12.12.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 328/50


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/2315

(2015. gada 8. decembris)

par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (1) un jo īpaši tās 9. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu Regulai (EEK) Nr. 2658/87 pievienotās kombinētās nomenklatūras vienveidīgu piemērošanu, ir jāpieņem noteikumi par šīs regulas pielikumā minēto preču klasifikāciju.

(2)

Regulā (EEK) Nr. 2658/87 ir izklāstīti vispārīgie kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumi. Minētie noteikumi attiecas arī uz jebkuru citu nomenklatūru, kura pilnīgi vai daļēji balstās uz KN vai pievieno tai papildu apakšnodaļas un ir izveidota ar īpašiem Savienības noteikumiem, lai piemērotu tarifu un citus pasākumus, kas saistīti ar preču tirdzniecību.

(3)

Šīs regulas pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces saskaņā ar minētajiem vispārīgajiem noteikumiem būtu jāklasificē ar minētās tabulas 2. ailē norādīto KN kodu atbilstīgi 3. ailē noteiktajam pamatojumam.

(4)

Ir lietderīgi noteikt, ka saistošo izziņu par tarifu, kas izdota attiecībā uz precēm, uz kurām attiecas šī regula, bet kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, izziņas turētājs var turpināt izmantot noteiktu laikposmu saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 2913/92 (2) 12. panta 6. punktu. Būtu jānosaka, ka minētais laikposms ir trīs mēneši.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces kombinētajā nomenklatūrā klasificē ar tabulas 2. ailē norādīto KN kodu.

2. pants

Saistošo izziņu par tarifu, kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2913/92 12. panta 6. punktu var turpināt izmantot trīs mēnešus no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 8. decembrī

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

Nodokļu politikas un muitas savienības ĢD ģenerāldirektors

Heinz ZOUREK


(1)  OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.

(2)  Padomes 1992. gada 12. oktobra Regula (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Preču apraksts

Klasifikācija

(KN kods)

Pamatojums

(1)

(2)

(3)

Izstrādājums, kas sastāv no plastmasas apvalka, kurā ietvertas 4 metāla spailes, diodes un kabeļi ar savienotājiem (t. s. “fotoelementu (FE) sadales kārba”).

FE sadales kārba ir ierīce, kas paredzēta, lai pārvadītu (pa kabeļiem) elektroenerģiju, kas nepārsniedz 1 000 V un ko rada saules enerģijas panelis, uz citu FE moduli vai FE invertoru. Diodes paredzētas tikai tam, lai aizsargātu izstrādājumu pret pārspriegumu (tā sauktie “karstie punkti”).

Sk. attēlu (1).

8544 42 90

Klasifikācija noteikta, ievērojot kombinētās nomenklatūras 1. un 6. vispārīgo interpretācijas noteikumu, XVI sadaļas 3. piezīmi un KN kodu 8544, 8544 42 un 8544 42 90 formulējumu.

Klasifikācija pozīcijā 8541 pie diodēm nav iespējama, jo diodes būtiski nemaina izstrādājuma kā FE sadales kārbas raksturlielumus un īpašības. Par izstrādājuma galveno funkciju tiek uzskatīta pieslēgšana elektriskajam tīklam.

Tā kā izstrādājums tiek nodrošināts ar kabeļiem, nav iespējama arī klasifikācija pozīcijā 8536 pie aparatūras pieslēgšanai elektriskajam tīklam (skatīt Harmonizētās sistēmas skaidrojumus par pozīciju 8536, III grupu, (A)).

Tāpēc izstrādājums ir klasificējams ar KN kodu 8544 42 90 pie citādiem elektrības vadītājiem, kas aprīkoti ar savienotājiem.

Image

(1)  Attēls pievienots tikai informācijai.