18.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 301/39


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/2068

(2015. gada 17. novembris),

ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 517/2014 izveido fluorētas siltumnīcefekta gāzes saturošu ražojumu un iekārtu marķējumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regulu (ES) Nr. 517/2014 par fluorētām siltumnīcefekta gāzēm un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 842/2006 (1), un jo īpaši tās 12. panta 14. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (ES) Nr. 517/2014 12. pants ietver gan dažas Komisijas Regulā (EK) Nr. 1494/2007 (2) paredzētās prasības par tādu ražojumu un iekārtu marķējumu, kas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes vai kuru darbība ir atkarīga no fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, gan jaunas prasības par putu marķējumu un tādu fluorētu siltumnīcefekta gāzu marķējumu, ko laiž tirgū īpašam lietojumam.

(2)

Skaidrības labad ir lietderīgi noteikt Regulas (ES) Nr. 517/2014 12. panta 1. punktā minētajā marķējumā norādāmās informācijas precīzu formulējumu un noteikt prasības par marķējuma izkārtojumu un izvietojumu, lai nodrošinātu, ka tas ir labi saredzams un salasāms.

(3)

Lai nodrošinātu, ka tiek izmantots vienots marķējums tiem fluorētas siltumnīcefekta gāzes saturošiem ražojumiem, uz kuriem attiecas arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1272/2008 (3), jo īpaši – marķējot tvertnes, tostarp cilindrus, mucas, autocisternas un vagoncisternas, Regulā (ES) Nr. 517/2014 paredzētā marķējuma informācija būtu jāiekļauj marķējuma sadaļā, kas paredzēta papildu informācijas norādīšanai.

(4)

Tādēļ būtu jāatceļ Regula (EK) Nr. 1494/2007.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Regulas (ES) Nr. 517/2014 24. pantu izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Ar šo regulu tiek noteikts formāts marķējumam, ko izmanto to veidu ražojumiem un iekārtām, kuri minēti Regulas (ES) Nr. 517/2014 12. panta 1., 2. un 5. punktā, kā arī fluorētajām siltumnīcefekta gāzēm, kas norādītas minētās regulas 12. panta 6. līdz 12. punktā.

2. pants

Marķējuma formāts

1.   Marķējuma informācija izceļas uz marķējuma fona, rakstzīmju lielums un atstarpes ir tādas, lai informācija būtu skaidri salasāma. Ja šajā regulā prasīto informāciju iekļauj marķējumā, kas jau ir piestiprināts attiecīgajam ražojumam vai iekārtai, tai izmantojamo rakstzīmju lielums nav mazāks kā mazākajām rakstzīmēm, ar kurām rakstīta jau esošā informācija šajā marķējumā, tehnisko datu plāksnītē vai citos marķējumos ar informāciju par ražojumu.

2.   Viss marķējums un tā saturs ir izveidots tā, lai parastos ekspluatācijas apstākļos paliktu savā vietā uz ražojuma vai iekārtas un būtu skaidri salasāms, kamēr vien attiecīgajā ražojumā vai iekārtā ir fluorētas siltumnīcefekta gāzes.

3.   Regulas (ES) Nr. 517/2014 12. panta 1. punktā minētos ražojumus un iekārtas marķē ar marķējumu, kas satur informāciju saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 517/2014 12. panta 3. punktu un ietver tekstu “Satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes”.

4.   Fluorēto siltumnīcefekta gāzu masu izsaka kilogramos, bet CO2 ekvivalentu – tonnās.

5.   Ja iekārta ir iepriekš uzpildīta ar fluorētām siltumnīcefekta gāzēm vai tās darbība ir atkarīga no fluorētām siltumnīcefekta gāzēm un ar šādām gāzēm to var uzpildīt ārpus ražošanas vietas, un ražotājs nevar noteikt galīgo kopējo daudzumu, marķējumā norāda informāciju par ražošanas vietā uzpildīto daudzumu vai daudzumu, kādam iekārta paredzēta; marķējumā paredz vietu, kur norādīt ārpus ražošanas vietas iepildīto siltumnīcefekta gāzu daudzumu un galīgo kopējo daudzumu.

6.   Ja ražojums, kas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes vai iepriekš sajauktus poliolus, ir jāmarķē arī saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008, tad informāciju saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 517/2014 12. panta 3. punktu un 5. līdz 12. punktu norāda marķējuma papildu informācijai paredzētajā sadaļā, kas minēta Regulas (EK) Nr. 1272/2008 25. pantā.

7.   Ja fluorētās siltumnīcefekta gāzes ir paredzētas konkrētiem lietojumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 517/2014 12. panta 6. līdz 12. punktu, tad marķējumā iekļauj šādu tekstu:

a)   “100 % reģenerēts” vai “100 % pārstrādāts”– reģenerētas vai pārstrādātas fluorētas siltumnīcefekta gāzes, kas nesatur nelietotas siltumnīcefekta gāzes. Reģenerācijas vai pārstrādes iekārtas adrese ietver tās fizisko adresi Savienībā;

b)   “Importēts tikai iznīcināšanai”– fluorētu siltumnīcefekta gāzu daudzumi, kas tiek importēti iznīcināšanai;

c)   “Tikai tiešam lielapjoma eksportam ārpus ES”– fluorētu siltumnīcefekta gāzu daudzumi, ko ražotājs vai importētājs piegādā uzņēmumam tiešam lielapjoma eksportam ārpus Savienības;

d)   “Tikai izmantošanai militārās iekārtās”– fluorētu siltumnīcefekta gāzu daudzumi, ko paredzēts izmantot militārās iekārtās;

e)   “Tikai kodināšanai vai tīrīšanai pusvadītāju nozarē”– fluorētu siltumnīcefekta gāzu daudzumi, ko paredzēts izmantot kodināšanai vai tīrīšanai pusvadītāju nozarē;

f)   “Tikai izmantošanai par izejvielu”– fluorētu siltumnīcefekta gāzu daudzumi, ko izmanto par izejvielām;

g)   “Tikai dozēto inhalatoru ražošanai”– fluorētu siltumnīcefekta gāzu daudzumi, ko paredzēts izmantot dozētos inhalatoros farmaceitisko sastāvdaļu ievadīšanai.

8.   Aukstumiekārtas, gaisa kondicionēšanas iekārtas un siltumsūkņus, kuru siltumizolācijas materiāla uzputošanai izmantotas fluorētas siltumnīcefekta gāzes, marķē ar marķējumu, kas satur šādu tekstu: “Ar fluorētām siltumnīcefekta gāzēm uzputotas putas.”

9.   Marķējumu izvieto saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 517/2014 12. panta 4. punktu un, ja iespējams, līdzās jau esošām tehnisko datu plāksnītēm vai ražojuma informācijas marķējumam uz ražojuma vai iekārtas, kas satur fluorētu siltumnīcefekta gāzi.

3. pants

Atcelšana

Regulu (EK) Nr. 1494/2007 atceļ. Regulas (EK) Nr. 1494/2007 2. panta 1. punkta c) apakšpunktu turpina piemērot līdz 2017. gada 1. janvārim; tomēr, lai izpildītu šo noteikumu pirms 2017. gada 1. janvāra, ražotāji jau var piemērot Regulas (ES) Nr. 517/2014 12. panta 3. punkta c) apakšpunktu.

Atsauces uz Regulu (EK) Nr. 1494/2007 uzskata par atsaucēm uz šo regulu, un tās interpretējamas saskaņā ar atbilstību tabulu, kas iekļauta pielikumā.

4. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 17. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 150, 20.5.2014., 195. lpp.

(2)  Komisijas 2007. gada 17. decembra Regula (EK) Nr. 1494/2007 par marķējuma formas un marķēšanas papildu prasību noteikšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 842/2006 attiecībā uz ražojumiem un iekārtām, kurās izmanto dažas fluorētas siltumnīcefekta gāzes (OV L 332, 18.12.2007., 25. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Regula (EK) Nr. 1494/2007

Šī regula

1. pants

1. pants

2. panta 1. punkts

2. panta 3. un 4. punkts

2. panta 2. punkts

2. panta 8. punkts

2. panta 3. punkts

2. panta 5. punkts

2. panta 4. punkts

3. panta 1. punkts

3. panta 2. punkts

2. panta 1. punkts

3. panta 3. punkts

2. panta 2. punkts

4. panta 1. punkts

2. panta 9. punkts

4. panta 2. punkts

5. pants

4. pants