1.6.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 141/18


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2017/934

(2016. gada 16. novembris)

par uzraudzīto iestāžu nozīmīguma lēmumu deleģēšanu (ECB/2016/41)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2013 (2013. gada 15. oktobris), ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību (1), un jo īpaši tās 6. pantu,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas Lēmumu (ES) 2017/933 (2016. gada 16. novembris) par ar uzraudzības uzdevumiem saistītu juridisku instrumentu pieņemšanas pilnvaru deleģēšanas vispārējo regulējumu (ECB/2016/40) (2) un jo īpaši tā 4. pantu,

tā kā:

(1)

Regulas (ES) Nr. 1024/2013 6. panta 4. punktā noteikti kritēriji, saskaņā ar kuriem kredītiestādi, finanšu pārvaldītājsabiedrību vai jauktu finanšu pārvaldītājsabiedrību klasificē kā nozīmīgas uzraudzītās iestādes. Nozīmīguma noteikšanas kritēriji sīkāk noteikti Eiropas Centrālās bankas Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) (3) IV daļā.

(2)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 468/2014 39. pantu uzraudzīto iestādi uzskata par nozīmīgu, ja Eiropas Centrālā banka (ECB) to par tādu noteikusi lēmumā, kas adresēts attiecīgajai uzraudzītajai iestādei. Saskaņā ar minētās regulas 40. pantu, ja viena vai vairākas uzraudzītās iestādes ir daļa no uzraudzītās grupas, kritērijus nozīmīguma noteikšanai nosaka iesaistītajās dalībvalstīs augstākajā konsolidācijas līmenī un katru uzraudzīto iestādi uzskata par nozīmīgu saskaņā ar šiem kritērijiem.

(3)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 43. panta 3. punktu ECB jebkurā laikā pēc attiecīgas informācijas saņemšanas var pārbaudīt to, vai tiek izpildīti nozīmīguma kritēriji.

(4)

Jaunus lēmumus par nozīmīguma būtu jāizslēdz no šī lēmuma piemērošanas jomas. Grozījuma pieņemšanai lēmumā par nozīmīgumu nebūtu jāierobežo Regulas (ES) Nr. 1024/2013 22. panta piemērošana un Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 2. sadaļas III daļas piemērošana.

(5)

Grozījumu lēmumā par nozīmīgumu, ar kuru nozīmīgu uzraudzīto iestādi vai nozīmīgu uzraudzīto grupu beidz klasificēt kā nozīmīgu, nebūtu jāpieņem ar deleģēta lēmuma palīdzību, ja tas pamatojas uz Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 70. pantu.

(6)

Katru gadu ECB kā kompetentajai iestādei attiecībā uz visām nozīmīgām uzraudzītajām iestādēm Vienotajā uzraudzības mehānismā jāpieņem ievērojams tādu lēmumu skaits, kuri groza esošos lēmumus par nozīmīgumu. Lai nodrošinātu tās lēmējinstanču darbību, nepieciešams deleģēšanas lēmums attiecībā uz to lēmumu pieņemšanu, kuri groza lēmumus par nozīmīgumu. Eiropas Savienības Tiesa atzinusi pilnvaru deleģēšanu par vajadzīgu, lai iestāde, kurai jāpieņem ievērojams lēmumu skaits, varētu veikt savus pienākumus. Tiesa tāpapt atzinusi, ka lēmējinstanču darboties spējas nodrošināšana atbilst principiem, kas piemīt visām institucionālajām sistēmām (4). Lai veicinātu lēmumu pieņemšanas procesu attiecībā uz grozījuma pieņemšanu lēmumā par nozīmīgumu, ir nepieciešams deleģēšanas lēmums.

(7)

Lēmumu pieņemšanas pilnvaru deleģēšanai jābūt ierobežotai, proporcionālai un balstītai konkrētos kritērijos. Lēmumiem par uzraudzītās grupas nozīmīgumu ietverot to iestāžu sarakstu, kuras iekļautas nozīmīgā uzraudzītajā grupā, šādiem konkrētiem kritērijiem būtu jāatsaucas uz nozīmīgas uzraudzītās grupas sastāva izmaiņām vai izmaiņām nozīmīgas uzraudzītās iestādes nosaukumā un tiem būtu jābūt pamatotiem, kā arī jārespektē proporcionalitātes princips.

(8)

Lēmumā (ES) 2017/933 (ECB/2016/40) precizēta procedūra, kura jāievēro, pieņemot konkrētus uzraudzības lēmumus, un personas, kurām var tikt deleģētas lēmumu pieņemšanas pilnvaras. Minētais lēmums neietekmē ECB uzraudzības uzdevumu izpildi un neierobežo Uzraudzības valdes kompetenci iesniegt ECB Padomei pabeigtus lēmumu projektus.

(9)

Ja šajā lēmumā noteiktie kritēriji deleģēta lēmuma pieņemšanai netiek izpildīti, grozījumu lēmumā par nozīmīgumu jāpieņem saskaņā ar iebildumu neizteikšanas procedūru, kas noteikta Regulas (ES) Nr. 1024/2013 26. panta 8. punktā un Lēmuma ECB/2004/2 (5) 13.g pantā. Šim lēmumam nebūtu jāietekmē ECB uzraudzības uzdevumu izpilde un nebūtu jāierobežo Uzraudzības valdes kompetence iesniegt ECB Padomei pabeigtus lēmumu projektus.

(10)

ECB uzraudzības lēmumi var tikt pakļauti administratīvai pārskatīšanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 24. pantu un to, kā tas tālāk noteikts Lēmumā ECB/2014/16 (6). Šādas administratīvās pārskatīšanas gadījumā Uzraudzības valdei būtu jāņem vērā Administratīvās pārskatīšanas padomes atzinumu un iesniedz jaunu lēmuma projektu ECB Padomes apstiprināšanai saskaņā ar iebildumu neizteikšanas procedūru,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Definīcijas

Šajā lēmumā piemēro šādas definīcijas:

1)

“grozījums lēmumā par nozīmīgumu” ir lēmums, kas pieņemts pēc nozīmīguma pārbaudes saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 43. panta 3. punktu vai 52. panta 1. punktu un ar ko groza vai atceļ ECB lēmumu, ar kuru uzraudzīto iestādi vai uzraudzīto grupu klasificēja kā nozīmīgu Regulas (ES) Nr. 1024/2013 6. panta 4. punkta nolūkiem;

2)

“iesaistītā dalībvalsts” ir iesaistītā dalībvalsts, kas definēta Regulas (ES) Nr. 1024/2013 2. panta 1. punktā;

3)

“nozīmīga uzraudzītā iestāde” ir nozīmīga uzraudzītā iestāde, kas definēta Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 2. panta 16. punktā;

4)

“uzraudzītā iestāde” ir uzraudzītā iestāde, kas definēta Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 2. panta 20. punktā;

5)

“uzraudzītā grupa” ir uzraudzītā grupa, kas definēta Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 2. panta 21. punktā;

6)

“nozīmīga uzraudzītā grupa” ir nozīmīga uzraudzītā grupa, kas definēta Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 2. panta 22. punktā;

7)

“deleģēts lēmums” ir lēmums, kas pieņemts pamatojoties uz ECB Padomes deleģētām pilnvarām saskaņā ar Lēmumu (ES) 2017/933 (ECB/2016/40);

8)

“struktūrvienību vadītāji” ir ECB struktūrvienību vadītāji, kuriem deleģētas pilnvaras pieņemt grozījumus lēmumos par nozīmīgumu.

2. pants

Grozījumu lēmumos par nozīmīgumu deleģēšana

1.   Saskaņā ar Lēmuma (ES) 2017/933 (ECB/2016/40) 4. pantu ECB Padome ar šo deleģē grozījumu pieņemšanu lēmumos par nozīmīgumu struktūrvienību vadītājiem, kurus ECB Valde iecēlusi saskaņā ar minētā lēmuma 5. pantu.

2.   Grozījumu lēmumā par nozīmīgumu ar deleģēta lēmuma palīdzību pieņem vienīgi tad, ja izpildīti 3. pantā noteiktie kritēriji deleģētu lēmumu pieņemšanai.

3. pants

Kritēriji deleģētu lēmumu pieņemšanai

1.   Grozījumu lēmumā par nozīmīgumu, ar kuru uzraudzīto iestādi klasificē kā nozīmīgu nozīmīgas uzraudzītās grupas ietvaros, pieņem ar deleģēta lēmuma palīdzību, ja kritēriji nozīmīguma noteikšanai iesaistītajās dalībvalstīs augstākajā konsolidācijas līmenī arvien tiek izpildīti attiecībā uz nozīmīgo uzraudzīto grupu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) IV daļas noteikumiem.

2.   Grozījumu lēmumā par nozīmīgumu, ar kuru uzraudzīto iestādi beidz klasificēt kā nozīmīgu nozīmīgas uzraudzītās grupas ietvaros, pieņem ar deleģēta lēmuma palīdzību, ja kritēriji nozīmīguma noteikšanai iesaistītajās dalībvalstīs augstākajā konsolidācijas līmenī arvien tiek izpildīti attiecībā uz nozīmīgo uzraudzīto grupu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) IV daļas noteikumiem, bet uzraudzītā iestāde vairs nav daļa no šādas grupas.

3.   Grozījumu lēmumā par nozīmīgumu, ar kuru nozīmīgu uzraudzīto iestādi vai nozīmīgu uzraudzīto grupu beidz klasificēt kā nozīmīgu, pieņem ar deleģēta lēmuma palīdzību vienīgi tad, ja kritēriji nozīmīguma noteikšanai iesaistītajās dalībvalstīs augstākajā konsolidācijas līmenī vairs netiek izpildīti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) IV daļas noteikumiem.

4.   Grozījumu lēmumā par nozīmīgumu, ar kuru groza nozīmīgas uzraudzītās iestādes nosaukumu, pieņem ar deleģēta lēmuma palīdzību, ja ECB nav paziņota papildu informācija, kas attiecas uz uzraudzītās iestādes klasifikāciju.

5.   Grozījumu lēmumā par nozīmīgumu nepieņem ar deleģēta lēmuma palīdzību, ja attiecīgā uzraudzītā iestāde vai uzraudzītā grupa klasificēta kā nozīmīga saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 59. pantu.

6.   Grozījumu lēmumā par nozīmīgumu nepieņem ar deleģēta lēmuma palīdzību, ja ECB saņem rakstisku iesniegumu, kurā apstrīdēta uzraudzītās iestādes klasificēšana par nozīmīgu vai mazāk nozīmīgu uzraudzīto iestādi.

4. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Frankfurtē pie Mainas, 2016. gada 16. novembrī

ECB prezidents

Mario DRAGHI


(1)  OV L 287, 29.10.2013., 63. lpp.

(2)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 14. lappusi.

(3)  Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 468/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko izveido Vienotā uzraudzības mehānisma pamatstruktūru Eiropas Centrālās bankas sadarbībai ar nacionālajām kompetentajām un norīkotajām iestādēm (VUM pamatregula) (ECB/2014/17) (OV L 141, 14.5.2014., 1. lpp.).

(4)  Tiesas 1986. gada 23. septembra spriedums lietā AKZO Chemie BV and AKZO Chemie UK Ltd/Komisija, 5/85, ECLI:EU:C:1986:328, 37. punkts, un 2005. gada 26. maija spriedums lietā Carmine Salvatore Tralli/ECB, C-301/02 P, ECLI:EU:C:2005:306, 59. punkts.

(5)  Lēmums ECB/2004/2 (2004. gada 19. februāris), ar ko pieņem Eiropas Centrālās bankas Reglamentu (OV L 80, 18.3.2004., 33. lpp.).

(6)  Lēmums ECB/2014/16 (2014. gada 14. aprīlis) par Administratīvās pārskatīšanas padomes izveidi un tās darbības noteikumiem (OV L 175, 14.6.2014., 47. lpp.).