25.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 307/9


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2015/2172

(2015. gada 24. novembris),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/23/ES par tās piemērošanas robežvērtībām līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrās

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīvu 2014/23/ES par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu (1) un jo īpaši tās 9. pantu,

tā kā:

(1)

Padome ar Lēmumu 94/800/EK (2) noslēdza nolīgumu par valsts iepirkumu (“Nolīgums”) (3). Nolīgums būtu jāpiemēro visiem iepirkumu līgumiem, kuru vērtība sasniedz vai pārsniedz summas (“robežvērtības”), kas ir paredzētas Nolīgumā un noteiktas kā īpašas aizņēmumtiesības.

(2)

Viens no Direktīvas 2014/23/ES mērķiem ir ļaut līgumslēdzējiem un līgumslēdzējām iestādēm, kas piemēro minēto direktīvu, vienlaikus ievērot Nolīgumā paredzētās saistības. Lai to panāktu, ir jāsaskaņo minētajā direktīvā paredzētās robežvērtības valsts līgumiem, uz kuriem attiecas arī Nolīgums, lai nodrošinātu to atbilstību Nolīgumā noteikto robežvērtību euro ekvivalentiem, kas noapaļoti līdz tuvākajam tūkstotim.

(3)

Konsekvences labad ir lietderīgi saskaņot arī tās robežvērtības Direktīvā 2014/23/ES, kuras nav ietvertas Nolīgumā. Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Direktīva 2014/23/ES.

(4)

Tā kā pārskatītās robežvērtības jāaprēķina, pamatojoties uz euro vidējo vērtību attiecīgajā periodā, kurš beidzas 31. augustā, un pārskatītās robežvērtības jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī novembra sākumā, šīs regulas pieņemšanai izmanto steidzamības procedūru,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Direktīvas 2014/23/ES 8. panta 1. punktā summu “EUR 5 186 000” aizstāj ar summu “EUR 5 225 000”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 24. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 94, 28.3.2014., 1. lpp.

(2)  Padomes 1994. gada 22. decembra Lēmums 94/800/EK par daudzpusējo sarunu Urugvajas kārtā (no 1986. gada līdz 1994. gadam) panākto nolīgumu slēgšanu Eiropas Kopienas vārdā jautājumos, kas ir tās kompetencē (OV L 336, 23.12.1994., 1. lpp.).

(3)  Nolīgums ir daudzpusējs nolīgums Pasaules Tirdzniecības organizācijas ietvaros. Nolīguma mērķis ir starp līgumslēdzējiem atvērt publiskā iepirkuma tirgus.