9.9.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 333/34


Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2016. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 1

(2016/C 333/10)

IEŅĒMUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2016. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 1

Jaunā summa

1

BIROJA DARBĪBAS LAIKĀ UZKRĀTIE IEŅĒMUMI

1 0

BIROJA DARBĪBAS LAIKĀ UZKRĀTIE IEŅĒMUMI

236 623 628

–4 345 197

232 278 431

 

1. sadaļa – Kopā

236 623 628

–4 345 197

232 278 431

3

ATLIKUMS NO IEPRIEKŠĒJĀ FINANŠU GADA UN LĪDZEKĻU IZŅEMŠANA NO REZERVES FONDA

3 0

ATLIKUMS NO IEPRIEKŠĒJĀ FINANŠU GADA UN LĪDZEKĻU IZŅEMŠANA NO REZERVES FONDA

161 419 439

23 828 948

185 248 387

 

3. sadaļa – Kopā

161 419 439

23 828 948

185 248 387

4

ES FINANSĒTIE PROJEKTI

4 0

ES FINANSĒTIE PROJEKTI

0,—

3 745 205

3 745 205

 

4. sadaļa – Kopā

0,—

3 745 205

3 745 205

5

EIROPAS KOPIENAS SUBSĪDIJA

5 0

EIROPAS KOPIENAS SUBSĪDIJA

 

 

 

 

5. sadaļa – Kopā

 

 

 

 

KOPSUMMA

398 043 067

23 228 956

421 272 023

IZDEVUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2016. gada apropriācijas

Budžeta grozījums Nr. 1

Jaunā summa

1

IZDEVUMI, KAS IR SAISTĪTI AR BIROJĀ STRĀDĀJOŠAJIEM

1 1

DARBA TIESISKAJĀS ATTIECĪBĀS ESOŠAIS PERSONĀLS

95 786 000

–2 072 622

93 713 378

1 3

KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI

1 334 000

2 890

1 336 890

1 4

SOCIĀLI MEDICĪNISKĀ INFRASTRUKTŪRA

318 000

 

318 000

1 5

PRAKSES UN IERĒDŅU UN EKSPERTU APMAIŅAS ORGANIZĒŠANA

1 116 000

 

1 116 000

1 6

SOCIĀLĀ LABKLĀJĪBA

4 000 000

 

4 000 000

1 7

IZKLAIDES UN REPREZENTĀCIJAS IZDEVUMI

39 000

 

39 000

 

1. sadaļa – Kopā

102 593 000

–2 069 732

100 523 268

2

ĒKAS, INVENTĀRS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI

2 0

IEGULDĪJUMI NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ĪRĒ — ĒKAS UN SAISTĪTĀS IZMAKSAS

16 368 000

–2 598 919

13 769 081

2 1

DATU PĀRSTRĀDE

41 652 000

–6 255 050

35 396 950

2 2

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

2 526 000

– 500

2 525 500

2 3

ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS KĀRTĒJIE IZDEVUMI

11 786 000

694 860

12 480 860

2 4

PASTA UN TELEKOMUNIKĀCIJU IZDEVUMI

2 535 000

 

2 535 000

2 5

IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR OFICIĀLAJĀM UN CITĀM SANĀKSMĒM

5 748 000

284 600

6 032 600

2 6

PĒTĪJUMI, APTAUJAS UN KONSULTĀCIJAS

15 039 000

– 959 856

14 079 144

 

2. sadaļa – Kopā

95 654 000

–8 834 865

86 819 135

3

IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR BIROJA ĪPAŠAJIEM UZDEVUMIEM

3 2

OBSERVATORIJA

p.m.

p.m.

3 3

ES SADARBĪBA

p.m.

17 333 198

17 333 198

3 4

KOMUNIKĀCIJA, VEICINĀŠANA UN INTEGRĀCIJA

19 254 000

–11 927 135

7 326 865

3 5

IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR EIROPAS SAVIENĪBAS PREČU ZĪMI UN KOPIENAS DIZAINA REĢISTRĀCIJAS PROCEDŪRU

20 655 000

–1 719 500

18 935 500

 

3. sadaļa – Kopā

39 909 000

3 686 563

43 595 563

4

ES FINANSĒTIE PROJEKTI

4 0

ES FINANSĒTIE PROJEKTI

3 745 205

3 745 205

 

4. sadaļa – Kopā

3 745 205

3 745 205

5

KOMPENSĀCIJAS DALĪBVALSTĪM

5 0

KOMPENSĀCIJAS DALĪBVALSTĪM

p.m.

p.m.

 

5. sadaļa – Kopā

p.m.

p.m.

10

CITI IZDEVUMI

10 1

NODROŠINĀJUMS NEPAREDZĒTIEM PASĀKUMIEM

159 887 067

–3 027 766

156 859 301

10 2

PIEŠĶĪRUMS REZERVES FONDAM

29 729 551

29 729 551

10 3

REZERVES FONDS KOMPENSĀCIJĀM

p.m.

p.m.

 

10. sadaļa – Kopā

159 887 067

26 701 785

186 588 852

 

KOPSUMMA

398 043 067

23 228 956

421 272 023

Štatu saraksts

Funkciju grupa un pakāpe

2016

2015

2014

Pastāvīgie amati

Pagaidu amati

Pastāvīgie amati

Pagaidu amati

Pastāvīgie amati

Pagaidu amati

AD 16

1

AD 15

3

AD 14

22

23

AD 13

36

7

AD 12

26

14

AD 11

12

33

AD 10

3

7

AD 9

12

12

AD 8

4

9

AD 7

10

4

AD 6

17

AD 5

Kopā AD

142

113

AST 11

29

7

AST 10

31

7

AST 9

43

22

AST 8

64

20

AST 7

45

17

AST 6

94

49

AST 5

33

60

AST 4

3

22

AST 3

26

AST 2

AST 1

Kopā AST

368

204

Kopā

510

317

Kopsumma

827

Līgumdarbinieku skaita (izteikts pilnslodzes ekvivalentos) un valstu norīkoto ekspertu skaita aplēse

Līgumdarbinieku amata vietas

2016. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 1/2016

Jaunā summa

FG IV

30,75

3

33,75

FG III

18,75

10,5

29,25

FG II

19

0

19

FG I

5

0

5

FG kopā

73,5

13,5

87

Valstu norīkoto ekspertu amata vietas

71

0

71

Kopā

144,5

13,5

158