19.4.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 103/37


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2016/599

(2016. gada 15. aprīlis)

par dažu mērķu, kas iekļauti pārskatītajos valsts vai funkcionālo gaisa telpas bloku plānos, kuri iesniegti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 549/2004, atbilstību Savienības mēroga darbības uzlabošanas mērķiem otrajam pārskata periodam

(izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 2140)

(Autentisks ir tikai teksts bulgāru, čehu, horvātu, itāļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, spāņu, ungāru un vācu valodā)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 10. marta Regulu (EK) Nr. 549/2004, ar ko nosaka pamatu Eiropas vienotās gaisa telpas izveidošanai (pamatregula) (1), un jo īpaši tās 11. panta 3. punkta c) apakšpunktu,

ņemot vērā Komisijas 2013. gada 3. maija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 390/2013, ar ko nosaka aeronavigācijas pakalpojumu un tīkla funkciju darbības uzlabošanas sistēmu (2), un jo īpaši tās 15. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 549/2004 dalībvalstīm ir jāpieņem valsts vai funkcionālo gaisa telpas bloku (“FAB”) plāni, kas ietver saistošus valsts mērķus vai FAB līmeņa mērķus, nodrošinot atbilstību Savienības mēroga darbības uzlabošanas mērķiem. Minētā regula paredz arī to, ka Komisijai ir jānovērtē minēto mērķu atbilstība, pamatojoties uz vērtēšanas kritērijiem, kas minēti regulas 11. panta 6. punkta d) apakšpunktā. Sīkāk izstrādāti attiecīgie noteikumi ir izklāstīti Īstenošanas regulā (ES) Nr. 390/2013.

(2)

Ar Komisijas Īstenošanas lēmumu 2014/132/ES (3) tika pieņemti galveno darbības jomu “drošība”, “vide”, “veiktspēja” un “izmaksu efektivitāte” Savienības mēroga darbības uzlabošanas mērķi otrajam pārskata periodam (2015–2019).

(3)

Komisija 2015. gada 2. martā pieņēma Īstenošanas lēmumu (ES) 2015/347 (4), kurā iztirzāta dažu mērķu, kas iekļauti sākotnējos darbības plānos, neatbilstība Savienības mēroga darbības uzlabošanas mērķiem, kā arī izklāstīti ieteikumi minēto mērķu pārskatīšanai. Šis lēmums bija adresēts Beļģijai, Bulgārijai, Čehijai, Vācijai, Grieķijai, Spānijai, Francijai, Horvātijai, Itālijai, Kiprai, Luksemburgai, Ungārijai, Maltai, Nīderlandei, Austrijai, Portugālei, Rumānijai, Slovēnijai un Slovākijai, un tajā bija prasīts pārskatīt mērķus attiecībā uz galvenajām darbības jomām “veiktspēja” un/vai “izmaksu efektivitāte”.

(4)

Beļģija, Bulgārija, Čehija, Vācija, Grieķija, Spānija, Francija, Horvātija, Itālija, Kipra, Luksemburga, Ungārija, Malta, Nīderlande, Austrija, Portugāle, Rumānija, Slovēnija un Slovākija līdz 2015. gada 2. jūlijam iesniedza pārskatītos valsts vai funkcionālo gaisa telpas bloku plānus, tostarp pārskatītos darbības mērķus. Spānija un Portugāle 2016. gada 4. februārī iesniedza funkcionālā gaisa telpas bloka plāna grozījumu ar vēlreiz pārskatītiem darbības mērķiem.

(5)

Darbības izvērtēšanas iestāde, kam saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 390/2013 3. pantu uzdots sniegt palīdzību Komisijai darbības uzlabošanas sistēmas īstenošanā, 2015. gada 15. oktobrī iesniedza Komisijai novērtējuma ziņojumu.

(6)

Pārskatīto darbības mērķu novērtējums par to atbilstību Savienības mēroga darbības uzlabošanas mērķiem ir veikts, izmantojot tos pašus novērtēšanas kritērijus un metodes, kas tika izmantotas, izvērtējot sākotnēji iesniegtos darbības mērķus.

(7)

Attiecībā uz galveno darbības jomu “veiktspēja” – attiecīgo dalībvalstu iesniegto pārskatīto maršruta gaisa satiksmes plūsmas pārvaldības (ATFM) kavēšanās mērķu atbilstība tika novērtēta saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 390/2013 IV pielikuma 4. punktā minēto principu, izmantojot attiecīgās veiktspējai noteiktās FAB atsauces vērtības, ko aprēķinājis tīkla vadītājs un kas ir noteiktas tīkla darbības plāna (2014.–2018./2019.) visjaunākajā – 2014. gada jūnija – redakcijā (tīkla darbības plāns), un kas, tās piemērojot, Savienības līmenī nodrošina, ka tiek sasniegts Savienības mēroga darbības uzlabošanas mērķis. Šis novērtējums ir apliecinājis, ka pārskatītie mērķi, ko Austrija, Čehijas Republika, Horvātija, Slovākijas Republika, Slovēnija un Ungārija iesniegusi attiecībā uz FABCE, Spānija un Portugāle – attiecībā uz SW FAB, Bulgārija un Rumānija – attiecībā uz Danube FAB, atbilst attiecīgajam Savienības mēroga darbības uzlabošanas mērķim.

(8)

Attiecībā uz galveno darbības jomu “izmaksu efektivitāte” – attiecīgo dalībvalstu iesniegtie mērķi, kas izteikti maršruta aprēķinātajās vienības izmaksās, tika novērtēti saskaņā ar principiem, kas minēti Īstenošanas regulas (ES) Nr. 390/2013 IV pielikuma 5. punktā saistībā ar 1. punktu, ņemot vērā maršruta aprēķināto vienības izmaksu tendenci otrajā pārskata periodā un kopējā pirmajā un otrajā pārskata periodā (2012–2019), pakalpojuma vienību skaitu (satiksmes prognozes) un maršruta aprēķināto vienības izmaksu līmeni, salīdzinot ar dalībvalstīm, kam ir līdzīgi darbības un ekonomiskie apstākļi. Šis novērtējums ir apliecinājis, ka pārskatītie Austrijas un Slovākijas Republikas iesniegtie mērķi, kā noteikts FABCE pārskatītajā darbības uzlabošanas plānā, un Itālijas –, kā noteikts pārskatītajā darbības uzlabošanas plānā Blue Med FAB, atbilst attiecīgajam Savienības mēroga darbības uzlabošanas mērķim.

(9)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Vienotās gaisa telpas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Mērķi, kas ir iekļauti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 549/2004 iesniegtajos pārskatītajos darbības uzlabošanas plānos un kas ir uzskaitīti pielikumā, atbilst Savienības mēroga darbības uzlabošanas mērķiem otrajam pārskata periodam, kas noteikti Īstenošanas lēmumā 2014/132/ES.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Bulgārijas Republikai, Čehijas Republikai, Spānijas Karalistei, Horvātijas Republikai, Itālijas Republikai, Ungārijai, Austrijas Republikai, Portugāles Republikai, Rumānijai, Slovēnijas Republikai un Slovākijas Republikai.

Briselē, 2016. gada 15. aprīlī

Komisijas vārdā –

Komisijas locekle

Violeta BULC


(1)  OV L 96, 31.3.2004., 1. lpp.

(2)  OV L 128, 9.5.2013., 1. lpp.

(3)  Komisijas 2014. gada 11. marta Īstenošanas lēmums noteikt gaisa satiksmes pārvaldības tīkla Savienības mēroga darbības uzlabošanas mērķus un brīdinājuma robežvērtības otrajam pārskata periodam no 2015. līdz 2019. gadam (OV L 71, 12.3.2014., 20. lpp.).

(4)  Komisijas 2015. gada 2. marta Īstenošanas lēmums (ES) 2015/347, kurā iztirzāta dažu mērķu, kas iekļauti valsts vai funkcionālo gaisa telpas bloku plānos, kuri iesniegti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 549/2004, neatbilstība Savienības mēroga darbības uzlabošanas mērķiem otrajam pārskata periodam un izklāstīti ieteikumi minēto mērķu pārskatīšanai (OV L 60, 4.3.2015., 48. lpp.).


PIELIKUMS

Galveno darbības jomu “veiktspēja” un “izmaksu efektivitāte” darbības uzlabošanas mērķi, kas iekļauti pārskatītajos valsts vai funkcionālo gaisa telpas bloku plānos, kuri iesniegti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 549/2004, un kas atzīti par atbilstošiem Savienības mēroga darbības uzlabošanas mērķiem otrajam pārskata periodam

GALVENĀ DARBĪBAS JOMA “VEIKTSPĒJA”

Maršruta gaisa satiksmes plūsmas pārvaldības (ATFM) kavēšanās (min/lidojums)

DALĪBVALSTS

FAB

MARŠRUTA VEIKTSPĒJAS FAB MĒRĶIS

2015

2016

2017

2018

2019

Čehijas Republika

FAB-CE

0,29

0,29

0,28

0,28

0,27

Horvātija

Ungārija

Austrija

Slovēnija

Slovākija

Bulgārija

Danube

0,03

0,03

0,03

0,03

0,04

Rumānija

Portugāle

SW

0,30

0,31

0,31

0,30

0,30

Spānija

GALVENĀ DARBĪBAS JOMA “IZMAKSU EFEKTIVITĀTE”

Apzīmējumi:

Atšifrējums

Nosaukums

Vienības

A)

Kopējās maršruta aprēķinātās izmaksas

(nominālā izteiksmē un valsts valūtā)

B)

Inflācija

(%)

C)

Inflācijas indekss

(100 = 2009)

D)

Kopējās maršruta aprēķinātās izmaksas

(reālās 2009. gada cenās un valsts valūtā)

E)

Kopējās maršruta pakalpojuma vienības

(TSU)

F)

Maršruta aprēķinātās vienības izmaksas (DUC)

(reālās 2009. gada cenās un valsts valūtā)

BLUE MED FAB

Tarifikācijas zona – Itālija, valūta – EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

A)

674 742 285

693 557 255

711 992 044

710 883 664

707 016 612

B)

1,0 %

1,1 %

1,3 %

1,5 %

1,6 %

C)

110,8

112,0

113,5

115,2

117,0

D)

609 005 804

619 176 790

627 477 336

617 241 895

604 216 765

E)

8 557 964

8 866 051

9 207 393

9 553 591

9 897 521

F)

71,16

69,84

68,15

64,61

61,05

FAB CE

Tarifikācijas zona – Austrija, valūta – EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

A)

188 243 000

194 934 000

204 696 000

209 564 000

207 200 000

B)

1,7 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

C)

114,2

116,1

118,1

120,1

122,1

D)

164 901 573

167 908 470

173 369 786

174 525 859

169 672 673

E)

2 693 000

2 777 000

2 850 000

2 928 000

3 014 000

F)

61,23

60,46

60,83

59,61

56,29


Tarifikācijas zona – Slovākija, valūta – EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

A)

59 272 906

61 912 217

62 981 088

66 300 093

67 598 994

B)

0,0 %

1,4 %

1,7 %

1,8 %

2,0 %

C)

110,3

111,8

113,7

115,7

118,1

D)

53 754 368

55 355 807

55 381 628

57 279 434

57 253 112

E)

1 078 000

1 126 000

1 186 000

1 250 000

1 312 000

F)

49,86

49,16

46,70

45,82

43,64