18.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 41/23


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2016/230

(2016. gada 17. februāris),

ar ko Īstenošanas lēmumu 2014/908/ES groza attiecībā to trešo valstu un teritoriju sarakstiem, kuru uzraudzības un regulatīvās prasības uzskata par līdzvērtīgām, lai riska darījumiem piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 575/2013 atbilstīgu pieeju

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regulu (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (1), un jo īpaši tās 107. panta 4. punktu un 142. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas lēmumā 2014/908/ES (2) ir ietverti to trešo valstu un teritoriju saraksti, kuru uzraudzības un regulatīvā kārtība ir atzīta par līdzvērtīgu attiecīgajai uzraudzības un regulatīvajai kārtībai, ko Savienībā piemēro saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013.

(2)

Komisija ir veikusi papildu novērtējumu par uzraudzības un regulatīvo kārtību, kas piemērojama ieguldījumu brokeru sabiedrībām un biržām, izmantojot to pašu metodi, kas izmantota līdzvērtības novērtējumos, balstoties uz kuriem tika pieņemts Īstenošanas lēmums 2014/908/ES.

(3)

Komisija savos novērtējumos ir apsvērusi nozīmīgas norises uzraudzības un regulatīvajā regulējumā, kas notikušas kopš Īstenošanas lēmuma 2014/908/ES pieņemšanas, un ir ņēmusi vērā pieejamos informācijas avotus, tostarp neatkarīgus novērtējumus, kurus veikušas starptautiskās organizācijas, piemēram, Starptautiskais Valūtas fonds un Starptautiskā Vērtspapīru komisiju organizācija.

(4)

Komisija ir secinājusi, ka Japānā tikai uzraudzības un regulatīvā kārtība, ko piemēro konkrētai Japānas ieguldījumu brokeru sabiedrību apakškopai, atbilst vairākiem darbības, organizācijas un uzraudzības standartiem, kas atspoguļo būtiskos elementus Savienības uzraudzības un regulatīvajā kārtībā, kuru piemēro ieguldījumu brokeru sabiedrībām. Šī Japānas ieguldījumu brokeru sabiedrību apakškopa, kas definēta Japānas Finanšu instrumentu biržu likuma 28. pantā, veic konkrētu komercdarbību un Japānas tiesiskajā regulējumā tiek dēvēta par I tipa finanšu instrumentu tirgus dalībniekiem. I tipa finanšu instrumentu tirgus dalībniekiem piemēro speciālus noteikumus par reģistrētā kapitāla prasībām, kā arī par pastāvīgajām uz riskiem balstītā kapitāla prasībām. Atbilstoši vērtējumā izdarītajiem secinājumiem uzraudzības un regulatīvās prasības, kuras piemēro I tipa finanšu instrumentu tirgus dalībniekiem, kas atrodas Japānā, būtu jāuzskata par vismaz līdzvērtīgām prasībām, kuras Savienībā piemēro Regulas (ES) Nr. 575/2013 107. panta 4. punkta un 142. panta 1. punkta 4. apakšpunkta b) punkta vajadzībām.

(5)

Komisija ir secinājusi, ka Dienvidkorejā, Honkongā un Indonēzijā ir ieviesta uzraudzības un regulatīvā kārtība, kas atbilst vairākiem darbības, organizācijas un uzraudzības standartiem, kuri atspoguļo būtiskos elementus Savienības uzraudzības un regulatīvajā kārtībā, kas piemērojama biržām ieguldījumu brokeru sabiedrībām. Atbilstoši tam uzraudzības un regulatīvās prasības, kuras piemēro ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kas atrodas šādās trešās valstīs un teritorijās, būtu uzskatāmas vismaz par līdzvērtīgām prasībām, kuras Savienībā piemēro Regulas (ES) Nr. 575/2013 107. panta 4. punkta un 142. panta 1. punkta 4. apakšpunkta b) punkta vajadzībām.

(6)

Komisija ir secinājusi, ka Austrālijā, Dienvidkorejā un Indonēzijā ir ieviesta uzraudzības un regulatīvā kārtība, kas atbilst vairākiem darbības standartiem, kuri atspoguļo būtiskos elementus Savienības uzraudzības un regulatīvajā kārtībā, kas piemērojama biržām. Atbilstoši tam uzraudzības un regulatīvā kārtība, ko piemēro biržām, kuras atrodas šādās trešās valstīs, būtu uzskatāma par vismaz līdzvērtīgām kārtībai, ko Savienībā piemēro Regulas (ES) Nr. 575/2013 107. panta 4. punkta vajadzībām.

(7)

Tāpēc Īstenošanas lēmums 2014/908/ES būtu jāgroza, lai šīs trešās valstis un teritorijas iekļautu attiecīgajā to trešo valstu un teritoriju sarakstā, kuru uzraudzības un regulatīvās prasības ir uzskatāmas par līdzvērtīgām Savienības regulējumam attiecībā uz pieeju riska darījumiem atbilstīgi Regulai (ES) Nr. 575/2013.

(8)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi atbilst Eiropas Banku komitejas atzinumam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Īstenošanas lēmumu 2014/908/ES groza šādi:

1)

lēmuma II pielikumu aizstāj ar šā lēmuma I pielikumā ietverto tekstu;

2)

lēmuma III pielikumu aizstāj ar šā lēmuma II pielikumā ietverto tekstu;

3)

lēmuma V pielikumu aizstāj ar šā lēmuma III pielikumā ietverto tekstu.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2016. gada 17. februārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2014. gada 12. decembra Īstenošanas lēmums 2014/908/ES par dažu trešo valstu un teritoriju uzraudzības un regulatīvo prasību līdzvērtīgumu, lai riska darījumiem piemērotu pieeju atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 575/2013 (OV L 359, 16.12.2014., 155. lpp.).


I PIELIKUMS

“II PIELIKUMS

TREŠO VALSTU UN TERITORIJU SARAKSTS 2. PANTA NOLŪKĀ (IEGULDĪJUMU BROKERU SABIEDRĪBAS)

1.

Austrālija

2.

Brazīlija

3.

Kanāda

4.

Ķīna

5.

Honkonga

6.

Indonēzija

7.

Japāna (tikai I tipa finanšu instrumentu tirgus dalībniekiem)

8.

Meksika

9.

Dienvidkoreja

10.

Saūda Arābija

11.

Singapūra

12.

Dienvidāfrika

13.

ASV”


II PIELIKUMS

“III PIELIKUMS

TREŠO VALSTU SARAKSTS 3. PANTA NOLŪKĀ (BIRŽAS)

1.

Austrālija

2.

Brazīlija

3.

Kanāda

4.

Ķīna

5.

Indija

6.

Indonēzija

7.

Japāna

8.

Meksika

9.

Dienvidkoreja

10.

Saūda Arābija

11.

Singapūra

12.

Dienvidāfrika

13.

ASV”


III PIELIKUMS

“V PIELIKUMS

TREŠO VALSTU UN TERITORIJU SARAKSTS 5. PANTA NOLŪKĀ (KREDĪTIESTĀDES UN IEGULDĪJUMU BROKERU SABIEDRĪBAS)

Kredītiestādes:

1.

Austrālija

2.

Brazīlija

3.

Kanāda

4.

Ķīna

5.

Gērnsija

6.

Honkonga

7.

Indija

8.

Menas Sala

9.

Japāna

10.

Džersija

11.

Meksika

12.

Monako

13.

Saūda Arābija

14.

Singapūra

15.

Dienvidāfrika

16.

Šveice

17.

ASV

Ieguldījumu brokeru sabiedrības:

1.

Austrālija

2.

Brazīlija

3.

Kanāda

4.

Ķīna

5.

Honkonga

6.

Indonēzija

7.

Japāna (tikai I tipa finanšu instrumentu tirgus dalībniekiem)

8.

Meksika

9.

Dienvidkoreja

10.

Saūda Arābija

11.

Singapūra

12.

Dienvidāfrika

13.

ASV”