24.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 48/1


Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta

PIEŅEMŠANA GALĪGAJĀ VARIANTĀ (ES, Euratom) 2016/150

EIROPAS PARLAMENTA PRIEKŠSĒDĒTĀJS,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 314. pantu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 106.a pantu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 7. jūnija Lēmumu 2007/436/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu (1),

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (2),

ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (3),

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (4),

ņemot vērā Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta projektu, ko Komisija pieņēma 2015. gada 24. jūnijā,

ņemot vērā 2015. gada 4. septembrī pieņemto un 2015. gada 17. septembrī Parlamentam nosūtīto Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta projektu,

ņemot vērā Komisijas grozījumu vēstuli Nr. 1/2016 un Nr. 2/2016 attiecībā uz Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta projektu,

ņemot vērā Parlamenta 2015. gada 28. oktobra rezolūciju par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta projektu,

ņemot vērā Parlamenta 2015. gada 28. oktobrī pieņemtos grozījumus vispārējā budžeta projektā,

ņemot vērā Padomes priekšsēdētāja 2015. gada 28. oktobra vēstuli, kurā norādīts, ka Padome nevar apstiprināt visus Parlamenta pieņemtos grozījumus,

ņemot vērā 2015. gada 28. oktobra vēstuli Padomes priekšsēdētājam, ar kuru sasauc Samierināšanas komiteju,

ņemot vērā to, ka Samierināšanas komiteja panāca vienošanos par kopīgu dokumentu 21 dienas laikā, kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. panta 6. punktā,

ņemot vērā to, ka Padome 2015. gada 24. novembrī apstiprināja kopīgo dokumentu,

ņemot vērā to, ka Parlaments 2015. gada 25. novembrī apstiprināja kopīgo dokumentu,

ņemot vērā Parlamenta Reglamenta 90. un 91. pantu,

PAZIŅO.

Vienīgais pants

Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantā noteiktā procedūra ir izpildīta un Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējais budžets ir pieņemts galīgajā variantā.

Strasbūrā, 2015. gada 25. novembrī

Priekšsēdētājs

M. SCHULZ


(1)  OV L 163, 23.6.2007., 17. lpp.

(2)  OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(3)  OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

(4)  OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.


SATURS

VISPĀRĒJS IEŅĒMUMU DOKUMENTS

A. Ievads un vispārējā budžeta finansējums 12
B. Vispārējs ieņēmumu dokuments pa budžeta pozīcijām 21
C. Personāls, kas nodarbināts saskaņā ar štatu sarakstu 152
D. Ēkas 153

IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS PA IEDAĻĀM

I iedaļa: Parlaments 160
— Ieņēmumi 161
— Izdevumi 176
— Personāls 236
II iedaļa: Eiropadome un Padome 238
— Ieņēmumi 239
— Izdevumi 256
— Personāls 300
III iedaļa: Komisija 302
— Ieņēmumi 303
— Izdevumi 378
— Personāls 1898
IV iedaļa: Eiropas Savienības Tiesa 1947
— Ieņēmumi 1948
— Izdevumi 1960
— Personāls 1996
V iedaļa: Revīzijas palāta 1997
— Ieņēmumi 1998
— Izdevumi 2010
— Personāls 2041
VI iedaļa: Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 2043
— Ieņēmumi 2044
— Izdevumi 2056
— Personāls 2094
VII iedaļa: Reģionu komiteja 2095
— Ieņēmumi 2096
— Izdevumi 2109
— Personāls 2144
VIII iedaļa: Eiropas Ombuds 2145
— Ieņēmumi 2146
— Izdevumi 2154
— Personāls 2182
IX iedaļa: Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs 2183
— Ieņēmumi 2184
— Izdevumi 2190
— Personāls 2221
X iedaļa: Eiropas Ārējās darbības dienests 2222
— Ieņēmumi 2223
— Izdevumi 2241
— Personāls 2283

SATURS

VISPĀRĒJS IEŅĒMUMU DOKUMENTS

A. Ievads un vispārējā budžeta finansējums 12
B. Vispārējs ieņēmumu dokuments pa budžeta pozīcijām 21

— 1. sadaļa:

Pašu resursi 22

— 3. sadaļa:

Pārpalikumi, atlikumi un korekcijas 46

— 4. sadaļa:

Ieņēmumi no personām, kas saistītas ar iestādēm un citām Savienības struktūrām 60

— 5. sadaļa:

Uzkrātie ieņēmumi no iestāžu administratīvās darbības 74

— 6. sadaļa:

Iemaksas un atmaksājumi saistībā ar Savienības nolīgumiem un programmām 88

— 7. sadaļa:

Procenti par novēlotiem maksājumiem un soda naudas 132

— 8. sadaļa:

Aizņēmumu un aizdevumu operācijas 138

— 9. sadaļa:

Dažādi ieņēmumi 150
C. Personāls, kas nodarbināts saskaņā ar štatu sarakstu 152
D. Ēkas 153

IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS PA IEDAĻĀM

I iedaļa: Parlaments 160
— Ieņēmumi 161

— 4. sadaļa:

Ieņēmumi no Savienības iestādēs un citās struktūrās strādājošajiem 162

— 5. sadaļa:

Ieņēmumi no iestādes administratīvās darbības 165

— 6. sadaļa:

Iemaksas un atmaksājumi saistībā ar Savienības nolīgumiem un programmām 172

— 9. sadaļa:

Dažādi ieņēmumi 174
— Izdevumi 176

— 1. sadaļa:

Iestādē strādājošie 178

— 2. sadaļa:

Ēkas, mēbeles, iekārtas un dažādi darbības izdevumi 200

— 3. sadaļa:

Izdevumi saistībā ar iestādes vispārīgajiem uzdevumiem 213

— 4. sadaļa:

Izdevumi saistībā ar iestādes īpašajiem uzdevumiem 227

— 5. sadaļa:

Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestāde un neatkarīgu ievērojamu personu komiteja 231

— 10. sadaļa:

Citi izdevumi 233
— Personāls 236
II iedaļa: Eiropadome un Padome 238
— Ieņēmumi 239

— 4. sadaļa:

Dažādi Savienības nodokļi, nodevas un maksājumi 240

— 5. sadaļa:

Ieņēmumi no iestādes administratīvās darbības 243

— 6. sadaļa:

Iemaksas un atmaksājumi saistībā ar Savienības nolīgumiem un programmām 249

— 7. sadaļa:

Procenti par nokavētiem maksājumiem 252

— 9. sadaļa:

Dažādi ieņēmumi 254
— Izdevumi 256

— 1. sadaļa:

Iestādē strādājošie 257

— 2. sadaļa:

Ēkas, ierīces un darbības izdevumi 280

— 10. sadaļa:

Citi izdevumi 298
— Personāls 300
III iedaļa: Komisija 302
— Ieņēmumi 303

— 4. sadaļa:

Ieņēmumi no personām, kas saistītas ar Eiropas Savienības iestādēm un organizācijām 304

— 5. sadaļa:

Ieņēmumi, kas uzkrājušies no iestādes administratīvās darbības 309

— 6. sadaļa:

Iemaksas un atmaksājumi Savienības līgumos un programmās 318

— 7. sadaļa:

Procenti par novēlotiem maksājumiem un soda naudas 363

— 8. sadaļa:

Aizņēmumu un aizdevumu operācijas 369

— 9. sadaļa:

Dažādi ieņēmumi 376
VISPĀRĒJS PĀRSKATS PAR APROPRIĀCIJĀM (2016. UN 2015. GADS) UN IZPILDI (2014. GADS) 378

— XX. sadaļa:

Politikas jomām piešķirtie administratīvie izdevumi 381

— 01. sadaļa:

Ekonomika un finanses 398

— 02. sadaļa:

Iekšējais tirgus, rūpniecība, uzņēmējdarbība un MVU 435

— 03. sadaļa:

Konkurence 510

— 04. sadaļa:

Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība 515

— 05. sadaļa:

Lauksaimniecība un lauku attīstība 595

— 06. sadaļa:

Mobilitāte un transports 687

— 07. sadaļa:

Vide 738

— 08. sadaļa:

Pētniecība un inovācija 770

— 09. sadaļa:

Komunikācijas tīkli, saturs un tehnoloģija 827

— 10. sadaļa:

Tiešā pētniecība 881

— 11. sadaļa:

Jūrlietas un zivsaimniecība 910

— 12. sadaļa:

Finanšu stabilitāte, finanšu pakalpojumi un kapitāla tirgu savienība 953

— 13. sadaļa:

Reģionālā politika un pilsētpolitika 968

— 14. sadaļa:

Nodokļu politika un muitas savienība 1044

— 15. sadaļa:

Izglītība un kultūra 1058

— 16. sadaļa:

Komunikācija 1109

— 17. sadaļa:

Veselība un pārtikas nekaitīgums 1133

— 18. sadaļa:

Migrācija un iekšlietas 1194

— 19. sadaļa:

Ārpolitikas instrumenti 1252

— 20. sadaļa:

Tirdzniecība 1284

— 21. sadaļa:

Starptautiskā sadarbība un attīstība 1295

— 22. sadaļa:

Kaimiņattiecību politika un paplašināšanās sarunas 1387

— 23. sadaļa:

Humānā palīdzība un civilā aizsardzība 1429

— 24. sadaļa:

Krāpšanas apkarošana 1451

— 25. sadaļa:

Komisijas politikas koordinācija un juridiskās konsultācijas 1458

— 26. sadaļa:

Komisijas administrācija 1470

— 27. sadaļa:

Budžets 1522

— 28. sadaļa:

Revīzija 1531

— 29. sadaļa:

Statistika 1535

— 30. sadaļa:

Pensijas un ar tām saistīti izdevumi 1544

— 31. sadaļa:

Valodu dienesti 1557

— 32. sadaļa:

Enerģētika 1567

— 33. sadaļa:

Tiesiskums un patērētāji 1610

— 34. sadaļa:

Klimata politika 1651

— 40. sadaļa:

Rezerves 1663

Pielikumi

— Eiropas Ekonomikas zona 1671
— Kandidātvalstīm un, attiecīgā gadījumā, Rietumbalkānu potenciālajām kandidātēm pieejamo budžeta pozīciju uzskaitījums 1685
— Aizņēmumu un aizdevumu operācijas – Savienības budžeta garantētas aizņēmumu un aizdevumu operācijas (orientējoši) 1688
— Informācija par finanšu instrumentiem saskaņā ar finanšu regulas 49. panta 1. punkta e) apakšpunktu 1724
— Publikāciju birojs 1790
— Ieņēmumi 1791
— Izdevumi 1796
— Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai 1809
— Ieņēmumi 1810
— Izdevumi 1815
— Eiropas Personāla atlases birojs 1829
— Ieņēmumi 1830
— Izdevumi 1835
— Atalgojuma un individuālo tiesību birojs 1850
— Ieņēmumi 1851
— Izdevumi 1856
— Infrastruktūras un loģistikas birojs – Brisele 1866
— Ieņēmumi 1867
— Izdevumi 1872
— Infrastruktūras un apgādes birojs – Luksemburga 1882
— Ieņēmumi 1883
— Izdevumi 1888
— Personāls 1898
IV iedaļa: Eiropas Savienības Tiesa 1947
— Ieņēmumi 1948

— 4. sadaļa:

Ieņēmumi no personām, kas saistītas ar Savienības iestādēm un citām organizācijām 1949

— 5. sadaļa:

Ieņēmumi no iestādes administratīvās darbības 1952

— 9. sadaļa:

Dažādi ieņēmumi 1958
— Izdevumi 1960

— 1. sadaļa:

Iestādē strādājošie 1961

— 2. sadaļa:

Ēkas, mēbeles, iekārtas un dažādi darbības izdevumi 1978

— 3. sadaļa:

Izdevumi saistībā ar iestādes īpašajiem uzdevumiem 1992

— 10. sadaļa:

Citi izdevumi 1994
— Personāls 1996
V iedaļa: Revīzijas palāta 1997
— Ieņēmumi 1998

— 4. sadaļa:

Ieņēmumi no iestādē strādājošajiem 1999

— 5. sadaļa:

Ieņēmumi no iestādes administratīvās darbības 2002

— 9. sadaļa:

Dažādi ieņēmumi 2008
— Izdevumi 2010

— 1. sadaļa:

Iestādē strādājošie 2011

— 2. sadaļa:

Ēkas, mēbeles, iekārtas un dažādi darbības izdevumi 2026

— 10. sadaļa:

Citi izdevumi 2039
— Personāls 2041
VI iedaļa: Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 2043
— Ieņēmumi 2044

— 4. sadaļa:

Ieņēmumi no iestādēs un citās Savienības struktūrās strādājošajiem 2045

— 5. sadaļa:

Ieņēmumi no iestādes administratīvās darbības 2048

— 9. sadaļa:

Dažādi ieņēmumi 2054
— Izdevumi 2056

— 1. sadaļa:

Iestādēm piederīgas personas 2057

— 2. sadaļa:

Nekustamais īpašums, iekārtas, aprīkojums un dažādi darbības izdevumi 2076

— 10. sadaļa:

Citi izdevumi 2092
— Personāls 2094
VII iedaļa: Reģionu komiteja 2095
— Ieņēmumi 2096

— 4. sadaļa:

Ieņēmumi no personām, kas saistītas ar iestādēm un citām Savienības struktūrām 2097

— 5. sadaļa:

Ieņēmumi no iestādes administratīvās darbības 2100

— 9. sadaļa:

Dažādi ieņēmumi 2107
— Izdevumi 2109

— 1. sadaļa:

Personas, kas saistītas ar iestādi 2110

— 2. sadaļa:

Ēkas, mēbeles, aprīkojums un dažādi darbības izdevumi 2127

— 10. sadaļa:

Citi izdevumi 2142
— Personāls 2144
VIII iedaļa: Eiropas Ombuds 2145
— Ieņēmumi 2146

— 4. sadaļa:

Ieņēmumi no Eiropas Savienības iestādēs un citās struktūrās strādājošajiem 2147

— 6. sadaļa:

Iemaksas un atmaksājumi saistībā ar Eiropas Savienības nolīgumiem un programmām 2150

— 9. sadaļa:

Dažādi ieņēmumi 2152
— Izdevumi 2154

— 1. sadaļa:

Izdevumi, kas ir saistīti ar iestādē strādājošajiem 2155

— 2. sadaļa:

Ēkas, mēbeles, iekārtas un dažādi darbības izdevumi 2167

— 3. sadaļa:

Izdevumi saistībā ar iestādes vispārīgajiem uzdevumiem 2174

— 10. sadaļa:

Citi izdevumi 2180
— Personāls 2182
IX iedaļa: Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs 2183
— Ieņēmumi 2184

— 4. sadaļa:

Dažādi Eiropas Savienības nodokļi, nodevas un maksājumi 2185

— 9. sadaļa:

Dažādi ieņēmumi 2188
— Izdevumi 2190

— 1. sadaļa:

Izdevumi, kas ir saistīti ar iestādē strādājošajiem 2191

— 2. sadaļa:

Ēkas, ierīces un izdevumi, kas saistīti ar iestādes darbību 2203

— 3. sadaļa:

Eiropas Datu aizsardzības kolēģija 2207

— 10. sadaļa:

Citi izdevumi 2219
— Personāls 2221
X iedaļa: Eiropas Ārējās darbības dienests 2222
— Ieņēmumi 2223

— 4. sadaļa:

Dažādi Savienības nodokļi, nodevas un maksājumi 2224

— 5. sadaļa:

Ieņēmumi no iestādes administratīvās darbības 2227

— 6. sadaļa:

Iemaksas un atmaksājumi saistībā ar Savienības nolīgumiem un programmām 2234

— 7. sadaļa:

Procenti par nokavētiem maksājumiem 2237

— 9. sadaļa:

Dažādi ieņēmumi 2239
— Izdevumi 2241

— 1. sadaļa:

Personāls centrālajā birojā 2242

— 2. sadaļa:

Ēkas, iekārtas un darbības izmaksas centrālajā birojā 2255

— 3. sadaļa:

Delegācijas 2273

— 10. sadaļa:

Citi izdevumi 2281
— Personāls 2283

A. IEVADS   UN VISPĀRĒJĀ BUDŽETA FINANSĒJUMS

IEVADS

Savienības vispārējais budžets ir dokuments, kurā noteikta un ar kuru atļauta ieņēmumu un izdevumu kopējā summa, kas ik gadu tiek uzskatīta par nepieciešamu Eiropas Savienībai un Eiropas Atomenerģijas kopienai.

Budžetu veido un izpilda saskaņā ar vienotības, budžeta precizitātes, gada pārskata, līdzsvara, norēķinu vienības, universāluma, specifikācijas, pareizas finanšu vadības un pārredzamības principiem.

Vienotības un budžeta precizitātes princips nozīmē to, ka visi Savienības ieņēmumi un izdevumi, kā arī Savienības ieņēmumi un izdevumi, ja tos sedz no budžeta, ir jāiekļauj vienā dokumentā.

Gada pārskata princips nozīmē to, ka budžetu pieņem vienam budžeta gadam un ka gan saistību, gan maksājumu apropriācijas par kārtējo budžeta gadu principā jāizmanto šā gada laikā.

Saskaņā ar līdzsvara principu budžeta gada ieņēmumu prognozēm jāsakrīt ar minētā gada maksājumu apropriācijām: aizņēmumi iespējamā budžeta deficīta segšanai nav samērojami ar pašu resursu sistēmu un netiks atļauti.

Saskaņā ar norēķinu vienības principu budžetu izstrādā un izpilda euro un pārskatus veido euro.

Universāluma princips nozīmē to, ka kopējie ieņēmumi paredzēti kopējo maksājumu apropriāciju segšanai, izņemot dažus ieņēmumu posteņus, kurus piešķir konkrētiem izdevumu posteņiem. Visus ieņēmumus un izdevumus iegrāmato budžetā pilnā apmērā, neizdarot to starpā nekādas korekcijas.

Saskaņā ar specifikācijas principu katrai apropriācijai jābūt konkrētam nolūkam un tai jābūt attiecinātai uz konkrētu mērķi, lai novērstu neskaidrības starp apropriācijām.

Pareizas finanšu pārvaldības principu formulē, atsaucoties uz saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes principu.

Budžetu sastāda saskaņā ar pārredzamības principu, nodrošinot pareizu informāciju par budžeta un kontu izpildi.

Budžets attiecas uz noteiktiem mērķiem paredzētām apropriācijām un līdzekļiem, tas ir, budžeta līdzekļi jāsadala pēc darbības jomām, lai paaugstinātu budžeta vadības pārredzamību, ņemot vērā pareizas finanšu vadības mērķus, jo īpaši lietderību un efektivitāti.

Šajā budžetā atļautie izdevumi kopā ir EUR 155 004 173 148 saistību apropriācijās un EUR 143 885 295 484 maksājumu apropriācijās, kas atbilst attiecīgi –4,48 % samazinājumam un +1,84 % palielinājumam salīdzinājumā ar 2015. gada budžetu

Budžeta ieņēmumu kopsumma ir EUR 143 885 295 484. Vienota PVN līdzekļu pieprasījuma likme ir 0,30 %, bet NKP līdzekļu pieprasījuma likme ir 0,7134 %. Tradicionālie pašu resursi (muitas nodokļi un cukura nodevas) veido 12,92 % no 2016. gada budžeta finansējuma. PVN resursi veido 13,07 % un NKI resursi – 72,88 %. Pārējie šā finanšu gada ieņēmumi tiek prognozēti EUR 1 616 701 373 apmērā.

Pašu resursi, kas vajadzīgi, lai finansētu 2016. gada budžetu, ir 0,97 % no kopējā NKI, un tādējādi nesasniedz maksimālo robežu 1,23 % apmērā no NKI, kas aprēķināta ar metodi, kura noteikta 3. panta 1. punktā Padomes 2007. gada 7. jūnija Lēmumā 2007/436/EK, Euratom, par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu (OV L 163, 23.6.2007., 17. lpp.).

Turpmākajās tabulās ir soli pa solim izklāstīta metode, ko izmanto, lai aprēķinātu 2016. gada budžeta finansējumu.

VISPĀRĒJĀ BUDŽETA FINANSĒJUMS

Apropriācijas, kuras 2016. finanšu gadā paredzētas saskaņā ar 1. pantu Padomes 2007. gada 7. jūnija Lēmumā 2007/436/EK, Euratom, par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu

IZDEVUMI

Apraksts

2016. gada budžets

2015. gada budžets (1)

Izmaiņas (%)

1.

Gudra un iekļaujoša izaugsme

66 262 537 636

66 853 308 910

–0,88

2.

Ilgtspējīga izaugsme: dabas resursi

55 120 803 654

55 978 784 039

–1,53

3.

Drošība un pilsonība

3 022 287 739

1 926 965 795

+56,84

4.

Globālā Eiropa

10 155 590 403

7 478 225 907

+35,80

5.

Administrācija

8 935 076 052

8 658 632 705

+3,19

6.

Kompensācija

p. m.

p.m.

Īpašie instrumenti

389 000 000

384 505 583

+1,17

Kopējie izdevumi  (2)

143 885 295 484

141 280 422 939

+1,84


IEŅĒMUMI

Apraksts

2016. gada budžets

2015. gada budžets (3)

Izmaiņas (%)

Dažādi ieņēmumi (4.–9. sadaļa)

1 616 701 373

3 045 497 557

–46,92

Pieejamais pārpalikums no iepriekšējā finanšu gada (3 0. nodaļa, 3 0 0. pants)

p. m.

1 434 557 708

Pašu resursu atlikums, kas radies, atmaksājot atlikumu no Garantiju fonda ārējiem darījumiem (3 0. nodaļa, 3 0 2. pants)

p. m.

p. m.

Pašu resursu atlikums, kas uzkrāts no iepriekšējo gadu pašu resursiem, kuru pamatā ir PVN un NKP/NKI (3 1. un 3 2. nodaļa)

p. m.

7 133 244 000

Kopējie 3. līdz 9. sadaļas ieņēmumi

1 616 701 373

11 613 299 265

–86,08

Muitas nodokļu un cukura nodevu neto summa (1 1. un 1 2. nodaļa)

18 590 000 000

18 759 400 000

–0,90

PVN pašu resursi ar vienoto likmi (1. un 2. tabula, 1 3. nodaļa)

18 812 783 576

18 023 353 946

+4,38

Atlikums, ko finansē no papildu resursiem (NKI pašu resursi, 3. tabula, 1 4. nodaļa)

104 865 810 535

92 884 369 728

+12,90

Apropriācijas, ko finansē no Lēmuma 2007/436/EK, Euratom 2. pantā minētajiem pašu resursiem (4)

142 268 594 111

129 667 123 674

+9,72

Kopējie ieņēmumi  (5)

143 885 295 484

141 280 422 939

+1,84


1. TABULA

Saskaņotā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksimuma aprēķināšana atbilstoši Lēmuma 2007/436/EK, Euratom 2. panta 1. punkta b) apakšpunktam

Dalībvalsts

1 % no PVN bāzes, kurai nav noteikta nepārsniedzamā likme

1 % no nacionālā kopienākuma

Nepārsniedzamā likme (%)

1 % no nacionālā kopienākuma, kas reizināts ar nepārsniedzamo likmi

1 % no nepārsniedzamās PVN resursu bāzes (6)

Dalībvalstis, kurām ir noteikta nepārsniedzamā PVN resursu bāze

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Beļģija

1 744 699 000

4 145 592 000

50

2 072 796 000

1 744 699 000

 

Bulgārija

210 850 884

421 349 576

50

210 674 788

210 674 788

Bulgārija

Čehija

669 395 447

1 504 649 302

50

752 324 651

669 395 447

 

Dānija

1 039 399 365

2 784 815 730

50

1 392 407 865

1 039 399 365

 

Vācija

13 041 327 753

31 089 578 000

50

15 544 789 000

13 041 327 753

 

Igaunija

100 673 730

206 957 500

50

103 478 750

100 673 730

 

Īrija

730 296 000

1 681 832 000

50

840 916 000

730 296 000

 

Grieķija

737 959 500

1 825 366 000

50

912 683 000

737 959 500

 

Spānija

4 584 349 000

11 112 124 500

50

5 556 062 250

4 584 349 000

 

Francija

9 842 907 391

22 246 075 500

50

11 123 037 750

9 842 907 391

 

Horvātija

261 595 059

427 238 463

50

213 619 232

213 619 232

Horvātija

Itālija

5 806 143 000

16 221 126 500

50

8 110 563 250

5 806 143 000

 

Kipra

106 733 609

164 549 000

50

82 274 500

82 274 500

Kipra

Latvija

94 350 984

258 200 500

50

129 100 250

94 350 984

 

Lietuva

150 145 740

384 106 522

50

192 053 261

150 145 740

 

Luksemburga

298 311 000

319 485 000

50

159 742 500

159 742 500

Luksemburga

Ungārija

446 561 568

1 118 843 433

50

559 421 717

446 561 568

 

Malta

58 943 842

83 745 500

50

41 872 750

41 872 750

Malta

Nīderlande

2 731 320 500

6 795 975 500

50

3 397 987 750

2 731 320 500

 

Austrija

1 540 873 000

3 299 760 000

50

1 649 880 000

1 540 873 000

 

Polija

1 853 096 591

4 416 658 720

50

2 208 329 360

1 853 096 591

 

Portugāle

808 661 500

1 766 052 500

50

883 026 250

808 661 500

 

Rumānija

579 320 158

1 617 874 308

50

808 937 154

579 320 158

 

Slovēnija

187 196 000

376 395 000

50

188 197 500

187 196 000

 

Slovākija

266 308 000

773 099 500

50

386 549 750

266 308 000

 

Somija

932 204 500

2 045 366 500

50

1 022 683 250

932 204 500

 

Zviedrija

1 958 026 409

4 517 946 432

50

2 258 973 216

1 958 026 409

 

Apvienotā Karaliste

12 155 879 682

25 379 828 021

50

12 689 914 011

12 155 879 682

 

Kopā

62 937 529 212

146 984 591 507

 

73 492 295 755

62 709 278 588

 


2. TABULA

PVN pašu resursu sadalījums atbilstoši Lēmuma 2007/436/EK, Euratom 2. panta 1. punkta b) apakšpunktam (1 3. nodaļa)

Dalībvalsts

1 % no nepārsniedzamās PVN bāzes

PVN pašu resursu vienotā likme (%)

PVN pašu resursi pēc vienotās likmes

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Beļģija

1 744 699 000

0,300

523 409 700

Bulgārija

210 674 788

0,300

63 202 436

Čehija

669 395 447

0,300

200 818 634

Dānija

1 039 399 365

0,300

311 819 810

Vācija

13 041 327 753

0,300

3 912 398 326

Igaunija

100 673 730

0,300

30 202 119

Īrija

730 296 000

0,300

219 088 800

Grieķija

737 959 500

0,300

221 387 850

Spānija

4 584 349 000

0,300

1 375 304 700

Francija

9 842 907 391

0,300

2 952 872 217

Horvātija

213 619 232

0,300

64 085 770

Itālija

5 806 143 000

0,300

1 741 842 900

Kipra

82 274 500

0,300

24 682 350

Latvija

94 350 984

0,300

28 305 295

Lietuva

150 145 740

0,300

45 043 722

Luksemburga

159 742 500

0,300

47 922 750

Ungārija

446 561 568

0,300

133 968 470

Malta

41 872 750

0,300

12 561 825

Nīderlande

2 731 320 500

0,300

819 396 150

Austrija

1 540 873 000

0,300

462 261 900

Polija

1 853 096 591

0,300

555 928 977

Portugāle

808 661 500

0,300

242 598 450

Rumānija

579 320 158

0,300

173 796 047

Slovēnija

187 196 000

0,300

56 158 800

Slovākija

266 308 000

0,300

79 892 400

Somija

932 204 500

0,300

279 661 350

Zviedrija

1 958 026 409

0,300

587 407 923

Apvienotā Karaliste

12 155 879 682

0,300

3 646 763 905

Kopā

62 709 278 588

 

18 812 783 576


3. TABULA

Vienotās likmes un nacionālā kopienākuma resursu sadalījuma noteikšana atbilstoši Lēmuma 2007/436/EK, Euratom 2. panta 1. punkta c) apakšpunktam (1 4. nodaļa)

Dalībvalsts

1 % no nacionālā kopienākuma

Vienotā “papildu bāzes” pašu resursu likme

“Papildu bāzes” pašu resursi pēc vienotās likmes

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Beļģija

4 145 592 000

 

2 957 662 846

Bulgārija

421 349 576

 

300 610 862

Čehija

1 504 649 302

 

1 073 488 500

Dānija

2 784 815 730

 

1 986 820 222

Vācija

31 089 578 000

 

22 180 786 181

Igaunija

206 957 500

 

147 653 341

Īrija

1 681 832 000

 

1 199 899 078

Grieķija

1 825 366 000

 

1 302 303 072

Spānija

11 112 124 500

 

7 927 919 046

Francija

22 246 075 500

 

15 871 410 157

Horvātija

427 238 463

 

304 812 275

Itālija

16 221 126 500

 

11 572 924 487

Kipra

164 549 000

 

117 397 096

Latvija

258 200 500

0,7134476 (7)

184 212 538

Lietuva

384 106 522

 

274 039 893

Luksemburga

319 485 000

 

227 935 821

Ungārija

1 118 843 433

 

798 236 211

Malta

83 745 500

 

59 748 030

Nīderlande

6 795 975 500

 

4 848 572 710

Austrija

3 299 760 000

 

2 354 205 998

Polija

4 416 658 720

 

3 151 054 759

Portugāle

1 766 052 500

 

1 259 985 996

Rumānija

1 617 874 308

 

1 154 268 614

Slovēnija

376 395 000

 

268 538 126

Slovākija

773 099 500

 

551 566 017

Somija

2 045 366 500

 

1 459 261 911

Zviedrija

4 517 946 432

 

3 223 318 238

Apvienotā Karaliste

25 379 828 021

 

18 107 178 510

Kopā

146 984 591 507

 

104 865 810 535


4. TABULA

Apvienotās Karalistes budžeta nelīdzsvarotības korekcija 2015. gadam atbilstoši Lēmuma 2007/436/EK, Euratom 4. pantam (1 5. nodaļa)

Apraksts

Koeficients (8) (%)

Summa

1.

Apvienotās Karalistes daļa (%) neierobežotās PVN bāzes domājamā daļā

19,4288

 

2.

Apvienotās Karalistes daļa (%) kopējos iedalītajos izdevumos, kas koriģēti, ņemot vērā paplašināšanās izdevumus

7,3919

 

3.

(1) – (2)

12,0369

 

4.

Kopējie iedalītie izdevumi

 

130 016 348 031

5.

Ar paplašināšanos saistītie izdevumi (9)

 

36 305 752 879

6.

Kopējie iedalītie izdevumi, kas koriģēti, ņemot vērā paplašināšanās izdevumus = (4) – (5)

 

93 710 595 151

7.

Apvienotās Karalistes korekcijas sākotnējais apjoms = (3) × (6) × 0,66

 

7 444 724 929

8.

Apvienotās Karalistes priekšrocības (10)

 

2 212 027 407

9.

Apvienotās Karalistes pamatkorekcija = (7) – (8)

 

5 232 697 523

10.

Neparedzētie ieņēmumi no tradicionālajiem pašu resursiem (11)

 

–50 550 782

11.

Korekcija Apvienotajai Karalistei = (9) – (10)

 

5 283 248 305


5. TABULA

Apvienotās Karalistes korekcijas finansējuma aprēķins – EUR 5 283 248 305 (1 5. nodaļa)

Dalībvalsts

NKI bāzes procentuālā daļa

Daļas bez Apvienotās Karalistes

Daļas bez Vācijas, Nīderlandes, Austrijas, Zviedrijas un Apvienotās Karalistes

Trīs ceturtdaļas no 2. ailē minētās Vācijas, Nīderlandes, Austrijas un Zviedrijas daļas

4. aile sadalīta saskaņā ar 3. ailē minēto

Finansēšanas skala

Korekcijai piemērotā finansēšanas skala

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Beļģija

2,82

3,41

5,46

 

1,54

4,95

261 447 948

Bulgārija

0,29

0,35

0,56

 

0,16

0,50

26 573 040

Čehija

1,02

1,24

1,98

 

0,56

1,80

94 892 954

Dānija

1,89

2,29

3,67

 

1,03

3,32

175 628 561

Vācija

21,15

25,57

0,00

–19,17

0,00

6,39

337 679 947

Igaunija

0,14

0,17

0,27

 

0,08

0,25

13 052 084

Īrija

1,14

1,38

2,22

 

0,62

2,01

106 067 246

Grieķija

1,24

1,50

2,40

 

0,68

2,18

115 119 431

Spānija

7,56

9,14

14,64

 

4,13

13,26

700 802 719

Francija

15,13

18,29

29,31

 

8,26

26,56

1 402 981 958

Horvātija

0,29

0,35

0,56

 

0,16

0,51

26 944 431

Itālija

11,04

13,34

21,37

 

6,02

19,36

1 023 009 556

Kipra

0,11

0,14

0,22

 

0,06

0,20

10 377 528

Latvija

0,18

0,21

0,34

 

0,10

0,31

16 283 800

Lietuva

0,26

0,32

0,51

 

0,14

0,46

24 224 251

Luksemburga

0,22

0,26

0,42

 

0,12

0,38

20 148 798

Ungārija

0,76

0,92

1,47

 

0,42

1,34

70 561 531

Malta

0,06

0,07

0,11

 

0,03

0,10

5 281 535

Nīderlande

4,62

5,59

0,00

–4,19

0,00

1,40

73 814 596

Austrija

2,24

2,71

0,00

–2,04

0,00

0,68

35 840 396

Polija

3,00

3,63

5,82

 

1,64

5,27

278 543 175

Portugāle

1,20

1,45

2,33

 

0,66

2,11

111 378 737

Rumānija

1,10

1,33

2,13

 

0,60

1,93

102 033 658

Slovēnija

0,26

0,31

0,50

 

0,14

0,45

23 737 913

Slovākija

0,53

0,64

1,02

 

0,29

0,92

48 756 674

Somija

1,39

1,68

2,69

 

0,76

2,44

128 994 091

Zviedrija

3,07

3,72

0,00

–2,79

0,00

0,93

49 071 747

Apvienotā Karaliste

17,27

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

Kopā

100,00

100,00

100,00

–28,19

28,19

100,00

5 283 248 305

Aprēķini tiek veikti līdz 15 zīmēm aiz komata.

6. TABULA

Vispārējā budžeta finansējuma (12) kopsavilkums dalījumā pa pašu resursu veidiem un dalībvalstīm

Dalībvalsts

Tradicionālie pašu resursi (TPR)

PVN un NKI pašu resursi, ieskaitot korekcijas

Pašu resursu kopsumma (13)

Neto cukura nozares nodevas (75 %)

Neto muitas nodokļi (75 %)

Neto tradicionālie pašu resursi kopā (75 %)

Iekasēšanas izmaksas (25 % no bruto TPR) p. m.

PVN pašu resursi

NKI pašu resursi

Apvienotās Karalistes korekcija

Kopā “valstu iemaksas”

Daļa kopējās “valstu iemaksās” (%)

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8) = (5) + (6) + (7)

(9)

(10) = (3) + (8)

Beļģija

6 600 000

1 769 700 000

1 776 300 000

592 100 000

523 409 700

2 957 662 846

261 447 948

3 742 520 494

3,03

5 518 820 494

Bulgārija

400 000

58 200 000

58 600 000

19 533 333

63 202 436

300 610 862

26 573 040

390 386 338

0,32

448 986 338

Čehija

3 400 000

216 200 000

219 600 000

73 200 000

200 818 634

1 073 488 500

94 892 954

1 369 200 088

1,11

1 588 800 088

Dānija

3 400 000

340 900 000

344 300 000

114 766 667

311 819 810

1 986 820 222

175 628 561

2 474 268 593

2,00

2 818 568 593

Vācija

26 300 000

3 655 500 000

3 681 800 000

1 227 266 664

3 912 398 326

22 180 786 181

337 679 947

26 430 864 454

21,37

30 112 664 454

Igaunija

0

24 900 000

24 900 000

8 300 000

30 202 119

147 653 341

13 052 084

190 907 544

0,15

215 807 544

Īrija

0

250 700 000

250 700 000

83 566 667

219 088 800

1 199 899 078

106 067 246

1 525 055 124

1,23

1 775 755 124

Grieķija

1 400 000

130 300 000

131 700 000

43 900 000

221 387 850

1 302 303 072

115 119 431

1 638 810 353

1,33

1 770 510 353

Spānija

4 700 000

1 261 400 000

1 266 100 000

422 033 334

1 375 304 700

7 927 919 046

700 802 719

10 004 026 465

8,09

11 270 126 465

Francija

30 900 000

1 571 200 000

1 602 100 000

534 033 333

2 952 872 217

15 871 410 157

1 402 981 958

20 227 264 332

16,35

21 829 364 332

Horvātija

1 700 000

44 000 000

45 700 000

15 233 334

64 085 770

304 812 275

26 944 431

395 842 476

0,32

441 542 476

Itālija

4 700 000

1 596 900 000

1 601 600 000

533 866 667

1 741 842 900

11 572 924 487

1 023 009 556

14 337 776 943

11,59

15 939 376 943

Kipra

0

17 800 000

17 800 000

5 933 333

24 682 350

117 397 096

10 377 528

152 456 974

0,12

170 256 974

Latvija

0

28 200 000

28 200 000

9 400 000

28 305 295

184 212 538

16 283 800

228 801 633

0,18

257 001 633

Lietuva

800 000

69 600 000

70 400 000

23 466 667

45 043 722

274 039 893

24 224 251

343 307 866

0,28

413 707 866

Luksemburga

0

15 100 000

15 100 000

5 033 333

47 922 750

227 935 821

20 148 798

296 007 369

0,24

311 107 369

Ungārija

2 100 000

109 300 000

111 400 000

37 133 333

133 968 470

798 236 211

70 561 531

1 002 766 212

0,81

1 114 166 212

Malta

0

11 200 000

11 200 000

3 733 333

12 561 825

59 748 030

5 281 535

77 591 390

0,06

88 791 390

Nīderlande

7 200 000

2 230 500 000

2 237 700 000

745 900 000

819 396 150

4 848 572 710

73 814 596

5 741 783 456

4,64

7 979 483 456

Austrija

3 200 000

208 100 000

211 300 000

70 433 334

462 261 900

2 354 205 998

35 840 396

2 852 308 294

2,31

3 063 608 294

Polija

12 800 000

489 200 000

502 000 000

167 333 334

555 928 977

3 151 054 759

278 543 175

3 985 526 911

3,22

4 487 526 911

Portugāle

100 000

131 200 000

131 300 000

43 766 667

242 598 450

1 259 985 996

111 378 737

1 613 963 183

1,30

1 745 263 183

Rumānija

900 000

123 500 000

124 400 000

41 466 667

173 796 047

1 154 268 614

102 033 658

1 430 098 319

1,16

1 554 498 319

Slovēnija

0

64 200 000

64 200 000

21 400 000

56 158 800

268 538 126

23 737 913

348 434 839

0,28

412 634 839

Slovākija

1 300 000

96 400 000

97 700 000

32 566 667

79 892 400

551 566 017

48 756 674

680 215 091

0,55

777 915 091

Somija

700 000

113 700 000

114 400 000

38 133 333

279 661 350

1 459 261 911

128 994 091

1 867 917 352

1,51

1 982 317 352

Zviedrija

2 600 000

514 300 000

516 900 000

172 300 000

587 407 923

3 223 318 238

49 071 747

3 859 797 908

3,12

4 376 697 908

Apvienotā Karaliste

9 500 000

3 323 100 000

3 332 600 000

1 110 866 667

3 646 763 905

18 107 178 510

–5 283 248 305

16 470 694 110

13,32

19 803 294 110

Kopā

124 700 000

18 465 300 000

18 590 000 000

6 196 666 667

18 812 783 576

104 865 810 535

0

123 678 594 111

100,00

142 268 594 111

B.   VISPĀRĒJS IEŅĒMUMU DOKUMENTS PA BUDŽETA POZĪCIJĀM

Sadaļa

Pozīcija

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

2014. finanšu gads

1

PAŠU RESURSI

142 268 594 111

129 667 123 674

128 866 678 682,39

3

PĀRPALIKUMI, ATLIKUMI UN KOREKCIJAS

p.m.

8 567 801 708

5 100 054 025,61

4

IEŅĒMUMI NO PERSONĀM, KAS SAISTĪTAS AR IESTĀDĒM UN CITĀM SAVIENĪBAS STRUKTŪRĀM

1 348 027 707

1 300 952 883

1 251 228 829,93

5

UZKRĀTIE IEŅĒMUMI NO IESTĀŽU ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS

55 455 129

94 453 674

578 079 503,85

6

IEMAKSAS UN ATMAKSĀJUMI SAISTĪBĀ AR SAVIENĪBAS NOLĪGUMIEM UN PROGRAMMĀM

60 000 000

60 000 000

3 224 982 237,29

7

PROCENTI PAR NOVĒLOTIEM MAKSĀJUMIEM UN SODA NAUDAS

123 000 000

1 523 000 000

4 606 681 826,68

8

AIZŅĒMUMU UN AIZDEVUMU OPERĀCIJAS

5 217 537

36 890 000

297 309 339,40

9

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

25 001 000

30 201 000

15 103 275,47

 

KOPSUMMA

143 885 295 484

141 280 422 939

143 940 117 720,62

1. SADAĻA

PAŠU RESURSI

Pants

Postenis

Pozīcija

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

2014. finanšu gads

% 2014.–2016.

1 1. NODAĻA

1 1 0

Ražošanas nodevas par 2005./2006. tirdzniecības gadu un iepriekšējiem gadiem

p.m.

p.m.

– 200 437 776,87

 

1 1 1

Cukura uzglabāšanas maksājumi

p.m.

p.m.

0,—

 

1 1 3

Maksājumi, ko uzliek par neeksportēta C cukura, C izoglikozes un C inulīna sīrupa ražošanu un par C cukura un C izoglikozes aizstājēju

p.m.

p.m.

0,—

 

1 1 7

Ražošanas nodeva

124 700 000

124 700 000

124 144 904,02

99,55

1 1 8

Vienreizēja nodeva par papildu cukura kvotu un papildu izoglikozes kvotu

p.m.

p.m.

0,—

 

1 1 9

Pārpalikuma maksājums

p.m.

p.m.

7 272 590,08

 

 

1 1. NODAĻA – KOPĀ

124 700 000

124 700 000

–69 020 282,77

–55,35

1 2. NODAĻA

1 2 0

Muitas nodokļi un citas nodevas, kas minētas Lēmuma 2007/436/EK, Euratom 2. panta 1. punkta a) apakšpunktā

18 465 300 000

18 634 700 000

16 498 505 401,97

89,35

 

1 2. NODAĻA – KOPĀ

18 465 300 000

18 634 700 000

16 498 505 401,97

89,35

1 3. NODAĻA

1 3 0

Pašu resursi no pievienotās vērtības nodokļa atbilstoši Lēmuma 2007/436/EK, Euratom 2. panta 1. punkta b) apakšpunktam

18 812 783 576

18 023 353 946

17 746 098 140,88

94,33

 

1 3. NODAĻA – KOPĀ

18 812 783 576

18 023 353 946

17 746 098 140,88

94,33

1 4. NODAĻA

1 4 0

Pašu resursi, kuru pamatā ir nacionālais kopienākums saskaņā ar Lēmuma 2007/436/EK, Euratom 2. panta 1. punkta c) apakšpunktu

104 865 810 535

92 884 369 728

94 863 129 955,36

90,46

 

1 4. NODAĻA – KOPĀ

104 865 810 535

92 884 369 728

94 863 129 955,36

90,46

1 5. NODAĻA

1 5 0

Budžeta nelīdzsvarotības korekcija, kas piešķirta Apvienotajai Karalistei saskaņā ar Lēmuma 2007/436/EK, Euratom 4. un 5. pantu

0,—

0,—

– 172 034 533,05

 

 

1 5. NODAĻA – KOPĀ

0,—

0,—

– 172 034 533,05

 

1 6. NODAĻA

1 6 0

Nīderlandei un Zviedrijai piešķirtais bruto samazinājums ikgadējām NKI iemaksām saskaņā ar Lēmuma 2007/436/EK, Euratom 2. panta 5. punktu

p.m.

p.m.

0,—

 

 

1 6. NODAĻA – KOPĀ

p.m.

p.m.

0,—

 

 

1. sadaļa – Kopā

142 268 594 111

129 667 123 674

128 866 678 682,39

90,58

1 1. NODAĻA —

MAKSĀJUMI UN CITAS NODEVAS, KAS PAREDZĒTAS CUKURA TIRGU KOPĪGĀS ORGANIZĀCIJAS SISTĒMĀ (LĒMUMA 2007/436/EK, EURATOM 2. PANTA 1. PUNKTA A) APAKŠPUNKTS)

1 2. NODAĻA —

MUITAS NODOKĻI UN CITAS NODEVAS, KAS MINĒTAS LĒMUMA 2007/436/EK, EURATOM 2. PANTA 1. PUNKTA A) APAKŠPUNKTĀ

1 3. NODAĻA —

PAŠU RESURSI NO PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS NODOKĻA ATBILSTOŠI LĒMUMA 2007/436/EK, EURATOM 2. PANTA 1. PUNKTA B) APAKŠPUNKTAM

1 4. NODAĻA —

PAŠU RESURSI, KURU PAMATĀ IR NACIONĀLAIS KOPIENĀKUMS SASKAŅĀ AR LĒMUMA 2007/436/EK, EURATOM 2. PANTA 1. PUNKTA C) APAKŠPUNKTU

1 5. NODAĻA —

BUDŽETA NELĪDZSVAROTĪBAS KOREKCIJA

1 6. NODAĻA —

NĪDERLANDEI UN ZVIEDRIJAI PIEŠĶIRTAIS BRUTO SAMAZINĀJUMS IKGADĒJĀM NKI IEMAKSĀM

1 1. NODAĻA —   MAKSĀJUMI UN CITAS NODEVAS, KAS PAREDZĒTAS CUKURA TIRGU KOPĪGĀS ORGANIZĀCIJAS SISTĒMĀ (LĒMUMA 2007/436/EK, EURATOM 2. PANTA 1. PUNKTA A) APAKŠPUNKTS)

1 1 0
Ražošanas nodevas par 2005./2006. tirdzniecības gadu un iepriekšējiem gadiem

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

2014. finanšu gads

p.m.

p.m.

– 200 437 776,87

Piezīmes

Saskaņā ar cukura tirgus kopīgo organizāciju cukura, izoglikozes un inulīna sīrupa ražotāji maksāja pamata un B ražošanas nodevas. Šīs nodevas bija paredzētas, lai segtu tirgus atbalsta izdevumus. Pašlaik summas, kas iekļautas šajā pantā, ir iepriekš noteikto nodevu pārskatīšanas sekas. Nodevas 2007./2008. tirdzniecības gadam un turpmākiem gadiem ir iekļautas šīs nodaļas 1 1 7. pantā kā “ražošanas nodeva”.

Skaitļi doti bez iekasēšanas izmaksām.

Juridiskais pamats

Padomes 2001. gada 19. jūnija Regula (EK) Nr. 1260/2001 par cukura tirgu kopīgo organizāciju (OV L 178, 30.6.2001., 1. lpp.).

Padomes 2007. gada 7. jūnija Lēmums 2007/436/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu (OV L 163, 23.6.2007., 17. lpp.) un jo īpaši tā 2. panta 1. punkta a) apakšpunkts.

Padomes 2013. gada 2. decembra Regula (ES) Nr. 1360/2013, ar ko nosaka ražošanas nodevu apjomu cukura nozarē 2001./2002., 2002./2003., 2003./2004., 2004./2005. un 2005./2006. tirdzniecības gadam, koeficientu papildu nodevas aprēķināšanai 2001./2002. un 2004./2005. tirdzniecības gadam un summu, kuras cukura ražotājiem ir jāmaksā cukurbiešu pārdevējiem sakarā ar starpību starp ražošanas nodevas maksimālo apjomu un nodevas apjomu 2002./2003., 2003./2004. un 2005./2006. tirdzniecības gadam (OV L 343, 19.12.2013., 2. lpp.).

Dalībvalsts

2016. gada budžets

2015. gada budžets

Izpilde 2014. gadā

Beļģija

p. m.

p. m.

–13 407 918,37

Bulgārija

0,–

Čehija

p. m.

p. m.

– 615 887,57

Dānija

p. m.

p. m.

–8 435 300,68

Vācija

p. m.

p. m.

–66 326 085,22

Igaunija

0,–

Īrija

p. m.

p. m.

–1 629 765,17

Grieķija

p. m.

p. m.

0,–

Spānija

p. m.

p. m.

–3 104 371,25

Francija

p. m.

p. m.

–67 344 987,65

Horvātija

0,–

Itālija

p. m.

p. m.

–5 424 004,14

Kipra

0,–

Latvija

p. m.

p. m.

–37 347,10

Lietuva

p. m.

p. m.

–52 491,31

Luksemburga

0,–

Ungārija

p. m.

p. m.

0,–

Malta

0,–

Nīderlande

p. m.

p. m.

–15 999 527,09

Austrija

p. m.

p. m.

–6 408 204,35

Polija

p. m.

p. m.

–3 938 707,93

Portugāle

p. m.

p. m.

– 552 030,26

Rumānija

0,–

Slovēnija

p. m.

p. m.

–4 159,31

Slovākija

p. m.

p. m.

– 999 645,34

Somija

p. m.

p. m.

–1 324 320,10

Zviedrija

p. m.

p. m.

3 232 826,45

Apvienotā Karaliste

p. m.

p. m.

–8 065 850,48

1 1 0. pants – Kopā

p. m.

p. m.

– 200 437 776,87

1 1 1
Cukura uzglabāšanas maksājumi

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

2014. finanšu gads

p.m.

p.m.

0,—

Piezīmes

Šis pants paredzēts ienākumu, ko uzliek jaunās dalībvalstis par cukura krājumu pārpalikuma izņemšanu, uzskaitei Komisijas 2004. gada 14. janvāra Regulas (EK) Nr. 60/2004, ar ko nosaka pārejas posma pasākumus cukura nozarē sakarā ar Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas pievienošanos (OV L 9, 15.1.2004., 8. lpp.), nozīmē.

Tas attiecas arī uz ieņēmumiem no neapmaksātās cukura uzglabāšanas maksājumiem, tā kā ar Padomes 2001. gada 19. jūnija Regulu (EK) Nr. 1260/2001 par cukura tirgu kopīgo organizāciju (OV L 178, 30.6.2001., 1. lpp.) tika atcelti uzglabāšanas maksājumi.

Šis pants ietver arī summas, kas vēl nav saņemtas, bet ir jāmaksā saskaņā ar 5. pantu Komisijas 1982. gada 13. janvāra Regulā (EEK) Nr. 65/82, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus cukura pārnešanai uz nākamo tirdzniecības gadu (OV L 9, 14.1.1982., 14. lpp.), ja nav izpildītas saistības par pārnestā cukura uzglabāšanu, un summas, kas jāmaksā saskaņā ar Padomes 1981. gada 30. jūnija Regulu (EEK) Nr. 1789/81, ar ko nosaka vispārīgus noteikumus attiecībā uz obligātajiem krājumiem cukura nozarē (OV L 177, 1.7.1981., 39. lpp.), ja nav ievēroti vispārīgi noteikumi par obligātajiem krājumiem cukura nozarē.

Skaitļi doti bez iekasēšanas izmaksām.

Juridiskais pamats

Padomes 2007. gada 7. jūnija Lēmums 2007/436/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu (OV L 163, 23.6.2007., 17. lpp.) un jo īpaši tā 2. panta 1. punkta a) apakšpunkts.

Dalībvalsts

2016. gada budžets

2015. gada budžets

Izpilde 2014

Beļģija

p. m.

p. m.

0,–

Bulgārija

p. m.

p. m.

0,–

Čehija

p. m.

p. m.

0,–

Dānija

p. m.

p. m.

0,–

Vācija

p. m.

p. m.

0,–

Igaunija

p. m.

p. m.

0,–

Īrija

p. m.

p. m.

0,–

Grieķija

p. m.

p. m.

0,–

Spānija

p. m.

p. m.

0,–

Francija

p. m.

p. m.

0,–

Horvātija

p. m.

p. m.

0,–

Itālija

p. m.

p. m.

0,–

Kipra

p. m.

p. m.

0,–

Latvija

p. m.

p. m.

0,–

Lietuva

p. m.

p. m.

0,–

Luksemburga

0,–

Ungārija

p. m.

p. m.

0,–

Malta

p. m.

p. m.

0,–

Nīderlande

p. m.

p. m.

0,–

Austrija

p. m.

p. m.

0,–

Polija

p. m.

p. m.

0,–

Portugāle

p. m.

p. m.

0,–

Rumānija

p. m.

p. m.

0,–

Slovēnija

p. m.

p. m.

0,–

Slovākija

p. m.

p. m.

0,–

Somija

p. m.

p. m.

0,–

Zviedrija

p. m.

p. m.

0,–

Apvienotā Karaliste

p. m.

p. m.

0,–

1 1 1. pants – Kopā

p. m.

p. m.

0,–

1 1 3
Maksājumi, ko uzliek par neeksportēta C cukura, C izoglikozes un C inulīna sīrupa ražošanu un par C cukura un C izoglikozes aizstājēju

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

2014. finanšu gads

p.m.

p.m.

0,—

Piezīmes

Summas, kas atbilst maksājumiem, ko uzliek par neeksportēta C cukura, C izoglikozes un C inulīna sīrupa ražošanu. Tajās ietverti arī maksājumi, ko uzliek par C cukura un C izoglikozes aizstājēju.

Skaitļi doti bez iekasēšanas izmaksām.

Juridiskais pamats

Komisijas 1981. gada 14. septembra Regula (EEK) Nr. 2670/81, ar ko paredz sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus attiecībā uz cukura produkciju, kas pārsniedz kvotu (OV L 262, 16.9.1981., 14. lpp.).

Padomes 2007. gada 7. jūnija Lēmums 2007/436/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu (OV L 163, 23.6.2007., 17. lpp.) un jo īpaši tā 2. panta 1. punkta a) apakšpunkts.

Dalībvalsts

2016. gada budžets

2015. gada budžets

Izpilde 2014. gadā

Beļģija

p. m.

p. m.

0,–

Bulgārija

0,–

Čehija

p. m.

p. m.

0,–

Dānija

p. m.

p. m.

0,–

Vācija

p. m.

p. m.

0,–

Igaunija

0,–

Īrija

p. m.

p. m.

0,–

Grieķija

p. m.

p. m.

0,–

Spānija

p. m.

p. m.

0,–

Francija

p. m.

p. m.

0,–

Horvātija

0,–

Itālija

p. m.

p. m.

0,–

Kipra

0,–

Latvija

p. m.

p. m.

0,–

Lietuva

p. m.

p. m.

0,–

Luksemburga

0,–

Ungārija

p. m.

p. m.

0,–

Malta

0,–

Nīderlande

p. m.

p. m.

0,–

Austrija

p. m.

p. m.

0,–

Polija

p. m.

p. m.

0,–

Portugāle

p. m.

p. m.

0,–

Rumānija

0,–

Slovēnija

p. m.

p. m.

0,–

Slovākija

p. m.

p. m.

0,–

Somija

p. m.

p. m.

0,–

Zviedrija

p. m.

p. m.

0,–

Apvienotā Karaliste

p. m.

p. m.

0,–

1 1 3. pants – Kopā

p. m.

p. m.

0,–

1 1 7
Ražošanas nodeva

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

2014. finanšu gads

124 700 000

124 700 000

124 144 904,02

Piezīmes

Saskaņā ar cukura tirgu kopīgo faktisko organizāciju ražošana nodeva tiek iekasēta no uzņēmumiem, kas ražo cukura, izoglikozes un inulīna sīrupu.

Skaitļi doti bez iekasēšanas izmaksām.

Juridiskais pamats

Padomes 2006. gada 20. februāra Regula (EK) Nr. 318/2006 par cukura tirgu kopīgu organizāciju (OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp.) un jo īpaši tās 16. pants.

Komisijas 2006. gada 29. jūnija Regula (EK) Nr. 952/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 318/2006 attiecībā uz iekšējā cukura tirgus un kvotu sistēmas pārvaldību (OV L 178, 1.7.2006., 39. lpp.).

Padomes 2007. gada 7. jūnija Lēmums 2007/436/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu (OV L 163, 23.6.2007., 17. lpp.) un jo īpaši tā 2. panta 1. punkta a) apakšpunkts.

Padomes 2007. gada 22. oktobra Regula (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.), un jo īpaši tās 128. pants.

Dalībvalsts

2016. gada budžets

2015. gada budžets

Izpilde 2014. gadā

Beļģija

6 600 000

6 600 000

6 601 725,90

Bulgārija

400 000

400 000

401 391,00

Čehija

3 400 000

3 400 000

3 154 847,61

Dānija

3 400 000

3 400 000

3 349 426,03

Vācija

26 300 000

26 300 000

26 339 173,20

Igaunija

0,–

Īrija

p. m.

p. m.

0,–

Grieķija

1 400 000

1 400 000

1 428 318,00

Spānija

4 700 000

4 700 000

4 728 467,70

Francija

30 900 000

30 900 000

30 933 280,80

Horvātija

1 700 000

1 700 000

1 726 191,35

Itālija

4 700 000

4 700 000

4 173 118,86

Kipra

0,–

Latvija

p. m.

p. m.

0,–

Lietuva

800 000

800 000

812 268,00

Luksemburga

0,–

Ungārija

2 100 000

2 100 000

1 989 781,53

Malta

0,–

Nīderlande

7 200 000

7 200 000

7 243 992,00

Austrija

3 200 000

3 200 000

3 159 246,60

Polija

12 800 000

12 800 000

12 999 821,70

Portugāle

100 000

100 000

56 250,00

Rumānija

900 000

900 000

749 593,27

Slovēnija

p. m.

p. m.

0,–

Slovākija

1 300 000

1 300 000

1 317 300,75

Somija

700 000

700 000

728 991,00

Zviedrija

2 600 000

2 600 000

2 561 481,88

Apvienotā Karaliste

9 500 000

9 500 000

9 690 236,84

1 1 7. pants – Kopā

124 700 000

124 700 000

124 144 904,02

1 1 8
Vienreizēja nodeva par papildu cukura kvotu un papildu izoglikozes kvotu

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

2014. finanšu gads

p.m.

p.m.

0,—

Piezīmes

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 58. pantu par uzņēmumiem piešķirto papildu cukura kvotu vai papildu izoglikozes kvotu tiek uzlikta vienreizēja nodeva.

Skaitļi doti bez iekasēšanas izmaksām.

Juridiskais pamats

Padomes 2006. gada 20. februāra Regula (EK) Nr. 318/2006 par cukura tirgu kopīgu organizāciju (OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp.) un jo īpaši tās 8. pants un 9. panta 2. un 3. punkts.

Komisijas 2006. gada 29. jūnija Regula (EK) Nr. 952/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 318/2006 attiecībā uz iekšējā cukura tirgus un kvotu sistēmas pārvaldību (OV L 178, 1.7.2006., 39. lpp.).

Padomes 2007. gada 7. jūnija Lēmums 2007/436/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu (OV L 163, 23.6.2007., 17. lpp.) un jo īpaši tā 2. panta 1. punkta a) apakšpunkts.

Padomes 2007. gada 22. oktobra Regula (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.).

Dalībvalsts

2016. gada budžets

2015. gada budžets

Izpilde 2014. gadā

Beļģija

p. m.

p. m.

0,–

Bulgārija

p. m.

p. m.

0,–

Čehija

p. m.

p. m.

0,–

Dānija

p. m.

p. m.

0,–

Vācija

p. m.

p. m.

0,–

Igaunija

0,–

Īrija

p. m.

p. m.

0,–

Grieķija

p. m.

p. m.

0,–

Spānija

p. m.

p. m.

0,–

Francija

p. m.

p. m.

0,–

Horvātija

0,–

Itālija

p. m.

p. m.

0,–

Kipra

0,–

Latvija

p. m.

p. m.

0,–

Lietuva

p. m.

p. m.

0,–

Luksemburga

0,–

Ungārija

p. m.

p. m.

0,–

Malta

0,–

Nīderlande

p. m.

p. m.

0,–

Austrija

p. m.

p. m.

0,–

Polija

p. m.

p. m.

0,–

Portugāle

p. m.

p. m.

0,–

Rumānija

p. m.

p. m.

0,–

Slovēnija

p. m.

p. m.

0,–

Slovākija

p. m.

p. m.

0,–

Somija

p. m.

p. m.

0,–

Zviedrija

p. m.

p. m.

0,–

Apvienotā Karaliste

p. m.

p. m.

0,–

1 1 8. pants – Kopā

p. m.

p. m.

0,–

1 1 9
Pārpalikuma maksājums

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

2014. finanšu gads

p.m.

p.m.

7 272 590,08

Piezīmes

Dalībvalsts tās teritorijā esošiem uzņēmumiem piemēro un iekasē pārpalikuma maksājumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1308/2013 142. pantu.

Skaitļi doti bez iekasēšanas izmaksām.

Juridiskais pamats

Padomes 2006. gada 20. februāra Regula (EK) Nr. 318/2006 par cukura tirgu kopīgu organizāciju (OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp.) un jo īpaši tās 15. pants.

Komisijas 2006. gada 29. jūnija Regula (EK) Nr. 967/2006, ar ko nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 318/2006 attiecībā uz cukura produkciju, kura pārsniedz kvotu (OV L 176, 30.6.2006., 22. lpp.).

Padomes 2007. gada 7. jūnija Lēmums 2007/436/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu (OV L 163, 23.6.2007., 17. lpp.) un jo īpaši tā 2. panta 1. punkta a) apakšpunkts.

Padomes 2007. gada 22. oktobra Regula (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.), un jo īpaši tās 64. pants.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.).

Dalībvalsts

2016. gada budžets

2015. gada budžets

Izpilde 2014. gadā

Beļģija

p. m.

p. m.

83 144,11

Bulgārija

p. m.

p. m.

0,–

Čehija

p. m.

p. m.

1 954,96

Dānija

p. m.

p. m.

1 740 974,63

Vācija

p. m.

p. m.

16 886,63

Igaunija

0,–

Īrija

p. m.

p. m.

0,–

Grieķija

p. m.

p. m.

0,–

Spānija

p. m.

p. m.

0,–

Francija

p. m.

p. m.

5 362 941,03

Horvātija

p. m.

p. m.

0,–

Itālija

p. m.

p. m.

0,–

Kipra

0,–

Latvija

p. m.

p. m.

0,–

Lietuva

p. m.

p. m.

0,–

Luksemburga

0,–

Ungārija

p. m.

p. m.

0,–

Malta

0,–

Nīderlande

p. m.

p. m.

66 688,72

Austrija

p. m.

p. m.

0,–

Polija

p. m.

p. m.

0,–

Portugāle

p. m.

p. m.

0,–

Rumānija

p. m.

p. m.

0,–

Slovēnija

p. m.

p. m.

0,–

Slovākija

p. m.

p. m.

0,–

Somija

p. m.

p. m.

0,–

Zviedrija

p. m.

p. m.

0,–

Apvienotā Karaliste

p. m.

p. m.

0,–

1 1 9. pants – Kopā

p. m.

p. m.

7 272 590,08

1 2. NODAĻA —   MUITAS NODOKĻI UN CITAS NODEVAS, KAS MINĒTAS LĒMUMA 2007/436/EK, EURATOM 2. PANTA 1. PUNKTA A) APAKŠPUNKTĀ

1 2 0
Muitas nodokļi un citas nodevas, kas minētas Lēmuma 2007/436/EK, Euratom 2. panta 1. punkta a) apakšpunktā

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

2014. finanšu gads

18 465 300 000

18 634 700 000

16 498 505 401,97

Piezīmes

Muitas nodokļu kā pašu resursu apropriācija kopējo izdevumu finansēšanai ir loģiskas sekas preču brīvai apritei Savienībā. Šis pants var iekļaut nodevas, piemaksas, papildu vai kompensācijas summas, papildu summas vai faktorus, kopējā muitas tarifa nodokļus un citus nodokļus, kurus noteikušas vai noteiks Eiropas Savienības iestādes attiecībā uz tirdzniecību ar trešām valstīm, un muitas nodokļus izstrādājumiem saskaņā ar spēku zaudējušo Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dibināšanas līgumu.

Skaitļi doti bez iekasēšanas izmaksām.

Juridiskais pamats

Padomes 2007. gada 7. jūnija Lēmums 2007/436/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu (OV L 163, 23.6.2007., 17. lpp.) un jo īpaši tā 2. panta 1. punkta a) apakšpunkts.

Dalībvalsts

2016. gada budžets

2015. gada budžets

Izpilde 2014. gadā

Beļģija

1 769 700 000

1 777 109 902

1 579 252 097,99

Bulgārija

58 200 000

60 771 523

56 281 047,22

Čehija

216 200 000

218 992 601

195 365 856,43

Dānija

340 900 000

343 547 332

297 527 451,41

Vācija

3 655 500 000

3 673 396 526

3 367 018 994,23

Igaunija

24 900 000

24 631 290

22 157 722,02

Īrija

250 700 000

256 746 238

227 194 978,98

Grieķija

130 300 000

134 450 271

121 801 765,78

Spānija

1 261 400 000

1 267 919 835

1 131 277 339,92

Francija

1 571 200 000

1 609 531 084

1 425 142 160,20

Horvātija

44 000 000

45 282 852

40 797 860,51

Itālija

1 596 900 000

1 620 394 666

1 521 698 520,46

Kipra

17 800 000

19 145 718

17 833 312,16

Latvija

28 200 000

28 395 898

25 916 142,36

Lietuva

69 600 000

68 730 978

63 542 514,10

Luksemburga

15 100 000

15 703 791

14 026 782,88

Ungārija

109 300 000

115 412 112

103 521 371,54

Malta

11 200 000

11 939 184

10 453 493,79

Nīderlande

2 230 500 000

2 226 496 487

1 990 418 279,32

Austrija

208 100 000

208 774 381

181 825 082,14

Polija

489 200 000

482 300 013

419 092 498,17

Portugāle

131 200 000

129 502 501

111 464 267,00

Rumānija

123 500 000

122 403 526

105 045 495,15

Slovēnija

64 200 000

65 396 612

58 214 760,15

Slovākija

96 400 000

99 923 441

94 783 821,56

Somija

113 700 000

116 487 715

127 444 447,23

Zviedrija

514 300 000

519 515 847

460 313 132,26

Apvienotā Karaliste

3 323 100 000

3 371 797 676

2 729 094 207,01

1 2 0. pants – Kopā

18 465 300 000

18 634 700 000

16 498 505 401,97

1 3. NODAĻA —   PAŠU RESURSI NO PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS NODOKĻA ATBILSTOŠI LĒMUMA 2007/436/EK, EURATOM 2. PANTA 1. PUNKTA B) APAKŠPUNKTAM

1 3 0
Pašu resursi no pievienotās vērtības nodokļa atbilstoši Lēmuma 2007/436/EK, Euratom 2. panta 1. punkta b) apakšpunktam

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

2014. finanšu gads

18 812 783 576

18 023 353 946

17 746 098 140,88

Piezīmes

Visās dalībvalstīs spēkā esošā vienotā likme, kuru piemēro saskaņotajām PVN aprēķina bāzēm, ko nosaka saskaņā ar Savienības noteikumiem, ir 0,30 %. Izmantotā aprēķina bāze nedrīkst pārsniegt 50 % no katras dalībvalsts NKI.

Juridiskais pamats

Padomes 2007. gada 7. jūnija Lēmums 2007/436/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu (OV L 163, 23.6.2007., 17. lpp.) un jo īpaši tā 2. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 2. panta 4. punkts.

Dalībvalsts

2016. gada budžets

2015. gada budžets

Izpilde 2014. gadā

Beļģija

523 409 700

511 842 600

499 622 100,00

Bulgārija

63 202 436

59 662 964

57 927 299,98

Čehija

200 818 634

194 223 456

178 500 769,55

Dānija

311 819 810

302 927 330

285 410 895,73

Vācija

3 912 398 326

3 776 991 727

3 725 690 100,00

Igaunija

30 202 119

28 498 014

26 144 100,00

Īrija

219 088 800

214 960 200

196 628 400,00

Grieķija

221 387 850

216 364 200

212 793 600,00

Spānija

1 375 304 700

1 327 940 850

1 427 048 700,00

Francija

2 952 872 217

2 892 563 036

2 919 401 100,00

Horvātija

64 085 770

62 205 250

63 252 010,89

Itālija

1 741 842 900

1 703 589 150

1 812 851 100,00

Kipra

24 682 350

24 307 200

23 013 300,00

Latvija

28 305 295

26 840 306

26 570 100,00

Lietuva

45 043 722

42 528 985

41 524 799,99

Luksemburga

47 922 750

45 415 200

48 755 700,00

Ungārija

133 968 470

127 337 086

116 203 011,65

Malta

12 561 825

11 921 060

10 564 650,00

Nīderlande

819 396 150

796 827 900

823 095 900,00

Austrija

462 261 900

449 740 050

449 919 300,00

Polija

555 928 977

501 980 483

521 397 619,07

Portugāle

242 598 450

235 658 100

230 141 400,00

Rumānija

173 796 047

163 693 239

159 153 321,63

Slovēnija

56 158 800

55 037 400

52 845 450,00

Slovākija

79 892 400

78 020 250

69 001 800,00

Somija

279 661 350

274 014 000

278 532 000,00

Zviedrija

587 407 923

561 562 344

557 232 228,74

Apvienotā Karaliste

3 646 763 905

3 336 701 566

2 932 877 383,65

1 3 0. pants – Kopā

18 812 783 576

18 023 353 946

17 746 098 140,88

1 4. NODAĻA —   PAŠU RESURSI, KURU PAMATĀ IR NACIONĀLAIS KOPIENĀKUMS SASKAŅĀ AR LĒMUMA 2007/436/EK, EURATOM 2. PANTA 1. PUNKTA C) APAKŠPUNKTU

1 4 0
Pašu resursi, kuru pamatā ir nacionālais kopienākums saskaņā ar Lēmuma 2007/436/EK, Euratom 2. panta 1. punkta c) apakšpunktu

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

2014. finanšu gads

104 865 810 535

92 884 369 728

94 863 129 955,36

Piezīmes

NKI resursi ir “papildu” resursi, kas nodrošina ieņēmumus, ko izmanto, lai segtu izdevumus, kas pārsniedz summu, ko veido tradicionālie pašu resursi, PVN maksājumi un citi ieņēmumi jebkurā noteiktā gadā. Tādējādi NKI resursu izmantošana vienmēr nodrošina Savienības vispārējā budžeta iepriekšēju līdzsvarotību.

NKI pieprasījuma likmi nosaka atbilstoši papildu ieņēmumiem, kas nepieciešami, lai finansētu budžeta izdevumus, ko nesedz citi resursi (PVN maksājumi, tradicionālie pašu resursi un citi ieņēmumi). Tādējādi pieprasījuma likmi piemēro katras dalībvalsts NKI.

Likme, kas piemērojama dalībvalstu nacionālajam kopienākumam, šajā finanšu gadā ir 0,7134 %.

Juridiskais pamats

Padomes 2007. gada 7. jūnija Lēmums 2007/436/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu (OV L 163, 23.6.2007., 17. lpp.) un jo īpaši tā 2. panta 1. punkta c) apakšpunkts.

Dalībvalsts

2016. gada budžets

2015. gada budžets

Izpilde 2014. gadā

Beļģija

2 957 662 846

2 677 114 263

2 752 569 449,00

Bulgārija

300 610 862

272 938 189

280 112 820,00

Čehija

1 073 488 500

946 409 981

949 765 706,98

Dānija

1 986 820 222

1 781 398 206

1 861 245 102,04

Vācija

22 180 786 181

19 854 398 530

20 336 920 973,00

Igaunija

147 653 341

129 683 490

130 457 204,00

Īrija

1 199 899 078

1 062 586 372

1 005 662 600,00

Grieķija

1 302 303 072

1 164 029 800

1 261 209 951,00

Spānija

7 927 919 046

7 097 387 238

7 210 679 301,00

Francija

15 871 410 157

14 360 602 477

15 014 013 074,00

Horvātija

304 812 275

274 469 466

295 810 080,65

Itālija

11 572 924 487

10 445 402 587

11 053 651 104,00

Kipra

117 397 096

107 251 144

107 580 948,00

Latvija

184 212 538

162 773 242

172 605 499,00

Lietuva

274 039 893

240 751 810

244 897 382,99

Luksemburga

227 935 821

200 386 395

227 919 701,00

Ungārija

798 236 211

680 905 632

662 572 556,68

Malta

59 748 030

52 599 532

49 386 879,00

Nīderlande

4 848 572 710

4 360 923 079

4 382 027 230,00

Austrija

2 354 205 998

2 119 039 398

2 256 035 360,00

Polija

3 151 054 759

2 645 588 685

2 735 602 991,90

Portugāle

1 259 985 996

1 131 025 757

1 160 869 691,00

Rumānija

1 154 268 614

1 004 358 767

1 016 908 361,28

Slovēnija

268 538 126

242 842 620

247 038 175,00

Slovākija

551 566 017

487 964 976

508 952 508,00

Somija

1 459 261 911

1 318 547 150

1 390 603 421,00

Zviedrija

3 223 318 238

2 847 089 742

3 023 453 942,61

Apvienotā Karaliste

18 107 178 510

15 215 901 200

14 524 577 942,23

1 4 0. pants – Kopā

104 865 810 535

92 884 369 728

94 863 129 955,36

1 5. NODAĻA —   BUDŽETA NELĪDZSVAROTĪBAS KOREKCIJA

1 5 0
Budžeta nelīdzsvarotības korekcija, kas piešķirta Apvienotajai Karalistei saskaņā ar Lēmuma 2007/436/EK, Euratom 4. un 5. pantu

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

2014. finanšu gads

0,—

0,—

– 172 034 533,05

Piezīmes

Budžeta nelīdzsvarotības korekcijas mehānismu, kas ir labvēlīgs Apvienotajai Karalistei (AK korekcija), Eiropadome ieviesa Fontenblo sanāksmē 1984. gada jūnijā ar tajā pieņemto 1985. gada lēmumu par pašu resursiem. Mehānisma mērķis ir samazināt Apvienotās Karalistes budžeta nelīdzsvarotību, samazinot Apvienotās Karalistes maksājumus Savienībai.

Juridiskais pamats

Padomes 2007. gada 7. jūnija Lēmums 2007/436/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu (OV L 163, 23.6.2007., 17. lpp.) un jo īpaši tā 4. un 5. pants.

Dalībvalsts

2016. gada budžets

2015. gada budžets

Izpilde 2014. gadā

Beļģija

261 447 948

227 330 088

274 500 044,00

Bulgārija

26 573 040

23 176 845

27 934 257,01

Čehija

94 892 954

80 365 439

94 610 050,04

Dānija

175 628 561

151 269 379

185 650 032,48

Vācija

337 679 947

290 405 953

350 335 402,00

Igaunija

13 052 084

11 012 215

13 009 847,00

Īrija

106 067 246

90 230 685

100 289 723,00

Grieķija

115 119 431

98 844 865

125 774 188,00

Spānija

700 802 719

602 682 406

719 085 138,00

Francija

1 402 981 958

1 219 446 279

1 497 272 756,00

Horvātija

26 944 431

23 306 875

29 474 619,41

Itālija

1 023 009 556

886 982 795

1 102 325 579,00

Kipra

10 377 528

9 107 348

10 728 512,00

Latvija

16 283 800

13 822 068

17 213 087,00

Lietuva

24 224 251

20 443 703

24 422 396,00

Luksemburga

20 148 798

17 016 030

22 729 297,00

Ungārija

70 561 531

57 819 847

65 983 684,97

Malta

5 281 535

4 466 547

4 925 108,00

Nīderlande

73 814 596

63 786 269

75 487 301,00

Austrija

35 840 396

30 994 726

38 863 752,00

Polija

278 543 175

224 653 059

272 499 533,66

Portugāle

111 378 737

96 042 290

115 767 753,00

Rumānija

102 033 658

85 286 224

101 443 034,07

Slovēnija

23 737 913

20 621 247

24 635 887,00

Slovākija

48 756 674

41 436 080

50 755 299,00

Somija

128 994 091

111 965 875

138 677 954,00

Zviedrija

49 071 747

41 643 760

51 905 237,96

Apvienotā Karaliste

–5 283 248 305

–4 544 158 897

–5 708 334 005,65

1 5 0. pants – Kopā

0

0

– 172 034 533,05

1 6. NODAĻA —   NĪDERLANDEI UN ZVIEDRIJAI PIEŠĶIRTAIS BRUTO SAMAZINĀJUMS IKGADĒJĀM NKI IEMAKSĀM

1 6 0
Nīderlandei un Zviedrijai piešķirtais bruto samazinājums ikgadējām NKI iemaksām saskaņā ar Lēmuma 2007/436/EK, Euratom 2. panta 5. punktu

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

2014. finanšu gads

p.m.

p.m.

0,—

Piezīmes

Šajā pantā paredzēts noteikt bruto samazinājumus attiecībā uz dažu dalībvalstu veiktajām ikgadējām NKI iemaksām saskaņā ar Padomes Lēmumu 2007/436/EK, Euratom.

Juridiskais pamats

Padomes 2000. gada 22. maija Regula (EK, Euratom) Nr. 1150/2000, ar ko īsteno Lēmumu 2007/436/EK, Euratom par Kopienu pašu resursu sistēmu (OV L 130, 31.5.2000., 1. lpp.), un jo īpaši tās 10. panta 9. punkts.

Padomes 2007. gada 7. jūnija Lēmums 2007/436/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu (OV L 163, 23.6.2007., 17. lpp.) un jo īpaši tā 2. panta 5. punkts.

Dalībvalsts

2016. gada budžets

2015. gada budžets

Izpilde 2014. gadā

Beļģija

p. m.

p. m.

0,–

Bulgārija

p. m.

p. m.

0,–

Čehija

p. m.

p. m.

0,–

Dānija

p. m.

p. m.

0,–

Vācija

p. m.

p. m.

0,–

Igaunija

p. m.

p. m.

0,–

Īrija

p. m.

p. m.

0,–

Grieķija

p. m.

p. m.

0,–

Spānija

p. m.

p. m.

0,–

Francija

p. m.

p. m.

0,–

Horvātija

p. m.

p. m.

0,–

Itālija

p. m.

p. m.

0,–

Kipra

p. m.

p. m.

0,–

Latvija

p. m.

p. m.

0,–

Lietuva

p. m.

p. m.

0,–

Luksemburga

p. m.

p. m.

0,–

Ungārija

p. m.

p. m.

0,–

Malta

p. m.

p. m.

0,–

Nīderlande

p. m.

p. m.

0,–

Austrija

p. m.

p. m.

0,–

Polija

p. m.

p. m.

0,–

Portugāle

p. m.

p. m.

0,–

Rumānija

p. m.

p. m.

0,–

Slovēnija

p. m.

p. m.

0,–

Slovākija

p. m.

p. m.

0,–

Somija

p. m.

p. m.

0,–

Zviedrija

p. m.

p. m.

0,–

Apvienotā Karaliste

p. m.

p. m.

0,–

1 6 0. pants – Kopā

p. m.

p. m.

0,–

3. SADAĻA

PĀRPALIKUMI, ATLIKUMI UN KOREKCIJAS

Pants

Postenis

Pozīcija

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

2014. finanšu gads

% 2014.– 2016.

3 0. NODAĻA

3 0 0

Pieejamais pārpalikums no iepriekšējā finanšu gada

p.m.

1 434 557 708

1 005 406 925,37

 

3 0 2

Pašu resursu pārpalikums, kas radies, atmaksājot pārpalikumu no Garantiju fonda ārējiem darījumiem

p.m.

p.m.

0,—

 

 

3 0. NODAĻA – KOPĀ

p.m.

1 434 557 708

1 005 406 925,37

 

3 1. NODAĻA

3 1 0

Regulas (EK, Euratom) Nr. 1150/2000 10. panta 4., 5. un 8. punkta piemērošana 1995. gadam un turpmākajiem finanšu gadiem

3 1 0 3

Regulas (EK, Euratom) Nr. 1150/2000 10. panta 4., 5. un 8. punkta piemērošana 1995. gadam un turpmākajiem gadiem

p.m.

– 192 713 000

–78 735 768,07

 

 

3 1 0. pants – Kopā

p.m.

– 192 713 000

–78 735 768,07

 

 

3 1. NODAĻA – KOPĀ

p.m.

– 192 713 000

–78 735 768,07

 

3 2. NODAĻA

3 2 0

Regulas (EK, Euratom) Nr. 1150/2000 10. panta 6., 7. un 8. punkta piemērošana 1995. gadam un turpmākajiem finanšu gadiem

3 2 0 3

Regulas (EK, Euratom) Nr. 1150/2000 10. panta 6., 7. un 8. punkta piemērošana 1995. gadam un turpmākajiem finanšu gadiem

p.m.

7 325 957 000

4 212 457 271,70

 

 

3 2 0. pants – Kopā

p.m.

7 325 957 000

4 212 457 271,70

 

 

3 2. NODAĻA – KOPĀ

p.m.

7 325 957 000

4 212 457 271,70

 

3 4. NODAĻA

3 4 0

Korekcijas ietekmei, ko rada dažu dalībvalstu nepiedalīšanās dažās brīvības, drošības un tiesiskuma telpas politikās

p.m.

p.m.

–1 792 657,35

 

 

3 4. NODAĻA – KOPĀ

p.m.

p.m.

–1 792 657,35

 

3 5. NODAĻA

3 5 0

Apvienotās Karalistes budžeta nelīdzsvarotības korekcijas finansējuma galīgā aprēķina rezultāts

3 5 0 4

Apvienotās Karalistes budžeta nelīdzsvarotības korekcijas finansējuma galīgā aprēķina rezultāts

p.m.

0,—

–18 021 343,—

 

 

3 5 0. pants – Kopā

p.m.

0,—

–18 021 343,—

 

 

3 5. NODAĻA – KOPĀ

p.m.

0,—

–18 021 343,—

 

3 6. NODAĻA

3 6 0

Apvienotās Karalistes budžeta nelīdzsvarotības korekcijas finansējuma starpposma atjauninātā aprēķina rezultāts

3 6 0 4

Apvienotās Karalistes budžeta nelīdzsvarotības korekcijas finansējuma starpposma atjauninātā aprēķina rezultāts

p.m.

0,—

–19 260 403,04

 

 

3 6 0. pants – Kopā

p.m.

0,—

–19 260 403,04

 

 

3 6. NODAĻA – KOPĀ

p.m.

0,—

–19 260 403,04

 

 

3. sadaļa – Kopā

p.m.

8 567 801 708

5 100 054 025,61

 

3 0. NODAĻA —

PIEEJAMAIS PĀRPALIKUMS NO IEPRIEKŠĒJĀ FINANŠU GADA

3 1. NODAĻA —

ATLIKUMI UN ATLIKUMU KOREKCIJA, PAMATOJOTIES UZ IEPRIEKŠĒJO FINANŠU GADU PVN, KAS IZRIET NO REGULAS (EK, EURATOM) NR. 1150/2000 10. PANTA 4., 5. UN 8. PUNKTA PIEMĒROŠANAS

3 2. NODAĻA —

ATLIKUMI UN ATLIKUMU KOREKCIJA IEPRIEKŠĒJIEM FINANŠU GADIEM, PAMATOJOTIES UZ NACIONĀLO KOPIENĀKUMU/KOPPRODUKTU, KAS IZRIET NO REGULAS (EK, EURATOM) NR. 1150/2000 10. PANTA 6., 7. UN 8. PUNKTA PIEMĒROŠANAS

3 4. NODAĻA —

KOREKCIJAS, KAS IR SAISTĪTAS AR DAŽU DALĪBVALSTU NEPIEDALĪŠANOS DAŽĀS BRĪVĪBAS, DROŠĪBAS UN TIESISKUMA TELPAS POLITIKĀS

3 5. NODAĻA —

APVIENOTĀS KARALISTES BUDŽETA NELĪDZSVAROTĪBAS KOREKCIJAS FINANSĒJUMA GALĪGĀ APRĒĶINA REZULTĀTS

3 6. NODAĻA —

APVIENOTĀS KARALISTES BUDŽETA NELĪDZSVAROTĪBAS KOREKCIJAS FINANSĒJUMA STARPPOSMA ATJAUNINĀTĀ APRĒĶINA REZULTĀTS

3 0. NODAĻA —   PIEEJAMAIS PĀRPALIKUMS NO IEPRIEKŠĒJĀ FINANŠU GADA

3 0 0
Pieejamais pārpalikums no iepriekšējā finanšu gada

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

2014. finanšu gads

p.m.

1 434 557 708

1 005 406 925,37

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. pantu katra finanšu gada atlikums – pārpalikums vai iztrūkums – jāieraksta kā nākamā finanšu gada budžeta ieņēmumi vai izdevumi.

Attiecīgās šādu ieņēmumu vai izdevumu aplēses budžetā ieraksta budžeta izstrādes laikā un attiecīgā gadījumā saskaņā ar Finanšu regulas 39. pantu iesniegtajos labojumos. Tās sagatavo saskaņā ar Regulas (EK, Euratom) Nr. 1150/2000 15. pantā norādītajiem principiem.

Pēc kontu slēgšanas par katru finanšu gadu ikvienu neatbilstību attiecībā uz tāmēm reģistrē nākamā finanšu gada budžetā, izdarot budžeta grozījumus, ko Komisija iesniedz 15 dienu laikā pēc provizorisko pārskatu iesniegšanas.

Iztrūkumu iekļauj III iedaļas “Komisija” izdevumu pārskata 27 02 01. pantā.

Juridiskais pamats

Padomes 2000. gada 22. maija Regula (EK, Euratom) Nr. 1150/2000, ar ko īsteno Lēmumu 2007/436/EK, Euratom par Kopienu pašu resursu sistēmu (OV L 130, 31.5.2000., 1. lpp.).

Padomes 2007. gada 7. jūnija Lēmums 2007/436/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu (OV L 163, 23.6.2007., 17. lpp.) un jo īpaši tā 7. pants.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.) un jo īpaši tās 18. pants.

3 0 2
Pašu resursu pārpalikums, kas radies, atmaksājot pārpalikumu no Garantiju fonda ārējiem darījumiem

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

2014. finanšu gads

p.m.

p.m.

0,—

Piezīmes

Šajā pantā paredzēts iegrāmatot pārpalikumus ārējo darbību Garantiju fondā, līdzko ir sasniegta plānotā kopsumma, saskaņā ar Regulas (EK, Euratom) Nr. 480/2009 3. un 4. pantu.

Juridiskais pamats

Padomes 2007. gada 7. jūnija Lēmums 2007/436/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu (OV L 163, 23.6.2007., 17. lpp.).

Padomes 2009. gada 25. maija Regula (EK, Euratom) Nr. 480/2009, ar ko izveido Garantiju fondu ārējai darbībai (OV L 145, 10.6.2009., 10. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.) un jo īpaši tās 7. panta 2. punkts.

3 1. NODAĻA —   ATLIKUMI UN ATLIKUMU KOREKCIJA, PAMATOJOTIES UZ IEPRIEKŠĒJO FINANŠU GADU PVN, KAS IZRIET NO REGULAS (EK, EURATOM) NR. 1150/2000 10. PANTA 4., 5. UN 8. PUNKTA PIEMĒROŠANAS

3 1 0
Regulas (EK, Euratom) Nr. 1150/2000 10. panta 4., 5. un 8. punkta piemērošana 1995. gadam un turpmākajiem finanšu gadiem

3 1 0 3
Regulas (EK, Euratom) Nr. 1150/2000 10. panta 4., 5. un 8. punkta piemērošana 1995. gadam un turpmākajiem gadiem

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

2014. finanšu gads

p.m.

– 192 713 000

–78 735 768,07

Piezīmes

Saskaņā ar Regulas (EEK, Euratom) Nr. 1553/89 7. panta 1. punktu dalībvalstis līdz 31. jūlijam par iepriekšējo kalendāro gadu nosūta Komisijai pārskatu par kopējo PVN resursu bāzi.

Katru dalībvalsti debitē ar summu, ko aprēķina saskaņā ar Savienības noteikumiem, ņemot vērā pārskatu, un kreditē ar 12 maksājumiem, kas faktiski veikti iepriekšējā finanšu gadā. Komisija katrai dalībvalstij aprēķina atlikumu un tās savlaicīgi informē, lai minētās dalībvalstis varētu ierakstīt atlikumu Regulas (EK, Euratom) Nr. 1150/2000 9. panta 1. punktā minētajā Komisijas kontā tā paša gada decembra pirmajā darbdienā.

Jebkuras korekcijas iepriekš minētajos pārskatos, kas rodas, piemērojot Komisijas kontroles mehānismu saskaņā ar Regulas (EEK, Euratom) Nr. 1553/89 9. pantu, un jebkuras iepriekšējo finanšu gadu NKI izmaiņas, kas ietekmē PVN bāzes maksimālā apjoma ierobežojumu, izraisīs PVN atlikumu korekcijas.

Juridiskais pamats

Padomes 1989. gada 29. maija Regula (EEK, Euratom) Nr. 1553/89 par galīgajiem vienotajiem pasākumiem, lai iekasētu pašu resursus, ko veido pievienotās vērtības nodokļi (OV L 155, 7.6.1989., 9. lpp.).

Padomes 2000. gada 22. maija Regula (EK, Euratom) Nr. 1150/2000, ar ko īsteno Lēmumu 2007/436/EK, Euratom par Kopienu pašu resursu sistēmu (OV L 130, 31.5.2000., 1. lpp.), un jo īpaši tās 10. panta 4., 5. un 8. punkts.

Dalībvalsts

2016. gada budžets

2015. gada budžets

Izpilde 2014. gadā

Beļģija

p. m.

72 870 000

9 023 791,36

Bulgārija

p. m.

1 525 000

782 111,42

Čehija

p. m.

9 640 000

5 253 417,30

Dānija

p. m.

–5 927 000

–5 933 619,05

Vācija

p. m.

– 103 806 000

–27 013 915,04

Igaunija

p. m.

608 000

– 459 385,02

Īrija

p. m.

7 099 000

6 536 069,87

Grieķija

p. m.

–45 286 000

73 209 509,30

Spānija

p. m.

–72 892 000

–45 030 311,20

Francija

p. m.

–43 477 000

36 977 772,10

Horvātija

p. m.

–1 184 000

– 213 679,91

Itālija

p. m.

– 216 644 000

–52 745 669,33

Kipra

p. m.

11 239 000

0,—

Latvija

p. m.

1 669 000

5 899 999,26

Lietuva

p. m.

358 000

–1 224 942,82

Luksemburga

p. m.

14 886 000

–10 259 465,23

Ungārija

p. m.

4 379 000

1 928 539,21

Malta

p. m.

3 630 000

0,—

Nīderlande

p. m.

–26 259 000

–4 502 509,48

Austrija

p. m.

–4 400 000

3 073 121,20

Polija

p. m.

30 536 000

–76 259 558,01

Portugāle

p. m.

18 273 000

12 195 115,10

Rumānija

p. m.

–12 492 000

2 158 848,32

Slovēnija

p. m.

1 905 000

0,—

Slovākija

p. m.

6 967 000

34 033,11

Somija

p. m.

–8 412 000

–8 009 160,90

Zviedrija

p. m.

1 356 000

–4 155 879,63

Apvienotā Karaliste

p. m.

161 126 000

0,—

3 1 0 3. postenis – Kopā

p. m.

– 192 713 000

–78 735 768,07

3 2. NODAĻA —   ATLIKUMI UN ATLIKUMU KOREKCIJA IEPRIEKŠĒJIEM FINANŠU GADIEM, PAMATOJOTIES UZ NACIONĀLO KOPIENĀKUMU/KOPPRODUKTU, KAS IZRIET NO REGULAS (EK, EURATOM) NR. 1150/2000 10. PANTA 6., 7. UN 8. PUNKTA PIEMĒROŠANAS

3 2 0
Regulas (EK, Euratom) Nr. 1150/2000 10. panta 6., 7. un 8. punkta piemērošana 1995. gadam un turpmākajiem finanšu gadiem

3 2 0 3
Regulas (EK, Euratom) Nr. 1150/2000 10. panta 6., 7. un 8. punkta piemērošana 1995. gadam un turpmākajiem finanšu gadiem

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

2014. finanšu gads

p.m.

7 325 957 000

4 212 457 271,70

Piezīmes

Pamatojoties uz rādītājiem par iepriekšējā gada nacionālo kopienākumu kopsummu un tā sastāvdaļām, ko dalībvalstis iesniedz saskaņā ar Regulas (EK, Euratom) Nr. 1287/2003 2. panta 2. punktu, katru dalībvalsti debitē ar summu, ko aprēķina saskaņā ar Eiropas Savienības noteikumiem, un kreditē ar 12 maksājumiem, kas veikti iepriekšējā finanšu gadā.

Komisija katrai dalībvalstij aprēķina atlikumu un tās savlaicīgi informē, lai minētās dalībvalstis varētu ierakstīt atlikumu Regulas (EK, Euratom) Nr. 1150/2000 9. panta 1. punktā minētajā kontā tā paša gada decembra pirmajā darbdienā.

Saskaņā ar Regulas (EK, Euratom) Nr. 1287/2003 2. panta 2. punktu jebkuras iepriekšējo finanšu gadu nacionālā kopprodukta un nacionālā kopienākuma izmaiņas, uz kurām attiecas 4. un 5. pants, paredz pielāgojumu katras attiecīgās dalībvalsts atlikumā atbilstoši Regulas (EK, Euratom) Nr. 1150/2000 10. panta 7. punktam.

Juridiskais pamats

Padomes 2000. gada 22. maija Regula (EK, Euratom) Nr. 1150/2000, ar ko īsteno Lēmumu 2007/436/EK, Euratom par Kopienu pašu resursu sistēmu (OV L 130, 31.5.2000., 1. lpp.), un jo īpaši tās 10. panta 6., 7. un 8. punkts.

Padomes 2003. gada 15. jūlija Regula (EK, Euratom) Nr. 1287/2003 par to, kā saskaņot nacionālo kopienākumu tirgus cenās (OV L 181, 19.7.2003., 1. lpp.).

Dalībvalsts

2016. gada budžets

2015. gada budžets

Izpilde 2014. gadā

Beļģija

p. m.

147 716 000

109 853 224,02

Bulgārija

p. m.

59 923 000

34 946 866,83

Čehija

p. m.

51 471 000

73 085 521,36

Dānija

p. m.

–60 420 000

– 117 815 874,57

Vācija

p. m.

383 851 000

1 386 016 819,89

Igaunija

p. m.

11 786 000

7 770 364,28

Īrija

p. m.

156 657 000

105 640 410,37

Grieķija

p. m.

– 171 235 000

148 775 724,38

Spānija

p. m.

– 333 271 000

634 182 093,25

Francija

p. m.

300 400 000

0,—

Horvātija

p. m.

–5 551 000

–1 201 179,69

Itālija

p. m.

1 167 877 000

381 035 520,19

Kipra

p. m.

55 184 000

0,—

Latvija

p. m.

–1 293 000

19 995 102,02

Lietuva

p. m.

6 460 000

8 741 021,54

Luksemburga

p. m.

74 065 000

–56 671 059,21

Ungārija

p. m.

42 869 000

37 789 156,61

Malta

p. m.

17 767 000

0,—

Nīderlande

p. m.

538 657 000

1 107 926 623,17

Austrija

p. m.

–72 668 000

–60 166 556,31

Polija

p. m.

197 995 000

49 398 353,91

Portugāle

p. m.

21 688 000

109 406 869,62

Rumānija

p. m.

40 791 000

72 788 666,16

Slovēnija

p. m.

14 745 000

0,—

Slovākija

p. m.

–14 817 000

–6 696 989,68

Somija

p. m.

9 616 000

–26 309 817,72

Zviedrija

p. m.

41 121 000

193 966 411,28

Apvienotā Karaliste

p. m.

4 644 573 000

0,—

3 2 0 3. postenis – Kopā

p. m.

7 325 957 000

4 212 457 271,7

3 4. NODAĻA —   KOREKCIJAS, KAS IR SAISTĪTAS AR DAŽU DALĪBVALSTU NEPIEDALĪŠANOS DAŽĀS BRĪVĪBAS, DROŠĪBAS UN TIESISKUMA TELPAS POLITIKĀS

3 4 0
Korekcijas ietekmei, ko rada dažu dalībvalstu nepiedalīšanās dažās brīvības, drošības un tiesiskuma telpas politikās

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

2014. finanšu gads

p.m.

p.m.

–1 792 657,35

Piezīmes

3. pants Protokolā par Dānijas nostāju un 5. pants Protokolā par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju, kas pievienoti Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, paredz pilnīgu šo dalībvalstu atbrīvojumu no finansiālo seku atbalstīšanas dažās noteiktās brīvības, drošības un tiesiskuma politikas jomās, izņemot saistītās administratīvās izmaksas. Tālab tām ir tiesības uz korekciju attiecībā uz gadskārtējām iemaksām Kopienu pašu resursos gadījumos, kad tās nepiedalās.

Katras dalībvalsts iemaksas korekcijas mehānismam aprēķina, budžeta izdevumiem, kas rodas šīs darbības vai politikas rezultātā, piemērojot iepriekšējā gada nacionālo kopienākumu kopsummas un tā sastāvdaļu rādītāju, par ko dalībvalstis ziņo saskaņā ar 2. panta 2. punktu Padomes 2003. gada 15. jūlija Regulā (EK, Euratom) Nr. 1287/2003 par to, kā saskaņot nacionālo kopienākumu tirgus cenās (OV L 181, 19.7.2003., 1. lpp.).

Komisija katrai dalībvalstij aprēķina atlikumu, un tās savlaicīgi informē, lai minētās dalībvalstis varētu ierakstīt atlikumu Regulas (EK, Euratom) Nr. 1150/2000 9. panta 1. punktā minētajā kontā tā paša gada decembra pirmajā darbdienā saskaņā ar šīs pašas regulas 10.a pantu.

Juridiskais pamats

Padomes 2000. gada 22. maija Regula (EK, Euratom) Nr. 1150/2000, ar ko īsteno Lēmumu 2007/436/EK, Euratom par Kopienu pašu resursu sistēmu (OV L 130, 31.5.2000., 1. lpp.), un jo īpaši tās 10.a pants.

Protokols par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, un jo īpaši tā 3. pants, un Protokols par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju tieslietās un iekšlietās, kas pievienoti Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, un jo īpaši tā 5. pants.

Dalībvalsts

2016. gada budžets

2015. gada budžets

Izpilde 2014. gadā

Beļģija

p. m.

p. m.

2 002 598,81

Bulgārija

p. m.

p. m.

210 680,74

Čehija

p. m.

p. m.

697 292,21

Dānija

p. m.

p. m.

–5 768 732,87

Vācija

p. m.

p. m.

14 742 277,52

Igaunija

p. m.

p. m.

94 419,01

Īrija

p. m.

p. m.

–3 315 510,86

Grieķija

p. m.

p. m.

944 652,73

Spānija

p. m.

p. m.

5 392 603,41

Francija

p. m.

p. m.

11 025 252,65

Horvātija

p. m.

p. m.

110 312,49

Itālija

p. m.

p. m.

8 348 177,54

Kipra

p. m.

p. m.

91 301,32

Latvija

p. m.

p. m.

120 648,96

Lietuva

p. m.

p. m.

177 930,11

Luksemburga

p. m.

p. m.

150 863,27

Ungārija

p. m.

p. m.

487 546,82

Malta

p. m.

p. m.

37 433,23

Nīderlande

p. m.

p. m.

3 320 348,32

Austrija

p. m.

p. m.

1 621 642,12

Polija

p. m.

p. m.

1 988 014,63

Portugāle

p. m.

p. m.

859 755,01

Rumānija

p. m.

p. m.

740 086,79

Slovēnija

p. m.

p. m.

184 143,09

Slovākija

p. m.

p. m.

372 965,33

Somija

p. m.

p. m.

1 026 106,80

Zviedrija

p. m.

p. m.

2 131 288,13

Apvienotā Karaliste

p. m.

p. m.

–49 586 754,66

3 4 0. pants – Kopā

p. m.

p. m.

–1 792 657,35

3 5. NODAĻA —   APVIENOTĀS KARALISTES BUDŽETA NELĪDZSVAROTĪBAS KOREKCIJAS FINANSĒJUMA GALĪGĀ APRĒĶINA REZULTĀTS

3 5 0
Apvienotās Karalistes budžeta nelīdzsvarotības korekcijas finansējuma galīgā aprēķina rezultāts

3 5 0 4
Apvienotās Karalistes budžeta nelīdzsvarotības korekcijas finansējuma galīgā aprēķina rezultāts

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

2014. finanšu gads

p.m.

0,—

–18 021 343,—

Piezīmes

Apvienotās Karalistes budžeta nelīdzsvarotības korekcijas finansējuma galīgā aprēķina rezultāts.

Skaitļi par 2014. gadu atbilst Apvienotās Karalistes budžeta nelīdzsvarotības korekcijas finansējuma galīgā aprēķina rezultātam attiecībā uz 2010. gada korekciju.

Skaitļi par 2015. gadu atbilst Apvienotās Karalistes budžeta nelīdzsvarotības korekcijas finansējuma galīgā aprēķina rezultātam attiecībā uz 2011. gada korekciju.

Juridiskais pamats

Padomes 2000. gada 29. septembra Lēmums 2000/597/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu (OV L 253, 7.10.2000., 42. lpp.) un jo īpaši tā 4. un 5. pants.

Padomes 2007. gada 7. jūnija Lēmums 2007/436/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu (OV L 163, 23.6.2007., 17. lpp.) un jo īpaši tā 4. un 5. pants.

Dalībvalsts

2016. gada budžets

2015. gada budžets

Izpilde 2014. gadā

Beļģija

p. m.

11 815 757

4 520 547,00

Bulgārija

p. m.

1 392 513

562 835,00

Čehija

p. m.

4 784 685

2 261 756,21

Dānija

p. m.

3 487 953

3 348 228,98

Vācija

p. m.

10 915 347

10 941 079,00

Igaunija

p. m.

364 152

334 638,00

Īrija

p. m.

3 453 266

5 207 662,00

Grieķija

p. m.

2 741 329

452 777,00

Spānija

p. m.

27 503 186

5 161 577,00

Francija

p. m.

43 503 201

36 713 295,00

Horvātija

0,—

Itālija

p. m.

53 237 596

25 185 874,00

Kipra

p. m.

1 207 563

919 896,00

Latvija

p. m.

244 042

379 038,23

Lietuva

p. m.

768 575

527 852,00

Luksemburga

p. m.

37 104

– 467 949,00

Ungārija

p. m.

2 508 198

828 565,75

Malta

p. m.

344 459

320 963,00

Nīderlande

p. m.

5 167 025

1 088 457,00

Austrija

p. m.

1 172 371

439 387,00

Polija

p. m.

9 539 521

4 174 448,00

Portugāle

p. m.

2 909 281

2 496 000,00

Rumānija

p. m.

2 915 322

– 374 513,82

Slovēnija

p. m.

702 416

896 466,00

Slovākija

p. m.

1 459 572

913 354,00

Somija

p. m.

4 044 692

822 308,00

Zviedrija

p. m.

1 743 115

839 645,02

Apvienotā Karaliste

p. m.

– 197 962 241

– 126 515 529,37

3 5 0 4. postenis – Kopā

p. m.

0.

–18 021 343,00

3 6. NODAĻA —   APVIENOTĀS KARALISTES BUDŽETA NELĪDZSVAROTĪBAS KOREKCIJAS FINANSĒJUMA STARPPOSMA ATJAUNINĀTĀ APRĒĶINA REZULTĀTS

3 6 0
Apvienotās Karalistes budžeta nelīdzsvarotības korekcijas finansējuma starpposma atjauninātā aprēķina rezultāts

3 6 0 4
Apvienotās Karalistes budžeta nelīdzsvarotības korekcijas finansējuma starpposma atjauninātā aprēķina rezultāts

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

2014. finanšu gads

p.m.

0,—

–19 260 403,04

Piezīmes

Šis postenis paredzēts, lai ierakstītu starpību starp iepriekšējā budžetā iekļauto un jaunāko Apvienotās Karalistes korekciju, pirms veikt galīgo aprēķinu.

Skaitļi par 2014. gadu atbilst Apvienotās Karalistes budžeta nelīdzsvarotības korekcijas finansējuma starpposma aprēķina rezultātam attiecībā uz 2011. gada korekciju.

Skaitļi par 2015. gadu atbilst Apvienotās Karalistes budžeta nelīdzsvarotības korekcijas finansējuma starpposma aprēķina rezultātam attiecībā uz 2012. un 2013. gada korekciju.

Juridiskais pamats

Padomes 2007. gada 7. jūnija Lēmums 2007/436/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu (OV L 163, 23.6.2007., 17. lpp.) un jo īpaši tā 4. un 5. pants.

Dalībvalsts

2016. gada budžets

2015. gada budžets

Izpilde 2014. gadā

Beļģija

p. m.

41 696 056

8 101 453,00

Bulgārija

p. m.

5 399 849

1 375 381,00

Čehija

p. m.

16 597 084

4 575 664,73

Dānija

p. m.

26 100 869

7 280 440,58

Vācija

p. m.

59 409 243

18 309 269,00

Igaunija

p. m.

2 731 925

885 630,00

Īrija

p. m.

26 072 954

8 409 370,00

Grieķija

p. m.

16 075 510

3 438 553,00

Spānija

p. m.

119 160 675

21 543 140,00

Francija

p. m.

231 245 357

58 179 865,00

Horvātija

p. m.

2 783 075

0,—

Itālija

p. m.

184 985 384

37 543 615,00

Kipra

p. m.

3 521 069

479 335,00

Latvija

p. m.

1 747 001

1 323 328,46

Lietuva

p. m.

4 386 557

1 324 873,00

Luksemburga

p. m.

–1 314 718

–29 470,00

Ungārija

p. m.

12 478 629

4 517 318,30

Malta

p. m.

1 555 077

438 532,00

Nīderlande

p. m.

17 466 600

2 529 744,00

Austrija

p. m.

4 156 024

1 155 028,00

Polija

p. m.

38 554 600

17 679 999,58

Portugāle

p. m.

22 456 571

5 178 017,00

Rumānija

p. m.

19 182 854

307 073,59

Slovēnija

p. m.

4 698 046

1 156 634,00

Slovākija

p. m.

6 628 582

1 786 552,00

Somija

p. m.

18 511 657

1 891 154,00

Zviedrija

p. m.

6 785 813

2 784 569,89

Apvienotā Karaliste

p. m.

– 893 072 343

– 231 425 473,17

3 6 0 4. postenis – Kopā

p. m.

0

–19 260 403,04

4. SADAĻA

IEŅĒMUMI NO PERSONĀM, KAS SAISTĪTAS AR IESTĀDĒM UN CITĀM SAVIENĪBAS STRUKTŪRĀM

Pants

Postenis

Pozīcija

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

2014. finanšu gads

% 2014.–2016.

4 0. NODAĻA

4 0 0

Nodokļu ieņēmumi no algām un pabalstiem, ko saņem iestāžu locekļi, amatpersonas, citi darbinieki un pensiju saņēmēji, kā arī Eiropas Investīciju bankas, Eiropas Centrālās bankas, Eiropas Investīciju fonda vadības institūciju locekļi, darbinieki un pensiju saņēmēji

718 322 869

677 271 687

674 287 546,04

93,87

4 0 3

Ieņēmumi no pagaidu iemaksām no iestāžu pārstāvju, amatpersonu un cita aktīvi nodarbinātā personāla algām

p.m.

p.m.

383 929,45

 

4 0 4

Ieņēmumi no īpašās nodevas un solidaritātes nodevas, ko piemēro aktīvā nodarbinātībā esošo iestāžu locekļu, ierēdņu un pārējo darbinieku algām

80 907 654

76 200 621

100 808 264,55

124,60

 

4 0. NODAĻA – KOPĀ

799 230 523

753 472 308

775 479 740,04

97,03

4 1. NODAĻA

4 1 0

Darbinieku iemaksas pensiju shēmā

426 470 277

421 735 470

348 693 712,84

81,76

4 1 1

Personāla pensiju tiesību pārņemšana vai atgūšana

100 592 938

103 896 621

109 386 819,46

108,74

4 1 2

Iemaksas pensiju shēmā, ko veic ierēdņi un pagaidu darbinieki, kuri atrodas atvaļinājumā personisku iemeslu dēļ

110 000

110 000

97 727,29

88,84

 

4 1. NODAĻA – KOPĀ

527 173 215

525 742 091

458 178 259,59

86,91

4 2. NODAĻA

4 2 0

Decentralizēto aģentūru un starptautisko organizāciju veiktās darba devēja iemaksas pensiju shēmā

21 623 969

21 738 484

17 570 830,30

81,26

4 2 1

Eiropas Parlamenta locekļu iemaksas pensiju shēmā

p.m.

p.m.

0,—

 

 

4 2. NODAĻA – KOPĀ

21 623 969

21 738 484

17 570 830,30

81,26

 

4. sadaļa – Kopā

1 348 027 707

1 300 952 883

1 251 228 829,93

92,82

4 0. NODAĻA —

DAŽĀDI NODOKĻI UN ATVILKUMI

4 1. NODAĻA —

IEMAKSAS PENSIJU SHĒMĀ

4 2. NODAĻA —

CITAS IEMAKSAS PENSIJU SHĒMĀ

4 0. NODAĻA —   DAŽĀDI NODOKĻI UN ATVILKUMI

4 0 0
Nodokļu ieņēmumi no algām un pabalstiem, ko saņem iestāžu locekļi, amatpersonas, citi darbinieki un pensiju saņēmēji, kā arī Eiropas Investīciju bankas, Eiropas Centrālās bankas, Eiropas Investīciju fonda vadības institūciju locekļi, darbinieki un pensiju saņēmēji

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

2014. finanšu gads

718 322 869

677 271 687

674 287 546,04

Piezīmes

Šie ieņēmumi ir visi nodokļi, kas piemērojami jebkāda veida darba algām un papildu maksājumiem, izņemot pabalstus un ģimenes pabalstus, ko izmaksā Komisijas locekļiem, amatpersonām, pārējiem darbiniekiem un personām, kas saņem kompensācijas maksājumus sakarā ar darba attiecību izbeigšanu, kā paredzēts katras izdevumu pārskata sadaļas 01. nodaļā, un personām, kas saņem pensiju.

Eiropas Parlaments

 

73 484 272

Padome

 

25 490 000

Komisija:

 

475 896 378

– administrācija

(379 720 000)

 

– zinātniskā izpēte un tehnoloģiju attīstība

(18 676 561)

 

– pētniecība (netiešās darbības)

(16 683 776)

 

– Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF)

(3 255 000)

 

– Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO)

(684 000)

 

– Infrastruktūras un loģistikas birojs Briselē (OIB)

(2 604 000)

 

– Infrastruktūras un loģistikas birojs Luksemburgā (OIL)

(873 000)

 

– Atalgojuma un individuālo tiesību birojs (PMO)

(1 308 000)

 

– Eiropas Savienības Publikāciju birojs (OP)

(3 398 000)

 

– Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER)

(231 893)

 

– Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (LISA)

(575 397)

 

– Biorūpniecības kopuzņēmums (BBI)

(26 543)

 

– Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru organizācija (BEREC)

(70 671)

 

– kopuzņēmums Clean Sky (CSJU)

(198 436)

 

– Kopienas Augu šķirņu birojs (CPVO)

(271 893)

 

– Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūra (Chafea, ex-EAHC)

(205 450)

 

– Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA)

(1 258 625)

 

– Kopuzņēmums “Elektroniskie komponenti un sistēmas Eiropas vadošās lomas nostiprināšanai” (ECSEL, ex-Artemis un ENIAC)

(132 131)

 

– Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA)

(259 580)

 

– Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (Frontex)

(879 355)

 

– Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO)

(229 585)

 

– Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA)

(4 335 231)

 

– Eiropas Banku iestāde (EBA)

(1 324 237)

 

– Eiropas Tiesu sadarbības vienība (Eurojust)

(803 500)

 

– Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC)

(1 619 141)

 

– Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop)

(564 801)

 

– Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra (ECHA)

(3 638 825)

 

– Eiropas Vides aģentūra (EVA)

(1 353 711)

 

– Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (EFCA)

(328 585)

 

– Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA)

(1 726 786)

 

– Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound)

(743 061)

 

– Eiropas GNSS aģentūra (Galileo)

(520 980)

 

– Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE)

(139 683)

 

– Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT)

(161 678)

 

– Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI)

(625 754)

 

– Eiropas kopuzņēmums ITER un kodolsintēzes enerģijas attīstība (F4E)

(2 058 636)

 

– Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA)

(963 262)

 

– Eiropas Zāļu aģentūra (EMA)

(5 461 786)

 

– Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA)

(565 560)

 

– Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA)

(258 185)

 

– Eiropas Policijas akadēmija (CEPOL)

(173 018)

 

– Eiropas Policijas birojs (Eiropols)

(2 846 113)

 

– Eiropas Dzelzceļa kopuzņēmums (Shift2Rail)

(10 529)

 

– Eiropas Dzelzceļa aģentūra (ERA)

(917 935)

 

– Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūra (ERCEA)

(1 261 487)

 

– Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI)

(915 273)

 

– Eiropas Izglītības fonds (ETF)

(842 296)

 

– Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA)

(504 570)

 

– Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra (EASME, ex-EACI)

(815 240)

 

– Kurināmā elementu un ūdeņraža tehnoloģiju kopuzņēmums (FCH)

(131 711)

 

– Inovācijas un tīklu izpildaģentūra (INEA, ex-TEN-T)

(532 406)

 

– Novatorisku medikamentu ierosmes kopuzņēmums (IMI)

(271 910)

 

– Jaunās paaudzes Eiropas gaisa satiksmes vadības sistēmas kopuzņēmums (SESAR)

(234 397)

 

– Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (ITSB)

(4 301 236)

 

– Pētniecības izpildaģentūra (REA)

(1 307 504)

 

– Vienotā noregulējuma valde (VNV)

(909 095)

 

– Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (CdT)

(1 186 360)

 

Eiropas Savienības Tiesa

 

27 907 000

Revīzijas palāta

 

11 192 000

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

4 567 558

Reģionu komiteja

 

3 636 656

Eiropas Ombuds

 

644 005

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

 

495 000

Eiropas Ārējās darbības dienests

 

19 861 000

Eiropas Investīciju banka

 

43 900 000

Eiropas Centrālā banka

 

27 800 000

Eiropas Investīciju fonds

 

3 449 000

 

Kopā

718 322 869

Juridiskais pamats

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi.

Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība.

Protokols par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā un jo īpaši tā 12. pants.

Padomes 1967. gada 25. jūlija Regula Nr. 422/67/EEK, Nr. 5/67/Euratom par Komisijas priekšsēdētāja un tās locekļu, Tiesas priekšsēdētāja, tiesnešu, ģenerāladvokātu un sekretāra, Vispārējās tiesas priekšsēdētāja, tās locekļu un sekretāra, kā arī Eiropas Savienības Civildienesta tiesas priekšsēdētāja, locekļu un sekretāra atalgojumu (OV 187, 8.8.1967., 1. lpp.).

Padomes 1968. gada 29. februāra Regula (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 260/68, ar ko paredz Eiropas Kopienu nodokļa piemērošanas nosacījumus un procedūru (OV L 56, 4.3.1968., 8. lpp.).

Padomes 1976. gada 29. jūnija Regula (EOTK, EEK, Euratom) Nr. 1860/76, ar ko nosaka Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda darbinieku nodarbināšanas kārtību (OV L 214, 6.8.1976., 24. lpp.).

Padomes 1977. gada 18. oktobra Regula (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 2290/77 par Revīzijas palātas locekļu atalgojumu (OV L 268, 20.10.1977., 1. lpp.).

Eiropas Parlamenta 1994. gada 9. marta Lēmums 94/262/EOTK, EK, Euratom par noteikumiem un vispārējiem nosacījumiem, kas reglamentē ombuda pienākumu izpildi (OV L 113, 4.5.1994., 15. lpp.).

Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2002. gada 1. jūlija Lēmums Nr. 1247/2002/EK par noteikumiem un vispārīgiem nosacījumiem, kas reglamentē Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja pienākumu izpildi (OV L 183, 12.7.2002., 1. lpp.).

Padomes 2009. gada 1. decembra Lēmums 2009/909/ES, ar ko nosaka Eiropadomes priekšsēdētāja nodarbināšanas kārtību (OV L 322, 9.12.2009., 35. lpp.).

Padomes 2009. gada 1. decembra Lēmums 2009/910/ES, ar ko nosaka Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos nodarbināšanas kārtību (OV L 322, 9.12.2009., 36. lpp.).

Padomes 2009. gada 1. decembra Lēmums 2009/912/ES, ar ko nosaka Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretāra nodarbināšanas kārtību (OV L 322, 9.12.2009., 38. lpp.).

4 0 3
Ieņēmumi no pagaidu iemaksām no iestāžu pārstāvju, amatpersonu un cita aktīvi nodarbinātā personāla algām

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

2014. finanšu gads

p.m.

p.m.

383 929,45

Piezīmes

Noteikumus par pagaidu iemaksām piemēroja līdz 2003. gada 30. jūnijam. Tāpēc šī pozīcija ietvers jebkurus ieņēmumus no pagaidu iemaksu atlikušajām summām, ko iekasē no Komisijas locekļu, amatpersonu un cita aktīvi nodarbinātā personāla algām.

Eiropas Parlaments

 

p. m.

Padome

 

p. m.

Komisija

 

p. m.

– administrācija

(p. m.)

 

– zinātniskā izpēte un tehnoloģiju attīstība

(p. m.)

 

– pētniecība (netiešās darbības)

(p. m.)

 

– Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO)

(p. m.)

 

– Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF)

(p. m.)

 

– Infrastruktūras un loģistikas birojs Briselē (OIB)

(p. m.)

 

– Infrastruktūras un loģistikas birojs Luksemburgā (OIL)

(p. m.)

 

– Atalgojuma un individuālo tiesību birojs (PMO)

(p. m.)

 

– Eiropas Savienības Publikāciju birojs (OP)

(p. m.)

 

– Kopienas Augu šķirņu birojs (CPVO)

(p. m.)

 

– Eiropas Tiesu sadarbības vienība (Eurojust)

(p. m.)

 

– Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA)

(p. m.)

 

– Eiropas Zāļu aģentūra (EMA)

(p. m.)

 

– Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA)

(p. m.)

 

– Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop)

(p. m.)

 

– Eiropas Vides aģentūra (EEA)

(p. m.)

 

– Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA)

(p. m.)

 

– Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound)

(p. m.)

 

– Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA)

(p. m.)

 

– Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA)

(p. m.)

 

– Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA)

(p. m.)

 

– Eiropas Izglītības fonds (ETF)

(p. m.)

 

– Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (ITSB)

(p. m.)

 

– Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (CdT)

(p. m.)

 

Eiropas Savienības Tiesa

 

p. m.

Revīzijas palāta

 

p. m.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

p. m.

Reģionu komiteja

 

p. m.

Eiropas Ombuds

 

p. m.

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

 

p. m.

 

Kopā

p. m.

Juridiskais pamats

Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 66.a pants redakcijā, kas bija spēkā līdz 2003. gada 15. decembrim.

Padomes 1967. gada 25. jūlija Regula Nr. 422/67/EEK, Nr. 5/67/Euratom par Komisijas priekšsēdētāja un tās locekļu, Tiesas priekšsēdētāja, tiesnešu, ģenerāladvokātu un sekretāra, Vispārējās tiesas priekšsēdētāja, tās locekļu un sekretāra, kā arī Eiropas Savienības Civildienesta tiesas priekšsēdētāja, locekļu un sekretāra atalgojumu (OV 187, 8.8.1967., 1. lpp.).

Padomes 1977. gada 18. oktobra Regula (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 2290/77 par Revīzijas palātas locekļu atalgojumu (OV L 268, 20.10.1977., 1. lpp.).

4 0 4
Ieņēmumi no īpašās nodevas un solidaritātes nodevas, ko piemēro aktīvā nodarbinātībā esošo iestāžu locekļu, ierēdņu un pārējo darbinieku algām

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

2014. finanšu gads

80 907 654

76 200 621

100 808 264,55

Piezīmes

Šajā pantā paredzēts iegrāmatot ieņēmumus no īpašās nodevas un solidaritātes nodevas, ko piemēro aktīvā nodarbinātībā esošo ierēdņu un pārējo darbinieku algām saskaņā ar Civildienesta noteikumu 66.a pantu.

Eiropas Parlaments

 

10 797 731

Padome

 

3 192 000

Komisija:

 

54 463 584

– administrācija

(33 925 000)

 

– zinātniskā izpēte un tehnoloģiju attīstība

(4 668 696)

 

– pētniecība (netiešās darbības)

(3 955 390)

 

– Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF)

(654 000)

 

– Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO)

(131 000)

 

– Infrastruktūras un loģistikas birojs Briselē (OIB)

(443 000)

 

– Infrastruktūras un loģistikas birojs Luksemburgā (OIL)

(153 000)

 

– Atalgojuma un individuālo tiesību birojs (PMO)

(246 000)

 

– Eiropas Savienības Publikāciju birojs (OP)

(687 000)

 

– Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER)

(70 939)

 

– Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (LISA)

(67 652)

 

– Biorūpniecības kopuzņēmums (BBI)

(4 248)

 

– Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru organizācija (BEREC)

(18 066)

 

– kopuzņēmums Clean Sky (CSJU)

(42 820)

 

– Kopienas Augu šķirņu birojs (CPVO)

(55 164)

 

– Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūra (Chafea, ex-EAHC)

(39 877)

 

– Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA)

(210 161)

 

– Kopuzņēmums “Elektroniskie komponenti un sistēmas Eiropas vadošās lomas nostiprināšanai” (ECSEL, ex-Artemis un ENIAC)

(28 558)

 

– Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA)

(56 760)

 

– Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (Frontex)

(267 941)

 

– Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO)

(51 249)

 

– Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA)

(1 027 061)

 

– Eiropas Banku iestāde (EBA)

(186 645)

 

– Eiropas Tiesu sadarbības vienība (Eurojust)

(123 513)

 

– Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC)

(216 261)

 

– Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop)

(133 677)

 

– Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra (ECHA)

(624 311)

 

– Eiropas Vides aģentūra (EEA)

(215 937)

 

– Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (EFCA)

(81 532)

 

– Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA)

(410 436)

 

– Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound)

(134 366)

 

– Eiropas GNSS uzraudzības iestāde (Galileo)

(146 103)

 

– Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE)

(40 536)

 

– Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT)

(47 040)

 

– Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI)

(139 567)

 

– Eiropas kopuzņēmums ITER un kodolsintēzes enerģijas attīstība (F4E)

(451 994)

 

– Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA)

(276 665)

 

– Eiropas Zāļu aģentūra (EMA)

(716 620)

 

– Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA)

(153 182)

 

– Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA)

(64 034)

 

– Eiropas Policijas akadēmija (CEPOL)

(30 070)

 

– Eiropas Policijas birojs (Eiropols)

(656 819)

 

– Eiropas Dzelzceļa kopuzņēmums (Shift2Rail)

(1 489)

 

– Eiropas Dzelzceļa aģentūra (ERA)

(194 656)

 

– Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūra (ERCEA)

(236 326)

 

– Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI)

(175 045)

 

– Eiropas Izglītības fonds (ETF)

(175 912)

 

– Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA)

(110 215)

 

– Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra (EASME, ex-EACI)

(120 826)

 

– Kurināmā elementu un ūdeņraža tehnoloģiju kopuzņēmums (FCH)

(34 624)

 

– Inovācijas un tīklu izpildaģentūra (INEA, ex-TEN-T)

(100 006)

 

– Novatorisku medikamentu ierosmes kopuzņēmums (IMI)

(58 707)

 

– Jaunās paaudzes Eiropas gaisa satiksmes vadības sistēmas kopuzņēmums (SESAR)

(51 542)

 

– Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (ITSB)

(921 184)

 

– Pētniecības izpildaģentūra (REA)

(229 524)

 

– Vienotā noregulējuma valde (VNV)

(140 479)

 

– Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (CdT)

(260 159)

 

Eiropas Savienības Tiesa

 

5 147 000

Revīzijas palāta

 

1 800 000

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

880 233

Reģionu komiteja

 

706 771

Eiropas Ombuds

 

70 335

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

 

83 000

Eiropas Ārējās darbības dienests

 

3 767 000

 

Kopā

80 907 654

Juridiskais pamats

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 66.a pants.

Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība.

Padomes 1967. gada 25. jūlija Regula Nr. 422/67/EEK, Nr. 5/67/Euratom par Komisijas priekšsēdētāja un tās locekļu, Tiesas priekšsēdētāja, tiesnešu, ģenerāladvokātu un sekretāra, Vispārējās tiesas priekšsēdētāja, tās locekļu un sekretāra, kā arī Eiropas Savienības Civildienesta tiesas priekšsēdētāja, locekļu un sekretāra atalgojumu (OV 187, 8.8.1967., 1. lpp.).

Padomes 1977. gada 18. oktobra Regula (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 2290/77 par Revīzijas palātas locekļu atalgojumu (OV L 268, 20.10.1977., 1. lpp.).

Eiropas Parlamenta 1994. gada 9. marta Lēmums 94/262/EOTK, EK, Euratom par noteikumiem un vispārējiem nosacījumiem, kas reglamentē ombuda pienākumu izpildi (OV L 113, 4.5.1994., 15. lpp.).

Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2002. gada 1. jūlija Lēmums Nr. 1247/2002/EK par noteikumiem un vispārīgiem nosacījumiem, kas reglamentē Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja pienākumu izpildi (OV L 183, 12.7.2002., 1. lpp.).

Padomes 2009. gada 1. decembra Lēmums 2009/909/ES, ar ko nosaka Eiropadomes priekšsēdētāja nodarbināšanas kārtību (OV L 322, 9.12.2009., 35. lpp.).

Padomes 2009. gada 1. decembra Lēmums 2009/910/ES, ar ko nosaka Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos nodarbināšanas kārtību (OV L 322, 9.12.2009., 36. lpp.).

Padomes 2009. gada 1. decembra Lēmums 2009/912/ES, ar ko nosaka Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretāra nodarbināšanas kārtību (OV L 322, 9.12.2009., 38. lpp.).

4 1. NODAĻA —   IEMAKSAS PENSIJU SHĒMĀ

4 1 0
Darbinieku iemaksas pensiju shēmā

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

2014. finanšu gads

426 470 277

421 735 470

348 693 712,84

Piezīmes

Šie ieņēmumi ir darbinieku iemaksas pensiju shēmas finansējumam.

Eiropas Parlaments

 

59 667 459

Padome

 

21 733 000

Komisija:

 

292 000 614

– administrācija

(182 465 000)

 

– zinātniskā izpēte un tehnoloģiju attīstība

(18 468 895)

 

– pētniecība (netiešās darbības)

(16 477 720)

 

– Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF)

(3 302 000)

 

– Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO)

(907 000)

 

– Infrastruktūras un loģistikas birojs Briselē (OIB)

(4 724 000)

 

– Infrastruktūras un loģistikas birojs Luksemburgā (OIL)

(1 446 000)

 

– Atalgojuma un individuālo tiesību birojs (PMO)

(2 396 000)

 

– Eiropas Savienības Publikāciju birojs (OP)

(4 340 000)

 

– Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER)

(430 236)

 

– Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (LISA)

(827 848)

 

– Biorūpniecības kopuzņēmums (BBI)

(37 417)

 

– Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru organizācija (BEREC)

(113 262)

 

– kopuzņēmums Clean Sky (CSJU)

(191 657)

 

– Kopienas Augu šķirņu birojs (CPVO)

(297 514)

 

– Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūra (Chafea, ex-EAHC)

(288 996)

 

– Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA)

(1 980 724)

 

– Kopuzņēmums “Elektroniskie komponenti un sistēmas Eiropas vadošās lomas nostiprināšanai” (ECSEL, ex-Artemis un ENIAC)

(156 557)

 

– Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA)

(374 386)

 

– Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (Frontex)

(1 438 297)

 

– Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO)

(367 562)

 

– Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA)

(5 167 979)

 

– Eiropas Banku iestāde (EBA)

(947 222)

 

– Eiropas Tiesu sadarbības vienība (Eurojust)

(1 161 506)

 

– Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC)

(1 572 724)

 

– Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop)

(752 900)

 

– Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra (ECHA)

(3 534 056)

 

– Eiropas Vides aģentūra (EEA)

(1 270 415)

 

– Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (EFCA)

(399 690)

 

– Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA)

(2 514 865)

 

– Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound)

(726 087)

 

– Eiropas GNSS uzraudzības iestāde (Galileo)

(827 978)

 

– Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE)

(239 850)

 

– Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT)

(341 753)

 

– Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI)

(747 532)

 

– Eiropas kopuzņēmums ITER un kodolsintēzes enerģijas attīstība (F4E)

(2 645 185)

 

– Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA)

(1 471 858)

 

– Eiropas Zāļu aģentūra (EMA)

(4 390 382)

 

– Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA)

(730 558)

 

– Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA)

(391 208)

 

– Eiropas Policijas akadēmija (CEPOL)

(176 023)

 

– Eiropas Policijas birojs (Eiropols)

(3 489 707)

 

– Eiropas Dzelzceļa kopuzņēmums (Shift2Rail)

(22 827)

 

– Eiropas Dzelzceļa aģentūra (ERA)

(1 002 769)

 

– Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūra (ERCEA)

(1 915 843)

 

– Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI)

(973 209)

 

– Eiropas Izglītības fonds (ETF)

(905 763)

 

– Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA)

(642 697)

 

– Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra (EASME, ex-EACI)

(1 156 340)

 

– Kurināmā elementu un ūdeņraža tehnoloģiju kopuzņēmums (FCH)

(153 548)

 

– Inovācijas un tīklu izpildaģentūra (INEA, ex-TEN-T)

(785 921)

 

– Novatorisku medikamentu ierosmes kopuzņēmums (IMI)

(278 112)

 

– Jaunās paaudzes Eiropas gaisa satiksmes vadības sistēmas kopuzņēmums (SESAR)

(260 787)

 

– Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (ITSB)

(5 086 470)

 

– Pētniecības izpildaģentūra (REA)

(2 478 891)

 

– Vienotā noregulējuma valde (VNV)

325 335

 

– Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (CdT)

(1 481 553)

 

Eiropas Savienības Tiesa

 

18 451 000

Revīzijas palāta

 

7 496 000

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

5 338 577

Reģionu komiteja

 

3 772 117

Eiropas Ombuds

 

518 510

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

 

394 000

Eiropas Ārējās darbības dienests

 

17 099 000

 

Kopā

426 470 277

Juridiskais pamats

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi.

Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība.

Padomes 1976. gada 29. jūnija Regula (EOTK, EEK, Euratom) Nr. 1860/76, ar ko nosaka Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda darbinieku nodarbināšanas kārtību (OV L 214, 6.8.1976., 24. lpp.).

4 1 1
Personāla pensiju tiesību pārņemšana vai atgūšana

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

2014. finanšu gads

100 592 938

103 896 621

109 386 819,46

Piezīmes

Šie ieņēmumi ir aktuāro ekvivalentu vai vienotas likmes izpirkuma vērtības maksājums Savienībai, kas atbilst pensijas tiesībām, ko ierēdņi ieguva iepriekšējās darbavietās.

Eiropas Parlaments

 

9 100 000

Padome

 

p. m.

Komisija

 

91 492 938

Eiropas Savienības Tiesa

 

p. m.

Revīzijas palāta

 

p. m.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

p. m.

Reģionu komiteja

 

p. m.

Eiropas Ombuds

 

p. m.

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

 

p. m.

Eiropas Ārējās darbības dienests

 

p. m.

 

Kopā

100 592 938

Juridiskais pamats

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi.

4 1 2
Iemaksas pensiju shēmā, ko veic ierēdņi un pagaidu darbinieki, kuri atrodas atvaļinājumā personisku iemeslu dēļ

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

2014. finanšu gads

110 000

110 000

97 727,29

Piezīmes

Ierēdņiem un citiem darbiniekiem, kuri atrodas atvaļinājumā personisku iemeslu dēļ, var arī turpmāk piemērot pensiju tiesības, ja tie arī sedz darba devēja iemaksu izmaksas.

Eiropas Parlaments

 

10 000

Padome

 

p. m.

Komisija

 

100 000

Eiropas Savienības Tiesa

 

p. m.

Revīzijas palāta

 

p. m.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

p. m.

Reģionu komiteja

 

p. m.

Eiropas Ombuds

 

p. m.

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

 

p. m.

Eiropas Ārējās darbības dienests

 

p. m.

 

Kopā

110 000

Juridiskais pamats

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi.

Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība.

4 2. NODAĻA —   CITAS IEMAKSAS PENSIJU SHĒMĀ

4 2 0
Decentralizēto aģentūru un starptautisko organizāciju veiktās darba devēja iemaksas pensiju shēmā

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

2014. finanšu gads

21 623 969

21 738 484

17 570 830,30

Piezīmes

Šie ieņēmumi ir decentralizēto aģentūru un starptautisko organizāciju darba devēja iemaksas pensiju shēmā.

Komisija

 

21 623 969

Juridiskais pamats

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi.

Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība.

4 2 1
Eiropas Parlamenta locekļu iemaksas pensiju shēmā

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

2014. finanšu gads

p.m.

p.m.

0,—

Piezīmes

Šie ieņēmumi ir Eiropas Parlamenta locekļu iemaksas pensiju shēmas finansējumam.

Eiropas Parlaments

 

p. m.

Juridiskais pamats

Noteikumi, kas regulē izdevumu un pabalstu izmaksu Eiropas Parlamenta locekļiem, un jo īpaši to III pielikums.

5. SADAĻA

UZKRĀTIE IEŅĒMUMI NO IESTĀŽU ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS

Pants

Postenis

Pozīcija

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

2014. finanšu gads

% 2014.–2016.

5 0. NODAĻA

5 0 0

Ienākumi no kustamā īpašuma (krājumu) pārdošanas

5 0 0 0

Ienākumi no transportlīdzekļu pārdošanas – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

16 070,—

 

5 0 0 1

Ienākumi no kustamā īpašuma pārdošanas – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

325 842,05

 

5 0 0 2

Ienākumi no piegādēm citām iestādēm un organizācijām – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

667 661,62

 

 

5 0 0. pants – Kopā

p.m.

p.m.

1 009 573,67

 

5 0 1

Ienākumi no nekustamā īpašuma pārdošanas

p.m.

p.m.

0,—

 

5 0 2

Ienākumi no publikāciju, iespieddarbu un filmu pārdošanas – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

345 124,64

 

 

5 0. NODAĻA – KOPĀ

p.m.

p.m.

1 354 698,31

 

5 1. NODAĻA

5 1 0

Ienākumi no iekārtu un ražošanas līdzekļu nomas – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

649,34

 

5 1 1

Ienākumi no nekustamā īpašuma iznomāšanas un apakšnomas un no maksājumu, kas saistīti ar iznomāšanu, atmaksājuma

5 1 1 0

Ienākumi no nekustamā īpašuma iznomāšanas un apakšnomas – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

17 113 535,02

 

5 1 1 1

Atmaksājumi par izdevumiem no iznomāšanas – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

2 289 800,67

 

 

5 1 1. pants – Kopā

p.m.

p.m.

19 403 335,69

 

 

5 1. NODAĻA – KOPĀ

p.m.

p.m.

19 403 985,03

 

5 2. NODAĻA

5 2 0

Ieņēmumi no ieguldījumiem vai piešķirtajiem aizdevumiem, banku un citiem procentiem iestāžu kontos

455 129

453 674

2 142 331,10

470,71

5 2 1

Ieņēmumi no ieguldījumiem vai piešķirtajiem aizdevumiem, banku un citiem procentiem, kas saņemti Komisijas subsidēto organizāciju kontos un pārskaitīti Komisijai

10 000 000

50 000 000

15 550 692,95

155,51

5 2 2

Procenti, kas iegūti no iepriekšējas finansēšanas

40 000 000

40 000 000

18 567 546,46

46,42

5 2 3

Ieņēmumi, kas iegūti par trasta kontiem – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

123 434,10

 

 

5 2. NODAĻA – KOPĀ

50 455 129

90 453 674

36 384 004,61

72,11

5 5. NODAĻA

5 5 0

Ienākumi no pakalpojumu sniegšanas un darba, kas veikts citu iestāžu vai organizāciju labā, ieskaitot citu iestāžu vai organizāciju kompensācijas par komandējumu naudām, kas izmaksātas to vārdā – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

37 192 210,99

 

5 5 1

Ieņēmumi no trešām personām par pakalpojumu sniegšanu un darba, kas veikts pēc to pieprasījuma – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

4 413 932,61

 

 

5 5. NODAĻA – KOPĀ

p.m.

p.m.

41 606 143,60

 

5 7. NODAĻA

5 7 0

Ieņēmumi no nepareizi samaksātu summu atmaksas – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

43 544 889,76

 

5 7 1

Īpašiem mērķiem paredzēti ieņēmumi, piemēram, ieņēmumi no fondiem, subsīdijām, dāvinājumi un novēlējumi, ieskaitot katrai iestādei paredzētos ieņēmumus – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

20 899,93

 

5 7 2

Tādu sociālo izdevumu atmaksāšana, kas veikti citas iestādes uzdevumā

p.m.

p.m.

0,—

 

5 7 3

Citas iemaksas un kompensācijas saistībā ar iestādes administratīvo darbību – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

164 795 528,82

 

5 7 4

Ieņēmumi, ko veido Komisijas ieguldījums Eiropas Ārējās darbības dienestam (EĀDD), lai segtu izdevumus par Komisijas personālu, kas strādā Savienības delegācijās – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

263 844 850,57

 

 

5 7. NODAĻA – KOPĀ

p.m.

p.m.

472 206 169,08

 

5 8. NODAĻA

5 8 0

Ieņēmumi no maksājumiem, kas saistīti ar iznomāšanu – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

17 828,08

 

5 8 1

Ieņēmumi no saņemtajiem apdrošināšanas maksājumiem – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

549 164,94

 

 

5 8. NODAĻA – KOPĀ

p.m.

p.m.

566 993,02

 

5 9. NODAĻA

5 9 0

Citi ieņēmumi no administratīvām darbībām

5 000 000

4 000 000

6 557 510,20

131,15

 

5 9. NODAĻA – KOPĀ

5 000 000

4 000 000

6 557 510,20

131,15

 

5. sadaļa – Kopā

55 455 129

94 453 674

578 079 503,85

1 042,43

5 0. NODAĻA —

IENĀKUMI NO KUSTAMĀ ĪPAŠUMA (KRĀJUMU) UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAS

5 1. NODAĻA —

IENĀKUMI NO IZĪRĒŠANAS UN IZNOMĀŠANAS

5 2. NODAĻA —

IEŅĒMUMI NO IEGULDĪJUMIEM VAI PIEŠĶIRTAJIEM AIZDEVUMIEM, BANKU UN CITIEM PROCENTIEM

5 5. NODAĻA —

IEŅĒMUMI NO PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS UN DARBA

5 7. NODAĻA —

CITAS IEMAKSAS UN KOMPENSĀCIJAS MAKSĀJUMI SAISTĪBĀ AR IESTĀŽU ADMINISTRATĪVO DARBĪBU

5 8. NODAĻA —

DAŽĀDU VEIDU KOMPENSĀCIJAS

5 9. NODAĻA —

CITI IEŅĒMUMI NO ADMINISTRATĪVĀM DARBĪBĀM

5 0. NODAĻA —   IENĀKUMI NO KUSTAMĀ ĪPAŠUMA (KRĀJUMU) UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAS

5 0 0
Ienākumi no kustamā īpašuma (krājumu) pārdošanas

5 0 0 0
Ienākumi no transportlīdzekļu pārdošanas – Piešķirtie ieņēmumi

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

2014. finanšu gads

p.m.

p.m.

16 070,—

Piezīmes

Šajā postenī paredzēts uzskaitīt ieņēmumus no iestādēm piederošu transportlīdzekļu pārdošanas vai apmaiņas.

Tajā uzskaita arī ieņēmumus, kas rodas, pārdodot transportlīdzekļus, ko maina vai nodod atkritumos, kad pilnībā amortizē to bilances vērtību.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punkta a) un b) apakšpunktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

Eiropas Parlaments

 

p. m.

Padome

 

p. m.

Komisija

 

p. m.

Eiropas Savienības Tiesa

 

p. m.

Revīzijas palāta

 

p. m.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

p. m.

Reģionu komiteja

 

p. m.

Eiropas Ombuds

 

p. m.

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

 

p. m.

Eiropas Ārējās darbības dienests

 

p. m.

 

Kopā

p. m.

5 0 0 1
Ienākumi no kustamā īpašuma pārdošanas – Piešķirtie ieņēmumi

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

2014. finanšu gads

p.m.

p.m.

325 842,05

Piezīmes

Šajā postenī paredzēts uzskaitīt ieņēmumus no iestādēm piederoša kustamā īpašuma, izņemot transportlīdzekļus, pārdošanas vai apmaiņas.

Tajā uzskaita arī ieņēmumus, kas rodas, pārdodot transportlīdzekļus, aprīkojumu, iekārtas, materiālus, kā arī tehniskiem un zinātniskiem mērķiem domātu aparatūru, ko maina vai nodod atkritumos, kad pilnībā amortizē bilances vērtību.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punkta a) un b) apakšpunktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

Eiropas Parlaments

 

p. m.

Padome

 

p. m.

Komisija

 

p. m.

Eiropas Savienības Tiesa

 

p. m.

Revīzijas palāta

 

p. m.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

p. m.

Reģionu komiteja

 

p. m.

Eiropas Ombuds

 

p. m.

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

 

p. m.

Eiropas Ārējās darbības dienests

 

p. m.

 

Kopā

p. m.

5 0 0 2
Ienākumi no piegādēm citām iestādēm un organizācijām – Piešķirtie ieņēmumi

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

2014. finanšu gads

p.m.

p.m.

667 661,62

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punkta e) apakšpunktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

Eiropas Parlaments

 

p. m.

Padome

 

p. m.

Komisija

 

p. m.

Eiropas Savienības Tiesa

 

p. m.

Revīzijas palāta

 

p. m.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

p. m.

Reģionu komiteja

 

p. m.

Eiropas Ombuds

 

p. m.

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

 

p. m.

Eiropas Ārējās darbības dienests

 

p. m.

 

Kopā

p. m.

5 0 1
Ienākumi no nekustamā īpašuma pārdošanas

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

2014. finanšu gads

p.m.

p.m.

0,—

Piezīmes

Šajā pantā paredzēts uzskaitīt ieņēmumus no iestādēm piederoša nekustamā īpašuma pārdošanas.

5 0 2
Ienākumi no publikāciju, iespieddarbu un filmu pārdošanas – Piešķirtie ieņēmumi

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

2014. finanšu gads

p.m.

p.m.

345 124,64

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punkta h) apakšpunktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

Šajā pantā ietilpst arī pārdošanas ieņēmumi no produktiem elektroniskajos medijos.

Eiropas Parlaments

 

p. m.

Padome

 

p. m.

Komisija

 

p. m.

Eiropas Savienības Tiesa

 

p. m.

Revīzijas palāta

 

p. m.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

p. m.

Reģionu komiteja

 

p. m.

Eiropas Ombuds

 

p. m.

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

 

p. m.

Eiropas Ārējās darbības dienests

 

p. m.

 

Kopā

p. m.

5 1. NODAĻA —   IENĀKUMI NO IZĪRĒŠANAS UN IZNOMĀŠANAS

5 1 0
Ienākumi no iekārtu un ražošanas līdzekļu nomas – Piešķirtie ieņēmumi

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

2014. finanšu gads

p.m.

p.m.

649,34

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punkta a) apakšpunktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

Eiropas Parlaments

 

p. m.

Padome

 

p. m.

Komisija

 

p. m.

Eiropas Savienības Tiesa

 

p. m.

Revīzijas palāta

 

p. m.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

p. m.

Reģionu komiteja

 

p. m.

Eiropas Ombuds

 

p. m.

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

 

p. m.

Eiropas Ārējās darbības dienests

 

p. m.

 

Kopā

p. m.

5 1 1
Ienākumi no nekustamā īpašuma iznomāšanas un apakšnomas un no maksājumu, kas saistīti ar iznomāšanu, atmaksājuma

5 1 1 0
Ienākumi no nekustamā īpašuma iznomāšanas un apakšnomas – Piešķirtie ieņēmumi

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

2014. finanšu gads

p.m.

p.m.

17 113 535,02

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punkta a) apakšpunktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

Eiropas Parlaments

 

p. m.

Padome

 

p. m.

Komisija

 

p. m.

Eiropas Savienības Tiesa

 

p. m.

Revīzijas palāta

 

p. m.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

p. m.

Reģionu komiteja

 

p. m.

Eiropas Ombuds

 

p. m.

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

 

p. m.

Eiropas Ārējās darbības dienests

 

p. m.

 

Kopā

p. m.

5 1 1 1
Atmaksājumi par izdevumiem no iznomāšanas – Piešķirtie ieņēmumi

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

2014. finanšu gads

p.m.

p.m.

2 289 800,67

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punkta a) apakšpunktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

Eiropas Parlaments

 

p. m.

Padome

 

p. m.

Komisija

 

p. m.

Eiropas Savienības Tiesa

 

p. m.

Revīzijas palāta

 

p. m.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

p. m.

Reģionu komiteja

 

p. m.

Eiropas Ombuds

 

p. m.

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

 

p. m.

Eiropas Ārējās darbības dienests

 

p. m.

 

Kopā

p. m.

5 2. NODAĻA —   IEŅĒMUMI NO IEGULDĪJUMIEM VAI PIEŠĶIRTAJIEM AIZDEVUMIEM, BANKU UN CITIEM PROCENTIEM

5 2 0
Ieņēmumi no ieguldījumiem vai piešķirtajiem aizdevumiem, banku un citiem procentiem iestāžu kontos

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

2014. finanšu gads

455 129

453 674

2 142 331,10

Piezīmes

Šajā pantā paredzēts uzskaitīt ieņēmumus no ieguldījumiem vai piešķirtiem aizdevumiem, banku un citiem procentiem, kas noņemti no iestāžu kontiem vai ieskaitīti tajos.

Eiropas Parlaments

 

410 000

Padome

 

p. m.

Komisija

 

p. m.

Eiropas Savienības Tiesa

 

p. m.

Revīzijas palāta

 

p. m.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

40 000

Reģionu komiteja

 

5 129

Eiropas Ombuds

 

p. m.

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

 

p. m.

Eiropas Ārējās darbības dienests

 

p. m.

 

Kopā

455 129

5 2 1
Ieņēmumi no ieguldījumiem vai piešķirtajiem aizdevumiem, banku un citiem procentiem, kas saņemti Komisijas subsidēto organizāciju kontos un pārskaitīti Komisijai

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

2014. finanšu gads

10 000 000

50 000 000

15 550 692,95

Piezīmes

Šis pants iekļauj ieņēmumus no to subsidēto organizāciju izmaksātajiem procentiem, kas ir izvietojušas no Komisijas saņemtos avansus kontos, kuri nes procentus. Neizmantošanas gadījumā avansi un procenti ir jāatmaksā Komisijai.

Komisija

 

10 000 000

5 2 2
Procenti, kas iegūti no iepriekšējas finansēšanas

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

2014. finanšu gads

40 000 000

40 000 000

18 567 546,46

Piezīmes

Šajā pantā paredzēts uzskaitīt ieņēmumus no iepriekšējā finansējuma iegūtajiem procentiem.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punkta d) apakšpunktu šos ieņēmumus var izmantot, lai nodrošinātu papildu apropriācijas budžeta pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus.

Procenti, ko rada no budžeta veikti priekšfinansējuma maksājumi, nepienākas Savienībai, izņemot, ja deleģēšanas nolīgumos – izņemot tos nolīgumus, kas noslēgti ar trešām valstīm vai to izraudzītām struktūrām, – nav norādīts citādi. Gadījumos, kad tas ir paredzēts, šādus procentus atkārtoti izmanto attiecīgajai darbībai, atskaita no maksājumu pieprasījumiem saskaņā ar Finanšu regulas 23. panta 1. punkta pirmās daļas c) apakšpunktu vai atgūst.

Deleģētajā regulā (ES) Nr. 1268/2012 paredz arī noteikumus par procentiem par iepriekšēju finansējumu.

Komisija

 

40 000 000

Juridiskais pamats

Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.) un jo īpaši tās 21. panta 3. punkta d) apakšpunkts.

Komisijas 2012. gada 29. oktobra Deleģētā regula (ES) Nr. 1268/2012 par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, piemērošanas noteikumiem (OV L 362, 31.12.2012., 1. lpp.).

5 2 3
Ieņēmumi, kas iegūti par trasta kontiem – Piešķirtie ieņēmumi

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

2014. finanšu gads

p.m.

p.m.

123 434,10

Piezīmes

Šajā pantā paredzēts uzskaitīt procentus un citus ieņēmumus, kas iegūti par trasta kontiem.

Trasta kontus Savienības vārdā tur starptautiskas finanšu iestādes (Eiropas Investīciju fonds, Eiropas Investīciju banka, Eiropas Padomes Attīstības banka / Kreditanstalt für Wiederaufbau, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka), kas vada Savienības programmas, un Savienības iemaksātās summas paliek kontā tikmēr, kamēr tās netiek darītas pieejamas saņēmējiem atsevišķas programmas ietvaros, piemēram, maziem un vidējiem uzņēmumiem vai iestādēm, kas vada projektus pievienošanās valstīs.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 4. punktu Savienības programmu izmantoto trasta kontu radītos procentus izmanto kā papildu apropriācijas pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus.

Juridiskais pamats

Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.) un jo īpaši tās 21. panta 4. punkts.

Komisijas 2012. gada 29. oktobra Deleģētā regula (ES) Nr. 1268/2012 par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, piemērošanas noteikumiem (OV L 362, 31.12.2012., 1. lpp.).

5 5. NODAĻA —   IEŅĒMUMI NO PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS UN DARBA

5 5 0
Ienākumi no pakalpojumu sniegšanas un darba, kas veikts citu iestāžu vai organizāciju labā, ieskaitot citu iestāžu vai organizāciju kompensācijas par komandējumu naudām, kas izmaksātas to vārdā – Piešķirtie ieņēmumi

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

2014. finanšu gads

p.m.

p.m.

37 192 210,99

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punkta e) apakšpunktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

Eiropas Parlaments

 

p. m.

Padome

 

p. m.

Komisija

 

p. m.

Eiropas Savienības Tiesa

 

p. m.

Revīzijas palāta

 

p. m.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

p. m.

Reģionu komiteja

 

p. m.

Eiropas Ombuds

 

p. m.

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

 

p. m.

Eiropas Ārējās darbības dienests

 

p. m.

 

Kopā

p. m.

5 5 1
Ieņēmumi no trešām personām par pakalpojumu sniegšanu un darba, kas veikts pēc to pieprasījuma – Piešķirtie ieņēmumi

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

2014. finanšu gads

p.m.

p.m.

4 413 932,61

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punkta a) apakšpunktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

Eiropas Parlaments

 

p. m.

Padome

 

p. m.

Komisija

 

p. m.

Eiropas Savienības Tiesa

 

p. m.

Revīzijas palāta

 

p. m.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

p. m.

Reģionu komiteja

 

p. m.

Eiropas Ombuds

 

p. m.

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

 

p. m.

Eiropas Ārējās darbības dienests

 

p. m.

 

Kopā

p. m.

5 7. NODAĻA —   CITAS IEMAKSAS UN KOMPENSĀCIJAS MAKSĀJUMI SAISTĪBĀ AR IESTĀŽU ADMINISTRATĪVO DARBĪBU

5 7 0
Ieņēmumi no nepareizi samaksātu summu atmaksas – Piešķirtie ieņēmumi

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

2014. finanšu gads

p.m.

p.m.

43 544 889,76

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punkta c) apakšpunktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

Eiropas Parlaments

 

p. m.

Padome

 

p. m.

Komisija

 

p. m.

Eiropas Savienības Tiesa

 

p. m.

Revīzijas palāta

 

p. m.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

p. m.

Reģionu komiteja

 

p. m.

Eiropas Ombuds

 

p. m.

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

 

p. m.

Eiropas Ārējās darbības dienests

 

p. m.

 

Kopā

p. m.

5 7 1
Īpašiem mērķiem paredzēti ieņēmumi, piemēram, ieņēmumi no fondiem, subsīdijām, dāvinājumi un novēlējumi, ieskaitot katrai iestādei paredzētos ieņēmumus – Piešķirtie ieņēmumi

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

2014. finanšu gads

p.m.

p.m.

20 899,93

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 2. punkta d) apakšpunktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

Eiropas Parlaments

 

p. m.

Padome

 

p. m.

Komisija

 

p. m.

Eiropas Savienības Tiesa

 

p. m.

Revīzijas palāta

 

p. m.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

p. m.

Reģionu komiteja

 

p. m.

Eiropas Ombuds

 

p. m.

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

 

p. m.

Eiropas Ārējās darbības dienests

 

p. m.

 

Kopā

p. m.

5 7 2
Tādu sociālo izdevumu atmaksāšana, kas veikti citas iestādes uzdevumā

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

2014. finanšu gads

p.m.

p.m.

0,—

Piezīmes

Šajā pantā paredzēts uzskaitīt ieņēmumus no citas iestādes vārdā radītu aprūpes izdevumu atmaksājuma.

Eiropas Parlaments

 

p. m.

Padome

 

p. m.

Komisija

 

p. m.

Eiropas Savienības Tiesa

 

p. m.

Revīzijas palāta

 

p. m.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

p. m.

Reģionu komiteja

 

p. m.

Eiropas Ombuds

 

p. m.

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

 

p. m.

Eiropas Ārējās darbības dienests

 

p. m.

 

Kopā

p. m.

5 7 3
Citas iemaksas un kompensācijas saistībā ar iestādes administratīvo darbību – Piešķirtie ieņēmumi

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

2014. finanšu gads

p.m.

p.m.

164 795 528,82

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. pantu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas

Eiropas Parlaments

 

p. m.

Padome

 

p. m.

Komisija

 

p. m.

Eiropas Savienības Tiesa

 

p. m.

Revīzijas palāta

 

p. m.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

p. m.

Reģionu komiteja

 

p. m.

Eiropas Ombuds

 

p. m.

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

 

p. m.

Eiropas Ārējās darbības dienests

 

p. m.

 

Kopā

p. m.

5 7 4
Ieņēmumi, ko veido Komisijas ieguldījums Eiropas Ārējās darbības dienestam (EĀDD), lai segtu izdevumus par Komisijas personālu, kas strādā Savienības delegācijās – Piešķirtie ieņēmumi

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

2014. finanšu gads

p.m.

p.m.

263 844 850,57

Piezīmes

Šos ieņēmumus veido Komisijas ieguldījums EĀDD, lai segtu vietējos izdevumus par Komisijas personālu, kas strādā Savienības delegācijās, tostarp Komisijas personālu, ko finansē no Eiropas Attīstības fonda (EAF).

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 2. un 3. punktu visus ieņēmumus izmanto, lai nodrošinātu papildu apropriācijas 3 0 0 5. postenim izdevumu pārskata X iedaļā “Eiropas Ārējās darbības dienests”.

Eiropas Ārējās darbības dienests

 

p. m.

5 8. NODAĻA —   DAŽĀDU VEIDU KOMPENSĀCIJAS

5 8 0
Ieņēmumi no maksājumiem, kas saistīti ar iznomāšanu – Piešķirtie ieņēmumi

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

2014. finanšu gads

p.m.

p.m.

17 828,08

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punkta g) apakšpunktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

Eiropas Parlaments

 

p. m.

Padome

 

p. m.

Komisija

 

p. m.

Eiropas Savienības Tiesa

 

p. m.

Revīzijas palāta

 

p. m.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

p. m.

Reģionu komiteja

 

p. m.

Eiropas Ombuds

 

p. m.

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

 

p. m.

Eiropas Ārējās darbības dienests

 

p. m.

 

Kopā

p. m.

5 8 1
Ieņēmumi no saņemtajiem apdrošināšanas maksājumiem – Piešķirtie ieņēmumi

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

2014. finanšu gads

p.m.

p.m.

549 164,94

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punkta f) apakšpunktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

Šajā pantā paredzēts uzskaitīt arī ieņēmumus, kas rodas no apdrošināšanas sabiedrību veiktās algu atmaksāšanas tiem ierēdņiem, kas ir cietuši nelaimes gadījumos.

Eiropas Parlaments

 

p. m.

Padome

 

p. m.

Komisija

 

p. m.

Eiropas Savienības Tiesa

 

p. m.

Revīzijas palāta

 

p. m.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

p. m.

Reģionu komiteja

 

p. m.

Eiropas Ombuds

 

p. m.

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

 

p. m.

Eiropas Ārējās darbības dienests

 

p. m.

 

Kopā

p. m.

5 9. NODAĻA —   CITI IEŅĒMUMI NO ADMINISTRATĪVĀM DARBĪBĀM

5 9 0
Citi ieņēmumi no administratīvām darbībām

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

2014. finanšu gads

5 000 000

4 000 000

6 557 510,20

Piezīmes

Šajā pantā paredzēts uzskaitīt citus ieņēmumus no administratīvām darbībām.

Eiropas Parlaments

 

p. m.

Padome

 

p. m.

Komisija

 

5 000 000

Eiropas Savienības Tiesa

 

p. m.

Revīzijas palāta

 

p. m.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

p. m.

Reģionu komiteja

 

p. m.

Eiropas Ombuds

 

p. m.

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

 

p. m.

Eiropas Ārējās darbības dienests

 

p. m.

 

Kopā

5 000 000

6. SADAĻA

IEMAKSAS UN ATMAKSĀJUMI SAISTĪBĀ AR SAVIENĪBAS NOLĪGUMIEM UN PROGRAMMĀM

Pants

Postenis

Pozīcija

2016. finanšu gads

2015. finanšu gads

2014. finanšu gads

% 2014.–2016.

6 0. NODAĻA

6 0 1

Dažādas pētījumu programmas

6 0 1 1

Šveices un Euratom sadarbības līgumi vadāmas kodoltermiskās sintēzes un plazmas fizikas nozarē – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

0,—

 

6 0 1 2

Eiropas kodolsintēzes attīstības līgumi (EFDA) – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

1 916 000,—

 

6 0 1 3

Sadarbības nolīgumi ar trešām valstīm saskaņā ar Savienības pētniecības programmām – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

188 328 679,52

 

6 0 1 5

Sadarbības nolīgumi ar trešo valstu iestādēm saistībā ar Savienību interesējošiem zinātniskiem un tehniskiem projektiem (Eureka un citi) – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

0,—

 

6 0 1 6

Eiropas sadarbības līgumi zinātniskās un tehniskās izpētes jomā – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

0,—

 

 

6 0 1. pants – Kopā

p.m.

p.m.

190 244 679,52

 

6 0 2

Citas programmas

6 0 2 1

Dažādi ieņēmumi, kas saistīti ar humāno palīdzību – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

49 927 571,36

 

 

6 0 2. pants – Kopā

p.m.

p.m.

49 927 571,36

 

6 0 3

Asociācijas nolīgumi starp Savienību un trešām valstīm

6 0 3 1

Ieņēmumi no kandidātvalstu un Rietumbalkānu potenciālo kandidātvalstu līdzdalības Savienības programmās – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

200 597 560,18

 

6 0 3 2

Ieņēmumi no trešo valstu, izņemot kandidātvalstis un Rietumbalkānu potenciālās kandidātes, līdzdalības muitas sadarbības līgumos – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

670 748,—

 

6 0 3 3

Trešo valstu vai ārējo struktūru līdzdalība Savienības darbībās – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

135 583 121,90

 

 

6 0 3. pants – Kopā

p.m.

p.m.

336 851 430,08

 

 

6 0. NODAĻA – KOPĀ

p.m.

p.m.

577 023 680,96

 

6 1. NODAĻA

6 1 1

Vienas vai vairāku dalībvalstu vārdā veiktu izdevumu atmaksājums

6 1 1 3

Ieņēmumi no ieguldījumiem, kas paredzēti Lēmuma 2003/76/EK 4. pantā – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

53 081 071,04

 

6 1 1 4

Ieņēmumi no Ogļu un tērauda pētniecības fonda atmaksājumiem

p.m.

p.m.

0,—

 

 

6 1 1. pants – Kopā

p.m.

p.m.

53 081 071,04

 

6 1 2

Atmaksājumi par izdevumiem, kas radušies, veicot darbus pēc pieprasījuma un par samaksu – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

1 937,74

 

6 1 4

Savienības atbalsta atmaksa attiecībā uz komerciāli veiksmīgiem projektiem un darbībām

6 1 4 3

Savienības atbalsta, kas piešķirts Eiropas riska kapitāla darbībai mazo un vidējo uzņēmumu labā, atmaksa – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

0,—

 

6 1 4 4

Savienības atbalsta atmaksa attiecībā uz riska dalīšanas instrumentiem, ko finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Kohēzijas fonds – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

0,—

 

 

6 1 4. pants – Kopā

p.m.

p.m.

0,—

 

6 1 5

Neizmantotā Savienības atbalsta atmaksa

6 1 5 0

Neizmantota atbalsta atmaksa no Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda, Zivsaimniecības virzības finansēšanas instrumenta, Kohēzijas fonda, Eiropas Savienības Solidaritātes fonda, ISPA, IPA, EZF, EVPAF un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) — Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

67 212 656,57

 

6 1 5 1

Neizmantoto budžeta līdzsvarošanas dotāciju atmaksa – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

0,—

 

6 1 5 2

Neizmantoto procentu izmaksu dotāciju atmaksa – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

0,—

 

6 1 5 3

Neizmantoto summu atmaksa, kas izmaksātas saskaņā ar iestāžu noslēgtajiem līgumiem – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

0,—

 

6 1 5 7

Maksājumu atmaksa par struktūrfondu, Kohēzijas fonda, Eiropas Zivsaimniecības fonda, Eiropas Vistrūcīgāko personu atbalstīšanas fonda, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai veiktajiem maksājumiem — Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

0,30

 

6 1 5 8

Dažādu neizmantoto Savienības atbalstu atmaksa – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

582 627,32

 

 

6 1 5. pants – Kopā

p.m.

p.m.

67 795 284,19

 

6 1 6

Izdevumu, kas veikti Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras vārdā, atmaksa – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

0,—

 

6 1 7

Saistībā ar Savienības atbalstu trešām valstīm samaksāto summu atmaksājums

6 1 7 0

Atmaksa sadarbības ar Dienvidāfrikas Republiku ietvaros – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

1 754,84

 

 

6 1 7. pants – Kopā

p.m.

p.m.

1 754,84

 

6 1 8

Summu, kas izmaksātas saistībā ar pārtikas atbalstu, atmaksa

6 1 8 0

Pretendentu vai pārmaksāta atbalsta saņēmēju veiktās atmaksas saistībā ar pārtikas atbalstu – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

15 691,39

 

6 1 8 1

Pārtikas atbalsta saņēmēju radīto papildu izmaksu atmaksa – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

10 000,—

 

 

6 1 8. pants – Kopā

p.m.

p.m.

25 691,39

 

6 1 9

Ārējo organizāciju vārdā veikto izdevumu atmaksa

6 1 9 1

Citu izdevumu, kas radušies pieaicināto institūciju vārdā saskaņā ar Padomes Lēmumu 77/270/Euratom, atmaksājums – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

84 113,—

 

 

6 1 9. pants – Kopā

p.m.

p.m.

84 113,—

 

 

6 1. NODAĻA – KOPĀ

p.m.

p.m.

120 989 852,20

 

6 2. NODAĻA

6 2 0

Izejmateriālu vai īpašu skaldāmo materiālu piegāde par maksu (Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 6. panta b) punkts) – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

0,—

 

6 2 2

Ieņēmumi no Kopīgā pētniecības centra pakalpojumiem, kas sniegti ārējām organizācijām par samaksu

6 2 2 1

Ieņēmumi no augstplūsmas kodolreaktora (HFR) ekspluatācijas, kas jāizmanto papildu apropriāciju nodrošināšanai – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

7 994 736,64

 

6 2 2 3

Citi ieņēmumi no Kopīgā pētniecības centra par samaksu sniegtajiem pakalpojumiem ārējām organizācijām, kas jāizmanto apropriāciju segšanai – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

8 111 453,33

 

6 2 2 4

Ieņēmumi no licencēm, ko Komisija piešķīrusi izgudrojumiem, kas radušies Savienības izpētes darba, ko veicis Kopīgais pētniecības centrs, rezultātā, neatkarīgi, vai tie ir vai nav patentējami – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

268 933,15

 

6 2 2 5

Citi ieņēmumi Kopīgā pētniecības centra labā – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

0,—

 

6 2 2 6

Ieņēmumi no Kopīgā pētniecības centra pakalpojumiem, kuri uz konkursa pamata sniegti citiem Komisijas dienestiem, kas tiks izmantoti, lai nodrošinātu papildu apropriācijas – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

61 421 661,54

 

 

6 2 2. pants – Kopā

p.m.

p.m.

77 796 784,66

 

6 2 4

Ieņēmumi no licencēm, ko Komisija piešķīrusi izgudrojumiem, kas radušies Savienības izpētes darba rezultātā, neatkarīgi, vai tie ir vai nav patentējami (netiešas darbības) – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

0,—

 

 

6 2. NODAĻA – KOPĀ

p.m.

p.m.

77 796 784,66

 

6 3. NODAĻA

6 3 0

Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstu iemaksas saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas sadarbības nolīgumu – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

286 014 835,—

 

6 3 1

Iemaksas saskaņā ar Šengenas “acquis”

6 3 1 1

Iemaksas administratīvajām izmaksām saskaņā ar nolīgumu, kas noslēgts ar Islandi un Norvēģiju – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

1 177 275,75

 

6 3 1 2

Iemaksas liela mēroga informācijas sistēmu izstrādei, izveidei, darbībai un izmantošanai saskaņā ar nolīgumiem ar Islandi, Norvēģiju, Šveici un Lihtenšteinu – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

2 620 721,15

 

6 3 1 3

Citas iemaksas saistībā ar Šengenas acquis (Islande, Norvēģija, Šveice un Lihtenšteina) – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

31 993,89

 

 

6 3 1. pants – Kopā

p.m.

p.m.

3 829 990,79

 

6 3 2

Eiropas Attīstības fonda ieguldījums kopējā administratīvā atbalsta izdevumos – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

86 415 429,65

 

6 3 3

Iemaksas atsevišķās ārējā atbalsta programmās

6 3 3 0

Dalībvalstu, tostarp to publiskā sektora aģentūru, vienību vai fizisko personu, iemaksas atsevišķās ārējā atbalsta programmās, ko finansē Savienība un to vārdā pārvalda Komisija – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

11 557 494,80

 

6 3 3 1

Trešo valstu, tostarp to publiskā sektora aģentūru, vienību vai fizisko personu, iemaksas atsevišķās ārējā atbalsta programmās, ko finansē Savienība un to vārdā pārvalda Komisija – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

0,—

 

6 3 3 2

Starptautisku organizāciju iemaksas atsevišķās ārējā atbalsta programmās, ko finansē Savienība un vada Komisija to vārdā – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

0,—

 

 

6 3 3. pants – Kopā

p.m.

p.m.

11 557 494,80

 

6 3 4

Iemaksas no ieguldījumu fondiem un finanšu instrumentiem – Piešķirtie ieņēmumi

6 3 4 0

Iemaksas no ieguldījumu fondiem Komisijas pārvaldības izmaksu segšanai – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

0,—

 

6 3 4 1

Iemaksas no finanšu instrumentiem – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

0,—

 

 

6 3 4. pants – Kopā

p.m.

p.m.

0,—

 

 

6 3. NODAĻA – KOPĀ

p.m.

p.m.

387 817 750,24

 

6 5. NODAĻA

6 5 0

Līdz 2015. gadam veiktās finanšu korekcijas saistībā ar ERAF, ESF, ELVGF (Virzība), ZVFI, Kohēzijas fondu, EZF, EJZF, “Sapard” un IPA – Piešķirtie ieņēmumi

118 383 863,98

 

6 5 1

Finanšu korekcijas par plānošanas periodiem līdz 2000. gadam

p.m.

p.m.

 

 

6 5 2

Finanšu korekcijas par 2000.–2006. gada plānošanas periodu – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

 

 

6 5 3

Finanšu korekcijas par 2007.–2013. gada plānošanas periodu – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

 

 

6 5 4

Finanšu korekcijas par 2014.–2020. gada plānošanas periodu – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

 

 

 

6 5. NODAĻA – KOPĀ

p.m.

p.m.

118 383 863,98

 

6 6. NODAĻA

6 6 0

Citas iemaksas un kompensācijas

6 6 0 0

Citas piešķirtās iemaksas un kompensācijas – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

850 711 696,25

 

6 6 0 1

Citas nepiešķirtās iemaksas un kompensācijas

60 000 000

60 000 000

8 666 423,81

14,44

 

6 6 0. pants – Kopā

60 000 000

60 000 000

859 378 120,06

1 432,30

 

6 6. NODAĻA – KOPĀ

60 000 000

60 000 000

859 378 120,06

1 432,30

6 7. NODAĻA

6 7 0

Ieņēmumi saistībā ar Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu

6 7 0 1

ELGF grāmatojumu noskaidrošana – Piešķirtie ieņēmumi