24.12.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 340/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2015/2420

(2015. gada 12. oktobris),

ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 428/2009, ar ko izveido Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 5. maija Regulu (EK) Nr. 428/2009, ar ko izveido Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei (1), un jo īpaši tās 15. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 428/2009 ir paredzēts, ka divējāda lietojuma preces tiek pakļautas iedarbīgai kontrolei, kad tās eksportē no Savienības vai pārvadā tranzītā caur Savienību, vai piegādā uz trešo valsti, izmantojot starpniecības pakalpojumus, kurus sniedz starpnieks, kas ir Savienības rezidents vai Savienībā veic uzņēmējdarbību.

(2)

Regulas (EK) Nr. 428/2009 I pielikumā ir ietverts kopējs saraksts ar Savienībā kontrolējamām divējāda lietojuma precēm. Lēmumus par kontrolējamām precēm pieņem Austrālijas grupas, Raķešu tehnoloģiju kontroles režīma, Kodolmateriālu piegādātāju valstu grupas, Vasenāras vienošanās un Ķīmisko ieroču konvencijas ietvaros.

(3)

Regulas (EK) Nr. 428/2009 I pielikumā ietverto divējāda lietojuma preču sarakstu ir nepieciešams regulāri atjaunināt, lai nodrošinātu tā pilnīgu atbilstību starptautiskajām saistībām drošības jomā, garantētu pārredzamību un saglabātu eksportētāju konkurētspēju. Sakarā ar izmaiņām kontrolējamo preču sarakstos, kas 2014. gadā tika pieņemtas eksporta kontroles režīmu ietvaros, tagad ir nepieciešams vēl viens Padomes Regulas (EK) Nr. 428/2009 I pielikuma grozījums. Lai eksporta kontroles iestādēm un ekonomikas dalībniekiem būtu vieglāk izmantot šo sarakstu, būtu jāpublicē Regulas (EK) Nr. 428/2009 I pielikuma atjaunināta un konsolidēta redakcija.

(4)

Regulas (EK) Nr. 428/2009 IIa–IIg pielikumā ir ietverti Savienības vispārējo eksporta atļauju paraugi.

(5)

Regulas (EK) Nr. 428/2009 IV pielikumā tiek noteiktas atļaujas saņemšanas prasības attiecībā uz konkrētu preču pārvadājumiem Kopienas iekšienē.

(6)

Sakarā ar I pielikumā ietvertā ES kontrolējamo preču saraksta grozījumiem ir atbilstoši jāgroza arī IIa–IIg un IV pielikums attiecībā uz divējāda lietojuma precēm, kuras ir uzskaitītas arī IIa–IIg un IV pielikumā.

(7)

Regula (EK) Nr. 428/2009 pilnvaro Komisiju atjaunināt regulas I, IIa–IIg un IV pielikumā ietverto divējāda lietojuma preču sarakstu atbilstīgi dalībvalstu saistībām un pienākumiem (un to grozījumiem), kurus tās uzņēmušās, būdamas attiecīgo starptautisko kodolieroču neizplatīšanas režīmu un eksporta kontroles vienošanos dalībnieces, pieņemot deleģētos aktus vai ratificējot attiecīgus starptautiskos nolīgumus.

(8)

Tādēļ atbilstoši tam būtu jāgroza Regula (EK) Nr. 428/2009,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 428/2009 I, II un IV pielikumu groza šādi:

1)

regulas I pielikumu aizstāj ar šīs regulas I pielikumā ietverto tekstu;

2)

regulas IIa–IIg pielikumu aizstāj ar šīs regulas II pielikumā ietverto tekstu;

3)

regulas IV pielikumu aizstāj ar šīs regulas III pielikumā ietverto tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 12. oktobrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 134, 29.5.2009., 1. lpp.


I PIELIKUMS

"I PIELIKUMS

Šīs regulas 3. pantā minētais saraksts

DIVĒJĀDA LIETOJUMA PREČU SARAKSTS

Ar šo sarakstu tiek īstenotas starptautiskās saistības attiecībā uz divējāda lietojuma preču kontroli, kuras citstarp izriet Vasenāras vienošanās, Raķešu tehnoloģiju kontroles režīma (MTCR), Kodolmateriālu piegādātāju valstu grupas (NSG) un Austrālijas grupas vienošanās un Ķīmisko ieroču konvencijas (CWC).

SATURS

Piezīmes

Akronīmi un abreviatūras (saīsinājumi)

Definīcijas

0. kategorija

Kodolmateriāli, ražotnes un iekārtas

1. kategorija

Speciāli materiāli un saistītas iekārtas

2. kategorija

Materiālu apstrāde un pārstrāde

3. kategorija

Elektronika

4. kategorija

Datori

5. kategorija

Telesakari un "informācijas drošība"

6. kategorija

Sensori un lāzeri

7. kategorija

Navigācija un aviācijas elektronika

8. kategorija

Jūrniecība

9. kategorija

Kosmiskā aviācija un vilces dzinēju sistēmas

VISPĀRĪGAS PIEZĪMES PAR I PIELIKUMU

1.

Attiecībā uz militārām vajadzībām konstruētu vai pārveidotu preču kontroli sk. konkrētu dalībvalstu sastādītos militārām vajadzībām ražoto preču sarakstus. Šajā pielikumā ietvertās norādes “SK. ARĪ MILITĀRO PREČU KONTROLES SARAKSTUS” attiecas uz tādiem sarakstiem.

2.

Nedrīkst pieļaut, ka tiktu eksportētas nekontrolētas preces (arī ietaises), kurās ir viens vai vairāki kontrolēti komponenti, ja kontrolētais komponents (vai komponenti) ir preces galvenā sastāvdaļa un tos ir iespējams atdalīt vai lietot citiem nolūkiem, un tādējādi tiktu mazināts šajā pielikumā noteiktās kontroles iedarbīgums.

NB!

Novērtējot to, vai kontrolētie komponenti ir uzskatāmi par galveno sastāvdaļu, ir jāņem vērā tādi faktori kā daudzums, vērtība, izmantotā tehnoloģiju zinātība un citi īpaši apstākļi, kas var palīdzēt konstatēt, vai kontrolētie komponenti ir uzskatāmi par iegādājamās preces galveno sastāvdaļu.

3.

Šajā pielikumā minētās preces ietver gan jaunas, gan lietotas preces.

4.

Dažos gadījumos ķīmiskās vielas šajā sarakstā ir minētas kopā ar nosaukumu un CAS numuru. Saraksts attiecas uz ķīmiskajām vielām ar tādu pašu strukturālu formulu (tostarp hidrātiem) neatkarīgi no nosaukuma un CAS numura. CAS numuri ir norādīti, lai palīdzētu identificēt konkrētu ķīmisko vielu vai maisījumu neatkarīgi no nomenklatūras. CAS numurus nevar izmantot par vienīgajiem identifikatoriem, jo dažām no sarakstā iekļauto ķīmisko vielu formām ir atšķirīgi CAS numuri, un maisījumiem, kuru sastāvā ir sarakstā iekļauta ķīmiska viela, arī var būt atšķirīgi CAS numuri.

PIEZĪME PAR KODOLTEHNOLOĢIJĀM (PK)

(Lasāma kopsakarā ar 0. kategorijas E sadaļu.)

"Tehnoloģijas", kas ir tieši saistītas ar jebkuru no 0. kategorijā iekļautajām kontrolētajām precēm, kontrolē saskaņā ar 0. kategorijas noteikumiem.

"Tehnoloģijas" kontrolēto preču "projektēšanai", "ražošanai" vai "lietošanai" ir pakļautas kontrolei arī tad, ja tās lieto nekontrolētās precēs.

Konkrētas preces eksporta atļauja ietver arī atļauju tam pašam galalietotājam eksportēt "tehnoloģijas" tādā apjomā, kas nepieciešamas preces uzstādīšanai, ekspluatācijai, uzturēšanai un remontam.

"Tehnoloģiju" nodošanas kontrole neattiecas uz "atklātībā pieejamu" informāciju vai "fundamentāliem zinātnes pētījumiem".

VISPĀRĪGA PIEZĪME PAR TEHNOLOĢIJĀM (VPT)

(Lasāma kopsakarā ar 1.–9. kategorijas E sadaļu)

To "tehnoloģiju" eksportu, kas ir "nepieciešamas" kontrolēto 1.–9. kategorijā iekļauto preču "projektēšanai", "ražošanai" vai "lietošanai", kontrolē attiecīgi saskaņā ar 1.–9. kategorijas noteikumiem.

"Tehnoloģijas", kas "nepieciešamas" kontrolēto preču "projektēšanai", "ražošanai" vai "lietošanai", ir pakļauta kontrolei arī tad, ja tās lieto nekontrolētās precēs.

Kontroli neattiecina uz "tehnoloģijām", kas ir nepieciešamas tādu preču uzstādīšanai, ekspluatācijai, uzturēšanai (pārbaudēm) vai remontam, kuras nav pakļautas kontrolei vai attiecībā uz kurām ir saņemta eksporta atļauja.

NB!

Minēto atbrīvojumu neattiecina uz šādām "tehnoloģijām", kas minētas 1E002.e., 1E002.f., 8E002.a. un 8E002 b. pozīcijā.

"Tehnoloģiju" nodošanas kontrole neattiecas uz "atklātībā pieejamu" informāciju, "fundamentāliem zinātnes pētījumiem" un patenta pieteikumā obligāti sniedzamām ziņām.

VISPĀRĪGA PIEZĪME PAR PROGRAMMATŪRU (VPP)

(Šī piezīme prevalē pār 0.–9. kategorijas D sadaļā izklāstītajiem kontroles noteikumiem.)

Šā saraksta 0.–9. kategorijai noteikto kontroli neattiecina uz "programmatūru", kas atbilst jebkuram no šādiem kritērijiem, proti, tā ir:

a.

vispārēji pieejama, jo tā ir:

1.

bez ierobežojumiem nopērkama mazumtirdzniecībā, proti:

a.

klātienē tirdzniecības vietā;

b.

pasūtot pa pastu;

c.

noslēdzot darījumu elektroniski vai

d.

pasūtot pa tālruni un

2.

izstrādāta tā, lai lietotājs pats varētu instalēt bez būtiskas piegādātāja palīdzības;

NB!

Vispārīgās piezīmes par programmatūru a. punkts neattiecas uz 5. kategorijas 2. daļā ("Informācijas drošība") minēto "programmatūru".

b.

"atklātībā pieejama" vai

c.

"objektkods", kas nepieciešams tādu preču uzstādīšanai (instalēšanai), ekspluatācijai, uzturēšanai (pārbaudēm) vai remontam, attiecībā uz kurām ir saņemta eksporta atļauja.

NB!

Vispārīgās piezīmes par programmatūru c. punkts neattiecas uz 5. kategorijas 2. daļā ("Informācijas drošība") minēto "programmatūru".

NOFORMĒŠANA EIROPAS SAVIENĪBAS OFICIĀLAJĀ VĒSTNESĪ

Saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti Iestāžu publikāciju noformēšanas rokasgrāmatas 2015. gada izdevuma 6.5. punktā (110. lpp.), tekstiem latviešu valodā, kurus publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī:

skaitļa veselo daļu no decimāldaļas atdala ar komatu,

skaitļa veselajā daļā ciparus grupē pa trim, katru grupu atdalot ar saistīto atstarpi. Teksts šajā pielikumā atbilst minētajai praksei.

PIELIKUMĀ LIETOTIE AKRONĪMI UN ABREVIATŪRAS

Akronīmi un abreviatūras (saīsinājumi), kas lietoti kā definēti termini, ir iekļauti sadaļā "Šajā pielikumā lietotie definētie termini".

Akronīmi un abreviatūras

ABEC

Gredzenveida gultņu inženieru komiteja

AGMA

Amerikas Piedziņas mehānismu ražotāju asociācija

AHRS

stāvokļa un kursa etalonsistēmas

AISI

Amerikas Dzelzs un tērauda institūts

ALU

aritmētiskās loģikas elements

ANSI

Amerikas Nacionālais standartu institūts

ASTM

Amerikas Testēšanas un materiālu biedrība

ATC

gaisa satiksmes vadība

AVLIS

izotopu atdalīšana ar atomu tvaiku lāzeru

CAD

datorprojektēšana

CAS

Informatīvais ķīmijas dienests

CDU

indikācijas un kontroles bloks

CEP

varbūtīgā cirkulārā kļūda

CNTD

termopārklāšana, izmantojot vadāmu nukleāciju

CPU

centrālais procesors

CVD

ķīmiska pārklāšana, izmantojot tvaiku

CW

ķīmiskā karadarbība

CW (lāzeriem)

nepārtrauktas darbības

DME

iekārta attāluma mērīšanai

DS

virzīti sacietināts

EB-PVD

fizikāla tvaika pārklāšana, izmantojot elektronu kūli

EBU

Eiropas Raidorganizāciju savienība

ECM

elektroķīmiskā apstrāde

ECR

elektronu ciklotrona rezonanse

EDM

elektriskās izlādes iekārtas

EEPROMS

elektriski pārprogrammējama lasāmatmiņa

EIA

Elektroniskās rūpniecības asociācija

EMC

elektromagnētiskā savietojamība

ETSI

Eiropas Telekomunikāciju standartu institūts

FFT

ātrais Furjē pārveidojums

GLONASS

globālā navigācijas satelītu sistēma

GPS

globālā pozicionēšanas sistēma

HBT

heterobipolārie tranzistori

HDDR

augsta blīvuma ciparieraksts

HEMT

augsta elektronu kustīguma tranzistori

ICAO

Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija

IEC

Starptautiskā Elektrotehnikas komisija

IEEE

Elektronikas un elektrotehnikas inženieru institūts

IFOV

momentānais redzes leņķis

ILS

instrumentālās nosēšanās sistēma

IRIG

standartizācijas grupa IRIG

ISA

starptautiskā standartatmosfēra

ISAR

inversās sintētiskās diafragmas radars

ISO

Starptautiskā Standartizācijas organizācija

ITU

Starptautiskā Telesakaru savienība

JIS

Japānas rūpnieciskais standarts

JT

Džoula–Tomsona

LIDAR

detektēšana un attāluma noteikšana ar gaismu

LRU

viegli nomaināms bloks

MAC

ziņas autentifikācijas kods

Mach

objekta ātruma attiecība pret skaņas ātrumu (pēc Ernsta Maha)

MLIS

izotopu molekulārā lāzeratdalīšana

MLS

nolaišanās vadības mikroviļņu sistēmas

MOCVD

ķīmiska pārklāšana, izmantojot metālorganisku savienojumu tvaiku

MRI

kodolmagnētiskās rezonanses attēldiagnostika

MTBF

vidējais laiks starp atteicēm

Mtops

miljoni teorētisko operāciju sekundē

MTTF

vidējais laiks līdz atteicei

NBC

kodol-, bioloģiskais un ķīmiskais

NDT

nesagraujoša testēšana

PAR

precīza pielidojuma radars

PIN

personas identifikācijas numurs

ppm

miljondaļas

PSD

jaudas spektrālais blīvums

QAM

kvadrātiskā amplitūdas modulācija

RF

radiofrekvence

SACMA

Augstu tehnoloģiju kompozītmateriālu ražotāju asociācija

SAR

sintētiskās diafragmas radars

SC

monokristāls

SLAR

gaisa kuģa sānskata radars

SMPTE

Kino un televīzijas inženieru biedrība

SRA

nomaināms agregāts

SRAM

statiskā brīvpiekļuves atmiņa

SRM

SACMA ieteiktas metodes

SSB

individuāla blakusfrekvenču josla

SSR

sekundārs novērošanas radars

TCSEC

datoru standarts Trusted computer system evaluation criteria

TIR

kopējais rādījums

UV

ultravioletais

UTS

stiepes robežstiprība

VOR

ļoti augstas frekvences vienvirziena diapazons

YAG

itrija/alumīnija granāts

ŠAJĀ PIELIKUMĀ LIETOTIE DEFINĒTIE TERMINI

Definētie termini, kas iekļauti vienpēdiņās ('[…]'), ir izskaidroti tehniskajās piezīmēs par attiecīgo preci.

Definētie termini, kas iekļauti pēdiņās ("[…]"), ir izskaidroti šeit.

NB!

Iekavās aiz definētā termina ir sniegta norāde uz attiecīgajām preču kategorijām.

"Precizitāte" (2 6) ir rādījuma maksimālā pozitīvā vai negatīvā novirze no pieņemta standarta vai patiesās skaitliskās vērtības; to parasti mēra neprecizitātes izteiksmē.

"Aktīvās lidojumu vadības sistēmas" (7) ir sistēmas, kuru funkcija ir novērst nevēlamas "gaisa kuģu" un raķešu kustības vai struktūras slodzes, autonomi apstrādājot vairāku sensoru datus un dodot automātiskas vadības veikšanai nepieciešamās preventīvās komandas.

"Aktīvais punkts" (6 8) ir mazākais (individuālais) cietās fāzes kopuma elements, kas gaismas (elektromagnētiskā) starojuma iedarbībā darbojas kā fotoelektrisks pārveidotājs.

"Pielāgots militārām vajadzībām" (1) nozīmē, ka veikta pārveidošana vai izlase (piemēram, mainot tīrības pakāpi, glabāšanas laiku, virulenci, izplatīšanas īpašības vai noturību pret ultravioleto starojumu), lai cilvēkiem, dzīvniekiem, iekārtām, ražai vai videi nodarītu pēc iespējas lielu kaitējumu vai postījumus.

“Koriģētā maksimālā jauda” (4) ir koriģēts maksimālais ātrums, kādā “cipardatori” veic 64 bitu vai apjomīgāku summēšanu un reizināšanu peldošā komata režīmā; to izsaka svērtās TeraFLOPS (WT) vienībās pa 1012 koriģētām peldošā komata darbībām sekundē.

NB!

Sk. tehnisko piezīmi pie 4. kategorijas.

"Gaisa kuģis" (1 7 9) ir gaisa transportlīdzeklis ar fiksētiem spārniem, šarnīra spārniem, rotējošiem spārniem (helikopters), slīpu rotoru vai slīpspārniem.

NB!

Sk. arī "civilās aviācijas gaisa kuģis".

"Dirižablis" (9) ir mehānisks gaisa transportlīdzeklis, ko gaisā notur ķermenis, kas pildīts ar gāzi (parasti hēliju, agrāk ūdeņradi), kura ir vieglāka par gaisu.

"Ar visām iespējamām kompensācijām" (2) nozīmē to, ka ir ņemti vērā visi iespējamie, ražotājam pieejamie līdzekļi konkrētu metālapstrādes darbgaldu sistemātisku pozicionēšanas kļūdu vai konkrētu koordinātu mērīšanas darbgaldu mērījumu kļūdu mazināšanai.

"ITU piešķirts" (3 5) nozīmē, ka ir piešķirta frekvenču josla saskaņā ar ITU Radio noteikumu pašreizējo redakciju attiecībā uz pamatpakalpojumu, atļauto pakalpojumu un papildpakalpojumu sniegšanu.

NB!

Neattiecas uz papildu un alternatīvo frekvenču piešķiršanu.

"Leņķiskā pozīcijas novirze" (2) ir maksimālā atšķirība starp leņķisko pozīciju un faktisko, ļoti precīzi izmērīto leņķisko pozīciju pēc fiksētā darba objekta izkustināšanas no sākotnējās pozīcijas.

"Leņķa nejaušība" (7) ir pakāpenisks leņķveidīgs kļūdas palielinājums, ko rada leņķiskā ātruma baltais troksnis (IEEE STD 528-2001).

"APP" (4) ir "koriģētā maksimālā jauda".

"Asimetriskais algoritms" (5) ir kriptogrāfisks algoritms, kurā šifrēšanai un atšifrēšanai tiek izmantotas dažādas matemātiski saistītas kodu atslēgas.

NB!

Parasti "asimetriskos algoritmus" izmanto kodu atslēgu pārvaldībā.

"Mērķa automātiska izsekošana" (6) ir datu apstrādes paņēmiens, ar ko reāllaikā automātiski nosaka un uzrāda ekstrapolētu mērķa atrašanās vietu (ar vislielāko varbūtību).

"Vidējā izejas jauda" (6) ir "lāzera" izejas enerģijas kopsummas (džoulos) dalījums ar laiku (sekundēs), kurā tiek emitēta secīgu impulsu virkne. Vienādos atstatumos emitētu impulsu virknē tā ir vienāda ar "lāzera" enerģijas vienā impulsā (džoulos) reizinājumu ar "lāzera" impulsu frekvenci (hercos).

"Pamatelementa signāla nodošanas kavējuma laiks" (3) ir nodošanas kavējuma laika vērtība pamatelementam, kas lietots "monolītā integrālā shēmā". Attiecībā uz "monolītu integrālo shēmu" 'saimi' var precizēt, vai tas ir signāla kavējuma laiks tipiskam elementam konkrētajā 'saimē' vai tipisks signāla kavējuma laiku elementam konkrētajā 'saimē'.

NB! 1:

"Pamatelementa signāla nodošanas kavējuma laiku" nedrīkst jaukt ar kompleksas "monolītas integrālās shēmas" ieejas vai izejas kavējuma laiku.

NB! 2:

'Saimē' ietilpst visas integrālās shēmas, kuru izgatavošanā tiek piemērotas visas šādas metodes un specifikācijas (izņemot to attiecīgās funkcijas):

a.

kopīga datoru fizisko komponentu un programmatūras arhitektūra;

b.

kopīga projektēšanas un procesa tehnoloģija un

c.

kopīgas pamatīpašības.

"Fundamentāli zinātnes pētījumi" (VPT, PK) ir eksperimentāls vai teorētisks darbs, ko veic galvenokārt nolūkā iegūt jaunas zināšanas par parādību vai novēroto faktu pamatprincipiem, un kas nav primāri vērsts uz konkrētu praktisku izmantojumu vai mērķi.

"Nosliece" (akselerometra) (7) ir konkrētā laikposmā iegūts akselerometra izejas datu vidējais rādītājs, ko mēra konkrētos darba apstākļos, kam nav korelācijas ar ieejas paātrinājumu vai rotāciju. “Noslieci” izsaka g vai metros sekundē kvadrātā (g vai m/s2) (IEEE STD 528-2001). (Mikro g ir vienāds ar 1×10-6 g).

“Nosliece” (žiroskopa) (7) ir konkrētā laikposmā iegūts žiroskopa izejas datu vidējais rādītājs, ko mēra konkrētos darba apstākļos, kam nav korelācijas ar ieejas rotāciju vai paātrinājumu. "Noslieci" parasti izsaka grādos stundā (grādi/h) (IEEE STD 528-2001).

"Izvirzījums" (2) ir aksiāla galvenās vārpstas nobīde viena apgrieziena laikā, ko mēra vārpstas virsmai perpendikulārā plaknes punktā līdzās ass aplocei (sk. ISO 230/1 1986, 5.63. punkts).

"Oglekļa šķiedru sagataves" (1) ir konkrētā veidā sakārtotas pārklātas vai nepārklātas šķiedras, kas veido daļas armatūru, pirms "kompozītmateriāla" izveidošanai ievada "matricu".

"CEP" (vienādas varbūtības aplis) (7) ir precizitātes mērs; rādiuss aplim, ar mērķi konkrēta diapazona centrā, kurā trāpa 50 % no derīgās kravas.

"Ķīmiskais lāzers" (6) ir "lāzers", kurā ierosinātās daļiņas rodas ķīmiskas reakcijas izdalītās enerģijas rezultātā.

"Ķīmisko vielu maisījums" (1) ir ciets, šķidrs vai gāzveida produkts no vismaz diviem komponentiem, kas maisījuma glabāšanas apstākļos savstarpēji nereaģē.

"Cirkulācijas kontrolētas pretmomenta vai cirkulācijas kontrolētas virziena kontroles sistēmas" (7) ir sistēmas, kurās tiek izmantota gaisa plūsmas iedarbība uz aerodinamiskām virsmām, lai palielinātu vai kontrolētu šo virsmu radīto spēku.

"Civilās aviācijas gaisa kuģis" (1 3 4 7) ir "gaisa kuģis", par kuru vienas vai vairāku ES dalībvalstu vai Vasenāras vienošanās dalībvalstu civilās aviācijas iestāžu publicētos sertifikācijas sarakstos minēts, ka tas ir derīgs lidojumiem komerciālos iekšzemes un starptautiskos maršrutos vai tiesiski pamatotām civilām, privātām vai komercdarbības vajadzībām.

NB!

Sk. arī "gaisa kuģis".

"Sajaukti" (1) ir pavedieni, kas rodas, sajaucot un formējot termoplastiskas un armatīvas šķiedras, lai veidotu armētu šķiedru "matricu".

"Smalcināšana" (1) ir process, kurā, materiālu drupinot vai maļot, to sadala daļiņās.

"Sakaru kanāla kontrollers" (4) ir fiziska saskarne, kas kontrolē sinhronas vai asinhronas digitālas informācijas plūsmu. Šādu iekārtu var integrēt datorā vai telesakaru sistēmā, lai nodrošinātu piekļuvi sakariem.

"Kompensācijas sistēmas" (6) sastāv no primāra skalāra sensora, viena vai vairākiem kontrolsensoriem (piem., vektora magnetometriem) un programmatūras, ar ko ir iespējams mazināt platformas cietā korpusa rotācijas trokšņus.

"Kompozītmateriāls" (1 2 6 8 9) ir "matrica" un papildu fāze vai fāzes, kas sastāv no daļiņām, matiņiem, šķiedrām vai no jebkuras to kombinācijas, kas pievienoti konkrētā nolūkā.

"Salikts rotējošais galds" (2) ir galds, kas ļauj darba objektam rotēt un sagāzties slīpi pa divām neparalēlām asīm, kuras var vienlaikus koordinēt "kontūrvadības" vajadzībām.

"III/V savienojumi" (3 6) ir polikristāliski, bināri vai kompleksi monokristāliski produkti, kas sastāv no Mendeļejeva elementu periodiskās sistēmas tabulas IIIA un VA grupas elementiem (piemēram, gallija arsenīds, gallija-alumīnija arsenīds, indija fosfīds).

"Kontūrvadība" (2) ir divas vai vairākas ar "digitālu vadāmierīci" vadītas kustības, kas darbojas saskaņā ar instrukcijām, kuras nosaka nākamo nepieciešamo pozīciju un padeves ātrumu attiecībā uz šo pozīciju. Minētos padeves ātrumus savstarpēji maina, lai radītu vēlamo kontūru (sk. ISO/DIS 2806 - 1980).

"Kritiskā temperatūra" (1 3 5) ir konkrēta "supravadītāja" materiāla temperatūra (dēvēta arī par pārejas temperatūru), kurā materiāls zaudē visu pretestību līdzstrāvas plūsmai.

"Kriptogrāfijas aktivizēšana" (5) ir paņēmiens, ar kuru tiek aktivizētas vai darītas pieejamas kriptogrāfijas spējas, izmantojot drošu mehānismu, ko precē ir iestrādājis tās ražotājs, un ja šis mehānisms ir piesaistīts vienīgi jebkurai no šādām precēm:

1.

prece tiek lietota tikai vienreiz; vai

2.

viens pircējs preci lieto vairākkārt.

Tehniskas piezīmes

1.

"Kriptogrāfijas aktivizēšanas" paņēmieni un mehānismi var būt datortehnikas, "programmatūras" vai "tehnoloģiju" formā.

2.

"Kriptogrāfijas aktivizēšanas" mehānismi var būt, piemēram, uz sērijas numuru balstītas licences kodu atslēgas vai autentifikācijas instrumenti, piemēram, sertifikāti ar digitālu parakstu.

"Kriptogrāfija" (5) ir disciplīna, kas aptver datu pārveides principus, līdzekļus un metodes, kurus izmanto, lai slēptu datu informatīvo saturu, aizsargātu pret neatļautu lietošanu vai slepenu pārveidošanu. "Kriptogrāfija" attiecas tikai uz informācijas pārvēršanu, kurā izmanto vienu vai vairākus 'slepenus parametrus' (piem., kriptomainīgos lielumus) vai ar to saistītu kodu atslēgu pārvaldību.

Piezīme:

"Kriptogrāfija" neietver "fiksētas" datu kompresijas un kodēšanas paņēmienus.

Tehniska piezīme:

'Slepens parametrs': konstante vai koda atslēga, ko neizpauž citiem vai kas ir zināma vienīgi konkrētu personu grupai.

"CW lāzers" (6) ir "lāzers", kas ilgāk par 0,25 sekundēm izstaro nomināli konstantu enerģiju.

"Uz datiem balstītas navigācijas" ("DBRN") (7) sistēmas ir sistēmas, kurās izmanto dažādus iepriekš mērītu ģeokartografēšanas datu avotus, kas integrēti, lai sniegtu precīzu navigācijas informāciju mainīgos apstākļos. Datu avoti ietver batimetriskās kartes, zvaigžņu kartes, gravitācijas kartes, magnētiskās kartes un digitālas trīsdimensiju topogrāfiskās kartes.

"Deformējami spoguļi" (6) (kurus dēvē arī par pielāgojamiem optiskiem spoguļiem) ir spoguļi, kam ir:

a.

viena nepārtraukta optiska atstarotāja virsma, ko dinamiski deformē, piemērojot individuālu spēka momentu vai citādus spēkus, lai kompensētu optisko viļņu formu izkropļojumus uz spoguļa, vai

b.

optisku atstarotāju elementu kopums, ko var individuāli un dinamiski pārvietot, piemērojot spēka momentus vai citādus spēkus, lai kompensētu optisko viļņu formu izkropļojumus uz spoguļa.

"Vājināts urāns" (0) ir urāns, kurā izotopa 235 ir mazāk nekā dabā sastopamajā urānā.

"Projektēšana" (VPT, PK un visā sarakstā) attiecas uz visiem posmiem pirms sērijveida ražošanas, piemēram, konstruēšanu, konstrukcijas pētījumiem, konstrukcijas analīzi, konstrukcijas koncepcijām, prototipu montāžu un izmēģinājumiem, eksperimentālo ražošanu, konstrukcijas datiem, procesu, kas konstrukcijas datus pārvērš par ražojumu, konfigurācijas projektu, integrācijas projektu, dažādu elementu izvietojuma plānošanu un maketēšanu.

"Difūzā savienošanās" (1 2 9) ir vismaz divu atsevišķu metāla gabalu savienošanās cietā stāvoklī vienā gabalā, kura apvienotā stiprība ir ekvivalenta vājākā materiāla stiprībai, un šajā procesā galvenais mehānisms ir atomu savstarpēja difūzija saskarnē.

"Cipardators" (4 5) ir iekārta, kas viena vai vairāku diskrētu mainīgo lielumu formā var veikt visas šādas darbības:

a.

pieņemt datus;

b.

glabāt datus vai instrukcijas fiksētās vai maināmās (rakstāmās) datu glabāšanas ierīcēs;

c.

apstrādāt datus, izmantojot iepriekš ievadītu, pārveidojamu instrukciju secību, un

d.

izvadīt datus.

NB!

Saglabātā instrukciju secības pārveidošana ietver fiksētu datu glabāšanas ierīču maiņu, bet ne fiziskas izmaiņas vadu slēgumā vai starpsavienojumos.

"Cipardatu pārsūtīšanas ātrums" (def) ir kopējais tādas informācijas pārsūtīšanas ātrums (bitos), ko tieši pārnes uz jebkāda veida datu nesēju.

NB!

Sk. arī "Kopējais cipardatu pārsūtīšanas ātrums".

"Tieša hidrauliska presēšana" (2) ir deformācijas process, kurā izmanto ar šķidrumu pildītu elastīgu kameru, kas ir tiešā saskarē ar apstrādājamo objektu.

"Dreifa ātrums" (žiroskopiem) (7) ir žiroskopu izejas signāla sastāvdaļa, kas ir funkcionāli neatkarīga no ieejas rotācijas. To izsaka leņķiskā ātruma izteiksmē (IEEE STD 528-2001).

"Speciālo skaldmateriālu" "efektīvais grams" (0 1) ir:

a.

plutonija izotopiem un urānam-233 – izotopa masa gramos;

b.

urānam, kura bagātinājums ar urāna-235 izotopu ir vismaz 1 % – elementa masas (gramos) reizinājums ar bagātinājumu kvadrātā;

c.

urānam, kura bagātinājums ar urāna-235 izotopu ir mazāks par 1 % – elementa masas (gramos) reizinājums ar 0,0001.

"Elektronisks mezgls" (2 3 4 5) ir vairāki elektroniski komponenti (t.i., 'shēmas elementi', 'diskrēti komponenti', integrālās shēmas u.c.), kuri ir savstarpēji savienoti, lai veiktu vienu vai vairākas konkrētas funkcijas, kuri ir maināmi kā bloki un kurus parasti var demontēt.

NB! 1:

'Shēmas elements': individuāla aktīva vai pasīva elektroniskas ķēdes funkcionālā daļa, piemēram, viena diode, viens tranzistors, viena pretestība, viens kondensators u.c.

NB! 2:

'Diskrēts komponents': atsevišķs 'shēmas elements' ar ārējiem izvadiem.

"Elektroniski vadāma fāzētu bloku antena" (5 6) ir antena, kas formē fāzētu staru, t. i., vada stara virzienu, izmantojot kompleksus izstarojošo elementu ierosināšanas koeficientus, un šāda stara virzienu var mainīt (azimuta un/vai augstuma ziņā), gan elektriskā signālu raidīšanas, gan uztveršanas režīmā.

"Energoietilpīgi materiāli" (1) ir vielas vai vielu maisījumi, kuri ķīmiskā reakcijā izdala enerģiju, kas nepieciešama to paredzētajam lietojumam. Energoietilpīgu materiālu paveidi ir "sprāgstvielas", "pirotehnika" un "propelenti".

"Manipulācijas orgāni" (2) ir spīles, 'aktīvās instrumentu aprīkojuma vienības' un citi instrumenti, kas ir piestiprināti "robota" manipulatora rokas galā esošajai balsta plātnei.

NB!

'Aktīvā instrumentu aprīkojuma vienība' ir ierīce, ar ko apstrādājamai detaļai pievada dzinējspēku, apstrādes enerģiju vai nodrošina sensora funkciju.

"Ekvivalentais blīvums" (6) ir optiskā masa uz optiskā laukuma vienību, kas projicēta uz optiskās virsmas.

"Sprāgstvielas" (1) ir cieta, šķidra vai gāzveida agregātstāvokļa vielas vai vielu maisījumi, kuriem jāsprāgst, ja tos lieto kā injicētājlādiņus, palīglādiņus vai galvenos lādiņus kaujas uzgaļos, spridzināšanā un citam lietojumam.

"FADEC sistēmas" (7 9) ir pilnīgi autonomas dzinēju digitālās kontroles sistēmas – digitāla elektroniska vadāmierīce gāzturbīnas dzinējam, ar kuru var autonomi kontrolēt dzinēju visā tā darbības diapazonā no dzinēja piespiedu palaišanas līdz dzinēja piespiedu apturēšanai gan parastos apstākļos, gan bojājuma gadījumā.

"Šķiedrveida vai pavedienveida materiāli" (0 1 8) ietver:

a.

vienlaida "monopavedienus";

b.

vienlaida "dzijas" un "paralēlu šķiedru kūļus";

c.

"lentes", audumus, neaustus materiālus un pinumus;

d.

cirstas šķiedras, štāpelšķiedras un viendabīgus šķiedru slāņojumus;

e.

jebkura garuma monokristālu vai polikristālu matiņus;

f.

aromātisko poliamīdu masu.

"Plēves tipa integrālās shēmas" (3) ir 'shēmas elementu' kopums un to savstarpēji metāla savienojumi, kas izveidoti, uzklājot biezu vai plānu plēvi uz izolatora "substrāta".

NB!

'Shēmas elements' ir individuāla aktīva vai pasīva elektroniskas ķēdes funkcionālā daļa, piemēram, viena diode, viens tranzistors, viena pretestība, viens kondensators u.c.

"Fiksēts" (5) nozīmē to, ka kodēšanas vai kompresijas algoritms nevar pieņemt parametrus no ārienes (t.i., kriptogrāfijas jeb kodu atslēgu mainīgos lielumus), un lietotājs to nevar pārveidot.

"Lidojuma vadības optisko sensoru bloks" (7) ir izkliedētu optisko sensoru tīkls, kurā izmanto "lāzera" starus, lai reāllaikā nodrošinātu lidojumu vadības datu apstrādi gaisa kuģī.

"Lidojuma maršruta optimizācija" (7) ir procedūra, kas mazina novirzes no vēlamās četrdimensiju (laika un telpas) trajektorijas, maksimāli izmantojot aparatūras jaudas vai tehniskās iespējas, lai izpildītu doto uzdevumu.

"Lidojumu vadības optiskā sistēma (fly-by-light)" (7) ir primārā lidojumu vadības digitāla sistēma, kurā izmanto atgriezenisko saiti, lai kontrolētu gaisa kuģi tā lidojuma laikā, ja manipulācijas orgāniem/ izpildmehānismiem dotās komandas ir optiski signāli.

"Lidojumu vadības elektriskā sistēma (fly-by-wire)" (7) ir primārā lidojumu vadības digitāla sistēma, kurā izmanto atgriezenisko saiti, lai kontrolētu gaisa kuģi tā lidojuma laikā, ja manipulācijas orgāniem/ izpildmehānismiem dotās komandas ir elektriski signāli.

"Fokālās plaknes bloks" (6 8) ir plakans lineārs vai divdimensiju individuālu detektorelementu slānis vai plakanu individuālu detektorelementu slāņu kombinācija ar elektronisku nolasīšanas ierīci vai bez tās, kura darbojas fokālajā plaknē.

NB!

Nav paredzēts tajā ietvert individuālu detektorelementu blokus vai detektorus no diviem, trijiem vai četriem elementiem, ja vien kavēšana un integrēšana nenotiek pašā elementā.

"Frakcionālais joslas platums" (3 5) ir procentos izteikta "momentānā joslas platuma" attiecība pret diapazona centrālo frekvenci.

"Frekvenču lēciens" (5) ir "izkliedes spektra" forma, kurā kāda sakaru kanāla raidfrekvenci pakāpeniski maina pa nejauši izvēlētiem vai šķietami nejauši izvēlētiem diskrētiem soļiem.

"Frekvenču maskēšanas trigers" (3) attiecībā uz "signālu analizatoriem" ir mehānisms, ar kuru trigera funkcija spēj atlasīt frekvenču diapazonu, kas kā trigers iedarbojas uz uztveršanas joslas platuma apakškopu, ignorējot citus signālus, kas arī varētu būt tajā pašā uztveršanas joslas platumā. "Frekvenču maskēšanas trigeram" var būt vairāk nekā viens neatkarīgs ierobežojumu kopums.

"Frekvenču pārslēgšanās laiks" (3) ir laiks (signāla kavējums), kad to pārslēdz no konkrētas sākotnējās izejas frekvences, lai precīzi vai ar precizitāti ±0,05 % sasniegtu konkrētu beigu frekvenci. Precēm, kuru noteiktais frekvenču diapazons ir mazāks par ±0,05 % ap to centrālo frekvenci, frekvenču pārslēgšanās nav iespējama.

"Frekvenču sintezators" (3) ir jebkurš frekvenču avots, kurš neatkarīgi no faktiski lietotā paņēmiena vienā vai vairākās izejās nodrošina vienlaicīgu vai alternatīvu izejas frekvenču kopumu, ko kontrolē ar (vai iegūst no, vai pārvalda ar) mazāku skaitu standarta frekvenču vai etalonfrekvenču.

"Degvielas elements" (8) ir elektroķīmiska ierīce, kura ķīmisku enerģiju tieši pārvēršot līdzstrāvā, patērējot degvielu no ārēja avota.

"Kūstošs" (1) – tāds, kam siltuma, radiācijas, katalizatoru utt. ietekmē var veidoties šķērssaites vai kuru var papildus polimerizēt (vulkanizēt) vai izkausēt bez pirolīzes (pārogļošanas).

"Gāzes atomizācija" (1) ir process, kurā izkausēta metāla sakausējuma plūsma augstspiediena gāzes plūsmas ietekmē tiek sadalīta daļiņās, kuru diametrs nepārsniedz 500 μm.

"Ģeogrāfiski izkliedēts" (6) ir stāvoklis, kad ģeogrāfiskie punkti atrodas vairāk nekā 1 500 m attālumā cits no cita (jebkurā virzienā). Mobilos sensorus vienmēr uzskata par "ģeogrāfiski izkliedētiem".

"Vadības komplekss" (7) ir sistēmas, kas integrē transportlīdzekļa atrašanās vietas un ātruma mērīšanu un izskaitļošanu (t.i., navigāciju) ar komandu izskaitļošanu un sūtīšanu transportlīdzekļa lidojumu vadības sistēmām, lai koriģētu trajektoriju.

"Karstā izostatiskā sabiezināšana" (2) ir lējuma presēšanas process slēgtā telpā temperatūrā virs 375 K (102 °C) dažādās vidēs (gāzes, šķidruma, cieto daļiņu u. c.), lai radītu vienādu spēku visos virzienos ar nolūku lējumā mazināt vai novērst iekšējus tukšumus.

"Hibrīda integrālā shēma" (3) ir integrālo shēmu slēgums vai integrālo shēmu slēgums ar 'shēmas elementiem' vai 'diskrētiem komponentiem', kas savstarpēji savienoti konkrētu funkciju izpildei, kurai piemīt visas šādas īpašības:

a.

tai ir vismaz viena neiekapsulēta ierīce;

b.

tā ir savstarpēji savienota, izmantojot tipiskas integrālās shēmas ražošanas metodes;

c.

tā ir nomaināma kā vienots veselums un

d.

parasti to nevar izjaukt.

NB! 1:

'Shēmas elements': individuāla aktīva vai pasīva elektroniskas ķēdes funkcionālā daļa, piemēram, viena diode, viens tranzistors, viena pretestība, viens kondensators u.c.

NB! 2:

'Diskrēts komponents': individuāls 'shēmas elements' ar ārējiem izvadiem.

"Attēlu korekcija" (4) ir ārējas izcelsmes informācijas nesēju attēlu apstrāde, kurā izmanto algoritmus, piemēram, laika kompresiju, filtrāciju, ekstrakciju, atlasi, korelāciju, konvolūciju vai pārveidošanu starp domēniem (piem., ar ātriem Furjē vai Volša pārveidojumiem). Tā neietver algoritmus, kuros izmanto tikai viena attēla lineāru vai rotācijas transformāciju, piemēram, translāciju, būtiskās daļas izdalīšanu, reģistrāciju vai nepatieso iekrāsošanu.

"Imūntoksīns" (1) ir vienas specifiskas šūnas monoklonālās antivielas un "toksīna" vai "toksīna pirmējās vienības" konjugāts, kas selektīvi iedarbojas uz slimām šūnām.

"Atklātībā pieejama" (PK VPT VPP) šajā kontekstā nozīmē, ka "tehnoloģijas" vai "programmatūra" ir darīta pieejama bez ierobežojumiem turpmākai izplatīšanai (autortiesību noteiktie ierobežojumi "tehnoloģijas" un "programmatūru" nepadara par tādu, kas nav "atklātībā pieejama").

"Informācijas drošība" (4 5) ir visi līdzekļi un funkcijas, kas nodrošina informācijas vai komunikāciju pieejamību, konfidencialitāti vai integritāti, izņemot līdzekļus un funkcijas, kas paredzēti, lai aizsargātu pret disfunkciju. Tas ietver "kriptogrāfiju", "kriptogrāfijas aktivizēšanu", 'kriptoanalīzi', datoru drošību un aizsardzību pret informācijas noplūdi.

NB!

"Kriptoanalīze": kriptogrāfiskas sistēmas vai tās ieejas un izejas datu analīze, lai iegūtu konfidenciālus mainīgos lielumus vai konfidenciālus datus, ieskaitot lasāmu tekstu.

"Momentāns joslas platums" (3 5 7) ir frekvenču joslas platums, kurā izejas signāla līmenis ir konstants 3 dB robežās bez citu darba parametru pieregulēšanas.

"Instrumentālais attālums" (6) ir konkrēti norādīts radara darbības attālums.

"Izolācija" (9) tiek lietota raķešu dzinēju komponentiem, t.i., apvalkam, sprauslai, ieplūdes caurulēm, apvalka savienojumiem, un tā ietver vulkanizētas vai pusvulkanizētas gumijas loksnes, kurās iestrādāts izolācijas vai ugunsizturīgs materiāls. To var lietot arī par slodzes izlīdzināšanas elementu.

"Iekšējais pārklājums" (9): lieto par atdalošo virsmu starp cieto propelentu un apvalku vai izolācijas slāni. Parasti izmanto ugunsizturīgu vai siltumizolācijas materiālu dispersijas uz šķidru polimēru bāzes, piem., ar oglekli pildītu polibutadiēnu (HTPB) ar gala hidroksilgrupām vai citus polimēru materiālus, kam pievienoti cietināšanas aģenti, kurus izsmidzina vai uzklāj apvalka iekšējai virsmai.

"Patiesais magnētiskais gradiometrs" (6) ir atsevišķs magnētiskā lauka gradientu mērīšanas elements un attiecīgā elektronika, ar ko veic magnētiskā lauka gradienta mērījumus.

NB!

Sk. arī "magnētiskais gradiometrs".

"Ielaušanās programmatūra" (4) ir "programmatūra", kas speciāli izstrādāta vai pārveidota, lai izvairītos no tā, ka to atklāj 'novērošanas instrumenti', vai lai pārvarētu datora vai tīkla ierīces 'aizsardzības pretpasākumus', un ar ko veic kādu no šādām darbībām:

a.

datu vai informācijas iegūšana no datora vai tīkla ierīces vai sistēmas vai lietotāja datu pārveidošana; vai

b.

programmas vai procesa standarta izpildes ceļa pārveidošana, lai dotu iespēju izpildīt no ārienes dotas instrukcijas.

Piezīmes:

1.

"Ielaušanās programmatūra" neietver šādas preces:

a.

hipervizorus, atkļūdotājus un programmatūras reversās izstrādes (SRE) instrumentus;

b.

digitālās satura tiesību pārvaldības (DRM) "programmatūru" un

c.

"programmatūru", kas izstrādāta, lai to instalētu ražotāji, administratori vai lietotāji preces izsekošanas vai atgūšanas nolūkā.

2.

Tīkla ierīces ietver arī mobilās ierīces un viedos skaitītājus.

Tehniskas piezīmes:

1.

'Novērošanas instrumenti': "programmatūra" vai datortehnikas ierīces, ar kurām uzrauga sistēmas darbību vai procesus, kas norisinās ierīcē. Tas ietver antivīrusu (AV) produktus, termināļu drošības izstrādājumus, personiskās drošības izstrādājumus (PSP), ielaušanās atklāšanas sistēmas (IDS), ielaušanās novēršanas sistēmas (IPS) un ugunsmūrus.

2.

'Aizsardzības pretpasākumi': paņēmieni, kas izstrādāti, lai nodrošinātu drošu koda izpildi, piemēram, aizsardzība pret datu izpildi (DEP), datu atrašanās vietas maiņa pēc nejaušības principa (ASLR) un drošības mehānisms darbojošos programmu nodalīšanai.

"Izolētas dzīvkultūras" (1) ietver dzīvkultūras anabiotiskās formās un žāvētos preparātos.

"Izostatiskas preses" (2) ir iekārtas, kas spēj dažādās vidēs (gāzēs, šķidrumos, cietās daļiņās u.c.) slēgtā telpā iedarboties uz apstrādājamo detaļu vai materiālu ar vienādu spiedienu no visām pusēm.

"Lāzers" (0 2 3 5 6 7 8 9) ir komponentu kopums, kas rada telpā un laikā koherentu gaismas staru kūli, ko pastiprina ierosināta starojuma emisija.

NB!

Sk. arī

:

"ķīmiskais lāzers";

"superjaudīgs lāzers";

"pārneses lāzers".

“Bibliotēka” (1) (tehnisko parametru datu bāze) ir tehniskās informācijas kopums, kuru izmantojot, ir iespējams uzlabot attiecīgu sistēmu, iekārtu vai komponentu darbību.

"Par gaisu vieglāki lidaparāti" (9) ir baloni un dirižabļi, kuros par cēlējspēku izmanto karstu gaisu vai citas par gaisu vieglākas gāzes, piemēram, hēliju un ūdeņradi.

"Linearitāte" (2) (parasti mēra nelinearitātes izteiksmē) ir faktiska raksturlieluma maksimālā pozitīvā vai negatīvā novirze no taisnās līnijas, kas novietota tā, lai pēc iespējas izlīdzinātu un samazinātu lielākās novirzes.

"Vietējais tīkls" (LAN) (4 5) ir datu pārraides sistēma, kam piemīt visas šādas īpašības:

a.

tā ļauj jebkuram skaitam neatkarīgu 'datu ierīču' tieši sazināties savā starpā un

b.

tā ir ierobežota ģeogrāfiski nelielā platībā (piem., biroju ēkā, rūpnīcā, universitātes pilsētiņā, noliktavā).

NB!

'Datu ierīce' ir iekārta, kas spēj nosūtīt vai saņemt ciparinformācijas sekvences.

"Magnētiskie gradiometri" (6) ir instrumenti, kas ir paredzēti tam, lai konstatētu ārpus instrumenta esoša avota radīta magnētiskā lauka izmaiņas apkārtējā telpā. Tie sastāv no daudziem "magnetometriem" un ar tiem saistītām elektroniskām ierīcēm, ar kurām veic magnētiskā lauka gradienta mērījumus.

NB!

Sk. arī "patiesais magnētiskais gradiometrs".

"Magnetometri" (6) ir instrumenti, kas paredzēti, lai konstatētu ārpus instrumenta esošu avotu radītus magnētiskos laukus. Tie sastāv no viena elementa, kas spēj mērīt magnētisko lauku, un ar to saistītas elektroniskas ierīces, ar kurām veic magnētiskā lauka mērījumus.

"Galvenā atmiņa" (4) ir primārā, centrālajam procesoram ātri pieejama datu vai instrukciju krātuve. Tā sastāv no "cipardatora" iekšējās atmiņas un tās hierarhiska paplašinājuma, piemēram, buferatmiņas vai nesekvenciāli izmantojamas paplašinātas atmiņas.

"Materiāli, kas izturīgi pret UF6 koroziju" (0) ir varš, vara sakausējumi, nerūsējošais tērauds, alumīnijs, alumīnija oksīds, alumīnija sakausējumi, niķelis un tā sakausējumi ar niķeļa saturu vismaz 60 % no masas, kā arī fluorogļūdeņražu polimēri.

"Matrica" (1 2 8 9) (saistviela) ir viendabīga viela, kas aizpilda telpu starp daļiņām, matiņiem vai šķiedrām.

"Mērījuma nenoteiktība" (2) ir raksturojošs parametrs, ar ko norāda, kādā intervālā ap iegūto vērtību ar 95 % ticamību atrodas mērāmā lieluma pareizā vērtība. Tā ietver nekoriģētas sistemātiskās novirzes, nekoriģētu brīvgājienu un gadījuma novirzes (sk. ISO 10360-2).

"Mehāniska kausēšana" (1) ir kausēšanas process, kurā ar mehānisku iedarbību saista, sagrauj un no jauna savieno pievienojamā kausējuma pulveri ar ligatūras pulveri. Nemetāliskas daļiņas kausējumā var iekļaut, pievienojot attiecīgus pulverus.

"Kausējuma ekstrakcija" (1) ir 'ātras cietināšanas' process, kurā iegūst lentveida sakausējumus, vannā ar izkausētu metālu sakausējumu iegremdējot nelielu atdzesēta rotējoša bloka segmentu.

NB!

'Ātrā cietināšana': izkausēta materiāla cietināšana ar dzesēšanas ātrumu virs 1 000 K/s.

"Kausējuma vērpšana" (1) ir 'ātrās cietināšanas' process, kurā izkausēta metāla plūsma kontaktā ar atdzesētu rotējošu bloku veido pārslveida, lentveida vai stieņveida produktus.

NB!

'Ātrā cietināšana': izkausēta materiāla cietināšana ar dzesēšanas ātrumu virs 1 000 K/s.

"Mikrodatora mikroshēma" (3) ir "monolīta integrālā shēma" jeb "daudzelementu (čipu) integrālā shēma" ar aritmētisko loģisko elementu (ALU), kura no iekšējas atmiņas var izpildīt vispārīgas instrukcijas attiecībā uz iekšējas atmiņas datiem.

NB!

Iekšējo atmiņu var papildināt ar ārēju atmiņu.

"Mikroprocesora mikroshēma" (3) ir "monolīta integrālā shēma" jeb "daudzelementu (čipu) integrālā shēma" ar aritmētisko loģisko elementu (ALU), kura var izpildīt vispārīgu instrukciju sekvences no ārējas atmiņas.

NB! 1:

"Mikroprocesora mikroshēma" parasti neietver integrālu, lietotājiem pieejamu atmiņu, kaut arī čipā esošo atmiņu var izmantot čipa loģisko funkciju veikšanai.

NB! 2:

Iepriekš minētais attiecas arī uz čipu komplektiem, kas paredzēti, lai darbotos kopā, nodrošinot "mikroprocesora mikroshēmas" funkciju.

"Mikroorganismi" (1 2) ir dabā sastopamas, pavairotas vai pārveidotas baktērijas, vīrusi, mikoplazmas, riketsijas, hlamīdijas vai sēnītes "izolētu dzīvkultūru" veidā vai ar šādām kultūrām apzināti inokulēta vai inficēta materiāla veidā, tostarp dzīvu šūnu kultūras.

"Raķetes" (1 3 6 7 9) ir nokomplektētas raķešu sistēmas un bezpilota lidaparātu sistēmas, ar kurām var nogādāt vismaz 500 kg smagu kravu vismaz 300 km attālumā.

"Monopavediens" (1) ir smalkākais šķiedrveida materiāls, parasti ar dažu mikronu diametru.

"Monolīta integrālā shēma" (3) ir aktīvu un/vai pasīvu 'shēmas elementu' kombinācija:

a.

kas ir izveidota, izmantojot difūzijas, implantācijas vai pārklāšanas procesus atsevišķā pusvadītāja materiālā, t.s. čipā, vai uz tā;

b.

ko var uzskatīt par nedalāmi piesaistītu un

c.

kas veic vienu vai vairākas shēmas funkcijas.

NB!

'Shēmas elements' ir individuāla aktīva vai pasīva elektroniskas ķēdes funkcionālā daļa, piemēram, viena diode, viens tranzistors, viena pretestība, viens kondensators utt.

"Monospektrāla attēla sensori" (6) ir sensori, ar kuriem var iegūt attēla datus no vienas diskrēta spektra joslas.

"Daudzelementu integrālā shēma" (3) ir divas vai vairākas "monolītas integrālās shēmas", kas piesaistītas kopīgam "substrātam".

"Multispektrāla attēla sensori" (6) spēj vienlaikus vai pēc kārtas iegūt attēlu datus no divām vai vairākām diskrētām spektra joslām. Sensorus, kam ir vairāk par 20 diskrētām spektra joslām, dažkārt dēvē par hiperspektrāla attēla sensoriem.

"Dabīgais urāns" (0) ir urāns, kas satur dabā sastopamo izotopu maisījumus.

"Tīkla piekļuves kontrollers" (4) ir fiziska saskarne sadalītam komutācijas tīklam. Tas izmanto vienu kopīgu vidi, kas viscaur darbojas vienā un tajā pašā "cipardatu pārsūtīšanas ātrumā", pārraidei izmantojot arbitrāciju (piem., marķējot informāciju). Neatkarīgi no citām saskarnēm tas atlasa datu paketes vai datu grupas (piem., IEEE 802), kas tam nosūtītas. Šādu iekārtu var integrēt datorā vai telesakaru iekārtās, lai nodrošinātu pieeju sakariem.

"Neirodators" (4) ir skaitļošanas ierīce, kas konstruēta vai pārveidota, lai atdarinātu kāda neirona vai neironu grupas darbību, t.i., skaitļošanas ierīce, kas izceļas ar tās spējām modulēt daudzu skaitļošanas komponentu savstarpējo slēgumu noslodzi un skaitu, balstoties uz agrākiem datiem.

"Kodolreaktors" (0) ir nokomplektēts reaktors, kas spēj darboties, saglabājot kontrolētu pašuzturošu kodoldalīšanās ķēdes reakciju. "Kodolreaktors" ietver visus objektus, kas atrodas reaktora korpusā vai ir tam tieši pievienoti, iekārtas, kas kontrolē jaudu aktīvajā zonā, un komponentus, kuri parasti satur reaktora aktīvās zonas primāro dzesēšanas aģentu, ir tiešā saskarē ar to vai to kontrolē.

"Ciparvadība" (2) ir procesa automātiska vadība, ko veic ierīce, kura izmanto skaitliskus datus, kurus parasti ievada darbības laikā (sk. ISO 2382).

"Objektkods" (VPP) ir ar iekārtu izpildāma viena vai vairāku procesu izpausmes forma ("pirmkods" (pirmvaloda)), ko kompilējusi programmēšanas sistēma.

"Ekspluatācija, administrēšana, uzturēšana" ("OAM") (5) ir darbība, kuras ietvaros veic vienu vai vairākus no šādiem uzdevumiem:

a.

izveidot vai pārvaldīt jebkurus no šādiem datiem:

1.

lietotāju vai administratoru konti vai privilēģijas;

2.

preces iestatījumi vai

3.

autentifikācijas dati, kas izmantojami a.1. vai a.2. punktā minēto uzdevumu veikšanā;

b.

uzraudzīt vai pārvaldīt preces darba stāvokli vai veiktspēju; vai

c.

pārvaldīt reģistrācijas žurnāla ierakstus vai audita datus jebkura a. vai b. punktā minētā uzdevuma veikšanas vajadzībām.

Piezīme:

"OAM" neietver šādus uzdevumiem un attiecīgās kodu atslēgu pārvaldības funkcijas:

a.

tādas kriptogrāfijas funkcionalitātes nodrošināšana vai uzlabošana, kas nav tieši saistīta ar autentifikācijas datu izveidi vai pārvaldību iepriekš a.1. vai a.2. punktā minēto uzdevumu veikšanas vajadzībām vai

b.

kriptogrāfijas funkciju veikšana attiecībā uz preces pārsūtīšanas vai datu virsmu.

"Optisks pastiprinājums" (5) optiskās sakaru sistēmās ir pastiprināšanas paņēmiens, kas pastiprina atsevišķa optiska avota ģenerētus optiskus signālus, tos nepārvēršot elektriskos signālos, t. i., izmantojot pusvadītāju optiskos pastiprinātājus vai optisko šķiedru luminiscences pastiprinātājus.

"Optiskais dators" (4) ir dators, kurš konstruēts vai pārveidots tā, lai datu attēlošanai izmantotu gaismu, un kura skaitļošanas loģiskie elementi ir balstīti uz tieši savienotām optiskām ierīcēm.

"Optiska integrālā shēma" (3) ir "monolīta integrālā shēma" vai "hibrīda integrālā shēma", kas ietver vienu vai vairākas detaļas, kas konstruētas, lai darbotos par fotosensoriem vai fotoemiteriem vai lai veiktu vienu vai vairākas optiskas vai elektrooptiskas funkcijas.

"Optiska pārslēgšana" (5) ir optisko signālu maršrutēšana vai pārslēgšana bez to pārvēršanas elektriskos signālos.

"Kopējais strāvas blīvums" (3) ir spoles ampērvijumu kopskaits (t.i., vijumu kopskaits, kas reizināts ar maksimālo strāvas stiprumu katrā vijumā), kas dalīts ar kopējo spoles šķērsgriezumu (ieskaitot supravadošos pavedienus, metāla matricu, kurā ir iegulti supravadītāja pavedieni, iekapsulētājmateriālu, visus dzesēšanas kanālus utt.).

"Vasenāras vienošanās dalībvalsts" (7 9) ir Vasenāras vienošanās dalībvalsts (sk. www.wassenaar.org).

"Maksimāla jauda" (6) ir lielākā "impulsa ilguma" laikā sasniegtā jauda.

"Personālais tīkls" (5) ir datu pārraides sistēma, kurai piemīt visas šādas īpašības:

a.

tajā izvēlētam skaitam neatkarīgu vai savstarpēji savienotu 'datu ierīču' ir dota tiešu sakaru iespēja un

b.

tajā ierīču savstarpējie sakari ir iespējami tikai atsevišķas personas vai ierīču kontroliera tiešā tuvumā (piemēram, vienā telpā, birojā vai automašīnā un attiecīgajā tiešajā apkārtnē).

Tehniska piezīme:

'Datu ierīce' ir iekārta, ar ko var nosūtīt vai saņemt ciparinformācijas sekvences.

"Plazmas atomizācija" (1) ir process, kurā izkausēta metāla plūsmu vai cietu metālu sadala daļiņās, kuru diametrs nepārsniedz 500 μm, inerto gāzu vidē izmantojot plazmas degļus.

"Jaudas pārvaldīšana" (7) ir altimetra signāla pārraidītās jaudas maiņa, lai saņemtā jauda "gaisa kuģa" augstumā vienmēr būtu tik liela, cik minimāli nepieciešams augstuma noteikšanai.

"Iepriekš atdalīts" (0 1) nozīmē, ka tiek izmantots process, kura nolūks ir palielināt kontrolētā izotopa koncentrāciju.

"Lidojuma primārā vadība" (7) ir "gaisa kuģa" stabilitātes vai manevrēšanas vadība, kurā izmanto spēka/momenta ģeneratorus, t. i., maina aerodinamisko virsmas vai dzinējspēka pielikšanas virzienu (vektoru).

"Galvenais elements" (4) 4. kategorijas izpratnē ir "galvenais elements" gadījumos, kad tā aizstāšanas vērtība ir lielāka par 35 % no visas sistēmas, kurā tas ietilpst, kopvērtības. Elementa vērtība ir cena, ko par elementu maksā sistēmas ražotājs vai komplektētājs. Kopējā vērtība ir parastā nesaistītām personām starptautiski piedāvātā pārdošanas cena (ražošanas vai sūtījuma komplektācijas vietā).

"Ražošana" (VPT, PK un visā sarakstā) ir visi ražošanas posmi, piemēram: būvniecība, ražošanas iekārtu projektēšana, izgatavošana, integrācija, montāža (uzstādīšana), pārbaudes, testēšana, kvalitātes nodrošināšana.

"Ražošanas iekārtas" (1 7 9) ir tikai tie darbarīki, vadplāksnes, spīles, liešanas formas, veidnes, krāsas, armatūra, iestatīšanas mehānismi, testēšanas iekārtas, citas iekārtas un to komponenti, kas speciāli konstruēti vai pārveidoti "projektēšanai" vai vienam vai vairākiem "ražošanas" posmiem.

"Ražotnes" (7 9) ir "ražošanas iekārtas" un speciāli izstrādāta, iekārtās integrēta programmatūra, kas paredzēta viena vai vairāku "ražošanas" posmu "projektēšanai".

"Programma" (2 6) ir kāda procesa izpildei paredzētas secīgas instrukcijas, kas ir izstrādātas vai ir pārvēršamas elektroniskam datoram izpildāmā formā.

"Impulsu kompresija" (6) ir ilga radara signālu impulsa kodēšana un apstrāde, lai iegūtu īsu impulsu, vienlaikus saglabājot liela impulsa enerģijas priekšrocības.

"Impulsa ilgums" (6) ir "lāzera" impulsa ilgums, proti, laiks starp punktiem uz atsevišķa impulsa kāpjošās un krītošās līknes, kuros tiek sasniegta puse no impulsa intensitātes.

"Impulsu lāzers" (6) ir "lāzers", kura "impulsa ilgums" nepārsniedz 0,25 sekundes.

"Kvantu kriptogrāfija" (5) ir tādu paņēmienu kopums, ar kuriem izstrādā vienotu "kriptogrāfijas" kodu atslēgu, mērot fiziskas sistēmas kvantu un mehāniskās īpašības (tostarp tādas fiziskas īpašības, kas ir tieši aplūkotas kvantu optikas, kvantu lauku vai kvantu elektrodinamikas teorijā).

"Radara frekvenču lēkāšana" (6) ir paņēmiens, ar kuru šķietami nejauši izvēlētā secībā maina raidītājradara nesējfrekvenci starp impulsiem vai impulsu grupām par lielumu, kas ir vienāds ar vai lielāks par impulsa joslas platumu.

"Radara izkliedes spektrs" (6) ir jebkura modulācijas paņēmiens, ar ko relatīvi šaurā frekvenču joslā raidīta signāla enerģiju izplata daudz plašākā frekvenču diapazonā, izmantojot nejauši vai šķietami nejauši izvēlētus kodus.

"Izstarojuma jutība" (6) ir izstarojuma jutība (mA/W) = 0,807 × (viļņu garums, nm) × kvantu efektivitāte (QE).

Tehniska piezīme:

QE parasti tiek izteikta procentos, tomēr šajā formulā QE ir izteikta kā decimālskaitlis, kas mazāks par 1, piemēram, 78 % ir 0,78.

"Reālā laika joslas platums" (3) attiecībā uz "signālu analizatoriem" ir plašākais frekvenču diapazons, kurā analizators var pastāvīgi pilnīgi transformēt laika domēna datus frekvenču domēna rezultātos, izmantojot Furjē vai citu diskrēto laika pārveidojumu, kas katru ienākošo laika punktu apstrādā bez atstarpēm vai logošanas efektiem, kas izraisa mērīto amplitūdu virs 3 dB samazinājumu zem faktiskās signāla amplitūdas, izlaižot vai parādot transformētos datus.

"Apstrāde reāllaikā" (2 6 7) ir datu apstrāde ar datorsistēmu, kas atkarībā no pieejamiem resursiem nodrošina nepieciešamo servisa līmeni garantētā atbildes laikā neatkarīgi no sistēmas noslodzes, kad to ierosina ārējs notikums.

"Atkārtojamība" (7) ir viena un tā paša mainīgā lieluma atkārtotu mērījumu rezultātu tuva sakritība vienos un tajos pašos darba apstākļos, ja mērījumu starplaikā mainās apstākļi vai gadās dīkstāves. (Sk. IEEE STD 528-2001 (viena sigma standartnovirze).)

"Nepieciešamais" (VPT, 1–9) attiecībā uz "tehnoloģijām" attiecas tikai uz to "tehnoloģiju" daļu, kas ir tieši atbildīga par kontrolētās veiktspējas līmeņa, raksturlielumu vai funkciju sasniegšanu vai pārsniegšanu. Šādas "nepieciešamās" "tehnoloģijas" vienlaikus var tikt lietotas vairākām precēm.

"Izšķirtspēja" (2) ir mērierīces mazākā izmērāmā vienība; digitāliem instrumentiem – vismazākais nozīmīgais bits (sk. ANSI B-89.1.12).

"Vielas nekārtību novēršanai" (1) ir vielas, kuras tām paredzētos izmantošanas apstākļos – nekārtību novēršanā – cilvēkiem ātri izraisa sensorisku kairinājumu vai fizisku paralizējošu iedarbību, kas pazūd īsā laikā pēc iedarbības beigām.

Tehniska piezīme:

Asaru gāzes ir "vielu nekārtību novēršanai" apakškopa.

"Robots" (2 8) ir manipulācijas mehānisms, kas var būt konveijertipa vai darboties pēc principa "no punkta līdz punktam", tajā var izmantot sensorus, un tam ir visas šādas īpašības:

a.

tas ir daudzfunkcionāls;

b.

tas var pozicionēt vai orientēt materiālus, detaļas, instrumentus vai īpašas ierīces, veicot dažādas kustības trīsdimensiju telpā;

c.

ietver trīs vai vairākas slēgta vai atvērta tipa servoierīces, kurām var būt soļu elektrodzinēji un

d.

tām ir "lietotājam pieejama programmējamība", kas balstīta uz apmācības/ierakstu metodes vai izmanto elektronisku datoru, kas var būt programmējams loģiskais kontrollers, t. i., bez mehāniskas iejaukšanās.

NB!

Iepriekš izklāstītais neattiecas uz šādām ierīcēm:

1.

manipulācijas mehānismi, kurus kontrolē vienīgi manuāli vai teleoperators;

2.

nemainīgas secības manipulāciju mehānismi, kas ir automātiskas, kustīgas ierīces un darbojas, veicot mehāniskas, nemainīgi programmētas kustības. To programma ir mehāniski ierobežota ar nemainīgiem soļiem, kas atkarīgi no atdurēm, piemēram, adatām vai izciļņiem. Kustību secība un ceļu vai leņķu izvēle nav mehāniski, elektroniski vai elektriski maināma;

3.

mehāniski kontrolēti mainīgas secības manipulāciju mehānismi, kas ir automātiskas, kustīgas ierīces, kuras darbojas, veicot mehāniskas, nemainīgi programmētas kustības. To programma ir mehāniski ierobežota ar nemainīgiem, bet koriģējamiem soļiem, kas atkarīgi no atdurēm, piemēram, adatām vai izciļņiem. Kustību secība un ceļu vai leņķu izvēle ir maināma nemainīgas programmas modelī. Programmas darbības dažādošana vai pārveidošana (piem., adatu izvietojuma vai izciļņu maiņa) vienā vai vairākās kustības asīs notiek tikai mehāniski;

4.

mainīgas secības manipulāciju mehānismi, kas netiek servokontrolēti un kas ir automātiskas, kustīgas ierīces, kuras darbojas, veicot mehāniski nemainīgas, programmētas kustības. To programma ir maināma, bet secību izpilda, balstoties vienīgi uz mehāniski nostiprinātu elektrisko bināro ierīču vai regulējamu atduru bināriem signāliem;

5.

noliktavu telferiem, kas definēti kā Dekarta koordinātu manipulatoru sistēmas, kuras izgatavotas kā vertikālu glabāšanas tvertņu bloku neatņemama sastāvdaļa un konstruētas tā, lai piekļūtu šo tvertņu saturam saglabāšanas vai izgūšanas nolūkā.

"Rotācijas pulverizācija" (1) ir process, kurā, ar centrbēdzes spēkiem iedarbojoties uz izkausētu metālu vai izkausēta metāla plūsmu, iegūst metāla daļiņas ar diametru līdz 500 μm.

"Paralēlu šķiedru kūlis" (1) ir (parasti 12–120) aptuveni paralēlu 'šķiedru' kūlis.

NB!

'Šķiedra' ir aptuveni paralēlu "monopavedienu" (parasti virs 200) kūlis.

"Ekscentriskums" (2) (jeb radiālā sišana) ir galvenās vārpstas radiāla nobīde vienā apgriezienā, ko mēra rotācijas asij perpendikulāras plaknes punktā uz testējamās ārējās vai iekšējās rotācijas virsmas (sk. ISO 230/1 1986, 5.61. punkts).

"Mēroga koeficients" (žiroskopam vai akselerometram) (7) ir izejas signāla izmaiņas attiecība pret mērāmā ieejas signāla izmaiņām. Mēroga koeficientu parasti aprēķina kā tādas taisnes slīpumu, ko var konstruēt, piemērojot mazāko kvadrātu metodi ieejas un izejas datiem, kas iegūti, ieejas datus cikliski mainot visā ieejas diapazonā.

"Stabilizācijas laiks" (3) ir laiks, kas nepieciešams, lai, pārslēdzoties starp jebkuriem diviem pārveidotāja līmeņiem, beigu vērtība būtu pusbita robežās.

"SHPL" nozīmē "superjaudīgs lāzers".

"Signālu analizatori" (3) ir aparāti, ar kuriem var mērīt un attēlot daudzfrekvenču signālu vienfrekvences komponentu pamatīpašības.

"Signālu apstrāde" (3 4 5 6) ir ārējas izcelsmes informācijas signālu apstrāde, kurā izmanto algoritmus, piemēram, laika kompresiju, filtrāciju, ekstrakciju, atlasi, korelāciju, konvolūciju vai pārveidošanu starp domēniem (piem., ar ātriem Furjē vai Volša pārveidojumiem).

"Programmatūra" (VPP, visā sarakstā) ir vienas vai vairāku "programmu" vai 'mikroprogrammu' kopums, kas fiksēts taustāmā nesējā.

NB!

'Mikroprogramma' ir īpašā atmiņā glabāta elementāru instrukciju secība, kuras izpildi ierosina, instrukciju reģistrā ievadot atsauces instrukciju.

"Pirmkods" (jeb pirmvaloda) (6 7 9) ir izteiksme vienam vai vairākiem procesiem, ko programmēšanas sistēma var pārvērst iekārtai izpildāmā formā ("objektkodā" (jeb objektvalodā)).

"Kosmiskais kuģis" (7 9) ir aktīvs vai pasīvs pavadonis vai kosmiskā zonde.

"Kosmosa kuģa mezgls" (9) ir iekārta, kas nodrošina "kosmosa kuģa" atbalsta infrastruktūru un "kosmosa kuģa derīgās kravas" izvietošanu.

"Kosmosa kuģa derīgā krava" (9) ir iekārta, kas piestiprināta "kosmosa kuģa mezglam" un ar ko ir paredzēts veikt misiju kosmosā (piem., sakari, novērojumi, zinātniskie pētījumi).

"Lietojams kosmosā" (3 6 7) ir konstruēts, izgatavots vai sekmīgā testēšanā atzīts par ekspluatējamu augstumā virs 100 km no Zemes virsmas.

NB!

Ja konkrēta prece ir atzīta par "lietojamu kosmosā", balstoties uz testēšanu, tas nenozīmē, ka "lietojamas kosmosā" ir arī citas preces no tās pašas ražojumu partijas vai modeļa sērijas (ja tās nav atsevišķi testētas).

"Speciālie skaldmateriāli" (0) ir plutonijs-239, urāns-233, "ar U-235 vai U-233 izotopiem bagātināts urāns" un ikviens cits materiāls, kas tos satur.

"Īpatnējais modulis" (0 1 9) ir Janga modulis (paskālos), kas ekvivalents N/m2 dalījumam ar īpatnējo blīvumu (N/m3 izteiksmē) un ko mēra (296 ± 2) K ((23 ± 2)°C) temperatūrā un relatīvajā gaisa mitrumā (50 ± 5) %.

"Īpatnējā stiepes stiprība" (0 1 9) ir maksimālā stiepes stiprība (paskālos), kas ekvivalenta N/m2 dalījumam ar blīvumu (N/m3 izteiksmē) un ko mēra (296 ± 2) K ((23 ± 2)°C) temperatūrā un relatīvajā gaisa mitrumā (50 ± 5) %.

"Rotējošas masas žiroskops" (7) ir žiroskops, kurā izmanto pastāvīgi rotējošu masu, lai uztvertu leņķisku kustību.

"Uzsmidzināšana" (1) ir 'ātrās cietināšanas' process, kurā izkausēta metāla plūsma nonāk kontaktā ar atdzesētu bloku, veidojot pārslveida produktu.

NB!

'Ātrā cietināšana' ir izkausēta materiāla cietināšana ar dzesēšanas ātrumu virs 1 000 K/s.

"Izkliedētais spektrs" (5) ir paņēmiens, ar kuru relatīvi šaura sakaru kanāla enerģiju var izvērst daudz plašākā enerģijas spektrā.

"Izkliedētā spektra radars" (6) – sk. "radara izkliedes spektrs".

"Stabilitāte" (7) ir attiecīgā parametra izkliedes (no tā kalibrētās vērtības) standartnovirze (1 sigma), ko mēra stabilas temperatūras apstākļos. To var izteikt kā laika funkciju.

"[Valstis, kas nav] Ķīmisko ieroču konvencijas dalībvalstis" (1) ir valstis, kurās [nav] stājusies spēkā Konvencija par ķīmisko ieroču izstrādes, izgatavošanas, uzkrāšanas un pielietošanas aizliegumu un ķīmisko ieroču iznīcināšanu (sk. www.opcw.org).

"Substrāts" (3) ir pamatmateriāla loksne ar savienojuma struktūru vai bez tās, uz kuras vai kurā var izvietot 'diskrētus komponentus' un/vai integrālās shēmas.

NB! 1:

'Diskrēts komponents': individuāls 'shēmas elements' ar ārējiem izvadiem.

NB! 2:

'Shēmas elements': individuāla aktīva vai pasīva elektroniskas ķēdes funkcionālā daļa, piemēram, viena diode, viens tranzistors, viena pretestība, viens kondensators utt.

"Substrātu sagataves" (3 6) ir monolīti savienojumi, kuru izmēri ir piemēroti tam, lai varētu ražot optiskos elementus, piemēram, spoguļus vai optiskos logus.

"Toksīna pirmējā vienība" (1) ir vesela "toksīna" strukturāli un funkcionāli diskrēts komponents.

"Supersakausējumi" (2 9) ir sakausējumi uz niķeļa, kobalta vai dzelzs bāzes, kuri ir izturīgāki par ikvienu no AISI 300 sērijas sakausējumiem temperatūrā virs 922 K (649 °C) un smagos vides un ekspluatācijas apstākļos.

"Supravadoši" (1 3 5 6 8) ir materiāli, piemēram, metāli, sakausējumi vai savienojumi, kas var pilnībā zaudēt elektrisko pretestību, t.i., var sasniegt bezgalīgu elektrovadītspēju un vadīt ļoti stipru elektrisko strāvu, neizdalot Džoula siltumu.

NB!

Konkrētā materiāla "supravadītāja" stāvokli raksturo "kritiskā temperatūra", kritiskais magnētiskais lauks, kas ir temperatūras funkcija, un kritiskais strāvas blīvums, kas savukārt ir gan magnētiskā lauka, gan temperatūras funkcija.

"Superjaudīgs lāzers" ("SHPL") (6) ir "lāzers", kas spēj sasniegt izejas enerģiju (kopējo vai daļu) virs 1 kJ 50 milisekundēs vai kura vidējā vai CW jauda ir lielāka par 20 kW.

"Superplastiskā formēšana" (1 2) ir tādu metālu karsēšanas deformācijas process, kuriem parasti raksturīgi zemi izstiepšanas rādītāji (zem 20 %) pārraušanas punktā, ko nosaka, parasto stiepes stiprību testējot istabas temperatūrā, lai sasniegtu izstiepšanas rādītājus, kas šīs vērtības pārsniedz vismaz divas reizes.

"Simetrisks algoritms" (5) ir kriptogrāfisks algoritms, kurā gan šifrēšanai, gan atšifrēšanai izmanto identisku kodu atslēgu.

NB!

"Simetrisko algoritmu" parasti izmanto konfidenciālu datu aizsardzībai.

"Sistēmsekošana" (6) ir apstrādāti, korelēti (radara mērķa datu apvienošana ar lidojuma plāna pozīciju) un atjaunināti dati par gaisa kuģa atrašanās vietu, kuri ir pieejami gaisa satiksmes vadības centra operatoriem.

"Sistoliska bloka dators" (4) ir dators, kurā lietotājs var dinamiski kontrolēt datu plūsmu un pārveidojumus loģiskā elementa līmenī.

"Lente" (1) ir no savītiem vai paralēliem "monopavedieniem", "šķiedrām", "paralēlu šķiedru kūļiem", "tauvām" vai "dzijām" u.c. izgatavots materiāls, kas parasti iepriekš piesūcināts ar sveķiem.

NB!

'Šķiedra' ir aptuveni paralēlu "monopavedienu" (parasti virs 200) kūlis.

"Tehnoloģijas" (VPT PK, visā sarakstā) ir konkrēta informācija, kas nepieciešama preces "projektēšanai", "ražošanai" vai "lietošanai". Šī informācija ir pieejama 'tehnisko datu' vai 'tehniskās palīdzības' veidā.

NB! 1:

'Tehniskā palīdzība' (VPT, PK) var pastāvēt instrukciju, prasmju, apmācības, darba prasmes un konsultēšanas pakalpojumu veidā un var būt saistīta ar 'tehnisko datu' nodošanu.

NB! 2:

'Tehniskie dati' var pastāvēt rasējumu, plānu, diagrammu, modeļu, formulu, tabulu, inženierdizaina, specifikāciju, rokasgrāmatu un instrukciju veidā (rakstveidā vai ierakstītas citādos nesējos, piemēram, uz diska, lentē vai nolasāmās atmiņas ierīcēs).

"Trīsdimensiju integrālā shēma" (3) ir integrētu pusvadītāju mikroshēmu kopums, kam ir ceļi, kuri pilnībā šķērso vismaz vienu mikroshēmu, veidojot saikni starp mikroshēmām.

"Noliecama vārpsta" (2) ir metālgriešanas instrumenta saturētājvārpsta, kurai apstrādes procesa laikā var mainīt centra līnijas leņķi attiecībā pret jebkuru no pārējām asīm.

"Laika konstante" (6) ir laiks no gaismas stimula piemērošanas līdz brīdim, kad strāvas palielinājums sasniedz vērtību 1-1/e reizes no galīgās vērtības (t.i., 63 % galīgās vērtības).

"Uzgaļa apvalks" (9) ir stacionārs gredzenveida komponents (vienlaids vai segmentēts), kas piestiprināts dzinēja turbīnas apvalka iekšējai virsmai, vai elements uz turbīnas lāpstiņas ārējā gala, kura galvenā funkcija ir nodrošināt gāzes blīvi starp stacionāriem un rotējošiem komponentiem.

"Pilnīga lidojuma vadība" (7) ir "gaisa kuģa" stāvokļa mainīgo lielumu un lidojuma maršruta automātiska vadība, kuras mērķis ir misijas uzdevumu izpilde un kura reaģē uz datu par uzdevumu, apdraudējumiem vai citiem "gaisa kuģiem" izmaiņām reāllaikā.

"Kopējais cipardatu pārsūtīšanas ātrums" (5) ir bitu skaits laika vienībā, ieskaitot līnijkodēšanu, protokolu signālus utt., kas vajadzīgs signāla pārraidīšanai starp attiecīgajām ciparpārraides sistēmas iekārtām.

NB!

Sk. arī "cipardatu pārsūtīšanas ātrums".

"Tauva" (1) ir aptuveni paralēlu "monopavedienu" kūlis.

"Toksīni" (1 2) ir preparātu vai maisījumu veidā speciāli izolēti toksīni, neatkarīgi no to izgatavošanas veida, izņemot toksīnus, kas piesārņojuma veidā sastopami citos materiālos, piemēram, patoloģiskos paraugos, kultūraugos, pārtikas produktos vai "mikroorganismu" sporās.

"Pārneses lāzers" (6) ir "lāzers", kurā notiek enerģijas pārnese neierosināta atoma vai molekulas sadursmē ar atomu vai molekulu, kas ģenerē starojumu.

"Noskaņojams" (6) nozīmē, ka "lāzers" spēja radīt nepārtrauktu starojumu visos viļņa garumos vairākos "lāzera" impulsu diapazonā. Līnijselektējams "lāzers" rada diskrēta viļņu garuma starojumu vienā "lāzera" impulsā un nav uzskatāms par "noskaņojamu".

"Paralēlās pozicionēšanas atkārtojamība" (2) ir mazākā no atsevišķas darbgalda ass vērtībām R↑ un R↓ (uz priekšu un atpakaļ), kas definētas ISO 230-2:2014 3.21. punktā vai ekvivalentā valsts standartā.

"Bezpilota lidaparāts" ("UAV") (9) ir gaisa kuģis, kas spēj sākt lidojumu, veikt kontrolētu lidojumu un navigēt bez cilvēku klātbūtnes tajā.

"Ar U-235 vai U-233 izotopiem bagātināts urāns" (0) ir urāns, kurā ir izotops 235 vai 233 (vai abi) tādā daudzumā, ka šo izotopu kopējā satura attiecība pret izotopa 238 saturu ir lielāka nekā dabā sastopamā izotopa 235 attiecība pret izotopu 238 (izotopu attiecība 0,71 %).

"Lietošana" (VPT, PK, visā sarakstā) ir ekspluatācija, uzstādīšana (ieskaitot uzstādīšanu ekspluatācijas vietā), uzturēšana (pārbaudes), remonts, kapitālais remonts un atjaunošana.

"Lietotājam pieejama programmējamība" (6) ir iespēja lietotājam ievietot, pārveidot vai aizvietot "programmas" veidā, kas nav:

a.

fiziskas izmaiņas slēgumos vai starpsavienojumos vai

b.

funkciju kontrolparametru iestatīšana, ieskaitot parametru ievadīšanu.

"Vakcīna" (1) ir zāles ar farmaceitisku formulu, kuru ražotāja vai lietotāja valsts regulēšanas iestādes ir izsniegušas licenci vai tirdzniecības vai klīnisko izmēģinājumu atļauju, un kuras ir paredzētas cilvēku vai dzīvnieku imunoloģiskas aizsargreakcijas stimulēšanai, lai nepieļautu saslimšanu tiem, kuriem tā ievadīta.

"Vakuumpulverizācija" (1) ir process, kurā izkausēta metāla plūsmu vakuumā pārvērš metāla daļiņās ar diametru līdz 500 μm, izmantojot izšķīdušas gāzes strauju izdalīšanos.

"Maināmas ģeometrijas aerodinamiskie elementi" (7) ir eleroni vai plāksnes, kas tiek lietoti spārna priekšējās vai aizmugurējās malas formas maiņai, vai noliecams gaisa kuģa priekšgals; visu minēto var kontrolēt lidojuma laikā.

"Dzija" (1) ir savērptu 'šķiedru' pavediens.

NB!

'Šķiedra' ir aptuveni paralēlu "monopavedienu" (parasti virs 200) kūlis.

0. KATEGORIJA –   KODOLMATERIĀLI, RAŽOTNES UN IEKĀRTAS

0A
Sistēmas, iekārtas un komponenti

0A001
Šādi "kodolreaktori" un speciāli tiem konstruētas vai sagatavotas iekārtas un to komponenti:

a.

"kodolreaktori";

b.

metāla tilpnes vai to rūpnieciski izgatavotās, galvenās sastāvdaļas, tostarp reaktora spiediena tilpnes vāks, kuras speciāli konstruētas vai sagatavotas tam, lai ietvertu "kodolreaktora" aktīvo zonu;

c.

manipulācijas iekārtas, kas speciāli konstruētas vai sagatavotas degvielas ievietošanai "kodolreaktorā" un izņemšanai no tā;

d.

kontrolstieņi, kas speciāli konstruēti vai sagatavoti, lai regulētu kodoldalīšanās procesu "kodolreaktorā", to balstu vai piekares struktūras, kā arī kontrolstieņu piedziņas mehānismi un vadulas;

e.

spiediena caurules, kas speciāli konstruētas vai sagatavotas tam, lai "kodolreaktorā" ietvertu gan degvielas elementus, gan primāro dzesēšanas aģentu;

f.

cirkonija metāla caurules vai cirkonija sakausējuma caurules (vai cauruļu komplekti), kuras speciāli konstruētas vai sagatavotas lietošanai par degvielas apvalku "kodolreaktorā" un kuru daudzums pārsniedz 10 kg;

NB!

Attiecībā uz cirkonija spiediena caurulēm sk. 0A001.e. pozīciju, bet attiecībā uz kalandra caurulēm – 0A001.h. pozīciju.

g.

dzesēšanas sūkņi jeb cirkulācijas sūkņi, kas speciāli konstruēti vai sagatavoti "kodolreaktora" primārā dzesēšanas aģenta cirkulācijai;

h.

'kodolreaktora iekšējie komponenti', kas speciāli konstruēti vai sagatavoti lietošanai "kodolreaktorā", tostarp reaktora aktīvās zonas balsti, degvielas kanāli, kalandra caurules, siltumekrāni, atstarotāji, serdeņa sietplates un difuzora plates;

Tehniska piezīme:

0A001.h. pozīcijā 'kodolreaktora iekšējie komponenti' ir lielas struktūras reaktora iekšienē, kurām ir viena vai vairākas funkcijas, piemēram, aktīvās zonas atbalstīšana, degvielas elementu izkārtojuma uzturēšana, primārā dzesēšanas aģenta plūsmas virzīšana, reaktora starojuma ekranēšana un instrumentu vadīšana aktīvajā zonā.

i.

šādi siltummaiņi:

1.

tvaika ģeneratori, kas speciāli konstruēti vai sagatavoti lietošanai "kodolreaktora" primārajā vai sekundārajā dzesēšanas kontūrā;

2.

citi siltummaiņi, kas speciāli konstruēti vai sagatavoti lietošanai "kodolreaktora" primārajā dzesēšanas kontūrā;

Piezīme:

Kontroli 0A001.i. pozīcijā neattiecina uz reaktora atbalsta sistēmu siltummaiņiem, piem., ārkārtas dzesēšanas sistēmu un sabrukšanas siltuma aizvadīšanas sistēmu.

j.

neitronu detektori, kas speciāli konstruēti vai sagatavoti neitronu plūsmas līmeņa konstatēšanai "kodolreaktora" aktīvajā zonā;

k.

'ārējie siltumekrāni', kas speciāli konstruēti vai sagatavoti lietošanai "kodolreaktorā" siltuma zudumu mazināšanai un arī reaktora apvalkstruktūras aizsardzībai.

Tehniska piezīme:

0A001.k. pozīcijā 'ārējie siltumekrāni' ir lielas struktūras, kas novietotas virs reaktora korpusa un kas samazina siltuma zudumus no reaktora, kā arī samazina temperatūru reaktora apvalkstruktūrā.

0B
Testēšanas, pārbaužu un ražošanas iekārtas

0B001
Šādas ietaises, kas paredzētas "dabīgā urāna", "vājinātā urāna" vai "speciālo skaldmateriālu" izotopu atdalīšanai, kā arī tiem speciāli konstruētas vai sagatavotas iekārtas un komponenti:

a.

šādas ietaises, kas speciāli konstruētas "dabīgā urāna", "vājinātā urāna" un speciālo skaldmateriālu" izotopu atdalīšanai:

1.

gāzu centrifūgas atdalīšanas ietaises;

2.

gāzu difūzijas atdalīšanas ietaises;

3.

aerodinamiskās atdalīšanas ietaises;

4.

ķīmiskās apmaiņas atdalīšanas ietaises;

5.

jonu apmaiņas atdalīšanas ietaises;

6.

ietaises izotopu atdalīšanai ar atomu tvaiku "lāzeru";

7.

ietaises izotopu atdalīšanai ar molekulāro "lāzeru";

8.

plazmas atdalīšanas ietaises;

9.

elektromagnētiskās atdalīšanas ietaises;

b.

šādas gāzu centrifūgas, agregāti un to komponenti, kas speciāli konstruēti vai sagatavoti gāzu centrifūgas atdalīšanas procesam:

Tehniska piezīme:

0A001.b. pozīcijā 'materiāls ar augstu stiprības attiecību pret blīvumu' ir jebkurš no šādiem materiāliem:

1.

martensīta tērauds ar stiepes robežstiprību vismaz 1,95 GPa;

2.

alumīnija sakausējumi ar stiepes robežstiprību vismaz 0,46 GPa vai

3.

"šķiedrveida vai pavedienveida materiāli" ar "īpatnējo moduli", kas lielāks par 3,18 × 106 m, un "īpatnējo stiepes stiprību", kas lielāka par 7,62 × 104 m;

1.

gāzu centrifūgas;

2.

nokomplektēti rotoru bloki;

3.

rotora cauruļu cilindri ar sieniņu biezumu līdz 12 mm un diametru, kas lielāks par 75 mm, bet nepārsniedz 650 mm, kuri izgatavoti no 'materiāliem ar augstu stiprības attiecību pret blīvumu';

4.

gredzeni un balsti ar sieniņu biezumu līdz 3 mm un diametru, kas lielāks par 75 mm, bet nepārsniedz 650 mm, kuru konstrukcija nodrošina vietēju atbalstu rotora caurulei vai savstarpēji sasaista caurules un kuri izgatavoti no 'materiāliem ar augstu stiprības attiecību pret blīvumu';

5.

rotora caurulē iemontējami deflektori, kuru diametrs ir lielāks par 75 mm, bet nepārsniedz 650 mm un kuri izgatavoti no 'materiāliem ar augstu stiprības attiecību pret blīvumu';

6.

augšējie un apakšējie rotora caurules slēgi, kuru diametrs ir lielāks par 75 mm, bet nepārsniedz 650 mm, kuri pieguļ rotora caurules galiem un ir izgatavoti no 'materiāliem ar augstu stiprības attiecību pret blīvumu';

7.

šādi magnētiskās piekares gultņi:

a.

gultņu bloki, kas sastāv no riņķveida magnēta ar aizsargapvalku, kurš izgatavots no vai aizsargāts ar "materiāliem, kas izturīgi pret UF6 koroziju" un kurš satur vibrāciju slāpējošu līdzekli, un kuram ir un magnētiska saite ar polu vai ar citu magnētu, kas piemontēts rotora virsējam slēgam;

b.

aktīvi magnētiskie gultņi, kas speciāli konstruēti vai sagatavoti lietošanai gāzu centrifūgās.

8.

speciāli sagatavoti gultņi ar šarnīra bloku, kuri piemontēti pie amortizatoriem;

9.

molekulāri sūkņi, kas sastāv no cilindriem ar iestrādātām vai ekstrudētām spirālveida rievām un iekšējās virsmās iestrādātiem kanāliem;

10.

gredzenveida motora statori daudzfāzu maiņstrāvas histerēzes (vai magnētiskās pretestības) motoriem sinhronai darbībai vakuumā vismaz 600 Hz lielā frekvencē ar jaudu vismaz 40 VA;

11.

centrifūgu apvalki/nodalījumi gāzu centrifūgas rotoru cauruļu ievietošanai, kas sastāv no nekustīga cilindra ar sieniņu biezumu zem 30 mm ar precīzi apstrādātiem, savstarpēji paralēliem galiem, kuri ir perpendikulāri cilindra garenvirziena asij ar novirzi līdz 0,05 grādiem;

12.

ekstrakcijas iekārtas uztvērējkausi, kuri speciāli konstruēti vai sagatavoti UF6 gāzes ekstrakcijai no rotora caurules, izmantojot Pito cauruļu efektu, un kurus var piestiprināt centrālajai gāzu ekstrakcijas sistēmai;

13.

frekvences pārveidotāji (konvertori vai invertori), ieskaitot speciāli tiem izgatavotus komponentus, kuri ir speciāli konstruēti vai sagatavoti gāzu centrifūgu bagātināšanas iekārtu motoru statoru barošanai un kuriem ir visas šādas īpašības:

a.

daudzfāzu frekvence izejā ir vismaz 600 Hz un

b.

liela stabilitāte (frekvenču kontrole labāka par 0,2 %);

14.

šādi slēgvārsti (momentvārsti) un regulētājvārsti:

a.

slēgvārsti (momentvārsti), kas ir speciāli konstruēti vai sagatavoti darbam ar atsevišķas gāzes centrifūgas UF6 gāzveida plūsmām – ienākošām, produkta vai "astu" plūsmām;

b.

slēgvārsti (momentvārsti) vai regulētājvārsti ar silfona noblīvējumu, kas izgatavoti no vai aizsargāti ar “materiāliem, kas izturīgi pret UF6 koroziju”, ar iekšējo diametru 10–160 mm un kas ir speciāli konstruēti vai sagatavoti lietošanai gāzu centrifūgu bagātināšanas ietaišu galvenajās sistēmās vai palīgsistēmās;

c.

šādas iekārtas un komponenti, kas ir speciāli konstruēti vai sagatavoti gāzu difūzijas atdalīšanas procesam:

1.

gāzu difūzijas barjeru membrānas, kas izgatavotas no porainiem metāla, polimēru vai keramikas "materiāliem, kas izturīgi pret UF6 koroziju" ar poru izmēru 10–100 nm, biezumu līdz 5 mm un – cauruļveida formu gadījumā – ar diametru līdz 25 mm;

2.

gāzu difuzoru apvalki, kas izgatavoti no vai aizsargāti ar "materiāliem, kas izturīgi pret UF6 koroziju";

3.

kompresori vai gāzpūtēji, kas izgatavoti no vai aizsargāti ar "materiāliem, kas izturīgi pret UF6 koroziju", ar sūknēšanas caurlaides spēju vismaz 1 m3 UF6/min, izejas spiediens ir zem 500 kPa, bet spiediena attiecība līdz 10:1;

4.

0B00l.c.3. pozīcijā minēto gāzpūtēju vai kompresoru rotējošo vārpstu blīvslēgi, kas paredzēti bufera gāzes ieplūdei ar ātrumu, kas mazāks par 1 000 cm3/min;

5.

siltummaiņi, kas izgatavoti no vai aizsargāti ar "materiāliem, kas izturīgi pret UF6 koroziju", un paredzēti noplūdei ar spiediena attiecību, kas mazāka par 10 Pa stundā, spiedienu starpībai esot 100 kPa;

6.

manuāli vai automātiski slēgvārsti (momentvārsti) vai regulētājvārsti ar silfona noblīvējumu, kas izgatavoti no vai aizsargāti ar "materiāliem, kas izturīgi pret UF6 koroziju";

d.

šādas iekārtas un komponenti, kas ir speciāli konstruēti vai sagatavoti aerodinamiskās atdalīšanas procesam:

1.

pret UF6 koroziju izturīgas atdalīšanas sprauslas, kas sastāv no šķelta veida liektiem kanāliem, kuru liekuma rādiuss ir mazāks par 1 mm, un kas ietver šķēlējplaknes, kuras sadala caur sprauslu plūstošo gāzi divās plūsmās;

2.

cilindriskas vai koniskas caurules (virpuļcaurules), kuras izgatavotas no vai aizsargātas ar "materiāliem, kas izturīgi pret UF6 koroziju", ar vienu vai vairākām tangenciālām ieejām;

3.

kompresori vai gāzpūtēji, kas izgatavoti no vai aizsargāti ar “materiāliem, kas izturīgi pret UF6 koroziju”, un to rotējošo vārpstu blīvslēgi;

4.

siltummaiņi, kas izgatavoti no vai aizsargāti ar "materiāliem, kas izturīgi pret UF6 koroziju";

5.

atdalīšanas elementu apvalki, kuri izgatavoti no vai aizsargāti ar "materiāliem, kas izturīgi pret UF6 koroziju", un kuros paredzēts ietvert virpuļcaurules vai atdalīšanas sprauslas;

6.

manuāli vai automātiski slēgvārsti (momentvārsti) vai regulētājvārsti ar silfona noblīvējumu ar diametru vismaz 40 mm, kas izgatavoti no vai aizsargāti ar "materiāliem, kas izturīgi pret UF6 koroziju";

7.

pārstrādes sistēmas UF6 atdalīšanai no nesējgāzes (ūdeņraža vai hēlija) līdz UF6 saturam, kas nepārsniedz 1 ppm, tostarp:

a.

kriogēnie siltummaiņi un krioseparatori, kas spēj darboties 153 K (-120 °C) vai zemākā temperatūrā;

b.

kriogēnās saldēšanas iekārtas, kas spēj darboties 153 K (-120 °C) vai zemākā temperatūrā;

c.

atdalīšanas sprauslas vai virpuļcaurules UF6 atdalīšanai no nesējgāzes;

d.

UF6 izsaldētāji, ar kuriem var izsaldēt UF6;

e.

iekārtas un komponenti, kas speciāli konstruēti vai sagatavoti ķīmiskās apmaiņas atdalīšanas procesam:

1.

ātrdarbīgas šķidruma–šķidruma pulsācijas kolonnas, kuru fāzu kontaktlaiks ir 30 sekundes vai mazāks un kuras ir izturīgas pret koncentrētas sālsskābes iedarbību (piemēram, izgatavotas no vai aizsargātas ar piemērotiem plastmasas materiāliem, piemēram, fluorogļūdeņražu polimēriem vai stikla);

2.

ātrdarbīgi šķidruma–šķidruma centrifugālie ekstraktori, kuru fāzu kontaktlaiks ir 30 sekundes vai mazāks un kuri ir izturīgi pret koncentrētas sālsskābes iedarbību (piemēram, izgatavoti no vai aizsargāti ar piemērotiem plastmasas materiāliem, piemēram, fluorogļūdeņražu polimēriem vai stikla);

3.

pret koncentrētas sālsskābes šķīdumu iedarbību izturīgi elektroķīmiskās reducēšanas elementi urāna reducēšanai no vienas vērtības uz citu;

4.

elektroķīmiskās reducēšanas elementu barošanas iekārtas U+4 atdalīšanai no organisko vielu plūsmas, kuru daļas, kas ar šo plūsmu saskaras, ir izgatavotas no vai aizsargātas ar piemērotiem materiāliem (piemēram, no stikla, fluorogļūdeņražu polimēriem, polifenilsulfāta, poliētera sulfona vai grafīta, kas piesūcināts ar sveķiem);

5.

barošanas sagatavošanas sistēmas augstas tīrības urāna hlorīda šķīduma ražošanai, kuras sastāv no šķīdināšanas, šķīdinātāja ekstrakcijas un/vai jonu apmaiņas iekārtām bagātināšanai un elektrolītiskiem elementiem U+6 vai U+4 reducēšanai par U+3;

6.

urāna oksidēšanas sistēmas U+3 oksidēšanai par U+4;

f.

šādas iekārtas un komponenti, kas speciāli konstruēti vai sagatavoti jonu apmaiņas atdalīšanas procesam:

1.

ātri reaģējoši jonu apmaiņas sveķi, šūnveida vai poraini sašūti sveķi, kuros aktīvās ķīmiskās apmaiņas grupas pastāv tikai inertā porainā atbalsta struktūras virsmas pārklājumā, kā arī citas piemērotas formas kompozītu struktūras, tostarp daļiņas vai šķiedras, ar diametru līdz 0,2 mm, kuras ir izturīgas pret koncentrētas sālsskābes iedarbību, kuru paredzētais apmaiņas pusperiods ir mazāks par 10 sekundēm un kuras spēj darboties temperatūrā no 373 K (100 °C) līdz 473 K (200 °C);

2.

jonu apmaiņas kolonnas (cilindriskas), kuru diametrs pārsniedz 1 000 mm un kuras izgatavotas no vai aizsargātas ar materiāliem, kas ir izturīgi pret koncentrētas sālsskābes iedarbību (piemēram, no titāna vai no fluorogļūdeņražu plastmasas), un spēj darboties temperatūrā no 373 K (100 °C) līdz 473 K (200 °C) un spiedienā virs 0,7 MPa;

3.

jonu apmaiņas sistēmas (ķīmiskās vai elektroķīmiskās oksidēšanas vai reducēšanas sistēmas) jonu apmaiņas bagātināšanas iekārtu kaskādēs lietojamo ķīmiskās reducēšanas vai oksidēšanas aģentu reģenerācijai;

g.

Šādas iekārtas un komponenti, kas speciāli konstruēti vai sagatavoti uz lāzera balstītiem atdalīšanas procesiem, procesiem, kuros notiek izotopu atdalīšana, izmantojot atomizēta tvaika lāzeru izotopu separācijas (AVLIS) metodi:

1.

metāliskā urāna sublimācijas sistēmas ar izejas jaudu vismaz 1 kW uz mērķa, kas paredzētas lietošanai lāzerbagātināšanā;

2.

sistēmas manipulācijām ar šķidru urānu vai tā tvaikiem, kas speciāli konstruētas vai sagatavotas manipulācijām ar izkausētu urānu, izkausētiem urāna sakausējumiem vai metāliskā urāna tvaikiem lietošanai lāzerbagātināšanā, un tām speciāli konstruēti komponenti;

NB!

SK. ARĪ 2A225. POZĪCIJU.

3.

produkta un "astu" kolektoru komplekti metāliskajam urānam šķidrā vai cietā formā, kuri ir izgatavoti no vai aizsargāti ar karstumizturīgiem materiāliem, kas izturīgi pret šķidra urāna vai tā tvaiku koroziju, piemēram, no tantala vai grafīta ar itrija pārklājumu;

4.

separatoru moduļu apvalki (cilindriski vai taisnstūrveida trauki), kas paredzēti metāliskā urāna tvaiku avotam, elektronu staru lielgabalam, kā arī produkta un "astu" kolektoriem;

5.

"lāzeri" vai "lāzeru" sistēmas ar spektra frekvenču stabilizāciju, kas speciāli konstruētas vai sagatavotas ilgstošam urāna izotopu atdalīšanas procesam;

NB!

SK. ARĪ 6A005. UN 6A205. POZĪCIJU.

h.

Šādas iekārtas un komponenti, kas speciāli konstruēti vai sagatavoti uz lāzera balstītiem izotopu atdalīšanas procesiem, lietojot molekulāro lāzeru (MLIS):

1.

virsskaņas diverģējošas sprauslas UF6 un nesējgāzes maisījumu atdzesēšanai līdz 150 K (-123oC) vai zemākai temperatūrai, kuras izgatavotas no "materiāliem, kas izturīgi pret UF6 koroziju";

2.

produktu un "astu" kolektoru komponenti vai ierīces, kas ir speciāli konstruētas vai sagatavotas urāna materiāla vai urāna "astu" materiāla savākšanai pēc izgaismošanas ar lāzeru un kas ir izgatavotas no "materiāliem, kas izturīgi pret UF6 koroziju";

3.

kompresori, kas izgatavoti no vai aizsargāti ar "materiāliem, kas izturīgi pret UF6 koroziju", un tiem paredzēti rotējošo vārpstu blīvslēgi;

4.

iekārtas UF5 (cietā fāze) fluorēšanai par UF6 (gāzes fāze);

5.

procesu sistēmas UF6 atdalīšanai no nesējgāzes (piemēram, slāpekļa, argona vai citas gāzes), tostarp:

a.

kriogēnie siltummaiņi un krioseparatori, kas spēj darboties 153 K (-120 °C) vai zemākā temperatūrā;

b.

kriogēnās saldēšanas iekārtas, kas spēj darboties 153 K (-120 °C) vai zemākā temperatūrā;

c.

UF6 izsaldētāji, ar kuriem var izsaldēt UF6;

6.

"lāzeri" vai "lāzeru" sistēmas ar spektra frekvenču stabilizāciju, kas speciāli konstruēti vai sagatavoti ilgstošam urāna izotopu atdalīšanas procesam;

NB!

SK. ARĪ 6A005. UN 6A205. POZĪCIJU.

i.

šādas iekārtas un komponenti, kas ir speciāli konstruēti vai sagatavoti plazmas atdalīšanas procesam:

1.

mikroviļņu strāvas avoti un antenas jonu radīšanai vai paātrināšanai, ar izejas frekvenci virs 30 GHz un vidējo izejas jaudu virs 50 kW;

2.

radio frekvences jonu ierosmes spoles darba frekvencei virs 100 kHz, kuras spēj izturēt vidējo jaudu virs 40 kW;

3.

urāna plazmas ģeneratoru sistēmas;

4.

nepiemēro;

5.

produktu un "astu" kolektoru komplekti metāliskajam urānam cietā veidā, kuri izgatavoti no vai aizsargāti ar materiāliem, kas ir karstumizturīgi un izturīgi pret urāna tvaiku koroziju, piemēram, no tantala vai grafīta ar itrija pārklājumu;

6.

separatoru moduļu (cilindriski) apvalki, kas paredzēti urāna plazmas avotam, radiofrekvences piedziņas spolei, produktu un "astu" kolektoriem un izgatavoti no piemērota nemagnētiska materiāla (piemēram, nerūsējošā tērauda);

j.

iekārtas un komponenti, kas ir speciāli konstruēti vai sagatavoti elektromagnētiskās atdalīšanas procesam:

1.

atsevišķi vai salikti jonu avoti, kas sastāv no tvaiku avota, jonizētāja un staru kūļa paātrinātāja un kas izgatavoti no piemērotiem nemagnētiskiem materiāliem (piemēram, grafīta, nerūsējošā tērauda vai vara) un var nodrošināt vismaz 50 mA lielu kopējo jonu staru kūļa strāvu;

2.

jonu kolektoru plates bagātinātā vai vājinātā urāna jonu staru kūļa savākšanai, kuras sastāv no diviem vai vairākiem šķēlumiem un kabatām un ir izgatavotas no piemērotiem nemagnētiskiem materiāliem (piemēram, grafīta vai nerūsējošā tērauda);

3.

urāna elektromagnētisko separatoru vakuumapvalki, kas izgatavoti no nemagnētiskiem materiāliem (piemēram, nerūsējošā tērauda) un paredzēti darbam spiedienā, kas nepārsniedz 0,1 Pa;

4.

magnētu poli, kuru diametrs ir lielāks par 2 m;

5.

augstsprieguma energobloku jonu avotiem, kuriem ir visas šādas īpašības:

a.

spēj darboties nepārtraukti;

b.

izejas spriegums ir vismaz 20 000 V;

c.

izejas strāva ir vismaz 1 A un

d.

sprieguma regulēšanas precizitāte ir labāka par 0,01 % 8 stundu laikā;

NB!

SK. ARĪ 3A227. POZĪCIJU.

6.

magnētu enerģijas avoti (lieljaudas, līdzstrāvas), kam piemīt visas šādas īpašības:

a.

spēj nepārtraukti nodrošināt vismaz 500 A lielu izejas strāvu, spriegumam esot vismaz 100 V, un

b.

strāvas vai sprieguma regulācijas precizitāte ir labāka par 0,01 % 8 stundu laikā.

NB!

SK. ARĪ 3A226. POZĪCIJU.

0B002
Šādas speciāli konstruētas vai sagatavotas palīgsistēmas, iekārtas un komponenti 0B001. pozīcijā minētajai izotopu atdalīšanas ietaisei, kuri izgatavoti no vai aizsargāti ar "materiāliem, kas izturīgi pret UF6 koroziju":

a.

padeves autoklāvi, krāsnis vai sistēmas UF6 ievadīšanai bagātināšanas procesā;

b.

desublimatori un izsaldētāji, kurus lieto UF6 uztveršanai no bagātināšanas procesa un turpmākai aizvadīšanai pēc uzkarsēšanas;

c.

produkta un "astu" stacijas UF6 novadīšanai uz konteineriem;

d.

sašķidrināšanas vai sacietēšanas stacijas, kuras lieto UF6 uztveršanai no bagātināšanas procesa, veicot UF6 kompresiju, dzesēšanu un konversiju šķidrā vai cietā formā;

e.

cauruļvadu un kolektoru sistēmas, kas speciāli konstruētas vai sagatavotas darbam ar UF6 gāzu difūzijas, centrifūgu vai aerodinamiskās kaskādēs;

f.

šādas vakuumsistēmas un sūkņi:

1.

vakuumlīnijas, vakuumkolektori un vakuumsūkņi, kuru sūknēšanas ātrums ir vismaz 5 m3/min;

2.

vakuumsūkņi, kas speciāli konstruēti lietošanai UF6 nesēju atmosfērās un izgatavoti no vai aizsargāti ar "materiāliem, kas izturīgi pret UF6 koroziju", vai

3.

vakuumsistēmas, kas sastāv no vakuumlīnijām, vakuumkolektoriem un vakuumsūkņiem un kas paredzētas lietošanai UF6 nesēju atmosfērās;

g.

UF6 masas spektrometri / jonu avoti, ar kuriem tiešsaistē var ņemt UF6 gāzes plūsmas paraugus un kuriem piemīt visi šādi parametri:

1.

spēj reģistrēt jonus ar vismaz 320 vienības lielu atommasu, un izšķirtspēja ir labāka par 1 daļiņu uz 320;

2.

jonu avoti ir konstruēti no vai aizsargāti ar niķeļa, niķeļa un vara sakausējumiem ar niķeļa saturu vismaz 60 % no masas vai niķeļa un hroma sakausējumiem;

3.

ir elektronu bombardēšanas jonizācijas avoti un

4.

tiem ir izotopu analīzei piemērota kolektoru sistēma.

0B003
Šādas urāna konversijas ietaises un tām speciāli konstruētas vai sagatavotas iekārtas:

a.

sistēmas urāna rūdas koncentrāta konversijai par UO3;

b.

sistēmas UO3 konversijai par UF6;

c.

sistēmas UO3 konversijai par UO2;

d.

sistēmas UO2 konversijai par UF4;

e.

sistēmas UF4 konversijai par UF6;

f.

sistēmas UF4 konversijai par metālisko urānu;

g.

sistēmas UF6 konversijai par UO2;

h.

sistēmas UF6 konversijai par UF4;

i.

sistēmas UO2 konversijai par UCl4.

0B004
Ietaises smagā ūdens, deitērija un deitērija savienojumu ražošanai vai koncentrēšanai, un tām speciāli konstruētas vai sagatavotas iekārtas un komponenti:

a.

šādas ietaises smagā ūdens, deitērija un deitērija savienojumu ražošanai:

1.

ūdens-sērūdeņraža apmaiņas ietaises;

2.

amonjaka-ūdeņraža apmaiņas ietaises;

b.

šādas iekārtas un komponenti:

1.

ūdens un sērūdeņraža apmaiņas kolonnas, kuru diametrs ir vismaz 1,5 m un kuras ir piemērotas vismaz 2 MPa lielam darba spiedienam;

2.

vienpakāpes zemspiediena (t.i., 0,2 MPa) centrifugālie gāzpūtēji vai kompresori gāzveida sērūdeņraža cirkulācijai (t.i., gāzei, kas satur vairāk par 70 % H2S) ar caurplūdes jaudu vismaz 56 m3/s vismaz 1,8 MPa lielā nosūces spiedienā un ar blīvslēgiem, kas piemēroti kontaktam ar mitru H2S;

3.

amonjaka-ūdeņraža apmaiņas kolonnas, kuru augstums ir vismaz 35 m, diametrs – no 1,5 līdz 2,5 m un kuras ir piemērotas darba spiedienam virs 15 MPa;

4.

kolonnu iekšējās sastāvdaļas, ieskaitot pakāpju kontaktorus un pakāpju sūkņus, ieskaitot iegremdējamos sūkņus, smagā ūdens ražošanai, izmantojot amonjaka – ūdeņraža apmaiņas procesu;

5.

amonjaka sašķelšanas iekārtas ar vismaz 3 MPa lielu darba spiedienu smagā ūdens ražošanai, kurās izmanto amonjaka-ūdeņraža apmaiņas procesu;

6.

infrasarkanās absorbcijas analizatori, kas spēj tiešsaistē veikt ūdeņraža un deitērija attiecības analīzi, kad deitērija koncentrācija ir vismaz 90 %;

7.

katalītiskie degļi bagātināta deitērija konversijai par smago ūdeni, izmantojot amonjaka-ūdeņraža apmaiņas procesu;

8.

nokomplektētas smagā ūdens koncentrēšanas sistēmas vai to kolonnas smagā ūdens koncentrēšanai līdz reaktora kvalitātes deitērija koncentrācijai;

9.

amonjaka sintēzes konvertori un sintēzes iekārtas, kuras speciāli konstruētas vai sagatavotas smagā ūdens ražošanai un kurās izmanto amonjaka-ūdeņraža apmaiņas procesu.

0B005
Ietaises, kas speciāli konstruētas "kodolreaktoru" degvielas elementu izgatavošanai un speciāli tām konstruētas vai sagatavotas iekārtas.

Tehniska piezīme:

"Kodolreaktoru" degvielas elementu izgatavošanai speciāli konstruētas vai sagatavotas iekārtas ietver iekārtas, kas:

1.

parasti ir tiešā kontaktā ar kodolmateriāliem vai tieši virza vai vada to ražošanas norisi;

2.

iekapsulē kodolmateriālus apvalkā;

3.

pārbauda apvalka vai iekapsulējuma viendabību;

4.

pārbauda cietās iekapsulētās degvielas beigu apstrādi vai

5.

tiek lietotas reaktora degvielas elementu savienošanai.

0B006
Ietaises izstrādātās "kodolreaktoru" degvielas elementu pārstrādei un tām speciāli konstruētas vai sagatavotas iekārtas un komponenti.

Piezīme:

0B006. pozīcija ietver:

a.

ietaises izstrādātās "kodolreaktora" degvielas elementu pārstrādei, tostarp iekārtas un komponentus, kas parasti nonāk tiešā kontaktā ar izstrādāto degvielu un tieši vada izstrādātās degvielas, galvenā kodolmateriāla un kodoldalīšanās produktu apstrādes plūsmas;

b.

degvielas elementu skaldīšanas vai smalcināšanas mašīnas, t.i., tālvadāmas izstrādātās "kodolreaktora" degvielas komplektu, pakešu vai stieņu griešanas, skaldīšanas vai smalcināšanas iekārtas;

c.

šķīdināšanas tvertnes, pret kodolkritiskumu nodrošinātas tvertnes (t.i., maza diametra, apaļas, cilindriskas vai taisnstūrveida tvertnes), kuras speciāli konstruētas vai sagatavotas izstrādātās "kodolreaktora" degvielas šķīdināšanai un spēj izturēt karstu, stipri korozīvu šķidrumu iedarbību un kuras var iekraut vai izkraut un apkalpot ar tālvadību;

d.

šķīdinātāju ekstraktori, piemēram, pildītas vai pulsējošas kolonnas, sajaukšanas-noslāņošanas separatori vai centrifūgu sajaucēji, kas ir izturīgi pret slāpekļskābes radīto koroziju un kas speciāli konstruēti vai sagatavoti lietošanai izstrādātās kodoldegvielas – "dabīgā urāna" – vai "vājinātā urāna", vai "speciālo skaldmateriālu" pārstrādes ietaisēs;

e.

turēšanas vai uzglabāšanas tvertnes, kas speciāli konstruētas izturīgas pret slāpekļskābes koroziju un nodrošinātas pret kodolkritiskumu;

Tehniska piezīme:

Turēšanas vai uzglabāšanas tvertnēm vai traukiem var būt šādas iezīmes:

1.

sienu vai iekšējo konstrukciju minimālais bora ekvivalents ir vismaz 2 % (aprēķināts visām sastāvdaļām un definēts piezīmē pie 0C004. pozīcijas);

2.

maksimālais diametrs cilindriskām tvertnēm ir 175 mm vai

3.

cilindriskas tvertnes maksimālais platums ir 75 mm.

f.

neitronu mērīšanas sistēmas, kas speciāli konstruētas vai sagatavotas integrēšanai un lietošanai automatizētās procesa kontroles sistēmās izstrādāta "dabīgā urāna", "vājinātā urāna" vai "speciālo skaldmateriālu" pārstrādes ietaisē.

0B007
Šādas ietaises plutonija konversijai un šim nolūkam speciāli konstruētas vai sagatavotas iekārtas:

a.

sistēmas plutonija nitrāta konversijai par oksīdu,

b.

sistēmas metāliskā plutonija ražošanai.

0C
Materiāli

0C001
"Dabīgs urāns", "vājināts urāns" vai torijs metāla, sakausējuma, ķīmiska savienojuma vai koncentrāta veidā, un citi materiāli, kas satur vienu vai vairākus no iepriekš minētajiem;

Piezīme:

Kontroli 0C001. pozīcijā neattiecina uz:

a.

četriem vai mazāk gramiem "dabīgā urāna" vai "vājinātā urāna", ja tos satur instrumentu sensora komponents;

b.

"vājināto urānu", kas speciāli izgatavots šādiem civilam ar kodoldegvielas ciklu nesaistītiem lietojumam:

1.

ekranēšanai;

2.

iepakošanai;

3.

balastam ar masu, kas nepārsniedz 100 kg;

4.

atsvaram ar masu, kas nepārsniedz 100 kg;

c.

sakausējumiem, kuros torija saturs ir mazāks par 5 %;

d.

keramikas izstrādājumiem, kas satur toriju un kas izgatavoti ar kodoldegvielas ciklu nesaistītam lietojumam.

0C002
"Speciālie skaldmateriāli".

Piezīme:

Kontroli 0C002. pozīcijā neattiecina uz četriem vai mazāk "efektīvajiem gramiem", ja tos satur instrumentu sensora komponents.

0C003
Deitērijs, smagais ūdens (deitērija oksīds) un citi deitērija savienojumi, kā arī citi deitēriju saturoši maisījumi un šķīdumi, kuros deitērija izotopa attiecība pret ūdeņradi ir lielāka par 1:5 000.

0C004
Grafīts, kura tīrība ir lielāka par 5 ppm 'bora ekvivalenta', bet blīvums ir lielāks par 1,50 g/cm3, lietošanai "kodolreaktorā" daudzumā, kas pārsniedz 1 kg.

NB!

SK. ARĪ 1C107. POZĪCIJU.

1. piezīme:

Eksporta kontroles nolūkā kompetentās iestādes dalībvalstī, kurā eksportētājs veic uzņēmējdarbību, nosaka, vai minētajām specifikācijām atbilstoša grafīta eksports ir paredzēts lietošanai "kodolreaktorā".

2. piezīme:

0C004. pozīcijā definētais 'bora ekvivalents' (BE) ir piemaisījumu BEz summa (izņemot BEogleklim, jo oglekli neuzskata par piemaisījumu), ieskaitot boru, ja:

BEZ (ppm) = CF × elementa Z koncentrācija (ppm izteiksmē);

Formula

un σB un σZ ir siltuma neitronu absorbcijas šķērsgriezums (barnos) attiecīgi dabā sastopamajiem boram un elementam Z; un AB un AZ ir attiecīgi dabā sastopamo bora un elementa Z atommasa.

0C005
Speciāli sagatavoti savienojumi vai pulveri pret UF6 koroziju izturīgu gāzu difūzijas membrānu izgatavošanai (piemēram, niķelis vai sakausējums ar niķeļa saturu vismaz 60 % no masas, alumīnija oksīds un perfluorogļūdeņražu polimēri), ar tīrības pakāpi vismaz 99,9 % no masas, ar daļiņu izmēru, mazāku par 10 μm (ko mēra pēc ASTM B330 standarta) un ar daļiņu izmēru augstu viendabīgumu.

0D
Programmatūra

0D001
"Programmatūra", kas ir speciāli konstruēta vai pārveidota šajā kategorijā minēto preču "projektēšanai", "ražošanai" vai "lietošanai".

0E
Tehnoloģijas

0E001
"Tehnoloģijas" saskaņā ar piezīmi par kodoltehnoloģijām šajā kategorijā minēto preču "projektēšanai", "ražošanai" vai "lietošanai".

1. KATEGORIJA –   SPECIĀLI MATERIĀLI UN AR TIEM SAISTĪTAS IEKĀRTAS

1A
Sistēmas, iekārtas un komponenti

1A001
Šādi no fluorētiem savienojumiem izgatavoti komponenti:

a.

blīvslēgi, blīves, blīvējuma materiāli un elastīgas degvielas tvertnes, kas speciāli konstruētas "gaisa kuģu" vai kosmiskās aviācijas vajadzībām un satur vairāk par 50 % no lC009.b. vai 1C009. c. pozīcijā minētajiem materiāliem;

b.

pjezoelektriskie polimēri un kopolimēri no lC009.a. pozīcijā minētajiem vinilidēnfluorīda (CAS 75-38-7) materiāliem, kam piemīt visas šīs īpašības:

1.

ir plākšņu vai plēvju formā; un

2.

ir biezāki par 200 μm;

c.

blīvslēgi, blīves, vārstu ligzdas, elastīgas tvertnes un diafragmas, kam piemīt visas šīs īpašības:

1.

izgatavoti no fluorelastomēriem, kas satur vismaz vienu vinilētera monomēru; un

2.

speciāli konstruēti "gaisa kuģu", kosmiskās aviācijas vai 'raķešu' tehnikas vajadzībām.

Piezīme:

1A001.c. pozīcijā 'raķetes' ir pilnīgi nokomplektētas raķešu sistēmas un bezpilota lidaparātu sistēmas.

1A002
"Kompozītu" struktūras vai lamināti, kam ir jebkuras no šīm īpašībām:

N.B.

SK. ARĪ 1A202., 9A010. un 9A110. POZĪCIJU.

a.

tās sastāv no organiskas "matricas" un no 1C010.c, 1C010.d vai 1C010.e pozīcijā minētajiem materiāliem; vai

b.

tās sastāv no metāla vai oglekļa "matricas" un kāda no šiem materiāliem:

1.

oglekļa "šķiedrveida vai pavedienveida materiāliem", kam ir visas šīs īpašības:

a.

“īpatnējais modulis”, kas ir lielāks par 10,15 × 106 m; un

b.

“īpatnējā stiepes stiprība”, kas ir lielāka par 17,7 × 104 m; vai

2.

1C010.c. pozīcijā minētajiem materiāliem.

1. piezīme:

Kontroli 1A002. pozīcijā neattiecina uz kompozītu stuktūrām vai laminātiem, kas izgatavoti no oglekļa "šķiedrveida vai pavedienveida materiāliem", kuri piesūcināti ar epoksīdsveķiem, un kas paredzēti "civilās aviācijas gaisa kuģu" remontam, un kam piemīt visas šīs īpašības:

a.

laukums nepārsniedz 1 m2;

b.

garums nepārsniedz 2,5 m; un

c.

to platums pārsniedz 15 mm.

2. piezīme

Kontroli 1A002. pozīcijā neattiecina uz šādiem pusfabrikātiem, kas ir speciāli konstruēti civiliem mērķiem:

a.

sporta precēm;

b.

automobiļu rūpniecībai;

c.

metālapstrādes darbgaldu nozarei;

d.

lietojumam medicīnā.

3. piezīme:

Kontroli 1A002.b.1 pozīcijā neattiecina uz pusfabrikātiem, kuros maksimāli ir divdimensionāli saaustas šķiedras un kuri speciāli konstruēti šādam lietojumam:

a.

metālu termiskās apstrādes krāsnīm metālu rūdīšanai;

b.

silīcija kristāla ražošanas iekārtām.

4. piezīme:

Kontroli 1A002. pozīcijā neattiecina uz gataviem izstrādājumiem, kas speciāli konstruēti konkrētam lietojumam.

1A003
Izstrādājumi no "nekausējamiem" aromātiskajiem poliimīdiem plēvju, lokšņu vai lenšu veidā, kam piemīt kāda no šīm īpašībām:

a.

biezums pārsniedz 0,254 mm; vai

b.

klāti vai laminēti ar oglekli, grafītu, metāliem vai vielām ar magnētiskām īpašībām.

Piezīme:

Kontroli 1A003. pozīcijā neattiecina uz ražojumiem, kas pārklāti vai laminēti ar varu un paredzēti elektronisko iespiedshēmas plašu ražošanai.

NB!

Attiecībā uz visu veidu "kausējamiem" aromātiskajiem poliimīdiem sk. 1C008.a.3. pozīciju.

1A004
Aizsardzības un detektoru iekārtas un to komponenti, kas nav speciāli konstruēti militārai lietošanai:

NB!

SK. ARĪ MILITĀRO PREČU KONTROLES SARAKSTUS, 2B351. UN 2B352. POZĪCIJU.

a.

Maskas visai sejai, filtru elementi un dekontaminācijas iekārtas, kuri konstruēti vai pārveidoti aizsardzībai pret jebkuru no turpmāk minētajiem materiāliem vai vielām (un tiem speciāli konstruēti komponenti):

Piezīme:

1A004.a. pozīcija ietver ar strāvu darbināmus gaisa attīrīšanas respiratorus (PAPR), kas konstruēti vai pārveidoti aizsardzībai pret vielām vai materiāliem 1A004.a. pozīcijā.

Tehniska piezīme:

1A004.a. pozīcijas vajadzībām:

1.

visas sejas maskas dēvē arī par gāzmaskām;

2.

filtru elementi ietver filtru kasetnes.

1.

bioloģiskie aģenti, kuri "pārveidoti militārām vajadzībām";

2.

radioaktīvie materiāli, kuri "pārveidoti militārām vajadzībām";

3.

ķīmiskās kaujas vielas vai

4.

"vielas nekārtību novēršanai", tostarp:

a.

α-brombenzacetonitrils (brombenzilcianīds) (CA) (CAS 5798-79-8);

b.

[(2-hlorfenil) metilēn] propāndinitrils (o-hlorbenzilidēnmalonnitrils) (CS)(CAS 2698-41-1);

c.

2-hlor-1-feniletanons, fenilacilhlorīds (ω-hloracetofenons) (CN) (CAS 532-27-4);

d.

dibenz-(b,f)-1,4-oksazepīns (CR) (CAS 257-07-8);

e.

10-hlor-5,10-dihidrofenarsazīns (fenarsazīnhlorīds) (adamsīts) (DM) (CAS 578-94-9);

f.

N-nonanoilmorfolīns (MPA) (CAS 5299-64-9);

b.

aizsargtērpi, cimdi un apavi, kas speciāli konstruēti vai pārveidoti aizsardzībai pret jebkuru no turpmāk minētajiem materiāliem vai vielām:

1.

bioloģiskie aģenti, kuri "pārveidoti militārām vajadzībām";

2.

radioaktīvie materiāli, kuri "pārveidoti militārām vajadzībām"; vai

3.

ķīmiskās kaujas vielas;

c.

detektorsistēmas, kuras speciāli konstruētas vai pārveidotas jebkuru turpmāk minēto materiālu vai vielu detektēšanai vai identifikācijai (un tām speciāli konstruēti komponenti):

1.

bioloģiskie aģenti, kuri "pārveidoti militārām vajadzībām";

2.

radioaktīvie materiāli, kuri "pārveidoti militārām vajadzībām"; vai

3.

ķīmiskās kaujas vielas;

d.

elektroniskas iekārtas, kas paredzētas automātiskai "sprāgstvielu" atlikumu klātbūtnes detektēšanai vai identificēšanai un 'pēdu detektēšanas' paņēmienu izmantošanai (piemēram, virsmas akustisko viļņu ierīces, jonu kustīguma spektrometrijas, diferenciālās kustības spektrometrijas, masas spektrometrijas ierīces).

Tehniska piezīme:

'Pēdu detektēšana' ir spēja detektēt daļiņas, kas mazākas par 1 ppm gāzveida vielā vai par 1 mg cietā vielā vai šķidrumā.

1. piezīme:

Kontroli 1A004.d. pozīcijā neattiecina uz iekārtām, kas speciāli konstruētas lietošanai laboratorijā.

2. piezīme:

Kontroli 1A004.d. pozīcijā neattiecina uz bezkontakta caurskates drošības vārtiem.

Piezīme:

Kontroli 1A004. pozīcijā neattiecina uz:

a.

individuāliem radiācijas dozimetriem;

b.

darba aizsardzības iekārtām, kuru lietošana funkcionāli vai konstruktīvi ierobežota ar aizsardzību pret kaitīgajiem faktoriem dzīvojamo ēku drošībā vai civilā ražošanā, tostarp:

1.

kalnrūpniecībā;

2.

derīgo izrakteņu ieguvē karjeros;

3.

lauksaimniecībā;

4.

farmaceitiskajā rūpniecībā;

5.

medicīnā;

6.

veterinārijā;

7.

vides aizsardzībā;

8.

atkritumu apsaimniekošanā;

9.

pārtikas rūpniecībā.

Tehniskas piezīmes:

1.

1A004. pozīcijā ietilpst iekārtas un komponenti, kas izgatavoti, veiksmīgi testēti saskaņā ar valsts standartiem vai citādi pierādījuši iedarbīgumu, lai atklātu vai aizsargātos pret radioaktīviem materiāliem, kuri "pārveidoti militārām vajadzībām", bioloģiskiem aģentiem, kuri "pārveidoti militārām vajadzībām", ķīmiskās kaujas vielām, 'imitatoriem' vai "vielām nekārtību novēršanai", pat ja šādas iekārtas un komponentus izmanto civilajā rūpniecībā, piemēram, kalnrūpniecībā, derīgo izrakteņu ieguvē, lauksaimniecībā, farmaceitiskajā rūpniecībā, medicīnā, veterinārijā, vides aizsardzībā, atkritumu apsaimniekošanā vai pārtikas rūpniecībā.

2.

'Imitators' ir viela vai materiāls, ko izmanto par toksiska (ķīmiska vai bioloģiska) aģenta aizstājēju mācībās, pētniecībā, testēšanā vai novērtēšanā.

1A005
Bruņuvestes un to komponenti:

NB!

SK. ARĪ MILITĀRO PREČU KONTROLES SARAKSTUS.

a.

mīkstas bruņuvestes, kas nav ražotas atbilstīgi militāriem standartiem, militārām specifikācijām vai to ekvivalentiem, un tām speciāli konstruēti komponenti;

b.

cietas bruņuvestu plāksnes, kas nodrošina aizsardzību pret lodēm līdzvērtīgu IIIA līmenim vai zemākam (NIJ 0101.06, 2008. gada jūlijs) vai atbilstīgi valsts ekvivalentam.

NB!

Par "šķiedrveida vai pavedienveida materiāliem", ko izmanto bruņuvestu izgatavošanai, sk. 1C010. pozīciju.

1. piezīme:

Kontroli 1A005. pozīcijā neattiecina uz bruņuvestēm, kuras lietotāji nes sev līdzi un izmanto personīgajai aizsardzībai.

2. piezīme:

Kontroli 1A005. pozīcijā neattiecina uz bruņuvestēm, kas paredzētas tikai frontālai aizsardzībai pret šķembām un triecienvilni no nemilitāru spridzināšanas iekārtu sprādzieniem.

3. piezīme:

Kontroli 1A005. pozīcijā neattiecina uz bruņuvestēm, kas paredzētas tikai aizsardzībai pret traumām, kuras var radīt ar nazi, smailu priekšmetu, adatu vai truliem priekšmetiem.

1A006
Iekārtas, kas speciāli konstruētas vai pārveidotas, lai likvidētu improvizētas spridzināšanas ierīces, un to speciāli konstruēti komponenti un piederumi:

NB!

SK. ARĪ MILITĀRO PREČU KONTROLES SARAKSTUS.

a.

transportlīdzekļi ar tālvadību;

b.

'neitralizētāji';

Tehniska piezīme:

'Neitralizētāji' ir ierīces, kas speciāli konstruētas, lai novērstu spridzināšanas ierīču darbību, izmetot šķidru, cietu vai trauslu šāviņu.

Piezīme:

Kontroli 1A006. pozīcijā neattiecina uz iekārtām, kas ir līdzi to operatoram.

1A007
Iekārtas un ierīces, kas speciāli konstruētas, lai, izmantojot elektrību, ierosinātu lādiņus un ierīces, kurās ir "energoietilpīgi materiāli":

NB!

SK. ARĪ MILITĀRO PREČU KONTROLES SARAKSTUS, 3A229. UN 3A232. POZĪCIJU.

a.

spridzināšanas ierīču detonācijas komplekti, kas paredzēti 1A007.b. pozīcijā minēto spridzekļu detonatoru ierosināšanai;

b.

sprāgstvielu elektrodetonatori:

1.

eksplodējošs tiltiņš (EB);

2.

eksplodējoša tiltiņa vads (EBW);

3.

trieciendarbības tipa;

4.

eksplodējošas folijas ierosinātāji (EFI).

Tehniskas piezīmes:

1.

Dažkārt detonatoru dēvē arī par ierosinātāju vai aizdedzinātāju.

2.

Visiem 1A007.b. pozīcijā minētajiem detonatoriem izmanto mazu elektrovadošu elementu (tiltiņu, tiltiņa vadu vai foliju), kas eksplozīvi iztvaiko, ja caur to novada ātru lielas strāvas impulsu. Bezbelžņa tipu gadījumā eksplodējošais elektrovadošais elements ierosina ķīmisku detonāciju kontaktā esošajā spēcīgajā sprāgstvielā, piemēram, pentaeritrīttetranitrātā (PETN). Belžņu detonatoros elektrovadošā elementa iztvaikošana izraisa belžņa kustību cauri spraugai, un tā trieciens pa eksplozīvo vielu ierosina ķīmisko detonāciju. Dažās konstrukcijās belzni iedarbina magnētiskais spēks. Eksplodējošas folijas detonators var attiekties vai nu uz EB, vai belžņa tipa detonatoriem.

1A008
Šādi lādiņi, ierīces un komponenti:

a.

"kumulatīvie lādiņi", kam piemīt visas šīs īpašības:

1.

tīrais sprāgstvielas saturs (NEQ) pārsniedz 90 g; un

2.

ārējā apvalka diametrs ir vismaz 75 mm;

b.

lineāras formas griezējlādiņi, kam piemīt visas turpmāk minētās īpašības, un tiem speciāli konstruēti komponenti:

1.

sprāgstvielas apjoms pārsniedz 40 g/m; un

2.

platums ir vismaz 10 mm;

c.

detonējoša aukla ar sprāgstvielas kodola īpatsvaru virs 64 g/m;

d.

griežņi, kas nav minēti 1A008.b. pozīcijā, un šķelšanas rīki ar tīro sprāgstvielas saturu (NEQ) virs 3,5 kg.

Tehniska piezīme:

'Formas lādiņi' ir lādiņi ar īpašu formu, kas izveidota, lai koncentrētu triecenviļņa efektu.

1A102
Atkārtoti piesātināti pirolizēti oglekļa-oglekļa komponenti, kas paredzēti 9A004. pozīcijā minētajām kosmiskajām nesējraķetēm vai 9A104. pozīcijā minētajām raķešzondēm.

1A202
Kompozītu materiāli, izņemot 1A002. pozīcijā minētās, cauruļu veidā, kurām piemīt abas šīs īpašības:

NB!

SK. ARĪ 9A010. UN 9A110. POZĪCIJU.

a.

iekšējais diametrs no 75 līdz 400 mm; un

b.

izgatavotas no 1C010.a. vai 1C010.b. vai 1C210.a. pozīcijā minētajiem "šķiedrveida vai pavedienveida materiāliem" vai 1C210.c. pozīcijā minētajiem oglekļa prepregiem.

1A225
Platinēti katalizatori, kas speciāli konstruēti vai sagatavoti ūdeņraža izotopu apmaiņas reakcijas paātrināšanai starp ūdeni un ūdeņradi, lai iegūtu tritiju no smagā ūdens, vai smagā ūdens ražošanai.

1A226
Speciālas paketes, ko var izmantot smagā ūdens atdalīšanai no parastā ūdens un kam ir abas šādas īpašības:

a.

izgatavotas no fosfora bronzas pinuma, kas ķīmiski apstrādāts saslapināmības palielināšanai; un

b.

paredzētas lietošanai vakuumdestilācijas kolonnās.

1A227
Augsta blīvuma (svina stikla vai cita materiāla) aizsargstikli darbam ar jonizējošo starojumu un tiem speciāli konstruēti rāmji, kam piemīt visas šīs īpašības:

a.

'aukstais laukums' ir lielāks par 0,09 m2;

b.

blīvums ir lielāks par 3 g/cm3; un

c.

biezums ir vismaz 100 mm.

Tehniska piezīme:

1A227. pozīcijā 'aukstais laukums' ir aizsargstikla skata laukums ar paredzētajam lietojumam zemāko radiācijas līmeni.

1B
Testēšanas, pārbaužu un ražošanas iekārtas

1B001
Iekārtas 1A002. pozīcijā minēto “kompozītu” struktūru vai laminātu vai 1C010. pozīcijā minēto "šķiedrveida vai pavedienveida materiālu" ražošanai vai pārbaudēm, kā izklāstīts turpmāk, un speciāli tām konstruēti komponenti un piederumi:

NB!

SK. ARĪ 1B101. UN 1B201. POZĪCIJU.

a.

pavedienu uztīšanas mašīnas, kurās uztīšanas un vērpšanas pozicionēšanas kustības var koordinēt un programmēt pa trīs vai vairāk ‘primārām servopozicionēšanas’ asīm un kuras ir speciāli konstruētas "kompozītu" struktūru vai laminātu ražošanai no "šķiedrveida vai pavedienveida materiāliem";

b.

'lentes veidošanas mašīnas', kurās lentes veidošanas pozicionēšanas kustības koordinē un programmē pa piecām vai vairāk 'primārām servopozicionēšanas' asīm un kuras ir speciāli konstruētas gaisa kuģu korpusu vai 'raķešu' "kompozītu" struktūru ražošanai;

Piezīme:

1B001.b. pozīcijā 'raķetes' ir pilnīgi nokomplektētas raķešu sistēmas un bezpilota lidaparātu sistēmas.

Tehniska piezīme:

1B001.b. pozīcijā 'lentes veidošanas mašīnas' spēj likt vienu vai vairākus 'pavediena elementus' platumā no 25 mm līdz 305 mm, kā arī likšanas procesā pārtraukt un atsākt atsevišķus 'pavediena elementa' gājienus.

c.

daudzvirzienu, daudzdimensiju stelles vai pinējmašīnas, ieskaitot adapterus un pārveidošanas komplektus, kas speciāli konstruēti vai pārveidoti aušanai, pīšanai vai ārējā tinuma veidošanai, "kompozītām" struktūrām.

Tehniska piezīme:

1B001.c. pozīcijā pīšanas tehnika ietver adīšanu.

d.

armatūras šķiedru ražošanai speciāli konstruētas vai pielāgotas iekārtas:

1.

iekārtas oglekļa vai silīcija karbīda šķiedru (piemēram, poliakrilnitrila, viskozes, polikarbosilāna) ražošanai no polimēru materiālu šķiedrām, kā arī speciālas iekārtas šķiedru nospriegošanai karsēšanas laikā;

2.

iekārtas silīcija karbīda šķiedras ražošanai, karstu šķiedru substrātu pārklājot ar elementiem vai to savienojumiem ar ķīmiskas pārklāšanas, izmantojot tvaiku, metodi;

3.

iekārtas ugunsizturīgu keramikas materiālu (piemēram, alumīnija oksīda) mitrai formēšanai;

4.

termiskās apstrādes iekārtas alumīnija oksīda šķiedru ieguvei no prekursoru šķiedrām, kurās ir alumīnijs;

e.

iekārtas 1C010.e. pozīcijā minēto prepregu ražošanai ar karstas kausēšanas metodi;

f.

šādas nesagraujošās pārbaužu iekārtas, kas speciāli konstruētas "kompozītu" materiāliem:

1.

rentgena tomogrāfijas sistēmas defektu trīsdimensiju pārbaudēm;

2.

ciparu vadības ultraskaņas testēšanas iekārtas, kuru pozicionēšanas kustības raidītāji vai uztvērēji tiek vienlaicīgi koordinēti un programmēti četrās vai vairāk asīs, sekojot pārbaudāmo sastāvdaļu trīsdimensiju kontūrām;

g.

'tauvas veidošanas mašīnas', kurās tauvas veidošanas pozicionēšanas kustības koordinē un programmē pa divām vai vairāk 'primārām servopozicionēšanas' asīm un kuras ir speciāli konstruētas gaisa kuģu korpusu vai 'raķešu' "kompozītu" struktūru ražošanai.

Tehniska piezīme:

1B001.g. pozīcijā 'tauvas veidošanas mašīnas' spēj likt vienu vai vairākus 'pavediena elementus' 25 mm platumā vai šaurākus, kā arī veidošanas procesā pārtraukt un atsākt atsevišķus 'pavediena elementa' gājienus.

Tehniska piezīme:

1.

1B001. pozīcijā 'primāras servopozicionēšanas' asis datorprogrammas vadībā vada manipulācijas orgāna (galviņas) atrašanos telpā attiecībā pret apstrādājamo detaļu, to pareizi orientējot un virzot, lai panāktu vēlamo apstrādi.

2.

1B001. pozīcijā 'pavediena elements' ir atsevišķa, nepārtraukta platuma pilnīgi vai daļēji ar sveķiem piesūcināta lente, tauva vai šķiedra.

1B002
Iekārtas metālu sakausējumu, metālu sakausējumu pulveru vai kausējumu materiālu ražošanai, kas speciāli konstruētas, lai novērstu piemaisījumu rašanos, un speciāli konstruētas izmantošanai 1C002.c.2. pozīcijā minētajiem procesiem.

NB!

SK. ARĪ 1B102. POZĪCIJU.

1B003
Instrumenti, presformas, liešanas formas un citas iekārtas titāna, alumīnija vai to sakausējumu “superplastiskai formēšanai” vai “difūzajai savienošanās”, kas speciāli konstruētas, lai izgatavotu turpmāko:

a.

gaisa kuģu korpusus vai kosmiskās aviācijas iekārtu konstrukcijas;

b.

"gaisa kuģu" vai kosmiskās aviācijas dzinējus; vai

c.

speciāli 1B003.a. pozīcijā minētajām konstrukcijām vai 1B003.b. pozīcijā minētajiem dzinējiem paredzētus komponentus.

1B101
Iekārtas, kas nav ietvertas 1B001. pozīcijā un ir paredzētas šādu konstrukcijām izmantojamo kompozītmateriālu “ražošanai”, to speciāli projektēti komponenti un piederumi:

NB!

SK. ARĪ 1B201. POZĪCIJU.

Piezīme:

1B101. pozīcijā minētajos komponentos un piederumos ietilpst liešanas formas, štances, krāsas, armatūra un instrumenti kompozītu struktūru, laminātu un to izstrādājumu sagatavju presēšanai, vulkanizācijai, liešanai, izgulsnēšanai vai saistīšanai.

a.

pavedienu uztīšanas mašīnas vai šķiedru formēšanas mašīnas, kurās šķiedru tīšanas kustību pozicionēšanu var koordinēt un programmēt trijās vai vairāk asīs un kuras ir speciāli konstruētas kompozītu struktūru vai laminātu ražošanai no šķiedru vai pavedienu materiāliem, kā arī attiecīgas koordinācijas un programmvadības iekārtas;

b.

lentes veidošanas mašīnas, kurās lenšu vai slokšņu veidošanas kustību pozicionēšanu var koordinēt un programmēt divās vai vairāk asīs un kuras ir paredzētas gaisa kuģu korpusu vai "raķešu" konstrukciju ražošanai no kompozītiem.

c.

"šķiedrveida vai pavedienveida materiālu" "ražošanai" konstruētas vai pārveidotas iekārtas:

1.

iekārtas polimēru materiālu šķiedru (tādu kā poliakrilonitrils, viskoze vai polikarbosilāns) konvertēšanai, ieskaitot speciālu aprīkojumu šķiedras nospriegošanai karsēšanas laikā;

2.

iekārtas elementu vai savienojumu tvaiku uzklāšanai uz sakarsētiem pavedienu substrātiem;

3.

iekārtas ugunsizturīgu keramikas materiālu (piemēram, alumīnija oksīda) mitrai formēšanai;

d.

iekārtas, kas konstruētas vai pārveidotas speciālai šķiedru virsmas apstrādei vai 9C110. pozīcijā minēto prepregu vai sagatavju ražošanai.

Piezīme:

1B101.d. pozīcijā ietilpst arī valči, ekstrūderi, pārklājumu veidošanas iekārtas, griešanas mašīnas un filjēras.

1B102
Metālu pulveru "ražošanas iekārtas" un to komponenti, izņemot 1B002. pozīcijā minētos:

NB!

SK. ARĪ 1B115.b POZĪCIJU.

a.

metālu pulveru "ražošanas iekārtas", kas izmantojamas 1C011.a., 1C011.b., 1C111.a.1., 1C111.a.2. pozīcijā vai militāro preču kontroles sarakstos minēto sfērisko, sferoidālo vai atomizēto materiālu "ražošanai" kontrolējamā vidē;

b.

1B002. vai 1B102.a. pozīcijā minētajām "ražošanas iekārtām" speciāli konstruēti komponenti.

Piezīme:

1B102. pozīcijā ietilpst:

a.

plazmas ģeneratori (augstfrekvences lokizlādes), ko var izmantot pārslveida vai sfērisku metālu pulveru iegūšanai argona - ūdens vidē;

b.

elektrotrieciena iekārtas, ko var izmantot pārslveida vai sfērisku metālu pulveru iegūšanai argona - ūdens vidē;

c.

iekārtas, ko var izmantot alumīnija pulvera "ražošanai" sfērisku daļiņu veidā, pārvēršot kausējumu pulverī inertā vidē (piemēram, slāpeklī).

1B115
Propelentu un to sastāvdaļu ražošanas iekārtas, izņemot 1B002. vai 1B102. pozīcijā minētās, kā arī speciāli šīm iekārtām izgatavoti komponenti:

a.

"ražošanas iekārtas" 1C011.a., 1C011.b., 1C111. pozīcijā vai militāro preču kontroles sarakstos minēto šķidro propelentu vai to sastāvdaļu "ražošanai", glabāšanai un kvalitātes testēšanai;

b.

"ražošanas iekārtas" 1C011.a., 1C011.b., 1C111. pozīcijā vai militāro preču kontroles sarakstos minēto cieto propelentu vai to sastāvdaļu "ražošanai", apstrādei, sajaukšanai, uzlabošanai, liešanai, presēšanai, ekstrūzijai un kvalitātes testēšanai;

Piezīme:

Kontroli 1B115.b. pozīcijā neattiecina uz dozācijas maisītājiem, caurplūdes maisītājiem vai šķidruma enerģijas dzirnavām. Attiecībā uz dozācijas maisītāju, caurplūdes maisītāju un šķidruma enerģijas dzirnavu kontroli sk. 1B117., 1B118. un 1B119. pozīciju.

1. piezīme:

Attiecībā uz iekārtām, kas speciāli konstruētas militāras nozīmes preču ražošanai, sk. militāro preču kontroles sarakstus.

2. piezīme

Kontroli 1B115. pozīcijā neattiecina uz iekārtām bora karbīda "ražošanai", apstrādei un kvalitātes testēšanai.

1B116
Speciāli konstruētas sprauslas pirolītiski iegūstamu materiālu formēšanai uz veidņa, serdeņa vai citās ierīcēs no prekursoru gāzēm, kas sadalās temperatūrā no 1 573 K (1 300°C) līdz 3 173 K (2 900°C), pastāvot 130 Pa–20 kPa lielam spiedienam.

1B117
Periodiskas darbības maisītāji, kas nodrošina sajaukšanu vakuumā 0–13,326 kPa apstākļos, ar iespēju regulēt temperatūru sajaukšanas kamerā, kam ir visas turpmāk minētās īpašības, un tiem speciāli konstruēti komponenti:

a.

kopējais tilpums ir vismaz 110 litri; un

b.

ir vismaz viena ekscentriska 'sajaukšanas vārpsta'.

Piezīme:

1B117.b. pozīcijā termins 'sajaukšanas vārpsta' neattiecas uz deaglomeratoriem vai nažveida vārpstām.

1B118
Nepārtrauktas darbības maisītāji, kas nodrošina sajaukšanu vakuumā, pastāvot 0–13,326 kPa lielam spiedienam, ar iespēju regulēt sajaukšanas kameras temperatūru, un tiem speciāli konstruēti komponenti, kam ir jebkura no šādām īpašībām:

a.

divas vai vairāk sajaukšanas vārpstas vai

b.

individuāla rotējoša vārpsta, kas svārstās, un uz šīs vārpstas un sajaukšanas kameras apvalka iekšpusē ir mīcīšanas zobi/adatas.

1B119
Šķidruma enerģijas dzirnavas, kas piemērotas 1C011.a., 1C011.b., 1C111. pozīcijā vai militāro preču kontroles sarakstos minēto vielu sasmalcināšanai vai malšanai, un tām speciāli konstruēti komponenti.

1B201
Pavedienu uztīšanas mašīnas, izņemot 1B001. vai 1B101. pozīcijā minētās, un ar tām saistītās iekārtas:

a.

pavedienu uztīšanas mašīnas, kam piemīt visas šīs īpašības:

1.

pozicionēšanas kustības, šķiedru uztīšanu un vērpšanu var koordinēt un programmēt pa divām vai vairāk asīm;

2.

speciāli konstruētas kompozītu stuktūru vai laminātu ražošanai no "šķiedrveida vai pavedienveida materiāliem" un

3.

spēj tīt cilindriskas caurules ar iekšējo diametru 75–650 mm un garumu vismaz 300 mm;

b.

koordinācijas un programmēšanas kontroles iekārtas 1B201.a. pozīcijā minētajām pavedienu uztīšanas mašīnām;

c.

precīzijas serdeņi 1B201.a. pozīcijā minētajām pavedienu uztīšanas mašīnām.

1B225
Elektrolīzes elementi fluora ražošanai, kuru darba ražība ir lielāka par 250 g fluora stundā.

1B226
Elektromagnētiskie izotopu separatori, kas paredzēti darbībām ar vienu vai vairāk jonu avotiem vai kas ar tādiem aprīkoti un spēj nodrošināt jonu kūļa strāvu 50 mA vai lielāku.

Piezīme:

1B226. pozīcijā ietilpst separatori:

a.

kuros var bagātināt stabilos izotopus;

b.

ar magnētiskajā laukā ievietotiem jonu avotiem un kolektoriem, kā arī konfigurācijas, kuros tie ir ārpus magnētiskā lauka.

1B228
Ūdeņraža kriogēnās destilācijas kolonnas, kam ir visas šīs īpašības:

a.

paredzētas ekspluatācijai 35 K (-238 C) vai zemākā temperatūrā;

b.

darba spiediens kolonnas iekšienē ir no 0,5 līdz 5 MPa;

c.

tās ir izgatavotas no jebkura šāda materiāla

1.

300. sērijas nerūsējošā tērauda ar zemu sēra saturu, kurā pēc ASTM (vai ekvivalenta standarta) noteiktais austenīta graudu izmēra numurs ir 5 vai lielāks; vai

2.

ekvivalentiem materiāliem, kas ir gan kriogēni, gan saderīgi ar H2; un

d.

iekšējais diametrs ir 30 cm vai lielāks, bet 'efektīvais garums' ir 4 m vai lielāks.

Tehniska piezīme:

1B228. pozīcijā 'efektīvais garums' ir pakojuma materiāla aktīvais augstums kompaktajā kolonnā vai iekšējo kontaktierīču aktīvais augstums plākšņu tipa kolonnā.

1B229
Šādas ūdens-sērūdeņraža apmaiņas šķīvju kolonnas un 'iekšējās kontaktierīces':

NB!

Attiecībā uz kolonnām, kas ir speciāli konstruētas vai sagatavotas smagā ūdens ražošanai, sk. 0B004. pozīciju.

a.

ūdens-sērūdeņraža apmaiņas šķīvju kolonnas, kam piemīt visas šīs īpašības:

1.

darba spiediens ir 2 MPa vai lielāks;

2.

izgatavotas no oglekļa tērauda, kurā pēc ASTM (vai ekvivalenta standarta) noteiktais austenīta graudu izmēra numurs ir 5 vai lielāks; un

3.

diametrs ir 1,8 m vai lielāks;

b.

'iekšējās kontaktierīces' 1B229.a. pozīcijā minētajām ūdens-sērūdeņraža apmaiņas šķīvju kolonnām.

Tehniska piezīme:

Kolonnu 'iekšējās kontaktierīces' ir segmentēti šķīvji ar efektīvo komplektēto diametru 1,8 m vai lielāku, kas paredzēti, lai atvieglotu pretplūsmas kontaktus, un ir izgatavoti no nerūsējošā tērauda ar oglekļa saturu 0,03 % vai mazāk. Tie var būt sietveida šķīvji, vārstu šķīvji, zvaniņu šķīvji vai turbosietu šķīvji.

1B230
Sūkņi koncentrēta vai atšķaidīta kālija amīda katalizatora šķīduma cirkulācijai šķidrā amonjakā (KNH2/NH3), kuriem ir visas šīs īpašības:

a.

hermētiskums (t.i., tie ir hermētiski noslēgti);

b.

jauda ir lielāka par 8,5 m3/h; un

c.

piemīt kāda no šīm īpašībām:

1.

koncentrētiem kālija amīda šķīdumiem (1 % vai vairāk) darba spiediens ir 1,5–60 MPa; vai

2.

atšķaidītiem kālija amīda šķīdumiem (mazāk par 1 %) darba spiediens ir 20–60 MPa.

1B231
Tritija ražotnes vai rūpnīcas un tām paredzētas iekārtas:

a.

ražotnes vai rūpnīcas tritija ražošanai, reģenerācijai, ekstrakcijai, koncentrēšanai vai pārkraušanai;

b.

tritija ražotņu vai rūpnīcu iekārtas:

1.

ūdeņraža vai hēlija saldēšanas iekārtas dzesēšanai līdz 23 K (-250 °C) vai zemākai temperatūrai ar siltuma absorbcijas jaudu virs 150 W;

2.

ūdeņraža izotopu glabāšanas un attīrīšanas sistēmas, kurās par glabāšanas vai attīrīšanas aģentiem izmanto metālu hidrīdus.

1B232
Turboekspanderi un turboekspanderu-kompresoru kompleksi, kam piemīt abas šīs īpašības:

a.

paredzēti ekspluatācijai 35 K (-238 °C) vai zemākā izejas temperatūrā; un

b.

paredzēti 1 000 kg/h vai lielākai ūdeņraža caurlaides spējai.

1B233
Litija izotopu atdalīšanas ražotnes vai rūpnīcas un sistēmas un tām paredzētas iekārtas:

a.

litija izotopu atdalīšanas ražotnes vai rūpnīcas;

b.

iekārtas litija izotopu atdalīšanai, izmantojot litija-dzīvsudraba amalgamas procesu:

1.

piepildītas šķidruma-šķidruma apmaiņas kolonnas litija izotopu apmaiņai, kas speciāli konstruētas darbam ar litija amalgamu;

2.

dzīvsudraba vai litija amalgamu sūkņi;

3.

litija amalgamas iegūšanas šūnas;

4.

ietvaicētāji koncentrētam litija hidroksīda šķīdumam;

c.

litija izotopu atdalīšanai speciāli konstruētas jonu apmaiņas sistēmas un tām speciāli konstruēti komponenti;

d.

litija izotopu atdalīšanai speciāli konstruētas ķīmiskās apmaiņas sistēmas (kurās izmanto kraunēterus, kriptandus un lariatēterus) un tām speciāli konstruēti komponenti.

1B234
Tvertnes, kameras, konteineri un līdzīgas lokalizācijas iekārtas spēcīgu sprāgstvielu izolācijai, kas paredzētas spēcīgu sprāgstvielu vai spridzekļu testēšanai un kam ir abas turpmāk minētās īpašības:

NB!

SK. ARĪ MILITĀRO PREČU KONTROLES SARAKSTUS.

a.

tie paredzēti pilnīgai 2 kg TNT eksplozijas vai lielākas eksplozijas lokalizēšanai; un

b.

to konstrukcijas elementi vai iezīmes ļauj reālajā laikā vai ar aizturi pārvadīt diagnostisko vai mērījumu informāciju.

1C
Materiāli

Tehniska piezīme:

Metāli un sakausējumi:

ja nav norādīts citādi, tad vārdi 'metāli' un 'sakausējumi' 1C001. līdz 1C012. pozīcijā attiecas uz turpmāk minētajām neapstrādātām formām un pusfabrikātiem.

Neapstrādātas formas:

anodi, lodītes, lielgabarīta sagataves, stieņi (ieskaitot iezāģētus stieņus un sagataves stieplēm), kvadrātveida sagataves, bloki, lielizmēra kvadrātveida sagataves, pikas, katodi, kristāli, kubi, diski, graudi, granulas, pārslas, pulveri, kluči, vairogi, sfēras, stabi (taisnstūra velmējumi), sagataves kalšanai, poraini gabali, stienīši.

Pusfabrikāti (ar pārklājumu vai bez tā, galvanizēti, urbti vai štancēti):

a.

formēti vai apstrādāti materiāli, kas izgatavoti, velmējot, velkot, ekstrudējot, kaļot, štancējot, presējot, granulējot, pulverizējot, slīpējot, piemēram, leņķmetāli, profili, apļsagataves, diski, smalks pulveris, pārslas, folijas, lapiņas, kalumi, biezas loksnes, pulveri, presētas detaļas un presēšanas pārpalikumi, lentes, gredzeni, apaļi stieņi (ieskaitot elektrodu sagataves, tievus velmētus stienīšus un velmētu stiepli), profili, fasonmetāls, skārds, lentes, caurules un plānsienu caurules (ieskaitot apaļas, kvadrātiskas un dubultsienu caurules), vilkta un ekstrudēta stieple;

b.

lietie materiāli, kas izgatavoti, lejot smiltīs, kokilēs, metāla, ģipša vai citās formās, ieskaitot augstspiediena liešanu, sinterētās un pulvermetalurģijas formas.

Eksporta kontrole attiecas arī uz sarakstā neiekļautām formām, kas deklarētas kā gatavi produkti, bet faktiski ir neapstrādātās formas vai pusfabrikāti.

1C001
Materiāli, kas speciāli konstruēti elektromagnētisko viļņu absorbcijai, vai polimēru materiāli ar elektrovadītspēju:

NB!

SK. ARĪ 1C101. POZĪCIJU.

a.

materiāli, kas absorbē frekvences, kuras pārsniedz 2×108 Hz, bet ir mazākas par 3×1012 Hz;

1. piezīme:

Kontroli 1A004. pozīcijā neattiecina uz:

a.

matiņu tipa absorbētājiem, kas izgatavoti no dabīgām vai sintētiskām šķiedrām ar nemagnētisku pildījumu absorbcijas nodrošināšanai;

b.

absorbētājiem, kuriem nav magnētisko zudumu un kuru saskarsmes virsma pēc formas nav plakana, piemēram, piramīdas, konusi, ķīļveida un viļņotas virsmas;

c.

plakaniem absorbētājiem, kam ir visas šīs īpašības:

1.

tie ir izgatavoti no jebkura šī materiāla:

a.

putuplastiem (elastīgiem vai cietiem) ar oglekļa daļu, vai organiskiem materiāliem, tostarp saistvielu, kas nodrošina atstarošanu vairāk par 5 % salīdzinot ar metālu, frekvenču joslas platumā, kura ir lielāka par ±15 % no krītoša starojuma centrālās frekvences, un kas neiztur temperatūru lielāku par 450 K (177 °C); vai

b.

keramikas materiāliem, kas nodrošina atstarošanu vairāk par 20 %, salīdzinot ar metālu, frekvenču joslas platumā, kura ir lielāka par ±15 % no krītošā starojuma centrālās frekvences, un kas neiztur temperatūru lielāku par 800 K (527 °C);

Tehniska piezīme:

Absorbcijas testa paraugi 1C001.a. pozīcijai Piezīme: 1.c.1. pozīcijā ir jābūt kvadrātam, kura malas garums ir vismaz pieckāršs centrālās frekvences viļņu garums, un tas ir jānovieto attālināti no starojuma avota.

2.

to stiepes stiprība ir mazāka par 7 × 106 N/m2; un

3.

spiedes stiprība ir mazāka par 14 x 106 N/m2;

d.

plakaniem absorbētājiem no sinterēta ferīta, kam ir visas šādas īpašības:

1.

īpatnējais smagums pārsniedz 4,4; un

2.

maksimālā darba temperatūra ir 548 K (275 °C).

2. piezīme

1C001.a. pozīcijas 1. piezīme neierobežo kontroli attiecībā uz tādiem magnētiskajiem materiāliem absorbcijas nodrošināšanai, kurus satur krāsas.

b.

materiāli, kas absorbē frekvences, kuras pārsniedz 1,5×1014 Hz, bet ir mazākas par 3,7×1014 Hz, un nelaiž cauri redzamo gaismu;

Piezīme:

Kontroli 1C001.b pozīcijā neattiecina uz materiāliem, kas speciāli konstruēti vai izgatavoti kādam no šiem lietojumiem:

a.

polimēru marķēšana ar lāzeru; vai

b.

polimēru metināšana ar lāzeru.

c.

Polimēru materiāli ar elektrovadītspējas īpašībām un 'tilpuma elektrisko vadītspēju', kas ir lielāka par 10 000 S/m (sīmensi uz metru), vai ar 'īpatnējo (virsmas) pretestību', kas mazāka par 100 omi2, izgatavoti uz jebkura no šo polimēru bāzes:

1.

polianilīns;

2.

polipirols;

3.

politiofēns;

4.

polifenilēnvinilēns; vai

5.

politienilēnvinilēns;

Piezīme:

Kontroli 1C001.c. pozīcijā neattiecina uz materiāliem šķidrā veidā.

Tehniska piezīme:

'Tilpuma elektrovadītspēju' un 'īpatnējo (virsmas) pretestību' nosaka pēc ASTM D-257 standarta vai ekvivalenta valsts standarta.

1C002
Metālu sakausējumi, metālu sakausējumu pulveri vai sakausējumu materiāli:

NB!

SK. ARĪ 1C202. POZĪCIJU.

Piezīme:

Kontroli 1C002. pozīcijā neattiecina uz metālu sakausējumiem, metālu sakausējumu pulveriem un sakausējumu materiāliem substrātu virsmas pārklāšanai.

Tehniskas piezīmes:

1.

Metālu sakausējumi 1C002. pozīcijā ir tie, kuros attiecīgo metālu masas daļa ir lielāka par visu citu elementu saturu;

2.

'Mehāniskās izturības ilgums' ir jāmēra saskaņā ar ASTM standartu E-139 vai ekvivalenta valsts standartu.

3.

'Zemāko noguruma ciklu skaits' jānosaka pēc ASTM standarta E-606 'Recommended Practice for Constant-Amplitude Low-Cycle Fatigue Testing' vai ekvivalenta valsts standarta. Testēšanai jābūt aksiālai ar vidējo slodzes koeficientu vienādu ar 1 un sprieguma koncentrācijas koeficientu (Kt) vienādu ar 1. Vidējo spriegumu nosaka šādi: maksimālais spriegums mīnus minimālais spriegums un dalīts ar maksimālo spriegumu.

a.

aluminīdi:

1.

niķeļa aluminīdi, kas masas izteiksmē satur vismaz 15 %, bet ne vairāk par 38 % alumīnija, kā arī vismaz vēl vienu leģētājelementu;

2.

titāna aluminīdi, kas satur 10 % vai vairāk alumīniju un vismaz vēl vienu leģētājelementu;

b.

metālu sakausējumi no 1C002.c. pozīcijā minētajiem pulveru vai daļiņu materiāliem:

1.

niķeļa sakausējumi, kuriem ir kāda no šīm iezīmēm:

a.

'mehāniskās izturības ilgums' pie 676 MPa slodzes 923 K (650 °C) temperatūrā ir 10 000 stundas vai lielāks; vai

b.

'zemākais noguruma ciklu skaits' pie maksimālās slodzes 1 095 MPa, un pie 823 K (550 °C) temperatūras ir 10 000 vai vairāk ciklu;

2.

niobija sakausējumi, kuriem ir kāda no šīm iezīmēm:

a.

'mehāniskās izturības ilgums' pie 400 MPa slodzes 1 073 K (800 C) temperatūrā ir 10 000 stundas vai lielāks; vai

b.

'zemākais noguruma ciklu skaits' pie maksimālās slodzes 700 MPa un pie 973 K (700 C) temperatūras ir 10 000 vai vairāk ciklu;

3.

titāna sakausējumi, kuriem ir kāda no šīm iezīmēm:

a.

'mehāniskās izturības ilgums' pie 200 MPa slodzes 723 K (450 C) temperatūrā ir 10 000 stundas vai lielāks; vai

b.

'zemākais noguruma ciklu skaits' pie maksimālās slodzes 400 MPa un pie 723 K (450 °C) temperatūras ir 10 000 vai vairāk ciklu;

4.

alumīnija sakausējumi, kuriem ir kāda no šīm iezīmēm:

a.

stiepes stiprība ir 240 MPa vai augstāka 473 K (200 °C) temperatūrā; vai

b.

stiepes izturība 298 K (25 °C) temperatūrā ir vismaz 415 MPa;

5.

magnija sakausējumi, kuriem ir kāda no šīm iezīmēm:

a.

stiepes stiprība 345 MPa vai lielāka; un

b.

korozijas ātrums 3 % nātrija hlorīda šķīdumā, ko nosaka pēc ASTM standarta G-31 vai ekvivalenta valsts standarta, ir mazāks par 1 mm/gadā;

c.

metāla sakausējumu pulveru vai daļiņu materiāls ar visām šīm īpašībām:

1.

tie ir izgatavoti no jebkura turpmāk minētā sastāva:

Tehniska piezīme:

Ar X turpmāk apzīmēti viens vai vairāki leģētājelementi.

a.

niķeļa sakausējumi (Ni-Al-X, Ni-X-Al), kas piemēroti turbīnu sastāvdaļām vai komponentiem, t.i., ar mazāk par trim nemetālu daļiņām ar izmēru virs 100 μm (ko pievieno ražošanas procesā) uz 109 sakausējuma daļiņām;

b.

niobija sakausējumi (Nb-Al-X vai Nb-X-Al, Nb-Si-X vai Nb-X-Si, Nb-Ti-X vai Nb-X-Ti);

c.

titāna sakausējumi (Ti-Al-X vai Ti-X-Al);

d.

alumīnija sakausējumi (Al-Mg-X vai Al-X-Mg, Al-Zn-X vai Al-X-Zn, Al-Fe-X vai Al-X-Fe); vai

e.

magnija sakausējumi (Mg-Al-X vai Mg-X-Al);

2.

iegūti kontrolētā vidē ar kādu no šiem procesiem:

a.

"vakuumpulverizācija";

b.

"gāzes atomizācija";

c.

"rotācijas pulverizācija";

d.

"uzsmidzināšana";

e.

"kausējuma vērpšana" un "smalcināšana";

f.

"kausējuma ekstrakcija" un "smalcināšana";

g.

"mehāniska kausēšana"; vai

h.

"plazmas atomizācija" un

3.

ko var izmantot 1C002.a. un 1C002.b. pozīcijā minēto materiālu veidošanā.

d.

kausējumu materiāli, kam ir visas šīs īpašības:

1.

tie izgatavoti no kāda 1C002.c.1. pozīcijā minētā sastāva;

2.

ir smalcinātu pārslu, lenšu vai tievu stienīšu veidā; un

3.

iegūti kontrolējamas vides apstākļos ar kādu no šiem procesiem:

a.

"uzsmidzināšana";

b.

"kausējuma vērpšana"; vai

c.

"kausējuma ekstrakcija".

1C003
Visu tipu un formu magnētiskie metāli, kam piemīt jebkura no šīm īpašībām:

a.

sākotnējā relatīvā magnētiskā caurlaidība ir 120 000 vai lielāka, bet biezums – 0,05 mm vai mazāks;

Tehniska piezīme:

Sākotnējās relatīvās caurlaidības mērījumi jāveic pilnīgi atlaidinātiem materiāliem.

b.

magnetostriktīvi sakausējumi, kam piemīt kāda no šīm īpašībām:

1.

piesātinājuma magnetostrikcija ir lielāka par 5 × 10-4; vai

2.

magnetomehāniskās pievilkšanās koeficients (k) ir lielāks par 0,8; vai

c.

amorfu vai 'nanokristālisko' sakausējumu lentes ar visām šādām īpašībām:

1.

to sastāvā ir vismaz 75 % dzelzs, kobalta vai niķeļa;

2.

piesātinājuma magnētiskā indukcija (Bs) ir 1,6 T vai lielāka; un

3.

kam piemīt kāda no šīm īpašībām:

a.

lentes biezums ir 0,02 mm vai mazāks; vai

b.

īpatnējā elektriskā pretestība ir 2 × 10-4 omi/cm vai lielāka.

Tehniska piezīme:

1C003.c. pozīcijā minētie 'nanokristāliskie' materiāli ir tādi, kuru kristālu graudu izmērs, nosakot ar rentgenstaru difrakcijas metodi, ir 50 nm vai mazāks.

1C004
Urāna sakausējumi ar titānu vai volframa sakausējumi ar "matricu" uz dzelzs, niķeļa vai vara bāzes, kuriem piemīt visas šīs īpašības:

a.

blīvums pārsniedz 17,5 g/cm3;

b.

elastības modulis ir lielāks par 880 MPa;

c.

stiepes robežstiprība ir lielāka par 1 270 MPa; un

d.

relatīvais pagarinājums pārsniedz 8 %.

1C005
"Kompozītu" materiāli ar "supravadītspējas" īpašībām, kuru garums ir lielāks par 100 m vai masa lielāka par par 100 g:

a.

"kompozītu" materiāli ar "supravadītspējas" īpašībām, kuros ir viens vai vairāki niobija-titāna 'pavedieni' un kuriem piemīt visas šīs īpašības:

1.

ir ievietoti "matricā", izņemot vara "matricu" vai jaukto materiālu "matrica" uz vara bāzes; un

2.

šķērsgriezums ir mazāks par 0,28 × 10-4 mm2 (ar diametru 6 μm – 'pavedieniem' ar apaļu šķērsgriezumu);

b.

"kompozītu" materiāli ar "supravadītspējas" īpašībām, kuri satur vienu vai vairākus 'pavedienus' ar "supravadītspēju", izņemot niobija-titāna pavedienus, un kuriem piemīt visas šīs īpašības:

1.

"kritiskā temperatūra" pie 0 magnētiskās indukcijas pārsniedz 9,85 K (–263,31 °C); un

2.

tie saglabā "supravadītspēju" 4,2 K (–268,96 °C) temperatūrā, ja tiek pakļauti tāda magnētiskā lauka iedarbībai, kas orientēts jebkurā virzienā perpendikulāri strāvas vadītāja garenasij un kas atbilst 12 T magnētiskajai indukcijai, kuras kritiskais strāvas blīvums pārsniedz 1 750 A/mm2 visā strāvas vadītāja šķērsgriezumā;

c.

"kompozītu" materiāli ar "supravadītspējas" īpašībām, kuros ir viens vai vairāki "supravadoši" 'pavedieni' un kuri saglabā "supravadītspēju" temperatūrā virs 115 K (-158,16 C).

Tehniska piezīme:

Saistībā ar 1C005. pozīciju 'pavedieni' var būt stieples, cilindra, plēves vai lentes formā.

1C006
Šķidrumi un lubrikanti:

a.

hidrauliski šķidrumi, kuru galvenā sastāvdaļa ir kāda no turpmākā:

1.

sintētiskās 'silīcijogļūdeņražu eļļas', kam piemīt visas šīs īpašības:

Tehniska piezīme:

1C006.a.1. pozīcijā 'silīcijogļūdeņražu eļļas' satur vienīgi silīciju, ūdeņradi un oglekli.

a.

'uzliesmošanas temperatūra' ir virs 477 K (204 °C);

b.

'sastingšanas temperatūra' ir 239 K (-34 °C) vai zemāka;

c.

'viskozitātes indekss' ir 75 vai lielāks; un

d.

ir 'termiski stabili' pie 616 K (343 °C); vai

2.

'hlorfluorogļūdeņraži', kam piemīt visas šīs īpašības:

Tehniska piezīme:

1C006.a.2. pozīcija attiecas uz 'hlorfluorogļūdeņražiem', kuru sastāvā ir tikai ogleklis, fluors un hlors.

a.

nav 'uzliesmošanas temperatūras';

b.

'pašaizdegšanās temperatūra' augstāka par 977 K (704 °C);

c.

’sastingšanas punkts’ ir 219 K (–54 °C) vai zemāks;

d.

'viskozitātes indekss' ir vismaz 80; un

e.

viršanas temperatūra ir vismaz 473 K (200 °C);

b.

lubrikanti, kuru galvenā sastāvdaļa ir kāda no turpmākā:

1.

fenilēnēteri, alkilfenilēnēteri, tioēteri, vai to maisījumi, kas satur vairāk par divām ētera vai tioētera funkcijām, vai to maisījumi; vai

2.

fluorēts silikons ar kinemātisko viskozitāti, kas 298 K (25 °C) temperatūrā ir mazāka par 5 000 mm2/s (5 000 centistoksi);

c.

mitrināšanas vai flotācijas šķidrumi, kuriem ir visas šīs īpašības:

1.

tīrības pakāpe pārsniedz 99,8 %;

2.

100 ml satur mazāk nekā 25 daļiņas ar diametru 200 μm vai lielākas; un

3.

vismaz 85 % apmērā ir izgatavoti no kāda no šiem savienojumiem vai materiāliem:

a.

dibromtetrafluoretāns (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);

b.

polihlortrifluoretilēns (tikai eļļveidīgās vai vaskveidīgās modifikācijas); vai

c.

polibromtrifluoretilēns;

d.

fluorogļūdeņraža šķidrumi elektronikas dzesēšanai, kuriem ir visas šīs īpašības:

1.

masas izteiksmē vismaz 85 % satur jebkuru no šādām vielām vai to maisījumiem:

a.

perfluorpolialkilētertriazīnus vai perfluoralifātiskos ēterus monomēru formās;

b.

perfluoralkilamīnus;

c.

perfluorcikloalkānus; vai

d.

perfluoralkānus;

2.

blīvums 298 K (25 °C) temperatūrā ir vismaz 1,5 g/ml;

3.

ir šķidrā agregātstāvoklī 273 K (0 °C) temperatūrā; un

4.

masas izteiksmē vismaz 60 % satur fluoru.

Piezīme:

Kontroli 1C001.c. pozīcijā neattiecina uz materiāliem, kas norādīti un iepakoti kā medicīnas produkti.

Tehniska piezīme:

1C006. pozīcijā minētajiem materiāliem:

1.

'uzliesmošanas temperatūru' nosaka pēc Klīvlenda vaļējā tīģeļa metodes saskaņā ar ASTM D-92 standartu vai ekvivalentu valsts standartu;

2.

'sastingšanas temperatūru' nosaka pēc ASTM D-97 standarta vai ekvivalenta valsts standarta;

3.

'viskozitātes indeksu' nosaka pēc ASTM D-2270 standartā noteiktās metodes vai ekvivalenta valsts standarta;

4.

'termisko stabilitāti' nosaka ar šādu vai ekvivalentu attiecīgajā valstī pieņemtu testa procedūru:

20 ml testējamā šķidruma ievieto 46 ml 317. tipa nerūsējošā tērauda kamerā, kurā atrodas viena 12,5 mm (nomināla) diametra lodīte no M-10 instrumentu tērauda, viena tāda paša diametra lodīte no 52100. markas tērauda un viena tāda paša diametra lodīte no jūras misiņa (60 % Cu, 39 % Zn, 0,75 % Sn). Kameru izskalo ar slāpekli, hermetizē atmosfēras spiedienā un temperatūru paaugstina līdz 644±6 K (371±6 °C) un šādu temperatūru uztur sešas stundas; paraugu uzskata par termiski stabilu, ja pēc minētās procedūras tas atbilst visiem šiem parametriem:

a.

masas zudums uz katru lodīti ir mazāks par 10 mg/mm2 no lodītes virsmas laukuma;

b.

sākotnējās viskozitātes, kas konstatēta 311 K (38 °C) temperatūrā, izmaiņas ir mazākas par 25 %; un

c.

kopējais skābes vai bāzes skaitlis ir mazāks par 0,40;

5.

'pašaizdegšanās temperatūru' nosaka pēc ASTM E-659 standartā noteiktās metodes vai ekvivalenta valsts standarta.

1C007
Šādi keramikas pulveri, keramikas materiāli, kas nav "kompozīti", keramikas "matricas", "kompozītu" materiāli un prekursoru materiāli:

NB!

SK. ARĪ 1C107. POZĪCIJU.

a.

vienkāršo vai komplekso titāna borīdu bāzes keramikas pulveri, kuros metālisko piemaisījumu kopapjoms, neskaitot apzinātus papildinājumus, ir vienāds vai mazāks par 5 000 ppm, bet daļiņu vidējais izmērs ir vienāds ar vai mazāks par 5 μm, un maksimāli 10 % šo daļiņu ir lielākas par 10 μm;

b.

titāna borīda, kas nav "kompozīts" keramikas materiāls, neapstrādātās formas vai pusfabrikāti, kuru blīvums ir vismaz 98 % no teorētiskā blīvuma;

Piezīme:

Kontroli 1C007.b. pozīcijā neattiecina uz abrazīviem materiāliem.

c.

keramikas-keramikas "kompozītu" materiāli ar stikla vai oksīdu "matricu", kuri ir armēti ar šķiedrām un kuriem ir visas šīs īpašības:

1.

izgatavoti no jebkura šī materiāla:

a.

Si-N;

b.

Si-C;

c.

Si-Al-O-N; vai

d.

Si-O-N; un

2.

"īpatnējā stiepes stiprība" pārsniedz 12,7×103 m;

d.

keramikas-keramikas "kompozītu" materiāli ar vienlaidus metālisko fāzi vai bez tās, kuri satur daļiņas, matiņus vai šķiedras un kuros "matricu" veido silīcija, cirkonija vai bora karbīdi vai nitrīdi;

e.

prekursoru materiāli (t.i., speciālie polimēru vai metālorganiskie materiāli) jebkuras 1C007.c. pozīcijā minēto materiālu fāzes vai fāžu ražošanai:

1.

polidiorganosilāni (silīcija karbīda ražošanai);

2.

polisilazāni (silīcija nitrīda ražošanai);

3.

polikarbosilazāni (silīciju, oglekli un slāpekli saturošu keramikas materiālu ražošanai);

f.

keramikas-keramikas "kompozītu" materiāli ar oksīda vai stikla "matricu", kas armēti ar viengabala šķiedrām no jebkuras šīs sistēmas:

1.

Al2O3 (CAS 1344-28-1); vai

2.

Si-C-N.

Piezīme:

Kontroli 1C007.f. pozīcijā neattiecina uz "kompozītiem" ar šo sistēmu šķiedrām ar stiepes robežstiprību zem 700 MPa pie 1 273 K (1 000°C) temperatūras vai ar šķiedru tecēšanas deformāciju lielāku par 1 %, ja noslodze ir 100 MPa un temperatūra 1 273 K (1 000°C), 100 stundās.

1C008
Fluoru nesaturoši polimēri:

a.

Šādi imīdi:

1.

bismaleimīdi;

2.

aromātiskie poliamīdi-imīdi (PAI) ar 'stiklošanās temperatūru (Tg)' virs 563 K (290 °C);

3.

aromātiskie polimīdi ar 'stiklošanās temperatūru (Tg)' virs 505 K (232 C);

4.

aromātiskie poliēterimīdi ar 'stiklošanās temperatūru (Tg)' virs 563 K (290 C);

Piezīme:

Kontroli 1C008.a. pozīcijā attiecina uz vielām šķidrā vai cietā "kausējamā" formā, ietverot arī sveķus, pulverus, granulas, plēves, loksnes vai lentes.

NB!

Attiecībā uz "nekausējamiem" aromātiskiem poliimīdiem plēves, loksnes vai lentes veidā sk. 1A003. pozīciju.

b.

nepiemēro;

c.

nepiemēro;

d.

poliarilēnketoni;

e.

poliarilēnsulfīdi, kuros arilēna grupas ir bifenilēngrupa, trifenilēngrupa vai to kombinācija;

f.

polibifenilenētersulfons, kura 'stiklošanās temperatūra (Tg)' pārsniedz 563 K (290 °C).

Tehniska piezīme:

1.

1C008.a.2. pozīcijā minēto termoplastisko materiālu un 1C008.a.4. pozīcijā minēto materiālu 'stiklošanās temperatūru (Tg)' konstatē, izmantojot ISO standartā 11357-2 (1999) vai ekvivalentā valsts standartā izklāstīto metodi.

2.

1C008.a.2. pozīcijā minēto termoreaktīvo materiālu un 1C008.a.3. pozīcijā minēto materiālu 'stiklošanās temperatūru (Tg)' nosaka, izmantojot 3 punktu liekšanas metodi, kas aprakstīta ASTM D 7028-07, vai ekvivalentu valsts standartu. Testu veic, izmantojot sausu testēšanas paraugu, kura sacietēšanas pakāpe ir vismaz 90 %, kā aprakstīts ASTM E 2160-04 vai ekvivalentā valsts standartā, un kurš ir sacietināts, kombinējot standarta un pēccietināšanas procesus, ar ko var sasniegt visaugstāko Tg.

1C009
Neapstrādāti fluorēti savienojumi:

a.

nespriegoti vinilidēnfluorīda kopolimēri ar vismaz 75 % beta-kristālisko struktūru bez stiepšanas;

b.

fluorēti poliimīdi, kuri masas izteiksmē vismaz 10 % apmērā satur saistīto fluoru;

c.

fluorēti fosfazēna elastomēri, kuri masas izteiksmē vismaz 30 % apmērā saistīto fluoru.

1C010
"Šķiedrveida vai pavedienveida materiāli":

NB!

SK. ARĪ 1C210. UN 9C110. POZĪCIJU.

Tehniskas piezīmes:

1.

Lai aprēķinātu attiecīgi 1C010.a., 1C010.b., 1C010.c. vai 1C010.e.1.b. pozīcijā minēto "šķiedrveida vai pavedienveida materiālu" "īpatnējo stiepes stiprību", "īpatnējo moduli" vai blīvumu, stiepes stiprība un moduli konstatē, izmantojot A metodi, kas izklāstīta ISO standartā 10618 (2004) vai ekvivalentā valsts standartā.

2.

1C010. pozīcijā minēto neparalēlo "šķiedrveida vai pavedienveida materiālu" (piemēram, auduma, neausta materiāla vai pinuma) "īpatnējās stiepes stiprības", "īpatnējā moduļa" un blīvuma novērtējums ir balstāms uz attiecīgo paralēlo monošķiedru (piemēram, monošķiedru, dziju, paralēlu šķiedru kūļu vai tauvu) mehāniskajām īpašībām pirms to pārstrādes neparalēlos "šķiedrveida vai pavedienveida materiālos".

a.

organiskie "šķiedrveida vai pavedienveida materiāli", kam piemīt visas turpmākās īpašības:

1.

“īpatnējais modulis” ir lielāks par 12,7 x 106 m; un

2.

“īpatnējā stiepes stiprība” pārsniedz 23,5 x 104 m;

Piezīme:

Kontroli 1C010.a. pozīcijā neattiecina uz polietilēnu.

b.

oglekļa "šķiedrveida vai pavedienveida materiāli", kam ir visas šīs īpašības:

1.

“īpatnējais modulis” ir lielāks par 14,65 x 106 m; un

2.

“īpatnējā stiepes stiprība” pārsniedz 26,82 x 104 m;

Piezīme:

Kontroli 1C010.b. pozīcijā neattiecina uz:

a.

"šķiedru vai pavedienu" materiāliem, kas paredzēti "civilās aviācijas gaisa kuģu" struktūru vai laminātu remontam un kam piemīt visas šīs īpašības:

1.

laukums nepārsniedz 1 m2;

2.

to garums nepārsniedz 2,5 m; un

3.

to platums pārsniedz 15 mm.

b.

mehāniski smalcinātiem, maltiem vai grieztiem oglekļa "šķiedrveida vai pavedienveida materiāliem", kuru garums nepārsniedz 25,0 mm.

c.

neorganiskie "šķiedrveida vai pavedienveida materiāli", kam piemīt visas turpmākās īpašības:

1.

“īpatnējais modulis” ir lielāks par 2,54 x 106 m; un

2.

kušanas, mīksttapšanas, sadalīšanās vai sublimēšanās punkta temperatūra inertā vidē ir augstāka par 1 922 K (1 694°C);

Piezīme:

Kontroli 1C010.c. pozīcijā neattiecina uz:

a.

sadrumstalotas, daudzfāžu, polikristāliskas alumīnija oksīda šķiedras neausta materiāla veidā, kam 3 % vai vairāk no masas satur silīcija dioksīda, ar "īpatnējo moduli", kas mazāks par 10 × 106 m;

b.

molibdēna vai molibdēna sakausējumu šķiedrām;

c.

bora šķiedrām;

d.

sadrumstalotām keramikas šķiedrām, kuru kušanas, mīksttapšanas, sadalīšanās vai sublimācijas temperatūra inertā vidē ir zemāka par 2 043 K (1 770°C).

d.

"šķiedrveida vai pavedienveida materiāli", kam piemīt kāda no šīm īpašībām:

1.

kas satur jebkuru no šīm vielām:

a.

1C008.a. pozīcijā minētos poliēterimīdus; vai

b.

1C008.d.–1C008.f. pozīcijā minētie materiāli; vai

2.

sastāv no 1C010.d.1.a. vai 1C010.d.1.b. pozīcijā minētajiem materiāliem un "sajaukti" ar citām 1C010.a., 1C010.b. vai 1C010.c. pozīcijā minētajām šķiedrām;

e.

ar sveķiem vai darvu pilnībā vai daļēji piesūcināti "šķiedrveida vai pavedienveida materiāli" (prepregi), ar metālu vai oglekli pārklāti "šķiedrveida vai pavedienveida materiāli" (sagataves) vai "oglekļa šķiedru sagataves", kam piemīt visas šīs īpašības:

1.

kam ir kāda no turpmākajām īpašībām:

a.

neorganiskie 1C010.c. pozīcijā minētie "šķiedrveida vai pavedienveida materiāli"; vai

b.

organiskie vai oglekļa "šķiedrveida vai pavedienveida materiāli", kam piemīt visas šīs īpašības:

1.

“īpatnējais modulis” ir lielāks par 10,15 x 106 m; un

2.

“īpatnējā stiepes stiprība” pārsniedz 17,7 x 104 m; un

2.

kam ir kāda no turpmākajām īpašībām:

a.

sveķi vai darva, kā minēts 1C008. vai 1C009.b. pozīcijā;

b.

to 'dinamiskās mehāniskās analīzes stiklošanās temperatūra (DMA Tg)' ir ne mazāka par 453 K (180oC) un tie satur fenola sveķus; vai

c.

to 'dinamiskās mehāniskās analīzes stiklošanās temperatūra (DMA Tg)' ir ne mazāka par 505 K (232oC) un tie satur sveķus vai darvu, kas nav minēta 1C008. vai 1C009.b. pozīcijā, un tie nav fenola sveķi;

1. piezīme:

Ar metālu vai oglekli pārklāti "šķiedrveida vai pavedienveida materiāli" (sagataves) vai "oglekļa šķiedru sagataves", kuri nav piesūcināti ar sveķiem vai darvu, ir norādīti kā "šķiedrveida vai pavedienveida materiāli" 1C010.a., 1C010.b. vai 1C010.c. pozīcijā.

2. piezīme

Kontroli 1C010.e. pozīcijā neattiecina uz:

a.

epoksīdsveķu "matricas" piesūcinātiem "šķiedrveida vai pavedienveida materiāliem" (prepregiem), kuri paredzēti "civilās aviācijas gaisa kuģu" struktūru vai laminātu remontam un kuriem piemīt visas šīs īpašības:

1.

laukums nepārsniedz 1 m2;

2.

to garums nepārsniedz 2,5 m; un

3.

to platums pārsniedz 15 mm.

b.

pilnīgi vai daļēji ar sveķiem vai darvu piesūcinātiem, mehāniski smalcinātiem, maltiem vai grieztiem oglekļa "šķiedrveida vai pavedienveida materiāliem", kuru garums nepārsniedz 25,0 mm, ja ir izmantoti tādi sveķi vai darva, kas nav minēti 1C008. vai 1C009.b. pozīcijā.

Tehniska piezīme:

1C010.e. pozīcijā minēto materiālu 'dinamiskās mehāniskās analīzes stiklošanās temperatūru (DMA Tg)' konstatē, izmantojot ASTM standartā D-7028-07 vai ekvivalentā valsts standartā izklāstīto metodi, ko piemēro sausam testa paraugam. Termoreaktīvu materiālu gadījumā sausā testa parauga sacietēšanas pakāpei jābūt vismaz 90 %, kā norādīts ASTM E 2160-04 standartā vai ekvivalentā valsts standartā.

1C011
Metāli un savienojumi:

NB!

SK. ARĪ MILITĀRO PREČU KONTROLES SARAKSTUS UN 1C111. POZĪCIJU.

a.

metāli daļiņās, kas mazākas par 60 μm, sfēriskā, atomizētā, sferoidālā, pārslu vai samaltā formā un ražotas no materiāliem, kuros ir 99 % vai vairāk cirkonija, magnija vai to sakausējumu;

Tehniska piezīme:

Dabīgo hafnija saturu cirkonijā (parasti 2–7 %) pieskaita cirkonijam.

Piezīme:

Uz 1C011.a. pozīcijā definētajiem metāliem vai sakausējumiem attiecināma kontrole neatkarīgi no tā, vai tie ir vai nav iekapsulēti alumīnijā, magnijā, cirkonijā vai berilijā.

b.

šāds bors vai bora sakausējumi ar daļiņu izmēru 60 μm vai mazāku:

1.

bors ar tīrības pakāpi vismaz 85 % (masas izteiksmē);

2.

bora sakausējumi ar bora saturu vismaz 85 % (masas izteiksmē);

Piezīme:

Uz 1C011.b. pozīcijā definētajiem metāliem vai sakausējumiem attiecināma kontrole neatkarīgi no tā, vai tie ir vai nav iekapsulēti alumīnijā, magnijā, cirkonijā vai berilijā.

c.

guanidīna nitrāts (CAS 506-93-4);

d.

nitroguanidīns (CAS 556-88-7).

NB!

Sk. arī militāro preču kontroles sarakstus attiecībā uz metāla pulveriem, kas sajaukti ar citām vielām, lai izveidotu maisījumu, kas paredzēts militāriem nolūkiem.

1C012
Materiāli:

Tehniska piezīme:

Šos materiālus parasti izmanto kodoltermiskos siltuma avotos.

a.

plutonijs jebkādā formā ar plutonija-238 izotopu mērījumu vairāk par 50 % no masas;

Piezīme:

Kontroli 1C012.a. pozīcijā neattiecina uz:

a.

sūtījumiem, kuros plutonija saturs ir 1 g vai mazāks;

b.

sūtījumiem, kas satur 3 vai mazāk "efektīvos gramus", ja tos satur instrumentu sensora komponents.

b.

"iepriekš atdalīts" neptūnijs-237 jebkurā formā.

Piezīme:

Kontroli 1C012.b. pozīcijā neattiecina uz sūtījumiem, kuros neptūnija-237 saturs ir 1 g vai mazāk.

1C101
Materiāli un ierīces atklājamības samazināšanai, piemēram, radaru atstarojuma mazināšanai vai ultravioletās / infrasarkano staru un akustiskās signatūras vājināšanai, izņemot 1C001. pozīcijā minētos, lietojumam 'raķetēs', "raķešu" apakšsistēmās vai bezpilota lidaparātos 9A012. vai 9A112.a. pozīcijā.

1. piezīme:

1C101. pozīcijā ietilpst:

a.

konstrukciju materiāli un pārklājumi, kas speciāli konstruēti radaru atstarojuma mazināšanai;

b.

pārklājumi, arī krāsojums, kas speciāli konstruēts, lai samazinātu vai konkrētai vajadzībai pielāgotu elektromagnētiskās viļņu skalas mikroviļņu, infrasarkano staru un ultravioleto atstarojumu vai izstarojumu.

2. piezīme

1C101. pozīcija neietver pārklājumus, ja tie speciāli lietoti pavadoņu termoizolācijai.

Tehniska piezīme:

'Raķetes' 1C101. pozīcijā ir pilnīgi nokomplektētas raķešu sistēmas un bezpilota lidaparātu sistēmas, kuru darbības rādiuss pārsniedz 300 km.

1C102
Atkārtoti piesātināti pirolizēti oglekļa-oglekļa materiāli, kas izstrādāti 9A004. pozīcijā minētajām kosmiskajām nesējraķetēm vai 9A104. pozīcijā minētajām raķešzondēm.

1C107
Grafīta un keramikas materiāli, izņemot 1C007. pozīcijā minētos:

a.

smalkgraudains grafīts ar 1,72 g/cm3 vai lielāku tilpuma blīvumu 288 K (15 °C) temperatūrā ar graudiņu izmēru 100 μm vai mazāku raķešu sprauslu vai atgriešanās moduļu priekšgala smaiļu izgatavošanai, ko var iestrādāt jebkurā no šiem ražojumiem:

1.

cilindri ar diametru vismaz 120 mm un garumu vismaz 50 mm;

2.

caurules ar iekšējo diametru vismaz 65 mm, sieniņu biezumu vismaz 25 mm un garumu vismaz 50 mm; vai

3.

bloki, kuru izmērs ir 120 mm × 120 mm × 50 mm vai lielāki;

NB!

Sk. arī 0C004. pozīciju.

b.

pirolītisks vai šķiedrains armēts grafīts raķešu sprauslu vai atgriešanās moduļu priekšgala smaiļu izgatavošanai, ko var izmantot "raķetēs", 9A004. pozīcijā minētajās kosmiskajās nesējraķetēs vai 9A104. pozīcijā minētajās raķešzondēs;

NB!

Sk. arī 0C004. pozīciju.

c.

keramikas kompozītmateriāli (dielektriskā konstante mazāka par 6 frekvencēs no 100 MHz līdz 100 GHz), ko lieto aptecētāju izgatavošanai "raķetēm", 9A004. pozīcijā minētajām kosmiskajām nesējraķetēm vai 9A104. pozīcijā minētajām raķešzondēm;

d.

mehāniski iegūta birstoša ar silīcija karbīdu armēta keramika priekšgala smaiļu izgatavošanai, ko var izmantot "raķetēs", 9A004. pozīcijā minētajās kosmiskajās nesējraķetēs vai 9A104. pozīcijā minētajās raķešzondēs;

e.

ar silīcija karbīdu armētas keramikas kompozītu materiāli priekšgala smaiļu, atgriešanās moduļu un eleronu izgatavošanai, ko var izmantot "raķetēs", 9A004. pozīcijā minētajās kosmiskajās nesējraķetēs vai 9A104. pozīcijā minētajās raķešzondēs.

1C111
Propelenti un tajos ietilpstošas ķīmiskās vielas, izņemot 1C011. pozīcijā minētās:

a.

propelentu vielas:

1.

sfēriskas vai sferiodālas formas alumīnija daļiņu pulveris, izņemot militāro preču kontroles sarakstos minēto, ar daļiņu izmēru, kas mazāks par 200 μm, un alumīnija saturu (masas izteiksmē) vismaz 97 %, ja vismaz 10 % no masas kopsummas veido daļiņas, kuru izmērs mazāks par 63 μm, ko nosaka saskaņā ar ISO 2591-1:1988 vai ekvivalentiem valsts standartiem;

Tehniska piezīme:

Daļiņu izmērs 63 μm (pēc ISO R-565) atbilst tīkla acs izmēram 250 (Tyler) vai 230 (ASTM standarts E-11).

2.

šādi metāla pulveri, kas nav minēti militāro preču kontroles sarakstos:

a.

metāla pulveri no cirkonija, berilija vai magnija, vai šo metālu sakausējumiem, ja vismaz 90 % no visām daļiņām pēc daļiņu tilpuma vai masas ir daļiņas izmērā zem 60 μm (to nosakot ar tādām mērīšanas metodēm kā sieta izmantošana, lāzera difrakcija vai optiskā skenēšana); tās var būt sfēriskā, atomizētā, sferoidālā, pārslu vai samaltā formā un 97 % sastāv no kāda no turpmākajiem elementiem:

1.

cirkonija;

2.

berilija; vai

3.

magnija;

Tehniska piezīme:

Dabīgo hafnija saturu cirkonijā (parasti 2–7 %) pieskaita cirkonijam.

b.

metāla pulveri no bora vai bora sakausējumiem ar bora saturu 85 % vai vairāk, ja vismaz 90 % no visām daļiņām pēc daļiņu tilpuma vai masas ir daļiņas izmērā zem 60 μm (to nosakot ar tādām mērīšanas metodēm kā sieta izmantošana, lāzera difrakcija vai optiskā skenēšana); tās var būt sfēriskā, atomizētā, sferoidālā, pārslu vai samaltā formā;

Piezīme:

Kontroli 1C111a.2.a. un 1C111a.2.b. pozīcijā attiecina uz pulveru maisījumiem ar multimodālu daļiņu sadalījumu (piemēram, maisījumiem ar dažādiem graudiņu izmēriem), ja kontrolē vienu vai vairākus veidus.

3.

oksidētāji, ko var izmantot raķešu dzinējos ar šķidro propelentu:

a.

dislāpekļa trioksīds (CAS 10544-73-7);

b.

slāpekļa dioksīds (CAS 10102-44-0)/dislāpekļa tetroksīds (CAS 10544-72-6);

c.

dislāpekļa pentoksīds (CAS 10102-03-1);

d.

slāpekļa oksīdu maisījums (MON);

Tehniska piezīme:

Slāpekļa oksīdu maisījums (MON) ir slāpekļa oksīda (NO) šķīdumi dislāpekļa tetroksīdā/ slāpekļa dioksīdā (N2O4/NO2), ko var izmantot raķešu sistēmās. Pastāv kompozīciju spektrs, ko var apzīmēt ar MONi vai MONij, kur i un j ir veseli skaitļi, kas raksturo slāpekļa oksīda īpatsvaru maisījumā (piem., MON3 satur 3 % slāpekļa oksīda, MON25 – 25 % slāpekļa oksīda. Augšējā robeža ir MON40 ar 40 % no masas).

e.

SK. MILITĀRO PREČU KONTROLES SARAKSTUS attiecībā uz inhibēto kūpošo slāpekļskābi (IRFNA);

f.

SK. MILITĀRO PREČU SARAKSTUS UN 1C238. POZĪCIJU attiecībā uz savienojumiem, kuru sastāvā ir fluors un viens vai vairāki citi halogēni, skābeklis vai slāpeklis;

4.

hidrazīna atvasinājumi:

NB!

SK. ARĪ MILITĀRO PREČU KONTROLES SARAKSTUS.

a.

trimetilhidrazīns (CAS 1741-01-1);

b.

tetrametilhidrazīns (CAS 6415-12-9);

c.

N,N dialilhidrazīns (CAS 5164-11-4);

d.

alilhidrazīns (CAS 7422-78-8);

e.

etilēndihidrazīns;

f.

monometilēnhidrazīna dinitrāts;

g.

nesimetriskais dimetilhidrazīna nitrāts;

h.

hidrazīnija azīds (CAS 14546-44-2);

i.

dimetilhidrazīnija azīds;

j.

hidrazīnija dinitrāts (CAS 13464-98-7);

k.

diimidoskābeņskābes hidrazīns (CAS 3457-37-2);

l.

2-oksietilhidrazīna nitrāts (HEHN);

m.

sk. militāro preču kontroles sarakstus attiecībā uz hidrazīnija perhlorātu;

n.

hidrazīnija diperhlorāts (CAS 13812-39-0);

o.

metilhidrazīnija nitrāts (MHN)) (CAS 29674-96-2);

p.

dietilhidrazīna nitrāts (DEHN);

q.

3,6-dihidrazīntetrazīna nitrāts (1,4-dihidrazīna nitrāts) (DHTN);

5.

augsta enerģijas blīvuma materiāli, kas nav minēti militāro preču kontroles sarakstos un ko var izmantot 'raķetēs' vai 9A012. vai 9A112.a. pozīcijā minētajos bezpilota lidaparātos;

a.

jaukta degviela, kas sastāv no cietas un šķidras degvielas, piemēram, bora suspensija, kuras enerģijas blīvums uz masas vienību ir vismaz 40 × 106 J/kg;

b.

citas augsta enerģijas blīvuma degvielas un degvielas piedevas (piem., kubāns, jonu šķīdumi, JP-10), kuru enerģijas blīvums uz tilpuma vienību 20 °C temperatūrā un vienas atmosfēras spiedienā (101,325 kPa) ir vismaz 37,5 × 109 J/m3;

Piezīme:

Kontroli 1C111.a.5.b. pozīcijā neattiecina uz pārstrādātu fosilo degvielu un no dārzeņiem ražotu biodegvielu, tostarp degvielu, kas paredzēta dzinējiem, kuri sertificēti izmantošanai civilajā aviācijā, ja vien tā nav speciāli izveidota izmantošanai 'raķetēs' vai 9A012. vai 9A112.a. pozīcijā minētajos bezpilota lidaparātos.

Tehniska piezīme:

1C111.a.5. pozīcijā ‘raķetes’ ir pilnīgi nokomplektētas raķešu sistēmas un bezpilota lidaparātu sistēmas, kuru darbības rādiuss pārsniedz 300 km.

6.

Šādi hidrazīna aizstājdegvielas veidi:

1,2-dimetilaminoetilazīds (DMAZ) (CAS 86147-04-8);

b.

polimēru materiāli:

1.

polibutadiēns ar gala karboksigrupām (tostarp polibutadiēns ar gala karboksilgrupām) (CTPB);

2.

polibutadiēns ar gala hidroksigrupām (tostarp polibutadiēns ar gala hidroksilgrupām) (HTPB), kas nav minēts militāro preču kontroles sarakstos;

3.

polibutadiēnakrilskābe (PBAA);

4.

polibutadiēnakrilskābes akrilnitrils (PBAN);

5.

politetrahidrofurāna polietilēnglikols (TPEG);

Tehniska piezīme:

Politetrahidrofurāna polietilēna glikols (TPEG) ir poli 1,4-butanediola (CAS 110-63-4) un polietilēna glikola (PEG) blokkopolimērs (CAS 25322-68-3).

6.

Poliglicidila nitrāts (PGN vai poli-GLYN) (CAS 27814-48-8).

c.

citas propelentu piedevas un komponenti:

1.

SK. MILITĀRO PREČU KONTROLES SARAKSTUS ATTIECĪBĀ UZ karborāniem, dekarborāniem, pentaborāniem un to atvasinājumiem;

2.

trietilēnglikoldinitrāts (TEGDN) (CAS 111-22-8);

3.

2-nitrodifenilamīns (CAS 119-75-5);

4.

trimetiloletāna trinitrāts (TMETN) (CAS 3032-55-1);

5.

dietilēnglikola dinitrāts (DEGDN) (CAS 693-21-0);

6.

šādi ferocēna atvasinājumi:

a.

sk. militāro preču kontroles sarakstus attiecībā uz katocēnu;

b.

Sk. militāro preču kontroles sarakstus attiecībā uz etilferrocēnu;

c.

sk. militāro preču kontroles sarakstus attiecībā uz propilferrocēnu;

d.

sk. militāro preču kontroles sarakstus attiecībā uz n-butilferocēnu;

e.

Sk. militāro preču kontroles sarakstus attiecībā uz pentilferrocēnu (CAS 1274-00-6);

f.

Sk. militāro preču kontroles sarakstus attiecībā uz diciklopentilferrocēnu;

g.

Sk. militāro preču kontroles sarakstus attiecībā uz dicikloheksilferrocēnu;

h.

sk. militāro preču kontroles sarakstus attiecībā uz dietilferrocēnu;

i.

sk. militāro preču kontroles sarakstus attiecībā uz dipropilferrocēnu;

j.

sk. militāro preču kontroles sarakstus attiecībā uz dibutilferrocēnu;

k.

sk. militāro preču kontroles sarakstus attiecībā uz diheksilferrocēnu;

l.

sk. militāro preču kontroles sarakstus attiecībā uz acetilferrocēnu (CAS 1271-55-2) / 1,1’-diacetilferrocēnu.

m.

sk. militāro preču kontroles sarakstus attiecībā uz ferocēna karbonskābēm;

n.

sk. militāro preču kontroles sarakstus attiecībā uz butacēnu;

o.

citi ferocēna atvasinājumi, ko lieto kā raķešu propelentu sadegšanas ātruma modifikatorus, izņemot militāro preču kontroles sarakstos minētos.

Piezīme:

Kontroli 1C111.c.6.o. pozīcijā neattiecina uz ferocēna atvasinājumiem, kuri satur sešu oglekļa atomu aromātisko funcionālo grupu, kas piesaistīta ferocēna molekulai.

7.

4,5 diazidometil-2-metil-1,2,3-triazols (iso-DAMTR), kas nav minēts militāro preču kontroles sarakstos.

Piezīme:

Attiecībā uz propelentiem un to sastāvā ietilpstošajām ķīmiskajām vielām, kas nav minētas 1C111. pozīcijā, sk. militāro preču kontroles sarakstus.

1C116
'Raķetēs' izmantojams martensīta tērauds, kam piemīt visas turpmākās īpašības:

NB!

SK. ARĪ 1C216. POZĪCIJU

a.

stiepes robežstiprība 293 K (20 °C) temperatūrā ir vismaz:

1.

0,9 GPa pie atdzesēšanas šķīdumā; vai

2.

1,5 GPa vecināšanas posmā; un

b.

jebkurā no turpmāk minētajām formām:

1.

plākšņu vai cauruļu formā ar sienas vai plāksnes biezumu līdz 5,0 mm;

2.

cauruļveida formā ar sienas biezumu līdz 50 mm un ar iekšējo diametru vismaz 270 mm.

1. tehniskā piezīme:

Martensīta tēraudi ir dzelzs sakausējumi,

1.

kas parasti ir ar lielu niķeļa un ļoti mazu oglekļa saturu un leģējošām piedevām, kuras palielina sakausējuma stiprību un cietēšanu ekspluatācijas laikā, un

2.

tiek pakļauti termiskās apstrādes cikliem, lai veicinātu martensītisko transformācijas procesu (atdzesēšana šķīdumā) un turpmāko cietēšanu (vecināšanas posmā).

2. tehniska piezīme:

'Raķetes' 1C116. pozīcijā ir pilnīgi nokomplektētas raķešu sistēmas un bezpilota lidaparātu sistēmas, kuru darbības rādiuss pārsniedz 300 km.

1C117
Materiāli 'raķešu' sastāvdaļu ražošanai:

a.

volframs un sakausējumi sīku daļiņu veidā, kuros volframa saturs ir vismaz 97 % no masas un daļiņu lielums nepārsniedz 50 × 10-6 m (50 μm);

b.

molibdēns un sakausējumi sīku daļiņu veidā, kuros molibdēna saturs ir vismaz 97 % no masas un daļiņu lielums nepārsniedz 50 × 10-6 m (50 μm);

c.

volframa materiāli cietā veidā, kuriem piemīt visas šīs īpašības:

1.

to sastāvā ietilpst jebkurš no šiem savienojumiem:

a.

volframs un sakausējumi, kuros volframa saturs ir vismaz 97 % no masas;

b.

ar varu piesūcināts volframs, kurā volframa saturs ir vismaz 80 % no masas; vai

c.

ar sudrabu piesūcināts volframs, kurā volframa saturs ir vismaz 80 % no masas; un

2.

to var pārstrādāt jebkurā no šiem ražojumiem:

a.

cilindri ar diametru vismaz 120 mm un garumu vismaz 50 mm;

b.

caurules ar iekšējo diametru vismaz 65 mm, sieniņu biezumu vismaz 25 mm un garumu vismaz 50 mm; vai

c.

bloki, kuru izmērs ir 120 mm × 120 mm × 50 mm vai lielāki.

Tehniska piezīme:

'Raķetes' 1C117. pozīcijā ir pilnīgi nokomplektētas raķešu sistēmas un bezpilota lidaparātu sistēmas, kuru darbības rādiuss pārsniedz 300 km.

1C118
Ar titānu stabilizēts dupleksa nerūsošais tērauds (Ti-DSS), kam piemīt visas šīs īpašības:

a.

kam ir visi šādi raksturlielumi:

1.

satur 17,0-23,0 % hroma un 4,5-7,0 % niķeļa;

2.

satur titānu vairāk par 0,10 %; un

3.

ferīta-austenīta struktūra (ko dēvē arī par divfāzu mikrostruktūru), no kuras vismaz 10 tilpuma % ir austenīts (ko nosaka ar ASTM E-1181-87 vai ekvivalentiem valstu standartiem); un

b.

kam piemīt kāda no šīm formām:

1.

lējumi vai stieņi, ar izmēriem vismaz 100 mm visās dimensijās;

2.

loksnes, kas ir vismaz 600 mm platas un līdz 3 mm biezas; vai

3.

caurules ar ārējo diametru vismaz 600 mm, un sieniņu biezumu līdz 3 mm.

1C202
Sakausējumi, izņemot 1C002.b.3. vai.b.4. pozīcijā minētos:

a.

alumīnija sakausējumi, kam piemīt abas šīs īpašības:

1.

'var sasniegt' stiepes robežstiprību 460 MPa vai augstāku 293 K (20 °C) temperatūrā; un

2.

ir cietu cauruļu vai cilindru formā (ieskaitot kaltos izstrādājumus), ar ārējo diametru virs 75 mm.

b.

titāna sakausējumi, kam piemīt abas šīs īpašības:

1.

'spēj darboties' ar vismaz 900 MPa lielu stiepes robežstiprību (293 K (20 °C) temperatūrā); un

2.

ir cietu cauruļu vai cilindru formā (ieskaitot kaltos izstrādājumus), ar ārējo diametru vairāk par 75 mm.

Tehniska piezīme:

Minētais termins 'var sasniegt' attiecas uz sakausējumiem gan pirms, gan pēc to termiskās apstrādes.

1C210
'Šķiedru vai pavedienu materiāli' vai prepregi, kas nav minēti 1C010.a., b. vai e. pozīcijā:

a.

oglekļa vai aramīda 'šķiedru vai pavedienu materiāli', kam piemīt jebkura šī īpašība:

1.

"īpatnējais modulis" ir vismaz 12,7 × 106 m; vai

2.

"īpatnējā stiepes stiprība" ir vismaz 23,5 × 104 m;

Piezīme:

Kontroli 1C210.a. pozīcijā neattiecina uz aramīda 'šķiedru vai pavedienu materiāliem', kuros 0,25 % vai vairāk ir šķiedras virsmas modifikators uz esteru bāzes.

b.

stikla 'šķiedru vai pavedienu materiāli' ar abām šīm īpašībām:

1.

"īpatnējais modulis" ir vismaz 3,18 x 106 m; un

2.

"īpatnējā stiepes stiprība" ir vismaz 7,62 x 104 m;

c.

ar termoreaktīviem sveķiem piesūcinātas "dzijas", "paralēlu šķiedru kūļi", "tauvas" vai "lentes" (prepregi) ar platumu 15 mm vai mazāk, kas izgatavotas no 1C210.a. vai b. pozīcijā minētajiem oglekļa vai stikla 'šķiedru vai pavedienu materiāliem';

Tehniska piezīme:

Kompozīta matrica ir sveķi.

Piezīme:

1C210. pozīcijā minētie 'šķiedru vai pavedienu materiāli' attiecas tikai uz nepārtrauktiem "monopavedieniem", "dzijām", "paralēlu šķiedru kūļiem", "tauvām" vai "lentēm".

1C216
Martensīta tēraudi, izņemot 1C116. pozīcijā minētos, kas 293 K (20 °C) temperatūrā 'var sasniegt' stiepes robežstiprību vismaz 1 950 MPa.

Piezīme:

Kontroli 1C216. pozīcijā neattiecina uz formām, kuru lineārie izmēri nepārsniedz 75 mm.

Tehniska piezīme:

Minētais termins 'var sasniegt' attiecas uz martensīta tēraudu gan pirms, gan pēc tā termiskās apstrādes.

1C225
Bors, kas bagātināts līdz bora-10 (10B) izotopa saturam, kas pārsniedz dabā sastopamo, proti: bors elementa veidā, bora savienojumi, boru saturoši maisījumi, bora izstrādājumi, kā arī visa iepriekš minētā lūžņi vai atkritumi.

Piezīme:

Pie 1C225. pozīcijā minētajiem bora maisījumiem pieder materiāli, kuros bors ir pildviela.

Tehniska piezīme:

Dabā sastopamais bora-10 izotopa saturs ir aptuveni 18,5 % (20 atomprocenti).

1C226
Volframs, volframa karbīds un sakausējumi, kuros volframa īpatsvars pārsniedz 90 % no masas, izņemot 1C117. pozīcijā minētos, un kuriem piemīt abas šādas īpašības:

a.

izveidoti dobu simetrisku cilindrisku formu veidā (ieskaitot cilindru segmentus), kuru iekšējais diametrs ir no 100 līdz 300 mm; un

b.

masa pārsniedz 20 kg.

Piezīme:

Kontroli 1C226. pozīcijā neattiecina uz izstrādājumiem, kas speciāli konstruēti kā atsvari vai gamma staru kolimatori.

1C227
Kalcijs, kam piemīt šīs abas īpašības:

a.

satur mazāk par 1 000 ppm citu metālu piemaisījumu, izņemot magniju; un

b.

satur mazāk par 10 ppm bora.

1C228
Magnijs, kam piemīt abas šīs īpašības:

a.

satur mazāk par 200 ppm citu metālu piemaisījumu, izņemot kalciju; un

b.

satur mazāk par 10 ppm bora.

1C229
Bismuts, kam piemīt abas šīs īpašības:

a.

masas tīrības pakāpe ir vismaz 99,99 %; un

b.

satur mazāk par 10 ppm sudraba.

1C230
Metālisks berilijs, sakausējumi, kuros vairāk nekā 50 % no masas ir berilijs, berilija savienojumi, to izstrādājumi, atkritumi vai lūžņi, izņemot militāro preču kontroles sarakstos minētos.

NB!

SK. ARĪ MILITĀRO PREČU KONTROLES SARAKSTUS.

Piezīme:

Kontroli 1C230. pozīcijā neattiecina uz:

a.

rentgenstaru iekārtu metāla logiem vai urbumos ievietotiem devējiem;

b.

gatavām oksīda vai tā sagatavju formām, kas speciāli konstruētas elektronikā izmantojamu sastāvdaļu vai elektronisko shēmu substrātu izgatavošanai;

c.

berilu (berilija un alumīnija silikātu), smaragdu un akvamarīnu formā.

1C231
Metālisks hafnijs, sakausējumi ar hafnija saturu virs 60 % no masas, hafnija savienojumi ar hafnija saturu virs 60 % no masas, to izstrādājumi, atkritumi un lūžņi.

1C232
Hēlijs-3 (3He), hēliju-3 saturoši maisījumi, kā arī jebkuru no minētajiem saturoši izstrādājumi un ierīces.

Piezīme:

Kontroli 1C232. pozīcijā neattiecina uz produktiem vai ierīcēm, kas satur mazāk par 1 g hēlija-3.

1C233
Litijs, kas bagātināts līdz litija-6 (6Li) izotopa saturam, kas lielāks par dabā sastopamo, un šādi bagātinātu litiju saturoši izstrādājumi vai ierīces: litijs elementa veidā, litija sakausējumi, savienojumi, litiju saturoši maisījumi, izstrādājumi, kā arī atkritumi un lūžņi.

Piezīme:

Kontroli 1C233. pozīcijā neattiecina uz termoluminiscences dozimetriem.

Tehniska piezīme:

Dabā sastopamais litija-6 izotopa saturs ir aptuveni 6,5 % (7,5 atomprocenti).

1C234
Cirkonijs ar tādu hafnija saturu, kas nepārsniedz 1 masas daļu hafnija uz 500 masas daļām cirkonija šādās formās: metāls un sakausējumi, kuros vairāk nekā 50 % no masas ir/veido cirkonijs, savienojumi, kā arī jebkura iepriekš minētā izstrādājumi, atkritumi un lūžņi, izņemot tos, kas minēti 0A001.f.pozīcijā.

Piezīme:

Kontroli 1C234. pozīcijā neattiecina uz cirkoniju folijas veidā ar biezumu līdz 0,10 mm.

1C235
Tritijs, tritija savienojumi, maisījumi, kuros tritija atomu attiecība pret ūdeņraža atomiem ir lielāka par 1:1 000, tos saturoši produkti vai ierīces.

Piezīme:

Kontroli 1C235. pozīcijā neattiecina uz izstrādājumiem un ierīcēm, kuros tritija saturs ir mazāks par 1,48 × 103 GBq (40 Ci).

1C236
Šādas 'radionuklīdu' formas, kas piemērotas neitronu avotu radīšanai (alfa-n reakcija), izņemot 0C001. un 1C012.a. pozīcijā minētās:

a.

elementa veidā;

b.

savienojumu veidā, ar kopējo starojuma aktivitāti 37 GBq/kg (1 Ci/kg) vai vairāk;

c.

maisījumu veidā, ar kopējo starojuma aktivitāti 37 GBq/kg (1 Ci/kg) vai vairāk;

d.

produkti vai ierīces, kas satur kādu no iepriekš minētajiem.

Piezīme:

Kontroli 1C236. pozīcijā neattiecina uz produktiem vai ierīcēm ar starojuma aktivitāti, kas mazāka par 3,7 GBq (100 mCi).

Tehniska piezīme:

'Radionuklīdi' 1C236. pozīcijā ir kāds no turpmākajiem:

aktīnijs-225 (Ac-225)

aktīnijs-227 (Ac-227)

kalifornijs-253 (Cf-253)

kirijs-240 (Cm-240)

kirijs-241 (Cm-241)

kirijs-242 (Cm-242)

kirijs-243 (Cm-243)

kirijs-244 (Cm-244)

einšteinijs-253 (Es-253)

einšteinijs-254 (Es-254)

gadolīnijs-148 (Gd-148)

plutonijs-236 (Pu-236)

plutonijs-238 (Pu-238)

polonijs-208 (Po-208)

polonijs-209 (Po-209)

polonijs-210 (Po-210)

rādijs-223 (Ra-223)

torijs-227 (Th-227)

torijs-228 (Th-228)

urāns-230 (U-230)

urāns-232 (U-232)

1C237
Rādijs-226 (226Ra), rādija-226 sakausējumi, rādija-226 savienojumi, maisījumi, kas satur rādiju-226, to izstrādājumi, kā arī produkti un ierīces, kas satur kādu no iepriekš minētajiem.

Piezīme:

Kontroli 1C237. pozīcijā neattiecina uz:

a.

medicīnas aparatūru;

b.

produktiem vai ierīcēm, kurās ir mazāk nekā 0,37 GBq (10 mCi) rādija-226.

1C238
Hlorīna trifluorīds (ClF3).

1C239
Spēcīgas sprāgstvielas, kas nav minētas militāro preču kontroles sarakstos, vielas un maisījumi, kuros vairāk nekā 2 % no masas ir/veido spēcīgas sprāgstvielas, ar kristālu blīvumu, kas lielāks par 1,8 g/cm3, un ar detonācijas ātrumu, kas lielāks par 8 000 m/s.

1C240
Niķeļa pulveris un porains metālisks niķelis, izņemot 0C005. pozīcijā minētos:

a.

niķeļa pulveris, kam ir abas šīs īpašības:

1.

niķeļa tīrības pakāpe (masas izteiksmē) ir vismaz 99,0 %; un

2.

daļiņu vidējais izmērs ir mazāks par 10 μm, ko nosaka pēc ASTM standarta B330 metodes;

b.

porains metālisks niķelis, ko ražo no 1C240.a. pozīcijā minētajiem materiāliem.

Piezīme:

Kontroli 1C240. pozīcijā neattiecina uz:

a.

pavedienveida niķeļa pulveriem;

b.

atsevišķām porainā niķeļa plāksnēm, kuru virsmas laukums nepārsniedz 1 000 cm2.

Tehniska piezīme:

1C240.b. pozīcija attiecas uz porainu metālu, ko veido, presējot un sacepinot (sinterējot) 1C240.a. pozīcijas materiālus, lai veidotu metāla materiālu ar smalkām porām, kas struktūrā savstarpēji saistītas.

1C241
Rēnijs un sakausējumi, kuros rēnija saturs ir vismaz 90 % no masas; un rēnija un volframa sakausējumi, kuros rēnija un volframa daudzums jebkādā to kombinācijā ir vismaz 90 % no masas, izņemot 1C226. pozīcijā minētos, kuriem ir abas turpmāk minētās īpašības:

a.

tie ir dobu simetrisku cilindrisku formu veidā (ieskaitot cilindru segmentus), kuru iekšējais diametrs ir no 100 līdz 300 mm; un

b.

masa pārsniedz 20 kg.

1C350
Ķīmiskās vielas, ko var izmantot par toksisku ķīmisko vielu prekursoriem, un "ķīmisko vielu maisījumi", kuros ir viena vai vairākas no šīm vielām:

NB!

SK. ARĪ MILITĀRO PREČU KONTROLES SARAKSTUS UN 1C450. POZĪCIJU.

1.

tiodiglikols (111-48-8);

2.

fosfora oksihlorīds (10025-87-3);

3.

dimetilmetilfosfonāts (756-79-6);

4.

SK. MILITĀRO PREČU KONTROLES SARAKSTUS attiecībā uz metilfosfonildifluorīdu (676-99-3);

5.

metilfosfonildihlorīds (676-97-1);

6.

dimetilfosfīts (DMP) (868-85-9);

7.

fosfora trihlorīds (7719-12-2);

8.

trimetilfosfīts (TMP) (121-45-9);

9.

tionilhlorīds (7719-09-7);

10.

3-hidroksi-1-metilpiperidīns (3554-74-3);

11.

N,N-diizopropil-(beta)-aminoetilhlorīds (96-79-7);

12.

N,N-diizopropil-(beta)-aminoetāntiols (5842-07-9);

13.

3-hinuklidinols (1619-34-7);

14.

kālija fluorīds (7789-23-3);

15.

2-hloretanols (107-07-3);

16.

dimetilamīns (124-40-3);

17.

dietiletilfosfonāts (78-38-6);

18.

dietil-N,N-dimetilfosfoamidāts (2404-03-7);

19.

dietilfosfīts (762-04-9);

20.

dimetilamīna hidrogēnhlorīds (506-59-2);

21.

etilfosfinildihlorīds (1498-40-4);

22.

etilfosfonildihlorīds (1066-50-8);

23.

SK. MILITĀRO PREČU KONTROLES SARAKSTUS attiecībā uz etilfosfonildifluorīdu (753-98-0);

24.

fluorūdeņradis (7664-39-3);

25.

metilbenzilāts (76-89-1);

26.

metilfosfinildihlorīds (676-83-5);

27.

N,N-diizopropil-(beta)-aminoetanols (96-80-0);

28.

pinakolilspirts (464-07-3);

29.

SK. MILITĀRO PREČU KONTROLES SARAKSTUS attiecībā uz O-etil-O-2-diizopropilaminoetilmetilfosfonītu (QL) (57856-11-8);

30.

trietilfosfīts (122-52-1);

31.

arsēna trihlorīds (7784-34-1);

32.

benzilskābe (76-93-7);

33.

dietilmetilfosfonīts (15715-41-0);

34.

dimetiletilfosfonāts (6163-75-3);

35.

etilfosfinildifluorīds (430-78-4);

36.

metilfosfinildifluorīds (753-59-3);

37.

3-hinuklidons (3731-38-2);

38.

fosfora pentahlorīds (10026-13-8);

39.

pinakolons (75-97-8);

40.

kālija cianīds (151-50-8);

41.

kālija bifluorīds (7789-29-9);

42.

amonija hidrogēnfluorīds jeb amonija bifluorīds (1341-49-7);

43.

nātrija fluorīds (7681-49-4);

44.

nātrija bifluorīds (1333-83-1);

45.

nātrija cianīds (143-33-9);

46.

trietanolamīns (102-71-6);

47.

fosfora pentasulfīds (1314-80-3);

48.

diizopropilamīns (108-18-9);

49.

dietilaminoetanols (100-37-8);

50.

nātrija sulfīds (1313-82-2);

51.

sēra monohlorīds (10025-67-9);

52.

sēra dihlorīds (10545-99-0);

53.

trietanolamīna hidrogēnhlorīds (637-39-8);

54.

N,N-diizopropil-(beta)-aminoetilhlorīda hidrohlorīds (4261-68-1);

55.

metilfosfonskābe (993-13-5);

56.

dietilmetilfosfonāts (683-08-9);

57.

N,N-dimetilaminofosforildihlorīds (677-43-0);

58.

triizopropilfosfīts (116-17-6);

59.

etildietanolamīns (139-87-7);

60.

O,O-dietilfosfortioāts (2465-65-8);

61.

O,O-dietilfosforditioāts (298-06-6);

62.

nātrija heksafluorsilikāts (16893-85-9);

63.

metilfosfontiodihlorīds (676-98-2).

1. piezīme:

Eksportam uz "valstīm, kas nav Ķīmisko ieroču konvencijas dalībvalstis" kontroli 1C350. pozīcijā neattiecina uz "ķīmisko vielu maisījumiem", kuros ir vismaz viena no 1C350.1.,.3.,.5.,.11.,.12.,.13.,.17.,.18.,.21.,.22.,.26.,.27.,.28.,.31.,.32.,.33.,.34.,.35.,.36.,.54.,.55.,.56.,.57. un.63. pozīcijā minētajām vielām, ja atsevišķās ķīmiskās vielas daudzums maisījumā nav vairāk par 10 %.

2. piezīme

Eksportam uz "valstīm, kas nav Ķīmisko ieroču konvencijas dalībvalstis" kontroli 1C350. pozīcijā neattiecina uz "ķīmisko vielu maisījumiem", kuros ir vismaz viena no 1C350.1.,.3.,.5.,.11.,.12.,.13.,.17.,.18.,.21.,.22.,.26.,.27.,.28.,.31.,.32.,.33.,.34.,.35.,.36.,.54.,.55.,.56.,.57. un.63. pozīcijā minētajām vielām, ja atsevišķās ķīmiskās vielas daudzums maisījumā nav vairāk par 10 %.

3. piezīme:

Kontroli 1C350. pozīcijā neattiecina uz "ķīmisko vielu maisījumiem", kuros ir vismaz viena no 1C350.2.,.6.,.7.,.8.,.9.,.10.,.14.,.15.,.16.,.19.,.20.,.24.,.25.,.30.,.37.,.38.,.39.,.40.,.41.,.42.,.43.,.44.,.45.,.46.,.47.,.48.,.49.,.50.,.51.,.52.,.53.,.58.,.59.,.60.,.61. un.62. pozīcijā minētajām vielām, ja atsevišķās ķīmiskās vielas daudzums maisījumā nav vairāk par 30 %.

4. piezīme:

Kontroli 1C350. pozīcijā neattiecina uz produktiem, kas tiek identificēti kā patēriņa preces, kuras iepakotas pārdošanai mazumtirdzniecībā personiskam lietojumam vai iepakotas individuālam lietojumam.

1C351
Cilvēka un dzīvnieku patogēni un "toksīni":

a.

dabā sastopami, pavairoti vai pārveidoti vīrusi vai nu "izolētu dzīvkultūru" veidā, vai ar šādām kultūrām apzināti inokulēta vai inficēta materiāla veidā, ieskaitot dzīvu šūnu kultūras:

1.

Āfrikas zirgu mēra vīruss;

2.

Āfrikas cūku mēra vīruss;

3.

Andu vīruss;

4.

putnu gripas vīrusi, kas:

a.

nav raksturoti; vai

b.

EK Direktīvas 2005/94/EK (OV L 10, 14.1.2006., 16. lpp), I pielikuma 2. punktā definēti kā augstas patogenitātes vīrusi:

1.

A tipa vīrusi, kuru IVPI (intravenozās patogenitātes indekss) 6 nedēļas veciem cāļiem ir lielāks par 1,2; vai

2.

A tipa vīrusi, kuri pieder apakštipam H5 un H7 ar genomu secības kodējumu daudzām pamataminoskābēm hemaglutinīna molekulas šķelšanās punktā, kas līdzīgs citos APPG vīrusos novērotajam un norāda, ka hemaglutinīna molekulu var šķelt saimnieka visuresošā proteāze;

5.

infekciozā katarālā drudža vīruss;

6.

Čapares vīruss;

7.

Čikungunjas drudža vīruss;

8.

Hoklo vīruss;

9.

Kongo-Krimas hemorāģiskā drudža vīruss;

10.

tropu drudža vīruss;

11.

Dobravas-Belgradas vīruss;

12.

austrumu zirgu encefalomielīta vīruss;

13.

Ebolas vīruss;

14.

mutes un nagu sērgas vīruss;

15.

kazu baku vīruss;

16.

Gvanarito vīruss;

17.

Hantanas (Korejas hemorāģiskā drudža) vīruss;

18.

Hendra vīruss (zirgu morbilivīruss);

19.

cūku herpesvīruss (Aujeski slimība);

20.

cūku drudža vīruss (cūku holēras vīruss);

21.

Japāņu encefalīta vīruss;

22.

Argentīnas hemorāģiskā drudža vīruss;

23.

Kjasanuras meža vīruss;

24.

Laguna Negra vīruss;

25.

Lasas drudža vīruss;

26.

Louping ill vīruss;

27.

Lujo vīruss;

28.

nodulārā dermatīta vīruss;

29.

limfocītu apvalku meningīta vīruss;

30.

Mačupo vīruss;

31.

Mārburgas vīruss;

32.

pērtiķu baku vīruss;

33.

Austrālijas encefalīta vīruss (Murray Valley encefalīta vīruss);

34.

Ņūkāslas slimības vīruss;

35.

Nipah vīruss;

36.

Omskas hemorāģiskā drudža vīruss;

37.

Oropučes vīruss;

38.

atgremotāju neīstā mēra vīruss;

39.

cūku 9. tipa enterovīruss (cūku vezikulārās slimības vīruss);

40.

Powassan vīruss;

41.

trakumsērgas vīruss un visi pārējie lisavīrusa ģints locekļi;

42.

infekciozā enzootiskā hepatīta (Rifta ielejas drudža) vīruss;

43.

govju mēra vīruss;

44.

Rocio vīruss;

45.

Sabia vīruss;

46.

Seulas vīruss;

47.

aitu baku vīruss;

48.

Sin nombre vīruss;

49.

Sentluisas encefalīta vīruss;

50.

enzootiskā encefalomielīta (Tešenas slimības) vīruss;

51.

ērču encefalīta vīruss (Krievijas pavasara-vasaras encefalīta vīruss);

52.

baku vīruss

53.

Venecuēlas zirgu encefalīta vīruss;

54.

vezikulārā stomatīta vīruss;

55.

rietumu zirgu encefalīta vīruss;

56.

dzeltenā drudža vīruss;

b.

nepiemēro;

c.

dabā sastopamas, pavairotas vai pārveidotas baktērijas vai nu "izolētu dzīvkultūru" veidā, vai ar šādām kultūrām apzināti inokulēta vai inficēta materiāla veidā, ieskaitot dzīvu šūnu kultūras:

1.

Bacillus anthracis;

2.

Brucella abortus;

3.

Brucella melitensis;

4.

Brucella suis;

5.

Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei);

6.

Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei);

7.

Chlamydophila psittaci (iepriekšējais nosaukums – Chlamydia psittaci);

8.

Clostridium argentinense (iepriekšējais nosaukums – Clostridium botulinum Type G), botulīna neirotoksīnu ražojoši paveidi;

9.

Clostridium baratii, botulīna neirotoksīnu ražojoši paveidi;

10.

Clostridium botulinum;

11.

Clostridium butyricum, botulīna neirotoksīnu ražojoši paveidi;

12

Clostridium perfringens epsilon toksīnu ražojoši paveidi;

13.

Coxiella burnetii;

14.

Francisella tularensis;

15.

Mycoplasma capricolum pasuga capripneumoniae (celms F38);

16.

Mycoplasma mycoides pasuga mycoides SC (neliela kolonija);

17.

Rickettsia prowasecki;

18.

Salmonella typhi;

19.

Šigas toksīns, kas ražo Escherichia coli (STEC) serogrupas O26, O45, O103, O104, O111, O121, O145, O157, un citas šigas toksīnu ražojošas serogrupas;

Tehniska piezīme :

Šigas toksīnu, kas ražo Escherichia coli (STEC), dēvē arī par enterohemorāģisko E. coli (EHEC) jeb verocitotoksīnu ražojošo E. coli (VTEC).

20.

Shigella dysenteriae;

21.

Vibrio cholerae;

22.

Yersinia pestis;

d.

Turpmāk minētie "toksīni" un šo "toksīnu pirmējās vienības":

1.

botulīna toksīni;

2.

Clostridium perfringens alpha, beta 1, beta 2, epsilon un iota toksīni;

3.

konotoksīns;

4.

rīcins;

5.

saksitoksīns;

6.

Šigas toksīns;

7.

Staphylococcus aureus enterotoksīni, hemolysin alpha toksīns un toksiskā šoka sindroma toksīns (iepriekš pazīstams ar nosaukumu Staphylococcus enterotoxin F);

8.

tetrodotoksīns;

9.

verotoksīns un Šigas toksīnam līdzīgi ribosomu dezaktivācijas proteīni;

10.

mikrocistīns (ciānginosīns);

11.

aflatoksīns;

12.

abrīns;

13.

holēras toksīns;

14.

diacetoksicirpenola toksīns;

15.

T-2 toksīns;

16.

HT-2 toksīns;

17.

modecīns;

18.

volkensīns;

19.

Viscum album Lectin 1 (viskumīns);

Piezīme:

Kontroli 1C351.d. pozīcijā neattiecina uz botulīna toksīnu vai konotoksīnu tādā formā, kas atbilst visiem turpmākajiem kritērijiem:

1.

tas ir farmaceitiski izveidots ārstnieciskai lietošanai cilvēkiem;

2.

tas ir fasēts kā medikaments izplatīšanai;

3.

valsts veselības aizsardzības iestādes to atļauj tirgot kā medikamentu.

e.

dabā sastopamas, pavairotas vai pārveidotas sēnītes vai nu "izolētu dzīvkultūru" veidā, vai ar šādām kultūrām apzināti inokulēta vai inficēta materiāla veidā, ieskaitot dzīvu šūnu kultūras:

1.

Coccidioides immitis;

2.

Coccidioides posadasii.

Piezīme:

Kontroli 1C351. pozīcijā neattiecina uz "vakcīnām" un "imūntoksīniem".

1C352
nepiemēro

1C353
Ģenētiski elementi un ģenētiski modificēti organismi:

a.

ģenētiski modificēti organismi vai ģenētiski elementi, kuros ir 1C351.a., 1C351.c, 1C351.e. vai 1C354. pozīcijā uzskaitītās ar organismu patogenitāti saistītas nukleīnskābju sekvences;

b.

ģenētiski modificēti organismi vai ģenētiski elementi, kuros ir 1C351.d. pozīcijā uzskaitīto "toksīnu" vai to "toksīnu pirmējo vienību" nukleīnskābju sekvenču kodi.

Tehniskas piezīmes:

1.

Ģenētiski modificēti organismi ietver organismus, kuru ģenētiskais materiāls (nukleīnskābes sekvences) ir izmainītas tādā veidā, kas nav dabiskā kopulācija un/vai dabiskā krustmija, un aptver tos, kas pilnīgi vai daļēji radīti mākslīgi.

2.

Pie ģenētiskiem elementiem pieder arī hromosomas, genomi, plazmīdas, transposoni un vektori – ģenētiski modificēti, nemodificēti vai pilnīgi vai daļēji ķīmiski sintezēti.

3.

Nukleīnskābju sekvences, kas saistītas ar 1C351.a., 1C351.c, 1C351.e. vai 1C354. pozīcijā minēto organismu patogenitāti, ir visas konkrētiem mikroorganismiem raksturīgas sekvences, kuras:

a.

pašas vai ar tās pārrakstīto vai pārtulkoto produktu starpniecību rada nopietnus draudus cilvēku, dzīvnieku vai augu veselībai; vai

b.

par ko ir zināms, ka tās spēj vairot kāda konkrēta mikroorganisma vai cita organisma – kurā tās var ievietot vai citādi iekļaut – spēju radīt nopietnus draudus cilvēku, dzīvnieku vai augu veselībai.

Piezīme:

Kontroli IC353. pozīcijā neattiecina uz patogēnām nukleīnskābju sekvencēm, kas ir saistītas ar enterohemorāģiskā vīrusa Escherichia coli serotipu 0157 un citiem verotoksīnu ražojošiem paveidiem, izņemot tos, kuri kodēti kā verotoksīns vai tā apakšgrupas.

1C354
Augu patogēni:

a.

dabā sastopami, pavairoti vai pārveidoti vīrusi vai nu "izolētu dzīvkultūru" veidā, vai ar šādām kultūrām apzināti inokulēta vai inficēta materiāla veidā, ieskaitot dzīvu šūnu kultūras:

1.

kartupeļu Andu latentais vīruss;

2.

kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds;

b.

dabā sastopamas, pavairotas vai pārveidotas baktērijas vai nu "izolētu dzīvkultūru" veidā, vai ar šādām kultūrām apzināti inokulēta vai inficēta materiāla veidā:

1.

Xanthomonas albilineans;

2.

Xanthomonas axonopodis pv. citri (Xanthomonas campestris pv. citri A) [Xanthomonas campestris pv. citri];

3.

Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Pseudomonas campestris pv. oryzae);

4.

Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Corynebacterium michiganensis subsp. sepedonicum jeb Corynebacterium sepedonicum);

5.

Ralstonia solanacearum, race 3, biovar 2;

c.

dabā sastopamas, pavairotas vai pārveidotas sēnītes vai nu "izolētu dzīvkultūru" veidā, var ar šādām kultūrām apzināti inokulēta vai inficēta materiāla veidā:

1.

Colletotrichum kahawae (Colletotrichum coffeanum var. virulans);

2.

Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae);

3.

Microcyclus ulei (syn. Dothidella ulei);

4.

Puccinia graminis ssp. graminis var. graminis / Puccinia graminis ssp. graminis var. stakmanii (Puccinia graminis [syn. Puccinia graminis f. sp. tritici]);

5.

Puccinia striiformis (syn. Puccinia glumarum);

6.

Magnaporthe oryzae (Pyricularia oryzae);

7.

Peronosclerospora philippinensis (Peronosclerospora sacchari);

8.

Sclerophthora rayssiae var. zeae;

9.

Synchytrium endobioticium;

10.

Tilletia indica;

11.

Thecaphora solani.

1C450
Toksiskas ķīmiskās vielas, toksisku ķīmisko vielu prekursori un "ķīmisko vielu maisījumi", kuru sastāvā ir viena vai vairākas šīs vielas:

NB!

SK. ARĪ 1C350., 1C351.d. UN MILITĀRO PREČU KONTROLES SARAKSTUS.

a.

toksiskas ķīmiskās vielas:

1.

amitons: O,O-dietil S-[2-(dietilamino)etil] fosfortiolāts (78-53-5) un attiecīgie alkilētie un protonētie sāļi;

2.

PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluor-2- (trifluormetil)-1-propēns (382-21-8);