2.4.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 87/35


Labojums Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2015/2446 (2015. gada 28. jūlijs), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 343, 2015. gada 29. decembris )

109. lappusē satura rādītājā svītro tekstu:

“22-13. PIELIKUMS

Rēķindeklarācija

514”.

514. lappusē svītro 22-13. pielikuma tekstu.