12.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 295/18


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/2016

(2015. gada 11. novembris),

ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz kapitāla vērtspapīru indeksu, ko izmanto standarta kapitāla vērtspapīru kapitāla prasības simetriskai korekcijai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (1) un jo īpaši tās 109.a panta 2. punkta b) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu, ka kapitāla indekss izmēra diversificēta vērtspapīru portfeļa tirgus cenu, kas atveido to vērtspapīru būtību, ko parasti tur apdrošināšanas un pārapdrošināšanas uzņēmumi, kā noteikts Komisijas Deleģētās Regulas (ES) 2015/35 (2) 172. pantā, tam būtu jāsastāv no vairākiem esošajiem kapitāla vērtspapīru indeksiem attiecīgajiem tirgiem. Lai minēto kapitāla vērtspapīru indeksu līmeņus padarītu salīdzināmus, katrs indeksa līmenis attiecīgā laikposma sākumā, kas minēts Direktīvas 2009/138/EK 106. panta 2. punktā, būtu jānosaka 100 procentpunktu vērtībā.

(2)

Kapitāla vērtspapīru indeksa vērtība dienas laikā mainās. Tādēļ ir nepieciešams precizēt, kura vērtība tiek izmantota attiecīgajā dienā. Tā kā biržas nav atvērtas tirdzniecībai katru dienu, ir arī jāprecizē, kurās dienās ir jāaprēķina kapitāla vērtspapīru indeksa līmeņi. Šā iemesla dēļ būtu jādefinē termini “pēdējais līmenis” un “darbadiena”.

(3)

Kapitāla vērtspapīru indeksam būtu jāatbilst prasībām, kas noteiktas Deleģētās Regulas (ES) 2015/35 172. pantā.

(4)

Šī regula ir balstīta uz īstenošanas tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde.

(5)

Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde ir veikusi atklātu publisko apspriešanos par īstenošanas tehnisko standartu projektu, uz ko balstās šī regula, analizējusi iespējamās saistītās izmaksas un ieguvumus un pieprasījusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1094/2010 (3) 37. pantu izveidotās Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas nozares ieinteresēto personu grupas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1)

“pēdējais līmenis” ir kapitāla vērtspapīru indeksa pēdējā vērtība atsauces dienā, ko publicējis kapitāla vērtspapīru indeksa sniedzējs;

2)

“darbadiena” ir jebkura diena, izņemot sestdienas un svētdienas.

2. pants

Kapitāla vērtspapīru indeksa aprēķināšana

1.   Direktīvas 2009/138/EK 106. panta 2. punktā minēto kapitāla vērtspapīru indeksa līmeni nosaka katrai darbadienai.

Kapitāla vērtspapīru indeksa līmenis konkrētai darbadienai ir pielikumā ietverto visu kapitāla vērtspapīru ieguldījumu summa attiecīgajai darbadienai.

Attiecībā uz katru no pielikumā ietvertajiem kapitāla vērtspapīru indeksiem tā ieguldījums konkrētai darbadienai ir tā normalizētā līmeņa produkts attiecīgajai darbadienai un kapitāla vērtspapīru indeksa attiecīgais svērums, kā izklāstīts pielikumā.

2.   Attiecībā uz katru no pielikumā izklāstītajiem kapitāla vērtspapīru indeksiem tā normalizētais līmenis konkrētai darbadienai ir tā pēdējais līmenis minētajā darbadienā, kas dalīts ar tā pēdējo līmeni pirmajā dienā 36 mēnešu periodā, kas beidzas darbadienā, kurai tiek aprēķināts kapitāla vērtspapīru indeksa līmenis, kā noteikts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 172. panta 1. punktā. Ja konkrētai dienai kapitāla vērtspapīru indeksa pēdējais līmenis nav pieejams, izmanto visnesenāko pēdējo līmeni pirms minētās dienas.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 11. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 335, 17.12.2009., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2014. gada 10. oktobra Deleģētā Regula (ES) 2015/35, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (OV L 12, 17.1.2015., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1094/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde), ar ko groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/79/EK (OV L 331, 15.12.2010., 48. lpp.).


PIELIKUMS

Kapitāla vērtspapīru indeksi un svērumi

Kapitāla vērtspapīru indeksi (cenu indeksi)

Svērumi

AEX

0,14

CAC 40

0,14

DAX

0,14

FTSE visu akciju indekss

0,14

FTSE MIB indekss

0,08

IBEX 35

0,08

Nikkei 225

0,02

OMX Stockholm 30 indekss

0,08

S&P 500

0,08

SMI

0,02

WIG30

0,08