2.4.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 87/35


Labojums Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2015/2447 (2015. gada 24. novembris), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 343, 2015. gada 29. decembris )

565. lappusē 2. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Atkāpjoties no šā panta 1. punkta, līdz SIT sistēmas un Surveillance 2 sistēmas jaunināšanas pirmās fāzes ieviešanas datumam A pielikuma kodus un formātus nepiemēro un attiecīgi piemērojamie kodi un formāti ir tie, kas norādīti Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2016/341 (1) 2.–5. pielikumā.

Atkāpjoties no šā panta 1. punkta, līdz AEO sistēmas jaunināšanas īstenošanas datumam A pielikuma kodus un formātus nepiemēro un attiecīgi piemērojamie kodi un formāti ir tie, kas norādīti Deleģētās regulas (ES) 2016/341 6.–7. pielikumā.

Atkāpjoties no šā panta 2. punkta, līdz attiecīgo IT sistēmu jaunināšanas vai ieviešanas datumiem, kā noteikts Deleģētās regulas (ES) 2016/341 1. pielikumā, B pielikumā norādīto formātu un kodu piemērošana dalībvalstīm nav obligāta.

Līdz datumiem, kad tiek ieviestas vai jauninātas attiecīgās IT sistēmas, kā noteikts Deleģētās regulas (ES) 2016/341 1. pielikumā, formātiem un kodiem, kuri nepieciešami deklarācijām, paziņojumiem un muitas statusa apliecinājumam, piemēro datu prasības, kas noteiktas Deleģētās regulas (ES) 2016/341 9. pielikumā.

Līdz attiecīgi SMK Automatizētās eksporta kontroles sistēmas ieviešanas datumam un valstu importa sistēmu jaunināšanas datumam saskaņā ar Komisijas Īstenošanas lēmuma 2014/255/ES (2) pielikumu dalībvalstis nodrošina, ka uzrādīšanas paziņojuma kodi un formāti ļauj veikt preču uzrādīšanu atbilstoši Kodeksa 139. pantam.”

565. lappusē 1. zemsvītras piezīmi aizstāj ar šādu:

“(1)

Komisijas 2015. gada 17. decembra Deleģētā regula (ES) 2016/341, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz pārejas noteikumiem, kurus paredz attiecībā uz konkrētiem Savienības Muitas Kodeksa noteikumiem, ja attiecīgās elektroniskās sistēmas vēl nedarbojas, un groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/2446 (OV L 69, 15.3.2016., 1. lpp.).”