10.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 293/20


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/1974

(2015. gada 8. jūlijs),

ar ko nosaka ziņošanas par pārkāpumiem biežumu un formātu attiecībā uz Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (1), un jo īpaši tās 122. panta 2. punkta sesto daļu,

tā kā:

(1)

Dalībvalstīm ir jāziņo par pārkāpumiem atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 1303/2013 122. panta 2. punktam un saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/1970 (2) noteikumiem.

(2)

Savienības finanšu intereses būtu jāaizsargā tādā pašā veidā neatkarīgi no fonda, ko izmanto, lai sasniegtu mērķus, kā dēļ tas ir izveidots. Šajā nolūkā Regula (ES) Nr. 1303/2013, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1306/2013 (3), (ES) Nr. 223/2014 (4) un (ES) Nr. 514/2014 (5) pilnvaro Komisiju pieņemt noteikumus par ziņošanu par pārkāpumiem. Lai nodrošinātu, ka attiecībā uz visiem fondiem, kurus reglamentē minētās regulas, tiek piemēroti vienādi noteikumi, šajā regulā ir jāiekļauj tādi paši noteikumi kā Komisijas Īstenošanas regulās (ES) 2015/1975 (6), (ES) 2015/1976 (7) un (ES) 2015/1977 (8).

(3)

Lai nodrošinātu pārkāpumu gadījumu efektīvu analīzi un vispārējo pārvaldību, dalībvalstīm ir regulāri un savlaicīgi jāiesniedz Komisijai attiecīgā informācija par konstatētajiem pārkāpumiem. Lai aizsargātu Savienības finanšu intereses, ir jānosaka vienoti nosacījumi minētās informācijas iesniegšanai, jo īpaši par tās biežumu un formātu.

(4)

Lai novērstu to, ka pārkāpums rada sekas ārpus ziņotājas dalībvalsts teritorijas, minētajai dalībvalstij būtu nekavējoties par jebkādu šādu pārkāpumu jāziņo Komisijai.

(5)

Lai pilnībā izmantotu priekšrocības, kas izriet no elektronisko līdzekļu izmantošanas informācijas apmaiņai, vienlaikus saglabājot datu apmaiņas drošību, dalībvalstīm būtu jāizmanto īpaši tam paredzētā Pārkāpumu pārvaldības sistēma (IMS), kas nodrošināta Informācijas sistēmas krāpšanas apkarošanai platformā, kuru izveidojusi Komisija.

(6)

Dalībvalstīm un Komisijai būtu jānodrošina, lai datu nosūtīšana Pārkāpumu pārvaldības sistēmā tiktu veikta drošā veidā, ievērojot informācijas pieejamību, integritāti, autentiskumu un konfidencialitāti.

(7)

Lai nodrošinātu paziņotās informācijas salīdzināmību, ziņošanā par pārkāpumiem kā vienīgā valūta ir jāizmanto euro. Dalībvalstīm, kuras nav pieņēmušas euro par savu valūtu, ir jānosaka maiņas kurss, kas jāizmanto, lai konvertētu attiecīgās summas euro, un maiņas kurss, kas jāizmanto, lai konvertētu izdevumus, kuri nav reģistrēti sertifikācijas iestādes grāmatojumos.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Eiropas Strukturālo un investīciju fondu koordinācijas komitejas, kas izveidota ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 150. panta 1. punktu, sniegto atzinumu.

(9)

Tā kā maksājumi saistībā ar attiecīgajiem fondiem jau ir veikti un varētu notikt pārkāpumi, šīs regulas noteikumi būtu jāpiemēro nekavējoties. Tādēļ šai regulai būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šajā regulā noteikts ziņošanas par Regulas (ES) Nr. 1303/2013 122. panta 2. punkta sestajā daļā minētajiem pārkāpumiem biežums un formāts.

2. pants

Ziņošanas par pārkāpumiem biežums

1.   Divu mēnešu laikā pēc katra ceturkšņa beigām dalībvalstis Komisijai nosūta sākotnējo ziņojumu par pārkāpumiem, kas minēti Deleģētās regulas (ES) 2015/1970 3. pantā.

2.   Dalībvalstis nosūta Komisijai Deleģētās regulas (ES) 2015/1970 4. pantā minēto papildu ziņojumu, cik ātri vien iespējams pēc attiecīgās informācijas iegūšanas.

3.   Dalībvalsts nekavējoties ziņo Komisijai par visiem pārkāpumiem, kas ir atklāti vai, iespējams, notikuši, norādot jebkuras citas attiecīgās dalībvalstis, ja ir bažas, ka pārkāpumiem varētu būt sekas ārpus tās teritorijas.

3. pants

Ziņošanas formāts

Deleģētās regulas (ES) 2015/1970 3. un 4. pantā minēto informāciju nosūta elektroniski, izmantojot Komisijas izveidoto Pārkāpumu pārvaldības sistēmu.

4. pants

Euro izmantošana

1.   Dalībvalstu paziņotās summas izsaka euro.

2.   Dalībvalstis, kuras nav pieņēmušas euro par savu valūtu līdz datumam, kad tiek iesniegts ziņojums saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2015/1970 3. panta 2. punktu, konvertē summas no valsts valūtas uz euro saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 133. pantu vai attiecīgajā gadījumā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1299/2013 (9) 28. pantu. Ja izdevumi nav reģistrēti sertifikācijas iestādes grāmatojumos, izmanto visjaunāko ikmēneša norēķinu maiņas kursu, ko Komisija elektroniski publicējusi sākotnējā ziņojuma brīdī.

5. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 8. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 320. lpp.

(2)  Komisijas 2015. gada 8. jūlija Deleģētā regula (ES) 2015/1970, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013 ar īpašiem noteikumiem par ziņošanu par pārkāpumiem attiecībā uz Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 1. lappusi).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu (OV L 347, 20.12.2013., 549. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 11. marta Regula (ES) Nr. 223/2014 par Eiropas Atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām (OV L 72, 12.3.2014., 1. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regula (ES) Nr. 514/2014, ar ko paredz vispārīgus noteikumus Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam un finansiālā atbalsta instrumentam policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai (OV L 150, 20.5.2014., 112. lpp.).

(6)  Komisijas 2015. gada 8. jūlija Īstenošanas regula (ES) 2015/1975, ar ko nosaka ziņošanas par pārkāpumiem biežumu un formātu attiecībā uz Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu un Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 23. lappusi).

(7)  Komisijas 2015. gada 8. jūlija Īstenošanas regula (ES) 2015/1976, ar ko nosaka ziņošanas par pārkāpumiem biežumu un formātu attiecībā uz Eiropas Atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 223/2014 (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 26. lappusi).

(8)  Komisijas 2015. gada 8. jūlija Īstenošanas regula (ES) 2015/1977, ar ko nosaka ziņošanas par pārkāpumiem biežumu un formātu attiecībā uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu un finansiālā atbalsta instrumentu policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 514/2014 (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 29. lappusi).

(9)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1299/2013 par īpašiem noteikumiem par atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda saistībā ar mērķi “Eiropas teritoriālā sadarbība” (OV L 347, 20.12.2013., 259. lpp.).