13.4.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 101/164


Labojums Komisijas 2015. gada 28. jūlija Deleģētajā regulā (ES) 2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 343, 2015. gada 29. decembris )

15. lappusē 15. panta 1. punktā:

tekstu:

“b)

ja, īstenojot monitoringu, konstatē šādu vajadzību;

c)

ja, konstatē šādu vajadzību, ņemot vērā informāciju, ko saskaņā ar Kodeksa 23. panta 2. punktu sniedzis lēmuma turētājs vai citas iestādes.”

lasīt šādi:

“b)

ja, īstenojot pārraudzību, konstatē šādu vajadzību;

c)

ja konstatē šādu vajadzību, ņemot vērā informāciju, ko sniedzis lēmuma turētājs saskaņā ar Kodeksa 23. panta 2. punktu vai sniegušas citas iestādes.”

18. lappusē 23. panta 2. punktā:

tekstu:

“vārdā”

lasīt šādi:

“uzdevumā”.

18. lappusē 24. pantā:

tekstu:

Labvēlīgāks režīms attiecībā uz riska novērtējumu un kontroli

(Kodeksa 38. panta 6. punkts)

1.

Pie atzītā uzņēmēja (AEO) retāk veic fiziskas pārbaudes un dokumentu pārbaudes nekā pie citiem uzņēmējiem.

2.

Ja AEOS iesniedzis ievešanas kopsavilkuma deklarāciju vai Kodeksa 130. pantā minētajos gadījumos – muitas deklarāciju vai pagaidu uzglabāšanas deklarāciju, vai ja AEOS iesniedzis paziņojumu un nodrošinājis piekļuvi ziņām, kas saistītas ar tā ievešanas kopsavilkuma deklarāciju, savā datorsistēmā, kā minēts Kodeksa 127. panta 8. punktā, ja sūtījums ir izraudzīts fiziskai pārbaudei, pirmā ievešanas muitas iestāde, kas minēta Kodeksa 127. panta 3. punktā, paziņo šo faktu AEOS. Šo paziņojumu sniedz pirms preču ievešanas Savienības muitas teritorijā.

Šo paziņojumu sniedz arī pārvadātājam, ja tas atšķiras no pirmajā daļā minētā AEOS, ar nosacījumu, ka pārvadātājs ir AEOS, kura sistēmas ir pieslēgtas elektroniskajām sistēmām, kas saistītas ar pirmajā daļā minētajām deklarācijām.

Šo paziņojumu nesniedz, ja tas var apdraudēt veicamās pārbaudes vai to rezultātus.

3.

Ja AEO iesniedz pagaidu uzglabāšanas deklarāciju vai muitas deklarāciju saskaņā ar Kodeksa 171. pantu, muitas iestāde, kuras kompetencē ir saņemt minēto pagaidu uzglabāšanas deklarāciju vai muitas deklarāciju, ja sūtījums ir izraudzīts muitas kontrolei, paziņo šo faktu AEO. Šo paziņojumu sniedz pirms preču uzrādīšanas muitai.

Šo paziņojumu nesniedz, ja tas var apdraudēt veicamās pārbaudes vai to rezultātus.

4.

Ja sūtījumi, ko deklarējis AEO, izraudzīti fiziskai pārbaudei vai dokumentu pārbaudei, minētās pārbaudes veic prioritārā kārtā.

Pēc AEO pieprasījuma pārbaudes var veikt tādā vietā, kas nav vieta, kur preces jāuzrāda muitai.

5.

Paziņojumi, kas minēti 2. un 3. punktā, neattiecas uz muitas kontroli, par ko tiek lemts, pamatojoties uz pagaidu uzglabāšanas deklarāciju vai muitas deklarāciju pēc preču uzrādīšanas.”

lasīt šādi:

Labvēlīgāks režīms attiecībā uz riska novērtējumu un kontroli

(Kodeksa 38. panta 6. punkts)

1.

Atzītajam uzņēmējam (AEO) retāk veic fizisku kontroli un dokumentu kontroli nekā citiem uzņēmējiem.

2.

Ja AEOS ir iesniedzis ievešanas kopsavilkuma deklarāciju vai Kodeksa 130. pantā minētajos gadījumos – muitas deklarāciju vai pagaidu uzglabāšanas deklarāciju, vai ja AEOS ir iesniedzis paziņojumu un nodrošinājis piekļuvi ziņām, kas saistītas ar tā ievešanas kopsavilkuma deklarāciju, savā datorsistēmā, kā minēts Kodeksa 127. panta 8. punktā, ja sūtījums ir izraudzīts fiziskai kontrolei, pirmā ievešanas muitas iestāde, kas minēta Kodeksa 127. panta 3. punktā, paziņo šo faktu AEOS. Šo paziņojumu sniedz pirms preču ievešanas Savienības muitas teritorijā.

Šo paziņojumu sniedz arī pārvadātājam, ja tas atšķiras no pirmajā daļā minētā AEOS, ar nosacījumu, ka pārvadātājs ir AEOS, kura sistēmas ir pieslēgtas elektroniskajām sistēmām, kas saistītas ar pirmajā daļā minētajām deklarācijām.

Šo paziņojumu nesniedz, ja tas var apdraudēt veicamo kontroli vai tās rezultātus.

3.

Ja AEO iesniedz pagaidu uzglabāšanas deklarāciju vai muitas deklarāciju saskaņā ar Kodeksa 171. pantu, muitas iestāde, kuras kompetencē ir saņemt minēto pagaidu uzglabāšanas deklarāciju vai muitas deklarāciju, ja sūtījums ir izraudzīts muitas kontrolei, paziņo šo faktu AEO. Šo paziņojumu sniedz pirms preču uzrādīšanas muitai.

Šo paziņojumu nesniedz, ja tas var apdraudēt veicamo kontroli vai tās rezultātus.

4.

Ja sūtījumi, ko deklarējis AEO, izraudzīti fiziskai kontrolei vai dokumentu kontrolei, minēto kontroli veic prioritārā kārtā.

Pēc AEO pieprasījuma kontroli var veikt tādā vietā, kas nav vieta, kur preces jāuzrāda muitai.

5.

Paziņojumi, kas minēti 2. un 3. punktā, neattiecas uz muitas kontroli, par ko tiek lemts, pamatojoties uz pagaidu uzglabāšanas deklarāciju vai muitas deklarāciju pēc preču uzrādīšanas.”

23. lappusē 37. pantā:

tekstu:

“10)

“atvietojami materiāli” ir viena un tā paša veida un tirdznieciskās kvalitātes materiāli,”

lasīt šādi:

“10)

“savstarpēji aizstājami materiāli” ir viena un tā paša veida un tirdznieciskās kvalitātes materiāli,”.

24. lappusē 37. pantā:

tekstu:

“18)

termins “klasificēt” norāda uz produkta vai materiāla klasificēšanu konkrētā Harmonizētās Sistēmas pozīcijā vai apakšpozīcijā;”

lasīt šādi:

“18)

termins “klasificēts” norāda uz produkta vai materiāla klasificēšanu konkrētā Harmonizētās Sistēmas pozīcijā vai apakšpozīcijā;”.

24. lappusē 37. panta 21. punkta a) apakšpunktā:

tekstu:

“saskaņā ar sistēmu”

lasīt šādi:

“saskaņā ar shēmu”.

24. lappusē 37. panta 22. punktā:

tekstu:

“sistēmas noteikumiem”

lasīt šādi:

“shēmas noteikumiem”.

25. lappusē 42. panta 3. punktā:

tekstu:

“3.   Ja no saņēmējas valsts uz citu valsti eksportētus noteiktas izcelsmes produktus ieved atpakaļ, tad tos uzskata par nenoteiktas izcelsmes produktiem, ja vien kompetentajām iestādēm pieņemamā veidā nevar pierādīt, ka ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

atpakaļ ievestie produkti ir tie paši, kas tika eksportēti; un”

lasīt šādi:

“3.   Ja no saņēmējas valsts uz citu valsti eksportētus noteiktas izcelsmes produktus nosūta atpakaļ, tad tos uzskata par nenoteiktas izcelsmes produktiem, ja vien kompetentajām iestādēm pieņemamā veidā nevar pierādīt, ka ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

atpakaļnosūtītie produkti ir tie paši, kas tika eksportēti, un”.

33. lappusē 58. panta 1. punktā:

tekstu:

“atvietojami materiāli,”

lasīt šādi:

“savstarpēji aizstājami materiāli,”.

38. lappusē 68. panta otrās daļā:

tekstu:

“Ja no saņēmējas valsts vai teritorijas vai no Savienības uz citu valsti eksportētus noteiktas izcelsmes produktus ieved atpakaļ, tad tos uzskata par nenoteiktas izcelsmes produktiem, ja vien kompetentajām iestādēm pieņemamā veidā nevar pierādīt, ka ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

atpakaļ ievestie produkti ir tie paši, kas tika eksportēti;”

lasīt šādi:

“Ja no saņēmējas valsts vai teritorijas vai no Savienības uz citu valsti eksportētus noteiktas izcelsmes produktus nosūta atpakaļ, tad tos uzskata par nenoteiktas izcelsmes produktiem, ja vien kompetentajām iestādēm pieņemamā veidā nevar pierādīt, ka ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

atpakaļnosūtītie produkti ir tie paši, kas tika eksportēti;”.

47. lappusē 86. panta virsrakstā:

tekstu:

“CDP”

lasīt šādi:

“CPD”.

47. lappusē 88. panta 1. punktā:

tekstu:

“1.   Muitas dienesti var neprasīt paziņot muitas parādu”

lasīt šādi:

“1.   Muitas dienesti var atturēties paziņot muitas parādu”.

48. lappusē 88. panta 2. punktā:

tekstu:

“muitas dienesti var neprasīt paziņot muitas parādu”

lasīt šādi:

“muitas dienesti var atturēties paziņot muitas parādu”.

48. lappusē 88. panta 3. punktā:

tekstu:

“piemēro visām atgūšanas darbībām.”

lasīt šādi:

“piemēro katrai atgūšanas darbībai.”

57. lappusē 115. panta 1. punktā:

tekstu:

“Ja vieta jau ir apstiprināta pagaidu uzglabāšanas vietas darbības nolūkā, minēto atļauju nepieprasa.”

lasīt šādi:

“Ja vieta jau ir apstiprināta pagaidu uzglabāšanas vietas darbības nolūkā, minēto apstiprinājumu nepieprasa.”

65. lappusē 134. panta 2. punktā:

tekstu:

“b)

ja uz preces ieved īpaša nodokļu režīma teritorijā”

lasīt šādi:

“b)

ja preces ieved īpaša nodokļu režīma teritorijā”.

69. lappusē 147. panta 1. punktā:

tekstu:

“kas papildu deklarācijas iesniegšanai paredzēts saskaņā 146. panta 1. vai 3. punktu.”

lasīt šādi:

“kas papildu deklarācijas iesniegšanai paredzēts saskaņā ar 146. panta 1. vai 3. punktu.”

77. lappusē 163. panta 3. punktā:

tekstu:

“mutiski saskaņā ar 141. pantu”

lasīt šādi:

“mutiski vai saskaņā ar 141. pantu”.

81. lappusē 169. panta 6. punkta a) apakšpunktā:

tekstu:

“kur darbības tiek veiktas viņa vārdā;”

lasīt šādi:

“kur darbības tiek veiktas viņa uzdevumā;”.

91. lappusē 200. panta b) punktā:

tekstu:

“ka nosūtītājai iestādei un galamērķa muitas iestādei sniegtās ziņas neatšķiras.”

lasīt šādi:

“ka nosūtītājai muitas iestādei un galamērķa muitas iestādei sniegtās ziņas neatšķiras.”

94. lappusē 212. pantā:

tekstu:

“2.   Ja transportlīdzekļus pagaidu ievešanai deklarē mutiski saskaņā ar 136. pantu vai ar citu rīcību saskaņā ar 139. pantu, atļauju piešķir personai, kuras faktiskā rīcībā preces ir tajā brīdī, kad tās izlaiž pagaidu ievešanas procedūrai, ja vien minētā persona nerīkojas citas personas vārdā. Ja persona rīkojas citas personas vārdā, atļauju piešķir pēdējai pieminētajai personai.”

lasīt šādi:

“2.   Ja transportlīdzekļus pagaidu ievešanai deklarē mutiski saskaņā ar 136. pantu vai ar citu rīcību saskaņā ar 139. pantu, atļauju piešķir personai, kuras faktiskā rīcībā preces ir tajā brīdī, kad tās izlaiž pagaidu ievešanas procedūrai, ja vien minētā persona nerīkojas citas personas uzdevumā. Ja persona rīkojas citas personas uzdevumā, atļauju piešķir pēdējai pieminētajai personai.”

202. lappusē B pielikuma II sadaļas aprakstā par datu elementu 3/15. Importētājs:

tekstu:

“Tās personas, kura sagatavo vai kuras vārdā tiek sagatavota importa deklarācija, vārds, uzvārds/nosaukums un adrese.”

lasīt šādi:

“Tās personas, kura sagatavo vai kuras uzdevumā tiek sagatavota importa deklarācija, vārds, uzvārds/nosaukums un adrese.”

202. lappusē B pielikuma II sadaļas aprakstā par datu elementu 3/16. Importētāja identifikācijas numurs:

tekstu:

“Tās personas, kura sagatavo vai kuras vārdā tiek sagatavota importa deklarācija, identifikācijas numurs.”

lasīt šādi:

“Tās personas, kura sagatavo vai kuras uzdevumā tiek sagatavota importa deklarācija, identifikācijas numurs.”

203. lappusē B pielikuma II sadaļas aprakstā par datu elementu 3/22. Tranzīta procedūras izmantotājs:

tekstu:

“kurš pilnvarots iesniegt tranzīta deklarāciju procedūras izmantotāja vārdā,”

lasīt šādi:

“kurš pilnvarots iesniegt tranzīta deklarāciju procedūras izmantotāja uzdevumā,”.

208. lappusē B pielikuma II sadaļas aprakstā par datu elementu 4/10. Rēķina valūta:

tekstu:

“faktūrrēķins.”

lasīt šādi:

“komercrēķins.”

213. lappusē B pielikuma II sadaļas aprakstā par datu elementu 5/23. Preču atrašanās vieta:

tekstu:

“fizisko pārbaudi.”

lasīt šādi:

“fizisko kontroli.”

232. lappusē B-01. pielikuma III sadaļu “Vienotā administratīvā dokumenta paraugs (astoņu eksemplāru komplekts)” aizstāj ar šādu:

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

247. lappusē B-01. pielikuma IV sadaļu “Vienotā administratīvā dokumenta papildveidlapas paraugs (astoņu eksemplāru komplekts)” aizstāj ar šādu:

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

548. lappusē 71-05. pielikuma A iedaļas piezīmēs par īpašiem elementiem IP “Izvešanas datums un izvešanas rezultāts”:

tekstu:

eksporta muitas iestāde.”

lasīt šādi:

izvešanas muitas iestāde.”