28.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 313/22


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2015/2195

(2015. gada 9. jūlijs)

par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu papildināšanu attiecībā uz vienību izmaksu standarta shēmu un vienreizējo maksājumu definīcijām saistībā ar izdevumiem, ko Komisija atmaksā dalībvalstīm

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1081/2006 (1), un jo īpaši tās 14. panta 1. punktu.

tā kā:

(1)

Vienību izmaksu standarta shēmas un vienreizējo maksājumu atmaksāšanas nolūkā dalībvalstīm būtu jānosaka, pamatojoties uz metodēm, ko dalībvalstis iesniegušas un un izvērtējusi Komisija, tostarp metodēm, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1303/2013 (2) 67. panta 5. punktā un Regulas (ES) Nr. 1304/2013 14. panta 2. un 3. punktā.

(2)

Ņemot vērā dažādu veidu darbības, kuras var saņemt Eiropas Sociālā fonda atbalstu, vienību izmaksu standarta shēmu un vienreizējo maksājumu definīcijas un summas var būt dažādas atkarībā no darbības veida, lai atspoguļotu to īpatnības.

(3)

Pastāv ievērojamas atšķirības starp dalībvalstīm un dažos gadījumos dalībvalsts reģioniem attiecībā uz darbības veidu izmaksām. Saskaņā ar Eiropas Sociālā fonda pareizas finanšu pārvaldības principu, Komisijas noteiktajām vienību izmaksu standarta shēmu un vienreizējo maksājumu definīcijām un summām būtu arī jāatspoguļo katras dalībvalsts un reģiona īpatnības.

(4)

Lai nodrošinātu, ka vienību izmaksu standarta shēmu summas atspoguļotu faktiskās radušās izmaksas, ir radīta metode to pielāgošanai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

Ar šo regulu nosaka vienību izmaksu standarta shēmas un vienreizējos maksājumus, kurus Komisija var izmantot, lai atmaksātu dalībvalstīm izdevumus.

2. pants

Darbību veidi

Darbību veidi, uz kuriem attiecas atmaksāšana, pamatojoties uz vienību izmaksu standarta shēmām un vienreizējiem maksājumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1304/2013 14. panta 1. punktu, ir noteikti pielikumos.

3. pants

Vienību izmaksu standarta shēmu un vienreizējo maksājumu un to summu noteikšana

Darbību veidi, uz kuriem attiecas atmaksāšana, pamatojoties uz vienību izmaksu standarta shēmām un vienreizējiem maksājumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1304/2013 14. panta 1. punktu, ir noteikti pielikumos.

4. pants

Summu pielāgošana

1.   Pielikumos norādītās summas pielāgo atbilstoši pielikumos norādītajām metodēm.

2.   Summas, kas pielāgotas atbilstoši 1. punktam, piemēro, atmaksājot izdevumus, kas saistīti ar tām darbību daļām, kas tiek veiktas pielāgošanas dienā un pēc tās.

5. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 9. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 470. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 320. lpp.).


I PIELIKUMS

Izdevumu atmaksas nosacījumi, balstoties uz vienību izmaksu standarta shēmām, Zviedrijai

1.   Vienību izmaksu standarta shēmu noteikšana

Darbību veidi (1)

Rādītāja nosaukums

Izmaksu kategorija

Rādītāja mērvienība

Summas

1.

Darbības, ko atbalsta saskaņā ar darbības programmas (Nationellt socialfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning 2014–2020) (CCI- 2014SE05M9OP001) prioritāro virzienu Nr. 1 “Prasmju piedāvājums”

Nostrādātās stundas

Darbībā strādājošo darbinieku alga

Nostrādāto stundu skaits (2)

Algas grupa

(SSYK kods (3))

Reģions: Stokholma (SE 11)

(vienības izmaksas stundā – summa SEK (4))

Visi reģioni, izņemot Stokholmu (SE 12–33)

(vienības izmaksas stundā – summa SEK)

1 (912 – 913 -919 -921)

229

234

2 (414 – 415 – 421 – 422 -512 – 513 – 514 – 515 – 522 – 611 -612 -613 – 614 -826)

257

254

3 (331 – 348 – 411 – 412 – 413 – 419 – 711 – 712 – 713 – 714 – 721 – 722 – 723 – 724 – 731 – 732 – 734 – 741 – 742 – 743 – 811 – 812 – 813 – 814 – 815 – 816 – 817 – 821 – 822 – 823 -824 – 825 – 827 -828 -829 -831 – 832 – 833 – 834 – 914 – 915 – 931 – 932 – 933)

297

282

4 (223 – 232 – 233 – 234 – 235 – 243 – 249 – 313 – 322 – 323 – 324 – 332 – 342 – 343 – 344 – 345 – 346 – 347 – 511 – 011)

338

313

5 (213 – 221 – 231 – 241 – 244 – 245 – 246 – 247 – 248 – 311 – 312 – 315 – 321 – 341)

419

366

6 (211 – 212 – 214 – 222 – 242 – 314)

554

517

7 A (121)

739

739

7 B (111-123)

801

625

7 C (131-122)

525

429

2.

Darbības, ko atbalsta saskaņā ar darbības programmas (Nationellt socialfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning 2014–2020)(CCI-2014SE05M9OP001) prioritāro virzienu Nr. 1 “Prasmju piedāvājums”

Darbībā pavadītās stundas

Dalībnieka alga

Pavadīto stundu skaits (2)

Reģions: Stokholma (SE 11)

(vienības izmaksas stundā – summa SEK)

Visi reģioni, izņemot Stokholmu (SE 12–33)

(vienības izmaksas stundā – summa SEK)

229

234

3.

Darbības, ko atbalsta saskaņā ar darbības programmas (Nationellt socialfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning 2014-2020)(CCI-2014SE05M9OP001) prioritāro virzienu Nr. 2 “Palielināta pāreja uz darbu” un prioritāro virzienu Nr. 3 “Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva”

Nostrādātās stundas

Darbībā strādājošo darbinieku alga

Nostrādāto stundu skaits (2)

Profesionālā kategorija

Reģions: Stokholma (SE 11)

(vienības izmaksas stundā – summa SEK)

Visi reģioni, izņemot Stokholmu (SE 12–33)

(vienības izmaksas stundā – summa SEK)

Projekta vadītājs darbībām, kur kopējie attiecināmie izdevumi saskaņā ar dokumentu, kurā noteikti atbalsta nosacījumi, ir lielāki nekā 20 miljoni SEK)

535

435

Projekta vadītājs darbībām, kur kopējie attiecināmie izdevumi saskaņā ar dokumentu, kurā noteikti atbalsta nosacījumi, ir 20 miljoni SEK vai mazāk)/projekta vadītāja palīgs darbībām, kur kopējie attiecināmie izdevumi saskaņā ar dokumentu, kurā noteikti atbalsta nosacījumi, ir lielāki nekā 20 miljoni SEK)

478

405

Projekta darbinieks

331

300

Projekta ekonomists

427

363

Administrators

297

270

4.

Darbības, ko atbalsta saskaņā ar darbības programmas (Nationellt socialfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning 2014–2020)(CCI- 2014SE05M9OP001) prioritāro virzienu Nr. 2 “Palielināta pāreja uz darbu” un prioritāro virzienu Nr. 3 “Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva”

Darbībā pavadītās stundas

Dalībnieka pabalsts

Pavadīto stundu skaits (2)

Finansiālā palīdzība (vienības izmaksas stundā)

Vecums

(SEK)

18–24 gadi

32

25–29 gadi

40

30–64 gadi

46

 

Darbības dotācija un attīstības pabalsts (vienības izmaksas stundā)

Vecums

(SEK)

15–19 gadi

17

20–24 gadi

33

25–29 gadi

51

30–44 gadi

55

45–69 gadi

68

 

Sociālais nodrošinājums un slimības pabalsts (vienības izmaksas stundā)

Vecums

(SEK)

19–29 gadi (sociālā nodrošinājuma pabalsts)

51

30–64 gadi (slimības pabalsts)

58

 

Slimības pabalsts, rehabilitācijas pabalsts, darba un arodtraumas pabalsts (vienības izmaksas stundā)

Vecums

(SEK)

līdz – 19 gadiem

48

20–64 gadi

68

2.   Summu pielāgošana

Vienības izmaksas tabulā attiecas uz nostrādātajām vai pavadītajām stundām 2015. gadā. Izņemot vienības izmaksas attiecībā uz tabulas 4. punktā minēto dalībnieka pabalstu, kas netiks koriģēts, šīs vērtības tiek automātiski palielināts par 2 % katra gada 1. janvārī, sākot no 2016. gada līdz 2023. gadam.


(1)  Vienību izmaksu standarta shēmu summas piemēro tikai attiecībā uz darbību daļām, kas attiecas uz šajā pielikumā noteiktajām izmaksu kategorijām.

(2)  Kopējais gadā deklarēto stundu skaits nedrīkst pārsniegt Zviedrijas standarta darba stundu skaitu gadā, kas ir 1 862 stundas.

(3)  Zviedrijā piemērojamā profesionālā klasifikācija.

(4)  Zviedrijas valūta.


II PIELIKUMS

Izdevumu atmaksas nosacījumi, balstoties uz vienību izmaksu standarta shēmām, Francijai

1.   Vienību izmaksu standarta shēmu noteikšana

Darbību veidi

Rādītāja nosaukums

Izmaksu kategorija

Rādītāja mērvienība

Summas (EUR)

Garantie Jeunes”, ko atbalsta saskaņā ar darbības programmas “PROGRAMME OPÉRATIONNEL NATIONAL POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L'INITIATIVE POUR L'EMPLOI DES JEUNES EN METROPOLE ET OUTRE-MER” (CCI-2014FR05M9OP001) prioritāro virzienu Nr. 1 “Accompagner les jeunes NEET vers et dans l'emploi

Jauniešu NEET  (1) ar pozitīvu rezultātu saskaņā ar “Garantie Jeunes” ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc apmācību sākuma

dalībniekiem izmaksātie pabalsti;

missions locales” radušās aktivizēšanas izmaksas

Jauniešu NEET skaits, kuriem ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc apmācību sākuma ir kāds no šiem rezultātiem:

iesaistījies profesionālo prasmju apgūšanā, kuras rezultāts ir sertificēšana, vai nu:

iesaistoties apmācībā mūžizglītības jomā, vai

iesaistoties pamatapmācībā,

vai

nodibinājis uzņēmumu, vai

atradis darbu, vai

pavadījis vismaz 80 darba dienas profesionālajā vidē (apmaksātā vai nē)

3 600

2.   Summu pielāgošana

Vienību izmaksu standarta shēma tabulā ir daļēji balstīta uz pilnībā Francijas finansētu vienības izmaksu standarta shēmu. EUR 1 600 (no EUR 3 600) atbilst vienības izmaksu standarta shēmai, kas noteikta ar “instruction ministérielle du 11 octobre 2013relative à l'expérimentation Garantie Jeunes prise pour l'application du décret 2013-80 du 1er octobre 2013 ainsi que par l'instruction ministérielle du 20 mars 2014”, lai segtu izmaksas, kuras radušās Jaunatnes valsts nodarbinātības dienestiem “Missions Locales”, lai apmācītu katru NEET, kurš iesaistās “Garantie Jeunes”.

Dalībvalsts atjaunina 1. iedaļā noteikto vienības izmaksu standarta shēmu atbilstīgi korekcijām saskaņā ar valsts tiesību aktiem, pielāgojot to vienības izmaksu standarta shēmai EUR 1 600 apmērā, kā minēts iepriekš 1. daļā, kas sedz Jaunatnes valsts nodarbinātības dienestiem radušās izmaksas.


(1)  Jaunieši, kas nestrādā un nemācās un kas piedalās darbībā, ko atbalsta “PROGRAMME OPÉRATIONNEL NATIONAL POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L'INITIATIVE POUR L'EMPLOI DES JEUNES EN METROPOLE ET OUTRE-MER”.