spiediena mucas tiešajam lietotājam, veicot vietējos pārvadājumus mazos daudzumos Īrijas teritorijā. Uz šiem pārvadājumiem Īrijas teritorijā attiektos grozītais Direktīvas 94/55/EK 6. panta 9. punkts.

Zaudē spēku: 2021. gada 30. jūnijā.

RO–a–IE–6

Temats: Atbrīvojums no dažām Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļas prasībām attiecībā uz tādu pirotehnikas izstrādājumu iepakojumu, marķējumu un etiķetēm, kuriem beidzies derīguma termiņš un kas Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļā klasificēti pēc 1. klases kodiem 1.3.G, 1.4.G un 1.4.S, piešķirot attiecīgo vielu identifikācijas numurus ANO 0092, ANO 0093, ANO 0191, ANO 0195, ANO 0197, ANO 0240, ANO 0312, ANO 0403, ANO 0404 ANO 0453, ANO 0505, ANO 0506 vai ANO 0507, un ko pārvadā mazos daudzumos (mazākos par 1.1.3.6. punktā noteiktajiem ierobežojumiem) līdz tuvākajai karaspēka daļai vai poligonam to iznīcināšanai.

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļu: 1., 2., 4., 5. un 6. daļa.

Direktīvas pielikuma saturs: Vispārīgi noteikumi Klasifikācija. Iepakošanas noteikumi. Noteikumi attiecībā uz sūtījumu. Iepakojuma konstrukcija un testēšana.

Valsts tiesību akta saturs: Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļas noteikumi par tādu pirotehnikas izstrādājumu iepakojumu, marķējumu un etiķetēm, kuriem beidzies derīguma termiņš un kuriem piešķirti ANO numuri ANO 0092, ANO 0093, ANO 0191, ANO 0195, ANO 0197, ANO 0240, ANO 0312, ANO 0403, ANO 0404 ANO 0453, ANO 0505, ANO 0506 vai ANO 0507, lai tos nogādātu līdz tuvākajai karaspēka daļai vai poligonam, netiek piemēroti, ja ir ievēroti Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļas vispārīgie iepakošanas noteikumi un pārvadājuma dokumentā ir iekļauta papildu informācija. Atkāpe attiecas tikai uz šādu pirotehnikas izstrādājumu, kam beidzies derīguma termiņš, vietējiem pārvadājumiem mazos daudzumos līdz tuvākajai karaspēka daļai vai poligonam to drošai iznīcināšanai.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: 2011. gada Noteikumu 57(f) un (g) S.I. 349.

Piezīmes: Jūras pirotehnikas izstrādājumu, kam beidzies derīguma termiņš, pārvadājumi mazos daudzumos, jo īpaši no izpriecu kuģu īpašniekiem un kuģu apgādātājiem, līdz karaspēka daļai vai poligonam to drošai iznīcināšanai ir radījuši grūtības, jo īpaši attiecībā uz iepakošanas prasībām. Atkāpe paredzēta vietējiem pārvadājumiem mazos daudzumos (mazākos par 1.1.3.6. punktā noteiktajiem daudzumiem), ietverot visus ANO numurus, kas piešķirti jūras pirotehnikas izstrādājumiem.

Zaudē spēku: 2020. gada 30. janvārī.

RO–a–IE–7

Temats: RO–a–UK–4 pieņemšana.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: —

Zaudē spēku: 2022. gada 30. jūnijā.

PT Portugāle

RO–a–PT–3

Temats: RO–a–UK–4 pieņemšana.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: —

Zaudē spēku: 2022. gada 30. janvārī.

SE Zviedrija

RO–a–SE–1

Temats: RO–a–FR–7 pieņemšana.

Juridiskais pamats: Direktīva 2008/68/EK, 6. panta 2. punkta a) apakšpunkts (Nelieli daudzumi).

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļu: 1. līdz 9. daļa.

Direktīvas konteksts:

Atsauce uz valsts tiesību aktu: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Piezīmes:

Zaudē spēku: 2022. gada 30. jūnijā.

UK Apvienotā Karaliste

RO–a–UK–1

Temats: Dažu tādu priekšmetu pārvadājumi, kuri satur materiālus, kas rada mazu radioaktīvu apdraudējumu, piemēram, pulksteņu, rokas pulksteņu, dūmu detektoru, kabatas kompasu pārvadājumi (E1).

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļu: Lielākā daļa ADR prasību.

Direktīvas pielikuma saturs: Prasības par 7. klases materiālu pārvadājumiem.

Valsts tiesību akta saturs: Pilnīgs atbrīvojums no valsts tiesību aktu noteikumu prasībām dažiem komercražojumiem, kuros ir ierobežots daudzums radioaktīva materiāla. (Spīdoša ierīce, kas paredzēta valkāšanai cilvēkam; katrā autotransporta līdzeklī vai dzelzceļa riteklī ne vairāk kā 500 dūmu detektori lietošanai sadzīvē, kuru individuālā aktivitāte nepārsniedz 40 kBq; vai katrā autotransporta līdzeklī vai dzelzceļa riteklī ne vairāk kā piecas gāzveida tritija gaismas ierīces, kuru individuālā aktivitāte nepārsniedz 10 GBq).

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d). The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(10).

Piezīmes: Šī atkāpe ir īstermiņa pasākums, kas vairs nebūs vajadzīgs, kad līdzīgi Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras (IAEA) noteikumu grozījumi būs iestrādāti ADR.

Zaudē spēku: 2021. gada 30. jūnijā.

RO–a–UK–2

Temats: Atbrīvojums no prasības par pārvadājuma dokumenta nepieciešamību konkrētiem bīstamo kravu (7. klasei nepiederošu) daudzumiem, kā definēts 1.1.3.6. punktā (E2).

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļu: 1.1.3.6.2 un 1.1.3.6.3.

Direktīvas pielikuma saturs: Atbrīvojumi no dažām prasībām attiecībā uz konkrētiem daudzumiem transporta vienībā.

Valsts tiesību akta saturs: Pārvadājuma dokuments nav vajadzīgs ierobežotiem daudzumiem, izņemot gadījumus, kad tie ir daļa no lielākas kravas.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(a).

Piezīmes: Šis atbrīvojums attiecas uz pārvadājumiem valsts teritorijā, ja pārvadājuma dokuments ne vienmēr ir piemērots, kad notiek vietējā piegāde.

Zaudē spēku: 2021. gada 30. jūnijā.

RO–a–UK–3

Temats: Atbrīvojums no prasības autotransporta līdzekļus, ar ko pārvadā materiālus ar zemu radioaktivitāti, aprīkot ar ugunsdzēšanas ierīcēm (E4).

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļu: 8.1.4.

Direktīvas pielikuma saturs: Prasība, lai autotransporta līdzekļi būtu aprīkoti ar ugunsdzēšanas ierīcēm.

Valsts tiesību akta saturs: Tiek atcelta prasība autotransporta līdzekļus aprīkot ar ugunsdzēšanas aparātiem, ja tiek pārvadāti tikai iepakojumi, uz kuriem attiecas izņēmumi (ANO 2908, 2909, 2910 un 2911).

Ierobežo prasības gadījumos, ja pārvadā tikai nelielu skaitu iepakojumu.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d).

Piezīmes: Praksē ugunsdzēšanas ierīces nav piemēroti vest līdzi, veicot pārvadājumus, uz kuriem attiecas ANO 2908, 2909, 2910, ANO 2911 un kurus bieži veic mazi autotransporta līdzekļi.

Zaudē spēku: 2021. gada 30. jūnijā.

RO–a–UK–4

Temats: Preču izplatīšana iekšējā iepakojumā mazumtirgotājiem vai lietotājiem (izņemot tās, kas atbilst 1., 4.2., 6.2. un 7. klasei) no vietējām piegādes noliktavām mazumtirgotājiem vai lietotājiem un no mazumtirgotājiem tiešajiem lietotājiem (N1).

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļu: 6.1.

Direktīvas pielikuma saturs: Iepakojumu konstrukcijas un testēšanas prasības.

Valsts tiesību akta saturs: Uz iepakojumiem nav jābūt RID/ADR vai ANO zīmei un tiem nav jābūt arī nekā citādi marķētiem, ja tajos ir preces, kā noteikts 3. grafikā.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(4) and Regulation 36 Authorisation Number 13.

Piezīmes: ADR prasības nav lietderīgas pārvadājuma pēdējiem posmiem no piegādes noliktavas mazumtirgotājam vai lietotājam vai no mazumtirgotāja tiešajam lietotājam. Šīs atkāpes mērķis ir atļaut izplatīt preču iekšējās tvertnes mazumtirdzniecībā kā vietējā piegādes cikla pēdējā posmā bez ārējā iepakojuma.

Zaudē spēku: 2021. gada 30. jūnijā.

RO–a–UK–5

Temats: Atļaut 1.1.3.6.3. punkta tabulā norādītajām 1. klases 1. un 2. kategorijas kravām atšķirīgus “maksimālos kopējos daudzumus vienā transporta vienībā” (N10).

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļu: 1.1.3.6.3. un 1.1.3.6.4.

Direktīvas pielikuma saturs: Atbrīvojumi, kas saistīti ar daudzumiem, ko pārvadā vienā transporta vienībā.

Valsts tiesību akta saturs: Paredzēti noteikumi par atbrīvojumiem ierobežota daudzuma un jaukta sastāva sprāgstvielu kravām.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13 and Schedule 5; reg. 14 and Schedule 4.

Piezīmes: Atļaut atšķirīgus daudzuma ierobežojumus 1. klases kravām, proti, “50” 1. kategorijai un “500” 2. kategorijai. Reizināšanas koeficients jaukta sastāva kravu aprēķināšanai 1. transporta kategorijai ir “20” un 2. transporta kategorijai – “2”.

Iepriekš saskaņā ar Direktīvas 94/55/EK 6. panta 10. punktu.

Zaudē spēku: 2021. gada 30. jūnijā.

RO–a–UK–6

Temats: Tādu sprāgstošu priekšmetu maksimālās neto masas palielinājums, kas pieļaujami EX/II transportlīdzekļos (N13).

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļu: 7.5.5.2.

Direktīvas pielikuma saturs: Pārvadāto sprāgstvielu un sprāgstošu priekšmetu daudzuma ierobežojumi.

Valsts tiesību akta saturs: Pārvadāto sprāgstvielu un sprāgstošu priekšmetu daudzuma ierobežojumi.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13, Schedule 3.

Piezīmes: Apvienotās Karalistes tiesību aktos II tipa transportlīdzekļiem 1.1.C, 1.1.D, 1.1.E un 1.1.J savietojamības grupā atļautā maksimālā neto masa ir 5 000 kg.

Daudzi 1.1.C, 1.1.D, 1.1.E un 1.1.J klases priekšmeti, ko pārvadā Savienībā, ir lieli vai apjomīgi, un to garums pārsniedz 2,5 metrus. Galvenokārt tie ir sprāgstoši priekšmeti militārām vajadzībām. EX/III transportlīdzekļu konstrukcijas ierobežojumu dēļ (noteikts, ka tiem jābūt slēgtiem transportlīdzekļiem) šādus priekšmetus ir ļoti grūti iekraut un izkraut. Lai brauciena sākumā un beigās veiktu iekraušanu un izkraušanu, dažiem priekšmetiem vajadzīgas specializētas iekraušanas un izkraušanas ierīces. Praksē šādas ierīces tiek lietotas reti. Apvienotajā Karalistē ekspluatācijā ir maz EX/III transportlīdzekļu, un nozarei rastos lielas grūtības, ja tiktu noteikts, ka jāuzbūvē papildu specializētie EX/III transportlīdzekļi šāda veida sprāgstvielu pārvadājumiem.

Apvienotajā Karalistē sprāgstvielas militārām vajadzībām galvenokārt pārvadā komercpārvadātāji, un tādējādi tie nevar izmantot Direktīvā 2008/68/EK noteikto atbrīvojumu attiecībā uz militārajiem autotransporta līdzekļiem. Lai pārvarētu šo problēmu, Apvienotajā Karalistē vienmēr ir bijis atļauts pārvadāt līdz 5 000 kg šādu priekšmetu ar EX/II transportlīdzekļiem. Pašreizējais ierobežojums ne vienmēr ir pietiekams, jo priekšmetā var būt vairāk nekā 1 000 kg sprāgstvielas.

Kopš 1950. gada notikuši tikai divi starpgadījumi (abi XX gadsimta 50. gados), kad sprāgušas sprāgstvielas, kuru svars pārsniedz 5 000 kg. Starpgadījumus izraisīja riepas aizdegšanās un pārkarsusi izplūdes sistēma, kuras dēļ aizdegās kravas pārsegs. Šie ugunsgrēki būtu varējuši izcelties arī tad, ja krava būtu bijusi mazāka. Šajos negadījumos nebija ne bojāgājušo, ne ievainoto.

Empīriska pieredze pierāda, ka pareizi iepakoti sprāgstoši priekšmeti nevarētu sprāgt, piemēram, autotransporta līdzekļu sadursmes dēļ. Pierādījumi no militārajiem ziņojumiem un no izmēģinājumu datiem par raķešu triecientestiem pierāda – lai kapsulas uzsprāgtu, trieciena ātrumam jāpārsniedz ātrums, ko rada 12 metru kritiena tests.

Pašlaik spēkā esošie drošības standarti netiktu ietekmēti.

Zaudē spēku: 2021. gada 30. jūnijā.

RO–a–UK–7

Temats: Atbrīvojums no uzraudzības prasībām maziem konkrētu 1. klases kravu daudzumiem (N12).

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļu: 8.4. un 8.5. S1(6).

Direktīvas pielikuma saturs: Uzraudzības prasības autotransporta līdzekļiem, kas pārvadā konkrētus bīstamo kravu daudzumus.

Valsts tiesību akta saturs: Paredz drošas novietošanas un uzraudzības iekārtas, bet neprasa, lai konkrētas 1. klases kravas tiktu uzraudzītas vienmēr, kā tas noteikts ADR 8.5. S1(6).

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 24.

Piezīmes: ADR uzraudzības prasības ne vienmēr ir lietderīgas valsts kontekstā.

Zaudē spēku: 2021. gada 30. jūnijā.

RO–a–UK–8

Temats: Ierobežojumu mazināšana attiecībā uz jaukta sastāva sprāgstvielu kravu pārvadājumiem un sprāgstvielu pārvadājumiem kopā ar citām bīstamajām kravām vagonos, autotransporta līdzekļos un konteineros (N4/5/6).

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļu: 7.5.2.1. un 7.5.2.2.

Direktīvas pielikuma saturs: Ierobežojumi dažu veidu jaukta sastāva kravām.

Valsts tiesību akta saturs: Valsts tiesību akti ir mazāk ierobežojoši attiecībā uz sprāgstvielu iekļaušanu jaukta sastāva kravās, ja šādus kravu pārvadājumus var veikt bez riska.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, Regulation 18.

Piezīmes: Apvienotā Karaliste vēlas atļaut dažas atkāpes no noteikumiem par sprāgstvielu pārvadājumiem kopā ar citām sprāgstvielām un sprāgstvielu pārvadājumiem kopā ar citām bīstamajām kravām. Visās atkāpēs būs noteikts vienas vai vairāku kravas sastāvdaļu daudzuma ierobežojums, un tās atļaus tikai tad, ja “veikti visi praktiski iespējamie pasākumi, lai novērstu to, ka sprāgstvielas nonāk saskarē ar jebkādām šādām kravām vai citādi tās apdraud, vai pašas tiek šādu kravu apdraudētas”.

Atkāpju piemēri, kuras Apvienotā Karaliste, iespējams, vēlēsies atļaut:

1.

Sprāgstvielas, kurām piešķirts ANO klasifikācijas numurs 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 vai 0361, drīkst pārvadāt tajā pašā transportlīdzeklī, kurā pārvadā bīstamās kravas, kurām piešķirts ANO klasifikācijas numurs 1942. Pārvadāšanai atļauto ANO 1942 daudzumu ierobežo, uzskatot to par 1.1.D sprāgstvielu.

2.

Sprāgstvielas, kurām piešķirts ANO klasifikācijas numurs 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 vai 0453, drīkst pārvadāt vienā transportlīdzeklī kopā ar 2. transporta kategorijas bīstamajām kravām (izņemot uzliesmojošas gāzes, infekciozas vielas un toksiskas vielas) vai 3. transporta kategorijas bīstamajām kravām, vai jebkādu šo kravu kombināciju, ja 2. transporta kategorijas bīstamo kravu kopējā masa vai tilpums nepārsniedz 500 kg vai litrus un šādu sprāgstvielu kopējā neto masa nepārsniedz 500 kg.

3.

Sprāgstvielas, kas ietilpst 1.4.G kategorijā, drīkst pārvadāt vienā transportlīdzeklī ar 2. transporta kategorijas uzliesmojošiem šķidrumiem un uzliesmojošam gāzēm vai 3. transporta kategorijas neuzliesmojošām, netoksiskām gāzēm, vai jebkādu šo vielu kombināciju, ja, saskaitot kopā, bīstamo kravu masa vai tilpums nepārsniedz 200 kg vai litrus un sprāgstvielu kopējā neto masa nepārsniedz 20 kg.

4.

Sprāgstošus priekšmetus, kuriem piešķirts ANO klasifikācijas numurs 0106, 0107 vai 0257, drīkst pārvadāt kopā ar D, E vai F savietojamības grupas sprāgstošiem priekšmetiem, kuru sastāvdaļas tie ir. Kopējais sprāgstvielu daudzums priekšmetos, kuriem piešķirts ANO numurs 0106, 0107 vai 0257, nepārsniedz 20 kg.

Zaudē spēku: 2021. gada 30. jūnijā.

RO–a–UK–9

Temats: Alternatīva oranžajām pazīšanas zīmēm, ar ko norāda uz maziem radioaktīvu materiālu sūtījumiem mazos autotransporta līdzekļos.

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļu: 5.3.2.

Direktīvas pielikuma saturs: Prasība piestiprināt oranžas pazīšanas zīmes pie maziem autotransporta līdzekļiem, ar ko pārvadā radioaktīvus materiālus.

Valsts tiesību akta saturs: Atļauj visas atkāpes, kas apstiprinātas saskaņā ar šo procedūru. Pieprasītā atkāpe:

Autotransporta līdzekļi vai nu:

a)

jāapzīmē ar transporta bīstamības zīmi saskaņā ar piemērojamajiem ADR 5.3.2. punkta noteikumiem; vai

b)

autotransporta līdzekļiem, ar ko pārvadā ne vairāk kā desmit iepakojumus, kuros ir materiāli, kas nav skaldmateriāli, vai kuros ir skaldmateriāli, izņemot radioaktīvus materiālus, un ja šo iepakojumu transporta indeksu summa nepārsniedz 3, var alternatīvi piestiprināt paziņojumu, kas atbilst valsts tiesību akta prasībām.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002, Regulation 5(4)(d).

Piezīmes:

Zaudē spēku: 2021. gada 30. jūnijā.

RO–a–UK–10

Temats: Tādu atkritumu pārvadājumi, kas rodas aprūpes nozarē un saistīti ar infekcijas draudiem un uz kuriem attiecas ANO 3291, un kuru masa nepārsniedz 15 kg.

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļu: Visi noteikumi.

Valsts tiesību akta saturs: Atbrīvojums no I pielikuma I.1. iedaļas prasībām attiecībā uz tādu atkritumu pārvadājumiem, kas rodas aprūpes nozarē un saistīti ar infekcijas draudiem un uz kuriem attiecas ANO 3291, un kuru masa nepārsniedz 15 kg.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Šo atkāpi paredzēts izdot saskaņā ar tiesību aktu The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2011.

Zaudē spēku: 2017. gada 1. janvārī.

Pamatojums – Direktīvas 2008/68/EK 6. panta 2. punkta b) apakšpunkta i) punkts

BE Beļģija

RO–bi–BE–4

Temats: Bīstamo kravu pārvadājumi cisternās, lai minētās kravas iznīcinātu sadedzinot.

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļu: 3.2.

Valsts tiesību akta saturs: Pieļaujot atkāpi no 3.2. punkta tabulas, ar īpašiem nosacījumiem atļauts lietot cisternkonteineru ar cisternas kodu L4BH cisternas L4DH vietā, lai pārvadātu šķidrumus, kas reaģē ar ūdeni, toksiskas vielas, III, ja nav norādīts citādi.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Dérogation 012002.

Piezīmes: Šos noteikumus drīkst izmantot tikai attiecībā uz bīstamu atkritumu pārvadājumiem mazā attālumā.

Zaudē spēku: 2020. gada 30. jūnijā.

RO–bi–BE–5

Temats: Atkritumu pārvadājumi uz atkritumu iznīcināšanas iekārtām.

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļu: 5.2., 5.4., 6.1. (iepriekšējie noteikumi: A5, 2X14, 2X12).

Direktīvas pielikuma saturs: Klasifikācija, marķēšana un prasības attiecībā uz iepakojumu.

Valsts tiesību akta saturs: Tā vietā, lai klasificētu atkritumus saskaņā ar ADR, atkritumi ir iedalīti dažādās grupās (uzliesmojoši šķīdinātāji, krāsas, skābes, baterijas utt.), lai izvairītos no bīstamām reakcijām vienā grupā. Prasības attiecībā uz iepakojuma konstrukciju ir mazāk ierobežojošas.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route

Piezīmes: Šo noteikumu var izmantot atkritumu pārvadājumiem mazos daudzumos uz iznīcināšanas iekārtām.

Zaudē spēku: 2020. gada 30. jūnijā.

RO–bi–BE–6

Temats: RO–bi–SE–5 pieņemšana.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route

Zaudē spēku: 2020. gada 30. jūnijā.

RO–bi–BE–7

Temats: RO–bi–SE–6 pieņemšana.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route

Zaudē spēku: 2020. gada 30. jūnijā.

RO–bi–BE–8

Temats: RO–bi–UK–2 pieņemšana.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route

Zaudē spēku: 2020. gada 30. jūnijā.

RO–bi–BE–9

Temats: RO–bi–SE–3 pieņemšana.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route

Zaudē spēku: 2018. gada 15. janvārī.

RO–bi–BE–10

Temats: Pārvadājumi ražošanas vietu tiešā tuvumā, tostarp pārvadājumi pa koplietošanas ceļiem.

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļu: A un B pielikums.

Direktīvas pielikuma saturs: A un B pielikums.

Valsts tiesību akta saturs: Atkāpes attiecas uz dokumentāciju, iepakojumu etiķetēm un marķējumu un autovadītāja apliecību.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route

Piezīmes: Šajā sarakstā ir sniegti atkāpju numuri valsts tiesību aktos, atļautie attālumi un attiecīgās bīstamās kravas.

2.-2001. atkāpe

:

300 m (3., 6.1. un 8. klases vielas) – zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā

6.-2004. atkāpe

:

ne vairāk kā 5 km (iepakotas ķīmiskās vielas) – zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā

7.-2005. atkāpe

:

koplietošanas ceļa šķērsošana (ANO 1202) – zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā

1.-2006. atkāpe

:

600 m (iepakotas ķīmiskās vielas) – zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā

13.-2007. atkāpe

:

8 km (iepakotas ķīmiskās vielas) – zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā

2.-2009. atkāpe

:

350 m (iepakotas ķīmiskās vielas) – zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā

3.-2009. atkāpe

:

ne vairāk kā 4,5 km (iepakotas ķīmiskās vielas) – zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā

5.-2009. atkāpe

:

ne vairāk kā 4,5 km (iepakotas ķīmiskās vielas) – zaudē spēku: 2015. gada 30. jūnijā

9.-2009. atkāpe

:

ne vairāk kā 20 km (2. klases vielas iepakojumā) – zaudē spēku: 2015. gada 9. septembrī

16.-2009. atkāpe

:

200 m (IBC) – zaudē spēku: 2018. gada 15. janvārī

Zaudē spēku: 2018. gada 15. janvārī.

DE Vācija

RO–bi–DE–1

Temats: Atbrīvojums no dažām norādēm pārvadājuma dokumentā (n2).

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļu: 5.4.1.1.1.

Direktīvas pielikuma saturs: Pārvadājuma dokumenta saturs.

Valsts tiesību akta saturs: Visām klasēm, izņemot 1. (izņemot 1.4.S), 5.2. un 7. klasi,

pārvadājuma dokumentā nav vajadzīga norāde:

a)

attiecībā uz vietējo piegādi – par kravas saņēmēju (izņemot gadījumus, kad krava ir pilna un kad brauc pa zināmu maršrutu);

b)

ja nepiemēro 1.1.3.6. punktu un ja autotransporta līdzeklis atbilst visiem A un B pielikuma noteikumiem – par iepakojumu apjomu un veidiem;

c)

tukšām, neiztīrītām tvertnēm pietiekams ir pārvadājuma dokuments par pēdējo kravu.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002. (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Piezīmes: Attiecīgajam satiksmes veidam nebūs praktiski piemērot visus noteikumus.

Atkāpi reģistrējusi Komisija ar 22. numuru (saskaņā ar Direktīvas 94/55/EK 6. panta 10. punktu).

Zaudē spēku: 2021. gada 30. jūnijā.

RO–bi–DE–3

Temats: Iepakotu bīstamo atkritumu pārvadājumi.

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļu: 1.–5.

Direktīvas pielikuma saturs: Klasifikācija, iepakojums un marķējums.

Valsts tiesību akta saturs: 2. līdz 6.1., 8. un 9. klase: bīstamo atkritumu kombinētā iepakošana un pārvadāšana iepakojumos un vidējās kravnesības konteineros (IBC); atkritumiem jābūt iepakotiem iekšējos iepakojumos (kā tie savākti) un sadalītiem īpašās atkritumu grupās (izvairīšanās no bīstamām reakcijām vienā atkritumu grupā); īpašu rakstisku norādījumu izmantošana attiecībā uz atkritumu grupām un izmantošana par pavadzīmi; sadzīves un laboratoriju atkritumu savākšana utt.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002. (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Piezīmes: Saraksts Nr. 6*.

Zaudē spēku: 2021. gada 30. jūnijā.

RO–bi–DE–4

Temats: RO–bi–BE–1 pieņemšana.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: —

Zaudē spēku: 2017. gada 1. janvārī.

RO–bi–DE–5

Temats: ANO 3343 (nitroglicerīna maisījums, desensibilizēts, šķidrs, uzliesmojošs, citādi nespecificēts, kurā nitroglicerīna masa nepārsniedz 30 %) vietējie pārvadājumi cisternkonteineros, atkāpjoties no Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļas 4.3.2.1.1. punkta.

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļu: 3.2., 4.3.2.1.1.

Direktīvas pielikuma saturs: Cisternkonteineru izmantošanas noteikumi.

Valsts tiesību akta saturs: Nitroglicerīna (ANO 3343) vietējie pārvadājumi cisternkonteineros nelielā attālumā atbilstīgi šādiem noteikumiem.

1.   Prasības attiecībā uz cisternkonteineriem

1.1.

Atļauts izmantot tikai tādus cisternkonteinerus, kas īpaši apstiprināti šādam nolūkam un kas visādā citādā ziņā atbilst konstrukcijas, aprīkojuma, konstrukcijas modeļa apstiprinājuma, testēšanas, marķēšanas un ekspluatācijas noteikumiem, kas uzskaitīti Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļas 6.8. nodaļā.

1.2.

Cisternkonteinera slēgmehānismam ir jābūt ar spiediena pazemināšanas sistēmu, kas atver uz augšu vērstu atveri ar izplūdes laukumu vismaz 135 cm2 (diametrs 132 mm), kad iekšējais spiediens sasniedz 300 kPa (3 bar) virs normāla spiediena. Minētā atvere pēc atvēršanas nedrīkst noslēgties. Kā drošības iekārtu var izmantot vienu vai vairākus drošības elementus ar vienu un to pašu aktivācijas veidu un atbilstošu spiediena pazemināšanas atveri. Drošības iekārtas konstrukcijas tipam ir jābūt sekmīgi veiktai tipa testēšanai un tipa apstiprināšanai, ko īstenojusi atbildīgā iestāde.

2.   Marķējums

Katrs cisternkonteiners ir no abām pusēm jāmarķē ar bīstamības zīmi atbilstoši 3. paraugam, kas norādīts Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļas 5.2.2.2.2. apakšiedaļā

3.   Ekspluatācijas noteikumi

3.1.

Ir jānodrošina, ka transportēšanas laikā nitroglicerīns ir vienmērīgi izvietots flegmatizatorā un ka nevar notikt sadalīšanās sastāvdaļās.

3.2.

Iekraušanas un izkraušanas laikā ir aizliegts atrasties transportlīdzeklī vai uz tā, izņemot, lai darbinātu iekraušanas un izkraušanas aprīkojumu.

3.3.

Izkraušanas vietā cisternkonteineri ir pilnīgi jāiztukšo. Ja tos nav iespējams pilnīgi iztukšot, tie pēc izkraušanas ir cieši jānoslēdz, līdz tos no jauna piepilda.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Atkāpe Ziemeļreina-Vestfālene.

Piezīmes: Tas attiecas uz vietējiem pārvadājumiem cisternkonteineros pa autoceļiem nelielā attālumā starp divām konkrētām ražošanas vietām, kad tā ir daļa no rūpnieciska procesa. Lai ražotu farmācijas produktu, no ražošanas vietas A uz ražošanas vietu B ar noteikumiem atbilstošiem autotransporta līdzekļiem 600 l cisternkonteineros nogādā II iepakojuma grupas uzliesmojošu sveķu šķīdumu (ANO 1866). Ražošanas vietā B tiek pievienots nitroglicerīna šķīdums un notiek samaisīšana, turpmākai izmantošanai iegūstot līmes maisījumu, kas satur nitroglicerīnu un ir desensibilizēts, šķidrs, uzliesmojošs, citādi nespecificēts, kurā nitroglicerīna masa nepārsniedz 30 % (ANO 3343). Šīs vielas pārvadājumi atpakaļ uz ražošanas vietu A arī notiek iepriekš minētajos cisternkonteineros, kurus attiecīgā iestāde ir īpaši pārbaudījusi un apstiprinājusi šai konkrētajai pārvadājumu darbībai un kuru cisternas kods ir L10DN.

Zaudē spēku: 2022. gada 30. jūnijā.

RO–bi–DE–6

Temats: RO–bi–SE–6 pieņemšana.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: § 1 Absatz 3 Nummer 1 der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB)

Zaudē spēku: 2021. gada 30. jūnijā.

RO–bi–DE–7

Temats: RO–bi–BE–10 pieņemšana.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu:

Zaudē spēku: 2021. gada 20. martā.

DK Dānija

RO–bi–DK–1

Temats: ANO 1202, 1203, 1223 un 2. klase – bez pārvadājuma dokumenta.

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļu: 5.4.1.

Direktīvas pielikuma saturs: Vajadzīgs pārvadājuma dokuments.

Valsts tiesību akta saturs: Piegādes vajadzībām pārvadājot 3. klases, ANO 1202, 1203 un 1223 minerāleļļas produktus un 2. klases gāzes (kravu piegādā diviem vai vairāk saņēmējiem un savāc atpakaļ nosūtītās preces līdzīgās situācijās), pārvadājuma dokuments nav vajadzīgs, ja rakstiskos norādījumos papildus ADR noteiktajai informācijai ir informācija par ANO numuru, nosaukumu un klasi.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Bekendtgørelse nr. 729 af 15.8.2001. om vejtransport af farligt gods.

Piezīmes: Iemesls, kādēļ vajadzīga minētā valsts atkāpe, ir elektronisko iekārtu attīstība, kas ļauj, piemēram, naftas uzņēmumiem izmantot šādas iekārtas, lai autotransporta līdzekļiem pastāvīgi pārraidītu informāciju par klientiem. Tā kā pārvadājuma sākumā šī informācija nav pieejama un to nosūta autotransporta līdzeklim brauciena laikā, tad pirms pārvadājuma uzsākšanas nav iespējams noformēt pārvadājuma dokumentus. Šādi pārvadājumi notiek ierobežotā teritorijā.

Uz Dāniju attiecas atkāpe no līdzīga noteikuma saskaņā ar Direktīvas 94/55/EK 6. panta 10. punktu.

Zaudē spēku: 2021. gada 30. jūnijā.

RO–bi–DK–2

Temats: RO–bi–SE–6 pieņemšana.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, ar grozījumiem.

Zaudē spēku: 2021. gada 30. jūnijā.

RO–bi–DK–3

Temats: RO–bi–UK–1 pieņemšana.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, ar grozījumiem.

Zaudē spēku: 2021. gada 30. jūnijā.

RO–bi–DK–4

Temats: Noteiktu klašu bīstamo kravu autopārvadājumi no mājsaimniecībām un uzņēmumiem uz netāliem atkritumu savākšanas punktiem vai starppārstrādes iekārtām nolūkā tās iznīcināt.

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļu: 1. līdz 9. daļa.

Direktīvas pielikuma saturs: Vispārīgi noteikumi, klasifikācijas noteikumi, īpaši noteikumi, iepakošanas noteikumi, nosūtīšanas procedūras, prasības attiecībā uz iepakojumu konstrukciju un testēšanu, noteikumi attiecībā uz pārvadāšanas apstākļiem, iekraušanu, izkraušanu un kravas apstrādi, prasības par autotransporta līdzekļu apkalpēm, aprīkojumu, ekspluatāciju un dokumentāciju un prasības attiecībā uz autotransporta līdzekļu konstrukciju un apstiprināšanu.

Valsts tiesību akta saturs: Bīstamas kravas no mājsaimniecībām un uzņēmumiem noteiktos apstākļos drīkst nogādāt uz netāliem atkritumu savākšanas punktiem vai starppārstrādes iekārtām nolūkā tās iznīcināt. Ir jāievēro dažādi noteikumi atkarībā no tā, kā notiek pārvadājumi un kādi ir ar tiem saistītie apdraudējumi, piemēram, bīstamo kravu daudzums iekšējā iepakojumā, ārējā iepakojumā un/vai transporta vienībā un tas, vai bīstamo kravu pārvadāšana ir vai nav uzņēmumu pamatdarbība.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3.

Piezīmes: Ja atkritumus, kas var saturēt bīstamu preču atliekas, no mājsaimniecībām un/vai uzņēmumiem nogādā uz netāliem atkritumu savākšanas punktiem nolūkā tos iznīcināt, atkritumu apsaimniekotājiem un uzņēmumiem nav iespējams ievērot visas Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļā noteiktās prasības. Šādi atkritumi parasti ir iepakojumi, kas sākotnēji ir pārvadāti saskaņā ar Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļas 1.1.3.1. c) apakšiedaļā noteikto izņēmumu un/vai pārdoti mazumtirdzniecībā. Tomēr 1.1.3.1. c) apakšiedaļā noteiktais izņēmums neattiecas uz atkritumu nogādāšanu uz atkritumu savākšanas punktiem, un Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļas 3.4. nodaļas noteikumi nav lietderīgi attiecībā uz atkritumu iekšējo iepakojumu pārvadājumiem.

Zaudē spēku: 2019. gada 1. janvārī.

EL Grieķija

RO–bi–EL–1

Temats: Atkāpe no drošuma prasībām piestiprinātām cisternām (autocisternām), kas reģistrētas līdz 2001. gada 31. decembrim, attiecībā uz dažu kategoriju bīstamo kravu vietējiem pārvadājumiem vai pārvadājumiem mazos daudzumos.

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļu: 1.6.3.6., 6.8.2.4.2., 6.8.2.4.3., 6.8.2.4.4. 6.8.2.4.5., 6.8.2.1.17.–6.8.2.1.22., 6.8.2.1.28., 6.8.2.2., 6.8.2.2.1., 6.8.2.2.2. punkts.

Direktīvas pielikuma saturs: Konstrukcijas, aprīkojuma, tipa apstiprinājuma, pārbaužu un testu prasības un marķējuma prasības attiecībā uz piestiprinātām cisternām (autocisternām), demontējamām cisternām un cisternkonteineriem, un maināmām cisternas veida virsbūvēm, kuru korpuss izgatavots no metālu materiāliem, un attiecībā uz baterijtransportlīdzekļiem un MEGC.

Valsts tiesību akta saturs: Pārejas noteikums: Piestiprinātas cisternas (autocisternas), demontējamas cisternas un cisternkonteinerus, kas pirmoreiz reģistrēti Grieķijā laikposmā no 1985. gada 1. janvāra līdz 2001. gada 31. decembrim, joprojām var izmantot. Šis pārejas noteikums attiecas uz autotransporta līdzekļiem, ar ko veic šādu bīstamu materiālu pārvadājumus (ANO: 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262, 3257). Tas paredzēts attiecībā uz pārvadājumiem mazos daudzumos vai vietējiem pārvadājumiem ar autotransporta līdzekļiem, kuri reģistrēti minētajā laika posmā. Šis pārejas noteikums būs spēkā attiecībā uz autocisternām, kas pielāgotas saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

1.

ADR punkti pārbaudēm un testiem: 6.8.2.4.2., 6.8.2.4.3., 6.8.2.4.4., 6.8.2.4.5., (ADR 1999: 211.151., 211.152., 211.153., 211.154.).

2.

Minimālais korpusa biezums cisternām, kam korpusa nodalījuma ietilpība ir līdz 3 500 litriem, ir 3 mm un cisternām, kuru nodalījumu ietilpība ir līdz 6 000 litriem, – vismaz 4 mm mazleģēta tērauda neatkarīgi no šķērssienu tipa un biezuma.

3.

Ja izmantots alumīnijs vai cits metāls, cisternām jāatbilst biezuma prasībām un citām tehniskajām specifikācijām, kas izriet no rasējumiem, kurus apstiprinājusi tās valsts vietējā iestāde, kurā tās bija reģistrētas iepriekš. Ja rasējumu nav, cisternām jāatbilst 6.8.2.1.17. (211.127) punkta prasībām.

4.

Cisternām jāatbilst prasībām, kas noteiktas punktā ar papildnumuru 211.128., 6.8.2.1.28. (211.129) 6.8.2.2. punktā ar 6.8.2.2.1. un 6.8.2.2.2. apakšpunktu (211.130, 211.131).

Precīzāk, autocisternas, kuru masa ir mazāka nekā 4 tonnas un kuras izmanto vienīgi gāzeļļas (ANO 1202) vietējiem pārvadājumiem, un kuras pirmo reizi reģistrētas līdz 2002. gada 31. decembrim, un kuru korpusa biezums ir mazāks nekā 3 mm, var izmantot vienīgi tad, ja tās pārveidotas saskaņā ar 211.127. (5)b4. (6.8.2.1.20.) punktu ar papildnumuru.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία (Konstrukcijas, aprīkojuma, pārbaužu un testu prasības attiecībā uz ekspluatācijā esošām piestiprinātām cisternām (autocisternām) un demontējamām cisternām dažu kategoriju bīstamajām kravām).

Zaudē spēku: 2017. gada 30. jūnijā.

RO–bi–EL–2

Temats: Atkāpe no bāzes autotransporta līdzekļu konstrukcijas prasībām attiecībā uz autotransporta līdzekļiem, kas paredzēti bīstamo kravu vietējiem pārvadājumiem un kas pirmo reizi reģistrēti līdz 2001. gada 31. decembrim.

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļu: 2001. gada ADR: 9.2., 9.2.3.2., 9.2.3.3.

Direktīvas pielikuma saturs: Bāzes autotransporta līdzekļu konstrukcijas prasības.

Valsts tiesību akta saturs: Atkāpe attiecas uz autotransporta līdzekļiem, kas paredzēti bīstamo kravu (ANO kategorijas 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262 un 3257) vietējiem pārvadājumiem un kas pirmo reizi reģistrēti līdz 2001. gada 31. decembrim.

Autotransporta līdzekļiem jāatbilst Direktīvas 94/55/EK B pielikuma 9. (9.2.1. līdz 9.2.6.) punkta prasībām ar šādiem izņēmumiem.

Atbilstība 9.2.3.2. punkta prasībām vajadzīga tikai tad, ja autotransporta līdzekļa ražotājs to aprīkojis ar bremžu pretbloķēšanas sistēmu; autotransporta līdzeklim ir jābūt aprīkotam ar 9.2.3.3.1. punktā definēto lēninātāju sistēmu, bet atbilstība 9.2.3.3.2. un 9.2.3.3.3. punkta prasībām nav obligāta.

Elektroenerģija tahogrāfam jānodrošina caur drošības barjeru, kas savienota tieši ar akumulatoru (papildnumurs 220 514), un ratiņu ass pacelšanas mehānisma elektroiekārtai jābūt uzstādītai tajā vietā, kur to sākotnēji uzstādījis autotransporta līdzekļa ražotājs, un tai jāatrodas piemērotā noslēgtā aizsargkorpusā (papildnumurs 220 517).

Konkrēti autocisternām, kuru maksimālā masa ir mazāka nekā 4 tonnas un ar kurām paredzēts veikt kurināmās dīzeļdegvielas (ANO 1202) vietējos pārvadājumus, jāatbilst 9.2.2.3., 9.2.2.6., 9.2.4.3. un 9.2.4.5. punkta prasībām, bet ne obligāti pārējo punktu prasībām.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Τεχνικές Προδιαγραφές ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων που διενεργούν εθνικές μεταφορές ορισμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων (Tehniskās prasības jau ekspluatācijā esošiem autotransporta līdzekļiem, kas paredzēti dažu kategoriju bīstamo kravu vietējiem pārvadājumiem).

Piezīmes: Salīdzinot ar jau reģistrēto autotransporta līdzekļu kopējo skaitu, attiecīgo autotransporta līdzekļu ir maz, turklāt tie ir paredzēti tikai vietējiem pārvadājumiem. Pieprasītās atkāpes veids, attiecīgo autotransporta līdzekļu skaits un pārvadājamās kravas veids nerada ceļu satiksmes drošības problēmas.

Zaudē spēku: 2016. gada 30. jūnijā.

ES Spānija

RO–bi–ES–2

Temats: Īpaša iekārta bezūdens amonjaka piegādei.

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļu: 6.8.2.2.2.

Direktīvas pielikuma saturs: Lai ārējo detaļu (caurules, sānu noslēgierīces) bojājuma gadījumā izvairītos no jebkādiem satura zudumiem, iekšējam noslēgvārstam un tā pamatnei jābūt aizsargātiem pret vītnes noraušanas risku ārējas ietekmes rezultātā vai tiem jābūt konstruētiem tā, lai izvairītos no šādas ietekmes. Uzpildes un izplūdes ierīcēm (tostarp atlokiem vai vītņu savienojumiem) un aizsargvāciņiem (ja tie ir) jābūt nodrošinātiem pret jebkuru nejaušu atvēršanos.

Valsts tiesību akta saturs: Cisternas, ko izmanto lauksaimniecības vajadzībām bezūdens amonjaka piegādei un pielietošanai un kas nodotas ekspluatācijā līdz 1997. gada 1. janvārim, var aprīkot ar ārējo, nevis iekšējo drošības armatūru, ja tā sniedz vismaz tādu pašu aizsardzību, kādu nodrošina cisternas sienas.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Real Decreto 97/2014. Anejo 1. Apartado 3.

Piezīmes: Līdz 1997. gada 1. janvārim tāda tipa cisternas, kas aprīkotas ar ārējo drošības armatūru, tika izmantotas vienīgi lauksaimniecībā, lai bezūdens amonjaku izlietu tieši uz lauka. Dažādas šāda tipa cisternas izmanto vēl pašlaik. Tās reti tiek pārvadātas pa autoceļiem uzpildītas, bet tās izmanto tikai lielās saimniecībās lauku minerālmēslošanai.

Zaudē spēku: 2022. gada 28. februārī.

FI Somija

RO–bi–FI–1

Temats: Sprāgstvielu pārvadājuma dokumentā norādāmās informācijas izmaiņas.

Juridiskais pamats: Direktīva 2008/68/EK, 6. panta 2. punkta a) apakšpunkts.

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļu: 5.4.1.2.1.a)

Direktīvas pielikuma saturs: Īpaši nosacījumi attiecībā uz 1. klasi.

Valsts tiesību akta saturs:

Pārvadājuma dokumentā ir pieļaujams norādīt detonatoru skaitu (1 000 detonatoru atbilst 1 kg sprāgstvielu), nevis sprāgstvielu faktisko neto masu.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu:

Somijas Transporta drošības aģentūras noteikumi par bīstamo kravu autopārvadājumiem

Piezīmes:

Informācija uzskatāma par pietiekamu pārvadājumiem valsts teritorijā. Šo atkāpi izmanto galvenokārt spridzināšanas darbiem attiecībā uz vietējiem pārvadājumiem mazos daudzumos.

Zaudē spēku: 2021. gada 30. jūnijā.

RO–bi–FI–3

Temats: RO–bi–DE–1 pieņemšana

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu:

Zaudē spēku: 2022. gada 28. februārī.

FR Francija

RO–bi–FR–1

Temats: Jūras pārvadājuma dokumenta izmantošana par pārvadājuma dokumentu īsiem braucieniem pēc kuģa izkraušanas.

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļu: 5.4.1.

Direktīvas pielikuma saturs: Informācija, kas jāiekļauj dokumentā, ko izmanto par bīstamo kravu pārvadājuma dokumentu.

Valsts tiesību akta saturs: Jūras pārvadājuma dokumentu izmanto par pārvadājuma dokumentu 15 km rādiusā.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 23-4.

Zaudē spēku: 2021. gada 30. jūnijā.

RO–bi–FR–3

Temats: Piestiprinātu sašķidrinātas naftas gāzes glabāšanas tvertņu pārvadājumi (18).

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļu: A un B pielikums.

Valsts tiesību akta saturs: Uz piestiprinātu sašķidrinātas naftas gāzes glabāšanas tvertņu pārvadājumiem attiecas īpaši noteikumi. Tie piemērojami tikai pārvadājumiem mazos attālumos.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 30.

Zaudē spēku: 2021. gada 30. jūnijā.

RO–bi–FR–4

Temats: RO–bi–UK–2 pieņemšana.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres.

Zaudē spēku: 2022. gada 30. janvārī.

HU Ungārija

RO–bi–HU–1

Temats: RO–bi–SE–3 pieņemšana.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Zaudē spēku: 2020. gada 30. janvārī.

IE Īrija

RO–bi–IE–3

Temats: Izņēmums, ar kuru atļauj bīstamo kravu iekraušanu un izkraušanu, uz ko attiecas īpašais noteikums CV1 7.5.11. vai S1 8.5. punktā, sabiedriskā vietā bez kompetento iestāžu īpašas atļaujas.

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļu: 7.5. un 8.5.

Direktīvas pielikuma saturs: Papildu noteikumi attiecībā uz kravu iekraušanu, izkraušanu un apstrādi.

Valsts tiesību akta saturs: Atkāpjoties no 7.5.11. vai 8.5. punktā paredzētajām prasībām, ir atļauts iekraut un izkraut bīstamās kravas sabiedriskā vietā bez kompetentās iestādes īpašas atļaujas.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Regulation 82(5) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Piezīmes: Ja šo noteikumu piemēro vietējiem pārvadājumiem valsts teritorijā, tas uzliek ļoti grūti izpildāmu slogu kompetentajām iestādēm.

Zaudē spēku: 2021. gada 30. jūnijā.

RO–bi–IE–6

Temats: Atbrīvojums no 4.3.4.2.2. punkta prasības, ar ko paredz, ka elastīgajām uzpildes un izplūdes caurulēm, kas nav pastāvīgi piestiprinātas autocisternas korpusam, pārvadājuma laikā jābūt tukšām.

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļu: 4.3.

Direktīvas pielikuma saturs: Autocisternu izmantošana.

Valsts tiesību akta saturs: Elastīgajām šļūtenēm (kopā ar tām pievienotajiem nostiprinātajiem cauruļvadiem), kuras pievienotas autocisternām, kas mazumtirdzniecībā piegādā naftas produktus, kuru vielas identifikācijas numuri ir ANO 1011, ANO 1202, ANO 1223, ANO 1863 un ANO 1978, autopārvadājuma laikā nav jābūt tukšām, ja ir veikti atbilstoši pasākumi, lai izvairītos no jebkuriem satura zudumiem.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Regulation 82(8) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Piezīmes: Elastīgajām šļūtenēm, ar kurām aprīkotas mājsaimniecību apgādes autocisternas, arī pārvadājuma laikā vienmēr jābūt pilnām. Izplūdes sistēma ir tā dēvētā “slapjās līnijas” sistēma, kurā ir nepieciešams, lai autocisternas skaitītājs un šļūtene būtu uzpildīti, lai nodrošinātu to, ka klients saņem pareizo produkta daudzumu.

Zaudē spēku: 2021. gada 30. jūnijā.

RO–bi–IE–7

Temats: Atbrīvojums no dažām ADR 5.4.0., 5.4.1.1.1. un 7.5.11. punktā paredzētajām prasībām par amonija nitrāta minerālmēslojuma ANO 2067 pārvadājumiem bez taras no ostām līdz saņēmējiem.

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļu: 5.4.0., 5.4.1.1.1. un 7.5.11.

Direktīvas pielikuma saturs: Prasība pēc atsevišķa pārvadājuma dokumenta, kurā norādīts pareizs konkrētās kravas kopējais daudzums katram pārvadājuma braucienam; un prasība, lai pirms un pēc brauciena autotransporta līdzeklis būtu iztīrīts.

Valsts tiesību akta saturs: Priekšlikums par atkāpi, lai atļautu izmaiņas ADR prasībās attiecībā uz pārvadājuma dokumentu un autotransporta līdzekļa tīrīšanu; lai ņemtu vērā praktiskās problēmas, kas saistītas ar pārvadājumiem bez taras no ostas līdz saņēmējam.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Ierosinātais grozījums tiesību aktā Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Piezīmes: ADR noteikumos paredzēts a) atsevišķs pārvadājuma dokuments, kurā norādīta konkrētajā kravas partijā pārvadātās bīstamās kravas kopējā masa, un b) īpašais nosacījums “CV24” par tīrīšanu pēc katras kravas partijas, ko pārvadā no ostas līdz saņēmējam tankkuģa izkraušanas laikā. Tā kā tas ir vietējais pārvadājums un ir saistīts ar tankkuģa izkraušanu, kas ietver daudzas autotransporta līdzekļa uzpildīšanas reizes (vienas dienas vai vairāku secīgu dienu laikā), pārvadājot vienu un to pašu vielu no tankkuģa līdz saņēmējam, vienotam pārvadājuma dokumentam, kurā norādīta aptuvena katras kravas partijas kopējā masa, vajadzētu būt pietiekamam un nebūtu jāpieprasa īpašais nosacījums “CV24”.

Zaudē spēku: 2021. gada 30. jūnijā.

RO–bi–IE–8

Temats: Bīstamo kravu pārvadājums no privātām telpām uz citu transportlīdzekli šo telpu tuvākajā apkārtnē vai pārvadājums no vienas privāto telpu daļas uz citu, kura atrodas tās tuvākajā apkārtnē, bet kuras nošķir koplietošanas ceļš.

Atsauce uz direktīvas pielikumu: Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma 1.1. iedaļa: A un B pielikums.

Direktīvas pielikuma saturs: Prasības bīstamo kravu autopārvadājumiem.

Valsts tiesību akta saturs: Noteikumu nepiemērošana gadījumos, kad transportlīdzekli izmanto bīstamo kravu pārvadāšanai:

a)

no privātām telpām uz citu transportlīdzekli šo telpu tuvākajā apkārtnē; vai

b)

no vienas privāto telpu daļas uz citu, kura atrodas tās tuvākajā apkārtnē, bet kuras nošķir koplietošanas ceļš,

ar nosacījumu, ka pārvadāšanu veic pa visīsāko ceļu.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: European Communities (Carriage of Dangerous Goods by Road and Use of Transportable Pressure Equipment) Regulations 2011 and 2013, Regulation 56.

Piezīmes: Ir iespējamas dažādas situācijas, kad kravas pārvadā starp divām privātu telpu daļām vai starp privātām telpām un saistītu transportlīdzekli, ko nošķir koplietošanas ceļš. Šāda pārvadāšana nav bīstamo kravu pārvadājumi parastajā izpratnē, tāpēc nav nepieciešamības piemērot uz bīstamo kravu pārvadājumiem attiecināmos noteikumus. Sk. arī RO–bi–SE–3 un RO–bi–UK–1.

Zaudē spēku: 2020. gada 30. janvārī.

NL Nīderlande

RO–bi–NL–13

Temats: 2015. gada programma bīstamo sadzīves atkritumu pārvadājumiem.

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļu: 1.1.3.6., 3.3., 4.1.4., 4.1.6., 4.1.8., 4.1.10., 5.1.2., 5.4.0., 5.4.1., 5.4.3., 6.1., 7.5.4., 7.5.7., 7.5.9., 8. un 9.

Direktīvas pielikuma saturs: Izņēmumi attiecībā uz noteiktiem daudzumiem; īpaši noteikumi; iepakojuma izmantošana; ārējā iepakojuma izmantošana; dokumentācija; iepakojuma konstrukcija un testēšana; kravas iekraušana, izkraušana un apstrāde; personāla komplektēšana; iekārtas; ekspluatācija; autotransporta līdzekļi un dokumentācija; autotransporta līdzekļu būve un apstiprināšana.

Valsts tiesību akta saturs: Noteikumi attiecībā uz savāktu nelielu bīstamo sadzīves atkritumu, kā arī uz uzņēmumu radīto bīstamo sadzīves atkritumu pārvadājumiem atbilstošā iepakojumā, kura ietilpība nepārsniedz 60 litrus. Tā kā parasti šādos gadījumos ir nelieli daudzumi un dažādām vielām ir atšķirīgas īpašības, pārvadājumu darbības nav iespējams veikt tā, lai tās pilnībā atbilstu ADR noteikumiem. Tādējādi saskaņā ar iepriekš minēto programmu ir paredzēts vienkāršots variants, kas atšķiras no vairākiem ADR noteikumiem.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: 2015. gada programma bīstamo sadzīves atkritumu pārvadājumiem.

Piezīmes: Programma tika izstrādāta, lai iedzīvotāji un uzņēmumi varētu nogādāt ķīmiskos atkritumus nelielos daudzumos vienā šim nolūkam paredzētā vietā. Tādējādi šīs vielas ir pārpalikumi, piemēram, krāsu pārpalikumi. Bīstamību samazina līdz minimumam, izvēloties attiecīgu transportlīdzekli un cita starpā izmantojot īpašus pārvadājumu elementus, kā arī apkārtējiem skaidri pamanāmas norādes “Nesmēķēt!” un dzeltenas mirgojošas gaismas. Būtiskākais jautājums attiecībā uz pārvadājumiem ir tas, lai tiktu garantēta drošība. To var panākt, piemēram, vielas pārvadājot hermētiski noslēgtos iepakojumos, lai novērstu to nonākšanu apkārtējā vidē vai toksisku tvaiku noplūdi vai uzkrāšanos transportlīdzeklī. Transportlīdzeklī ir ierīkoti nodalījumi, kuros var uzglabāt dažādu kategoriju atkritumus, nodrošinot tiem aizsardzību manevrēšanas laikā un aizsardzību pret nejaušu pārvietošanos, kā arī neparedzētu atvēršanos. Tajā pašā laikā, neraugoties uz nelielajiem atkritumu daudzumiem, pārvadātājam ir jābūt profesionālās kompetences sertifikātam, ņemot vērā iesaistīto vielu dažādās īpašības. Tā kā iedzīvotājiem trūkst zināšanu par bīstamības līmeņiem saistībā ar šīm vielām, būtu jānodrošina rakstiski norādījumi, kā paredzēts programmas pielikumā.

Zaudē spēku: 2021. gada 30. jūnijā.

PT Portugāle

RO–bi–PT–1

Temats: Pārvadājuma dokuments vielai ANO 1965.

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļu: 5.4.1.

Direktīvas pielikuma saturs: Prasības attiecībā uz pārvadājuma dokumentāciju.

Valsts tiesību akta saturs: Pārvadājuma dokumentā norādāmo oficiālo kravas nosaukumu, kā paredzēts RPE (Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada) 5.4.1. iedaļā, attiecībā uz komerciālām vajadzībām paredzēto butāna gāzi un propāna gāzi, kuras iekļautas kopējā pozīcijā “ANO Nr. 1965 ogļūdeņraža gāzu maisījums, sašķidrināta gāze, c.n.p.” un kuras pārvadā balonos, var aizstāt ar šādiem citiem tirdzniecības nosaukumiem:

 

“ANO 1965 butāns”, ja gāze ir maisījumos A, A01, A02 un A0, kā norādīts RPE 2.2.2.3. apakšiedaļā, un to pārvadā balonos;

 

“ANO 1965 propāns”, ja gāze ir maisījumā C, kā norādīts RPE 2.2.2.3. apakšiedaļā, un to pārvadā balonos.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Despacho DGTT 7560/2004, 16 April 2004, under Article 5, No 1, of Decreto-Lei No 267-A/2003 of 27 October.

Piezīmes: Tiek atzīts, ka ir svarīgi atvieglot uzņēmumiem bīstamo kravu pārvadājuma dokumentu aizpildīšanu, vienlaicīgi neietekmējot pārvadājumu drošību.

Zaudē spēku: 2021. gada 30. jūnijā.

RO–bi–PT–2

Temats: Tukšu, neiztīrītu cisternu un konteineru pārvadājuma dokumentācija.

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļu: 5.4.1.

Direktīvas pielikuma saturs: Prasības attiecībā uz pārvadājuma dokumentāciju.

Valsts tiesību akta saturs: Vedot atpakaļ tukšās cisternas un konteinerus, kuros tika pārvadātas bīstamās kravas, pārvadājuma dokumentu, kas minēts RPE 5.4.1. iedaļā, var aizstāt ar pārvadājuma dokumentu, kas izdots iepriekšējam braucienam, kurš tika veikts, lai attiecīgo kravu piegādātu.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: 2004. gada 28. jūlija Despacho DGTT 15162/2004 atbilstīgi 5. panta Nr. 1 27. oktobra tiesību aktā Decreto-Lei No 267-A/2003.

Piezīmes: Prasība, lai tādu tukšu cisternu un konteineru pārvadājumiem, kuros bijusi bīstama krava, būtu izdots pārvadājuma dokuments saskaņā ar RPE, atsevišķos gadījumos rada praktiskas grūtības, kuras var pēc iespējas samazināt, neietekmējot drošību.

Zaudē spēku: 2021. gada 30. jūnijā.

SE Zviedrija

RO–bi–SE–1

Temats: Bīstamo atkritumu pārvadājumi uz bīstamo atkritumu iznīcināšanas iekārtām.

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļu: 5. un 6. daļa.

Direktīvas pielikuma saturs: Iepakojumu konstrukcijas un testēšanas prasības.

Valsts tiesību akta saturs: Tādu iepakojumu transportēšanu, kuri satur bīstamus atkritumus, veic saskaņā ar ADR noteikumiem, un ir paredzēti tikai daži izņēmumi no tiem. Izņēmumi nav attiecināmi uz visu veidu vielām un priekšmetiem.

Galvenie izņēmumi ir šādi.

Mazus bīstamo atkritumu iepakojumus (kas sver mazāk nekā 30 kg) var iepakot iepakojumos, tostarp IBC un lielos iepakojumos, nenodrošinot atbilstību šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļas 6.1.5.2.1., 6.1.5.8.2., 6.5.6.1.2., 6.5.6.14.2., 6.6.5.2.1. un 6.6.5.4.3. apakšiedaļas noteikumiem. Iepakojumi, tostarp IBC un lielie iepakojumi, kas sagatavoti pārvadāšanai, nav jātestē ar mazā iekšējā iepakojuma reprezentatīvu paraugu.

Tas ir atļauts tad, ja:

iepakojumi, IBC un lielie iepakojumi atbilst tipam, kas testēts un apstiprināts atbilstoši šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļas 6.1., 6.5. vai 6.6. iedaļas piemērojamo noteikumu I vai II iepakojuma grupai,

mazajos iepakojumos ir absorbējošs materiāls, kas aiztur pārvadājuma laikā iztecējušu šķidrumu, kurš varētu nonākt ārējā iepakojumā, IBC vai lielajā iepakojumā, un

pārvadāšanai sagatavotu iepakojumu, IBC vai lielo iepakojumu bruto masa nepārsniedz atļauto bruto masu, kas norādīta I vai II iepakojuma grupas iepakojumu, IBC vai lielo iepakojumu ANO konstrukcijas tipa marķējumā, un

pārvadājuma dokumentā ir iekļauts šāds teikums: “Iepakots saskaņā ar ADR-S 16. daļu.”

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: S papildinājums – Īpaši noteikumi bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem ar autotransportu, kas pieņemti saskaņā ar Bīstamo kravu pārvadājumu aktu.

Piezīmes: Šīs direktīvas I pielikuma I.1. iedaļas 6.1.5.2.1., 6.1.5.8.2., 6.5.6.1.2., 6.5.6.14.2., 6.6.5.2.1. un 6.6.5.4.3. apakšiedaļas ir grūti piemērojamas, jo iepakojumi, IBC un lielie iepakojumi jātestē ar reprezentatīvu paraugu no atkritumiem, kuru veidu ir grūti iepriekš paredzēt.

Zaudē spēku: 2021. gada 30. jūnijā.

RO–bi–SE–2

Temats: Kravas nosūtītāja nosaukums/vārds, uzvārds un adrese pārvadājuma dokumentā.

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļu: 5.4.1.1.

Direktīvas pielikuma saturs: Pārvadājuma dokumentā norādāmā vispārīgā informācija.

Valsts tiesību akta saturs: Valsts tiesību aktā noteikts, ka kravas nosūtītāja nosaukums/vārds, uzvārds un adrese nav jānorāda, ja kā piegādes sistēmas daļa tiek vesti atpakaļ tukši, neiztīrīti iepakojumi.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Piezīmes: Tukšos, neiztīrītos iepakojumos, ko ved atpakaļ, lielākoties vēl ir mazs daudzums bīstamo kravu.

Šo atkāpi nozarē galvenokārt izmanto, vedot atpakaļ tukšas, neiztīrītas gāzes tvertnes apmaiņā pret pilnām.

Zaudē spēku: 2021. gada 30. jūnijā.

RO–bi–SE–3

Temats: Bīstamo kravu pārvadājumi ražošanas vietas(-u) tiešā tuvumā, tostarp pārvadājumi pa koplietošanas ceļiem no vienas ražošanas vietas daļas uz citu.

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļu: A un B pielikums.

Direktīvas pielikuma saturs: Prasības bīstamo kravu pārvadājumiem pa koplietošanas ceļiem.

Valsts tiesību akta saturs: Pārvadājumi ražošanas vietas(-u) tiešā tuvumā, tostarp pārvadājumi pa koplietošanas ceļiem no vienas ražošanas vietas daļas uz citu. Atkāpes attiecas uz iepakojumu etiķetēm un marķējumu, pārvadājuma dokumentiem, autovadītāja apliecību un apstiprinājuma sertifikātu saskaņā ar 9. punktu

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Piezīmes: Vairākos gadījumos bīstamās kravas pārved uz telpām, kas atrodas koplietošanas ceļa otrā pusē. Šāda veida pārvadājumi nav bīstamo kravu pārvadājumi pa privātu ceļu, un tādēļ tos nevar saistīt ar attiecīgajām prasībām. Sal. arī ar Direktīvas 96/49/EK 6. panta 14. punktu.

Zaudē spēku: 2021. gada 30. jūnijā.

RO–bi–SE–4

Temats: Iestāžu konfiscēto bīstamo kravu pārvadājumi.

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļu: A un B pielikums.

Direktīvas pielikuma saturs: Prasības bīstamo kravu autopārvadājumiem.

Valsts tiesību akta saturs: Atkāpes no noteikumiem var atļaut, ja to pamatā ir iemesli, kas saistīti ar darba aizsardzību, izkraušanas riskiem, pierādījumu sniegšanu utt.

Atkāpes no noteikumiem atļauj tikai tad, ja normālos pārvadāšanas apstākļos tiek nodrošināts pietiekams drošības līmenis.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Piezīmes: Šīs atkāpes var piemērot tikai iestādes, kas konfiscējušas bīstamās kravas.

Šī atkāpe ir paredzēta vietējiem pārvadājumiem, piemēram, tādu policijas konfiscētu kravu kā sprāgstvielu vai zagtas mantas pārvadājumiem. Problēma, kas saistīta ar šā veida kravām, ir tāda, ka tās ir ļoti grūti klasificēt. Turklāt krava bieži vien nav iepakota, marķēta vai etiķetēta atbilstīgi ADR prasībām. Policija katru gadu veic vairākus simtus šādu pārvadājumu. Kontrabandas alkohols jāpārved no vietas, kur tas konfiscēts, uz pierādījumu uzglabāšanas telpām un pēc tam uz iznīcināšanas vietu; turklāt abas minētās vietas var atrasties diezgan tālu viena no otras. Pieļaujamās atkāpes ir šādas: a) katram iepakojumam nav vajadzīga etiķete; un b) nav jāizmanto apstiprināts iepakojums. Tomēr uz katra paliktņa, uz kura ir šādi iepakojumi, jābūt pareizām etiķetēm. Jāievēro visas pārējās prasības. Katru gadu notiek apmēram 20 šādi pārvadājumi.

Zaudē spēku: 2021. gada 30. jūnijā.

RO–bi–SE–5

Temats: Bīstamo kravu pārvadājumi ostās un to tiešā tuvumā.

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļu: 8.1.2., 8.1.5., 9.1.2.

Direktīvas pielikuma saturs: Transporta vienībai vajadzīgie dokumenti; katra transporta vienība, kas pārvadā bīstamās kravas, jāaprīko ar īpašu aprīkojumu; autotransporta līdzekļu atbilstības apstiprinājums.

Valsts tiesību akta saturs:

Transporta vienībā nav jābūt dokumentiem (izņemot autovadītāja apliecību).

Transporta vienība nav jāaprīko ar 8.1.5. punktā norādīto aprīkojumu.

Traktoriem nav vajadzīgs apstiprinājuma sertifikāts.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Piezīmes: Sal. ar Direktīvas 96/49/EK 6. panta 14. punktu.

Zaudē spēku: 2021. gada 30. jūnijā.

RO–bi–SE–6

Temats: Inspektoru ADR apmācības sertifikāts.

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļu: 8.2.1.

Direktīvas pielikuma saturs: Autotransporta līdzekļu vadītājiem jāapmeklē apmācība.

Valsts tiesību akta saturs: Inspektoriem, kas veic autotransporta līdzekļa ikgadējo tehnisko apskati, nav jāapmeklē 8.2. punktā minētā apmācība, un tiem nav vajadzīgs arī ADR apmācības sertifikāts.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Piezīmes: Dažos gadījumos, kad veic autotransporta līdzekļu tehnisko apskati, tajos var būt bīstamas kravas, piem., neiztīrītas, tukšas cisternas.

Prasības, kas ietvertas 1.3. un 8.2.3. punktā, joprojām turpina piemērot.

Zaudē spēku: 2021. gada 30. jūnijā.

RO–bi–SE–7

Temats: ANO 1202, 1203 un 1223 vietējā piegāde autocisternās.

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļu: 5.4.1.1.6., 5.4.1.4.1.

Direktīvas pielikuma saturs: Tukšu, neiztīrītu cisternu un cisternkonteineru apraksts atbilst 5.4.1.1.6. punktam. Citos dokumentos var ierakstīt vairāku kravas saņēmēju nosaukumu/vārdu, uzvārdu un adresi.

Valsts tiesību akta saturs: Tukšu, neiztīrītu cisternu un cisternkonteineru pārvadājuma dokumentā nav vajadzīgs apraksts, kas atbilst 5.4.1.1.6. punktam, ja iekraušanas plānā ierakstītais vielas daudzums ir “0”. Autotransporta līdzeklī esošajos dokumentos nav jābūt kravas saņēmēju nosaukumam/vārdam, uzvārdam un adresei.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Zaudē spēku: 2021. gada 30. jūnijā.

RO–bi–SE–9

Temats: Vietējie pārvadājumi, kas saistīti ar vietām, kur notiek lauksaimnieciska darbība vai būvniecība.

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļu: 5.4., 6.8. un 9.1.2.

Direktīvas pielikuma saturs: Pārvadājuma dokuments; cisternu konstrukcija; apstiprinājuma sertifikāts.

Valsts tiesību akta saturs: Vietējiem pārvadājumiem, kas saistīti ar vietām, kur notiek lauksaimnieciska darbība vai būvniecība, nav jāatbilst dažiem noteikumiem:

a)

nav vajadzīga bīstamo kravu deklarācija;

b)

joprojām var izmantot tādas vecākas cisternas/konteinerus, kuru uzbūve neatbilst 6.8. punktam, bet atbilst vecākiem valsts tiesību aktiem, un kuri ir pierīkoti strādnieku vagoniņiem;

c)

vecākas autocisternas, kas neatbilst 6.7. vai 6.8. punkta prasībām un ko paredzēts izmantot vielu ANO 1268, 1999, 3256 un 3257 pārvadājumiem, un kam ir ceļa virsmas pārklājuma veidošanas iekārta vai tādas nav, joprojām var izmantot vietējiem pārvadājumiem un tiešā tuvumā vietām, kur notiek ceļa darbi;

d)

nav vajadzīgi apstiprinājuma sertifikāti strādnieku vagoniņiem un autocisternām, kam ir ceļa virsmas pārklājuma veidošanas iekārta vai tādas nav.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Piezīmes: Strādnieku vagoniņš ir sava veida dzīvojamā piekabe strādniekiem, tajā ir strādnieku istaba, un tam ir pierīkota neapstiprināta cisterna/konteiners dīzeļdegvielai, ko izmanto mežsaimniecības traktoru darbināšanai.

Zaudē spēku: 2021. gada 30. jūnijā.

RO–bi–SE–10

Temats: Sprāgstvielu pārvadājumi cisternās.

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļu: 4.1.4.

Direktīvas pielikuma saturs: Sprāgstvielas drīkst iepakot vienīgi saskaņā ar 4.1.4. punktu.

Valsts tiesību akta saturs: Valsts kompetentā iestāde apstiprinās autotransporta līdzekļus, kas paredzēti sprāgstvielu pārvadājumiem cisternās. Pārvadāt cisternās ir atļauts tikai tās sprāgstvielas, kas uzskaitītas noteikumos, vai ja ir īpaša kompetentās iestādes atļauja.

Autotransporta līdzekļiem, kuros iekrautas sprāgstvielas cisternās, jābūt marķētiem un etiķetētiem saskaņā ar 5.3.2.1.1., 5.3.1.1.2. un 5.3.1.4. punktu. Transporta vienībā bīstamā krava drīkst būt tikai vienā autotransporta līdzeklī.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: S papildinājums – Īpaši noteikumi bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem ar autotransportu, kas pieņemti saskaņā ar Bīstamo kravu pārvadājumu aktu un Zviedrijas noteikumiem SÄIFS 1993:4.

Piezīmes: Šos noteikumus piemēro tikai iekšzemes pārvadājumiem un tad, ja pārvadājums ir lielākoties vietējs. Šie noteikumi bija spēkā pirms Zviedrijas pievienošanās Eiropas Savienībai.

Tikai divas uzņēmējsabiedrības veic sprāgstvielu pārvadājumus ar autocisternām. Tuvākajā nākotnē paredzama pāreja uz emulsijām.

Iepriekšējā atkāpe Nr. 84.

Zaudē spēku: 2021. gada 30. jūnijā.

RO–bi–SE–11

Temats: Autovadītāja apliecība.

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļu: 8.2.

Direktīvas pielikuma saturs: Prasības attiecībā uz autotransporta līdzekļa apkalpes apmācību.

Valsts tiesību akta saturs: Autovadītāju apmācība nav atļauta ne ar vienu no 8.2.1.1. punktā norādītajiem autotransporta līdzekļiem.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: S papildinājums – Īpaši noteikumi bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem ar autotransportu, kas pieņemti saskaņā ar Bīstamo kravu pārvadājumu aktu.

Piezīmes: Vietējie pārvadājumi.

Zaudē spēku: 2021. gada 30. jūnijā.

RO–bi–SE–12

Temats: ANO 0335 uguņošanas ierīču pārvadāšana.

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļu: B pielikums, 7.2.4., V2 (1).

Direktīvas pielikuma saturs: Noteikumi par EX/II un EX/III autotransporta līdzekļu izmantošanu.

Valsts tiesību akta saturs: Pārvadājot ANO 0335 uguņošanas ierīces, 7.2.4. punkta īpašais noteikums V2 (1) jāpiemēro tikai attiecībā uz tīro, sprādzienbīstamo saturu, kas lielāks nekā 3 000 kg (4 000 kg, ja izmanto piekabi), ja uguņošanas ierīcēm ir piešķirts ANO 0335 saskaņā ar uguņošanas ierīču standarta klasifikācijas tabulu ANO ieteikumu par bīstamo kravu pārvadāšanu 14. pārskatītā izdevuma 2.1.3.5.5. punktā.

Ieteikumi attiecībā uz bīstamo kravu pārvadājumiem.

Šāda piešķiršana tiek veikta, saskaņojot to ar kompetento iestādi. Piešķiršanas apliecinājums atrodas transporta vienībā.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: S papildinājums – Īpaši noteikumi bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem ar autotransportu, kas pieņemti saskaņā ar Bīstamo kravu pārvadājumu aktu.

Piezīmes: Uguņošanas ierīču pārvadājumi notiek ierobežotu laiku divos īsos laika posmos gadā, t. i., gadumijā un aprīļa beigās/maija sākumā. Pārvadājumus no kravas nosūtītājiem līdz noliktavām bez liekiem sarežģījumiem var veikt, izmantojot pašreizējo atbilstīgi EX apstiprināto autotransporta līdzekļu parku. Tomēr uguņošanas ierīču piegāde no noliktavām uz pārdošanas vietām un pārpalikuma nogādāšana atpakaļ noliktavās ir apgrūtināta, jo nav pietiekami daudz atbilstīgi EX apstiprinātu autotransporta līdzekļu. Pārvadātāji nav ieinteresēti ieguldīt šādu apstiprinājumu iegūšanā, jo izmaksas nevar atgūt. Tas apdraud uguņošanas ierīču kravu nosūtītāju pastāvēšanu, jo tiem nav iespēju nogādāt savus ražojumus tirgū.

Piemērojot šo atkāpi, uguņošanas ierīču klasificēšana jāveic, pamatojoties uz standarta sarakstu ANO ieteikumos, lai būtu pieejama pēc iespējas atjaunināta klasifikācija.

Līdzīga atkāpe attiecināta uz ANO 0336 uguņošanas ierīcēm, un tā iekļauta ADR 2005. gada redakcijas 651. īpašā noteikuma 3.3.1. punktā.

Zaudē spēku: 2021. gada 30. jūnijā.

RO–bi–SE–13

Temats: RO–bi–DK–4 pieņemšana.

Juridiskais pamats: Direktīvas 2008/68/EK 6. panta 2. punkta b) apakšpunkta i) punkts (Vietējie pārvadājumi nelielā attālumā).

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļu: 1. līdz 9. daļa.

Direktīvas pielikuma saturs:

Atsauce uz valsts tiesību aktu: Särskilda bestämmelser om visa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Piezīmes:

Zaudē spēku: 2022. gada 30. jūnijā

UK Apvienotā Karaliste

RO–bi–UK–1

Temats: Koplietošanas ceļu šķērsošana ar autotransporta līdzekļiem, kas pārvadā bīstamās kravas (N8).

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļu: A un B pielikums.

Direktīvas pielikuma saturs: Prasības bīstamo kravu pārvadājumiem pa koplietošanas ceļiem.

Valsts tiesību akta saturs: Noteikumi par bīstamajām kravām netiek piemēroti pārvadājumiem no vienas privātas telpas uz citu, ko šķir ceļš. Attiecībā uz 7. klasi šo atkāpi nepiemēro Noteikumu par radioaktīviem materiāliem (pārvadājumi ar autotransportu) 2002. gada redakcijā paredzētajiem noteikumiem.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 3 Schedule 2(3)(b); Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 3(3)(b).

Piezīmes: Šāda situācija, bez šaubām, var rasties, ja kravas pārved no vienām privātām telpām uz citām, kas atrodas ceļa pretējās pusēs. Tas nav bīstamo kravu pārvadājums pa koplietošanas ceļu termina parastajā nozīmē, un šādā gadījumā nav jāpiemēro noteikumi par bīstamajām kravām.

Zaudē spēku: 2021. gada 30. jūnijā.

RO–bi–UK–2

Temats: Izņēmums no aizlieguma autovadītājam vai autovadītāja palīgam atvērt bīstamo kravu iepakojumus vietējā piegādes ķēdē no vietējās piegādes noliktavas mazumtirgotājam vai tiešajam lietotājam un no mazumtirgotāja tiešajam lietotājam (izņemot 7. klasi) (N11).

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļu: 8.3.3.

Direktīvas pielikuma saturs: Aizliegums autovadītājam vai autovadītāja palīgam atvērt bīstamo kravu iepakojumus.

Valsts tiesību akta saturs: Aizliegumu atvērt iepakojumus mīkstina ar noteikumu: “Ja vien par transportlīdzekli atbildīgais ekspluatants nav to atļāvis”.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 12 (3).

Piezīmes: Uztverot pielikumā ietverto aizliegumu burtiski, var rasties nopietnas problēmas piegādē mazumtirdzniecībai.

Zaudē spēku: 2021. gada 30. jūnijā.

RO–bi–UK–3

Temats: Alternatīvi pārvadāšanas noteikumi koka mucām, kurās ir III iepakojuma grupas ANO 3065.

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļu: 1.4., 4.1., 5.2. un 5.3.

Direktīvas pielikuma saturs: Iepakošanas un etiķetēšanas prasības.

Valsts tiesību akta saturs: Atļauj pārvadāt alkoholiskos dzērienus, kuru spirta tilpumkoncentrācija ir lielāka nekā 24 %, bet ne lielāka kā 70 % (III iepakojuma grupa), koka mucās, kas nav apstiprinātas atbilstīgi ANO, bez bīstamības zīmēm, ja tiek ievērotas stingrākas prasības attiecībā uz iekraušanu un autotransporta līdzekli.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7 (13) and (14).

Piezīmes: Tas ir produkts ar augstu vērtību, kas apliekams ar valdības akcīzes nodokli un kas jāpārvadā starp ražotni un muitas noliktavām droši noslēgtos autotransporta līdzekļos ar valdības nodokļa plombām. Iepakošanas un etiķetēšanas prasību mazināšanu ņem vērā papildu prasībās, ar ko garantē drošību.

Zaudē spēku: 2021. gada 30. jūnijā.

RO–bi–UK–4

Temats: RO–bi–SE–12 pieņemšana.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007 Part 1.

Zaudē spēku: 2021. gada 30. jūnijā.

RO–bi–UK–5

Temats: Izlietotu bateriju savākšana iznīcināšanai vai pārstrādei.

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļu: A un B pielikums.

Direktīvas pielikuma saturs: 636. īpašais noteikums.

Valsts tiesību akta saturs: Pieļauj šādus alternatīvus nosacījumus attiecībā uz 3.3. nodaļas 636. īpašo noteikumu:

Citi ADR noteikumi neattiecas uz lietotiem litija elementiem un baterijām (ANO 3090 un ANO 3091), kas savāktas un nodotas pārvadāšanai no patērētājiem paredzēta savākšanas punkta uz starpprodukta pārstrādes iekārtām, lai tās iznīcinātu, kopā ar citiem litiju nesaturošiem elementiem vai baterijām (ANO 2800 un ANO 3028), ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

 

šie izstrādājumi ir iepakoti IH2 tipa mucās vai 4H2 tipa kastēs, kas atbilst II iepakojuma grupas prasībām attiecībā uz cietvielām;

 

katrā iepakojumā ir ne vairāk kā 5 % litija vai litija jonu bateriju;

 

katra iepakojuma maksimālā bruto masa nepārsniedz 25 kg;

 

kopējais iepakojumu daudzums vienā transporta vienībā nepārsniedz 333 kg;

 

netiek vestas citas bīstamās kravas.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment 2007 part 1.

Piezīmes: Patērētājiem paredzēti savākšanas punkti parasti atrodas mazumtirdzniecības vietās, un nebūtu praktiski apmācīt lielu skaitu cilvēku izlietoto bateriju šķirošanā un iepakošanā atbilstoši ADR. Apvienotās Karalistes sistēma darbosies atbilstoši Apvienotās Karalistes Atkritumu un resursu rīcības programmas pamatprincipiem, un tās ietvaros tiks nodrošināts ADR prasībām atbilstošs iepakojums un attiecīgas instrukcijas.

Zaudē spēku: 2021. gada 30. jūnijā.”;

2)

II pielikuma II.3. iedaļu aizstāj ar šādu:

“II.3.   Valstu atkāpes

Dalībvalstīm atļautās atkāpes bīstamo kravu pārvadājumiem to teritorijā, pamatojoties uz Direktīvas 2008/68/EK 6. panta 2. punktu.

Atkāpju numerācija: RA–a/bi/bii–MS–nn

RA = dzelzceļš

a/bi/bii = 6. panta 2. punkta a) apakšpunkts / b) apakšpunkta i) punkts / b) apakšpunkta ii) punkts

MS = dalībvalsts abreviatūra

nn= kārtas numurs

Pamatojums – Direktīvas 2008/68/EK 6. panta 2. punkta a) apakšpunkts

DE Vācija

RA–a–DE–2

Temats: Kombinētās iepakošanas atļauja.

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK II pielikuma II.1. iedaļu: 4.1.10.4 MP2.

Direktīvas pielikuma saturs: Kombinētās iepakošanas aizliegums.

Valsts tiesību akta saturs: 1.4.S, 2., 3. un 6.1. klasei; kombinētās iepakošanas atļauja objektiem 1.4.S klasē (patronas mazkalibra ieročiem), aerosoliem (2. klase) un tīrīšanas un apstrādes materiāliem 3. un 6.1. klasē (uzskaitīti ANO numuri), kas tirgojami komplektos kombinētās iepakojumos II iepakojuma grupā un mazos daudzumos.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002. (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Piezīmes: Saraksts Nr. 30*, 30.a, 30.b, 30.c, 30.d, 30.e, 30.f, 30.g.

Zaudē spēku: 2021. gada 30. jūnijā.

FR Francija

RA–a–FR–3

Temats: Pārvadājumi dzelzceļa pārvadātāja vajadzībām.

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK II pielikuma II.1. iedaļu: 5.4.1.

Direktīvas pielikuma saturs: Kravas pavadzīmē jānorāda informācija par bīstamajiem materiāliem.

Valsts tiesību akta saturs: Pārvadājumiem dzelzceļa pārvadātāja vajadzībām daudzumos, kas nepārsniedz 1.1.3.6. punktā noteiktās robežas, nepiemēro kravas deklarēšanas prasību.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer – Article 20.2.

Zaudē spēku: 2021. gada 30. jūnijā.

RA–a–FR–4

Temats: Dažu pasta vagonu atbrīvojums no marķēšanas prasībām.

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK II pielikuma II.1. iedaļu: 5.3.1.

Direktīvas pielikuma saturs: Prasība piestiprināt marķējumu pie vagonu sienām.

Valsts tiesību akta saturs: Jāmarķē tikai tie pasta vagoni, kuros pārvadā vairāk nekā 3 tonnas vienas klases materiāla (izņemot 1., 6.2. vai 7. klasi).

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer – Article 21.1.

Zaudē spēku: 2021. gada 30. jūnijā.

SE Zviedrija

RA–a–SE–1

Temats: Dzelzceļa vagoni, kuros bīstamās kravas pārvadā kā ekspressūtījumus, nav jāmarķē ar bīstamības zīmēm.

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK II pielikuma II.1. iedaļu: 5.3.1.

Direktīvas pielikuma saturs: Dzelzceļa vagoni, kuros pārvadā bīstamās kravas, jāmarķē ar bīstamības zīmēm.

Valsts tiesību akta saturs: Dzelzceļa vagoni, kuros bīstamās kravas pārvadā kā ekspressūtījumus, nav jāmarķē ar bīstamības zīmēm.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Piezīmes: RID noteikti daudzuma ierobežojumi kravām, ko pārvadā kā ekspressūtījumus. Tāpēc šis jautājums attiecas uz nelieliem daudzumiem.

Zaudē spēku: 2021. gada 30. jūnijā.

UK Apvienotā Karaliste

RA–a–UK–1

Temats: Tādu priekšmetu pārvadājumi, kuri satur dažus materiālus, kas rada mazu radioaktīvu apdraudējumu, piemēram, pulksteņu, rokas pulksteņu, dūmu detektoru, kabatas kompasu pārvadājumi.

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK II pielikuma II.1. iedaļu: Lielākā daļa RID prasību.

Direktīvas pielikuma saturs: Prasības par 7. klases materiālu pārvadājumiem.

Valsts tiesību akta saturs: Pilnīgs atbrīvojums no valsts tiesību aktu noteikumu prasībām dažiem komercražojumiem, kuros ir ierobežots daudzums radioaktīva materiāla.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Piezīmes: Šī atkāpe ir īstermiņa pasākums, kas vairs nebūs vajadzīgs, kad līdzīgi Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras (IAEA) noteikumu grozījumi būs iestrādāti RID.

Zaudē spēku: 2021. gada 30. jūnijā.

RA–a–UK–2

Temats: Ierobežojumu mazināšana attiecībā uz jaukta sastāva sprāgstvielu kravu pārvadājumiem un sprāgstvielu pārvadājumiem kopā ar citām bīstamajām kravām vagonos, autotransporta līdzekļos un konteineros (N4/5/6).

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK II pielikuma II.1. iedaļu: 7.5.2.1. un 7.5.2.2.

Direktīvas pielikuma saturs: Ierobežojumi dažu veidu jaukta sastāva kravām.

Valsts tiesību akta saturs: Valsts tiesību akti ir mazāk ierobežojoši attiecībā uz sprāgstvielu iekļaušanu jaukta sastāva kravās, ja šādus kravu pārvadājumus var veikt bez riska.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Piezīmes: Apvienotā Karaliste vēlas atļaut dažas atkāpes no noteikumiem par sprāgstvielu pārvadājumiem kopā ar citām sprāgstvielām un sprāgstvielu pārvadājumiem kopā ar citām bīstamajām kravām. Visās atkāpēs būs noteikts vienas vai vairāku kravas sastāvdaļu daudzuma ierobežojums, un tās atļaus tikai tad, ja “veikti visi praktiski iespējamie pasākumi, lai novērstu to, ka sprāgstvielas nonāk saskarē ar jebkādām šādām kravām vai citādi tās apdraud, vai pašas tiek šādu kravu apdraudētas”.

Atkāpju piemēri, kuras Apvienotā Karaliste, iespējams, vēlēsies atļaut:

1.

Sprāgstvielas, kurām piešķirts ANO klasifikācijas numurs 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 vai 0361, drīkst pārvadāt tajā pašā transportlīdzeklī, kurā pārvadā bīstamās kravas, kurām piešķirts ANO klasifikācijas numurs 1942. Pārvadāšanai atļauto ANO 1942 daudzumu ierobežo, uzskatot to par 1.1.D sprāgstvielu.

2.

Sprāgstvielas, kurām piešķirts ANO klasifikācijas numurs 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 vai 0453, drīkst pārvadāt vienā transportlīdzeklī kopā ar 2. transporta kategorijas bīstamajām kravām (izņemot uzliesmojošas gāzes, infekciozas vielas un toksiskas vielas) vai 3. transporta kategorijas bīstamajām kravām, vai jebkādu šo kravu kombināciju, ja 2. transporta kategorijas bīstamo kravu kopējā masa vai tilpums nepārsniedz 500 kg vai litrus un šādu sprāgstvielu kopējā neto masa nepārsniedz 500 kg.

3.

Sprāgstvielas, kas ietilpst 1.4.G kategorijā, drīkst pārvadāt vienā transportlīdzeklī ar 2. transporta kategorijas uzliesmojošiem šķidrumiem un uzliesmojošām gāzēm vai 3. transporta kategorijas neuzliesmojošām, netoksiskām gāzēm, vai jebkādu šo vielu kombināciju, ja, saskaitot kopā, bīstamo kravu masa vai tilpums nepārsniedz 200 kg vai litrus un sprāgstvielu kopējā neto masa nepārsniedz 20 kg.

4.

Sprāgstošus priekšmetus, kuriem piešķirts ANO klasifikācijas numurs 0106, 0107 vai 0257, drīkst pārvadāt kopā ar D, E vai F savietojamības grupas sprāgstošiem priekšmetiem, kuru sastāvdaļas tie ir. Kopējais sprāgstvielu daudzums priekšmetos, kuriem piešķirts ANO numurs 0106, 0107 vai 0257, nepārsniedz 20 kg.

Zaudē spēku: 2021. gada 30. jūnijā.

RA–a–UK–3

Temats: Atļaut 1.1.3.1. punkta tabulā norādītajām 1. klases 1. un 2. kategorijas kravām dažādu maksimālo kopējo daudzumu uz vienu transporta vienību.

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK II pielikuma II.1. iedaļu: 1.1.3.1.

Direktīvas pielikuma saturs: Izņēmumi, kas saistīti ar pārvadājuma raksturīgajām īpatnībām.

Valsts tiesību akta saturs: Izklāstīti noteikumi par izņēmumiem attiecībā uz ierobežota daudzuma un jaukta sastāva sprāgstvielu kravām.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(b).

Piezīmes: Atļaut dažādas ierobežota daudzuma robežas un dažādus reizināšanas koeficientus jaukta sastāva kravu aprēķināšanai 1. klases kravām, proti, “50” 1. kategorijai un “500” 2. kategorijai. Jaukta sastāva kravu aprēķināšanai reizināšanas koeficients 1. transporta kategorijai ir “20” un 2. transporta kategorijai – “2”.

Zaudē spēku: 2021. gada 30. jūnijā.

RA–a–UK–4

Temats: RA–a–FR–6 pieņemšana.

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK II pielikuma II.1. iedaļu: 5.3.1.3.2.

Direktīvas pielikuma saturs: Prasību mazināšana attiecībā uz apzīmēšanu ar transporta bīstamības zīmi, veicot autotransporta līdzekļu pārvadājumus pa dzelzceļu.

Valsts tiesību akta saturs: Prasību apzīmēt ar transporta bīstamības zīmi nepiemēro, ja transporta bīstamības zīmes uz autotransporta līdzekļiem ir skaidri redzamas.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(12).

Piezīmes: Šāds valsts noteikums Apvienotajā Karalistē ir bijis vienmēr.

Zaudē spēku: 2021. gada 30. jūnijā.

RA–a–UK–5

Temats: Preču izplatīšana iekšējā iepakojumā mazumtirgotājiem vai lietotājiem (izņemot tās, kas atbilst 1., 4.2., 6.2. un 7. klasei) no vietējās piegādes noliktavām mazumtirgotājiem vai lietotājiem un no mazumtirgotājiem tiešajiem lietotājiem.

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK II pielikuma II.1. iedaļu: 6.1.

Direktīvas pielikuma saturs: Iepakojumu konstrukcijas un testēšanas prasības.

Valsts tiesību akta saturs: Uz iepakojumiem neattiecas prasība tiem piešķirt RID/ADR vai ANO marķējumu.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007: Regulation 26.

Piezīmes: RID prasības nav lietderīgas pārvadājuma pēdējiem posmiem no piegādes noliktavas mazumtirgotājam vai lietotājam vai no mazumtirgotāja tiešajam lietotājam. Šīs atkāpes mērķis ir atļaut vietējā piegādes cikla dzelzceļa posmā pārvadāt mazumtirdzniecībai paredzēto preču iekšējās tvertnes bez ārējā iepakojuma.

Zaudē spēku: 2021. gada 30. jūnijā.

Pamatojums – Direktīvas 2008/68/EK 6. panta 2. punkta b) apakšpunkta i) punkts

DE Vācija

RA–bi–DE–2

Temats: Iepakotu bīstamo atkritumu pārvadājumi.

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK II pielikuma II.1. iedaļu: 1.–5.

Direktīvas pielikuma saturs: Klasifikācija, iepakojums un marķējums.

Valsts tiesību akta saturs: 2. līdz 6.1., 8. un 9. klase: bīstamo atkritumu kombinētā iepakošana un pārvadāšana iepakojumos un vidējās kravnesības konteineros (IBC); atkritumiem jābūt iepakotiem iekšējos iepakojumos (kā tie savākti) un sadalītiem īpašās atkritumu grupās (izvairīšanās no bīstamām reakcijām vienā atkritumu grupā); īpašu rakstisku norādījumu izmantošana attiecībā uz atkritumu grupām un izmantošana par pavadzīmi; sadzīves un laboratoriju atkritumu savākšana utt.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002. (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Piezīmes: Saraksts Nr. 6*.

Zaudē spēku: 2021. gada 30. jūnijā.

AR–bi–DE–3

Temats: ANO 1381 (dzeltenais fosfors, zem ūdens), 4.2. klase, I iepakojuma grupa, vietējie pārvadājumi dzelzceļa cisternvagonos.

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK II pielikuma II.1. iedaļu: 6.8., 6.8.2.3.

Direktīvas pielikuma saturs: Cisternu un cisternvagonu konstrukcijas noteikumi. 6.8. nodaļas 6.8.2.3. apakšiedaļā noteikts, ka cisternām, kurās pārvadā ANO 1381 (dzeltenais fosfors, zem ūdens), vajadzīgs tipa apstiprinājums.

Valsts tiesību akta saturs: ANO 1381 (dzeltenais fosfors, zem ūdens), 4.2. klase, I iepakojuma grupa, vietējie pārvadājumi nelielā attālumā (no Sassnitz-Mukran uz Lutherstadt Wittenberg-Piesteritz un Bitterfeld) dzelzceļa cisternvagonos, kas būvēti saskaņā ar Krievijas standartiem. Uz kravu pārvadāšanu attiecas papildu darbības noteikumi, ko noteikušas kompetentās drošības iestādes.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E-1/92.

Zaudē spēku: 2020. gada 30. janvārī (atļauja pagarināta).

DK Dānija

RA–bi–DK–1

Temats: Bīstamo kravu pārvadājumi tuneļos.

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK II pielikuma II.1. iedaļu: 7.5.

Direktīvas pielikuma saturs: Iekraušana, izkraušana un drošības attālumi.

Valsts tiesību akta saturs: Tiesību aktā ir paredzēti Direktīvas 2008/68/EK II pielikuma II.1. iedaļas noteikumiem alternatīvi noteikumi attiecībā uz kravu pārvadājumiem pa dzelzceļa tuneli fiksētajā savienojumā pāri Lielajam Beltam. Šie alternatīvie noteikumi attiecas tikai uz kravas apjomu un attālumu starp bīstamo kravu partijām.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 2005. gada 15. februāris.

Piezīmes:

Zaudē spēku: 2022. gada 30. jūnijā.

RA–bi–DK–2

Temats: Bīstamo kravu pārvadājumi tuneļos.

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK II pielikuma II.1. iedaļu: 7.5.

Direktīvas pielikuma saturs: Iekraušana, izkraušana un drošības attālumi.

Valsts tiesību akta saturs: Tiesību aktā ir paredzēti Direktīvas 2008/68/EK II pielikuma II.1. iedaļas noteikumiem alternatīvi noteikumi attiecībā uz kravu pārvadājumiem pa dzelzceļa tuneli fiksētajā savienojumā pāri Ēresundam. Šie alternatīvie noteikumi attiecas tikai uz kravas apjomu un attālumu starp bīstamo kravu partijām.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 2005. gada 15. februāris.

Piezīmes:

Zaudē spēku: 2022. gada 28. februārī.

SE Zviedrija

RA–bi–SE–1

Temats: Bīstamo atkritumu pārvadājumi uz bīstamo atkritumu iznīcināšanas iekārtām.

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK II pielikuma II.1. iedaļu: 5. un 6. daļa.

Direktīvas pielikuma saturs: Iepakojumu konstrukcijas un testēšanas prasības.

Valsts tiesību akta saturs: Bīstamo atkritumu iepakojumus pārvadā saskaņā ar šīs direktīvas noteikumiem, un ir paredzēti tikai daži izņēmumi no tiem. Izņēmumi nav attiecināmi uz visu veidu vielām un priekšmetiem.

Galvenie izņēmumi ir šādi.

Mazus bīstamo atkritumu iepakojumus (kas sver mazāk nekā 30 kg) var iepakot iepakojumos, tostarp IBC un lielos iepakojumos, nenodrošinot atbilstību šīs direktīvas II pielikuma II.1. iedaļas 6.1.5.2.1., 6.1.5.8.2., 6.5.6.1.2., 6.5.6.14.2., 6.6.5.2.1. un 6.6.5.4.3. apakšiedaļas noteikumiem. Iepakojumi, tostarp IBC un lielie iepakojumi, kas sagatavoti pārvadāšanai, nav jātestē ar mazā iekšējā iepakojuma reprezentatīvu paraugu.

Tas ir atļauts tad, ja:

iepakojumi, IBC un lielie iepakojumi atbilst tipam, kas testēts un apstiprināts atbilstoši šīs direktīvas II pielikuma II.1. iedaļas 6.1., 6.5. vai 6.6. iedaļas piemērojamo noteikumu I vai II iepakojuma grupai,

mazajos iepakojumos ir absorbējošs materiāls, kas aiztur pārvadājuma laikā iztecējušu šķidrumu, kurš varētu nonākt ārējā iepakojumā, IBC vai lielajā iepakojumā, un

pārvadāšanai sagatavotu iepakojumu, IBC vai lielo iepakojumu bruto masa nepārsniedz atļauto bruto masu, kas norādīta I vai II iepakojuma grupas iepakojumu, IBC vai lielo iepakojumu ANO konstrukcijas tipa marķējumā, un

pārvadājuma dokumentā ir iekļauts šāds teikums: “Iepakots saskaņā ar RID-S 16. daļu.”

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: S papildinājums – Īpaši noteikumi bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem ar dzelzceļa transportu, kas pieņemti saskaņā ar Bīstamo kravu pārvadājumu aktu.

Piezīmes: Šīs direktīvas II pielikuma II.1. iedaļas 6.1.5.2.1., 6.1.5.8.2., 6.5.6.1.2., 6.5.6.14.2., 6.6.5.2.1. un 6.6.5.4.3. apakšiedaļas ir grūti piemērojamas, jo iepakojumi, IBC un lielie iepakojumi jātestē ar reprezentatīvu paraugu no atkritumiem, kuru veidu ir grūti iepriekš paredzēt.

Zaudē spēku: 2021. gada 30. jūnijā.

Pamatojums – Direktīvas 2008/68/EK 6. panta 2. punkta b) apakšpunkta ii) punkts

DE Vācija

RA–bii–DE–1

Temats: ANO 1051 (ciānūdeņradis, stabilizēts, šķidrs, ar ūdens masas daļu 1 % vai mazāku) vietējie pārvadājumi dzelzceļa cisternvagonos, atkāpjoties no Direktīvas 2008/68/EK II pielikuma II.1. iedaļas.

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK II pielikuma II.1. iedaļu: 3.2., 4.3.2.1.1.

Direktīvas pielikuma saturs: Aizliegums pārvadāt ANO 1051 (ciānūdeņradis, stabilizēts, šķidrs, ar ūdens masas daļu 1 % vai mazāku) dzelzceļa cisternvagonos (RID cisternās).

Valsts tiesību akta saturs: Vietējie pārvadājumi pa dzelzceļu īpaši paredzētos maršrutos, kas ir noteikta rūpniecības procesa daļa un ko stingri kontrolē saskaņā ar precīzi izklāstītiem nosacījumiem. Pārvadāšana notiek cisternvagonos, kas ir licencēti īpaši šim mērķim un kuru konstrukciju un detaļas nepārtraukti pielāgo atbilstoši jaunākajām drošības prasībām. Pārvadāšanas procesu sīki reglamentē ekspluatācijas drošības papildu noteikumi, kas saskaņoti ar attiecīgajām drošības iestādēm un ārkārtas palīdzības dienestiem, un to uzrauga attiecīgās uzraudzības iestādes.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Ausnahmezulassung Eisenbahn-Bundesamt, No E-1/97.

Zaudē spēku: 2023. gada 1. janvārī

RA–bii–DE–2

Temats: ANO 1402 (kalcija karbīds), I iepakojuma grupa, vietējie pārvadājumi noteiktos maršrutos konteineros, kas iekrauti vagonos.

Atsauce uz Direktīvas 2008/68/EK II pielikuma II.1. iedaļu: 3.2., 7.3.1.1.

Direktīvas pielikuma saturs: Vispārīgi noteikumi par beztaras pārvadājumiem. 3.2. nodaļas A tabulā nav atļauti kalcija karbīda beztaras pārvadājumi.

Valsts tiesību akta saturs: ANO 1402 (kalcija karbīds), I iepakojuma grupa, vietējie pārvadājumi pa dzelzceļu īpaši paredzētos maršrutos, kas ir noteikta rūpniecības procesa daļa un ko stingri kontrolē saskaņā ar precīzi izklāstītiem nosacījumiem. Kravas pārvadā īpaši šim nolūkam izgatavotos konteineros, kas iekrauti vagonos. Uz kravu pārvadāšanu attiecas papildu darbības noteikumi, ko noteikušas kompetentās drošības iestādes.

Sākotnējā atsauce uz valsts tiesību aktu: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E-3/10.

Zaudē spēku: 2018. gada 15. janvārī.”