12.3.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 67/57


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2016/361

(2016. gada 10. marts),

ar ko Lēmuma 2004/211/EK I pielikumu groza attiecībā uz ierakstu par Ķīnu tādu trešo valstu un to daļu sarakstā, no kurām atļauts dzīvu zirgu dzimtas dzīvnieku un to spermas, olšūnu un embriju imports Savienībā

(izziņots ar dokumenta C(2016) 1450)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 13. jūlija Direktīvu 92/65/EEK, ar ko paredz dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz tādu dzīvnieku, spermas, olšūnu un embriju tirdzniecību un importu Kopienā, uz kuriem neattiecas dzīvnieku veselības prasības, kas paredzētas īpašos Kopienas noteikumos, kuri minēti Direktīvas 90/425/EEK A(I) pielikumā (1), un jo īpaši tās 17. panta 3. punkta a) apakšpunktu,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 30. novembra Direktīvu 2009/156/EK par dzīvnieku veselības prasībām attiecībā uz zirgu dzimtas dzīvnieku pārvadāšanu un importu no trešām valstīm (2) un jo īpaši tās 12. panta 1. un 4. punktu un 19. panta ievadteikumu un a) un b) punktu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 92/65/EEK ir izklāstīti nosacījumi importam Savienībā, tostarp zirgu dzimtas dzīvnieku spermas, olšūnu un embriju importam Savienībā. Minētajiem nosacījumiem jābūt vismaz līdzvērtīgiem tiem, kas piemērojami tirdzniecībai starp dalībvalstīm.

(2)

Direktīvā 2009/156/EK noteiktas dzīvnieku veselības prasības dzīvu zirgu dzimtas dzīvnieku importam Savienībā. Tajā noteikts, ka zirgu dzimtas dzīvnieku imports Savienībā ir atļauts tikai no tādām trešām valstīm, kurās nodrošināta atbilstība konkrētām dzīvnieku veselības prasībām.

(3)

Ar Komisijas Lēmumu 2004/211/EK (3) ir izveidots saraksts, kurā minētas tādas trešās valstis un to daļas (ja piemērojama reģionalizācija), no kurām dalībvalstīm jāatļauj importēt zirgu dzimtas dzīvniekus un to spermu, olšūnas un embrijus, un norādīti citi nosacījumi, kas piemērojami šādam importam. Minētais saraksts ir iekļauts Lēmuma 2004/211/EK I pielikumā.

(4)

Lai 2016. gadā no 29. aprīļa līdz 1. maijam varētu norisēt Fédération Equestre Internationale (FEI) (Starptautiskā Jātnieku federācija) rīkotais Pasaules zirgu jāšanas čempionāts, Ķīnas kompetentās iestādes ir pieprasījušas atzīt zirgu dzimtas dzīvnieku slimību neskartu zonu Šanhajas aglomerācijā, kura ir tieši pieejama no tuvumā esošās starptautiskās lidostas. Ņemot vērā EXPO 2010 autostāvvietas teritorijā čempionāta vajadzībām uzstādīto būvju pagaidu raksturu, ir jāparedz minētās zonas apstiprināšana tikai uz ierobežotu laiku.

(5)

Ņemot vērā Ķīnas iestāžu sniegtās garantijas un informāciju un lai uz ierobežotu laika periodu saskaņā ar Komisijas Lēmuma 93/195/EEK (4) prasībām atļautu no Ķīnas teritorijas daļas pēc pagaidu eksporta atpakaļievest reģistrētus zirgus, Komisija pieņēma Īstenošanas lēmumu (ES) 2015/557 (5), ar kuru uz ierobežotu laika periodu apstiprināja Ķīnas reģionu CN-2 sakarā ar Pasaules zirgu jāšanas čempionātu, kas norisēja 2015. gada 8.–10. maijā.

(6)

Tā kā zirgu jāšanas čempionāts 2016. gadā tiks atkārtots ar tādiem pašiem dzīvnieku veselības un karantīnas nosacījumiem, kādi tika piemēroti 2015. gadā, Lēmuma 2004/211/EK I pielikuma tabulas 15. slejā, rindā, kas attiecas uz reģionu CN-2, attiecīgi būtu jākoriģē datums.

(7)

Tāpēc Lēmums 2004/211/EK būtu attiecīgi jāgroza.

(8)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2004/211/EK I pielikuma tabulas 15. slejā, rindā, kas attiecas uz Ķīnas reģionu CN-2, tekstu “Spēkā no 2015. gada 25. aprīļa līdz 25. maijam” aizstāj ar šādu: “Spēkā no 2016. gada 15. aprīļa līdz 15. maijam”.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2016. gada 10. martā

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  OV L 268, 14.9.1992., 54. lpp.

(2)  OV L 192, 23.7.2010., 1. lpp.

(3)  Komisijas 2004. gada 6. janvāra Lēmums 2004/211/EK, kurā izstrādāts to trešo valstu un ar tām saistīto teritoriju daļu saraksts, no kurām dalībvalstis atļauj ievest dzīvus zirgu dzimtas dzīvniekus un to spermu, olšūnas un embrijus, un ar ko groza Lēmumus 93/195/EEK un 94/63/EK (OV L 73, 11.3.2004., 1. lpp.).

(4)  Komisijas 1993. gada 2. februāra Lēmums 93/195/EEK par dzīvnieku veselības nosacījumiem un veterināro sertifikāciju reģistrētu zirgu atpakaļievešanai pēc pagaidu izvešanas skriešanās sacīkstēm, sacensībām un kultūras pasākumiem (OV L 86, 6.4.1993., 1. lpp.).

(5)  Komisijas 2015. gada 31. marta Īstenošanas lēmums (ES) 2015/557, ar ko groza Lēmuma 2004/211/EK I pielikumu attiecībā uz ierakstu par Ķīnu to trešo valstu un ar tām saistīto teritoriju daļu sarakstā, no kurām atļauj Savienībā ievest dzīvus zirgu dzimtas dzīvniekus un to spermu, olšūnas un embrijus (OV L 92, 8.4.2015., 107. lpp.).