18.12.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 332/52


KOMISIJAS REGULA (ES) 2015/2381

(2015. gada 17. decembris),

ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1059/2003 par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi attiecībā uz jaunā reģionālā sadalījuma laikrindu nosūtīšanu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. maija Regulu (EK) Nr. 1059/2003 par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi (1) un jo īpaši tās 5. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Regula (EK) Nr. 1059/2003 ir reģionālās klasifikācijas tiesiskais regulējums, lai nodrošinātu saskaņotu reģionālās statistikas datu vākšanu, apkopošanu un izplatīšanu Savienībā.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1059/2003 5. panta 5. punktu, ja NUTS klasifikācijā izdara grozījumus, attiecīgajai dalībvalstij būtu jānosūta Komisijai jaunā reģionālā sadalījuma laikrindas, lai aizstātu jau nosūtītos datus. Komisijai būtu jāprecizē laikrindu saraksts un garums, ņemot vērā to nodrošināšanas iespējamību. Šīs laikrindas iesniedz divu gadu laikā pēc grozījumu izdarīšanas NUTS klasifikācijā.

(3)

NUTS klasifikācija ir grozīta ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 1319/2013 (2), kas ir spēkā no 2015. gada 1. janvāra, un Komisijas Regulu (ES) Nr. 868/2014 (3), kas ir spēkā no 2016. gada 1. janvāra.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Eiropas Statistikas sistēmas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Dalībvalstis nosūta Komisijai jaunā reģionālā sadalījuma laikrindas saskaņā ar pielikumā norādīto sarakstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 17. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 154, 21.6.2003., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2013. gada 9. decembra Regula (ES) Nr. 1319/2013, ar ko groza pielikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1059/2003 par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi (OV L 342, 18.12.2013., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2014. gada 8. augusta Regula (ES) Nr. 868/2014, ar ko groza pielikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1059/2003 par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi (OV L 241, 13.8.2014., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Vajadzīgais sākuma gads statistikas jomas dalījumā

Joma

NUTS 2. līmenis

NUTS 3. līmenis

Lauksaimniecība – lauksaimniecības konti

2007 (1)

 

Lauksaimniecība – dzīvnieku populācijas

2010

 

Lauksaimniecība – augkopība

2007

 

Lauksaimniecība – piena ražošana

2010

 

Lauksaimniecība – lauku saimniecību struktūra

2010

2010 (1)

Demogrāfija – iedzīvotāju skaits, dzīvi dzimušie, nāves gadījumi

1990 (2)

1990 (2)

Darba tirgus – nodarbinātība, bezdarbs

2010

2010 (1)

Vide – atkritumu apstrādes iekārtas

2010

 

Veselība – nāves cēloņi

1994 (3)

 

Veselība – infrastruktūra

1993 (1)

 

Veselība – pacienti

2000 (1)

 

Informācijas sabiedrība

2010 (1)

 

Reģionālie ekonomiskie konti – mājsaimniecību konti

2000

 

Reģionālie ekonomiskie konti – reģionālie konti

2000

2000

Zinātne un tehnoloģijas – pētniecības un izstrādes izdevumi un personāls

2011

 

Tūrisms

2012

 


(1)  Ziņošana nav obligāta.

(2)  Ziņošana par atsauces gadiem no 1990. līdz 2012. g. nav obligāta.

(3)  Ziņošana par atsauces gadiem no 1994. līdz 2010. g. nav obligāta.