16.6.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 159/21


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2016/956

(2016. gada 7. jūnijs),

ar kuru groza Lēmumu (ES) 2016/245 (ECB/2016/2), ar ko nosaka iepirkuma noteikumus (ECB/2016/17)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS VALDE,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 11.6. pantu,

ņemot vērā Lēmumu ECB/2004/2 (2004. gada 19. februāris), ar ko pieņem Eiropas Centrālās bankas Reglamentu (1), un jo īpaši tā 19. pantu,

tā kā:

(1)

Skaidrības dēļ jāprecizē daži Eiropas Centrālās bankas Lēmuma (ES) 2016/245 (ECB/2016/2) (2) noteikumi.

(2)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Lēmums (ES) 2016/245 (ECB/2016/2),

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Grozījumi

Lēmumu (ES) 2016/245 (ECB/2016/2) groza šādi:

1)

ar šādu punktu aizstāj 8. panta 2. punktu:

“2.   ECB var pasūtīt no sākotnējā līgumslēdzēja papildu preces, pakalpojumus vai būvdarbus neatkarīgi no to vērtības ar nosacījumu, ka sākotnējā līgumā nepieciešamie grozījumi nav būtiski.

Grozījumus uzskata par būtiskiem, ja tie maina līguma vispārējo raksturu, jo īpaši, ja tie atbilst vienam vai vairākiem šādiem nosacījumiem:

a)

grozījumā paredzēti nosacījumi, kuri, ja tie būtu bijuši iekļauti sākotnējā iepirkuma procedūrā, būtu ļāvuši pieļaut kandidātus, kas nav sākotnēji izvēlētie, vai pieņemt piedāvājumus, kas nav sākotnēji pieņemtie, vai būtu piesaistījuši papildu dalībniekus iepirkuma procedūrā;

b)

grozījums maina līguma ekonomisko līdzsvaru par labu līgumslēdzējam veidā, kas nav paredzēts sākotnējā līgumā;

c)

grozījums ievērojami paplašina līguma piemērošanas jomu;

d)

jauns līgumslēdzējs aizstāj to, kuram tika piešķirts sākotnējais līgums, izņemot 4. punktā noteiktos gadījumus.

Grozījumus jebkurā gadījumā uzskata par nebūtiskiem, ja to kopējā vērtība a) ir mazāka par 4. panta 3. punktā noteikto attiecīgo robežlielumu; un b) 10 % no sākotnējās līguma vērtības preces un pakalpojumu līgumiem vai 15 % no sākotnējās līguma vērtības būvdarbu līgumiem.”;

2)

svītro 11. panta 3. punkta pēdējo teikumu;

3)

svītro 12. panta 4. punkta pēdējo teikumu;

4)

svītro 24. panta 1. punktu;

5)

ar šādu punktu aizstāj 30. panta 7. punktu:

“7.   Ja kandidāts vai pretendents vai ar kandidātu vai pretendentu saistīts uzņēmums bijis iesaistīts iepirkuma procedūras sagatavošanā, piemēram, sniedzot padomus par iepirkumu stratēģiju vai specifikāciju izstrādi, ECB veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šāda kandidāta vai pretendenta piedalīšanās nekropļo kompetenci. ECB var izslēgt attiecīgo kandidātu vai pretendentu no procedūras, ja tas nepieciešams šādam nolūkam. Pirms izslēgšanas kandidātam vai pretendentam jādod iespēja pierādīt, ka to iepriekšējā iesaiste nekropļo konkurenci.”;

6)

ar šādu punktu aizstāj 35. panta 3. punktu:

“3.

ECB izraugās piegādātājus, kas uzaicināti piedalīties konkursa procedūrā, no pretendentiem, kas pielaisti dinamiskai iepirkuma sistēmai vai, ja šāda sistēma nav izveidota, – no piemēroto piegādātāju saraksta, kas sastādīts pēc uzaicinājuma izteikt ieinteresētību. Ja šāds saraksts nav izveidots, ECB izvēlas piegādātājus, kas uzaicināti piedalīties, pēc savas izvēles, balstoties uz pienācīgu tirgus analīzi un ņemot vērā iespējamo pārrobežu interesi, kas apliecina piegādātāju atbilstību un interesi piedalīties procedūrā. Tirgus analīze var ietvert paziņojuma par līguma iespēju publicēšanu elektroniskā iepirkuma sistēmā. ECB var arī publicēt līguma paziņojumu savā tīmekļa vietnē vai izmantojot citus atbilstošus plašsaziņas līdzekļus. Šādā gadījumā piegādātājus, kas uzaicināti piedalīties konkursa procedūrā, izvēlas, balstoties uz saņemtajām atbildēm. Piedalīties konkursa procedūrā var uzaicināt arī citus piegādātājus, kas atbilst tiem pašiem kritērijiem.”;

7)

ar šādu punktu aizstāj 35. panta 4. punktu:

“4.

Ja 6. panta 2. punktā minētā pakalpojumu līguma vērtība bez PVN ir EUR 750 000 vai vairāk, ECB līguma paziņojumu publicē Oficiālajā Vēstnesī. Piegādātājus, kas uzaicināti piedalīties konkursa procedūrā, izvēlas, balstoties uz saņemtajām atbildēm. Piedalīties konkursa procedūrā var uzaicināt arī citus piegādātājus, kas atbilst tiem pašiem kritērijiem.”;

8)

ar šādu teikumu aizstāj 41. panta 2. punkta pirmo teikumu:

“Konkursa procedūras, kas sāktas pirms šā lēmuma stāšanās spēkā, tiek pabeigtas saskaņā ar Lēmumu ECB/2007/5.”

2. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā 2016. gada 1. jūlijā.

Frankfurtē pie Mainas, 2016. gada 7. jūnijā

ECB prezidents

Mario DRAGHI


(1)  OV L 80, 18.3.2004., 33. lpp.

(2)  Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2016/245 (2016. gada 9. februāris), ar ko nosaka iepirkuma noteikumus (ECB/2016/2) (OV L 45, 20.2.2016., 15. lpp.).