12.12.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 328/101


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/2324

(2015. gada 11. decembris),

ar ko Padomes Regulas (EK) Nr. 1342/2008 I pielikumu groza attiecībā uz zvejas rīku grupu noteikšanu dažos ģeogrāfiskajos apgabalos

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2008. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1342/2008, ar ko izveido ilgtermiņa plānu mencu krājumiem un šo krājumu zvejniecībai un atceļ Regulu (EK) Nr. 423/2004 (1), un jo īpaši tās 31. pantu,

tā kā:

(1)

Viens no kopējās zivsaimniecības politikas galvenajiem mērķiem ir pielikt punktu izšķērdīgajai zivju izmešanas praksei. Dažās bentiskajās zvejniecībās, uz kurām patlaban attiecas ar Regulu (EK) Nr. 1342/2008 izveidotais zvejas piepūles režīms, pakāpeniski no 2016. gada līdz, vēlākais, 2019. gadam stāsies spēkā izkraušanas pienākums.

(2)

Regulā (EK) Nr. 1342/2008 paredzēts, ka zvejas piepūles limiti tiek iedalīti zvejas piepūles grupām, kuras nosaka atkarībā no zvejas rīku grupām un ģeogrāfiskajiem apgabaliem, kas noteikti minētās regulas I pielikumā.

(3)

Ņemot vērā izkraušanas pienākuma īstenošanu, pašreizējais zvejas piepūles režīms ir jāpadara elastīgāks, lai zvejnieki varētu izmantot selektīvākus zvejas rīkus ar lielāku linuma acs izmēru. Šajā sakarībā šķita nepieciešams aplūkot, vai pašreizējā zvejas piepūles grupu struktūra joprojām ir izmaksu ziņā lietderīga, proti, vai pārvaldības slogs ir samērīgs ar saglabāšanas vajadzībām.

(4)

Tālab Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komitejai (ZZTEK) lūdza sniegt ieteikumu par iespēju apvienot zvejas rīku grupas TR1 un TR2, ko izmanto zvejas piepūles grupu noteikšanā. ZZTEK secināja (2), ka zvejas rīku grupu TR1 un TR2 apvienošanas gadījumā pastāv zvejas izraisītās mencu mirstības palielināšanās risks un ka šāda apvienošana, ko piemērotu tikai Ziemeļjūrā, Skagerakā un Lamanša austrumu daļā, novestu pie neatbilstībām ar citiem pārvaldības apgabaliem. Turklāt tā secināja, ka apvienotā grupa apzvejoto bioloģisko krājumu ziņā būtu neviendabīgāka nekā atsevišķās grupas TR1 un TR2 un ka ir maz ticams, ka lietderīgums izmaksu ziņā palielinātos, jo būtu jāveic papildu pasākumi ar mērķi apturēt zvejas izraisītās mencu mirstības iespējamo palielināšanos. Tomēr ZZTEK secināja arī to, ka šāda apvienošana ļautu zvejniekiem zvejot selektīvāk.

(5)

Turklāt Regulas (EK) Nr. 1342/2008 izvērtējumā, kas veikts 2011. gadā (3), ZZTEK norādīja, ka zvejas izraisītā mencu mirstība Ziemeļjūrā 2010. gadā bija tikai par 3 % mazāka nekā 2008. gadā. ZZTEK secināja, ka mencas krājuma zvejas piepūles pārvaldība Ziemeļjūrā nav ierobežojusi krājuma kopējos samazinājumus.

(6)

Kopš pašreizējā zvejas piepūles režīma ieviešanas 2008. gadā piepūle, kas patlaban iedalīta zvejas rīku grupām TR1 un TR2, ir būtiski samazinājusies. Tāpēc jebkāda potenciāla nelabvēlīga ietekme, ko apvienošana atstātu uz zvejas izraisīto mencu mirstību, ir daudz vājāka, nekā tā būtu bijusi iepriekš.

(7)

Apvienošana ievērojami samazinātu pārvaldības izmaksas. Zvejas rīku grupu skaita samazināšana dotu iespēju samazināt administratīvās izmaksas valstu iestādēm un zvejniekiem, jo īpaši tāpēc, ka daudzi zvejnieki izmanto vairākus zvejas rīkus, kas pieder pie dažādām zvejas piepūles grupām, un šā iemesla dēļ nākas veikt sarežģītus aprēķinus, lai iedalītu zvejniekiem zvejas piepūli. Turklāt nesen ieviestais pienākums izkraut visas nozvejas piesaistīs ievērojamu daļu cilvēkresursu dalībvalstu pārvaldēs. Komisija uzskata, ka arī gadījumā, ja zvejas izraisītā mencu mirstība palielināsies, tas nebūt nenozīmē to, ka papildu aizsardzības pasākumi radīs ievērojamas administratīvās izmaksas.

(8)

Saskaņā ar ICES ieteikumu (4) mencas krājuma saglabāšanās stāvoklis Ziemeļjūrā ICES IV apakšapgabalā, ICES VIId rajonā un ICES IIIa rajona rietumu daļā (Skageraks) ir ievērojami uzlabojies.

(9)

Ņemot vērā iepriekšminētos apsvērumus, var secināt, ka salīdzinājumā ar patlaban spēkā esošās zvejas piepūles pārvaldības sistēmas saglabāšanu mencas izkraušanas pienākuma drīzāka ieviešana radītu lielāku pievienoto vērtību, jo tiktu samazināta zvejas izraisītā mencu mirstība, kuras iemesls ir nevēlamas nozvejas.

(10)

Tāpēc nav lietderīgi saglabāt atsevišķas zvejas rīku grupas TR1 un TR2 šādos apgabalos: Skageraks, ICES IIIa zonas daļa, kas neietilpst Skagerakā un Kategatā, ICES IV zona un EK ūdeņi ICES IIa zonā, un ICES VIId zona. Ņemot vērā mencas krājumu slikto stāvokli Kategatā, ICES VIIa zonā, ICES VIa zonā un EK ūdeņos ICES Vb zonā, zvejas rīku grupu apvienošana uz minētajiem apgabaliem nebūtu jāattiecina.

(11)

Komisija cieši uzraudzīs ietekmi uz zvejas izraisīto mencu mirstību, ko radīs zvejas rīku grupu TR1 un TR2 apvienošana, lai attiecīgi pielāgotu zvejas rīku grupu struktūru, ja zvejas izraisītā mencu mirstība izmetumu dēļ palielināsies.

(12)

Lai Komisija un dalībvalstis varētu uzraudzīt situācijas attīstību bez papildu administratīvajām izmaksām, nav lietderīgi grozīt pašreizējo ziņošanas sistēmu.

(13)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 1342/2008 būtu attiecīgi jāgroza.

(14)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Zvejniecības un akvakultūras komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1342/2008 I pielikumam pievieno šādu punktu:

“3.

Atkāpjoties no 1. punkta, zvejas piepūles pārvaldības vajadzībām 2. punkta b) apakšpunktā minētajos apgabalos zvejas rīku grupas TR1 un TR2 uzskata par vienu zvejas rīku grupu, kuras linuma acs izmērs ir vienāds ar vai lielāks par 70 mm. Dalībvalstis turpina atsevišķi ziņot par zvejas piepūles izmantojumu zvejas rīku grupās TR1 un TR2 saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1224/2009 (5) 33. un 34. panta prasībām.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2016. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 11. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 348, 24.12.2008., 20. lpp.

(2)  Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komitejas 49. plenārsēdes ziņojums (PLEN-15-02).

(3)  To daudzgadu plānu izvērtējums, kas izstrādāti attiecībā uz mencu Īrijas jūrā, Kategatā, Ziemeļjūrā un ūdeņos uz rietumiem no Skotijas (STECF-11-07).

(4)  ICES ieteikums par zvejas iespējām, nozveju un zvejas piepūli paplašinātās Ziemeļjūras un Ķeltu jūras ekoreģionā: 6.3.4. Menca (Gadus morhua) IV apakšapgabalā, VIId rajonā un IIIa rajona rietumu daļā (Ziemeļjūra, Lamanša austrumu daļa, Skageraks).