10.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 293/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2015/1970

(2015. gada 8. jūlijs),

ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013 ar īpašiem noteikumiem par ziņošanu par pārkāpumiem attiecībā uz Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (1), un jo īpaši tās 122. panta 2. punkta piekto daļu,

tā kā:

(1)

Šīs regulas mērķis ir noteikt, kādu pārkāpumu gadījumā dalībvalstīm būtu jāziņo Komisijai. Lai Komisija varētu izpildīt savus uzdevumus saistībā ar Savienības finanšu interešu aizsardzību, jo īpaši, lai ļautu Komisijai veikt riska analīzi, būtu arī jānosaka, kāda informācija ir jāsniedz.

(2)

Savienības finanšu intereses būtu jāaizsargā tādā pašā veidā neatkarīgi no fonda, ko izmanto, lai sasniegtu mērķus, kā dēļ tas ir izveidots. Šajā nolūkā ar Regulu (ES) Nr. 1303/2013, kā arī ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulām (ES) Nr. 1306/2013 (2), (ES) Nr. 223/2014 (3) un (ES) Nr. 514/2014 (4) pilnvaro Komisiju pieņemt noteikumus par ziņošanu par pārkāpumiem. Lai nodrošinātu vienādu noteikumu piemērošanu visiem fondiem, uz kuriem attiecas minētās regulas, ir nepieciešams, lai šajā regulā būtu ietverti tādi paši noteikumi kā Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2015/1971 (5), (ES) 2015/1972 (6) un (ES) 2015/1973 (7).

(3)

Lai nodrošinātu ziņošanas prasību saskaņotu piemērošanu visās dalībvalstīs, ir nepieciešams definēt jēdzienu “aizdomas par krāpšanu”, ņemot vērā krāpšanas jēdziena definīciju, kas sniegta Konvencijā par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību, kas izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību (8) K3. pantu, un jēdzienu “pirmā administratīvā vai tiesas konstatācija”.

(4)

Regulas (ES) Nr. 1303/2013 un (ES) Nr. 223/2014 nosaka ziņošanas slieksni, līdz kuram par pārkāpumiem Komisijai nav jāziņo, un gadījumus, attiecībā uz kuriem nav nepieciešams ziņot. Lai vienkāršotu un saskaņotu noteikumus un panāktu līdzsvaru starp administratīvo slogu dalībvalstīm un kopīgām interesēm, sniedzot precīzus datus, lai veiktu analīzi Savienības cīņas pret krāpšanu ietvaros, ir nepieciešams piemērot tādu pašu ziņošanas slieksni un tādas pašas atkāpes attiecībā uz ziņošanu par pārkāpumiem kā Regulās (ES) Nr. 1306/2013 un (ES) Nr. 514/2014.

(5)

Nepieciešams noteikt, kurai dalībvalstij būtu jāziņo par pārkāpumiem saistībā ar mērķi “Eiropas teritoriālā sadarbība” saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1299/2013 (9).

(6)

Lai nodrošinātu konsekventu ziņošanu, ir nepieciešams izklāstīt kritērijus, lai noteiktu, kad par pārkāpumiem sākotnēji jāziņo, un datus, kas jānorāda šādā sākotnējā ziņojumā.

(7)

Lai Komisijai sniegtie dati būtu precīzi, ir nepieciešama ziņošana par turpmākiem pasākumiem. Tādējādi dalībvalstīm būtu jāsniedz Komisijai jaunākā informācija par jebkuru būtisku attīstību administratīvās un juridiskās procedūrās vai procedūrās, kas attiecas uz katru sākotnējo ziņojumu.

(8)

Ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK (10) un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 45/2001 (11), Komisijai un dalībvalstīm attiecībā uz informāciju, ko sniedz saskaņā ar šo regulu, būtu jānovērš neatļauta personas datu izpaušana vai piekļuve tiem. Turklāt, šajā regulā būtu skaidri jānorāda, kādos nolūkos Komisija un dalībvalstis minētos datus drīkst apstrādāt.

(9)

Tā kā maksājumi saistībā ar attiecīgajiem fondiem jau ir veikti un varētu notikt pārkāpumi, šīs regulas noteikumi būtu jāpiemēro nekavējoties. Tādējādi šai regulai būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šī regula nosaka, par kuriem pārkāpumiem ir jāziņo, un nosaka, kādi dati dalībvalstīm ir jāsniedz Komisijai.

2. pants

Definīcijas

Piemēro Regulas (ES) Nr. 1303/2013 definīcijas. Turklāt šīs regulas mērķiem:

a)

“aizdomas par krāpšanu” ir neatbilstība, kuras dēļ ierosina administratīvu vai tiesas procedūru valsts līmenī, lai konstatētu tīšu uzvedību, jo īpaši krāpšanu, kā minēts Konvencijas par Eiropas Kopienas finanšu interešu aizsardzību, kas izstrādāta, pamatojoties uz Eiropas Savienības Līguma K3. pantu, 1. panta 1. punkta a) apakšpunktā;

b)

“pirmā administratīvā vai tiesas konstatācija” ir kompetentas administratīvas vai tiesu iestādes veikts pirmais rakstiskais novērtējums, ar ko, pamatojoties uz konkrētiem faktiem, secina, ka ir izdarīts pārkāpums, neskarot iespēju šo secinājumu vēlāk grozīt vai atcelt, ņemot vērā attiecīgās administratīvās vai tiesvedības procedūras norisi.

3. pants

Sākotnējā ziņošana

1.   Dalībvalstis ziņo Komisijai par pārkāpumiem:

a)

kas ietekmē summu, kas pārsniedz EUR 10 000 no fondu ieguldījuma;

b)

par ko veikta pirmā administratīvā vai tiesas konstatācija.

2.   Sākotnējā ziņojumā dalībvalstis sniedz šādu informāciju:

a)

fonds, mērķis, attiecīgā gadījumā reģiona kategorija, darbības programmas nosaukums un kopīgā identifikācijas koda (KIK) numurs, prioritāte un attiecīgā darbība;

b)

attiecīgās fiziskās un/vai juridiskās personas vai citas struktūras, kas piedalījās pārkāpuma izdarīšanā, identitāte un viņu loma pārkāpuma izdarīšanā, izņemot gadījumus, kad šai informācijai nav nozīmes pārkāpumu apkarošanā, ņemot vērā konkrētā pārkāpuma būtību;

c)

reģions vai teritorija, kur šī darbība veikta, izmantojot atbilstošu informāciju, piemēram, NUTS līmeni;

d)

pārkāptais vai pārkāptie noteikumi;

e)

datums, kad pirmoreiz saņemta informācija, kas izraisījusi aizdomas par notikušu pārkāpumu, un šādas informācijas avots;

f)

pārkāpuma izdarīšanā izmantotās darbības;

g)

attiecīgā gadījumā – vai darbība rada aizdomas par krāpšanu;

h)

pārkāpuma atklāšanas veids;

i)

attiecīgā gadījumā – iesaistītās dalībvalstis un trešās valstis;

j)

laikposms vai datums, kurā izdarīts pārkāpums;

k)

datums, kad tika veikta pirmā administratīvā vai tiesas konstatācija par pārkāpumu;

l)

izdevumu kopsumma, kas izteikta kā Savienības ieguldījums, valsts ieguldījums un privātais ieguldījums par attiecīgo darbību;

m)

pārkāpuma ietekmētā summa, kas izteikta kā Savienības ieguldījums un valsts ieguldījums;

n)

gadījumā, kad rodas aizdomas par krāpšanu, un ja saņēmējam nav veikts publiskā ieguldījuma maksājums, summa, kas tiktu nepamatoti izmaksāts, ja pārkāpums netiktu konstatēts, izteikta kā Savienības ieguldījums un valsts ieguldījums;

o)

nelikumīgo izdevumu būtība;

p)

attiecīgā gadījumā – maksājumu apturēšana un iespēja atgūt izmaksātās summas;

3.   Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis neziņo Komisijai par pārkāpumiem, kuri minēti Regulas (ES) Nr. 1303/2013 122. panta 2. punktā.

Visos citos gadījumos, jo īpaši tajos, kad pārkāpumi ir izdarīti pirms bankrota vai gadījumos, kad pastāv aizdomas par krāpšanu, Komisijai ziņo par konstatētajiem pārkāpumiem un saistītajiem preventīvajiem un korektīvajiem pasākumiem.

4.   Par pārkāpumiem, kas attiecas uz darbības programmām saskaņā ar mērķi “Eiropas teritoriālās sadarbība”, ziņo tā dalībvalsts, kurā saņēmējs maksā izdevumus, īstenojot darbību. Dalībvalsts informē vadošo iestādi, programmas sertifikācijas iestādi un revīzijas iestādi.

5.   Ja valstu noteikumos paredzēta konfidenciāla izmeklēšana, informācijas paziņošanai vajadzīga kompetentās tiesas vai citas iestādes atļauja saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

4. pants

Ziņošana par turpmākiem pasākumiem

1.   Ja nav pieejama vai jālabo daļa 3. panta 2. punktā minētās informācijas, jo īpaši informācija attiecībā uz pārkāpuma izdarīšanā izmantotajām darbībām un pārkāpuma atklāšanas veidu, dalībvalstis sniedz trūkstošo vai laboto informāciju, iesniedzot Komisijai ziņojumus par turpmākiem pārkāpumiem.

2.   Dalībvalstis informē Komisiju par to, kad sāktas, pabeigtas vai pārtrauktas procedūras vai tiesvedības, lai piemērotu administratīvu pasākumu, administratīvo sodu vai kriminālsodu saistībā ar paziņoto pārkāpumu, kā arī par šādas procedūras vai tiesvedības iznākumu. Attiecībā uz pārkāpumiem, par kuriem piemērots sods, dalībvalstis norāda arī šādu informāciju:

a)

vai sods ir administratīvs vai kriminālsods;

b)

vai sods tiek piemērots par Savienības vai valsts tiesību aktu pārkāpumu un sīkāka informācija par sankcijām;

c)

vai tikusi konstatēta krāpšana.

3.   Pēc Komisijas rakstiska pieprasījuma dalībvalsts sniedz informāciju saistībā ar konkrētu pārkāpumu vai pārkāpumu grupu.

5. pants

Informācijas izmantošana un apstrāde

1.   Komisija var izmantot jebkādu informāciju, ko dalībvalstis sniedz saskaņā ar šo regulu, lai veiktu riska analīzi, izmantojot informācijas tehnoloģiju atbalstu, un, balstoties uz iegūto informāciju, var sagatavot ziņojumus un izstrādāt sistēmas, kas ļauj efektīvāk identificēt riskus.

2.   Uz informāciju, kas sniegta saskaņā ar šo regulu, attiecas profesionālā konfidencialitāte, un to aizsargā tādā pašā veidā, kā tās dalībvalsts tiesību aktos, kura to sniedza, un atbilstošos noteikumos, ko piemēro Savienības iestādēm. Dalībvalstis un Komisija veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu informācijas konfidencialitāti.

3.   Bez informāciju sniegušās dalībvalsts skaidri izteiktas piekrišanas 2. punktā minēto informāciju nedrīkst nodot personām, kuras nav dalībvalstu vai Savienības iestāžu darbinieki un kuru pienākumu izpildei nav nepieciešama piekļuve šādai informācijai.

4.   Bez informāciju sniegušo iestāžu skaidri izteiktas piekrišanas 2. punktā minēto informāciju nedrīkst izmantot citiem mērķiem, kā vien Savienības finanšu interešu aizsardzībai.

6. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 8. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 320. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu (OV L 347, 20.12.2013., 549. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 11. marta Regula (ES) Nr. 223/2014 par Eiropas atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām (OV L 72, 12.3.2014., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regula (ES) Nr. 514/2014, ar ko paredz vispārīgus noteikumus Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam un finansiālā atbalsta instrumentam policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai (OV L 150, 20.5.2014., 112. lpp.).

(5)  Komisijas 2015. gada 8. jūlija Deleģētā regula (ES) 2015/1971, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 ar īpašiem noteikumiem par ziņošanu par pārkāpumiem attiecībā uz Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu un Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un ar ko atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 1848/2006 (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 6. lappusi).

(6)  Komisijas 2015. gada 8. jūlija Deleģētā regula (ES) 2015/1972, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 223/2014 ar īpašiem noteikumiem par ziņošanu par pārkāpumiem attiecībā uz Eiropas atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 11. lappusi).

(7)  Komisijas 2015. gada 8. jūlija Deleģētā regula (ES) 2015/1973, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 514/2014 ar īpašiem noteikumiem par ziņošanu par pārkāpumiem attiecībā uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam un finansiālā atbalsta instrumentam policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 15. lappusi).

(8)  OV C 316, 27.11.1995., 49. lpp.

(9)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1299/2013 par īpašiem noteikumiem par atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda saistībā ar mērķi “Eiropas teritoriālā sadarbība” (OV L 347, 20.12.2013., 259. lpp.).

(10)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.).

(11)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).