31.12.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 347/1285


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/2452

(2015. gada 2. decembris),

ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz ziņojuma par maksātspēju un finanšu stāvokli sniegšanas procedūrām, formātiem un veidnēm saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (1) un jo īpaši tās 56. panta ceturto daļu un 256. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņoto informācijas atklāšanas prasību izpilde attiecībā uz ziņojumā par maksātspēju un finanšu stāvokli ietvertās kvantitatīvās informācijas atklāšanu būtu jānodrošina, piemērojot iepriekš noteiktu informācijas atklāšanas veidņu kopumu, lai nodrošinātu publiski atklājamās informācijas labāku saprotamību, īpaši salīdzinājumam laikā un starp dažādām sabiedrībām. Veidņu piemērošanā arī būtu jānodrošina vienlīdzīga attieksme pret apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrībām un būtu jāuzlabo grupu sniegtās informācijas saprotamība.

(2)

Ja apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrībām, iesaistītajām apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrībām, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrībām un jauktām finanšu pārvaldītājsabiedrībām ir atļauts publicēt ziņojumu par atsevišķas sabiedrības maksātspēju un finanšu stāvokli, tām kā daļa no ziņojuma būtu atsevišķi jāatklāj šajā regulā atsevišķām sabiedrībām precizētā informācija par katru apdrošināšanas un pārapdrošināšanas meitasuzņēmumu, kas iekļauts minētajā ziņojumā, un grupām iepriekš noteiktā informācija.

(3)

Lai nodrošinātu, ka tiek konsekventi izmantoti informācijas atklāšanas līdzekļi, atklājot informāciju ziņojumā par grupas un atsevišķas sabiedrības maksātspēju un finanšu stāvokli, būtu jāpiemēro Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2015/35 (2) paredzētie attiecīgie noteikumi par informācijas atklāšanas līdzekļiem.

(4)

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrībām un grupām būtu jāatklāj tikai uz savu darījumdarbību attiecināma informācija. Piemēram, Direktīvā 2009/138/EK konkrētas paredzētās iespējas, piemēram, atbilstības korekcijas izmantošana tehnisko rezervju aprēķināšanā vai pilnīga vai daļēja iekšējā modeļa vai parakstīšanai raksturīgu parametru izmantošana maksātspējas kapitāla prasības aprēķināšanā, ietekmē atklājamās informācijas tvērumu. Vairumā gadījumu būtu jāatklāj informācija tikai šajā regulā noteikto veidņu apakšgrupā, jo ne visas veidnes ir piemērojamas visām sabiedrībām.

(5)

Šīs regulas noteikumi ir cieši savstarpēji saistīti, jo tie attiecas uz ziņojumā par maksātspēju un finanšu stāvokli atklājamās informācijas procedūrām un veidnēm. Lai nodrošinātu saskaņotību starp minētajiem noteikumiem, kuriem būtu jāstājas spēkā vienlaikus, un sekmētu to, ka personām, uz kurām attiecas šie pienākumi, tostarp ieguldītājiem, kas nav Savienības rezidenti, ir iespējams noteikumu visaptverošs pārskats un piekļuve tiem, ir vēlams visus Direktīvas 2009/138/EK 56. pantā un 256. panta 5. punktā paredzētos īstenošanas tehniskos standartus iekļaut vienā regulā.

(6)

Šī regula ir balstīta uz īstenošanas tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde.

(7)

Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde ir veikusi atklātas sabiedriskās apspriešanas par īstenošanas tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izvērtējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un pieprasījusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1094/2010 37. pantu izveidotās Apdrošināšanas nozares ieinteresēto personu grupas atzinumu (3),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šajā regulā paredzēti īstenošanas tehniskie standarti attiecībā uz ziņojuma par maksātspēju un finanšu stāvokli sniegšanu, nosakot procedūras, formātus un veidnes Direktīvas 2009/138/EK 51. pantā minētās informācijas atklāšanai par atsevišķām apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrībām un Direktīvas 2009/138/EK 256. pantā – par grupām.

2. pants

Informācijas publiskošanas formāti

Atklājot šajā regulā minēto informāciju, skaitļus, ar ko izsaka monetārās summas, uzrāda tūkstošos vienību.

3. pants

Valūta

1.   Ja vien uzraudzības iestāde nav noteikusi citādāk, šajā regulā “pārskata valūta” ir:

a)

atklājot informāciju par atsevišķu sabiedrību – valūta, kas izmantota, lai sagatavotu apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības finanšu pārskatus;

b)

atklājot informāciju par grupu – valūta, kas izmantota, lai sagatavotu konsolidētos finanšu pārskatus.

2.   Skaitļus, ar ko izsaka monetārās summas, uzrāda pārskata valūtā. Visas valūtas, kas nav pārskata valūta, konvertē pārskata valūtā.

3.   Izsakot jebkura aktīva vai saistību vērtību, kas denominēta valūtā, kas nav pārskata valūta, minēto vērtību konvertē pārskata valūtā, it kā konvertēšana būtu notikusi pēc iepriekšējās dienas beigu kursa, kurai ir pieejama piemērota likme pārskata periodā, uz ko attiecas konkrētais aktīvs vai saistības.

4.   Izsakot jebkādu ienākumu vai izdevumu vērtību, šo vērtību konvertē pārskata valūtā, izmantojot tādu konvertēšanas bāzi, ko izmanto grāmatvedības nolūkos.

5.   Konvertēšanu pārskata valūtā aprēķina, piemērojot valūtas maiņas kursu no tā paša avota, kas izmantots apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības finanšu pārskatiem atsevišķas sabiedrības pārskatos vai konsolidētajiem finanšu pārskatiem grupas pārskatos, ja vien uzraudzības iestāde nav noteikusi citādi.

4. pants

Veidnes atsevišķu sabiedrību ziņojumam par maksātspēju un finanšu stāvokli

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības kā daļu no sava ziņojuma par maksātspēju un finanšu stāvokli publiski atklāj vismaz šādas veidnes:

a)

I pielikuma veidni S.02.01.02, kurā precizē bilances informāciju, izmantojot vērtējumu saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 75. pantu, ievērojot šīs regulas II pielikuma iedaļā S.02.01 sniegtos norādījumus;

b)

I pielikuma veidni S.05.01.02, kurā precizē informāciju par prēmijām, atlīdzību prasībām un izdevumiem, piemērojot novērtēšanas un atzīšanas principus, kas izmantoti sabiedrības finanšu pārskatos, ievērojot šīs regulas II pielikuma iedaļā S.05.01 sniegtos norādījumus, katram darījumdarbības virzienam, kā definēts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 I pielikumā;

c)

I pielikuma veidni S.05.02.01, kurā precizē informāciju par prēmijām, atlīdzību prasībām un izdevumiem pa valstīm, izmantojot novērtēšanas un atzīšanas principus, kas izmantoti sabiedrības finanšu pārskatos, ievērojot šīs regulas II pielikuma iedaļā S.05.02 sniegtos norādījumus;

d)

I pielikuma veidni S.12.01.02, kurā precizē informāciju par tehniskajām rezervēm, kas attiecas uz dzīvības apdrošināšanu un veselības apdrošināšanu, ko veic, izmantojot līdzīgu tehnisko bāzi, ko izmanto dzīvības apdrošināšanai (veselības apdrošināšana, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai), katram darījumdarbības virzienam, kā definēts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 I pielikumā, ievērojot šīs regulas II pielikuma iedaļā S.12.01 sniegtos norādījumus;

e)

I pielikuma veidni S.17.01.02, kurā precizē informāciju par nedzīvības apdrošināšanas tehniskajām rezervēm, ievērojot šīs regulas II pielikuma iedaļā S.17.01 sniegtos norādījumus, katram darījumdarbības virzienam, kā definēts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 I pielikumā;

f)

I pielikuma veidni S.19.01.21, kurā precizē informāciju par nedzīvības apdrošināšanas atlīdzību prasībām attīstības trīsstūru formātā, ievērojot II pielikuma iedaļā S.19.01 sniegtos norādījumus par nedzīvības apdrošināšanu kopā;

g)

I pielikuma veidni S.22.01.21, kurā precizē informāciju par ilgtermiņa garantiju un pārejas pasākumu ietekmi, ievērojot II pielikuma iedaļā S.22.01 sniegtos norādījumus;

h)

I pielikuma veidni S.23.01.01, kurā precizē informāciju par pašu kapitālu, tostarp pamata pašu kapitālu un papildu pašu kapitālu, ievērojot II pielikuma iedaļā S.23.01 sniegtos norādījumus;

i)

I pielikuma veidni S.25.01.21, kurā precizē informāciju par maksātspējas kapitāla prasību, kas aprēķināta, izmantojot standarta formulu, ievērojot II pielikuma iedaļā S.25.01 sniegtos norādījumus;

j)

I pielikuma veidni S.25.02.21, kurā precizē informāciju par maksātspējas kapitāla prasību, kas aprēķināta, izmantojot standarta formulu un daļēju iekšējo modeli, ievērojot II pielikuma iedaļā S.25.02 sniegtos norādījumus;

k)

I pielikuma veidni S.25.03.21, kurā precizē informāciju par maksātspējas kapitāla prasību, kas aprēķināta, izmantojot pilnīgu iekšējo modeli, ievērojot II pielikuma iedaļā S.25.03 sniegtos norādījumus;

l)

I pielikuma veidni S.28.01.01, kurā precizē minimālo kapitāla prasību apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrībām, kas ir iesaistītas tikai dzīvības apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas vai tikai nedzīvības apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas darbībā, ievērojot II pielikuma iedaļā S.28.01 sniegtos norādījumus;

m)

I pielikuma veidni S.28.02.01, kurā precizē minimālo kapitāla prasību apdrošināšanas sabiedrībām, kas ir iesaistītas gan dzīvības apdrošināšanas, gan nedzīvības apdrošināšanas darbībā, ievērojot II pielikuma iedaļā S.28.02 sniegtos norādījumus.

5. pants

Veidnes grupu ziņojumam par maksātspēju un finanšu stāvokli

Iesaistītās apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības un jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības kā daļu no sava grupas ziņojuma par maksātspēju un finanšu stāvokli publiski atklāj vismaz šādas veidnes:

a)

I pielikuma veidni S.32.01.22, kurā precizē informāciju par sabiedrībām grupas ietvaros, ievērojot III pielikuma iedaļā S.32.01 sniegtos norādījumus;

b)

ja grupas maksātspējas aprēķinam grupa izmanto 1. metodi, kā definēts Direktīvas 2009/138/EK 230. pantā, atsevišķi vai kombinācijā ar 2. metodi, kā definēts Direktīvas 2009/138/EK 233. pantā, šīs regulas I pielikuma veidni S.02.01.02, kurā precizē bilances informāciju, izmantojot novērtējumu saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 75. pantu, ievērojot šīs regulas III pielikuma iedaļā S.02.01 sniegtos norādījumus;

c)

I pielikuma veidni S.05.01.02, kurā precizē informāciju par prēmijām, atlīdzību prasībām un izdevumiem, piemērojot novērtēšanas un atzīšanas principus, kas izmantoti konsolidētajos finanšu pārskatos, ievērojot šīs regulas III pielikuma iedaļā S.05.01 sniegtos norādījumus, katram darījumdarbības virzienam, kā definēts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 I pielikumā;

d)

I pielikuma veidni S.05.02.01, kurā precizē informāciju par prēmijām, atlīdzību prasībām un izdevumiem pa valstīm, piemērojot novērtēšanas un atzīšanas principus, kas izmantoti konsolidētajos finanšu pārskatos, ievērojot šīs regulas III pielikuma iedaļā S.05.02 sniegtos norādījumus;

e)

I pielikuma veidni S.22.01.22, kurā precizē informāciju par ilgtermiņa garantiju un pārejas pasākumu ietekmi, ievērojot III pielikuma iedaļā S.22.01 sniegtos norādījumus;

f)

I pielikuma veidni S.23.01.22, kurā precizē informāciju par pašu kapitālu, tostarp pamata pašu kapitālu un papildu pašu kapitālu, ievērojot III pielikuma iedaļā S.23.01 sniegtos norādījumus;

g)

ja grupas maksātspējas aprēķinam grupa izmanto 1. metodi, kā definēts Direktīvas 2009/138/EK 230. pantā, atsevišķi vai kombinācijā ar 2. metodi, kā definēts minētās direktīvas 233. pantā, šīs regulas I pielikuma veidni S.25.01.22, kurā precizē informāciju par maksātspējas kapitāla prasību, kas aprēķināta, izmantojot standarta formulu, ievērojot šīs regulas III pielikuma iedaļā S.25.01 sniegtos norādījumus;

h)

ja grupas maksātspējas aprēķinam grupa izmanto 1. metodi, kā definēts Direktīvas 2009/138/EK 230. pantā, atsevišķi vai kombinācijā ar 2. metodi, kā definēts minētās direktīvas 233. pantā, šīs regulas I pielikuma veidni S.25.02.22, kurā precizē informāciju par maksātspējas kapitāla prasību, kas aprēķināta, izmantojot standarta formulu un daļēju iekšējo modeli, ievērojot šīs regulas III pielikuma iedaļā S.25.02 sniegtos norādījumus;

i)

ja grupas maksātspējas aprēķinam grupa izmanto 1. metodi, kā definēts Direktīvas 2009/138/EK 230. pantā, atsevišķi vai kombinācijā ar 2. metodi, kā definēts minētās direktīvas 233. pantā, šīs regulas I pielikuma veidni S.25.03.22, kurā precizē informāciju par maksātspējas kapitāla prasību, kas aprēķināta, izmantojot pilnīgu iekšējo modeli, ievērojot šīs regulas III pielikuma iedaļā S.25.03 sniegtos norādījumus.

6. pants

Atsauces uz citiem dokumentiem ziņojumā par maksātspēju un finanšu stāvokli

Ja apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības, iesaistītās apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības un jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības ziņojumā par maksātspēju un finanšu stāvokli ietver atsauces uz citiem publiski pieejamiem dokumentiem, uz minētajām atsaucēm norāda, izmantojot tādas atsauces, kas tieši novirza uz pašu informāciju, nevis uz vispārīgu dokumentu.

7. pants

Informācijas konsekvence

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības, iesaistītās apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības un jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības novērtē, vai atklātā informācija pilnībā atbilst uzraudzības iestādēm paziņotajai informācijai.

8. pants

Informācijas atklāšanas līdzekļi grupas un atsevišķas sabiedrības ziņojumam par maksātspēju un finanšu stāvokli

Deleģētās regulas (ES) 2015/35 301. pantu piemēro grupas un atsevišķas sabiedrības ziņojumam par maksātspēju un finanšu stāvokli.

9. pants

Meitasuzņēmumu iesaiste atsevišķas sabiedrības ziņojumā par maksātspēju un finanšu stāvokli

1.   Kad iesaistītā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrība, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība un jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība lūdz grupas uzraudzītāja piekrišanu, lai sniegtu atsevišķas sabiedrības ziņojumu par maksātspēju un finanšu stāvokli, grupas uzraudzītājs nekavējoties sazinās ar visām attiecīgajām grupas uzraudzības iestādēm, lai apspriestu jo īpaši atsevišķas sabiedrības ziņojuma par maksātspēju un finanšu stāvokli teksta valodu.

2.   Iesaistītā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrība, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība un jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība sniedz paskaidrojumu par to, kā tiks ietverti meitasuzņēmumi un kā meitasuzņēmumu administratīvā, pārvaldes vai uzraudzības struktūra tiks ietverta atsevišķas sabiedrības ziņojuma par maksātspēju un finanšu stāvokli procesā un apstiprināšanā.

10. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 2. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 335, 17.12.2009., 1. lpp.

(2)  Komisijas2014. gada 10. oktobra Deleģētā regula (ES) 2015/35, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (OV L 12, 17.1.2015., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1094/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/79/EK (OV L 331, 15.12.2010., 48. lpp.).


I PIELIKUMS

S.02.01.02

Bilance

 

 

Vērtība saskaņā ar “Maksātspēja II”

Aktīvi

 

C0010

Nemateriālie aktīvi

R0030

 

Atliktā nodokļa aktīvi

R0040

 

Pensiju pabalstu pārpalikums

R0050

 

Pamatlīdzekļi pašu lietošanai

R0060

 

Ieguldījumi (izņemot aktīvus, kurus tur indeksam piesaistītiem un daļām piesaistītiem līgumiem)

R0070

 

Īpašums (izņemot pašu lietošanai)

R0080

 

Ieguldījumi saistītajās sabiedrībās, tostarp līdzdalība

R0090

 

Kapitāla vērtspapīri

R0100

 

Kapitāla vērtspapīri – biržas sarakstā iekļauti

R0110

 

Kapitāla vērtspapīri – biržas sarakstā neiekļauti

R0120

 

Obligācijas

R0130

 

Valsts obligācijas

R0140

 

Uzņēmuma obligācijas

R0150

 

Strukturētās parādzīmes

R0160

 

Nodrošinātie vērtspapīri

R0170

 

Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi

R0180

 

Atvasinātie instrumenti

R0190

 

Noguldījumi, izņemot naudas ekvivalentus

R0200

 

Citi ieguldījumi

R0210

 

Aktīvi, kurus tur indeksam piesaistītiem un daļām piesaistītiem līgumiem

R0220

 

Aizdevumi un hipotēkas

R0230

 

Aizdevumi ar polises nodrošinājumu

R0240

 

Aizdevumi un hipotēkas fiziskām personām

R0250

 

Citi aizdevumi un hipotēkas

R0260

 

No pārapdrošināšanas līgumiem atgūstamās summas:

R0270

 

Nedzīvības apdrošināšana un veselības apdrošināšana, kas līdzinās nedzīvības apdrošināšanai

R0280

 

Nedzīvības apdrošināšana, izņemot veselības apdrošināšanu

R0290

 

Veselības apdrošināšana, kas līdzinās nedzīvības apdrošināšanai

R0300

 

Dzīvības apdrošināšana un veselības apdrošināšana, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai, izņemot veselības apdrošināšanu un indeksam piesaistītu un daļām piesaistītu apdrošināšanu

R0310

 

Veselības apdrošināšana, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai

R0320

 

Dzīvības apdrošināšana, izņemot veselības apdrošināšanu un indeksam piesaistītu un daļām piesaistītu apdrošināšanu

R0330

 

Indeksam piesaistīta un daļām piesaistīta dzīvības apdrošināšana

R0340

 

Noguldījumi pie cedentiem

R0350

 

Apdrošināšanas un starpnieku debitoru parādi

R0360

 

Pārapdrošināšanas debitoru parādi

R0370

 

Debitoru parādi (tirdzniecība, ne apdrošināšana)

R0380

 

Pašu akcijas (tieši turētas)

R0390

 

Summas, kas jāmaksā saistībā ar pašu kapitāla posteņiem vai sākotnējo kapitālu un kas ir pieprasītas, bet vēl nav iemaksātas

R0400

 

Nauda un naudas ekvivalenti

R0410

 

Jebkuri citi aktīvi, kas nav atspoguļoti citur

R0420

 

Aktīvi kopā

R0500

 

Saistības

 

C0010

Tehniskās rezerves – nedzīvības apdrošināšana

R0510

 

Tehniskās rezerves – nedzīvības apdrošināšana (izņemot veselības apdrošināšanu)

R0520

 

Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

R0530

 

Vislabākā aplēse

R0540

 

Riska rezerve

R0550

 

Tehniskās rezerves – veselības apdrošināšana (līdzinās nedzīvības apdrošināšanai)

R0560

 

Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

R0570

 

Vislabākā aplēse

R0580

 

Riska rezerve

R0590

 

Tehniskās rezerves – dzīvības apdrošināšana (izņemot indeksam piesaistītu un daļām piesaistītu apdrošināšanu)

R0600

 

Tehniskās rezerves – veselības apdrošināšana (līdzinās dzīvības apdrošināšanai)

R0610

 

Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

R0620

 

Vislabākā aplēse

R0630

 

Riska rezerve

R0640

 

Tehniskās rezerves – dzīvības apdrošināšana (izņemot veselības apdrošināšanu un indeksam piesaistītu un daļām piesaistītu apdrošināšanu)

R0650

 

Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

R0660

 

Vislabākā aplēse

R0670

 

Riska rezerve

R0680

 

Tehniskās rezerves – indeksam piesaistīta un daļām piesaistīta apdrošināšana

R0690

 

Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

R0700

 

Vislabākā aplēse

R0710

 

Riska rezerve

R0720

 

Iespējamās saistības

R0740

 

Rezerves, izņemot tehniskās rezerves

R0750

 

Pensiju pabalstu saistības

R0760

 

Pārapdrošinātāju noguldījumi

R0770

 

Atliktā nodokļa saistības

R0780

 

Atvasinātie instrumenti

R0790

 

Parādi kredītiestādēm

R0800

 

Finanšu saistības, izņemot parādus kredītiestādēm

R0810

 

Apdrošināšanas un starpnieku kreditoru parādi

R0820

 

Pārapdrošināšanas kreditoru parādi

R0830

 

Kreditoru parādi (tirdzniecība, ne apdrošināšana)

R0840

 

Subordinētās saistības

R0850

 

Pamata pašu kapitālā neiekļautās subordinētās saistības

R0860

 

Pamata pašu kapitālā iekļautās subordinētās saistības

R0870

 

Jebkuras citas saistības, kas nav atspoguļotas citur

R0880

 

Saistības kopā

R0900

 

Aktīvu un saistību starpības atlikums

R1000

 

S.05.01.02

Prēmijas, atlīdzību prasības un izdevumi darījumdarbības virzienu dalījumā

 

 

Darījumdarbības virziens: nedzīvības apdrošināšanas un pārapdrošināšanas saistības (tiešie darījumi un pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana)

 

 

Medicīnisko izdevumu apdrošināšana

Ienākumu aizsardzības apdrošināšana

Darbinieku kompensāciju apdrošināšana

Mehāniskā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Cita mehānisko transportlīdzekļu apdrošināšana

Apdrošināšana kuģniecības, aviācijas un transporta jomā

Īpašuma apdrošināšana pret uguns radītiem un cita veida zaudējumiem

Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Kredītu un galvojumu apdrošināšana

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Parakstītās prēmijas

Bruto – tiešā apdrošināšana

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārapdrošinātāju daļa

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nopelnītās prēmijas

Bruto – tiešā apdrošināšana

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārapdrošinātāju daļa

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piekritušās atlīdzību prasības

Bruto – tiešā apdrošināšana

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārapdrošinātāju daļa

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citu tehnisko rezervju pārmaiņas

Bruto – tiešā apdrošināšana

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārapdrošinātāju daļa

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radušies izdevumi

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi izdevumi

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdevumi kopā

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Darījumdarbības virziens: nedzīvības apdrošināšanas un pārapdrošināšanas saistības (tiešie darījumi un pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana)

Darījumdarbības virziens: pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

Kopā

 

 

Juridisko izdevumu apdrošināšana

Palīdzība

Dažādi finansiālie zaudējumi

Veselība

Nelaimes gadījumi

Kuģniecība, aviācija un transports

Īpašums

 

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Parakstītās prēmijas

Bruto – tiešā apdrošināšana

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārapdrošinātāju daļa

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Nopelnītās prēmijas

Bruto – tiešā apdrošināšana

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārapdrošinātāju daļa

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Piekritušās atlīdzību prasības

Bruto – tiešā apdrošināšana

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārapdrošinātāju daļa

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

Citu tehnisko rezervju pārmaiņas

Bruto – tiešā apdrošināšana

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārapdrošinātāju daļa

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

Radušies izdevumi

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi izdevumi

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdevumi kopā

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Darījumdarbības virziens: dzīvības apdrošināšanas saistības

Dzīvības pārapdrošināšanas saistības

Kopā

 

 

Veselības apdrošināšana

Apdrošināšana ar līdzdalību peļņā

Indeksam piesaistīta un daļām piesaistīta apdrošināšana

Cita dzīvības apdrošināšana

Mūža rente, kas rodas no nedzīvības apdrošināšanas līgumiem un attiecas uz veselības apdrošināšanas saistībām

Mūža rente, kas rodas no nedzīvības apdrošināšanas līgumiem un attiecas uz apdrošināšanas saistībām, kuras nav veselības apdrošināšanas saistības

Veselības pārapdrošināšana

Dzīvības pārapdrošināšana

 

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Parakstītās prēmijas

Bruto

R1410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārapdrošinātāju daļa

R1420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nopelnītās prēmijas

Bruto

R1510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārapdrošinātāju daļa

R1520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piekritušās atlīdzību prasības

Bruto

R1610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārapdrošinātāju daļa

R1620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citu tehnisko rezervju pārmaiņas

Bruto

R1710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārapdrošinātāju daļa

R1720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radušies izdevumi

R1900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi izdevumi

R2500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdevumi kopā

R2600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.05.02.01

Prēmijas, atlīdzību prasības un izdevumi valstu dalījumā

 

 

Piederības valsts

Piecas lielākās valstis (pēc bruto parakstīto prēmiju summas) – nedzīvības apdrošināšanas saistības

Piecas lielākās valstis un piederības valsts kopā

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

 

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

Parakstītās prēmijas

Bruto – tiešā apdrošināšana

R0110

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

R0120

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

R0130

 

 

 

 

 

 

 

Pārapdrošinātāju daļa

R0140

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Nopelnītās prēmijas

Bruto – tiešā apdrošināšana

R0210

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

R0220

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

R0230

 

 

 

 

 

 

 

Pārapdrošinātāju daļa

R0240

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Piekritušās atlīdzību prasības

Bruto – tiešā apdrošināšana

R0310

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

R0320

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

R0330

 

 

 

 

 

 

 

Pārapdrošinātāju daļa

R0340

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

Citu tehnisko rezervju pārmaiņas

Bruto – tiešā apdrošināšana

R0410

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

R0420

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

R0430

 

 

 

 

 

 

 

Pārapdrošinātāju daļa

R0440

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Radušies izdevumi

R0550

 

 

 

 

 

 

 

Citi izdevumi

R1200

 

 

 

 

 

 

 

Izdevumi kopā

R1300

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Piederības valsts

Piecas lielākās valstis (pēc bruto parakstīto prēmiju summas) – dzīvības apdrošināšanas saistības

Piecas lielākās valstis un piederības valsts kopā

 

 

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

 

R1400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

Parakstītās prēmijas

Bruto

R1410

 

 

 

 

 

 

 

Pārapdrošinātāju daļa

R1420

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1500

 

 

 

 

 

 

 

Nopelnītās prēmijas

Bruto

R1510

 

 

 

 

 

 

 

Pārapdrošinātāju daļa

R1520

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1600

 

 

 

 

 

 

 

Piekritušās atlīdzību prasības

Bruto

R1610

 

 

 

 

 

 

 

Pārapdrošinātāju daļa

R1620

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1700

 

 

 

 

 

 

 

Citu tehnisko rezervju pārmaiņas

Bruto

R1710

 

 

 

 

 

 

 

Pārapdrošinātāju daļa

R1720

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1800

 

 

 

 

 

 

 

Radušies izdevumi

R1900

 

 

 

 

 

 

 

Citi izdevumi

R2500

 

 

 

 

 

 

 

Izdevumi kopā

R2600

 

 

 

 

 

 

 

S.12.01.02

Dzīvības apdrošināšanas un veselības apdrošināšanas, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai, tehniskās rezerves

 

 

Apdrošināšana ar līdzdalību peļņā

Indeksam piesaistīta un daļām piesaistīta apdrošināšana

Cita dzīvības apdrošināšana

Mūža rente, kas rodas no nedzīvības apdrošināšanas līgumiem un attiecas uz apdrošināšanas saistībām, kuras nav veselības apdrošināšanas saistības

Pieņemtā pārapdrošināšana

Kopā (dzīvības apdrošināšana, izņemot veselības apdrošināšanu, tostarp daļām piesaistīta)

 

 

 

Līgumi bez iespējām un garantijām

Līgumi ar iespējām vai garantijām

 

Līgumi bez iespējām un garantijām

Līgumi ar iespējām vai garantijām

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0150

Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

Atgūstamās kopsummas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas saistībā ar tehniskajam rezervēm, kas aprēķinātas kā kopums

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā vislabākās aplēses un riska rezerves summa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vislabākā aplēse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto vislabākā aplēse

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atgūstamās kopsummas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vislabākā aplēse mīnus atgūstamās summas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem – kopā

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riska rezerve

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārejas pasākuma summa attiecībā uz tehniskajām rezervēm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Vislabākā aplēse

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riska rezerve

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehniskās rezerves – kopā

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Veselības apdrošināšana (tiešā apdrošināšana)

Mūža rente, kas rodas no nedzīvības apdrošināšanas līgumiem un attiecas uz veselības apdrošināšanas saistībām

Veselības pārapdrošināšana (pieņemtā pārapdrošināšana)

Kopā (veselības apdrošināšana, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai)

 

 

 

Līgumi bez iespējām un garantijām

Līgumi ar iespējām vai garantijām

 

 

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

R0010

 

 

 

 

 

Atgūstamās kopsummas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas saistībā ar tehniskajam rezervēm, kas aprēķinātas kā kopums

R0020

 

 

 

 

 

Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā vislabākās aplēses un riska rezerves summa

 

 

 

 

 

 

 

Vislabākā aplēse

 

 

 

 

 

 

 

Bruto vislabākā aplēse

R0030

 

 

 

 

 

 

Atgūstamās kopsummas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas

R0080

 

 

 

 

 

 

Vislabākā aplēse mīnus atgūstamās summas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem – kopā

R0090

 

 

 

 

 

 

Riska rezerve

R0100

 

 

 

 

 

Pārejas pasākuma summa attiecībā uz tehniskajām rezervēm

 

 

 

 

 

 

Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

R0110

 

 

 

 

 

Vislabākā aplēse

R0120

 

 

 

 

 

 

Riska rezerve

R0130

 

 

 

 

 

Tehniskās rezerves – kopā

R0200

 

 

 

 

 

S.17.01.02

Nedzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves

 

 

Tiešie darījumi un pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

 

 

Medicīnisko izdevumu apdrošināšana

Ienākumu aizsardzības apdrošināšana

Darbinieku kompensāciju apdrošināšana

Mehāniskā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Cita mehānisko transportlīdzekļu apdrošināšana

Apdrošināšana kuģniecības, aviācijas un transporta jomā

Īpašuma apdrošināšana pret uguns radītiem un cita veida zaudējumiem

Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Kredītu un galvojumu apdrošināšana

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atgūstamās kopsummas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas saistībā ar tehniskajam rezervēm, kas aprēķinātas kā kopums

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā vislabākās aplēses un riska rezerves summa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vislabākā aplēse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prēmiju rezerves

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atgūstamā kopsumma no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prēmiju rezervju neto vislabākā aplēse

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atlīdzību prasību rezerves

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atgūstamā kopsumma no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atlīdzību prasību rezervju neto vislabākā aplēse

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vislabākā aplēse kopā – bruto

R0260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vislabākā aplēse kopā – neto

R0270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riska rezerve

R0280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārejas pasākuma summa attiecībā uz tehniskajām rezervēm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

R0290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vislabākā aplēse

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riska rezerve

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehniskās rezerves – kopā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehniskās rezerves – kopā

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atgūstamā summa no pārapdrošināšanas līguma/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas – kopā

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehniskās rezerves mīnus atgūstamās summas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem – kopā

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Tiešie darījumi un pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

Pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

Nedzīvības apdrošināšanas saistības kopā

 

 

Juridisko izdevumu apdrošināšana

Palīdzība

Dažādi finansiālie zaudējumi

Neproporcionālā veselības pārapdrošināšana

Neproporcionālā nelaimes gadījumu pārapdrošināšana

Neproporcionālā pārapdrošināšana kuģniecības, aviācijas un transporta jomā

Neproporcionālā īpašuma pārapdrošināšana

 

 

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

Atgūstamās kopsummas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas saistībā ar tehniskajam rezervēm, kas aprēķinātas kā kopums

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā vislabākās aplēses un riska rezerves summa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vislabākā aplēse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prēmiju rezerves

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

Atgūstamā kopsumma no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Prēmiju rezervju neto vislabākā aplēse

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

Atlīdzību prasību rezerves

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

Atgūstamā kopsumma no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Atlīdzību prasību rezervju neto vislabākā aplēse

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

Vislabākā aplēse kopā – bruto

R0260

 

 

 

 

 

 

 

 

Vislabākā aplēse kopā – neto

R0270

 

 

 

 

 

 

 

 

Riska rezerve

R0280

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārejas pasākuma summa attiecībā uz tehniskajām rezervēm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

R0290

 

 

 

 

 

 

 

 

Vislabākā aplēse

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Riska rezerve

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehniskās rezerves – kopā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehniskās rezerves – kopā

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Atgūstamā summa no pārapdrošināšanas līguma/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas – kopā

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehniskās rezerves mīnus atgūstamās summas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem – kopā

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

S.19.01.21

Nedzīvības apdrošināšanas atlīdzību prasības

Nedzīvības apdrošināšana kopā

Nelaimes gadījuma gads/parakstīšanas gads

Z0010

 


Bruto samaksātās atlīdzību prasības (nekumulatīvi)

(absolūta summa)

 

 

Attīstības gads

 

 

Kārtējā gadā

 

Gadu summa (kumulatīvi)

 

Gads

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 & +

 

 

 

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

 

 

C0170

 

C0180

Pirms

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0100

 

 

 

N-9

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0160

 

 

 

N-8

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0170

 

 

 

N-7

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0180

 

 

 

N-6

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0190

 

 

 

N-5

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0200

 

 

 

N-4

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0210

 

 

 

N-3

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0220

 

 

 

N-2

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0230

 

 

 

N-1

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0240

 

 

 

N

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

R0260

 

 

 


Atlīdzību prasību rezerves nediskontēta vislabākā bruto aplēse

(absolūta summa)

 

 

Attīstības gads

 

 

Gada beigas (diskontēti dati)

 

Gads

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 & +

 

 

 

 

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

 

 

C0360

Pirms

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0100

 

N-9

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0160

 

N-8

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0170

 

N-7

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0180

 

N-6

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0190

 

N-5

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0200

 

N-4

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0210

 

N-3

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0220

 

N-2

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0230

 

N-1

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0240

 

N

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

R0260

 

S.22.01.21

Ilgtermiņa garantiju un pārejas pasākumu ietekme

 

 

Ilgtermiņa garantiju pasākumu un pārejas pasākumu summa

Pārejas pasākuma ietekme uz tehniskajām rezervēm

Pārejas pasākuma ietekme uz procentu likmi

Nulles līmenī noteiktas svārstīguma korekcijas ietekme

Nulles līmenī noteiktas atbilstības korekcijas ietekme

 

 

C0010

C0030

C0050

C0070

C0090

Tehniskās rezerves

R0010

 

 

 

 

 

Pamata pašu kapitāls

R0020

 

 

 

 

 

Izmantojamais pašu kapitāls, lai izpildītu maksātspējas kapitāla prasību

R0050

 

 

 

 

 

Maksātspējas kapitāla prasība

R0090

 

 

 

 

 

Izmantojamais pašu kapitāls, lai izpildītu minimālā kapitāla prasību

R0100

 

 

 

 

 

Minimālā kapitāla prasība

R0110

 

 

 

 

 


S.22.01.22

Ilgtermiņa garantiju un pārejas pasākumu ietekme

 

 

Ilgtermiņa garantiju pasākumu un pārejas pasākumu summa

Pārejas pasākuma ietekme uz tehniskajām rezervēm

Pārejas pasākuma ietekme uz procentu likmi

Nulles līmenī noteiktas svārstīguma korekcijas ietekme

Nulles līmenī noteiktas atbilstības korekcijas ietekme

 

 

C0010

C0030

C0050

C0070

C0090

Tehniskās rezerves

R0010

 

 

 

 

 

Pamata pašu kapitāls

R0020

 

 

 

 

 

Izmantojamais pašu kapitāls, lai izpildītu maksātspējas kapitāla prasību

R0050

 

 

 

 

 

Maksātspējas kapitāla prasība

R0090

 

 

 

 

 


S.23.01.01

Pašu kapitāls

 

 

Kopā

1. līmenis – neierobežots

1. līmenis – ierobežots

2. līmenis

3. līmenis

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Pamata pašu kapitāls, pirms veikti atskaitījumi par līdzdalībām citā finanšu sektorā, kā paredzēts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 68. pantā

 

 

 

 

 

 

Parasto akciju kapitāls (ieskaitot pašu akcijas)

R0010

 

 

 

 

 

Ar parasto akciju kapitālu saistītais akciju emisijas uzcenojuma konts

R0030

 

 

 

 

 

Sākotnējais kapitāls, dalībnieku iemaksas vai ekvivalents pamata pašu kapitāla postenis savstarpējās apdrošināšanas sabiedrībām un savstarpējās apdrošināšanas tipa sabiedrībām

R0040

 

 

 

 

 

Subordinētie savstarpējo apdrošināšanas dalībnieku konti

R0050

 

 

 

 

 

Papildu fondi

R0070

 

 

 

 

 

Priekšrocību akcijas

R0090

 

 

 

 

 

Ar priekšrocību akcijām saistītais akciju emisijas uzcenojuma konts

R0110

 

 

 

 

 

Saskaņošanas rezerve

R0130

 

 

 

 

 

Subordinētās saistības

R0140

 

 

 

 

 

Summa, kas līdzvērtīga neto atliktā nodokļa aktīvu vērtībai

R0160

 

 

 

 

 

Citi pašu kapitāla posteņi, kurus kā pamata pašu kapitālu apstiprinājusi uzraudzības iestāde un kuri nav norādīti iepriekš

R0180

 

 

 

 

 

Tāds pašu kapitāls no finanšu pārskatiem, kas nebūtu jāiekļauj saskaņošanas rezervē un kas neatbilst kritērijiem, lai to klasificētu kā “Maksātspēja II” pašu kapitālu

 

 

 

 

 

 

Tāds pašu kapitāls no finanšu pārskatiem, kas nebūtu jāiekļauj saskaņošanas rezervē un kas neatbilst kritērijiem, lai to klasificētu kā “Maksātspēja II” pašu kapitālu

R0220

 

 

 

 

 

Atskaitījumi

 

 

 

 

 

 

Atskaitījumi par līdzdalībām finanšu iestādēs un kredītiestādēs

R0230

 

 

 

 

 

Kopējais pamata pašu kapitāls pēc atskaitījumiem

R0290

 

 

 

 

 

Papildu pašu kapitāls

 

 

 

 

 

 

Neapmaksāts un nepieprasīts parasto akciju kapitāls, izpildāms pēc pieprasījuma

R0300

 

 

 

 

 

neapmaksāts un nepieprasīts sākotnējais kapitāls, dalībnieku iemaksas vai ekvivalents pamata pašu kapitāla postenis savstarpējās apdrošināšanas sabiedrībām un savstarpējās apdrošināšanas tipa sabiedrībām, izpildāms pēc pieprasījuma

R0310

 

 

 

 

 

Neapmaksātas un nepieprasītas priekšrocību akcijas, izpildāmas pēc pieprasījuma

R0320

 

 

 

 

 

Juridiski saistoša apņemšanās pēc pieprasījuma parakstīties uz subordinētajām saistībām un par tām maksāt

R0330

 

 

 

 

 

Akreditīvi un garantijas saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 96. panta 2. punktu

R0340

 

 

 

 

 

Akreditīvi un garantijas, izņemot akreditīvus un garantijas saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 96. panta 2. punktu

R0350

 

 

 

 

 

Dalībnieku papildu ieguldījumu prasības saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 96. panta 3. punkta pirmo daļu

R0360

 

 

 

 

 

Dalībnieku papildu ieguldījumu prasības – izņemot dalībnieku papildu ieguldījumu prasības saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 96. panta 3. punkta pirmo daļu

R0370

 

 

 

 

 

Cits papildu pašu kapitāls

R0390

 

 

 

 

 

Papildu pašu kapitāls kopā

R0400

 

 

 

 

 

Pieejamais un izmantojamais pašu kapitāls

 

 

 

 

 

 

Kopā pieejamais pašu kapitāls, lai izpildītu maksātspējas kapitāla prasību

R0500

 

 

 

 

 

Kopā pieejamais pašu kapitāls, lai izpildītu minimālā kapitāla prasību

R0510

 

 

 

 

 

Kopā izmantojamais pašu kapitāls, lai izpildītu maksātspējas kapitāla prasību

R0540

 

 

 

 

 

Kopā izmantojamais pašu kapitāls, lai izpildītu minimālā kapitāla prasību

R0550

 

 

 

 

 

Maksātspējas kapitāla prasība

R0580

 

 

 

 

 

Minimālā kapitāla prasība

R0600

 

 

 

 

 

Izmantojamā pašu kapitāla attiecība pret maksātspējas kapitāla prasību

R0620

 

 

 

 

 

Izmantojamā pašu kapitāla attiecība pret minimālā kapitāla prasību

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0060

 

 

 

 

Saskaņošanas rezerve

 

 

 

 

 

 

Aktīvu un saistību starpības atlikums

R0700

 

 

 

 

 

Pašu akcijas (tieši un netieši turētas)

R0710

 

 

 

 

 

Paredzamāsdividendes, peļņas sadale un maksas

R0720

 

 

 

 

 

Citi pamata pašu kapitāla posteņi

R0730

 

 

 

 

 

Korekcija, ņemot vērā ierobežotos pašu kapitāla posteņus, attiecībā uz atbilstības korekcijas portfeļiem un norobežotajiem fondiem

R0740

 

 

 

 

 

Saskaņošanas rezerve

R0760

 

 

 

 

 

Sagaidāmā peļņa

 

 

 

 

 

 

Nākotnes apdrošināšanas prēmijās ietvertā sagaidāmā peļņa (EPIFP) – dzīvības apdrošināšana

R0770

 

 

 

 

 

Nākotnes apdrošināšanas prēmijās ietvertā sagaidāmā peļņa (EPIFP) – nedzīvības apdrošināšana

R0780

 

 

 

 

 

Nākotnes apdrošināšanas prēmijās ietvertā sagaidāmā peļņa (EPIFP) kopā

R0790

 

 

 

 

 


S.23.01.22

Pašu kapitāls

 

 

Kopā

1. līmenis – neierobežots

1. līmenis – ierobežots

2. līmenis

3. līmenis

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Pamata pašu kapitāls, pirms veikti atskaitījumi par līdzdalībām citā finanšu sektorā

 

 

 

 

 

 

Parasto akciju kapitāls (ieskaitot pašu akcijas)

R0010

 

 

 

 

 

Nepieejams pieprasīts, bet neiemaksāts parasto akciju kapitāls grupas līmenī

R0020

 

 

 

 

 

Ar parasto akciju kapitālu saistītais akciju emisijas uzcenojuma konts

R0030

 

 

 

 

 

Sākotnējais kapitāls, dalībnieku iemaksas vai ekvivalents pamata pašu kapitāla postenis savstarpējās apdrošināšanas sabiedrībām un savstarpējās apdrošināšanas tipa sabiedrībām

R0040

 

 

 

 

 

Subordinētie savstarpējo apdrošināšanas dalībnieku konti

R0050

 

 

 

 

 

Nepieejami subordinētie savstarpējo apdrošināšanas dalībnieku konti grupas līmenī

R0060

 

 

 

 

 

Papildu fondi

R0070

 

 

 

 

 

Nepieejami papildu fondi grupas līmenī

R0080

 

 

 

 

 

Priekšrocību akcijas

R0090

 

 

 

 

 

Nepieejamas priekšrocību akcijas grupas līmenī

R0100

 

 

 

 

 

Ar priekšrocību akcijām saistītais akciju emisijas uzcenojuma konts

R0110

 

 

 

 

 

Nepieejams akciju emisijas uzcenojuma konts, kas saistīts ar priekšrocību akcijām grupas līmenī

R0120

 

 

 

 

 

Saskaņošanas rezerve

R0130

 

 

 

 

 

Subordinētās saistības

R0140

 

 

 

 

 

Nepieejamas subordinētās saistības grupas līmenī

R0150

 

 

 

 

 

Summa, kas līdzvērtīga neto atliktā nodokļa aktīvu vērtībai

R0160

 

 

 

 

 

Summa, kas līdzvērtīga neto atliktā nodokļa aktīvu vērtībai un nav pieejama grupas līmenī

R0170

 

 

 

 

 

Citi posteņi, kurus kā pamata pašu kapitālu apstiprinājusi uzraudzības iestāde un kuri nav norādīti iepriekš

R0180

 

 

 

 

 

Nepieejams pašu kapitāls, kas saistīts ar citiem pašu kapitāla posteņiem, kurus apstiprinājusi uzraudzības iestāde

R0190

 

 

 

 

 

Mazākuma līdzdalības (ja nav uzrādītas kā konkrēta pašu kapitāla posteņa daļa)

R0200

 

 

 

 

 

Nepieejamas mazākuma līdzdalības grupas līmenī

R0210

 

 

 

 

 

Tāds pašu kapitāls no finanšu pārskatiem, kas nebūtu jāiekļauj saskaņošanas rezervē un kas neatbilst kritērijiem, lai to klasificētu kā “Maksātspēja II” pašu kapitālu

 

 

 

 

 

 

Tāds pašu kapitāls no finanšu pārskatiem, kas nebūtu jāiekļauj saskaņošanas rezervē un kas neatbilst kritērijiem, lai to klasificētu kā “Maksātspēja II” pašu kapitālu

R0220

 

 

 

 

 

Atskaitījumi

 

 

 

 

 

 

Atskaitījumi par līdzdalībām citās finanšu sabiedrībās, tostarp neregulētās sabiedrībās, kas veic finanšu darbības

R0230

 

 

 

 

 

no kā – atskaitīts saskaņā ar ar Direktīvas 2009/138/EK 228. pantu

R0240

 

 

 

 

 

Atskaitījumi par līdzdalībām, ja nav pieejama informācija (229. pants)

R0250

 

 

 

 

 

Atskaitījumi par līdzdalībām, kas iekļautas ar atskaitīšanu un apkopošanu, ja izmanto metožu kombināciju

R0260

 

 

 

 

 

Nepieejami pašu kapitāla posteņi kopā

R0270

 

 

 

 

 

Atskaitījumi kopā

R0280

 

 

 

 

 

Kopējais pamata pašu kapitāls pēc atskaitījumiem

R0290

 

 

 

 

 

Papildu pašu kapitāls

 

 

 

 

 

 

Neapmaksāts un nepieprasīts parasto akciju kapitāls, izpildāms pēc pieprasījuma

R0300

 

 

 

 

 

Neapmaksāts un nepieprasīts sākotnējais kapitāls, dalībnieku iemaksas vai ekvivalents pamata pašu kapitāla postenis savstarpējās apdrošināšanas sabiedrībām un savstarpējās apdrošināšanas tipa sabiedrībām, izpildāms pēc pieprasījuma

R0310

 

 

 

 

 

Neapmaksātas un nepieprasītas priekšrocību akcijas, izpildāmas pēc pieprasījuma

R0320

 

 

 

 

 

Akreditīvi un garantijas, izņemot akreditīvus un garantijas saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 96. panta 2. punktu

R0350

 

 

 

 

 

Akreditīvi un garantijas saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 96. panta 2. punktu

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalībnieku papildu ieguldījumu prasības saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 96. panta 3. punkta pirmo daļu

R0360

 

 

 

 

 

Dalībnieku papildu ieguldījumu prasības – izņemot dalībnieku papildu ieguldījumu prasības saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 96. panta 3. punkta pirmo daļu

R0370

 

 

 

 

 

Nepieejams papildu pašu kapitāls grupas līmenī

R0380

 

 

 

 

 

Cits papildu pašu kapitāls

R0390

 

 

 

 

 

Papildu pašu kapitāls kopā

R0400

 

 

 

 

 

Citu finanšu sektoru pašu kapitāls

 

 

 

 

 

 

Saskaņošanas rezerve

R0410

 

 

 

 

 

Papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūcija

R0420

 

 

 

 

 

Neregulētas sabiedrības, kas veic finanšu darbības

R0430

 

 

 

 

 

Citu finanšu sektoru pašu kapitāls kopā

R0440

 

 

 

 

 

Pašu kapitāls, izmantojot atskaitīšanu un apkopošanu tikai ar 1. metodi vai kombinācijā ar to

 

 

 

 

 

 

Apkopotais pašu kapitāls, izmantojot atskaitīšanu un apkopošanu un metožu kombināciju

R0450

 

 

 

 

 

Apkopotais pašu kapitāls, izmantojot atskaitīšanu un apkopošanu un metožu kombināciju, neieskaitot GID

R0460

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā pieejamais pašu kapitāls, lai izpildītu konsolidēto grupas maksātspējas kapitāla prasību (izņemot pašu kapitālu no citiem finanšu sektoriem un sabiedrībām, kas iekļautas, izmantojot atskaitīšanu un apkopošanu)

R0520

 

 

 

 

 

Kopā pieejamais pašu kapitāls, lai izpildītu minimālo konsolidēto grupas maksātspējas kapitāla prasību

R0530

 

 

 

 

 

Kopā izmantojamais pašu kapitāls, lai izpildītu konsolidēto grupas maksātspējas kapitāla prasību (izņemot pašu kapitālu no citiem finanšu sektoriem un sabiedrībām, kas iekļautas, izmantojot atskaitīšanu un apkopošanu

R0560

 

 

 

 

 

Kopā izmantojamais pašu kapitāls, lai izpildītu minimālo konsolidēto grupas maksātspējas kapitāla prasību

R0570

 

 

 

 

 

Minimālā konsolidētā grupas maksātspējas kapitāla prasība

R0610

 

 

 

 

 

Izmantojamā pašu kapitāla attiecība pret minimālo konsolidēto grupas maksātspējas kapitāla prasību

R0650

 

 

 

 

 

Kopā izmantojamais pašu kapitāls, lai izpildītu grupas maksātspējas kapitāla prasību (ieskaitot pašu kapitālu no citiem finanšu sektoriem un sabiedrībām, kas iekļautas, izmantojot atskaitīšanu un apkopošanu

R0660

 

 

 

 

 

Grupas maksātspējas kapitāla prasība

R0680

 

 

 

 

 

Izmantojamā pašu kapitāla attiecība pret grupas maksātspējas kapitāla prasību, ieskaitot citus finanšu sektorus un sabiedrības, kas iekļautas, izmantojot atskaitīšanu un apkopošanu

R0690

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0060

 

 

 

 

Saskaņošanas rezerve

 

 

 

 

 

 

Aktīvu un saistību starpības atlikums

R0700

 

 

 

 

 

Pašu akcijas (tieši un netieši turētas)

R0710

 

 

 

 

 

Paredzamās dividendes, peļņas sadale un maksas

R0720

 

 

 

 

 

Citi pamata pašu kapitāla posteņi

R0730

 

 

 

 

 

Korekcija, ņemot vērā ierobežotos pašu kapitāla posteņus, attiecībā uz atbilstības korekcijas portfeļiem un norobežotajiem fondiem

R0740

 

 

 

 

 

Cits nepieejams pašu kapitāls

R0750

 

 

 

 

 

Saskaņošanas rezerve, pirms veikti atskaitījumi par līdzdalībām citā finanšu sektorā

R0760

 

 

 

 

 

Sagaidāmā peļņa

 

 

 

 

 

 

Nākotnes apdrošināšanas prēmijās ietvertā sagaidāmā peļņa (EPIFP) – dzīvības apdrošināšana

R0770

 

 

 

 

 

Nākotnes apdrošināšanas prēmijās ietvertā sagaidāmā peļņa (EPIFP) – nedzīvības apdrošināšana

R0780

 

 

 

 

 

Nākotnes apdrošināšanas prēmijās ietvertā sagaidāmā peļņa (EPIFP) kopā

R0790

 

 

 

 

 


S.25.01.21

Maksātspējas kapitāla prasība – sabiedrībām, kas izmanto standarta formulu

 

 

Bruto maksātspējas kapitāla prasība

SĪP

Vienkāršojumi

 

 

C0110

C0090

C0100

Tirgus risks

R0010

 

 

 

Darījuma partnera saistību nepildīšanas risks

R0020

 

 

 

Dzīvības apdrošināšanas parakstīšanas risks

R0030

 

 

 

Veselības apdrošināšanas parakstīšanas risks

R0040

 

 

 

Nedzīvības apdrošināšanas parakstīšanas risks

R0050

 

 

 

Diversifikācija

R0060

 

 

 

Nemateriālo aktīvu risks

R0070

 

 

 

Pamata maksātspējas kapitāla prasība

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksātspējas kapitāla prasības aprēķins

 

C0100

 

 

Operacionālais risks

R0130

 

 

 

Tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spēja

R0140

 

 

 

Atlikto nodokļu zaudējumu segšanas spēja

R0150

 

 

 

Kapitāla prasība darījumiem, kurus veic saskaņā ar Direktīvas 2003/41/EK 4. pantu

R0160

 

 

 

Maksātspējas kapitāla prasība, izņemot kapitāla palielinājumu

R0200

 

 

 

Jau noteiktais kapitāla palielinājums

R0210

 

 

 

Maksātspējas kapitāla prasība

R0220

 

 

 

Cita informācija par maksātspējas kapitāla prasību

 

 

 

 

Kapitāla prasība uz ilgumu balstītam kapitāla vērtspapīru riska apakšmodulim

R0400

 

 

 

Nosacītās maksātspējas kapitāla prasības kopsumma atlikušajai daļai

R0410

 

 

 

Nosacīto maksātspējas kapitāla prasību kopsumma norobežotajiem fondiem

R0420

 

 

 

Nosacīto maksātspējas kapitāla prasību kopsumma atbilstības korekcijas portfeļiem

R0430

 

 

 

Diversifikācijas efekti saistībā ar norobežoto fondu nosacītās maksātspējas kapitāla prasības apkopojumu 304. panta vajadzībām

R0440

 

 

 


S.25.01.22

Maksātspējas kapitāla prasība – grupām, kas izmanto standarta formulu

 

 

Bruto maksātspējas kapitāla prasība

SĪP

Vienkāršojumi

 

 

C0110

C0080

C0090

Tirgus risks

R0010

 

 

 

Darījuma partnera saistību nepildīšanas risks

R0020

 

 

 

Dzīvības apdrošināšanas parakstīšanas risks

R0030

 

 

 

Veselības apdrošināšanas parakstīšanas risks

R0040

 

 

 

Nedzīvības apdrošināšanas parakstīšanas risks

R0050

 

 

 

Diversifikācija

R0060

 

 

 

Nemateriālo aktīvu risks

R0070

 

 

 

Pamata maksātspējas kapitāla prasība

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksātspējas kapitāla prasības aprēķins

 

C0100

 

 

Operacionālais risks

R0130

 

 

 

Tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spēja

R0140

 

 

 

Atlikto nodokļu zaudējumu segšanas spēja

R0150

 

 

 

Kapitāla prasība darījumiem, kurus veic saskaņā ar Direktīvas 2003/41/EK 4. pantu

R0160

 

 

 

Maksātspējas kapitāla prasība, izņemot kapitāla palielinājumu

R0200

 

 

 

Jau noteiktais kapitāla palielinājums

R0210

 

 

 

Maksātspējas kapitāla prasība

R0220

 

 

 

Cita informācija par maksātspējas kapitāla prasību

 

 

 

 

Kapitāla prasība uz ilgumu balstītam kapitāla vērtspapīru riska apakšmodulim

R0400

 

 

 

Nosacīto maksātspējas kapitāla prasību kopsumma atlikušajai daļai

R0410

 

 

 

Nosacīto maksātspējas kapitāla prasību kopsumma norobežotajiem fondiem

R0420

 

 

 

Nosacīto maksātspējas kapitāla prasību kopsumma atbilstības korekcijas portfeļiem

R0430

 

 

 

Diversifikācijas efekti saistībā ar norobežoto fondu nosacītās maksātspējas kapitāla prasības apkopojumu 304. panta vajadzībām

R0440

 

 

 

Minimālā konsolidētā grupas maksātspējas kapitāla prasība

R0470

 

 

 

Informācija par citām sabiedrībām

 

 

 

 

Kapitāla prasība citiem finanšu sektoriem (neapdrošināšanas kapitāla prasības)

R0500

 

 

 

Kapitāla prasība citiem finanšu sektoriem (neapdrošināšanas kapitāla prasības) – kredītiestādes, ieguldījumu brokeru sabiedrības un finanšu iestādes, alternatīvu ieguldījumu fondu pārvaldnieki, PVKIU pārvaldības sabiedrības

R0510

 

 

 

Kapitāla prasība citiem finanšu sektoriem (neapdrošināšanas kapitāla prasības) – papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūcija

R0520

 

 

 

Kapitāla prasība citiem finanšu sektoriem (neapdrošināšanas kapitāla prasības) – kapitāla prasība neregulētām sabiedrībām, kas veic finanšu darbības

R0530

 

 

 

Kapitāla prasība nekontrolētas līdzdalības prasībām

R0540

 

 

 

Kapitāla prasība atlikušajām sabiedrībām

R0550

 

 

 

Vispārējā maksātspējas kapitāla prasība

 

 

 

 

Maksātspējas kapitāla prasība sabiedrībām, kas iekļautas, izmantojot atskaitīšanu un apkopošanu

R0560

 

 

 

Maksātspējas kapitāla prasība

R0570

 

 

 


S.25.02.21

Maksātspējas kapitāla prasība – sabiedrībām, kas izmanto standarta formulu un daļēju iekšējo modeli

Komponenta unikālais numurs

Komponentu apraksts

Maksātspējas kapitāla prasības aprēķins

Modelētā summa

SĪP

Vienkāršojumi

C0010

C0020

C0030

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksātspējas kapitāla prasības aprēķins

 

C0100

 

 

 

Nediversificētie komponenti kopā

R0110

 

 

 

 

Diversifikācija

R0060

 

 

 

 

Kapitāla prasība darījumiem, kurus veic saskaņā ar Direktīvas 2003/41/EK 4. pantu

R0160

 

 

 

 

Maksātspējas kapitāla prasība, izņemot kapitāla palielinājumu

R0200

 

 

 

 

Jau noteiktie kapitāla palielinājumi

R0210

 

 

 

 

Maksātspējas kapitāla prasība

R0220

 

 

 

 

Cita informācija par maksātspējas kapitāla prasību

 

 

 

 

 

Summa/aplēse par tehnisko rezervju vispārējo zaudējumu segšanas spēju

R0300

 

 

 

 

Summa/aplēse par atlikto nodokļu vispārējo zaudējumu segšanas spēju

R0310

 

 

 

 

Kapitāla prasība uz ilgumu balstītam kapitāla vērtspapīru riska apakšmodulim

R0400

 

 

 

 

Nosacīto maksātspējas kapitāla prasību kopsumma atlikušajai daļai

R0410

 

 

 

 

Norobežoto fondu nosacīto maksātspējas kapitāla prasību kopsumma (kas nav norobežotie fondi, kuri saistīti ar darījumiem, kurus veic saskaņā ar Direktīvas 2003/41/EK 4. pantu (pārejas)).

R0420

 

 

 

 

Nosacītās maksātspējas kapitāla prasības kopsumma atbilstības korekcijas portfeļiem

R0430

 

 

 

 

Diversifikācijas efekti saistībā ar norobežoto fondu nosacītās maksātspējas kapitāla prasības apkopojumu 304. panta vajadzībām

R0440

 

 

 

 


S.25.02.22

Maksātspējas kapitāla prasība – sabiedrībām, kas izmanto standarta formulu un daļēju iekšējo modeli

Komponenta unikālais numurs

Komponentu apraksts

Maksātspējas kapitāla prasības aprēķins

Modelētā summa

SĪP

Vienkāršojumi

C0010

C0020

C0030

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksātspējas kapitāla prasības aprēķins

 

C0100

 

 

 

Nediversificētie komponenti kopā

R0110

 

 

 

 

Diversifikācija

R0060

 

 

 

 

Kapitāla prasība darījumiem, kurus veic saskaņā ar Direktīvas 2003/41/EK 4. pantu

R0160

 

 

 

 

Maksātspējas kapitāla prasība, izņemot kapitāla palielinājumu

R0200

 

 

 

 

Jau noteiktie kapitāla palielinājumi

R0210

 

 

 

 

Maksātspējas kapitāla prasība sabiedrībām saskaņā ar konsolidēto metodi

R0220

 

 

 

 

Cita informācija par maksātspējas kapitāla prasību

 

 

 

 

 

Summa/aplēse par tehnisko rezervju vispārējo zaudējumu segšanas spēju

R0300

 

 

 

 

Summa/aplēse par atlikto nodokļu vispārējo zaudējumu segšanas spēju

R0310

 

 

 

 

Kapitāla prasība uz ilgumu balstītam kapitāla vērtspapīru riska apakšmodulim

R0400

 

 

 

 

Nosacīto maksātspējas kapitāla prasību kopsumma atlikušajai daļai

R0410

 

 

 

 

Norobežoto fondu nosacīto maksātspējas kapitāla prasību kopsumma (kas nav norobežotie fondi, kuri saistīti ar darījumiem, kurus veic saskaņā ar Direktīvas 2003/41/EK 4. pantu (pārejas)).

R0420

 

 

 

 

Nosacītās maksātspējas kapitāla prasības kopsumma atbilstības korekcijas portfeļiem

R0430

 

 

 

 

Diversifikācijas efekti saistībā ar norobežoto fondu nosacītās maksātspējas kapitāla prasības apkopojumu 304. panta vajadzībām

R0440

 

 

 

 

Minimālā konsolidētā grupas maksātspējas kapitāla prasība

R0470

 

 

 

 

Informācija par citām sabiedrībām

 

 

 

 

 

Kapitāla prasība citiem finanšu sektoriem (neapdrošināšanas kapitāla prasības)

R0500

 

 

 

 

Kapitāla prasība citiem finanšu sektoriem (neapdrošināšanas kapitāla prasības) – kredītiestādes, ieguldījumu brokeru sabiedrības un finanšu iestādes, alternatīvu ieguldījumu fondu pārvaldnieki, PVKIU pārvaldības sabiedrības

R0510

 

 

 

 

Kapitāla prasība citiem finanšu sektoriem (neapdrošināšanas kapitāla prasības) – papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūcija

R0520

 

 

 

 

Kapitāla prasība citiem finanšu sektoriem (neapdrošināšanas kapitāla prasības) – kapitāla prasība neregulētām sabiedrībām, kas veic finanšu darbības

R0530

 

 

 

 

Kapitāla prasība nekontrolētas līdzdalības prasībām

R0540

 

 

 

 

Kapitāla prasība atlikušajām sabiedrībām

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0100

 

 

 

Vispārējā maksātspējas kapitāla prasība

 

 

 

 

 

Maksātspējas kapitāla prasība sabiedrībām, kas iekļautas, izmantojot atskaitīšanu un apkopošanu

R0560

 

 

 

 

Maksātspējas kapitāla prasība

R0570

 

 

 

 


S.25.03.21

Maksātspējas kapitāla prasība – sabiedrībām, kas izmanto pilnīgus iekšējos modeļus

Komponenta unikālais numurs

Komponentu apraksts

Maksātspējas kapitāla prasības aprēķins

C0010

C0020

C0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksātspējas kapitāla prasības aprēķins

 

C0100

Nediversificētie komponenti kopā

R0110

 

Diversifikācija

R0060

 

Kapitāla prasība darījumiem, kurus veic saskaņā ar Direktīvas 2003/41/EK 4. pantu (pārejas pasākums)

R0160

 

Maksātspējas kapitāla prasība, izņemot kapitāla palielinājumu

R0200

 

Jau noteiktie kapitāla palielinājumi

R0210

 

Maksātspējas kapitāla prasība

R0220

 

Cita informācija par maksātspējas kapitāla prasību

 

 

Summa/aplēse par tehnisko rezervju vispārējo zaudējumu segšanas spēju

R0300

 

Summa/aplēse par atlikto nodokļu vispārējo zaudējumu segšanas spēju

R0310

 

Nosacīto maksātspējas kapitāla prasību kopsumma atlikušajai daļai

R0410

 

Norobežoto fondu nosacīto maksātspējas kapitāla prasību kopsumma (kas nav norobežotie fondi, kuri saistīti ar darījumiem, kurus veic saskaņā ar Direktīvas 2003/41/EK 4. pantu (pārejas)).

R0420

 

Nosacītās maksātspējas kapitāla prasības kopsumma atbilstības korekcijas portfeļiem

R0430

 

Diversifikācijas efekti saistībā ar norobežoto fondu nosacītās maksātspējas kapitāla prasības apkopojumu 304. panta vajadzībām

R0440

 


S.25.03.22

Maksātspējas kapitāla prasība – grupām, kas izmanto pilnīgus iekšējos modeļus

Komponenta unikālais numurs

Komponentu apraksts

Maksātspējas kapitāla prasības aprēķins

C0010

C0020

C0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksātspējas kapitāla prasības aprēķins

 

C0100

Nediversificētie komponenti kopā

R0110

 

Diversifikācija

R0060

 

Kapitāla prasība darījumiem, kurus veic saskaņā ar Direktīvas 2003/41/EK 4. pantu

R0160

 

Maksātspējas kapitāla prasība, izņemot kapitāla palielinājumu

R0200

 

Jau noteiktie kapitāla palielinājumi

R0210

 

Maksātspējas kapitāla prasība

R0220

 

Cita informācija par maksātspējas kapitāla prasību

 

 

Summa/aplēse par tehnisko rezervju vispārējo zaudējumu segšanas spēju

R0300

 

Summa/aplēse par atlikto nodokļu vispārējo zaudējumu segšanas spēju

R0310

 

Nosacīto maksātspējas kapitāla prasību kopsumma atlikušajai daļai

R0410

 

Norobežoto fondu nosacīto maksātspējas kapitāla prasību kopsumma (kas nav norobežotie fondi, kuri saistīti ar darījumiem, kurus veic saskaņā ar Direktīvas 2003/41/EK 4. pantu (pārejas)).

R0420

 

Nosacītās maksātspējas kapitāla prasības kopsumma atbilstības korekcijas portfeļiem

R0430

 

Diversifikācijas efekti saistībā ar norobežoto fondu nosacītās maksātspējas kapitāla prasības apkopojumu 304. panta vajadzībām

R0440

 

Minimālā konsolidētā grupas maksātspējas kapitāla prasība

R0470

 

Informācija par citām sabiedrībām

 

 

Kapitāla prasība citiem finanšu sektoriem (neapdrošināšanas kapitāla prasības)

R0500

 

Kapitāla prasība citiem finanšu sektoriem (neapdrošināšanas kapitāla prasības) – kredītiestādes, ieguldījumu brokeru sabiedrības un finanšu iestādes, alternatīvu ieguldījumu fondu pārvaldnieki, PVKIU pārvaldības sabiedrības

R0510

 

Kapitāla prasība citiem finanšu sektoriem (neapdrošināšanas kapitāla prasības) – papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūcija

R0520

 

Kapitāla prasība citiem finanšu sektoriem (neapdrošināšanas kapitāla prasības) – kapitāla prasība neregulētām sabiedrībām, kas veic finanšu darbības

R0530

 

Kapitāla prasība nekontrolētas līdzdalības prasībām

R0540

 

Kapitāla prasība atlikušajām sabiedrībām

R0550

 

S.28.01.01

Minimālā kapitāla prasība – tikai dzīvības vai tikai nedzīvības apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas darbība

Lineārās formulas komponents nedzīvības apdrošināšanas un pārapdrošināšanas saistībām

 

 

C0010

 

 

 

Minimālā kapitāla prasība(NL) Rezultāts

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto (neieskaitot pārapdrošināšanu/īpašam nolūkam dibinātu sabiedrību) vislabākā aplēse un tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

Neto (neieskaitot pārapdrošināšanu) parakstītās prēmijas pēdējos 12 mēnešos

 

 

 

 

C0020

C0030

Medicīnisko izdevumu apdrošināšana un proporcionālā pārapdrošināšana

R0020

 

 

Ienākumu aizsardzības apdrošināšana un proporcionālā pārapdrošināšana

R0030

 

 

Darbinieku kompensāciju apdrošināšana un proporcionālā pārapdrošināšana

R0040

 

 

Mehāniskā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšana un proporcionālā pārapdrošināšana

R0050

 

 

Cita mehānisko transportlīdzekļu apdrošināšana un proporcionālā pārapdrošināšana

R0060

 

 

Apdrošināšana un proporcionālā pārapdrošināšana kuģniecības, aviācijas un transporta jomā

R0070

 

 

Īpašuma apdrošināšana pret uguns radītiem un cita veida zaudējumiem

R0080

 

 

Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana un proporcionālā pārapdrošināšana

R0090

 

 

Kredītu un galvojumu apdrošināšana un proporcionālā pārapdrošināšana

R0100

 

 

Juridisko izdevumu apdrošināšana un proporcionālā pārapdrošināšana

R0110

 

 

Palīdzība un proporcionālā pārapdrošināšana

R0120

 

 

Dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšana un proporcionālā pārapdrošināšana

R0130

 

 

Neproporcionālā veselības pārapdrošināšana

R0140

 

 

Neproporcionālā nelaimes gadījumu pārapdrošināšana

R0150

 

 

Neproporcionālā pārapdrošināšana kuģniecības, aviācijas un transporta jomā

R0160

 

 

Neproporcionālā īpašuma pārapdrošināšana

R0170

 

 


Lineārās formulas komponents dzīvības apdrošināšanas un pārapdrošināšanas saistībām

 

 

C0040

 

 

 

Minimālā kapitāla prasība(L) Rezultāts

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto (neieskaitot pārapdrošināšanu/īpašam nolūkam dibinātu sabiedrību) vislabākā aplēse un tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

Neto (neieskaitot pārapdrošināšanu/īpašam nolūkam dibinātu sabiedrību) riskam pakļautais kapitāls kopā

 

 

 

 

C0050

C0060

Saistības ar līdzdalību peļņā – garantētie labumi

R0210

 

 

Saistības ar līdzdalību peļņā – nākotnes diskrecionārie labumi

R0220

 

 

Indeksam piesaistītas un daļām piesaistītas apdrošināšanas saistības

R0230

 

 

Citas dzīvības (pār)apdrošināšanas un veselības (pār)apdrošināšanas saistības

R0240

 

 

Riskam pakļautais kapitāls visām dzīvības (pār)apdrošināšanas saistībām kopā

R0250

 

 


Vispārējs minimālā kapitāla prasības aprēķins

 

 

C0070

Lineārā minimālā kapitāla prasība

R0300

 

Maksātspējas kapitāla prasība

R0310

 

Minimālā kapitāla prasībasmaksimālā vērtība

R0320

 

Minimālā kapitāla prasības minimālā vērtība

R0330

 

Kombinētā minimālā kapitāla prasība

R0340

 

Minimālā kapitāla prasības absolūtā minimālā vērtība

R0350

 

 

 

C0070

Minimālā kapitāla prasība

R0400

 

S.28.02.01

Minimālā kapitāla prasība – gan dzīvības, gan nedzīvības apdrošināšanas darbība

 

 

Nedzīvības apdrošināšanas darbības

Dzīvības apdrošināšanas darbības

 

Nedzīvības apdrošināšanas darbības

Dzīvības apdrošināšanas darbības

 

 

Minimālā kapitāla prasība(NL,NL) Rezultāts

Minimālā kapitāla prasība(NL,L) Rezultāts

 

 

 

 

 

 

 

C0010

C0020

 

 

 

 

 

Lineārās formulas komponents nedzīvības apdrošināšanas un pārapdrošināšanas saistībām

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto (neieskaitot pārapdrošināšanu/īpašam nolūkam dibinātu sabiedrību) vislabākā aplēse un tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

Neto (neieskaitot pārapdrošināšanu) parakstītās prēmijas pēdējos 12 mēnešos

Neto (neieskaitot pārapdrošināšanu/īpašam nolūkam dibinātu sabiedrību) vislabākā aplēse un tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

Neto (neieskaitot pārapdrošināšanu) parakstītās prēmijas pēdējos 12 mēnešos

 

 

 

 

 

C0030

C0040

C0050

C0060

Medicīnisko izdevumu apdrošināšana un proporcionālā pārapdrošināšana

R0020

 

 

 

 

Ienākumu aizsardzības apdrošināšana un proporcionālā pārapdrošināšana

R0030

 

 

 

 

Darbinieku kompensāciju apdrošināšana un proporcionālā pārapdrošināšana

R0040

 

 

 

 

Mehāniskā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšana un proporcionālā pārapdrošināšana

R0050

 

 

 

 

Cita mehānisko transportlīdzekļu apdrošināšana un proporcionālā pārapdrošināšana

R0060

 

 

 

 

Apdrošināšana un proporcionālā pārapdrošināšana kuģniecības, aviācijas un transporta jomā

R0070

 

 

 

 

Īpašuma apdrošināšana pret uguns radītiem un cita veida zaudējumiem

R0080

 

 

 

 

Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana un proporcionālā pārapdrošināšana

R0090

 

 

 

 

Kredītu un galvojumu apdrošināšana un proporcionālā pārapdrošināšana

R0100

 

 

 

 

Juridisko izdevumu apdrošināšana un proporcionālā pārapdrošināšana

R0110

 

 

 

 

Palīdzība un proporcionālā pārapdrošināšana

R0120

 

 

 

 

Dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšana un proporcionālā pārapdrošināšana

R0130

 

 

 

 

Neproporcionālā veselības pārapdrošināšana

R0140

 

 

 

 

Neproporcionālā nelaimes gadījumu pārapdrošināšana

R0150

 

 

 

 

Neproporcionālā pārapdrošināšana kuģniecības, aviācijas un transporta jomā

R0160

 

 

 

 

Neproporcionālā īpašuma pārapdrošināšana

R0170

 

 

 

 


 

 

Nedzīvības apdrošināšanas darbības

Dzīvības apdrošināšanas darbības

 

Nedzīvības apdrošināšanas darbības

Dzīvības apdrošināšanas darbības

 

 

Minimālā kapitāla prasība(L,NL) Rezultāts

Minimālā kapitāla prasība(L,L) Rezultāts

 

 

 

 

 

 

 

C0070

C0080

 

 

 

 

 

Lineārās formulas komponents dzīvības apdrošināšanas un pārapdrošināšanas saistībām

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto (neieskaitot pārapdrošināšanu/īpašam nolūkam dibinātu sabiedrību) vislabākā aplēse un tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

Neto (neieskaitot pārapdrošināšanu/īpašam nolūkam dibinātu sabiedrību) riskam pakļautais kapitāls kopā

Neto (neieskaitot pārapdrošināšanu/īpašam nolūkam dibinātu sabiedrību) vislabākā aplēse un tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

Neto (neieskaitot pārapdrošināšanu/īpašam nolūkam dibinātu sabiedrību) riskam pakļautais kapitāls kopā

 

 

 

 

 

C0090

C0100

C0110

C0120

Saistības ar līdzdalību peļņā – garantētie labumi

R0210

 

 

 

 

Saistības ar līdzdalību peļņā – nākotnes diskrecionārie labumi

R0220

 

 

 

 

Indeksam piesaistītas un daļām piesaistītas apdrošināšanas saistības

R0230

 

 

 

 

Citas dzīvības (pār)apdrošināšanas un veselības (pār)apdrošināšanas saistības

R0240

 

 

 

 

Riskam pakļautais kapitāls visām dzīvības (pār)apdrošināšanas saistībām kopā

R0250

 

 

 

 


Vispārējs minimālā kapitāla prasības aprēķins

 

 

C0130

 

Lineārā minimālā kapitāla prasība

R0300

 

 

Maksātspējas kapitāla prasība

R0310

 

 

Minimālā kapitāla prasībasmaksimālā vērtība

R0320

 

 

Minimālā kapitāla prasības minimālā vērtība

R0330

 

 

Kombinētā minimālā kapitāla prasība

R0340

 

 

Minimālā kapitāla prasības absolūtā minimālā vērtība

R0350

 

 

 

 

C0130

 

Minimālā kapitāla prasība

R0400

 

 

 

 

 

 

Nosacītās nedzīvības un dzīvības apdrošināšanas minimālā kapitāla prasības aprēķins

Nedzīvības apdrošināšanas darbības

Dzīvības apdrošināšanas darbības

 

 

C0140

C0150

Nosacītā lineārā minimālā kapitāla prasība

R0500

 

 

Nosacītā maksātspējas kapitāla prasība, izņemot palielinājumu (ikgadējais vai jaunākais aprēķins)

R0510

 

 

Nosacītās minimālākapitāla prasībasmaksimālā vērtība

R0520

 

 

Nosacītās minimālā kapitāla prasības minimālā vērtība

R0530

 

 

Nosacītā kombinētā minimālā kapitāla prasība

R0540

 

 

Nosacītās minimālā kapitāla prasības absolūtā minimālā vērtība

R0550

 

 

Nosacītā minimālā kapitāla prasība

R0560

 

 

S.32.01.22

Sabiedrības grupas darbības jomā

Valsts

Sabiedrības identifikācijas kods

Sabiedrības identifikācijas koda veids

Sabiedrības juridiskais nosaukums

Sabiedrības veids

Juridiskā forma

Kategorija (savstarpēja/nav savstarpēja)

Uzraudzības iestāde

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

(turpinājums)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Ietekmes kritēriji

Iekļaušana grupas uzraudzības piemērošanas jomā

Grupas maksātspējas aprēķins

% kapitāla daļa

%, kas izmantoti, lai izveidotu konsolidētos pārskatus

% balsstiesības

Citi kritēriji

Ietekmes līmenis

Proporcionālā daļa, kas izmantota, lai aprēķinātu grupas maksātspēju

JĀ/NĒ

Lēmuma pieņemšanas datums, ja piemērots 214. pants

Izmantotā metode un saskaņā ar 1. metodi sabiedrībai piemērotā pieeja

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

 

 

 

 

 

 

 

 

 


II PIELIKUMS

Norādījumi attiecībā uz veidnēm atsevišķu uzņēmumu ziņojumos par maksātspēju un finanšu stāvokli

Šajā pielikumā ir sniegti papildu norādījumi par veidnēm, kas iekļautas šīs regulas I pielikumā. Tabulu pirmajā ailē identificēti posteņi, kas jāatklāj, ailes un rindas identificējot atbilstīgi I pielikuma veidnē izklāstītajam.

Veidnes, kuras aizpilda saskaņā ar šā pielikuma dažādajās iedaļās sniegtajiem norādījumiem, turpmāk visā pielikuma tekstā ir “šī veidne”.

S.02.01. – Bilance

Vispārīgas piezīmes:

Šī iedaļa attiecas uz informāciju, kas atsevišķām sabiedrībām jāatklāj katru gadu.

Aili “Vērtība saskaņā ar direktīvu Maksātspēja II” (C0010) aizpilda, izmantojot vērtēšanas principus, kas izklāstīti Direktīvā 2009/138/EK, Deleģētājā regulā (ES) 2015/35, Maksātspēja II tehniskajos standartos un pamatnostādnēs.

 

POSTENIS

NORĀDĪJUMI

Aktīvi

C0010/R0030

Nemateriālie aktīvi

Nemateriālie aktīvi, kas nav nemateriāla vērtība. Identificējams nemonetārs aktīvs bez materiāla satura.

C0010/R0040

Atliktā nodokļa aktīvi

Atliktā nodokļa aktīvi ir ienākuma nodokļu summas, kuras ir atgūstamas nākamajos periodos attiecībā uz:

a)

atskaitāmām pagaidu starpībām;

b)

neizmantoto nodokļa zaudējumu pārcelšanu uz nākamajiem periodiem; un/vai

c)

neizmantoto nodokļa kredītu pārcelšanu uz nākamajiem periodiem.

C0010/R0050

Pensijas pabalstu pārpalikums

Tā ir neto pārpalikuma kopsumma, kas saistīta ar darbinieku pensiju shēmu.

C0010/R0060

Pamatlīdzekļi, kurus tur pašu lietošanai

Materiālie aktīvi, kas ir paredzēti pastāvīgai lietošanai, un pamatlīdzekļi, ko sabiedrība tur pašu lietošanai. Tas ietver arī tādu īpašumu pašu lietošanai, kas ir būvniecības procesā.

C0010/R0070

Ieguldījumi (izņemot aktīvus, kurus tur daļām piesaistītiem un indeksam piesaistītiem līgumiem).

Šī ir ieguldījumu kopsumma, izņemot aktīvus, kurus tur daļām piesaistītiem un indeksam piesaistītiem līgumiem.

C0010/R0080

Īpašums (kas nav paredzēts pašu lietošanai)

Tā īpašuma summa, kas nav paredzēts pašu lietošanai. Tā arī ietver īpašumu, kas ir būvniecības procesā un kas nav paredzēts pašu lietošanai.

C0010/R0090

Ieguldījumi saistītajās sabiedrībās, tostarp līdzdalība

Līdzdalība, kā definēts Direktīvas 2009/138/EK 13. panta 20. punktā un 212. panta 2. punktā, un ieguldījumi saistītajās sabiedrībās, kā definēts 212. panta 1. punkta b) apakšpunktā.

Ja daļa no aktīviem attiecībā uz līdzdalību un saistītajām sabiedrībām attiecas uz daļām piesaistītiem un indeksam piesaistītiem līgumiem, minētās daļas atklāj sadaļā “Aktīvi, kurus tur daļām piesaistītiem un indeksam piesaistītiem līgumiem” C0010/R0220.

C0010/R0100

Kapitāla vērtspapīri

Šī ir biržas sarakstos iekļauto un neiekļauto kapitāla vērtspapīru kopsumma.

C0010/R0110

Kapitāla vērtspapīri – biržas sarakstos iekļautie

Akcijas, kas veido uzņēmuma kapitālu, piem., uzņēmumā pārstāvētā līdzdalība, par ko panākta vienošanās regulētā tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, kā noteikts Direktīvā 2004/39/EK.

Tas neietver ieguldījumus saistītajās sabiedrībās, tostarp līdzdalību.

C0010/R0120

Kapitāla vērtspapīri – biržas sarakstos neiekļautie

Akcijas, kas veido uzņēmumu kapitālu, piem., uzņēmumā pārstāvēto līdzdalību, par ko nav panākta vienošanās regulētā tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, kā noteikts Direktīvā 2004/39/EK.

Tas neietver ieguldījumus saistītajās sabiedrībās, tostarp līdzdalību.

C0010/R0130

Obligācijas

Tā ir valsts obligāciju, uzņēmumu obligāciju, strukturētu vērtspapīru un nodrošinātu vērtspapīru kopsumma.

C0010/R0140

Valsts obligācijas

Publisko iestāžu (centrālo valdību, pārvalstisku valsts iestāžu, reģionālo pārvalžu vai vietējo iestāžu) emitētas obligācijas un obligācijas, kuras pilnībā, bez nosacījumiem un neatsaucami ir garantējusi Eiropas Centrālā banka, dalībvalstu centrālā valdība un centrālās bankas un kuras ir denominētas un finansētas attiecīgās valdības un centrālās bankas vietējā valūtā, Regulas (ES) Nr. 575/2013 117. panta 2. punktā minētās daudzpusējas attīstības bankas vai Regulas (ES) Nr. 575/2013 118. pantā minētās starptautiskas organizācijas, ja garantija atbilst Deleģētās regulas (ES) 2015/35 215. pantā izklāstītajām prasībām.

C0010/R0150

Uzņēmumu obligācijas

Uzņēmumu emitētās obligācijas

C0010/R0160

Strukturētas parādzīmes

Hibrīdvērtspapīri, kas apvieno fiksēto ienākumu (peļņa fiksētu maksājumu veidā) instrumentu ar vairākiem atvasināto instrumentu komponentiem. Šajā kategorijā nav iekļauti fiksētā ienākuma vērtspapīri, kurus emitējušas valstu valdības. Attiecas uz vērtspapīriem, kuros ir iegulti jebkādas kategorijas atvasinātie instrumenti, tostarp kredītriska mijmaiņas līgumi (CDS), pastāvīga termiņa mijmaiņas līgumi (CMS), kredītsaistību nepildīšanas iespējas līgumi (CDOp). Šajā kategorijā iekļautie aktīvi nav jānodala.

C0010/R0170

Nodrošināti vērtspapīri

Vērtspapīri, kuru vērtību un maksājumus iegūst no bāzes aktīvu portfeļa. Ietver ar aktīviem nodrošinātus vērtspapīrus (ABS), ar mājokļu hipotēku nodrošinātus vērtspapīrus (MBS), ar komerciālām hipotēkām nodrošinātus vērtspapīrus (CMBS), nodrošinātas parādsaistības (CDO), nodrošinātas aizdevuma saistības (CLO), nodrošinātas hipotekārās saistības (CMO).

C0010/R0180

Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi

“Kolektīvo ieguldījumu uzņēmums” ir pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmums (PVKIU), kā tas definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/65/EK 1. panta 2. punktā, vai alternatīvo ieguldījumu fonds (AIF), kā tas definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/61/ES 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā.

C0010/R0190

Atvasinātie instrumenti

Finanšu instruments vai cits līgums, kam piemīt visas trīs turpmāk norādītās iezīmes:

a)

tā vērtība mainās atkarībā no noteiktas procentu likmes, finanšu instrumentu cenas, preču cenas, ārvalstu valūtu kursa, cenu vai likmju indeksa, kredītreitingu vai kredītu indeksa vai cita mainīga faktora izmaiņām, ar nosacījumu, ka nefinanšu mainīgā gadījumā šis mainīgais nav īpaši attiecināms uz kādu līgumu slēdzošo pusi (dažkārt tiek apzīmēts kā “pamatā esošs/bāzes”);

b)

tā noslēgšanai nav nepieciešami ne sākotnējie neto ieguldījumi, ne sākotnējais neto ieguldījums, kas ir mazāks, nekā būtu nepieciešams cita veida līgumu noslēgšanai, kuros būtu paredzēts iestrādāt līdzvērtīgus tirgus faktoru izmaiņu pretpasākumus;

c)

tā izpilde ir noteikta zināmā datumā nākotnē.

Atvasinātā instrumenta vērtību saskaņā ar direktīvu “Maksātspēja II” (tikai, ja tā ir pozitīva) pārskata datumā uzrāda šeit (ja vērtība ir negatīva, sk. C0010/R0790).

C0010/R0200

Noguldījumi, kas nav naudas ekvivalenti

Noguldījumi, kas nav naudas ekvivalenti un ko nevar izmantot, lai veiktu maksājumus līdz konkrētam termiņam, un kas nav apmaināmi pret valūtu vai pārvedamiem noguldījumiem bez jebkāda veida būtiska ierobežojuma vai soda.

C0010/R0210

Citi ieguldījumi

Citi ieguldījumi, kas nav ietverti jau iepriekš uzrādītajos ieguldījumos.

C0010/R0220

Aktīvi, kurus tur daļām piesaistītiem un indeksam piesaistītiem līgumiem.

Aktīvi, kurus tur daļām piesaistītiem un indeksam piesaistītiem līgumiem (kas klasificēti 31. darījumdarbības virzienā, kā definēts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 I pielikumā).

C0010/R0230

Aizdevumi un hipotēkas

Tā ir aizdevumu un hipotēku kopsumma, t.i., finanšu aktīvi, kas izveidoti, kad uzņēmumi aizdod līdzekļus ar nodrošinājumu vai bez tā, tostarp naudas kopfondi.

C0010/R0240

Aizdevumi ar polises nodrošinājumu

Aizdevumi, kas izsniegti apdrošinājuma ņēmējiem, nodrošināti ar polisēm (pamatā esošās tehniskās rezerves).

C0010/R0250

Aizdevumi un hipotēkas fiziskām personām

Finanšu aktīvi, kas izveidoti, kad kreditori aizdod līdzekļus debitoriem – fiziskām personām ar nodrošinājumu vai bez tā, tostarp naudas kopfondi.

C0010/R0260

Citi aizdevumi un hipotēkas

Finanšu aktīvi, kas izveidoti, kad kreditori aizdod līdzekļus debitoriem – citi, kas nav klasificējami postenī R0240 vai R0250, ar nodrošinājumu vai bez tā, tostarp naudas kopfondi.

C0010/R0270

No pārapdrošināšanas atgūstamās summas:

Šī ir no pārapdrošināšanas atgūstamo summu kopsumma. Tā atbilst summai, ko veido pārapdrošinātāja daļa tehniskajās rezervēs (tostarp ierobežotas pārapdrošināšanas līgumi un īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības).

C0010/R0280

Nedzīvības apdrošināšana un veselības apdrošināšana, kas līdzinās nedzīvības apdrošināšanai

No pārapdrošināšanas atgūstamās summas attiecībā uz nedzīvības apdrošināšanas un veselības apdrošināšanas, kas līdzinās nedzīvības apdrošināšanai, tehniskajām rezervēm.

C0010/R0290

Nedzīvības apdrošināšana, izņemot veselības apdrošināšanu

No pārapdrošināšanas atgūstamās summas attiecībā uz nedzīvības apdrošināšanas darījumdarbības tehniskajām rezervēm, izņemot veselības apdrošināšanas, kas līdzinās nedzīvības apdrošināšanai, tehniskās rezerves

C0010/R0300

Veselības apdrošināšana, kas līdzinās nedzīvības apdrošināšanai

No pārapdrošināšanas atgūstamās summas attiecībā uz veselības apdrošināšanas, kas līdzinās nedzīvības apdrošināšanai, tehniskajām rezervēm.

C0010/R0310

Dzīvības apdrošināšana un veselības apdrošināšana, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai, izņemot veselības apdrošināšanu un daļām piesaistītu un indeksam piesaistītu apdrošināšanu

Pārapdrošināšanas atgūstamās summas attiecībā uz dzīvības apdrošināšanas un veselības apdrošināšanas, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai, tehniskajām rezervēm, izņemot veselības apdrošināšanu un daļām piesaistītu un indeksam piesaistītu apdrošināšanu

C0010/R0320

Veselības apdrošināšana, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai

No pārapdrošināšanas atgūstamās summas attiecībā uz veselības apdrošināšanas, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai, tehniskajām rezervēm.

C0010/R0330

Dzīvības apdrošināšana, izņemot veselības apdrošināšanu un daļām piesaistītu un indeksam piesaistītu apdrošināšanu

No pārapdrošināšanas atgūstamās summas attiecībā uz dzīvības apdrošināšanas darījumdarbības tehniskajām rezervēm, izņemot veselības apdrošināšanas, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai, tehniskās rezerves un daļām piesaistītas un indeksam piesaistītas apdrošināšanas tehniskās rezerves.

C0010/R0340

Dzīvības apdrošināšanas daļām piesaistīti un indeksam piesaistīti līgumi

No pārapdrošināšanas atgūstamās summas attiecībā uz dzīvības apdrošināšanas daļām piesaistītu un indeksam piesaistītu darījumu tehniskajām rezervēm.

C0010/R0350

Noguldījumi pie cedentiem

Noguldījumi, kas attiecas uz pieņemto pārapdrošināšanu.

C0010/R0360

Apdrošināšanas un starpnieku debitoru parādi

Apdrošinājuma ņēmēju, apdrošinātāju vai citu personu, kas saistītas ar apdrošināšanas darījumdarbību, kavētās summas, kuras nav iekļautas tehnisko rezervju ienākošajās naudas plūsmās.

Tas ietver debitoru parādus no pieņemtās pārapdrošināšanas

C0010/R0370

Pārapdrošināšanas debitoru parādi

Pārapdrošinātāju un personu, kas saistītas ar pārapdrošināšanas darījumdarbību, kavētās summas, kuras nav iekļautas no pārapdrošināšanas atgūstamajās summās.

Tās var ietvert: pārapdrošinātāju debitoru parādu kavētās summas, kas attiecas uz apdrošinājuma ņēmēju vai apdrošināšanas atlīdzības saņēmēju nokārtotajām prasībām; pārapdrošinātāju debitoru parādus attiecībā uz citiem notikumiem, kas nav apdrošināšanas notikumi, vai nokārtotām apdrošināšanas atlīdzību prasībām, piemēram, komisijas maksas.

C0010/R0380

Debitoru parādi (tirdzniecība, nevis apdrošināšana)

Ietver debitoru parādu summas no darba ņēmējiem vai dažādiem darījumu partneriem (kas nav saistīti ar apdrošināšanu), tostarp valsts iestādēm.

C0010/R0390

Pašu akcijas (tiešā turējumā)

Šī ir pašu akciju, kas sabiedrībai ir tiešā turējumā, kopsumma.

C0010/R0400

Summas, kas jāmaksā saistībā ar pašu kapitāla posteņiem vai sākotnējo kapitālu, kas pieprasītas, bet vēl nav iemaksātas

Tādas summas vērtība, kas jāmaksā saistībā ar pašu kapitāla posteņiem vai sākotnējo kapitālu un kas ir pieprasīta, bet vēl nav iemaksāta.

C0010/R0410

Nauda un tās ekvivalenti

Apgrozībā esošās banknotes un monētas, kuras visbiežāk izmanto maksājumu veikšanai, un noguldījumi, kas pēc pieprasījuma ir apmaināmi pret valūtu un kas ir tieši izmantojami, lai veiktu maksājumus ar čeku, vekseli, žiro rīkojumu, tiešo debetu/kredītu vai citu maksāšanas iespēju bez soda naudas vai ierobežojuma.

Bankas konti netiek savstarpēji kompensēti, tādējādi šajā postenī atzīst tikai pozitīvus kontus un bankas konta debeta atlikumus, kas uzrādīti saistībās, ja vien nepastāv juridiskās tiesības veikt kompensāciju un uzskatāms nodoms nokārtot saistības.

C0010/R0420

Jebkādi citi aktīvi, kas nav uzrādīti citur

Šī ir jebkuru citu aktīvu summa, kas nav jau iekļauta citur bilances posteņos.

C0010/R0500

Aktīvi kopā

Tā ir visu aktīvu kopsumma.

Saistības

C0010/R0510

Tehniskās rezerves – nedzīvības apdrošināšana

Nedzīvības apdrošināšanas tehnisko rezervju summa.

Šajā summā būtu jāiekļauj proporcionālā daļa no tehnisko rezervju pārejas perioda atskaitījuma saskaņā ar samērīgu metodi, ko izmanto minimālā kapitāla prasības (MCR) aprēķināšanai.

C0010/R0520

Tehniskās rezerves – nedzīvības apdrošināšana (izņemot veselības adprošināšanu)

Šī ir nedzīvības apdrošināšanas darījumdarbības tehnisko rezervju kopsumma

Šajā summā būtu jāiekļauj proporcionālā daļa no tehnisko rezervju pārejas perioda atskaitījuma saskaņā ar samērīgu metodi, ko izmanto minimālā kapitāla prasības (MCR) aprēķināšanai.

C0010/R0530

Tehniskās rezerves – nedzīvības apdrošināšana (izņemot veselības apdrošināšanu) – tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

Šī ir tehnisko rezervju kopsumma, kas aprēķināta kā kopums (replicējams/ierobežojamu risku portfelis), attiecībā uz nedzīvības apdrošināšanas darījumiem (izņemot veselības apdrošināšanu).

Šajā summā būtu jāiekļauj proporcionālā daļa no tehnisko rezervju pārejas perioda atskaitījuma saskaņā ar samērīgu metodi, ko izmanto minimālā kapitāla prasības (MCR) aprēķināšanai.

C0010/R0540

Tehniskās rezerves – nedzīvības apdrošināšana (izņemot veselības adprošināšanu) – vislabākā aplēse

Šī ir nedzīvības apdrošināšanas darījumu (izņemot veselības apdrošināšanu) tehnisko rezervju vislabākās aplēses kopsumma.

Vislabāko aplēsi uzrāda, ieskaitot pārapdrošināšanu.

Šajā summā būtu jāiekļauj proporcionālā daļa no tehnisko rezervju pārejas perioda atskaitījuma saskaņā ar samērīgu metodi, ko izmanto minimālā kapitāla prasības (MCR) aprēķināšanai.

C0010/R0550

Tehniskās rezerves – nedzīvības apdrošināšana (izņemot veselības adprošināšanu) – riska rezerve

Šī ir nedzīvības apdrošināšanas darījumu (izņemot veselības apdrošināšanu) tehnisko rezervju riska rezerves kopsumma.

Šajā summā būtu jāiekļauj proporcionālā daļa no tehnisko rezervju pārejas perioda atskaitījuma saskaņā ar samērīgu metodi, ko izmanto minimālā kapitāla prasības (MCR) aprēķināšanai.

C0010/R0560

Tehniskās rezerves – veselības apdrošināšana (līdzīga nedzīvības apdrošināšanai)

Šī ir tehnisko rezervju kopsumma veselības apdrošināšanai (līdzīga nedzīvības apdrošināšanai)

Šajā summā būtu jāiekļauj proporcionālā daļa no tehnisko rezervju pārejas perioda atskaitījuma saskaņā ar samērīgu metodi, ko izmanto minimālā kapitāla prasības (MCR) aprēķināšanai.

C0010/R0570

Tehniskās rezerves – veselības apdrošināšana (līdzīga nedzīvības apdrošināšanai) – tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

Šī ir tehnisko rezervju kopsumma, kas aprēķināta kā kopums (replicējams/ierobežojamu risku portfelis) attiecībā uz veselības apdrošināšanu (kas līdzinās nedzīvības apdrošināšanai).

Šajā summā būtu jāiekļauj proporcionālā daļa no tehnisko rezervju pārejas perioda atskaitījuma saskaņā ar samērīgu metodi, ko izmanto minimālā kapitāla prasības (MCR) aprēķināšanai.

C0010/R0580

Tehniskās rezerves – veselības apdrošināšana (līdzīga nedzīvības apdrošināšanai) – vislabākā aplēse

Šī ir tehnisko rezervju vislabākās aplēses kopsumma veselības apdrošināšanas (kas līdzinās nedzīvības apdrošināšanai) darījumiem.

Vislabāko aplēsi norāda, ieskaitot pārapdrošināšanu.

Šajā summā būtu jāiekļauj proporcionālā daļa no tehnisko rezervju pārejas perioda atskaitījuma saskaņā ar samērīgu metodi, ko izmanto minimālā kapitāla prasības (MCR) aprēķināšanai.

C0010/R0590

Tehniskās rezerves – veselības apdrošināšana (kas līdzinās nedzīvības apdrošināšanai) – riska rezerve

Šī ir veselības apdrošināšanas (kas līdzinās nedzīvības apdrošināšanai) darījumu tehnisko rezervju riska rezerves kopsumma.

Šajā summā būtu jāiekļauj proporcionālā daļa no tehnisko rezervju pārejas perioda atskaitījuma saskaņā ar samērīgu metodi, ko izmanto minimālā kapitāla prasības (MCR) aprēķināšanai.

C0010/R0600

Tehniskās rezerves – dzīvības apdrošināšana (izņemot indeksam piesaistītu un daļām piesaistītu apdrošināšanu)

Dzīvības apdrošināšanas tehnisko rezervju summa (izņemot indeksam piesaistītu un daļām piesaistītu apdrošināšanu).

Šajā summā būtu jāiekļauj proporcionālā daļa no tehnisko rezervju pārejas perioda atskaitījuma saskaņā ar samērīgu metodi, ko izmanto minimālā kapitāla prasības (MCR) aprēķināšanai.

C0010/R0610

Tehniskās rezerves – veselības apdrošināšana (kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai)

Šī ir veselības apdrošināšanas darījumu (kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai) tehnisko rezervju kopsumma.

Šajā summā būtu jāiekļauj proporcionālā daļa no tehnisko rezervju pārejas perioda atskaitījuma saskaņā ar samērīgu metodi, ko izmanto minimālā kapitāla prasības (MCR) aprēķināšanai.

C0010/R0620

Tehniskās rezerves – veselības apdrošināšana (kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai) – tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

Šī ir tehnisko rezervju, kas aprēķinātas kā kopums, kopsumma (replicējams/ierobežojamu risku portfelis) attiecībā uz veselības apdrošināšanas (kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai) darījumiem.

Šajā summā būtu jāiekļauj proporcionālā daļa no tehnisko rezervju pārejas perioda atskaitījuma saskaņā ar samērīgu metodi, ko izmanto minimālā kapitāla prasības (MCR) aprēķināšanai.

C0010/R0630

Tehniskās rezerves – veselības apdrošināšana (kas līdzinās nedzīvības apdrošināšanai) – vislabākā aplēse

Šī ir tehnisko rezervju vislabākās aplēses kopsumma veselības apdrošināšanas (kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai) darījumiem.

Vislabāko aplēsi norāda, ieskaitot pārapdrošināšanu.

Šajā summā būtu jāiekļauj proporcionālā daļa no tehnisko rezervju pārejas perioda atskaitījuma saskaņā ar samērīgu metodi, ko izmanto minimālā kapitāla prasības (MCR) aprēķināšanai.

C0010/R0640

Tehniskās rezerves – veselības apdrošināšana (kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai) – riska rezerve

Šī ir tehnisko rezervju riska rezerves kopsumma veselības apdrošināšanas (kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai) darījumiem.

Šajā summā būtu jāiekļauj proporcionālā daļa no tehnisko rezervju pārejas perioda atskaitījuma saskaņā ar samērīgu metodi, ko izmanto minimālā kapitāla prasības (MCR) aprēķināšanai.

C0010/R0650

Tehniskās rezerves – dzīvības apdrošināšana (izņemot veselības apdrošināšanu un indeksam piesaistītu un daļām piesaistītu apdrošināšanu)

Šī ir dzīvības apdrošināšanas (izņemot veselības apdrošināšanu un indeksam piesaistītu un daļām piesaistītu apdrošināšanu) darījumu tehnisko rezervju kopsumma.

Šajā summā būtu jāiekļauj proporcionālā daļa no tehnisko rezervju pārejas perioda atskaitījuma saskaņā ar samērīgu metodi, ko izmanto minimālā kapitāla prasības (MCR) aprēķināšanai.

C0010/R0660

Tehniskās rezerves – dzīvības apdrošināšana (izņemot veselības apdrošināšanu un indeksam piesaistītu un daļām piesaistītu apdrošināšanu) – tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

Šī ir dzīvības apdrošināšanas (izņemot veselības apdrošināšanu un indeksam piesaistītu un daļām piesaistītu apdrošināšanu) darījumu tehnisko rezervju, kas aprēķinātas kā kopums (replicējams/ierobežojamu risku portfelis), kopsumma.

Šajā summā būtu jāiekļauj proporcionālā daļa no tehnisko rezervju pārejas perioda atskaitījuma saskaņā ar samērīgu metodi, ko izmanto minimālā kapitāla prasības (MCR) aprēķināšanai.

C0010/R0670

Tehniskās rezerves – dzīvības apdrošināšana (izņemot veselības apdrošināšanu un indeksam piesaistītu un daļām piesaistītu apdrošināšanu) – vislabākā aplēse

Šī ir dzīvības apdrošināšanas (izņemot veselības apdrošināšanu un indeksam piesaistītu un daļām piesaistītu apdrošināšanu) tehnisko rezervju vislabākās aplēses kopsumma.

Vislabāko aplēsi uzrāda, ieskaitot pārapdrošināšanu.

Šajā summā būtu jāiekļauj proporcionālā daļa no tehnisko rezervju pārejas perioda atskaitījuma saskaņā ar samērīgu metodi, ko izmanto minimālā kapitāla prasības (MCR) aprēķināšanai.

C0010/R0680

Tehniskās rezerves – dzīvības apdrošināšana (izņemot veselības apdrošināšanu un indeksam piesaistītu un daļām piesaistītu apdrošināšanu) – riska rezerve

Šī ir dzīvības apdrošināšanas (izņemot veselības apdrošināšanu un indeksam piesaistītu un daļām piesaistītu apdrošināšanu) tehnisko rezervju riska rezerves kopsumma.

Šajā summā būtu jāiekļauj proporcionālā daļa no tehnisko rezervju pārejas perioda atskaitījuma saskaņā ar samērīgu metodi, ko izmanto minimālā kapitāla prasības (MCR) aprēķināšanai.

C0010/R0690

Tehniskās rezerves – indeksam piesaistīta un daļām piesaistīta apdrošināšana

Šī ir indeksam piesaistītu un daļām piesaistītu līgumu tehnisko rezervju kopsumma.

Šajā summā būtu jāiekļauj proporcionālā daļa no tehnisko rezervju pārejas perioda atskaitījuma saskaņā ar samērīgu metodi, ko izmanto minimālā kapitāla prasības (MCR) aprēķināšanai.

C0010/R0700

Tehniskās rezerves – indeksam piesaistīta un daļām piesaistīta apdrošināšana – tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

Šī ir indeksam piesaistītu un daļām piesaistītu darījumu tehnisko rezervju, kas aprēķinātas kā kopums (replicējams/ierobežojamu risku portfelis), kopsumma.

Šajā summā būtu jāiekļauj proporcionālā daļa no tehnisko rezervju pārejas perioda atskaitījuma saskaņā ar samērīgu metodi, ko izmanto minimālā kapitāla prasības (MCR) aprēķināšanai.

C0010/R0710

Tehniskās rezerves – indeksam piesaistīta un daļām piesaistīta apdrošināšana – vislabākā aplēse

Šī ir indeksam piesaistītu un daļām piesaistītu darījumu tehnisko rezervju vislabākās aplēses kopsumma.

Vislabāko aplēsi uzrāda, ieskaitot pārapdrošināšanu.

Šajā summā būtu jāiekļauj proporcionālā daļa no tehnisko rezervju pārejas perioda atskaitījuma saskaņā ar samērīgu metodi, ko izmanto minimālā kapitāla prasības (MCR) aprēķināšanai.

C0010/R0720

Tehniskās rezerves – indeksam piesaistīta un daļām piesaistīta apdrošināšana – riska rezerve

Šī ir indeksam piesaistītu un daļām piesaistītu darījumu tehnisko rezervju riska rezerves kopsumma.

Šajā summā būtu jāiekļauj proporcionālā daļa no tehnisko rezervju pārejas perioda atskaitījuma saskaņā ar samērīgu metodi, ko izmanto minimālā kapitāla prasības (MCR) aprēķināšanai.

C0010/R0740

Iespējamās saistības

Iespējamās saistības ir definētas šādi:

a)

iespējams pienākums, kura pamatā ir pagātnes notikumi un kura pastāvēšana apstiprināsies tikai atkarībā no tā, vai būs vai nebūs noticis viens vai vairāki nenoteikti nākotnes notikumi, kurus uzņēmums pilnībā nevar kontrolēt; vai

b)

pašreizējs pienākums, kura pamatā ir pagātnes notikumi, pat ja:

i)

nepastāv varbūtība, ka šā pienākuma izpildei būs nepieciešama saimnieciskos labumus ietverošu resursu aizplūde; vai

ii)

saistību summu nevar pietiekami ticami novērtēt.

Bilancē atzītajai iespējamo saistību summai jāatbilst Deleģētās regulas (ES) 2015/35 11. pantā noteiktajiem kritērijiem.

C0010/R0750

Uzkrājumi, kas nav tehniskās rezerves

Saistības, kurām nav noteikta laikposma vai summas, izņemot saistības, kas atklātas Pensijas pabalstu saistībās.

Uzkrājumus atzīst par saistībām (pieņemot, ka var veikt ticamu aplēsi), kad tās ir pienākumi, un ir ticams, ka šo pienākumu izpildei būs nepieciešama saimnieciskos labumus ietverošu resursu aizplūde.

C0010/R0760

Pensijas pabalstu saistības

Šī ir neto saistību kopsumma, kas saistīta ar darbinieku pensiju shēmu.

C0010/R0770

Noguldījumi no pārapdrošinātājiem

Summas (piemēram, nauda), kas saņemta no pārapdrošinātāja vai ko pārapdrošinātājs atskaitījis saskaņā ar pārapdrošināšanas līgumu.

C0010/R0780

Atliktā nodokļa saistības

Atliktā nodokļa saistības ir ienākuma nodokļu summas, kuras ir maksājamas nākamajos periodos un kuras attiecas uz pagaidu starpībām, kas apliekamas ar nodokli.

C0010/R0790

Atvasinātie instrumenti

Finanšu instruments vai cits līgums, kam piemīt visas trīs turpmāk norādītās iezīmes:

a)

tā vērtība mainās atkarībā no noteiktas procentu likmes, finanšu instrumentu cenas, preču cenas, ārvalstu valūtu kursa, cenu vai likmju indeksa, kredītreitingu vai kredītu indeksa vai cita mainīga faktora izmaiņām, ar nosacījumu, ka nefinanšu mainīgā gadījumā šis mainīgais nav īpaši attiecināms uz kādu līgumu slēdzošo pusi (dažkārt tiek apzīmēts kā “pamatā esošs/bāzes”);

b)

tā noslēgšanai nav nepieciešami ne sākotnējie neto ieguldījumi, ne sākotnējais neto ieguldījums, kas ir mazāks, nekā būtu nepieciešams cita veida līgumu noslēgšanai, kuros būtu paredzēts iestrādāt līdzvērtīgus tirgus faktoru izmaiņu pretpasākumus;

c)

to izpilde ir noteikta zināmā datumā nākotnē.

Šajā rindā uzrāda tikai atvasinātās saistības (t.i., atvasinātie instrumenti, kam pārskata datumā ir negatīvas vērtības). Atvasināto instrumentu aktīvus uzrāda C0010/R0190.

Sabiedrībām, kas nenovērtē atvasinātos instrumentus saskaņā ar vietējiem GAAP (vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem), nav jāuzrāda finanšu pārskatu vērtība.

C0010/R0800

Parādi kredītiestādēm

Parādi kredītiestādēm, tādi kā hipotēkas un aizdevumi, izņemot kredītiestāžu turētās obligācijas (sabiedrībai nav iespējams identificēt visus tās emitēto vērtspapīru turētājus) un subordinētās saistības. Tas arī ietver bankas konta debeta atlikumus.

C0010/R0810

Finanšu saistības, kas nav parādi kredītiestādēm

Finanšu saistības, kas ietver sabiedrības emitētas obligācijas (kuras tur vai netur kredītiestādes), strukturētas parādzīmes, kuras emitējusi pati sabiedrība, un hipotēka un aizdevumi, kas jāatmaksā sabiedrībām, kas nav kredītiestādes.

Subordinētās saistības šeit neietver.

C0010/R0820

Apdrošināšanas un starpnieku kreditoru parādi

Apdrošinājuma ņēmēju, apdrošinātāju un citu ar apdrošināšanu saistītu darījumu kavētās summas, kuras nav tehniskās rezerves.

Ietver kavētās summas (pār)apdrošināšanas starpniekiem (piem., starpniekiem izmaksājamās komisijas, kuras sabiedrība vēl nav samaksājusi).

Neietver aizdevumus un hipotēkas, kas jāatmaksā citām apdrošināšanas sabiedrībām, ja tās attiecas tikai uz finansēšanu un nav saistītas ar apdrošināšanas darījumiem (šādus aizdevumus un hipotēkas uzrāda kā finanšu saistības).

Tas ietver kreditoru parādus no pieņemtās pārapdrošināšanas.

C0010/R0830

Pārapdrošināšanas kreditoru parādi

Summas, kuru maksājums kavēts pārapdrošinātājiem (jo īpaši norēķinu konti), kas nav ar pārapdrošināšanas darījumiem saistīti noguldījumi un kas nav iekļautas no pārapdrošināšanas atgūstamajās summās.

Ietver tādus kreditoru parādus pārapdrošinātājiem, kas attiecas uz cedētām prēmijām.

C0010/R0840

Kreditoru parādi (tirdzniecība, nevis apdrošināšana)

Šī ir kreditoru tirdzniecības parādu kopsumma, tostarp summas, kas maksājamas darba ņēmējiem, piegādātājiem u. tml. un kas nav saistītas ar apdrošināšanu, paralēli debitoru parādu summām (tirdzniecība, nevis apdrošināšana) aktīvu daļā; ietver valsts iestādes.

C0010/R0850

Subordinētās saistības

Subordinētās saistības ir parādi, kas ierindojas pēc citiem noteiktiem parādiem, kad sabiedrība ir likvidēta. Tā ir tādu subordinēto saistību kopsumma, kuras klasificētas kā pamata pašu kapitāls un kuras nav iekļautas pamata pašu kapitālā.

C0010/R0860

Pamata pašu kapitālā neiekļautās subordinētās saistības.

Subordinētās saistības ir parādi, kas ierindojas pēc citiem noteiktiem parādiem, kad sabiedrība ir likvidēta. Citi parādi var būt pat vēl vairāk subordinēti. Šeit būtu jāuzrāda tikai subordinētās saistības, kas nav klasificētas pamata pašu kapitālā.

C0010/R0870

Pamata pašu kapitālā iekļautās subordinētās saistības.

Pamata pašu kapitālā klasificētās subordinētās saistības.

C0010/R0880

Jebkādas citas saistības, kas nav uzrādītas citur

Šī ir jebkuru citu saistību kopsumma, kas nav jau iekļauta citur bilances posteņos.

C0010/R0900

Kopā saistības

Šis ir visu saistību kopējais apmērs.

C0010/R1000

Aktīvu un saistību starpības atlikums

Šis ir sabiedrības aktīvu un saistību starpības kopējais atlikums, kas novērtēts saskaņā ar direktīvas “Maksātspēja II” novērtēšanas bāzi. Starpība starp aktīvu vērtību un saistību vērtību.

S.05.01. – Prēmijas, atlīdzību prasības un izdevumi darījumdarbības virzienu dalījumā

Vispārīgas piezīmes:

Šī iedaļa attiecas uz informāciju, kas atsevišķām sabiedrībām jāatklāj katru gadu.

Šo veidni uzrāda no grāmatvedības perspektīvas, t.i.: Vietējie GAAP vai SFPS, ja tos pieņem kā vietējos GAAP, bet izmantojot direktīvas “Maksātspēja II” darījumdarbības virzienus. Sabiedrības izmanto atzīšanas un novērtēšanas bāzi, ko izmanto publicētajiem finanšu pārskatiem, nav nepieciešams veikt jaunu atzīšanu vai atkārtotu novērtēšanu.

 

POSTENIS

NORĀDĪJUMI

Nedzīvības apdrošināšanas un pārapdrošināšanas saistības

C0010 līdz C0120/R0110

Parakstītās prēmijas – bruto – tiešie darījumi

Parakstīto prēmiju definīcija ir sniegta, attiecīgā gadījumā piemērojot Direktīvu 91/674/EEK: bruto parakstītās prēmijas ietver visas summas, kas maksājamas finanšu gada laikā uz apdrošināšanas līgumu pamata un kas izriet no tiešiem darījumiem, neatkarīgi no tā, ka šādas summas var pilnībā vai daļēji attiekties uz vēlāku finanšu gadu.

C0010 līdz C0120/R0120

Parakstītās prēmijas – bruto – pieņemta proporcionāla pārapdrošināšana

Parakstīto prēmiju definīcija ir sniegta, attiecīgā gadījumā piemērojot Direktīvu 91/674/EEK: bruto parakstītās prēmijas ietver visas summas, kas maksājamas finanšu gada laikā uz apdrošināšanas līgumu pamata un kas rodas no pieņemtas proporcionālas pārapdrošināšanas darījumiem, neatkarīgi no tā, ka šādas summas var pilnīgi vai daļēji attiekties uz vēlāku finanšu gadu.

C0130 līdz C0160/R0130

Parakstītās prēmijas – bruto – pieņemta neproporcionāla pārapdrošināšana

Parakstīto prēmiju definīcija ir sniegta, attiecīgā gadījumā piemērojot Direktīvu 91/674/EEK: bruto parakstītās prēmijas ietver visas summas, kas maksājamas finanšu gada laikā uz apdrošināšanas līgumu pamata un kas rodas no pieņetas proporcionālas pārapdrošināšanas darījumiem, neatkarīgi no tā, ka šādas summas var pilnīgi vai daļēji attiekties uz vēlāku finanšu gadu.

C0010 līdz C0160/R0140

Parakstītās prēmijas – pārapdrošinātāju daļa

Parakstīto prēmiju definīcija ir sniegta, attiecīgā gadījumā piemērojot Direktīvu 91/674/EEK: bruto parakstītās prēmijas ietver visas pārapdrošinātājiem cedētās summas finanšu gada laikā uz apdrošināšanas līgumu pamata neatkarīgi no tā, ka šādas summas var pilnīgi vai daļēji attiekties uz vēlāku finanšu gadu.

C0010 līdz C0160/R0200

Parakstītās prēmijas – neto

Parakstīto prēmiju definīcija ir sniegta, attiecīgā gadījumā piemērojot Direktīvu 91/674/EEK: neto parakstītās prēmijas ir tiešo darījumu un pieņemtās pārapdrošināšanas darījumu summa, no kuras atņemta pārapdrošināšanas sabiedrībām cedētā summa.

C0010 līdz C0120/R0210

Nopelnītās prēmijas – bruto – tiešie darījumi

Attiecīgā gadījumā nopelnīto prēmiju definīcija ir sniegta direktīvā 91/674/EEK: tā ir bruto parakstīto prēmiju summa, no kuras atņemtas izmaiņas nenopelnīto prēmiju bruto rezerves summā, kas saistīta ar tiešiem apdrošināšanas darījumiem.

C0010 līdz C0120/R0220

Nopelnītās prēmijas – bruto – pieņemta proporcionāla pārapdrošināšana

Attiecīgā gadījumā nopelnīto prēmiju definīcija ir sniegta direktīvā 91/674/EEK: tā ir bruto parakstīto prēmiju summa, no kuras atņemtas izmaiņas nenopelnīto prēmiju bruto rezerves summā, kas saistīta ar proporcionālas pārapdrošināšanas pieņemtajiem darījumiem.

C0130 līdz C0160/R0230

Nopelnītās prēmijas – bruto – pieņemta neproporcionāla pārapdrošināšana

Attiecīgā gadījumā nopelnīto prēmiju definīcija ir sniegta direktīvā 91/674/EEK: tā ir bruto parakstīto prēmiju summa, no kuras atņemtas izmaiņas nenopelnīto prēmiju bruto rezerves summā, kas saistīta ar neproporcionālas pārapdrošināšanas pieņemtajiem darījumiem.

C0010 līdz C0160/R0240

Nopelnītās prēmijas – pārapdrošinātāju daļa

Attiecīgā gadījumā nopelnīto prēmiju definīcija ir sniegta direktīvā 91/674/EEK: tā ir parakstīto prēmiju pārapdrošinātāja daļas bruto summa, no kuras atņemtas izmaiņas pārapdrošinātāja daļā nenopelnīto prēmiju rezervē.

C0010 līdz C0160/R0300

Nopelnītās prēmijas – neto

Attiecīgā gadījumā nopelnīto prēmiju definīcija ir sniegta direktīvā 91/674/EEK: tā ir bruto parakstīto prēmiju summa, no kuras atņemtas izmaiņas nenopelnīto prēmiju bruto rezerves summā, kas saistīta ar tiešo darījumu un pieņemtās pārapdrošināšanas darījumu summu, kas samazināta par pārapdrošināšanas sabiedrībām cedēto summu.

C0010 līdz C0120/R0310

Bruto piekritušās atlīdzību prasības – tiešie darījumi

Pārskata periodā piekritušās atlīdzību prasības, kā attiecīgā gadījumā noteikts Direktīvā 91/674/EEK: piekritušās atlīdzību prasības ir izmaksāto atlīdzību prasību un atlīdzību prasību rezervē notikušo izmaiņu summa finanšu gada laikā saistībā ar apdrošināšanas līgumiem, kas rodas no tiešiem darījumiem.

Tas izslēdz atlīdzību prasību pārvaldības izdevumus un izmaiņas atlīdzību prasību pārvaldības izdevumu rezervēs.

C0010 līdz C0120/R0320

Piekritušās atlīdzību prasības – bruto – pieņemta proporcionāla pārapdrošināšana

Pārskata periodā piekritušās atlīdzību prasības, kā attiecīgā gadījumā noteikts Direktīvā 91/674/EEK: piekritušās atlīdzību prasības ir izmaksāto atlīdzību prasību un atlīdzību prasību rezervē notikušo izmaiņu summa finanšu gada laikā saistībā ar apdrošināšanas līgumiem, kas rodas no pieņemtās bruto proporcionālās pārapdrošināšanas.

Tas izslēdz atlīdzību prasību pārvaldības izdevumus un izmaiņas atlīdzību prasību pārvaldības izdevumu rezervēs.

C0130 līdz C0160/R0330

Piekritušās atlīdzību prasības – bruto – pieņemta neproporcionāla pārapdrošināšana

Pārskata periodā piekritušās atlīdzību prasības, kā attiecīgā gadījumā noteikts Direktīvā 91/674/EEK: piekritušās atlīdzību prasības ir izmaksāto atlīdzību prasību summa un izmaiņas atlīdzību prasību rezervēs finanšu gada laikā, kas saistīta ar apdrošināšanas līgumiem, kas rodas no bruto neproporcionālās pieņemtās pārapdrošināšanas.

Tas izslēdz atlīdzību prasību pārvaldības izdevumus un izmaiņas atlīdzību prasību pārvaldības izdevumu rezervēs.

C0010 līdz C0160/R0340

Piekritušās atlīdzību prasības – pārapdrošinātāju daļa

Pārskata periodā piekritušās atlīdzību prasības, kā attiecīgā gadījumā noteikts Direktīvā 91/674/EEK: tā ir pārapdrošinātāja daļa, kas ietverta izmaksāto atlīdzību prasību un atlīdzību prasību rezervē notikušo izmaiņu summā finanšu gada laikā.

Tas izslēdz atlīdzību prasību pārvaldības izdevumus un izmaiņas atlīdzību prasību pārvaldības izdevumu rezervēs.

C0010 līdz C0160/R0400

Piekritušās atlīdzību prasības – neto

Pārskata periodā piekritušās atlīdzību prasības, kā attiecīgā gadījumā noteikts Direktīvā 91/674/EEK: piekritušās atlīdzību prasības ir izmaksāto atlīdzību prasību un atlīdzību prasību rezervē notikušo izmaiņu summa finanšu gada laikā saistībā ar tiešo darījumu un pieņemtās pārapdrošināšanas darījumu summu, no kuras atņemta pārapdrošināšanas sabiedrībām cedētā summa.

Tas izslēdz atlīdzību prasību pārvaldības izdevumus un izmaiņas atlīdzību prasību pārvaldības izdevumu rezervēs.

C0010 līdz C0120/R0410

Izmaiņas citās tehniskajās rezervēs – bruto – tiešie darījumi

Izmaiņas citās tehniskajās rezervēs, kā definēts Direktīvā 91/674/EEK, ja piemērojams: tās ir izmaiņas citās tehniskajās rezervēs bruto tiešajiem darījumiem.

C0010 līdz C0120/R0420

Izmaiņas citās tehniskajās rezervēs – bruto – pieņemta proporcionāla pārapdrošināšana

Izmaiņas citās tehniskajās rezervēs, kā definēts Direktīvā 91/674/EEK, ja piemērojams: tās ir izmaiņas citās tehniskajās rezervēs pieņemtajai bruto proporcionālajai pārapdrošināšanai.

C0130 līdz C0160/R0430

Izmaiņas citās tehniskajās rezervēs – bruto – pieņemta neproporcionāla pārapdrošināšana

Izmaiņas citās tehniskajās rezervēs, kā definēts Direktīvā 91/674/EEK, ja piemērojams: tās ir izmaiņas citās tehniskajās rezervēs pieņemtajai bruto neproporcionālajai pārapdrošināšanai.

C0010 līdz C0160/R0440

Izmaiņas citās tehniskajās rezervēs – pārapdrošinātāju daļa

Izmaiņas citās tehniskajās rezervēs, kā definēts Direktīvā 91/674/EEK, ja piemērojams: tās ir izmaiņas citās tehniskajās rezervēs attiecībā uz pārapdrošinātājiem cedētajām summām.

C0010 līdz C0160/R0500

Izmaiņas citās tehniskajās rezervēs – neto

Izmaiņas citās tehniskajās rezervēs, kā definēts Direktīvā 91/674/EEK, ja piemērojams: izmaiņu neto summa citās tehniskajās rezervēs ataino tiešo darījumu un pieņemtās pārapdrošināšanas darījumu summu, no kuras atņemta pārapdrošināšanas sabiedrībām cedētā summa.

C0010 līdz C0160/R0550

Radušies izdevumi

Visi tehniskie izdevumi, kas sabiedrībai radušies pārskata perioda laikā pēc uzkrāšanas principa.

C0200/R0110–R0550

Kopā

Dažādo posteņu kopsumma visiem darījumdarbības virzieniem.

C0200/R1200

Citi izdevumi

Citi tehniskie izdevumi, kurus nesedz iepriekš minētie izdevumi un kuri nav sadalīti pa darījumdarbības virzieniem.

Nebūtu jāietver netehniskie izdevumi, piemēram, nodokļi, procentu izdevumi, atsavināšanas zaudējumi u. tml.

C0200/R1300

Kopējie izdevumi

Visu tehnisko izdevumu summa

Dzīvības apdrošināšanas un pārapdrošināšanas saistības

C0210 līdz C0280/R1410

Parakstītās prēmijas – bruto

Parakstīto prēmiju definīcija ir sniegta, attiecīgā gadījumā piemērojot Direktīvu 91/674/EEK: bruto parakstītās prēmijas ietver visas summas, kas maksājamas finanšu gada laikā uz apdrošināšanas līgumu pamata un kas rodas no bruto darījumiem, neatkarīgi no tā, ka šādas summas var pilnīgi vai daļēji attiekties uz vēlāku finanšu gadu.

Tas ietver gan tiešos, gan pārapdrošināšanas darījumus.

C0210 līdz C0280/R1420

Parakstītās prēmijas – pārapdrošinātāju daļa

Parakstīto prēmiju definīcija ir sniegta, attiecīgā gadījumā piemērojot Direktīvu 91/674/EEK: bruto parakstītās prēmijas ietver visas attiecīgajiem pārapdrošinātājiem cedētās summas finanšu gada laikā uz apdrošināšanas līgumu pamata neatkarīgi no tā, ka šādas summas var pilnīgi vai daļēji attiekties uz vēlāku finanšu gadu.

C0210 līdz C0280/R1500

Parakstītās prēmijas – neto

Parakstīto prēmiju definīcija ir sniegta, attiecīgā gadījumā piemērojot Direktīvu 91/674/EEK: neto parakstītās prēmijas ir tiešo darījumu un pieņemtās pārapdrošināšanas darījumu summa, no kuras atņemta pārapdrošināšanas sabiedrībām cedētā summa.

C0210 līdz C0280/R1510

Nopelnītās prēmijas – bruto

Attiecīgā gadījumā nopelnīto prēmiju definīcija ir sniegta direktīvā 91/674/EEK: tā ir bruto parakstīto prēmiju summa, no kuras atņemtas izmaiņas nenopelnīto prēmiju bruto rezerves summā, kas saistīta ar tiešiem darījumiem un pieņemtajiem pārapdrošināšanas darījumiem.

C0210 līdz C0280/R1520

Nopelnītās prēmijas – pārapdrošinātāju daļa

Attiecīgā gadījumā nopelnīto prēmiju definīcija ir sniegta direktīvā 91/674/EEK: tā ir pārapdrošinātāja daļa bruto parakstītajās prēmijās, no kuras atņemtas izmaiņas pārapdrošinātāja daļā nenopelnīto prēmiju rezervē.

C0210 līdz C0280/R1600

Nopelnītās prēmijas – neto

Attiecīgā gadījumā nopelnīto prēmiju definīcija ir sniegta direktīvā 91/674/EEK: tā ir bruto parakstīto prēmiju summa, no kuras atņemtas izmaiņas nenopelnīto prēmiju bruto rezerves summā, kas saistīta ar tiešo darījumu un pieņemtās pārapdrošināšanas darījumu summu, kas samazināta par pārapdrošināšanas sabiedrībām cedēto summu.

C0210 līdz C0280/R1610

Piekritušās atlīdzību prasības – bruto

Piekritušās atlīdzību prasības pārskata periodā, kā noteikts direktīvā 91/674/EEK: piekritušās atlīdzību prasības ir izmaksāto atlīdzību prasību summa un izmaiņas prasību rezervē finanšu gada laikā, kas saistītas ar apdrošināšanas līgumiem, kas rodas no tiešiem un pārapdrošināšanas darījumiem.

Tas izslēdz atlīdzību prasību pārvaldības izdevumus un izmaiņas atlīdzību prasību pārvaldības izdevumu rezervēs.

C0210 līdz C0280/R1620

Piekritušās atlīdzību prasības – pārapdrošinātāju daļa

Piekritušās atlīdzību prasības pārskata periodā, kā noteikts direktīvā 91/674/EEK: tā ir pārapdrošinātāja daļa izmaksāto atlīdzību prasību summā un izmaiņas atlīdzību prasību rezervēs finanšu gada laikā.

Tas izslēdz atlīdzību prasību pārvaldības izdevumus un izmaiņas atlīdzību prasību pārvaldības izdevumu rezervēs.

C0210 līdz C0280/R1700

Piekritušās atlīdzību prasības – neto

Piekritušās atlīdzību prasības pārskata periodā, kā noteikts direktīvā 91/674/EEK: piekritušās atlīdzību prasības ir izmaksāto atlīdzību prasību summa un izmaiņas atlīdzību prasību rezerves summā finanšu gada laikā, kas saistīta ar tiešo darījumu un pieņemtās pārapdrošināšanas darījumu summu, kas samazināta par pārapdrošināšanas sabiedrībām cedēto summu.

Tas izslēdz atlīdzību prasību pārvaldības izdevumus un izmaiņas atlīdzību prasību pārvaldības izdevumu rezervēs.

C0210 līdz C0280/R1710

Izmaiņas citās tehniskajās rezervēs – bruto – tiešie darījumi un pieņemtā pārapdrošināšana

Izmaiņu citās tehniskajās rezervēs definīcija, kā attiecīgā gadījumā noteikts Direktīvā 91/674/EEK: tās ir izmaiņas citās tehniskajās rezervēs, kas saistītas ar apdrošināšanas līgumiem, kas rodas no bruto tiešajiem un pārapdrošināšanas darījumiem.

C0210 līdz C0280/R1720

Izmaiņas citās tehniskajās rezervēs – pārapdrošinātāju daļa

Izmaiņu citās tehniskajās rezervēs definīcija, kā attiecīgā gadījumā noteikts Direktīvā 91/674/EEK: tā ir pārapdrošinātāju daļa izmaiņās citās tehniskajās rezervēs.

C0210 līdz C0280/R1800

Izmaiņas citās tehniskajās rezervēs – neto

Izmaiņu citās tehniskajās rezervēs definīcija, kā attiecīgā gadījumā noteikts Direktīvā 91/674/EEK: neto izmaiņas citās tehniskajās rezervēs saistībā ar tiešo darījumu un pieņemtās pārapdrošināšanas darījumu summu, no kuras atņemta pārapdrošināšanas sabiedrībām cedētā summa.

C0210 līdz C0280/R1900

Radušies izdevumi

Visi tehniskie izdevumi, kas sabiedrībai radušies pārskata perioda laikā pēc uzkrāšanas principa.

C0300/R1410–R1900

Kopā

Dažādo posteņu kopsumma visiem dzīvības apdrošināšanas darījumdarbības virzieniem.

C0300/R2500

Citi izdevumi

Citi tehniskie izdevumi, kurus nesedz iepriekš minētie izdevumi un kuri nav sadalīti pa darījumdarbības virzieniem.

Nebūtu jāietver netehniskie izdevumi, piemēram, nodokļi, procentu izdevumi, atsavināšanas zaudējumi u. tml.

C0300/R2600

Kopējie izdevumi

Visu tehnisko izdevumu summa.

C0210 līdz C0280/R2700

Atpirkumu kopsumma

Šī summa ataino atpirkumu kopsummu, kas radusies gada laikā.

Šo summu uzrāda arī piekritušo atlīdzību prasību ailē (postenis R1610).

S.05.02. – Prēmijas, atlīdzību prasības un izdevumi valstu dalījumā

Vispārīgas piezīmes:

Šī iedaļa attiecas uz informāciju, kas atsevišķām sabiedrībām jāatklāj katru gadu.

Šo veidni uzrāda no grāmatvedības perspektīvas, t.i.: vietējie vispārpieņemtie grāmatvedības principi (“GAAP”) vai Starptautiskie finanšu pārskatu standarti (“SFPS”), ja tie pieņemti kā vietējie GAAP.

Veidnē iekļauj darījumus no gada sākuma līdz šim datumam. Sabiedrības izmanto atzīšanas un vērtēšanas bāzi, ko izmanto publicētajiem finanšu pārskatiem, nav nepieciešams veikt jaunu atzīšanu vai atkārtotu novērtēšanu.

Klasificējot pēc valsts, izmanto šādus kritērijus:

katras valsts sniegto informāciju aizpilda par piecām valstīm, kurām ir vislielākā bruto parakstīto prēmiju summa papildus piederības valstij vai līdz ir sasniegti 90 % no bruto parakstīto prēmiju kopsummas;

attiecībā uz tiešiem apdrošināšanas darījumiem darījumdarbības virzienos “Medicīniskie izdevumi”, “Ienākumu aizsardzība”, “Darbinieku kompensācijas”, “Īpašuma apdrošināšana pret uguns radītiem un cita veida zaudējumiem” un “Kredītu un galvojumu apdrošināšana” informāciju atklāj pēc valsts, kurā atrodas risks, kā noteikts Direktīvas 2009/138/EK 13. panta 13. punktā;

attiecībā uz tiešiem apdrošināšanas darījumiem visiem pārējiem darījumdarbības virzieniem informāciju uzrāda pēc valsts, kurā tika noslēgts līgums;

attiecībā uz proporcionālu un neproporcionālu pārapdrošināšanu informāciju atklāj pēc valsts, kurā atrodas cedējošā sabiedrība.

Šajā veidnē “valsts, kurā tika noslēgts līgums” ir:

a.

valsts, kurā apdrošināšanas sabiedrība ir dibināta (piederības valsts), ja līgums netika pārdots ar filiāles starpniecību vai izmantojot brīvību sniegt pakalpojumus;

b.

valsts, kurā atrodas filiāle (uzņēmēja valsts), ja līgums tika pārdots ar filiāles starpniecību;

c.

valsts, kurā tika ziņots par brīvību sniegt pakalpojumus (uzņēmēja valsts), ja līgums tika pārdots, izmantojot brīvību sniegt pakalpojumus;

d.

ja tiek izmantoti starpnieka pakalpojumi vai jebkurā citā situācijā, tā ir a), b) vai c), atkarībā no tā, kas pārdeva līgumu.

 

POSTENIS

NORĀDĪJUMI

Nedzīvības apdrošināšanas un pārapdrošināšanas saistības

C0020 līdz C0060/R0010

5 lielākās valstis (pēc bruto parakstīto prēmiju apmēra) – nedzīvības apdrošināšanas saistības

Norādiet to valstu ISO 3166-1 alpha-2 kodu, kuras atklāj par nedzīvības apdrošināšanas saistībām.

C0080 līdz C0140/R0110

Parakstītās prēmijas – bruto – tiešie darījumi

Parakstīto prēmiju definīcija ir sniegta, attiecīgā gadījumā piemērojot Direktīvu 91/674/EEK: bruto parakstītās prēmijas ietver visas summas, kas maksājamas finanšu gada laikā uz apdrošināšanas līgumu pamata un kas izriet no tiešiem darījumiem, neatkarīgi no tā, ka šādas summas var pilnībā vai daļēji attiekties uz vēlāku finanšu gadu.

C0080 līdz C0140/R0120

Parakstītās prēmijas – bruto – pieņemta proporcionāla pārapdrošināšana

Parakstīto prēmiju definīcija ir sniegta, attiecīgā gadījumā piemērojot Direktīvu 91/674/EEK: bruto parakstītās prēmijas ietver visas summas, kas maksājamas finanšu gada laikā uz apdrošināšanas līgumu pamata un kas rodas no proporcionāliem pieņemtiem pārapdrošināšanas darījumiem, neatkarīgi no tā, ka šādas summas var pilnīgi vai daļēji attiekties uz vēlāku finanšu gadu.

C0080 līdz C0140/R0130

Parakstītās prēmijas – bruto – pieņemta neproporcionāla pārapdrošināšana

Parakstīto prēmiju definīcija ir sniegta, attiecīgā gadījumā piemērojot Direktīvu 91/674/EEK: bruto parakstītās prēmijas ietver visas summas, kas maksājamas finanšu gada laikā uz apdrošināšanas līgumu pamata un kas rodas no proporcionāliem pieņemtiem pārapdrošināšanas darījumiem, neatkarīgi no tā, ka šādas summas var pilnīgi vai daļēji attiekties uz vēlāku finanšu gadu.

C0080 līdz C0140/R0140

Parakstītās prēmijas – pārapdrošinātāju daļa

Parakstīto prēmiju definīcija ir sniegta, attiecīgā gadījumā piemērojot Direktīvu 91/674/EEK: bruto parakstītās prēmijas ietver visas pārapdrošinātājiem cedētās summas finanšu gada laikā uz apdrošināšanas līgumu pamata neatkarīgi no tā, ka šādas summas var pilnīgi vai daļēji attiekties uz vēlāku finanšu gadu.

C0080 līdz C0140/R0200

Parakstītās prēmijas – neto

Parakstīto prēmiju definīcija ir sniegta, attiecīgā gadījumā piemērojot Direktīvu 91/674/EEK: neto parakstītās prēmijas ir tiešo darījumu un pieņemtās pārapdrošināšanas darījumu summa, no kuras atņemta pārapdrošināšanas sabiedrībām cedētā summa.

C0080 līdz C0140/R0210

Nopelnītās prēmijas – bruto – tiešie darījumi

Attiecīgā gadījumā nopelnīto prēmiju definīcija ir sniegta direktīvā 91/674/EEK: tā ir bruto parakstīto prēmiju summa, no kuras atņemtas izmaiņas tādu nenopelnīto prēmiju bruto rezervēs, kas saistītas ar apdrošināšanas tiešajiem darījumiem.

C0080 līdz C0140/R0220

Nopelnītās prēmijas – bruto – pieņemta proporcionāla pārapdrošināšana

Attiecīgā gadījumā nopelnīto prēmiju definīcija ir sniegta direktīvā 91/674/EEK: tā ir bruto parakstīto prēmiju summa, no kuras atņemtas izmaiņas nenopelnīto prēmiju bruto rezerves summā, kas saistīta ar proporcionālas pārapdrošināšanas pieņemtajiem darījumiem.

C0080 līdz C0140/R0230

Nopelnītās prēmijas – bruto – pieņemta neproporcionāla pārapdrošināšana

Attiecīgā gadījumā nopelnīto prēmiju definīcija ir sniegta direktīvā 91/674/EEK: tā ir bruto parakstīto prēmiju summa, no kuras atņemtas izmaiņas nenopelnīto prēmiju bruto rezerves summā, kas saistīta ar neproporcionālas pārapdrošināšanas pieņemtajiem darījumiem.

C0080 līdz C0140/R0240

Nopelnītās prēmijas – pārapdrošinātāju daļa

Attiecīgā gadījumā nopelnīto prēmiju definīcija ir sniegta direktīvā 91/674/EEK: tā ir bruto parakstīto prēmiju pārapdrošinātāja daļas summa, no kuras atņemtas izmaiņas pārapdrošinātāja daļā nenopelnīto prēmiju rezervē.

C0080 līdz C0140/R0300

Nopelnītās prēmijas – neto

Attiecīgā gadījumā nopelnīto prēmiju definīcija ir sniegta direktīvā 91/674/EEK: tā ir bruto parakstīto prēmiju summa, no kuras atņemtas izmaiņas nenopelnīto prēmiju bruto rezerves summā, kas saistīta ar tiešo darījumu un pieņemtās pārapdrošināšanas darījumu summu, kas samazināta par pārapdrošināšanas sabiedrībām cedēto summu.

C0080 līdz C0140/R0310

Bruto piekritušās atlīdzību prasības – tiešie darījumi

Pārskata periodā piekritušās atlīdzību prasības, kā attiecīgā gadījumā noteikts Direktīvā 91/674/EEK: piekritušās atlīdzību prasības ir izmaksāto atlīdzību prasību un atlīdzību prasību rezervē notikušo izmaiņu summa finanšu gada laikā saistībā ar apdrošināšanas līgumiem, kas rodas no tiešiem darījumiem.

Tas izslēdz atlīdzību prasību pārvaldības izdevumus un izmaiņas atlīdzību prasību pārvaldības izdevumu rezervēs.

C0080 līdz C0140/R0320

Piekritušās atlīdzību prasības – bruto – pieņemta proporcionāla pārapdrošināšana

Pārskata periodā piekritušās atlīdzību prasības, kā attiecīgā gadījumā noteikts Direktīvā 91/674/EEK: piekritušās atlīdzību prasības ir izmaksāto atlīdzību prasību un atlīdzību prasību rezervē notikušo izmaiņu summa finanšu gada laikā saistībā ar apdrošināšanas līgumiem, kas rodas no pieņemtas proporcionālas pārapdrošināšanas.

Tas izslēdz atlīdzību prasību pārvaldības izdevumus un izmaiņas atlīdzību prasību pārvaldības izdevumu rezervēs.

C0080 līdz C0140/R0330

Piekritušās atlīdzību prasības – bruto – pieņemta neproporcionāla pārapdrošināšana

Pārskata periodā piekritušās atlīdzību prasības, kā attiecīgā gadījumā noteikts Direktīvā 91/674/EEK: piekritušās atlīdzību prasības ir izmaksāto atlīdzību prasību un atlīdzību prasību rezervē notikušo izmaiņu summa finanšu gada laikā saistībā ar apdrošināšanas līgumiem, kas rodas no pieņemtas neproporcionālas pārapdrošināšanas.

Tas izslēdz atlīdzību prasību pārvaldības izdevumus un izmaiņas atlīdzību prasību pārvaldības izdevumu rezervēs.

C0080 līdz C0140/R0340

Piekritušās atlīdzību prasības – pārapdrošinātāju daļa

Pārskata periodā piekritušās atlīdzību prasības, kā attiecīgā gadījumā noteikts Direktīvā 91/674/EEK: tā ir pārapdrošinātāja daļa, kas ietverta izmaksāto atlīdzību prasību un atlīdzību prasību rezervē notikušo izmaiņu summā finanšu gada laikā.

Tas izslēdz atlīdzību prasību pārvaldības izdevumus un izmaiņas atlīdzību prasību pārvaldības izdevumu rezervēs.

C0080 līdz C0140/R0400

Piekritušās atlīdzību prasības – neto

Pārskata periodā piekritušās atlīdzību prasības, kā attiecīgā gadījumā noteikts Direktīvā 91/674/EEK: piekritušās atlīdzību prasības ir izmaksāto atlīdzību prasību un atlīdzību prasību rezervē notikušo izmaiņu summa finanšu gada laikā saistībā ar tiešo darījumu un pieņemtās pārapdrošināšanas darījumu summu, no kuras atņemta pārapdrošināšanas sabiedrībām cedētā summa.

Tas izslēdz atlīdzību prasību pārvaldības izdevumus un izmaiņas atlīdzību prasību pārvaldības izdevumu rezervēs.

C0080 līdz C0140/R0410

Izmaiņas citās tehniskajās rezervēs – bruto – tiešie darījumi

Izmaiņas citās tehniskajās rezervēs, kā definēts Direktīvā 91/674/EEK, ja piemērojams: tās ir izmaiņas citās tehniskajās rezervēs bruto tiešajiem darījumiem.

C0080 līdz C0140/R0420

Izmaiņas citās tehniskajās rezervēs – bruto – pieņemta proporcionāla pārapdrošināšana

Izmaiņas citās tehniskajās rezervēs, kā definēts Direktīvā 91/674/EEK, ja piemērojams: tās ir izmaiņas citās tehniskajās rezervēs pieņemtajai bruto proporcionālajai pārapdrošināšanai.

C0080 līdz C0140/R0430

Izmaiņas citās tehniskajās rezervēs – bruto – pieņemta neproporcionāla pārapdrošināšana

Izmaiņas citās tehniskajās rezervēs, kā definēts Direktīvā 91/674/EEK, ja piemērojams: tās ir izmaiņas citās tehniskajās rezervēs pieņemtajai bruto neproporcionālajai pārapdrošināšanai.

C0080 līdz C0140/R0440

Izmaiņas citās tehniskajās rezervēs – pārapdrošinātāju daļa

Izmaiņas citās tehniskajās rezervēs, kā definēts Direktīvā 91/674/EEK, ja piemērojams: tās ir izmaiņas citās tehniskajās rezervēs attiecībā uz pārapdrošinātājiem cedētajām summām.

C0080 līdz C0140/R0500

Izmaiņas citās tehniskajās rezervēs – neto

Izmaiņas citās tehniskajās rezervēs, kā definēts Direktīvā 91/674/EEK, ja piemērojams: izmaiņu neto summa citās tehniskajās rezervēs ataino tiešo darījumu un pieņemtās pārapdrošināšanas darījumu summu, no kuras atņemta pārapdrošināšanas sabiedrībām cedētā summa.

C0080 līdz C0140/R0550

Radušies izdevumi

Visi tehniskie izdevumi, kas sabiedrībai radušies pārskata perioda laikā pēc uzkrāšanas principa.

C0140/R1200

Citi izdevumi

Citi tehniskie izdevumi, kurus nesedz iepriekš minētie izdevumi un kuri nav sadalīti pa darījumdarbības virzieniem.

Nebūtu jāietver netehniskie izdevumi, piemēram, nodokļi, procentu izdevumi, atsavināšanas zaudējumi, u. tml.

C0140/R1300

Kopējie izdevumi

Visu tehnisko izdevumu summa, kas atbilst valstīm, uz kurām attiecas šī veidne.

Dzīvības apdrošināšanas un pārapdrošināšanas saistības

C0160 līdz C0200/R1400

Piecas lielākās valstis (pēc bruto parakstīto prēmiju apmēra) – dzīvības apdrošināšanas saistības

Norādiet to valstu ISO 3166-1 alpha-2 kodu, kuras uzrāda par dzīvības apdrošināšanas saistībām.

C0220 līdz C0280/R1410

Parakstītās prēmijas – bruto

Parakstīto prēmiju definīcija ir sniegta, attiecīgā gadījumā piemērojot Direktīvu 91/674/EEK: bruto parakstītās prēmijas ietver visas summas, kas maksājamas finanšu gada laikā uz apdrošināšanas līgumu pamata un kas rodas no bruto darījumiem, neatkarīgi no tā, ka šādas summas var pilnīgi vai daļēji attiekties uz vēlāku finanšu gadu.

C0220 līdz C0280/R1410

Parakstītās prēmijas – pārapdrošinātāju daļa

Parakstīto prēmiju definīcija ir sniegta, attiecīgā gadījumā piemērojot Direktīvu 91/674/EEK: bruto parakstītās prēmijas ietver visas attiecīgajiem pārapdrošinātājiem cedētās summas finanšu gada laikā uz apdrošināšanas līgumu pamata neatkarīgi no tā, ka šādas summas var pilnīgi vai daļēji attiekties uz vēlāku finanšu gadu.

C0220 līdz C0280/R1500

Parakstītās prēmijas – neto

Parakstīto prēmiju definīcija ir sniegta, attiecīgā gadījumā piemērojot Direktīvu 91/674/EEK: neto parakstītās prēmijas ir tiešo darījumu un pieņemtās pārapdrošināšanas darījumu summa, no kuras atņemta pārapdrošināšanas sabiedrībām cedētā summa.

C0220 līdz C0280/R1510

Nopelnītās prēmijas – bruto

Attiecīgā gadījumā nopelnīto prēmiju definīcija ir sniegta direktīvā 91/674/EEK: tā ir bruto parakstīto prēmiju summa, no kuras atņemtas izmaiņas nenopelnīto prēmiju bruto rezerves summā, kas saistīta ar proporcionālas pārapdrošināšanas pieņemtajiem darījumiem.

C0220 līdz C0280/R1520

Nopelnītās prēmijas – pārapdrošinātāju daļa

Attiecīgā gadījumā nopelnīto prēmiju definīcija ir sniegta direktīvā 91/674/EEK: tā ir pārapdrošinātāja daļa bruto parakstītajās prēmijās, no kuras atņemtas izmaiņas pārapdrošinātāja daļā nenopelnīto prēmiju rezervē.

C0220 līdz C0280/R1600

Nopelnītās prēmijas – neto

Attiecīgā gadījumā nopelnīto prēmiju definīcija ir sniegta direktīvā 91/674/EEK: tā ir bruto parakstīto prēmiju summa, no kuras atņemtas izmaiņas nenopelnīto prēmiju bruto rezerves summā, kas saistīta ar tiešo darījumu un pieņemtās pārapdrošināšanas darījumu summu, kas samazināta par pārapdrošināšanas sabiedrībām cedēto summu.

C0220 līdz C0280/R1610

Piekritušās atlīdzību prasības – bruto

Pārskata periodā piekritušās atlīdzību prasības, kā attiecīgā gadījumā noteikts Direktīvā 91/674/EEK: piekritušās atlīdzību prasības ir izmaksāto atlīdzību prasību un atlīdzību prasību rezervē notikušo izmaiņu summa finanšu gada laikā saistībā ar apdrošināšanas līgumiem, kas rodas no bruto tiešajiem un pārapdrošināšanas darījumiem.

Tas izslēdz atlīdzību prasību pārvaldības izdevumus un izmaiņas atlīdzību prasību pārvaldības izdevumu rezervēs.

C0220 līdz C0280/R1620

Piekritušās atlīdzību prasības – pārapdrošinātāju daļa

Pārskata periodā piekritušās atlīdzību prasības, kā attiecīgā gadījumā noteikts Direktīvā 91/674/EEK: tā ir pārapdrošinātāju daļa, kas ietverta izmaksāto atlīdzību prasību un atlīdzību prasību rezervē notikušo izmaiņu summā finanšu gada laikā.

Tas izslēdz atlīdzību prasību pārvaldības izdevumus un izmaiņas atlīdzību prasību pārvaldības izdevumu rezervēs.

C0220 līdz C0280/R1700

Piekritušās atlīdzību prasības – neto

Pārskata periodā piekritušās atlīdzību prasības, kā attiecīgā gadījumā noteikts Direktīvā 91/674/EEK: piekritušās atlīdzību prasības ir izmaksāto atlīdzību prasību un atlīdzību prasību rezervē notikušo izmaiņu summa finanšu gada laikā saistībā ar tiešo darījumu un pieņemtās pārapdrošināšanas darījumu summu, no kuras atņemta pārapdrošināšanas sabiedrībām cedētā summa.

Tas izslēdz atlīdzību prasību pārvaldības izdevumus un izmaiņas atlīdzību prasību pārvaldības izdevumu rezervēs.

C0220 līdz C0280/R1710

Izmaiņas citās tehniskajās rezervēs – bruto

Izmaiņu citās tehniskajās rezervēs definīcija, kā attiecīgā gadījumā noteikts Direktīvā 91/674/EEK: tās ir izmaiņas citās tehniskajās rezervēs, kas saistītas ar apdrošināšanas līgumiem, kas rodas no bruto tiešajiem un pārapdrošināšanas darījumiem.

C0220 līdz C0280/R1720

Izmaiņas citās tehniskajās rezervēs – pārapdrošinātāju daļa

Izmaiņu citās tehniskajās rezervēs definīcija, kā attiecīgā gadījumā noteikts Direktīvā 91/674/EEK: tā ir pārapdrošinātāju daļa izmaiņās citās tehniskajās rezervēs.

C0220 līdz C0280/R1800

Izmaiņas citās tehniskajās rezervēs – neto

Izmaiņu citās tehniskajās rezervēs definīcija, kā attiecīgā gadījumā noteikts Direktīvā 91/674/EEK: tās ir izmaiņas citās tehniskajās rezervēs saistībā ar tiešo darījumu un pieņemtās pārapdrošināšanas darījumu summu, no kuras atņemta pārapdrošināšanas sabiedrībām cedētā summa.

C0220 līdz C0280/R1900

Radušies izdevumi

Visi tehniskie izdevumi, kas sabiedrībai radušies pārskata perioda laikā pēc uzkrāšanas principa.

C0280/R2500

Citi izdevumi

Citi tehniskie izdevumi, kurus nesedz iepriekš minētie izdevumi un kuri nav sadalīti pa darījumdarbības virzieniem.

Nebūtu jāietver netehniskie izdevumi, piemēram, nodokļi, procentu izdevumi, atsavināšanas zaudējumi u. tml.

C0280/R2600

Izdevumi kopā

Visu tehnisko izdevumu summa atbilstoši valstīm, uz kurām attiecas šī veidne.

S.12.01. – Dzīvības apdrošināšanas un veselības apdrošināšanas, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai, tehniskās rezerves

Vispārīgas piezīmes:

Šī iedaļa attiecas uz informāciju, kas atsevišķām sabiedrībām jāatklāj katru gadu.

Sabiedrības var izmantot piemērotus tuvinājumus tehnisko rezervju aprēķināšanā, kā minēts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 21. pantā. Turklāt Deleģētās regulas (ES) 2015/35 59. pantu var piemērot, lai aprēķinātu riska rezervi finanšu gada laikā.

Darījumdarbības virzieni dzīvības apdrošināšanas saistībām: Darījumdarbības virzieni, kas minēti Direktīvas 2009/138/EK 80. pantā, kā noteikts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 I pielikumā. Segmentācija atspoguļo līguma pamatā esošo risku būtību (saturs), nevis līguma juridisko formu (forma). Ja apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas līgums sedz riskus dažādos darījumdarbības virzienos, sabiedrības, ja iespējams, automātiski nodala saistības attiecīgajos darījumdarbības virzienos (Deleģētās regulas (ES) 2015/35 55. pants).

Darījumdarbības virzieni “Indeksam piesaistīta un daļām piesaistīta apdrošināšana”, “Cita dzīvības apdrošināšana” un “Veselības apdrošināšana” ir sadalīti starp “Līgumi bez iespējām un garantijām” un “Līgumi ar iespējām un garantijām”. Veicot šo sadalījumu, ir jāņem vērā tas, ka:

“Līgumos ar iespējām un garantijām” būtu jāietver summas, kas saistītas ar līgumiem bez finanšu garantijām vai līgumā paredzētajām iespējām, kas nozīmē, ka tehnisko rezervju aprēķins neatspoguļo finanšu garantiju un līgumā paredzēto iespēju summu.

Šajā ailē būtu arī jāuzrāda līgumi ar nemateriālām līgumā paredzētām iespējām vai finanšu garantijām, kas nav atspoguļotas tehnisko rezervju aprēķinā.

“Līgumos ar iespējām un garantijām” būtu jāietver līgumi, kam ir vai nu finanšu garantijas, līgumā paredzētās iespējas vai abi tiktāl, ciktāl tehnisko rezervju aprēķins atspoguļo minēto finanšu garantiju vai līgumā paredzēto iespēju esamību.

Atklātajā informācijā būtu jāietver pārapdrošināšana, jo konkrētās rindās ir nepieciešams norādīt informāciju “No pārapdrošināšanas atgūstamās summas/īpašam nolūkam dibinātās sabiedrības un ierobežota pārapdrošināšana”.

Starp R0010 un R0100 uzrādāmā summa ir summa pēc svārstīguma korekcijas, atbilstības korekcijas un pārejas korekcijas piemērošanas attiecīgajai bezriska procentu likmes termiņstruktūrai, ja to piemēro, bet neietver tehnisko rezervju pārejas perioda atskaitījumu. Tehnisko rezervju pārejas perioda atskaitījuma summa jānorāda atsevišķi starp rindām R0110 un R0130.

 

POSTENIS

NORĀDĪJUMI

Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0010

Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

Tehnisko rezervju summa, kas aprēķināta kā kopums katram darījumdarbības virzienam, kā definēts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 I pielikumā.

C0150/R0010

Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums – kopā (dzīvības apdrošināšana, kas nav veselības apdrošināšana, ietverot daļām piesaistītu apdrošināšanu)

Tādu tehnisko rezervju kopsumma, kas aprēķinātas kā kopums attiecībā uz dzīvības apdrošināšanu, kas nav veselības apdrošināšana, ietverot daļām piesaistītu apdrošināšanu.

C0210/R0010

Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums – Kopā (Veselības apdrošināšana, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai)

Tādu tehnisko rezervju kopsumma, kas aprēķinātas kā kopums attiecībā uz veselības apdrošināšanu, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai.

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100 līdz C0140, C0160, C0190, C0200/R0020

Atgūstamās kopsummas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmā zaudējuma korekcijas saistībā ar tehniskajām rezervēm, kas aprēķinātas kā kopums.

Atgūstamās summas no pārapdrošināšanas /īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas saistībā ar tehniskajam rezervēm, kas aprēķinātas kā kopums katram darījumdarbības virzienam, kā definēts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 I pielikumā.

C0150/R0020

Atgūstamās kopsummas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmā zaudējuma korekcijas saistībā ar tehniskajām rezervēm, kas aprēķinātas kā kopums – Kopā (Dzīvības apdrošināšana, kas nav veselības apdrošināšana, tostarp daļām piesaisītā apdrošināšana)

Atgūstamās kopsummas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmā zaudējuma korekcijas saistībā ar tehniskajām rezervēm, kas aprēķinātas kā kopums, attiecībā uz dzīvības apdrošināšanu, kas nav veselības apdrošināšana, tostarp daļām piesaistītu apdrošināšanu.

C0210/R0020

Atgūstamās kopsummas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmā zaudējuma korekcijas saistībā ar tehniskajām rezervēm, kas aprēķinātas kā kopums – Kopā (Veselības apdrošināšana, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai)

Atgūstamās kopsummas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmā zaudējuma korekcijas saistībā ar tehniskajām rezervēm, kas aprēķinātas kā kopums, attiecībā uz veselības apdrošināšanu, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai.

Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā vislabākās aplēses un riska rezerves summa

C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100 to C0140, C0170, C0180, C0190, C0200/R0030

Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā vislabākās aplēses un riska rezerves summa, bruto vislabākā aplēse

Bruto vislabākās aplēses summa (bez atskaitījumiem no pārapdrošināšanas, īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 77. panta 2. punktu) katram darījumdarbības virzienam, kā definēts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 I pielikumā.

C0150/R0030

Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā VA un RR summa, bruto vislabākā aplēse – kopā (dzīvības apdrošināšana, kas nav veselības apdrošināšana, ietverot daļām piesaistītu apdrošināšanu)

Bruto vislabākās aplēses kopsumma (bez atskaitījumiem no pārapdrošināšanas, īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 77. panta 2. punktu) attiecībā uz dzīvības apdrošināšanu, kas nav veselības apdrošināšana, ietverot daļām piesaistītu apdrošināšanu.

C0210/R0030

Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā vislabākās aplēses un riska rezerves summa, bruto vislabākā aplēse – Kopā (veselības apdrošināšana, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai)

Bruto vislabākās aplēses kopsumma (nav atskaitīta pārapdrošināšana, ĪPDN un ierobežota pārapdrošināšana saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 77. panta 2. punktu) attiecībā uz veselības apdrošināšanu, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai.

C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100 līdz C0140, C0170, C0180, C0190, C0200/R0030

Atgūstamās kopsummas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmā zaudējuma korekcijas

Atgūstamās summas pēc pārapdrošinātāja iespējamās saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas, kā noteikts Direktīvas 2009/138/EK 81. pantā, tostarp cedētā grupas iekšējā pārapdrošināšana, katram darījumdarbības virzienam, kā definēts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 I pielikumā.

C0150/R0080

Atgūstamās kopsummas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmā zaudējuma korekcijas – Kopā (Dzīvības apdrošināšana, kas nav veselības apdrošināšana, tostarp daļām piesaistītā apdrošināšana)

Atgūstamās kopsummas pēc pārapdrošinātāja iespējamās saistību nepildīšanas dēļ gaidāmā zaudējuma korekcijas, kā noteikts Direktīvas 2009/138/EK 81. pantā, tostarp cedētā grupas pārapdrošināšana dzīvības apdrošināšanai, kas nav veselības apdrošināšana, tostarp daļām piesaistītā apdrošināšana.

C0210/R0080

Atgūstamās kopsummas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmā zaudējuma korekcijas – kopā (veselības apdrošināšana, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai)

Atgūstamās kopsummas pēc pārapdrošinātāja iespējamās saistību nepildīšanas dēļ gaidāmā zaudējuma korekcijas, kā noteikts Direktīvas 2009/138/EK 81. pantā, tostarp cedētā grupas pārapdrošināšana veselības apdrošināšanai, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai.

C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100, C0170, C0180, C0190, C0200/R0090

Vislabākā aplēse mīnus atgūstamās summas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem

Vislabākās aplēses summa mīnus atgūstamās summas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām katram darījumdarbības virzienam

C0150/R0090

Vislabākā aplēse mīnus atgūstamās summas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem – kopā (dzīvības apdrošināšana, kas nav veselības apdrošināšana, tostarp daļām piesaistītā apdrošināšana)

Vislabākās aplēses kopsumma mīnus atgūstamās summas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem attiecībā uz dzīvības apdrošināšanu, kas nav veselības apdrošināšana, tostarp daļām piesaistīto apdrošināšanu.

C0010/R0090

Vislabākā aplēse mīnus atgūstamās summas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem – kopā (veselības apdrošināšana, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai)

Vislabākās aplēses kopsumma mīnus atgūstamās summas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem attiecībā uz veselības apdrošināšanu, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai.

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100 to C0140, C0160, C0190, C0200/R0100

Riska rezerve

Riska rezerves summa, kā definēts Direktīvas 2009/138/EK 77. panta 3. punktā, katram darījumdarbības virzienam, kā definēts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 I pielikumā.

C0150/R0100

Riska rezerve – kopā (dzīvības apdrošināšana, kas nav veselības apdrošināšana, tostarp daļām piesaistīta apdrošināšana)

Riska rezerves kopsumma dzīvības apdrošināšanai, kas nav veselības apdrošināšana, tostarp daļām piesaistīta apdrošināšana

C0210/R0100

Riska rezerve – kopā (veselības apdrošināšana, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai)

Riska rezerves kopsumma veselības apdrošināšanai, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai.

Tehniskajām rezervēm piemērotā pārejas pasākuma summa

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0110

Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

Tehnisko rezervju pārejas perioda atskaitījuma summa, kas iedalīta tehniskajās rezervēs, kas aprēķinātas kā kopums, attiecībā uz katru darījumdarbības virzienu.

Šī summa būtu jāuzrāda kā negatīva vērtība.

C0150/R0110

Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums – kopā (dzīvības apdrošināšana, kas nav veselības apdrošināšana, tostarp daļām piesaistīta apdrošināšana)

Tehnisko rezervju pārejas perioda atskaitījuma summa, kas iedalīta tehniskajās rezervēs, kas aprēķinātas kā kopums, attiecībā uz dzīvības apdrošināšanu, kas nav veselības apdrošināšana, tostarp daļām piesaistīta apdrošināšana.

Šī summa būtu jāatklāj kā negatīva vērtība.

C0210/R0110

Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums – kopā (veselības apdrošināšana, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai)

Tehnisko rezervju pārejas perioda atskaitījuma summa, kas iedalīta tehniskajās rezervēs, kas aprēķinātas kā kopums, attiecībā uz veselības apdrošināšanu, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai.

Šī summa būtu jāuzrāda kā negatīva vērtība.

C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100, C0170, C0180, C0190, C0200/R0120

Vislabākā aplēse

Tehnisko rezervju pārejas perioda atskaitījuma summa, kas iedalīta vislabākajā aplēsē, attiecībā uz katru darījumdarbības virzienu.

Šī summa būtu jāuzrāda kā negatīva vērtība.

C0150/R0120

Vislabākā aplēse – kopā (dzīvības apdrošināšana, kas nav veselības apdrošināšana, tostarp daļām piesaistīta apdrošināšana)

Tehnisko rezervju pārejas perioda atskaitījuma summa, kas iedalīta vislabākajā aplēsē, attiecībā uz dzīvības apdrošināšanu, kas nav veselības apdrošināšana, tostarp daļām piesaistītu apdrošināšanu.

Šī summa būtu jāuzrāda kā negatīva vērtība.

C0210/R0120

Vislabākā aplēse – kopā (veselības apdrošināšana, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai)

Tehnisko rezervju pārejas perioda atskaitījuma summa, kas iedalīta vislabākajā aplēsē, attiecībā uz veselības apdrošināšanu, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai.

Šī summa būtu jāuzrāda kā negatīva vērtība.

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0130

Riska rezerve

Tehnisko rezervju pārejas perioda atskaitījuma summa, kas iedalīta riska rezervē, attiecībā uz katru darījumdarbības virzienu.

Šī summa būtu jāuzrāda kā negatīva vērtība.

C0150/R0130

Riska rezerve – kopā (dzīvības apdrošināšana, kas nav veselības apdrošināšana, tostarp daļām piesaistīta apdrošināšana)

Tehnisko rezervju pārejas perioda atskaitījuma kopsumma, kas iedalīta riska rezervē, attiecībā uz dzīvības apdrošināšanu, kas nav veselības apdrošināšana, tostarp daļām piesaistītu apdrošināšanu.

Šī summa būtu jāuzrāda kā negatīva vērtība.

C0210/R0130

Riska rezerve – kopā (veselības apdrošināšana, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai)

Tehnisko rezervju pārejas perioda atskaitījuma summa, kas iedalīta riska rezervē, attiecībā uz veselības apdrošināšanu, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai.

Šī summa būtu jāatklāj kā negatīva vērtība.

Tehniskās rezerves – kopā

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0200

Tehniskās rezerves – kopā

Tehnisko rezervju kopsumma katram darījumdarbības virzienam, kā definēts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 I pielikumā, tostarp tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums, un pēc tehniskajām rezervēm piemērotā pārejas perioda atskaitījuma.

C0150/R0200

Tehniskās rezerves – kopā – kopā (dzīvības apdrošināšana, kas nav veselības apdrošināšana, tostarp daļām piesaistīta apdrošināšana)

Tehnisko rezervju kopsumma attiecībā uz dzīvības apdrošināšanu, kas nav veselības apdrošināšana, tostarp daļām piesaistīta apdrošināšana, kā arī tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums, un pēc tehniskajām rezervēm piemērotā pārejas perioda atskaitījuma.

C0210/R0200

Tehniskās rezerves– kopā – kopā (veselības apdrošināšana, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai)

Tehnisko rezervju kopsumma attiecībā uz veselības apdrošināšanu, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai, tostarp tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums, un pēc tehniskajām rezervēm piemērotā pārejas perioda atskaitījuma.

S.17.01. – Nedzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves

Vispārīgas piezīmes:

Šī iedaļa attiecas uz informāciju, kas atsevišķām sabiedrībām jāatklāj katru gadu.

Sabiedrības var izmantot piemērotus tuvinājumus tehnisko rezervju aprēķināšanā, kā minēts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 21. pantā. Turklāt Deleģētās regulas (ES) 2015/35 59. pantu var piemērot, lai aprēķinātu riska rezervi finanšu gada laikā.

Darījumdarbības virzieni nedzīvības apdrošināšanas saistībām: darījumdarbības virzieni, kas minēti Direktīvas 2009/138/EK 80. pantā, kā noteikts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 I pielikumā, kas attiecas uz tiešiem darījumiem/pieņemto proporcionālo pārapdrošināšanu un pieņemto neproporcionālo pārapdrošināšanu. Segmentācija atspoguļo līguma pamatā esošo risku būtību (saturs), nevis līguma juridisko formu (forma).

Veselības apdrošināšanas tiešos darījumus, kas nav darījumi, kurus veic līdzīgā veidā kā dzīvības apdrošināšanas darījumus, segmentē nedzīvības apdrošināšanas darījumdarbības virzienos, kā definēts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 I pielikuma 1. līdz 3. punktā.

Pieņemtu proporcionālu pārapdrošināšanu skata kopā ar tiešajiem darījumiem no C0020 līdz C0130.

Starp R0010 un R0280 atklājamā informācija ir summa pēc svārstīguma korekcijas, atbilstības korekcijas un pārejas korekcijas piemērošanas attiecīgajai bezriska procentu likmes termiņstruktūrai, ja to piemēro, bet neietver tehnisko rezervju pārejas perioda atskaitījumu. Tehnisko rezervju pārejas perioda atskaitījuma summa jānorāda atsevišķi starp rindām R0290 un R0310.

 

POSTENIS

NORĀDĪJUMI

Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

C0020 līdz C0170/R0010

Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

Tehnisko rezervju summa, kas aprēķināta kā kopums uz katru darījumdarbības virzienu, kā definēts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 I pielikumā, attiecībā uz tiešiem un pieņemtiem darījumiem.

Šajā summā ietver atgūstamo summu no pārapdrošināšanas līgumiem/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem, kas saistītas ar šo darījumdarbību.

C0180/R0010

Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums – nedzīvības apdrošināšanas kopējās saistības

Tādu tehnisko rezervju kopsumma, kas aprēķinātas kā kopums, attiecībā uz tiešajiem un pieņemtajiem darījumiem.

Šajā summā ietver atgūstamo summu no pārapdrošināšanas līgumiem/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem, kas saistītas ar šo darījumdarbību.

C0020 līdz C0170/R0050

Atgūstamās kopsummas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmā zaudējuma korekcijas saistībā ar tehniskajām rezervēm, kas aprēķinātas kā kopums.

Atgūstamās summas no pārapdrošināšanas līgumiem/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas saistībā ar tehniskajām rezervēm, kas aprēķinātas kā kopums katram darījumdarbības virzienam, kā definēts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 I pielikumā.

C0180/R0050

Atgūstamās kopsummas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmā zaudējuma korekcijas saistībā ar tehniskajam rezervēm, kas aprēķinātas kā kopums.

No pārapdrošināšanas līgumiem/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem atgūstamā kopsumma attiecībā uz visiem darījumdarbības virzieniem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas saistībā ar tehniskajam rezervēm, kas aprēķinātas kā kopums katram darījumdarbības virzienam, kā definēts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 I pielikumā.

Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā vislabākās aplēses un riska rezerves summa – vislabākā aplēse

C0020 līdz C0170/R0060

Prēmiju rezervju vislabākā aplēse, bruto, kopā

Prēmiju rezervju vislabākās aplēses summa, iesakaitot summas, kas atgūstamas no pārapdrošināšanas, īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem, katram darījumdarbības virzienam attiecībā uz tiešiem un pieņemtiem darījumiem.

C0180/R0060

Nedzīvības apdrošināšanas kopējās saistības, prēmiju rezervju vislabākā aplēse, bruto, kopā

Prēmiju rezervju vislabākās aplēses kopsumma, ieskaitot summas, kas atgūstamas no pārapdrošināšanas, īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem, attiecībā uz tiešiem un pieņemtiem darījumiem.

C0020 līdz C0170/R0140

Prēmiju rezervju vislabākā aplēse, atgūstamās kopsummas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmā zaudējuma korekcijas – tiešie un pieņemtie pārapdrošināšanas darījumi

Atgūstamās summas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmā zaudējuma korekcijas katram darījumdarbības virzienam attiecībā uz tiešajiem darījumiem un pieņemtajiem pārapdrošināšanas darījumiem.

C0180/R0140

Nedzīvības apdrošināšanas kopējās saistības, prēmiju rezervju vislabākā aplēse, atgūstamās kopsummas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmā zaudējuma korekcijas.

Atgūstamā kopsumma no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmā zaudējuma korekcijas, kas attiecas uz prēmiju rezervju vislabāko aplēsi.

C0020 līdz C0170/R0150

Neto prēmiju rezervju vislabākā aplēse – tiešie un pieņemtie pārapdrošināšanas darījumi

Prēmiju rezervju vislabākās aplēses summa katram darījumdarbības virzienam.

C0180/R0150

Nedzīvības apdrošināšanas kopējās saistības, neto prēmiju rezervju vislabākā aplēse

Neto prēmiju rezervju vislabākās aplēses kopsumma

C0020 līdz C0170/R0160

Atlīdzību prasību rezervju vislabākā aplēse, bruto, kopā

Atlīdzību prasību rezervju vislabākās aplēses summa, ieskaitot summas, kas atgūstamas no pārapdrošināšanas, īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem, katram darījumdarbības virzienam attiecībā uz tiešiem un pieņemtiem darījumiem.

C0180/R0160

Nedzīvības apdrošināšanas kopējās saistības, atlīdzību prasību rezervju vislabākā aplēse, bruto, kopā

Atlīdzību prasību rezervju vislabākās aplēses kopsumma, ieskaitot summas, kas atgūstamas no pārapdrošināšanas līgumiem, īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem.

C0020 līdz C0170/R0240

Atlīdzības prasību rezervju vislabākā aplēse, atgūstamā kopsumma no pārapdrošināšanas līgumiem/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas – tiešie un pieņemtie pārapdrošināšanas darījumi.

Atgūstamās summas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmā zaudējuma korekcijas katram darījumdarbības virzienam attiecībā uz tiešajiem un pieņemtajiem pārapdrošināšanas darījumiem.

C0180/R0240

Nedzīvības apdrošināšanas kopējās saistības, atlīdzību prasību rezervju vislabākā aplēse, atgūstamās kopsummas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmā zaudējuma korekcijas.

Atgūstamā kopsumma no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmā zaudējuma korekcijas, kas attiecas uz atlīdzību prasību rezervju vislabāko aplēsi.

C0020 līdz C0170/R0250

Neto atlīdzību prasību rezervju vislabākā aplēse – tiešie un pieņemtie pārapdrošināšanas darījumi

Neto atlīdzību prasību rezervju vislabākās aplēses summa katram darījumdarbības virzienam attiecībā uz tiešajiem un pieņemtajiem pārapdrošināšanas darījumiem.

C0180/R0250

Nedzīvības apdrošināšanas kopējās saistības, neto atlīdzību prasību rezervju vislabākā aplēse

Neto atlīdzību prasību rezervju vislabākās aplēses kopsumma

C0020 līdz C0170/R0260

Vislabākās aplēses kopsumma, bruto – tiešie un pieņemtie pārapdrošināšanas darījumi

Bruto vislabākās aplēses kopsumma katram darījumdarbības virzienam attiecībā uz tiešajiem un pieņemtajiem pārapdrošināšanas darījumiem.

C0180/R0260

Nedzīvības apdrošināšanas kopējās saistības, vislabākās aplēses kopsumma, bruto

Bruto vislabākās aplēses kopsumma (prēmiju rezervju un atlīdzību prasību rezervju summa).

C0020 līdz C0170/R0270

Vislabākās aplēses kopsumma, neto – tiešie un pieņemtie pārapdrošināšanas darījumi

Neto vislabākās aplēses kopsumma katram darījumdarbības virzienam attiecībā uz tiešajiem un pieņemtajiem pārapdrošināšanas darījumiem.

C0180/R0270

Nedzīvības apdrošināšanas kopējās saistības, vislabākās aplēses kopsumma, neto

Neto vislabākās aplēses kopsumma (prēmiju rezervju un atlīdzību prasību rezervju summa).

C0020 līdz C0170/R0280

Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā vislabākās aplēses un riska rezerves summa – riska rezerve

Riska rezerves summa, kā noteikts Direktīvā 2009/138/EK (77. panta 3. punkts). Riska rezervi aprēķina visam (pār)apdrošināšanas saistību portfelim un pēc tam iedala katram atsevišķam darījumdarbības virzienam attiecībā uz tiešiem darījumiem un pieņemtiem pārapdrošināšanas darījumiem.

C0180/R0280

Nedzīvības apdrošināšanas kopējās saistības, riska rezerves kopsumma

Riska rezerves kopsumma, kā noteikts Direktīvā 2009/138/EK (77. panta 3. punkts).

Tehniskajām rezervēm piemērotā pārejas pasākuma summa

C0020 līdz C0170/R0290

Tehniskajām rezervēm piemērotā pārejas pasākuma summa

Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

Tehnisko rezervju pārejas perioda atskaitījuma summa, kas aprēķināta kā kopums uz katru darījumdarbības virzienu, kā definēts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 I pielikumā.

Šī summa būtu jāuzrāda kā negatīva vērtība.

C0180/R0290

Tehniskajām rezervēm piemērotā pārejas pasākuma summa –

Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

Tehniskajām rezervēm piemērotā pārejas perioda atskaitījuma kopsumma attiecībā uz visiem darījumdarbības virzieniem, kas attiecināma uz tehniskajām rezervēm, kuras aprēķinātas kā kopums katram darījumdarbības virzienam, kā definēts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 I pielikumā.

Šo summu uzrāda kā negatīvu vērtību.

C0020 līdz C0170/R0300

Tehniskajām rezervēm piemērotā pārejas pasākuma summa –

Vislabākā aplēse

Tehnisko rezervju pārejas perioda atskaitījuma summa, kas attiecināta uz vislabāko aplēsi, uz katru darījumdarbības virzienu, kā definēts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 I pielikumā.

Šī summa būtu jāuzrāda kā negatīva vērtība.

C0180/R0300

Tehniskajām rezervēm piemērotā pārejas pasākuma summa –

Vislabākā aplēse

Tehnisko rezervju pārejas perioda atskaitījuma kopsumma visiem darījumdarbības virzieniem, kas attiecināta uz vislabāko aplēsi, katram darījumdarbības virzienam, kā definēts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 I pielikumā.

Šī summa būtu jāuzrāda kā negatīva vērtība.

C0020 līdz C0170/R0310

Tehniskajām rezervēm piemērotā pārejas perioda summa –

Riska rezerve

Tehnisko rezervju pārejas perioda atskaitījuma summa, kas attiecināta uz riska rezervi, uz katru darījumdarbības virzienu, kā definēts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 I pielikumā.

Šī summa būtu jāuzrāda kā negatīva vērtība.

C0180/R0310

Tehniskajām rezervēm piemērotā pārejas perioda summa –

Riska rezerve

Tehnisko rezervju pārejas perioda atskaitījuma kopsumma visiem darījumdarbības virzieniem, kas attiecināta uz riska rezervi, uz katru darījumdarbības virzienu, kā definēts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 I pielikumā.

Šī summa būtu jāuzrāda kā negatīva vērtība.

Tehniskās rezerves – kopā

C0020 līdz C0170/R0320

Tehniskās rezerves, kopā – tiešie un pieņemtie pārapdrošināšanas darījumi

Bruto tehnisko rezervju kopsumma katram darījumdarbības virzienam attiecībā uz tiešajiem un pieņemtajiem pārapdrošināšanas darījumiem, tostarp tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums, un pēc tehniskajām rezervēm piemērotā pārejas perioda atskaitījuma.

C0180/R0320

Nedzīvības apdrošināšanas kopējās saistības, tehniskās rezerves – kopā

Bruto tehnisko rezervju kopsumma attiecībā uz tiešajiem un pieņemtajiem pārapdrošināšanas darījumiem, tostarp tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums, un pēc tehniskajām rezervēm piemērotā pārejas perioda atskaitījuma.

C0020 līdz C0170/R0330

Tehniskās rezerves, kopā – atgūstamās kopsummas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmā zaudējuma korekcijas – tiešie un pieņemtie pārapdrošināšanas darījumi.

Atgūstamās kopsummas no pārapdrošināšanas līgumiem/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmā zaudējuma korekcijas katram darījumdarbības virzienam attiecībā uz tiešajiem un pieņemtajiem pārapdrošināšanas darījumiem.

C0180/R0330

Nedzīvības apdrošināšanas kopējās saistības, atgūstamās kopsummas no pārapdrošināšanas līgumiem/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmā zaudējuma korekcijas – tiešie un pieņemtie pārapdrošināšanas darījumi.

Atgūstamās kopsummas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmā zaudējuma korekcijas attiecībā uz tiešajiem darījumiem un pieņemtajiem pārapdrošināšanas darījumiem.

C0020 līdz C0170/R0340

Tehniskās rezerves, kopā – tehniskās rezerves mīnus atgūstamās summas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem – tiešie un pieņemtie pārapdrošināšanas darījumi.

Neto tehnisko rezervju kopsumma katram darījumdarbības virzienam attiecībā uz tiešajiem un pieņemtajiem pārapdrošināšanas darījumiem, tostarp tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums, un pēc tehniskajām rezervēm piemērotā pārejas perioda atskaitījuma.

C0180/R0340

Nedzīvības apdrošināšanas kopējās saistības, tehniskās rezerves mīnus atgūstamās summas no pārapdrošināšanas un īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām – tiešie un pieņemtie pārapdrošināšanas darījumi.

Neto tehnisko rezervju kopsumma attiecībā uz tiešajiem un pieņemtajiem pārapdrošināšanas darījumiem, tostarp tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums, un pēc tehniskajām rezervēm piemērotā pārejas perioda atskaitījuma.

S.19.01. – Nedzīvības apdrošināšanas atlīdzību prasības

Šī iedaļa attiecas uz informāciju, kas atsevišķām sabiedrībām jāatklāj katru gadu.

Atlīdzību prasību attīstības trīsstūri ataino apdrošinātāja atlīdzību prasību izmaksu aplēses (izmaksātās atlīdzību prasības un atlīdzību prasību rezerves saskaņā ar direktīvas “Maksātspēja II” vērtēšanas principu) un to, kā šī aplēse attīstās laika gaitā.

Sabiedrībām ir noteikts pienākums atklāt informāciju, norādot nelaimes gadījuma gadu vai parakstīšanas gadu, saskaņā ar visām valsts uzraudzības iestādes noteiktajām prasībām. Ja valsts uzraudzības iestāde nav noteikusi, kuras prasības piemēro, tad sabiedrība var izmantot nelaimes gadījuma gadu vai parakstīšanas gadu saskaņā ar to, kā tās pārvalda katru darījumdarbības virzienu, ja tās gadu gaitā konsekventi izmanto to pašu gadu.

Šo veidni uzrāda kopā par nedzīvības apdrošināšanas darījumiem, bet to sadala pēc parakstīšanas gada un nelaimes gadījuma gada, ja sabiedrība izmanto atšķirīgas bāzes.

Dilstošā trīsstūra standarta ilgums ir 10+1 gadi, bet informācijas atklāšanas prasības pamatā ir sabiedrības atlīdzību prasību attīstība (ja atlīdzību prasību nokārtošanas cikls ir īsāks par 10 gadiem, sabiedrībām ir noteikts pienākums atklāt informāciju saskaņā ar īsāko iekšējo attīstību).

Vēsturiskie dati, sākot no direktīvas “Maksātspēja II” pirmās piemērošanas reizes, ir nepieciešami izmaksātajām atlīdzību prasībām (t.i., atklāj pilnu kopumu), bet ne attiecībā uz atlīdzību prasību vislabāko aplēsi. Lai aizpildītu vēsturiskos datus attiecībā uz izmaksātajām atlīdzību prasībām, notiekošajai informācijas atklāšanai piemēros to pašu pieeju, kas ietver trīsstūra ilgumu (t.i., īsāko no 10+1 gadiem un sabiedrību atlīdzību prasību nokārtošanas ciklu).

 

POSTENIS

NORĀDĪJUMI

Z0020

Nelaimes gadījuma gads vai parakstīšanas gads

Atklāj standartu, ko sabiedrība izmanto atlīdzību prasību attīstības atklāšanai. Izmanto vienu no šā nepapildināmā saraksta iespējām:

 

1 – nelaimes gadījuma gads

 

2 – parakstīšanas gads

C0010 līdz C0110/ R0100 līdz R0250

Bruto izmaksātās atlīdzību prasības (nekumulatīva summa) -–trīsstūris

Bruto izmaksātās atlīdzību prasības, neieskaitot likvidāciju un regresu, izņemot izdevumus, trīsstūrī, kas ataino bruto atlīdzību prasību maksājumu attīstību, kas jau izmaksātas: katram nelaimes gadījuma/parakstīšanas gadam no N-9 (un iepriekšējiem gadiem) un visiem iepriekšējiem pārskata periodiem līdz (ieskaitot) N (pēdējais pārskata gads) pārskata gadam jau veiktos maksājumus atbilstoši katrā attīstības gadā (kas ir kavējums starp nelaimes gadījuma/parakstīšanas datumu un maksājuma datumu).

Datus izsaka absolūtajās summās, tās nav kumulatīvas un ir nediskontētas.

C0170/ R0100 līdz R0260

Bruto atlīdzību prasības (nekumulatīvas) – kārtējā gadā

“Kārtējais gads” kopā atspoguļo pēdējo diagonāli (visi dati, kas attiecas uz pēdējo pārskata gadu no R0160 līdz R0250.

R0260 ir R0160 līdz R0250 kopsumma.

C0180/ R0100 līdz R0260

Bruto izmaksātās atlīdzību prasības – gadu summa (kumulatīva)

“Gadu summa” kopā ietver visu rindās ietverto datu summu (visu maksājumu summa, kas attiecas uz nelaimes gadījuma/parakstīšanas gadu), tostarp kopsummu.

C0200 līdz C0300/ R0100 līdz R0250

Nesamaksāto atlīdzību prasību rezerves nediskontēta vislabākā bruto aplēse – trīsstūris

Atlīdzību prasību rezervju nediskontētas vislabākās aplēses trīsstūri, ieskaitot pārapdrošināšanu katram nelaimes gadījuma/parakstīšanas gadam no N-9 (un iepriekšējiem gadiem) un visi iepriekšējie pārskata periodi līdz (ieskaitot) N (pēdējais pārskata gads). Atlīdzību prasību rezervju vislabākā aplēse attiecas uz atlīdzību prasību notikumiem, kas radušies vērtēšanas datumā vai pirms tā, neatkarīgi no tā, vai minēto notikumu rezultātā radušās atlīdzību prasības ir norādītas vai nav.

Datus izsaka absolūtajās summās, tās nav kumulatīvas un ir nediskontētas.

C0360/ R0100 līdz R0260

Atlīdzību prasību rezervju vislabākā bruto aplēse – gada beigas (diskontētie dati)

“Kārtējais gads” kopā atspoguļo pēdējo diagonāli, bet uz diskonta bāzes (visi dati, kas attiecas uz pēdējo pārskata gadu) no R0160 līdz R0250.

R0260 ir R0160 līdz R0250 kopsumma.

S.22.01. – Ilgtermiņa garantiju pasākumu un pārejas pasākumu ietekme

Vispārīgas piezīmes:

Šī veidne attiecas uz informāciju, kas atsevišķām sabiedrībām jāatklāj katru gadu.

Šī veidne ir svarīga, ja sabiedrība izmanto vismaz vienu ilgtermiņa garantijas pasākumu vai pārejas pasākumu.

Šī veidne atspoguļo ietekmi uz finanšu stāvokli, ja netiek izmantoti pārejas pasākumi un katrs ilgtermiņa garantijas pasākums vai pārejas pasākums ir noteikts nulles līmenī. Šajā nolūkā būtu jāievēro pakāpeniska pieeja, pa vienam izņemot katru pārejas pasākumu un ilgtermiņa garantijas pasākumu un neveicot atkārtotu aprēķinu par atlikušo pasākumu ietekmi pēc katras darbības.

Ietekme ir jāuzrāda kā pozitīva vērtība, ja tā palielina atklājamā posteņa vērtību, un kā negatīva vērtība, ja tā samazina posteņa summu (piem., ja maksātspējas kapitāla prasības summa palielinās vai ja pašu kapitāla summa palielinās, tad būtu jāuzrāda pozitīvas vērtības).

 

POSTENIS

NORĀDĪJUMI

C0010/R0010

Summa ar ilgtermiņa garantijas pasākumiem un pārejas pasākumiem – tehniskās rezerves

Tehnisko rezervju kopsumma, tostarp ilgtermiņa garantijas pasākumi un pārejas pasākumi

C0030/R0010

Pārejas pasākuma ietekme uz tehniskajām rezervēm – tehniskās rezerves

Tehnisko rezervju korekcijas summa, ko piemēro saistībā ar tehniskajām rezervēm piemēroto pārejas perioda atskaitījumu.

Tā ir starpība starp tehniskajām rezervēm bez tehniskajām rezervēm piemērotā pārejas perioda atskaitījuma un tehniskajām rezervēm ar ilgtermiņa garantijas un pārejas pasākumiem.

C0050/R0010

Pārejas pasākuma ietekme uz procentu likmi –tehniskās rezerves

Tehnisko rezervju korekcijas summa, ko piemēro saistībā ar pārejas korekciju attiecīgajai bezriska procentu likmes termiņstruktūrai.

Tā ir starpība starp tehniskajām rezervēm bez pārejas korekcijas attiecīgajai bezriska procentu likmes termiņstruktūrai un tehniskajām rezervēm ar ilgtermiņa garantijas un pārejas pasākumiem.

C0070/R0010

Nulles līmenī noteiktas svārstīguma korekcijas ietekme –tehniskās rezerves

Tehnisko rezervju korekcijas summa, ko piemēro saistībā ar tehniskajām rezervēm piemēroto pārejas perioda atskaitījumu. Tā atspoguļo ietekmi, kāda ir svārstīguma korekcijas noteikšanai nulles apmērā.

Tā ir starpība starp tehniskajām rezervēm bez svārstīguma korekcijas un bez citiem pārejas pasākumiem un maksimālā summa starp tehniskajām rezervēm ar ilgtermiņa garantiju un pārejas pasākumiem, tehniskajām rezervēm bez tehniskajām rezervēm piemērotā pārejas perioda atskaitījuma un tehniskajām rezervēm bez pārejas korekcijas attiecīgajai bezriska procentu likmes termiņstruktūrai.

C0090/R0010

Nulles līmenī noteiktas atbilstības korekcijas ietekme –tehniskās rezerves

Tehnisko rezervju korekcijas summa saistībā ar piemēroto atbilstības korekciju. Tas ietver to, kāda ietekme ir svārstīguma korekcijas un atbilstības korekcijas iestatīšanai uz nulli.

Tā ir starpība starp tehniskajām rezervēm bez atbilstības korekcijas un bez citiem pārejas pasākumiem un maksimālā summa starp tehniskajām rezervēm ar ilgtermiņa garantiju un pārejas pasākumiem, tehniskajām rezervēm bez tehniskajām rezervēm piemērotā pārejas perioda atskaitījuma, tehniskajām rezervēm bez pārejas korekcijas attiecīgajai bezriska procentu likmes termiņstruktūrai un tehniskajām rezervēm bez svārstīguma korekcijas un bez citiem pārejas pasākumiem.

C0010/R0020

Summa ar ilgtermiņa garantijas pasākumiem un pārejas pasākumiem – pamata pašu kapitāls

Pamata pašu kapitāla kopsumma, kas aprēķināta, ņemot vērā tehniskās rezerves, tostarp korekcijas saistībā ar ilgtermiņa garantijas pasākumiem un pārejas pasākumiem.

C0030/R0020

Pārejas pasākuma ietekme uz tehniskajām rezervēm – pamata pašu kapitāls

Pamata pašu kapitāla korekcijas summa, ko piemēro saistībā ar tehniskajām rezervēm piemēroto pārejas perioda atskaitījumu.

Tā ir starpība starp pamata pašu kapitālu, kas aprēķināts, ņemot vērā tehniskās rezerves bez piemērotā pārejas perioda atskaitījuma un ņemot vērā tehniskās rezerves ar ilgtermiņa garantiju un pārejas pasākumiem.

C0050/R0020

Pārejas pasākuma ietekme uz procentu likmi – pamata pašu kapitāls

Pamata pašu kapitāla korekcijas summa, ko piemēro saistībā ar pārejas korekciju attiecīgajai bezriska procentu likmes termiņstruktūrai.

Tā ir starpība starp pamata pašu kapitālu, kas aprēķināts, ņemot vērā tehniskās rezerves bez pārejas korekcijas attiecīgajai bezriska procentu likmes termiņstruktūrai un ņemot vērā tehniskās rezerves ar ilgtermiņa garantijas un pārejas pasākumiem.

C0070/R0020

Nulles līmenī noteiktas svārstīguma korekcijas ietekme – pamata pašu kapitāls

Pamata pašu kapitāla korekcijas summa, ko piemēro saistībā ar svārstīguma korekciju. Tas atspoguļo to, kāda ietekme ir svārstīguma korekcijas iestatīšanai uz nulli.

Tā ir starpība starp pamata pašu kapitālu, ņemot vērā tehniskās rezerves bez svārstīguma korekcijas un bez citiem pārejas pasākumiem, un maksimālo summu starp pamata pašu kapitālu, ņemot vērā tehniskās rezerves ar ilgtermiņa garantiju un pārejas pasākumiem, tehniskās rezerves bez tehniskajām rezervēm piemērotā pārejas perioda atskaitījuma un tehniskās rezerves bez pārejas korekcijas attiecīgajai bezriska procentu likmes termiņstruktūrai.

C0090/R0020

Nulles līmenī noteiktas atbilstības korekcijas ietekme – pamata pašu kapitāls

Pamata pašu kapitāla korekcijas summa, ko piemēro saistībā ar atbilstības korekciju. Tas ietver to, kāda ietekme ir svārstīguma korekcijas un atbilstības korekcijas iestatīšanai uz nulli.

Tā ir starpība starp pamata pašu kapitālu, ņemot vērā tehniskās rezerves bez atbilstības korekcijas un bez citiem pārejas pasākumiem, un maksimālo summu starp pamata pašu kapitālu, ņemot vērā tehniskās rezerves ar ilgtermiņa garantiju un pārejas pasākumiem, tehniskās rezerves bez tehniskajām rezervēm piemērotā pārejas perioda atskaitījuma, tehniskās rezerves bez pārejas korekcijas attiecīgajai bezriska procentu likmes termiņstruktūrai un tehniskās rezerves bez svārstīguma korekcijas un bez citiem pārejas pasākumiem.

C0010/R0050

Summa ar ilgtermiņa garantijas pasākumiem un pārejas pasākumiem – izmantojamais pašu kapitāls, lai izpildītu maksātspējas kapitāla prasību

Izmantojamā pašu kapitāla kopsumma, lai izpildītu maksātspējas kapitāla prasību, kas aprēķināts, ņemot vērā tehniskās rezerves, tostarp korekcijas saistībā ar ilgtermiņa garantijas pasākumiem un pārejas pasākumiem.

C0030/R0050

Pārejas pasākuma ietekme uz tehniskajām rezervēm – izmantojamais pašu kapitāls, lai izpildītu maksātspējas kapitāla prasību

Izmantojamā pašu kapitāla korekcijas summa, lai izpildītu maksātspējas kapitāla prasību, ko piemēro saistībā ar tehniskajām rezervēm piemēroto pārejas perioda atskaitījumu.

Tā ir starpība starp izmantojamo pašu kapitālu, lai izpildītu maksātspējas kapitāla prasību, kas aprēķināts, ņemot vērā tehniskās rezerves bez tehniskajām rezervēm piemērotā pārejas perioda atskaitījuma un ņemot vērā tehniskās rezerves ar ilgtermiņa garantiju un pārejas pasākumiem.

C0050/R0050

Pārejas pasākuma ietekme uz procentu likmi – izmantojamais pašu kapitāls, lai izpildītu maksātspējas kapitāla prasību

Izmantojamā pašu kapitāla korekcijas summa, lai izpildītu maksātspējas kapitāla prasību, ko piemēro saistībā ar pārejas korekciju attiecīgajai bezriska procentu likmes termiņstruktūrai.

Tā ir starpība starp izmantojamo pašu kapitālu, lai izpildītu maksātspējas kapitāla prasību, kas aprēķināts, ņemot vērā tehniskās rezerves bez pārejas korekcijas attiecīgajai bezriska procentu likmes termiņstruktūrai un ņemot vērā tehniskās rezerves ar ilgtermiņa garantijas un pārejas pasākumiem.

C0070/R0050

Nulles līmenī noteiktas svārstīguma korekcijas ietekme – izmantojamais pašu kapitāls, lai izpildītu maksātspējas kapitāla prasību

Izmantojamā pašu kapitāla korekcijas summa, lai izpildītu maksātspējas kapitāla prasību, ko piemēro saistībā ar svārstīguma korekciju. Tā atspoguļo ietekmi, kāda ir svārstīguma korekcijas noteikšanai nulles apmērā.

Tā ir starpība starp izmantojamo pašu kapitālu, lai izpildītu maksātspējas kapitāla prasību, ņemot vērā tehniskās rezerves bez svārstīguma korekcijas un bez citiem pārejas pasākumiem, un maksimālo summu starp izmantojamo pašu kapitālu, lai izpildītu maksātspējas kapitāla prasību, ņemot vērā tehniskās rezerves ar ilgtermiņa garantiju un pārejas pasākumiem, tehniskās rezerves bez tehniskajām rezervēm piemērotā pārejas perioda atskaitījuma un tehniskās rezerves bez pārejas korekcijas attiecīgajai bezriska procentu likmes termiņstruktūrai.

C0090/R0050

Nulles līmenī noteiktas atbilstības korekcijas ietekme – izmantojamais pašu kapitāls, lai izpildītu maksātspējas kapitāla prasību

Izmantojamā pašu kapitāla korekcijas summa, lai izpildītu maksātspējas kapitāla prasību, ko piemēro saistībā ar atbilstības korekciju. Tas ietver to, kāda ietekme ir svārstīguma korekcijas un atbilstības korekcijas iestatīšanai uz nulli.

Tā ir starpība starp izmantojamo pašu kapitālu, lai izpildītu maksātspējas kapitāla prasību, ņemot vērā tehniskās rezerves bez atbilstības korekcijas un bez citiem pārejas pasākumiem, un maksimālo summu starp izmantojamo pašu kapitālu, lai izpildītu maksātspējas kapitāla prasību, ņemot vērā tehniskās rezerves ar ilgtermiņa garantiju un pārejas pasākumiem, tehniskās rezerves bez tehniskajām rezervēm piemērotā pārejas perioda atskaitījuma, tehniskās rezerves bez pārejas korekcijas attiecīgajai bezriska procentu likmes termiņstruktūrai un tehniskās rezerves bez svārstīguma korekcijas un bez citiem pārejas pasākumiem.

C0010/R0090

Summa ar ilgtermiņa garantijas pasākumiem un pārejas pasākumiem – maksātspējas kapitāla prasība

Maksātspējas kapitāla prasības kopsumma, kas aprēķināta, ņemot vērā tehniskās rezerves, tostarp korekcijas saistībā ar ilgtermiņa garantijas pasākumiem un pārejas pasākumiem.

C0030/R0090

Pārejas pasākuma ietekme uz tehniskajām rezervēm – maksātspējas kapitāla prasība

Maksātspējas kapitāla prasības korekcijas summa, ko piemēro saistībā ar tehniskajām rezervēm piemēroto pārejas perioda atskaitījumu.

Tā ir starpība starp maksātspējas kapitāla prasību, kas aprēķināta, ņemot vērā tehniskās rezerves bez tehniskajām rezervēm piemērotā pārejas perioda atskaitījuma un ņemot vērā tehniskās rezerves ar ilgtermiņa garantiju un pārejas pasākumiem.

C0050/R0090

Pārejas pasākuma ietekme uz procentu likmi – maksātspējas kapitāla prasība

Maksātspējas kapitāla prasības korekcijas summa, ko piemēro saistībā ar pārejas korekciju attiecīgajai bezriska procentu likmes termiņstruktūrai.

Tā ir starpība starp maksātspējas kapitāla prasību, kas aprēķināta, ņemot vērā tehniskās rezerves bez pārejas korekcijas attiecīgajai bezriska procentu likmes termiņstruktūrai un ņemot vērā tehniskās rezerves ar ilgtermiņa garantijas un pārejas pasākumiem.

C0070/R0090

Nulles līmenī noteiktas svārstīguma korekcijas ietekme – maksātspējas kapitāla prasība

Maksātspējas kapitāla prasības korekcijas summa, ko piemēro saistībā ar svārstīguma korekciju. Tā atspoguļo ietekmi, kāda ir svārstīguma korekcijas noteikšanai nulles apmērā.

Tā ir starpība starp maksātspējas kapitāla prasību, ņemot vērā tehniskās rezerves bez svārstīguma korekcijas un bez citiem pārejas pasākumiem, un maksimālo summu starp maksātspējas kapitāla prasību, ņemot vērā tehniskās rezerves ar ilgtermiņa garantiju un pārejas pasākumiem, tehniskās rezerves bez tehniskajām rezervēm piemērotā pārejas perioda atskaitījuma un tehniskās rezerves bez pārejas korekcijas attiecīgajai bezriska procentu likmes termiņstruktūrai.

C0090/R0090

Nulles līmenī noteiktas atbilstības korekcijas ietekme – maksātspējas kapitāla prasība

Maksātspējas kapitāla prasības korekcijas summa, ko piemēro saistībā ar atbilstības korekciju. Tas ietver to, kāda ietekme ir svārstīguma korekcijas un atbilstības korekcijas iestatīšanai uz nulli.

Tā ir starpība starp maksātspējas kapitāla prasību, ņemot vērā tehniskās rezerves bez atbilstības korekcijas un bez citiem pārejas pasākumiem, un maksimālo summu starp maksātspējas kapitāla prasību, ņemot vērā tehniskās rezerves ar ilgtermiņa garantiju un pārejas pasākumiem, tehniskās rezerves bez tehniskajām rezervēm piemērotā pārejas perioda atskaitījuma, tehniskās rezerves bez pārejas korekcijas attiecīgajai bezriska procentu likmes termiņstruktūrai un tehniskās rezerves bez svārstīguma korekcijas un bez citiem pārejas pasākumiem.

C0010/R0100

Summa ar ilgtermiņa garantijas pasākumiem un pārejas pasākumiem – izmantojamais pašu kapitāls, lai izpildītu minimālo kapitāla prasību

Izmantojamā pašu kapitāla kopsumma, lai izpildītu minimālo kapitāla prasību, kas aprēķināts, ņemot vērā tehniskās rezerves, tostarp korekcijas saistībā ar ilgtermiņa garantijas pasākumiem un pārejas pasākumiem.

C0030/R0100

Pārejas pasākuma ietekme uz tehniskajām rezervēm – izmantojamais pašu kapitāls, lai izpildītu minimālo kapitāla prasību.

Izmantojamā pašu kapitāla korekcijas summa, lai izpildītu minimālo kapitāla prasību, ko piemēro saistībā ar tehniskajām rezervēm piemēroto pārejas perioda atskaitījumu.

Tā ir starpība starp izmantojamo pašu kapitālu, lai izpildītu minimālo kapitāla prasību, kas aprēķināts, ņemot vērā tehniskās rezerves bez tehniskajām rezervēm piemērotā pārejas perioda atskaitījuma un ņemot vērā tehniskās rezerves ar ilgtermiņa garantiju un pārejas pasākumiem.

C0050/R0100

Pārejas pasākuma ietekme uz procentu likmi – izmantojamais pašu kapitāls, lai izpildītu minimālo kapitāla prasību

Izmantojamā pašu kapitāla korekcijas summa, lai izpildītu minimālo kapitāla prasību, ko piemēro saistībā ar pārejas korekciju attiecīgajai bezriska procentu likmes termiņstruktūrai.

Tā ir starpība starp izmantojamo pašu kapitālu, lai izpildītu minimālo kapitāla prasību, kas aprēķināts, ņemot vērā tehniskās rezerves bez pārejas korekcijas attiecīgajai bezriska procentu likmes termiņstruktūrai un ņemot vērā tehniskās rezerves ar ilgtermiņa garantijas un pārejas pasākumiem.

C0070/R0100

Nulles līmenī noteiktas svārstīguma korekcijas ietekme – izmantojamais pašu kapitāls, lai izpildītu minimālo kapitāla prasību

Izmantojamā pašu kapitāla korekcijas summa, lai izpildītu minimālo kapitāla prasību, ko piemēro saistībā ar svārstīguma korekciju. Tas atspoguļo to, kāda ietekme ir svārstīguma korekcijas iestatīšanai uz nulli.

Tā ir starpība starp izmantojamo pašu kapitālu, lai izpildītu minimālo kapitāla prasību, ņemot vērā tehniskās rezerves bez svārstīguma korekcijas un bez citiem pārejas pasākumiem, un maksimālo summu starp izmantojamo pašu kapitālu, lai izpildītu minimālo kapitāla prasību, ņemot vērā tehniskās rezerves ar ilgtermiņa garantiju un pārejas pasākumiem, tehniskās rezerves bez tehniskajām rezervēm piemērotā pārejas perioda atskaitījuma un tehniskās rezerves bez pārejas korekcijas attiecīgajai bezriska procentu likmes termiņstruktūrai.

C0090/R0100

Nulles līmenī noteiktas atbilstības korekcijas ietekme – izmantojamais pašu kapitāls, lai izpildītu minimālo kapitāla prasību

Izmantojamā pašu kapitāla korekcijas summa, lai izpildītu minimālo kapitāla prasību, ko piemēro saistībā ar atbilstības korekciju. Tas ietver to, kāda ietekme ir svārstīguma korekcijas un atbilstības korekcijas iestatīšanai uz nulli.

Tā ir starpība starp izmantojamo pašu kapitālu, lai izpildītu minimālo kapitāla prasību, ņemot vērā tehniskās rezerves bez atbilstības korekcijas un bez citiem pārejas pasākumiem, un maksimālo summu starp izmantojamo pašu kapitālu, lai izpildītu minimālo kapitāla prasību, ņemot vērā tehniskās rezerves ar ilgtermiņa garantiju un pārejas pasākumiem, tehniskās rezerves bez tehniskajām rezervēm piemērotā pārejas perioda atskaitījuma, tehniskās rezerves bez pārejas korekcijas attiecīgajai bezriska procentu likmes termiņstruktūrai un tehniskās rezerves bez svārstīguma korekcijas un bez citiem pārejas pasākumiem.

C0010/R0110

Summa ar ilgtermiņa garantijas pasākumiem un pārejas pasākumiem – minimālā kapitāla prasība

Minimālā kapitāla prasības kopsumma, kas aprēķināta, ņemot vērā tehniskās rezerves, tostarp korekcijas saistībā ar ilgtermiņa garantijas pasākumiem un pārejas pasākumiem.

C0030/R0110

Pārejas pasākuma ietekme uz tehniskajām rezervēm – minimālā kapitāla prasība

Minimālā kapitāla prasības korekcijas summa, ko piemēro saistībā ar tehniskajām rezervēm piemēroto pārejas perioda atskaitījumu.

Tā ir starpība starp minimālo kapitāla prasību, kas aprēķināta, ņemot vērā tehniskās rezerves bez tehniskajām rezervēm piemērotā pārejas perioda atskaitījuma un ņemot vērā tehniskās rezerves ar ilgtermiņa garantiju un pārejas pasākumiem.

C0050/R0110

Pārejas pasākuma ietekme uz procentu likmi – minimālā kapitāla prasība

Minimālā kapitāla prasības korekcijas summa, ko piemēro saistībā ar pārejas korekciju attiecīgajai bezriska procentu likmes termiņstruktūrai.

Tā ir starpība starp minimālo kapitāla prasību, kas aprēķināta, ņemot vērā tehniskās rezerves bez pārejas korekcijas attiecīgajai bezriska procentu likmes termiņstruktūrai un ņemot vērā tehniskās rezerves ar ilgtermiņa garantijas un pārejas pasākumiem.

C0070/R0110

Nulles līmenī noteiktas svārstīguma korekcijas ietekme – minimālā kapitāla prasība

Minimālā kapitāla prasības korekcijas summa, ko piemēro saistībā ar svārstīguma korekciju. Tā atspoguļo ietekmi, kāda ir svārstīguma korekcijas noteikšanai nulles apmērā.

Tā ir starpība starp minimālo kapitāla prasību, ņemot vērā tehniskās rezerves bez svārstīguma korekcijas un bez citiem pārejas pasākumiem, un maksimālo summu starp minimālo kapitāla prasību, ņemot vērā tehniskās rezerves ar ilgtermiņa garantiju un pārejas pasākumiem, tehniskās rezerves bez tehniskajām rezervēm piemērotā pārejas perioda atskaitījuma un tehniskās rezerves bez pārejas korekcijas attiecīgajai bezriska procentu likmes termiņstruktūrai.

C0090/R0110

Nulles līmenī noteiktas atbilstības korekcijas ietekme – minimālā kapitāla prasība

Minimālā kapitāla prasības korekcijas summa, ko piemēro saistībā ar atbilstības korekciju. Tas ietver to, kāda ietekme ir svārstīguma korekcijas un atbilstības korekcijas iestatīšanai uz nulli.

Tā ir starpība starp minimālo kapitāla prasību, ņemot vērā tehniskās rezerves bez atbilstības korekcijas un bez citiem pārejas pasākumiem, un maksimālo summu starp minimālo kapitāla prasību, ņemot vērā tehniskās rezerves ar ilgtermiņa garantiju un pārejas pasākumiem, tehniskās rezerves bez tehniskajām rezervēm piemērotā pārejas pasākuma atskaitījuma, tehniskās rezerves bez pārejas pasākuma korekcijas attiecīgajai bezriska procentu likmes termiņstruktūrai un tehniskās rezerves bez svārstīguma korekcijas un bez citiem pārejas pasākumiem.

S.23.01. Pašu kapitāls

Vispārīgas piezīmes:

Šī iedaļa attiecas uz informāciju, kas atsevišķām sabiedrībām jāatklāj katru gadu.

 

POSTENIS

NORĀDĪJUMI

Pamata pašu kapitāls, pirms veikti atskaitījumi par līdzdalībām citā finanšu sektorā, kā paredzēts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 68. pantā

R0010/C0010

Parasto akciju kapitāls (ieskaitot pašu akcijas) – kopā

Šis ir kopējais parasto akciju kapitāls, kas turēts tieši un netieši (pirms veikts atskaitījums par pašu akcijām). Šis ir pirmā vai otrā līmeņa posteņu kritērijiem pilnībā atbilstīgs sabiedrības kopējais parasto akciju kapitāls. Jebkādu parasto akciju kapitālu, kas pilnībā neatbilst minētajiem kritērijiem, uzskata par priekšrocību akciju kapitālu un to attiecīgi klasificē, ņemot vērā to aprakstu vai kategoriju.

R0010/C0020

Parasto akciju kapitāls (ieskaitot pašu akcijas) – pirmais līmenis neierobežots

Tā ir samaksātā parasto akciju kapitāla summa, kas atbilst pirmā līmeņa neierobežotu posteņu kritērijiem.

R0010/C0040

Parasto akciju kapitāls (ieskaitot pašu akcijas) – otrais līmenis

Tā ir pieprasīta parasto akciju kapitāla summa, kas atbilst otrā līmeņa kritērijiem.

R0030/C0010

Akciju emisijas uzcenojuma konts, kas saistīts ar parasto akciju kapitālu – kopā

Kopējais akciju emisijas uzcenojuma konts, kas ir saistīts ar pirmā vai otrā līmeņa posteņu kritērijiem pilnībā atbilstīgu sabiedrības kopējo parasto akciju kapitālu.

R0030/C0020

Akciju emisijas uzcenojuma konts, kas saistīts ar parasto akciju kapitālu – pirmais līmenis neierobežots

Šī ir akciju emisijas uzcenojuma konta summa, kas attiecas uz parastajām akcijām, kuras atbilst pirmā līmeņa neierobežota kapitāla kritērijiem, jo tā attiecas uz parasto akciju kapitālu, ko uzskata par pirmā līmeņa neierobežotu kapitālu.

R0030/C0040

Akciju emisijas uzcenojuma konts, kas saistīts ar parasto akciju kapitālu – otrais līmenis

Tā ir tāda akciju emisijas uzcenojuma konta summa, kas attiecas uz parastajām akcijām un kas atbilst otrā līmeņa kritērijiem, jo tas attiecas uz parasto akciju kapitālu, ko uzskata par otrā līmeņa posteni.

R0040/C0010

Sākotnējie līdzekļi, dalībnieku iemaksas vai līdzvērtīgs pamata pašu kapitāla postenis savstarpējās apdrošināšanas sabiedrībām un savstarpējās apdrošināšanas tipa sabiedrībām – kopā

Pirmā vai otrā līmeņa posteņu kritērijiem pilnībā atbilstīgs sākotnējais kapitāls, dalībnieku iemaksas vai ekvivalents pamata pašu kapitāla postenis savstarpējas apdrošināšanas sabiedrībām un savstarpējās apdrošināšanas tipa sabiedrībām.

R0040/C0020

Sākotnējie līdzekļi, dalībnieku iemaksas vai līdzvērtīgs pamata pašu kapitāla postenis savstarpējās apdrošināšanas sabiedrībām un savstarpējās apdrošināšanas tipa sabiedrībām – pirmais līmenis neierobežots

Šis ir pirmā līmeņa neierobežots posteņu kritērijiem atbilstīgs sākotnējais kapitāls, dalībnieku iemaksas vai ekvivalents pamata pašu kapitāla postenis savstarpējas apdrošināšanas sabiedrībām un savstarpējās apdrošināšanas tipa sabiedrībām.

R0040/C0040

Sākotnējie līdzekļi, dalībnieku iemaksas vai līdzvērtīgs pamata pašu kapitāla postenis savstarpējās apdrošināšanas sabiedrībām un savstarpējās apdrošināšanas tipa sabiedrībām – otrais līmenis

Šis ir otrā līmeņa posteņu kritērijiem atbilstīgs sākotnējais kapitāls, dalībnieku iemaksas vai ekvivalents pamata pašu kapitāla postenis savstarpējas apdrošināšanas sabiedrībām un savstarpējās apdrošināšanas tipa sabiedrībām.

R0050/C0010

Subordinētie savstarpējo apdrošināšanas dalībnieku konti – kopā

Tā ir pirmā līmeņa ierobežotu posteņu, otrā līmeņa vai trešā līmeņa posteņu kritērijiem pilnībā atbilstīgu subordinēto savstarpējo apdrošināšanas dalībnieku kontu kopsumma.

R0050/C0030

Subordinētie savstarpējo apdrošināšanas dalībnieku konti – pirmais līmenis ierobežots

Tā ir tādu subordinēto savstarpējo apdrošināšanas dalībnieku kontu summa, kas atbilst pirmā līmeņa ierobežotu posteņu kritērijiem.

R0050/C0040

Subordinētie savstarpējo apdrošināšanas dalībnieku konti – otrais līmenis

Tā ir tādu subordinēto savstarpējo apdrošināšanas dalībnieku kontu summa, kas atbilst otrā līmeņa kritērijiem.

R0050/C0050

Subordinētie savstarpējo apdrošināšanas dalībnieku konti – trešais līmenis

Tā ir tādu subordinēto savstarpējo apdrošināšanas dalībnieku kontu summa, kas atbilst trešā līmeņa kritērijiem.

R0070/C0010

Papildu fondi – kopā

Šī ir papildu fondu kopsumma, uz ko attiecas Direktīvas 2009/138/EK 91. panta 2. punkts.

R0070/C0020

Papildu fondi – pirmais līmenis neierobežots

Tie ir papildu fondi, uz ko attiecas Direktīvas 2009/138/EK 91. panta 2. punkts un kas atbilst pirmā līmeņa neierobežotu posteņu kritērijiem.

R0090/C0010

Priekšrocību akcijas – kopā

Šī ir pirmā līmeņa ierobežotu posteņu, otrā vai trešā līmeņa posteņu kritērijiem pilnībā atbilstīga priekšrocību akciju kopsumma.

R0090/C0030

Priekšrocību akcijas – pirmais līmenis ierobežots

Tā ir tādu sabiedrības emitētu priekšrocību akciju summa, kas atbilst pirmā līmeņa ierobežotu posteņu kritērijiem.

R0090/C0040

Priekšrocību akcijas – otrais līmenis

Tā ir tādu sabiedrības emitētu priekšrocību akciju summa, kas atbilst otrā līmeņa kritērijiem.

R0090/C0050

Priekšrocību akcijas – trešais līmenis

Šī ir sabiedrības emitētu priekšrocību akciju summa, kas atbilst trešā līmeņa kritērijiem.

R0110/C0010

Akciju emisijas uzcenojuma konts, kas saistīts ar priekšrocību akcijām – kopā

Kopējais akciju emisijas uzcenojuma konts, kas ir tādas sabiedrības priekšrocību akciju kapitālu, kas pilnībā atbilst pirmā līmeņa ierobežotu, otrā līmeņa vai trešā līmeņa posteņu kritērijiem.

R0110/C0030

Akciju emisijas uzcenojuma konts, kas saistīts ar priekšrocību akcijām – pirmais līmenis ierobežots

Šī ir tāda akciju emisijas uzcenojuma konta, kas attiecas uz priekšrocību akcijām, summa, kas atbilst pirmā līmeņa ierobežotu posteņu kritērijiem, jo tā attiecas uz priekšrocību akcijām, kuras uzskata par pirmā līmeņa ierobežotiem posteņiem.

R0110/C0040

Akciju emisijas uzcenojuma konts, kas saistīts ar priekšrocību akcijām – otrais līmenis

Šī ir tāda akciju emisijas uzcenojuma konta summa, kas attiecas uz priekšrocību akcijām, kas atbilst otrā līmeņa kritērijiem, jo tā attiecas uz priekšrocību akcijām, kuras uzskata par otrā līmeņa kapitālu.

R0110/C0050

Akciju emisijas uzcenojuma konts, kas saistīts ar priekšrocību akcijām – trešais līmenis

Šī ir tāda akciju emisijas uzcenojuma konta summa, kas attiecas uz priekšrocību akcijām, kas atbilst trešā līmeņa kritērijiem, jo tā attiecas uz priekšrocību akcijām, kuras uzskata par trešā līmeņa kapitālu.

R0130/C0010

Saskaņošanas rezerve – kopā

Kopējā saskaņošanas rezerve ataino rezerves (piem., nesadalīto peļņu), neieskaitot korekcijas (piem., norobežotos fondus). To veido galvenokārt atšķirības starp vērtēšanu pēc grāmatvedības standartiem un vērtēšanu saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 75. pantu.

R0130/C0020

Saskaņošanas rezerve – pirmais līmenis neierobežots

Saskaņošanas rezerve ataino rezerves (piem., nesadalīto peļņu), neieskaitot korekcijas (piem., norobežotos fondus). To veido galvenokārt atšķirības starp vērtēšanu pēc grāmatvedības standartiem un vērtēšanu saskaņā ar Direktīvu 2009/138/EK.

R0140/C0010

Subordinētās saistības – kopā

Šī ir sabiedrības emitēto subordinēto saistību kopsumma.

R0140/C0030

Subordinētās saistības – pirmais līmenis ierobežots

Tā ir tādu sabiedrības emitēto subordinēto saistību summa, kas atbilst pirmā līmeņa ierobežotu posteņu kritērijiem.

R0140/C0040

Subordinētās saistības – otrais līmenis

Šī ir sabiedrības emitēto subordinēto saistību summa, kas atbilst otrā līmeņa kapitāla kritērijiem.

R0140/C0050

Subordinētās saistības – trešais līmenis

Tā ir tādu sabiedrības emitēto subordinēto saistību summa, kas atbilst trešā līmeņa kritērijiem.

R0160/C0010

Summa, kas ir vienāda ar neto atliktā nodokļa aktīvu vērtību – kopā

Šī ir sabiedrības neto atliktā nodokļa aktīvu kopsumma.

R0160/C0050

Summa, kas ir vienāda ar neto atliktā nodokļa aktīvu vērtību – trešais līmenis

Tā ir sabiedrības neto atliktā nodokļa aktīvu summa, kas atbilst trešā līmeņa klasifikācijas kritērijiem.

R0180/C0010

Citi pašu kapitāla posteņi, kurus apstiprinājusi uzraudzības iestāde kā pamata pašu kapitālu, kas nav precizēts iepriekš

Šī ir pamata pašu kapitāla posteņu summa, kas nav precizēta iepriekš un kas ir saņēmusi uzraudzības iestāžu apstiprinājumu.

R0180/C0020

Citi pašu kapitāla posteņi, kurus apstiprinājusi uzraudzības iestāde kā pamata pašu kapitālu, kas nav precizēts iepriekš – pirmais līmenis neierobežots

Šī ir pamata pašu kapitāla posteņu summa, kas nav precizēta iepriekš, kas atbilst pirmā līmeņa neierobežota kapitāla kritērijiem un kas ir saņēmusi uzraudzības iestāžu apstiprinājumu.

R0180/C0030

Citi pašu kapitāla posteņi, kurus apstiprinājusi uzraudzības iestāde kā pamata pašu kapitālu, kas nav precizēts iepriekš – pirmais līmenis ierobežots

Šī ir pamata pašu kapitāla posteņu summa, kas nav precizēta iepriekš, kas atbilst pirmā līmeņa ierobežota kapitāla kritērijiem un kas ir saņēmusi uzraudzības iestāžu apstiprinājumu.

R0180/C0040

Citi pašu kapitāla posteņi, kurus apstiprinājusi uzraudzības iestāde kā pamata pašu kapitālu, kas nav precizēts iepriekš – otrais līmenis

Šī ir pamata pašu kapitāla posteņu summa, kas nav precizēta iepriekš, kas atbilst otrā līmeņa kapitāla kritērijiem un kas ir saņēmusi uzraudzības iestāžu apstiprinājumu.

R0180/C0050

Citi pašu kapitāla posteņi, kurus apstiprinājusi uzraudzības iestāde kā pamata pašu kapitālu, kas nav precizēts iepriekš – trešais līmenis

Šī ir pamata pašu kapitāla posteņu summa, kas nav precizēta iepriekš, kas atbilst trešā līmeņa kapitāla kritērijiem un kas ir saņēmusi uzraudzības iestāžu apstiprinājumu.

Pašu kapitāls no finanšu pārskatiem, kuru nevajadzētu atspoguļot, izmantojot saskaņošanas rezervi, un kas neatbilst kritērijam, lai to klasificētu kā pašu kapitālu saskaņā ar direktīvu “Maksātspēja II”

R0220/C0010

Pašu kapitāls no finanšu pārskatiem, kuru neatspoguļo saskaņošanas rezerve un kas neatbilst kritērijiem, lai to klasificētu kā pašu kapitālu saskaņā ar direktīvu “Maksātspēja II” – kopā

Šī ir pašu kapitāla no finanšu pārskatiem kopsumma, kuru neatspoguļo saskaņošanas rezerve un kas neatbilst kritērijiem, lai to klasificētu kā pašu kapitālu saskaņā ar direktīvu “Maksātspēja II”.

Šie pašu kapitāla posteņi ir:

i)

posteņi, kas parādās pašu kapitāla posteņu sarakstos, bet neatbilst klasifikācijas kritērijiem vai pārejas noteikumiem, vai

ii)

posteņi, kas paredzēti tādam pašu kapitālam, kas nav iekļauts pašu kapitāla posteņu sarakstā un kuru nav apstiprinājusi uzraudzības iestāde, un kurš neparādās bilancē kā saistības.

Subordinētās saistības, kas neskaitās kā pamata pašu kapitāls, neuzrāda šeit, bet gan bilancē (veidne S.02.01) kā subordinētās saistības, kas nav uzskatāmas par pamata pašu kapitālu.

Atskaitījumi

R0230/C0010

Atskaitījums par līdzdalībām finanšu un kredītiestādēs – kopā

Šī ir atskaitījuma kopsumma par līdzdalībām finanšu un kredītiestādēs saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2015/35 68. pantu.

R0230/C0020

Atskaitījums par līdzdalībām finanšu un kredītiestādēs – pirmais līmenis neierobežots

Šī ir atskaitījuma summa par līdzdalībām finanšu un kredītiestādēs, kas ir atskaitīta no pirmā līmeņa neierobežota kapitāla saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2015/35 68. pantu.

R0230/C0030

Atskaitījums par līdzdalībām finanšu un kredītiestādēs – pirmais līmenis ierobežots

Šī ir atskaitījuma summa par līdzdalībām finanšu un kredītiestādēs, kas ir atskaitīta no pirmā līmeņa ierobežota kapitāla saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2015/35 68. pantu.

R0230/C0040

Atskaitījums par līdzdalībām finanšu un kredītiestādēs – otrais līmenis

Šī ir atskaitījuma summa par līdzdalībām finanšu un kredītiestādēs, kas ir atskaitīta no otrā līmeņa kapitāla saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2015/35 68. pantu.

Pamata pašu kapitāla kopsumma pēc atskaitījumiem

R0290/C0010

Pamata pašu kapitāla kopsumma pēc atskaitījumiem

Šī ir pamata pašu kapitāla kopsumma pēc atskaitījumiem.

R0290/C0020

Pamata pašu kapitāla kopsumma pēc atskaitījumiem – pirmais līmenis neierobežots

Šī ir pamata pašu kapitāla posteņu summa pēc atskaitījumiem, kas atbilst pirmā līmeņa neierobežotu posteņu kritērijiem.

R0290/C0030

Pamata pašu kapitāla kopsumma pēc atskaitījumiem – pirmais līmenis ierobežots

Šī ir pamata pašu kapitāla posteņu summa pēc korekcijām, kas atbilst pirmā līmeņa ierobežotu posteņu kritērijiem.

R0290/C0040

Pamata pašu kapitāla kopsumma pēc atskaitījumiem – otrais līmenis

Šī ir pamata pašu kapitāla posteņu summa pēc korekcijām, kas atbilst otrā līmeņa kapitāla kritērijiem.

R0290/C0050

Pamata pašu kapitāla kopsumma pēc atskaitījumiem – trešais līmenis

Šī ir pamata pašu kapitāla posteņu summa pēc korekcijām, kas atbilst trešā līmeņa kapitāla kritērijiem.

Papildu pašu kapitāls

R0300/C0010

Neapmaksāts un nepieprasīts parasto akciju kapitāls, izpildāms pēc pieprasījuma – kopā

Šī ir emitēto parasto akciju kapitāla kopsumma, kas nav pieprasītas vai izmaksātas, bet kas ir izpildāmas pēc pieprasījuma.

R0300/C0040

Neapmaksāts un nepieprasīts parasto akciju kapitāls, izpildāms pēc pieprasījuma – otrais līmenis

Šī ir emitēto parasto akciju kapitāla summa, kas nav pieprasītas vai izmaksātas, bet kas ir izpildāmas pēc pieprasījuma un atbilst otrā līmeņa kapitāla kritērijiem.

R0310/C0010

Neapmaksāti un nepieprasīti sākotnējie līdzekļi, biedru iemaksas vai līdzvērtīgs pamata pašu kapitāla postenis savstarpējās apdrošināšanas sabiedrībām un savstarpējās apdrošināšanas tipa sabiedrībām, izpildāmi pēc pieprasījuma – kopā

Šī ir sākotnējo līdzekļu, biedru iemaksu vai līdzvērtīga pamata pašu kapitāla posteņa kopsumma savstarpējās apdrošināšanas sabiedrībām un savstarpējās apdrošināšanas tipa sabiedrībām, kas nav pieprasīti vai izmaksāti, bet kas ir izpildāmi pēc pieprasījuma.

R0310/C0040

Neapmaksāti un nepieprasīti sākotnējie līdzekļi, biedru iemaksas vai līdzvērtīgs pamata pašu kapitāla postenis savstarpējās apdrošināšanas sabiedrībām un savstarpējās apdrošināšanas tipa sabiedrībām, izpildāmi pēc pieprasījuma – otrais līmenis

Šī ir sākotnējo līdzekļu, biedru iemaksu vai līdzvērtīga pamata pašu kapitāla posteņa summa savstarpējās apdrošināšanas sabiedrībām un savstarpējās apdrošināšanas tipa sabiedrībām, kas nav pieprasīti vai izmaksāti, bet kas ir izpildāmi pēc pieprasījuma un kas atbilst otrā līmeņa kapitāla kritērijiem.