19.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 302/57


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/2077

(2015. gada 18. novembris),

ar ko atklāj Savienības importa tarifa kvotas Ukrainas izcelsmes olām, olu produktiem un albumīniem

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 187. panta a), c) un d) punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regulu (ES) Nr. 510/2014, ar kuru nosaka tirdzniecības režīmu, kas piemērojams dažām lauksaimniecības produktu pārstrādē iegūtām precēm un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 1216/2009 un (EK) Nr. 614/2009 (2), un jo īpaši tās 9. panta a), b), c) un d) punktu un 16. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Ar Padomes Lēmumu 2014/668/ES (3) Padome atļāva Eiropas Savienības vārdā parakstīt un provizoriski piemērot Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses (“Nolīgums”). Nolīgumā ir paredzēta muitas nodokļu atcelšana Ukrainas izcelsmes preču importam saskaņā ar minētā nolīguma I nodaļas I pielikuma A daļu. Minētās I pielikuma A daļas papildinājumā ir paredzētas importa tarifa kvotas mājputnu olām, olu produktiem un albumīniem.

(2)

Līdz brīdim, kad Nolīgums stāsies spēkā, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 374/2014 (4) importa tarifa kvotas olām, olu produktiem un albumīniem 2014. un 2015. gadam ir atklātas un tiek pārvaldītas saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 412/2014 (5).

(3)

Nolīgumu provizoriski piemēros no 2016. gada 1. janvāra. Tādēļ ikgadējais importa tarifa kvotu periods ir jāatklāj no 2016. gada 1. janvāra. Lai pienācīgi ievērotu esošā un jaunā ražošanas, pārstrādes un patēriņa tirgus piegādes prasības Savienībā attiecībā uz piegādes konkurētspēju, noteiktību un nepārtrauktību un vajadzību aizsargāt minētā tirgus līdzsvaru, ir lietderīgi, ka minētas kvotas pārvalda Komisija atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 1308/2013 184. panta 2. punkta b) apakšpunktam un Regulas (ES) Nr. 510/2014 14. panta 3. punkta b) apakšpunktam.

(4)

Attiecīgās importa tarifa kvotas būtu jāpārvalda, izmantojot importa licences. Šajā saistībā būtu jāpiemēro Komisijas Regula (EK) Nr. 1301/2006 (6), neskarot šajā regulā paredzētos papildu nosacījumus.

(5)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 376/2008 (7) izklāstīti sīki izstrādāti kopēji noteikumi, kas jāievēro, piemērojot importa un eksporta licenču un iepriekš noteiktas kompensācijas sertifikātu sistēmu lauksaimniecības produktiem. Minētā regula būtu jāpiemēro importa licencēm, kas izdotas saskaņā ar šo regulu, ja vien nav noteiktas kādas atkāpes.

(6)

Tarifa kvotu pienācīgai pārvaldīšanai nodrošinājums, kas saistīts ar importa licencēm, būtu jāiemaksā, iesniedzot licences pieteikumu.

(7)

Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1001/2013 (8) Padomes Regulas (EEK) Nr. 2658/87 (9) I pielikumā daži KN kodi ir aizstāti ar jauniem KN kodiem, kas atšķiras no kodiem, kuri minēti Nolīguma I nodaļas I pielikuma A daļas papildinājumā. Tādēļ šīs regulas pielikumā būtu jāatspoguļo jaunie KN kodi.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Tarifa kvotu atklāšana un pārvaldība

1.   Ar šo regulu no 2016. gada atklāj un periodā no 1. janvāra līdz 31. decembrim pārvalda ikgadējās importa tarifa kvotas olu nozares un albumīna produktiem, kas norādīti I pielikumā.

2.   To produktu daudzums, uz ko attiecas 1. punktā minētās kvotas, piemērojamais muitas nodoklis un attiecīgais kārtas numurs ir tāds, kā noteikts I pielikumā.

3.   Importa tarifa kvotas, kas norādītas 1. punktā, pārvalda, izmantojot importa licences.

4.   Piemēro Regulu (EK) Nr. 1301/2006 un Regulu (EK) Nr. 376/2008, ja vien šajā regulā nav paredzēts citādi.

5.   Šajā regulā olu produktu svaru izsaka olu čaumalā ekvivalentā atbilstīgi standarta ieguves normām, kas noteiktas Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2454/93 (10) 69. pielikumā.

6.   Šajā regulā piena albumīnu svaru izsaka olu čaumalā ekvivalentā atbilstīgi standarta ieguves normām, kas sausā piena albumīniem (KN kods 3502 20 91) ir 7,00 un citiem piena albumīniem (KN kods 3502 20 99) ir 53,00, izmantojot konversijas principus, kas noteikti Regulas (EEK) Nr. 2454/93 69. pielikumā.

2. pants

Importa tarifa kvotas periodi

Ikgadējās importa tarifa kvotas produktu daudzumu attiecībā uz katru I pielikumā norādīto kārtas numuru sadala šādos četros apakšperiodos:

a)

25 % no 1. janvāra līdz 31. martam;

b)

25 % no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam;

c)

25 % no 1. jūlija līdz 30. septembrim;

d)

25 % no 1. oktobra līdz 31. decembrim.

3. pants

Importa licences pieteikumi un importa licences

1.   Lai laistu brīvā apgrozībā daudzumus, kas piešķirti saskaņā ar importa tarifa kvotām, kuras minētas 1. panta 1. punktā, ir jāuzrāda importa licence.

2.   Iesniedzot importa licences pieteikumu, uzņēmējs iemaksā nodrošinājumu EUR 20 apmērā par 100 kilogramiem.

3.   Importa licences pieteikumā norāda tikai vienu kārtas numuru. Pieteikumu var iesniegt par vairākiem produktiem ar dažādiem KN kodiem. Tādā gadījumā visus KN kodus un to aprakstus ieraksta attiecīgi importa licences pieteikuma un licences 15. un 16. ailē. Attiecībā uz tarifa kvotu 09.4275, kas noteikta I pielikumā, kopējo daudzumu izsaka olu čaumalā ekvivalentā.

4.   Importa licences pieteikumos un licencēs ir šāda informācija:

a)

8. ailē – vārds “Ukraina” kā izcelsmes valsts, un ailē “jā” atzīmē krustiņu;

b)

20. ailē – viens no II pielikumā minētajiem ierakstiem.

5.   Katrā licencē norāda daudzumu atbilstīgi katram KN kodam.

6.   Importa licenču pieteikumus iesniedz tā mēneša pirmajās septiņās dienās, kas ir pirms katra 2. panta minētā apakšperioda.

7.   Importa licences pieteikumus iesniedz par daudzumu, kas nav mazāks kā viena tonna un nepārsniedz 10 % no daudzuma, kas attiecīgajai kvotai paredzēts attiecīgajā kvotas apakšperiodā.

8.   Līdz tā mēneša 14. dienai, kurā iesniegti pieteikumi, dalībvalstis paziņo Komisijai par kopējo pieteikto daudzumu, ieskaitot nulles paziņojumus, ko izsaka olu čaumalā ekvivalenta kilogramos attiecībā uz tarifa kvotu 09.4275, kas noteikta I pielikumā, un produkta kilogramos attiecībā uz tarifa kvotu 09.4276, un iedala pēc kārtas numura.

9.   Importa licences izdod no tā mēneša 23. dienas, kurā iesniegti pieteikumi, un ne vēlāk kā tā paša mēneša pēdējā dienā.

10.   Vajadzības gadījumā Komisija nosaka daudzumus, par kuriem nav iesniegti licenču pieteikumi un kurus automātiski pieskaita nākamajā kvotas apakšperiodā noteiktajam daudzumam.

4. pants

Importa licenču derīgums

Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 376/2008 22. panta, importa licences derīguma termiņš ir 150 dienas no tā apakšperioda pirmās dienas, par kuru tā izdota. Tomēr importa licences derīguma termiņš beidzas ne vēlāk kā katra importa tarifa kvotas perioda 31. decembrī.

5. pants

Paziņojumi Komisijai

1.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1301/2006 11. panta 1. punkta otrās daļas noteikumiem, ne vēlāk kā 10. dienā pēc pieteikuma iesniegšanas mēneša dalībvalstis paziņo Komisijai par daudzumiem, ieskaitot nulles paziņojumus, par kuriem tās izdevušas licences.

2.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1301/2006 11. panta 1. punkta otrās daļas noteikumiem, dalībvalstis paziņo Komisijai par daudzumiem, ieskaitot nulles paziņojumus, uz kuriem attiecas neizmantotās vai daļēji izmantotās importa licences un kuri atbilst starpībai starp importa licences otrā pusē uzrādītajiem daudzumiem un daudzumiem, par kuriem tās izdotas:

a)

kopā ar šīs regulas 3. panta 8. punktā minētajiem paziņojumiem par pieteikumiem, kas iesniegti attiecībā uz tarifa kvotas perioda pēdējo apakšperiodu;

b)

par daudzumiem, kas vēl nebija paziņoti, iesniedzot pirmo paziņojumu, kā paredzēts a) apakšpunktā, līdz 30. aprīlim pēc katra importa tarifa kvotas perioda beigām.

3.   Dalībvalstis ne vēlāk kā 30. aprīlī pēc katra importa tarifa kvotas perioda beigām paziņo Komisijai produktu daudzumu, kas ir laists brīvā apgrozībā minētajā importa tarifa kvotas periodā.

4.   Paziņojumos, kas minēti 1., 2. un 3. punktā, daudzumu izsaka olu čaumalā ekvivalenta kilogramos attiecībā uz tarifa kvotu 09.4275, kas noteikta I pielikumā, un produkta kilogramos attiecībā uz tarifa kvotu 09.4276 un iedala pēc kārtas numura.

6. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 18. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  OV L 150, 20.5.2014., 1. lpp.

(3)  Padomes 2014. gada 23. jūnija Lēmums 2014/668/ES par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses, attiecībā uz nolīguma III sadaļu (izņemot noteikumus par attieksmi pret trešo valstu valstspiederīgajiem, kas kā darba ņēmēji likumīgi nodarbināti otras Puses teritorijā) un IV, V, VI un VII sadaļu, kā arī saistītajiem pielikumiem un protokoliem (OV L 278, 20.9.2014., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regula (ES) Nr. 374/2014 par muitas nodokļu samazināšanu vai atcelšanu Ukrainas izcelsmes precēm (OV L 118, 22.4.2014., 1. lpp.).

(5)  Komisijas 2014. gada 23. aprīļa Īstenošanas regula (ES) Nr. 412/2014, ar ko atver Savienības importa tarifu kvotas Ukrainas izcelsmes olām, olu produktiem un albumīniem (OV L 121, 24.4.2014., 32. lpp.).

(6)  Komisijas 2006. gada 31. augusta Regula (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu (OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp.).

(7)  Komisijas 2008. gada 23. aprīļa Regula (EK) Nr. 376/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus kopējus noteikumus, kas jāievēro, piemērojot importa un eksporta licenču un iepriekš noteiktas kompensācijas sertifikātu sistēmu lauksaimniecības produktiem (OV L 114, 26.4.2008., 3. lpp.).

(8)  Komisijas 2013. gada 4. oktobra Īstenošanas regula (ES) Nr. 1001/2013, ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 290, 31.10.2013., 1. lpp.).

(9)  Padomes 1987. gada 23. jūlija Regula (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.).

(10)  Komisijas 1993. gada 2. jūlija Regula (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

Neatkarīgi no kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumiem produktu aprakstu formulējumi uzskatāmi vienīgi par orientējošiem, jo šā pielikuma kontekstā preferenču pasākumu piemērojamību nosaka pēc KN koda.

Kārtas numurs

KN kodi

Apraksts

Importa periods

Daudzums tonnās

Piemērojamais nodoklis

(EUR/t)

09.4275

0407 21 00

0407 29 10

0407 90 10

0408 11 80

0408 19 81

0408 19 89

0408 91 80

0408 99 80

3502 11 90

3502 19 90

3502 20 91

3502 20 99

Mājputnu olas čaumalās, svaigas, konservētas vai pagatavotas; svaigas, žāvētas, pagatavotas tvaicējot vai vārot ūdenī, formētas, saldētas vai citādi konservētas putnu olas bez čaumalas un olu dzeltenumi, ar cukura vai citu saldinātāju piedevu vai bez tās, kas derīgi lietošanai pārtikā; olu albumīni un piena albumīni, kas derīgi lietošanai pārtikā

2016. gads

1 500

(ekvivalents olām čaumalās)

0

2017. gads

1 800

(ekvivalents olām čaumalās)

2018. gads

2 100

(ekvivalents olām čaumalās)

2019. gads

2 400

(ekvivalents olām čaumalās)

2020. gads

2 700

(ekvivalents olām čaumalās)

No 2021. gada

3 000

(ekvivalents olām čaumalās)

09.4276

0407 21 00

0407 29 10

0407 90 10

Mājputnu olas čaumalās, svaigas, konservētas vai pagatavotas

 

3 000 (neto svars)

0


II PIELIKUMS

Ieraksti, kas minēti 3. panta 4. punkta b) apakšpunktā

Bulgāru valodā: Регламент за изпълнение (ЕC) 2015/2077

Spāņu valodā: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2077

Čehu valodā: Prováděcí nařízení (EU) 2015/2077

Dāņu valodā: Gennemførelsesforordning (EU) 2015/2077

Vācu valodā: Durchführungsverordnung (EU) 2015/2077

Igauņu valodā: Rakendusmäärus (EL) 2015/2077

Grieķu valodā: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2077

Angļu valodā: Implementing Regulation (EU) 2015/2077

Franču valodā: Règlement d'exécution (UE) 2015/2077

Horvātu valodā: Provedbena uredba (EU) 2015/2077

Itāļu valodā: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077

Latviešu valodā: Īstenošanas regula (ES) 2015/2077

Lietuviešu valodā: Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2077

Ungāru valodā: (EU) 2015/2077 végrehajtási rendelet

Maltiešu valodā: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2077

Nīderlandiešu valodā: Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2077

Poļu valodā: Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2077

Portugāļu valodā: Regulamento de Execução (UE) 2015/2077

Rumāņu valodā: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2077

Slovāku valodā: Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2077

Slovēņu valodā: Izvedbena uredba (EU) 2015/2077

Somu valodā: Täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2077

Zviedru valodā: Genomförandeförordning (EU) 2015/2077